Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

اسرار نوآوری‌های استیو جابز

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

اسرار نوآوری‌های استیو جابز

Descargar para leer sin conexión

چیزی که امروز در جامعه نیاز داریم فرزندان و جوانانی نه تنها نابغه بلکه علاقمند به نوآوری و کارآفرینی است.
بنظر می رسد باید چاره ای اندیشید و دست روی دست ننهاد و منتظر هیچ نهاد و ارگانی برای حمایت از خود نباشیم. بیاییم برای یک تغییر بنیادین در زندگی مان، از خودمان شروع کنیم.
میکلانژ در جمله ای زیبا بیان می کند: « خطر بزرگ تر برای بیشتر ما این نیست که هدف خیلی بزرگی را در نظر بگیریم و موفق عمل نکنیم، خطر بزرگتر این است که هدف خود را خیلی پایین انتخاب کنیم و به آن برسیم »
تنها سه درصد از مردم خود را متعهد به طراحی زندگی رویایی خود می کنند. بیشتر مردم وقت خود را طرف برنامه ریزی برای انجام امور روزمره خود می کنند تا اینکه برنامه ریزی برای آینده خود.

چیزی که امروز در جامعه نیاز داریم فرزندان و جوانانی نه تنها نابغه بلکه علاقمند به نوآوری و کارآفرینی است.
بنظر می رسد باید چاره ای اندیشید و دست روی دست ننهاد و منتظر هیچ نهاد و ارگانی برای حمایت از خود نباشیم. بیاییم برای یک تغییر بنیادین در زندگی مان، از خودمان شروع کنیم.
میکلانژ در جمله ای زیبا بیان می کند: « خطر بزرگ تر برای بیشتر ما این نیست که هدف خیلی بزرگی را در نظر بگیریم و موفق عمل نکنیم، خطر بزرگتر این است که هدف خود را خیلی پایین انتخاب کنیم و به آن برسیم »
تنها سه درصد از مردم خود را متعهد به طراحی زندگی رویایی خود می کنند. بیشتر مردم وقت خود را طرف برنامه ریزی برای انجام امور روزمره خود می کنند تا اینکه برنامه ریزی برای آینده خود.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a اسرار نوآوری‌های استیو جابز (20)

Anuncio

اسرار نوآوری‌های استیو جابز

 1. 1. ‫مقدمه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫چیزی که امروز در جامعه نیاز داریم فرزنداا و جااندانن نده ا ندا نابلده ب ده عالقم دا بده نداروری و‬ ‫کاررفری ن است.‬ ‫ب ظر من رسا بایا چاره ای انایشیا و دست روی دست ن ناد و م تظر هیچ نناد و ارگانن برای حمایت‬ ‫از خاد نباشیم. بیاییم برای یک الییر ب یادین در زناگن ما ، از خادما شروع ک یم.‬ ‫می النژ در جم ه ای زیبا بیا من ک ا: « خطر بزرگ ار برای بیشتر ما ایدن نیتدت کده هدا خی دن‬ ‫بزرگن را در نظر بگیریم و مافق عمل ن یم، خطر بزرگتر این اسدت کده هدا خداد را خی دن دایین‬ ‫انتخاب ک یم و به ر برسیم »‬ ‫ا نا سه درصا از مردم خاد را متعنا به طراحن زناگن رویاین خاد من ک ا. بیشتر مردم وقدت خداد‬ ‫را طر برنامه ریزی برای انجام امار روزمره خاد من ک ا اا ای ه برنامه ریزی برای ری اه خاد.‬
 2. 2. Steve Jobs has something to teach you about your career, your business, and your brand. He thinks differently about every aspect of business – from product design to marketing to communications. Here are the 7 principles responsible for Jobs’ breakthrough success.
 3. 3. ‫•‬ ‫از ب یا گذارا شرکت ا ل و رییس ی تار کده بده ع داا یداغن و‬ ‫ه رم ا و به هما اناازه مایر اجاری، ااانتدت یدک سدر و گدرد‬ ‫باالار از سی ی ا ولن قرار گیرد.‬ ‫•‬ ‫مج ه فارچا او را «مرشا فره گن جنانن» نامیا که متاول الییر‬ ‫شیاه کار و اجرای ماسیقن در جنا باده است. با اینحال او را بده‬ ‫خاطر کارهاین از این قبیدل هدا انتقداد قدرار دادهاندا: گرایشدا‬ ‫براریجایانه، اعتبار زیردستا را برای خاد خدر کدرد ، مدایریت‬ ‫خرد کتبوکار، اخرا کارک ا از روی خشم و هر اعااد خال های‬ ‫اناك مثل دارك کدرد مرسدان ب دز خداد در م دا مخ دا‬ ‫مع اال .‬ ‫•‬ ‫ارزش خالص داراین وی بیش از 02می یارد دالر بررورد منشاد.‬
 4. 4. ‫•‬ ‫•‬ ‫جابز در دورهای برخاست که زما الییرا اقت ادی، اجتماعن و ف اوری باد که مدا اک دا ر را‬ ‫انقالب اطالعا مننامیم.‬ ‫استیا جابز و استیا وزنیاك س ای را امضا کردنا که انقالبن به وجاد رورندا و قدار اسدتفاده از‬ ‫رایانه را به دستا مردم عادی انتقال ده ا. رایانهای که هرکس بتاانا خریااری و استفاده ک ا.‬
 5. 5. ‫هفت اصلی که استیو جابز را به حرکت درآورد و به او انگیزه داد:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫حرفه - کاری را انجام دهیا که به راستن به ر عشق داریا.‬ ‫چشم انااز - در این دنیا، اثری ماناگار از خاد به جا بگذاریا.‬ ‫انایشه ها - ملز خاد را به کار بی اازیا.‬ ‫مشتریا - رویاها را بفروشیا، نه مح اال را.‬ ‫طراحن - به هزار چیز، نَه بگاییا.‬ ‫اجربه - اجربه های عالن را خ ق ک یا.‬ ‫داستا - یلام خاد را از بَر شایا.‬
 6. 6. Principle One: Do what you love. Passion is everything. Innovation—which simply means—new ways of doing things that improve our lives---cannot flourish unless you are truly obsessed with making something better—be it a product, a service, a method or a career.
 7. 7. ‫اصل اول: کاری را انجام دهید که به راستی به آن عشق دارید‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫بتیاری از ما در روز کارهاین انجام من دهیم که هیچ عالقه ای به ر نااریم و صرفا برای گدذرا‬ ‫زناگن به رننا ان داده ایم.‬ ‫استیا جابز همیشه از عالیق خاد در زناگن یروی کرده است و من گایدا کده ایدن کدار افداو‬ ‫عظیمن در زناگن ایجاد کرده است.‬ ‫وی منگایا: جرا یروی کرد از ق ب و بی ش خاد را داشته باشدیا. رنندا از دیش بده نحدای‬ ‫صادقانه من فنم ا رنچه شما من خااهیا بشایا.‬ ‫وقتن زناگیتا در متیر اهاافتا باشا خاد را نیروم اار منیابیا.‬
 8. 8. Principle Two: Put a dent in the universe. This speaks to vision. Innovation doesn’t take place in a vacuum. You need to know where you’re going, what the ultimate destination is, and you need to inspire others, evangelists.
 9. 9. ‫اصل دوم: در این دنیا، اثری ماندگار از خود به جا بگذارید.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫افرادی را که به لحاظ ف ری همان ا او بادنا را جذب منکرد. افرادی که در چشم اناازها و رؤیاهدایش‬ ‫سنیم من شانا کمک منکردنا ایاههای او ابایل به ناروریهای الییرده داه دنیدا شداد. احتدان و‬ ‫انگیزه، ساخت ماشک ا ل هتت ا و چشم اناازهای جابز را به واقعیت ابایل منک ا.‬ ‫ا ار نقطه رغازین خ ق یک چیز است. با ا ار کرد است که ر چیزی را که منخااهیدا بده دسدت‬ ‫منروریا.‬ ‫•‬ ‫• کاری ک یا که م ح‬ ‫ناروری هیچ ربطن به این ناارد که شما چه میزا هزی ه احقیق و ااسعه منک یا.‬ ‫ر به شما باشا و شما خاد ر را خ ق کرده ایا و اثر ر در دنیا دیاه من شاد.‬
 10. 10. Principle Three: Kick start your brain. Creativity leads to innovative ideas. Jobs believes that a broad set of experiences expands our understanding of the human experience. A broader understanding leads to breakthroughs that others may have missed. Breakthrough innovation requires creativity and creativity requires that you think differently about…the way you think.
 11. 11. ‫اصل سوم: مغز خود را به کار بیندازید.‬ ‫•‬ ‫• جابز معتقا است که طیف گتتردهای از اجارب، درك ما از اجربه انتانن را گتترش مندها.‬ ‫• بخشن از افتخارا م ی تاش این است که در امام دنیا مردمن که با ر کدار منکردندا ماسدیقن‬ ‫ناروری باو خالقیت وجاد ناارد و برای استیا جابز، خالقیت، عمل اراباط داد اشیا با هم باد.‬ ‫•‬ ‫دانا ، شاعرا ، و ه رم اا ، و جانارش اسا ، و مارخانن از بنترین دانشم اا ع دام کدامویاار در‬ ‫جنا بادنا.‬ ‫ا ار منمتر از دانش است.‬
 12. 12. Principle Four: Sell dreams, not products. Your customers don’t care about your product, your company or your brand. They care about themselves, their hopes, their dreams, their ambitions. Help them fulfill their dreams and you will them over.
 13. 13. ‫اصل چهارم: رویاها را بفروشید، نه‬ ‫محصوالت را.‬ ‫•‬ ‫برای جابز، افرادی که مح اال ا ل را خریااری منک ا مشتری نیتت ا . افدرادی هتدت ا کده‬ ‫رؤیاها، ب ا روازیها و ررزوهای فراوا دارنا.‬ ‫•‬ ‫• امام ها از سیر اف ر متفاو این باد که مردم فراماش ک ا که اول مم ن است بایتتا.‬ ‫• به جای رن ه به رنچه در گذشته اافاق افتاده است ف ر ک یا به ف در ر باشدیا کده چیدزی را در‬ ‫جابز این مح اال را منسازد اا به رننا کمک ک ا رؤیاهای خاد را به واقعیت ابایل ک ا.‬ ‫ری اه خ ق نماییا.‬
 14. 14. Principle Five: Say no to 1,000 things.
 15. 15. ‫اصل پنجم : به هزار چیز، نَه بگویید‬ ‫•‬ ‫• از طراحن ریواد اا ریفا‬ ‫به اعتقاد جابز، ساده سازی ننایت االیش و خالص سازی است.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫، از بتته ب ای مح اال ا ل اا عم رد سایت ا ل، ناروری بده مع دای زدود‬ ‫ماارد غیر ضروری است اا ای ه شایا ماارد منمتر حر خاد را بزن ا.‬ ‫من به خاد منبالم برای کارهاین که انجام نمندهم. همانطار که برای کارهاین که انجدام مدندهم بده‬ ‫خاد منبالم.‬ ‫یک قطعه ه ری بزرگ فقط قطعه نناین ر نیتت. ب ه شامل امام حالتهای بای هم که منااانتت‬ ‫ر را خراب ک ا ولن اافاق نیفتاده است نیز منباشا.‬ ‫مح اال و خاماان با کداربردی بتدیار سداده االیدا ک یدا. مشدتریا بایدا براحتدن از مح داال و‬ ‫خامااتا استفاده ک ا.‬
 16. 16. Principle Six: Create insanely great experiences .
 17. 17. ‫اصل ششم : تجربه های عالی را خلق کنید‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫جابز، فروشگاهنای ا ل را به یک استاناارد طالین در بحث خاما به مشتریا ابایل کرده است.‬ ‫فروشگاه ا ل بنترین خرده فروشن در دنیاست. با معرفن ناروریهای ساده، هر کتب و کاری مناااندا‬ ‫به ناعن الییر ک ا اا اراباط احتاسن عمیقن با مشتریا خاد ایجاد نمایا.‬ ‫مردم فقط نمنخااه ا از ما رایانه بخرنا. ب ه منخااه ا باان ا که با ر چه کارهاین منااان ا انجدام‬ ‫ده ا و ما سعن منک یم این را به ر ها نشا دهیم.‬ ‫اگر شما باانیا چه چیزی مشتری شما را خاشحال منک دا روز خداد را بدا یدک کتدب و کدار مافدق‬ ‫به وایا رسانیاه ایا.‬ ‫مح اال و خاما شما بایا اراباطن عمیق با مشتریانتا برقرار ک ا.‬
 18. 18. Principle Seven: Master the message.
 19. 19. ‫اصل هفتم : پیغام خود را از بَر شوید‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫جابز در میا مایرعامال شرکتها، برارین راوی است و معرفن مح ال را به ش ن ه ری بیدا‬ ‫منک ا.‬ ‫شما منااانیا جایاارین ایاهن دنیا را در اختیار داشته باشیا، اما اگر نتاانیا مردم را نتدبت بده‬ ‫ر انییج ک یا، ناروری شما اهمیتن یاا نمی ا.‬ ‫•‬ ‫• ایاه اا زمانن که در ذهن افراد باقن بمان ا متالا نمنشانا و حیا‬ ‫استیا جابز طاری مح اال را ارا ه منداد که اا لحظه رخر همه هیجا زده باقن منمانانا.‬ ‫خاد را رغاز نمنک ا.‬
 20. 20. “Dream bigger.” Perhaps the ultimate lesson that Jobs teaches us is that innovation requires risktaking and risk taking takes courage and a bit of craziness. See genius in your craziness. Believe in yourself and your vision and be prepared to constantly defend those beliefs. Only then will innovation be allowed to flourish and only then will you be able to lead an “insanely great” life.

×