Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PEC - Escola Anselm Clavé

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
El nostre hort
El nostre hort
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a PEC - Escola Anselm Clavé (20)

Más reciente (20)

Anuncio

PEC - Escola Anselm Clavé

 1. 1. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CEIP ANSELM CLAVÉ JUNY 2009
 2. 2. 0.- Introducció, presentació i justificació. <ul><li>És el document que defineix les característiques bàsiques i les intencions educatives del centre, i que ha de servir de referència constant de tots els membres de la comunitat educativa . </li></ul><ul><li>El PEC ha de ser un instrument assumit pel conjunt de la comunitat educativa, per tal de garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada i estructurada. </li></ul><ul><li>En aquest PEC s’especifiquen les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt del nostre alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos. </li></ul>
 3. 3. 1.- Marc normatiu <ul><li>Tal i com correspon a un centre que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el nostre centre es regeix per les lleis vigents corresponents. </li></ul>
 4. 4. 2.- Anàlisi de l’entorn: <ul><li>En l’elaboració del PEC s’ha tingut en compte tant l’entorn mediat com l’immediat amb els equipaments i ofertes culturals, esportius i d’oci que ens ofereix la vila de Ripollet. </li></ul>
 5. 5. 3.- Característiques i trets d’identitat <ul><li>Són trets d’identitat de l’escola allò que la caracteritza i la fa diferent dels altres, quedant-ne constància, entre d’altres, en l’ambient del centre i la manera de funcionar. </li></ul><ul><li>Som: aconfessional s, laica i pluralista. </li></ul><ul><li>Respectem la coeducació. </li></ul><ul><li>Entenem la diversitat com un fet enriquidor. </li></ul><ul><li>Volem educar en el coneixement, respecte i estima de l’entorn que ens envolta. </li></ul><ul><li>Volem promoure una gestió participativa, democràtica i efectiva en tots els que formem l’escola. </li></ul>
 6. 6. 4.- Organització i objectius en l’àmbit Pedagògic. <ul><li>Fomentem un e nsenyament actiu, integral, ensenyament en la diversitat, significatiu, competent, crític i ensenyament en la responsabilitat. </li></ul><ul><li>Desenvolupem diversos projectes i programes: Projecte de Filosofia 3/18 , Treballem en el mètode científic (Projecte 3/12), Projecte de l’Hort escolar a Educació Infantil , Tallers de Plàstica de Cicle Inicial. </li></ul>
 7. 7. Projecte de Filosofia 3/18 <ul><li>Desenvolupa les habilitats de pensament. </li></ul><ul><li>Proporciona eines per millorar la capacitat de judici. </li></ul><ul><li>Aprenen a trobar solucions personals i col·lectives als problemes que comporta el fet de viure i conviure. </li></ul><ul><li>Desenvolupen els coneixements, capacitats, habilitats i actituds. </li></ul>
 8. 8. Treballem en el mètode científic (Projecte 3/12) <ul><li>Els nens i les nenes aprenen a: </li></ul><ul><li>Observar i explorar l’entorn. </li></ul><ul><li>Manipular i experimentar. </li></ul><ul><li>Predir el resultat d’una experiència partint de la pròpia observació i/o experiència. </li></ul><ul><li>Comprovar el resultat de l’experimentació. </li></ul><ul><li>Gaudir fent les activitats. </li></ul><ul><li>Esforçar-se per comprendre informacions a partir de l’experiència. </li></ul>
 9. 9. Projecte de l’Hort escolar a Educació Infantil <ul><li>Aprenen a estar en contacte amb la natura en un entorn urbà. </li></ul><ul><li>Tenen cura de l’hort. </li></ul><ul><li>Se’ls introdueix en el coneixement de l’agricultura. </li></ul><ul><li>Observen i aprenen el procés de desenvolupament dels vegetals de manera vivencial. </li></ul><ul><li>S’afavoreix el treball en equip. </li></ul>
 10. 10. Tallers de Plàstica de Cicle Inicial. <ul><li>Coneixen diferents pintors. </li></ul><ul><li>Experimenten diferents tècniques de pintura. </li></ul><ul><li>Milloren el vocabulari artístic en relació a les arts plàstiques. </li></ul><ul><li>Aprenen a relacionar-se entre iguals. </li></ul><ul><li>Adquireixen uns bons hàbits d’higiene. </li></ul>
 11. 11. 4.7.- Avaluació <ul><li>L’avaluació, l’entenem com a eina de seguiment del procés d’aprenentatge, serà continuada i utilitzarà varietat de recursos i instruments. </li></ul><ul><li>Es fomentarà l’autoavaluació . </li></ul>
 12. 12. Més objectius <ul><li>Fomentarem l’argumentació i el pensament raonat. </li></ul><ul><li>En definitiva, l’escola facilitarà que l’alumne “aprengui a aprendre”. </li></ul><ul><li>També tindrem especial cura dels continguts actitudinals . </li></ul><ul><li>Es fomentaran activitats que funcionin com a eixos transversals , com la Setmana Cultural. </li></ul>
 13. 13. Més activitats pedagògiques <ul><li>Sortides i colònies: són activitats de relació amb l’entorn formen part essencial de la metodologia de l’escola. Constitueixen un valuós complement del treball a l’aula. </li></ul><ul><li>Festes: vinculen l’escola amb l’entorn social i cultural, tot arrelant-la en les tradicions populars. Afavoreixen el desenvolupament de la identitat social i cultural dels i les alumnes.Afavoreixen la interrelació de tota la comunitat educativa, en un marc pedagògic i lúdic. </li></ul>
 14. 14. Àmbit de Gestió : organigrama del centre
 15. 15. 6.- Àmbit Humà i de Serveis <ul><li>Cal assegurar un bon funcionament dels serveis que ofereix l'escola i una connexió permanent entre aquests serveis i les necessitats dels nens i les nenes del centre. </li></ul><ul><li>Fer partíceps de la dinàmica de l'escola a tota la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Aconseguir un ambient de respecte i de diàleg per a totes les persones que es relacionen amb l'escola, tant si hi treballen com si en són usuaris. </li></ul>
 16. 16. 7.- Àmbit de l’Entorn <ul><li>Ens proposem aconseguir que l'escola sigui un element actiu dins la vida del poble, i potenciar les seves possibilitats com a factor d'integració en la comunitat. </li></ul><ul><li>Ens proposem participar en activitats organitzades en l’àmbit del nostre entorn. </li></ul><ul><li>Volem fomentar el respecte pel que ens envolta, dins i fora de l’escola. </li></ul>
 17. 17. 8.- L’Avaluació Interna del Centre <ul><li>Els àmbits d’avaluació són el d’ensenyament-aprenentatge i l’organitzatiu. </li></ul><ul><li>Aquesta avaluació es realitzarà a través de: reunions regulars d’Equip Directiu, Equip Pedagògic, Claustre, Etapa i Cicle. En reunions d’avaluació de nivell a final de trimestre. I en altres reunions extraordinàries. </li></ul><ul><li>Planificació i seguiment: Utilitzarem com a eines principals el Pla Anual i la Memòria Anual, a més d’altres instruments quan sigui necessari. </li></ul>
 18. 18. 9.- Estructura organitzativa del centre <ul><li>Òrgans de gestió i coordinació: Consell Escolar Claustre de professors) i Equip Directiu . </li></ul><ul><li>Càrrecs de coordinació: pedagògics, d’informàtica, lingüístic i de riscos laborals. </li></ul><ul><li>Cicles i comissions: equips de cicle d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior, formats pels tutors i els mestres especialistes. </li></ul><ul><li>Comissions dependents del Claustre: Laboratori, TAC, Biblioteca, Festes, Economia, de convivència i les que l’equip de mestres, prèvia aprovació en reunió de claustre, cregui convenients pel bon funcionament del centre. </li></ul>
 19. 19. 10.- Documents que formen part del projecte educatiu de centre <ul><li>La programació general de centre (en elaboració). </li></ul><ul><li>El Projecte Lingüístic de Centre, aprovat el curs 2007-2008 i en vigència. </li></ul><ul><li>El Pla d’Acollida, elaborat el curs 2006-2007 i sotmés a les revisions que calguin. </li></ul><ul><li>El Reglament de Règim Interior (elaborat el curs 1997-1998 i pendent de reelaboració). </li></ul><ul><li>El Projecte de Convivència de Centre (pendent d’elaboració) </li></ul><ul><li>El Pla Lector de centre (pendent d’elaboració). </li></ul><ul><li>El Pla TAC de centre (pendent d’elaboració). </li></ul><ul><li>El Pla d’Acció Tutorial (pendent d’elaborar) </li></ul><ul><li>El plantejament educatiu del Menjador Escolar, elaborat el curs 2003-2004 i pendent de revsisió. </li></ul><ul><li>Tots aquests documents pendents d’elaboració i/o revisió una vegada elaborats pel claustre seran aprovats pel Consell Escolar del Centre. </li></ul>
 20. 20. 11.- Aplicació i revisió del Projecte Educatiu de Centre <ul><li>Procés de revisió, ampliació i canvi: El seguiment del procés de reflexió de la pròpia escola i la incorporació dels aspectes generals que es van construint al llarg de la nostra pròpia història, així com els canvis obligats derivats de les normatives legals, fa necessària una revisió periòdica que reculli tots aquests canvis i adequacions, les millores i les noves concrecions que se’n vagin derivant. </li></ul><ul><li>Aplicació: A partir de la seva aprovació per les estructures organitzatives de l’escola i del vist-i-plau de la inspecció d’Educació, el Projecte Educatiu serà el marc general de reflexió i d’elaboració d’altres propostes de documentació, essent el marc d’actuació de tota la comunitat educativa. </li></ul>
 21. 21. 12.- Material consultat <ul><li>“ L’autoavaluació del projecte curricular”, Editorial Graó </li></ul><ul><li>“ Viure la democràcia a l’escola”, Editorial Graó </li></ul><ul><li>“ Aprendre junts a l’aula”, Editorial Graó. </li></ul><ul><li>Instruccions del curs 2008-2009. </li></ul><ul><li>Pla d’Acollida de Centre </li></ul><ul><li>Projecte Lingüístic de Centre. </li></ul><ul><li>J. Rul, “El projecte de gestió del centre educatiu”, Col·lecció “Eines de gestió”, Departament d’Ensenyament, 1990 </li></ul><ul><li>S. Antuñes i J. Gairín, “El projecte educatiu”, Col·lecció “Eines de gestió”, Departament d’Ensenyament, 1990 </li></ul><ul><li>“ Comencem bé”, publicació del Departament d’Educació. </li></ul><ul><li>Projecte Educatiu del CEIP Muntanya. </li></ul><ul><li>Projecte Educatiu de l’Escola Pi. </li></ul><ul><li>Projecte Educatiu del CEIP Galileo Galilei. </li></ul><ul><li>Web del Departament d’Educació: gencat.cat/educacio </li></ul><ul><li>Lleis, resolucions i decrets varis. </li></ul>
 22. 22. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE <ul><li>CEIP ANSELM CLAVÉ </li></ul><ul><li>PEC </li></ul><ul><li>Ripollet, juny 2009 </li></ul><ul><li>L’equip de Claustre. </li></ul>

×