Publicidad

Ajkai Szó 2015.11.06.

Ajkai Szó
9 de Nov de 2015
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Publicidad
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Ajkai Szó 2015.11.06.
Próximo SlideShare
Ajkai Szó 2019.11.08.Ajkai Szó 2019.11.08.
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ajkai Szó 2015.11.06.

  1. Ajkai Szó November elején, minden- szentekkor és a halottak nap- ján, megemlékezünk szeret- teinkről, akik már csak a lel- künkben élhetnek velünk, de amíg emlékeinkben őrizzük őket, amíg beszélünk róluk, addig közöttünk vannak. Sokunknak az idő múlásá- val nem csupán egy, hanem a város több temetőjében is vannak szerettei, sőt még vidéken is. Így akarva-aka- ratlanul is a legnagyobb ma- gyar, Széchenyi István felejt- hetetlen idézete jut eszünkbe a temetőket járva: „Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg múlt- ját, nézd meg temetőjét!” Nem kell nagyon odafigyelni, de szembetűnőek a különb- ségek. Azért, mindannyian törekszünk arra, hogy szeret- teink sírját megtisztítsuk és virágokkal borítsuk, ezzel is megadva a tiszteletet. Az emlékezés, a szeretet vi- rágai folyamatosan változtak. Két évszázaddal ezelőtt kezd- ték díszíteni a sírokat. Emlék- szünk még, amikor nagyszü- leink, szüleink a fagytól óvták az ilyenkor nyíló krizantémo- kat és a saját maguk készítette fenyő, puszpáng és a fényes levelű mahónia koszorúkat azzal díszítették. Napjainkban az egyre nagyobb fejű krizan- témok mellett a legváltoza- tosabb szárított növényekkel és az élővel szinte összeté- veszthető selyemvirágokkal találkozhatunk. A nagyon bő kínálatból számtalanfélét lát- hatunk a sírkertekben. Az idén mindenszentek- kor, majd a halottak napján is kedvezett az időjárás a teme- tőlátogatáshoz. Az egész vá- rosban ragyogó napsütésben, szélcsendes időben, hossza- san lehettünk szeretteinkkel. Megálltunk a sírjuk előtt, fejet hajtottunk, elmondtuk az imáinkat a lelki üdvössé- gükért és meggyújtottuk az emlékezést, az örök világossá- got jelképező gyertyákat, mé- cseseket, amelyeknek százai ragyogtak körülöttünk. Ez a szokás az elmúlt néhány évti- zedben szerfelett elterjedt. Jó fél évszázaddal ezelőtt a refor- mátus temetőkben még nem gyújtottak gyertyákat, mé- cseseket. Napjainkban a ka- tolikusok népi hagyományát a többi vallás is átvette, ki hi- vatalosan elismerte, ki szokás- jog alapján. Ily módon egyre közelebb jutottak egymáshoz a különböző felekezetek, sőt a vallásokat nem gyakorlók is gyertyagyújtással tisztelegnek a halottaik előtt. Az elmúlt néhány napon a sírok között összefuthattunk régen látott falubeliekkel, iskolatársakkal. Számtalan olyan ismerőssel, akiknek az élete úgy hozta, hogy más vidékeken laknak. Kisebb csoportokban megbeszélhet- tük az utolsó találkozás óta történt eseményeket. Tudat- tuk egymással, hogy kiket vesztettünk el az elmúlt év- ben, kinek született gyerme- ke, unokája, s kinek hogyan alakult a sorsa. A temetőben történt megemlékezések után otthonunkban is meggyúj- tottuk a gyertyákat az összes halottunk emlékére. Cs. Bosits Évi 28. évfolyam, 39. szám A város lapja 2015. november 6., péntek A HÉT EMBERE BECZE ZOLTÁN Megemlékezés a Fehér Bot Napjáról Halottainkra emlékeztünk A városvezetés részéről dr. Horváth József alpolgármester és Pákai Péter önkormányzati képviselő vett részt az esemé- nyen, ahol megjelent az egye- sület megyei elnöke, Csehné Huszics Márta is. Horváth Árpádné, a helyi közösség vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket, majd az alpolgármester üdvözölte a résztvevőket. Dr. Horváth József elmondta, hogy nap- jainkban mindennek van már világnapja, de a vakok és gyengénlátók napja sokkal fontosabb, mint sok másik vi- lágnap, hisz olyan emberekre hívja fel a figyelmet, akiknek szükségük van a segítségre a társadalom részéről. Akik nem látnak, vagy rosszul lát- nak, azok ugyanolyan érté- kes emberek, mint akik teljes értékűen látnak. Ugyanúgy dolgoznak, tanulnak, gyerme- keket nevelnek, használják a számítógépet, nem azt várják, hogy sajnálják őket, hanem hogy segítsék őket. Ma már minden támogatást meg lehet adni ahhoz, hogy teljes értékű, hasznos tagjai legyenek a tár- sadalomnak, erre nagyon sok jó példát találni. A helyi szer- vezet szép eredményei is ezt bizonyítják. Köszöntője végén dr. Horváth József méltatta a csoportnak az évek óta folya- matosan végzett eredményes munkáját. Az alpolgármester után Csehné Huszics Márta beszélt az önkormányzatok dolgozó- inak a felelősségéről. A hiva- talnokok sokat segíthetnek az ügyek sikeres elvégzésében, ha felkészültek, ha alkalmazkod- nak a látássérültekhez, ha tud- ják a segítség módját. A Fehér Bot Napja felhívja a figyelmet többek között arra is, hogy mennyire fontos a látássérül- tek véleménye az építkezések, felújítások alkalmával, hogy milyen műszaki megoldáso- kat alkalmazzanak, amelyek megkönnyíti számukra a köz- lekedést és a tájékozódást. A megyei elnök elmondta, hogy pár napja Várpalotán zajlott a Szomszédolás vetél- kedősorozat első állomása, ahol az ajkaiak idősekből és fiatalokból, gyengénlátókból és jól látókból álló csapata első helyezést ért el. Kiemelte Petró Dorottya fiatal önkéntes segít- ségét. Ezt a szép teljesítményt lesz módjuk megismételni Aj- kán, Pápán és Veszprémben, a következő állomásokon. Az eseményen az elnök em- léklappal ismerte el három klubtag munkáját. Sok éves önzetlen tevékenységéért elis- merést kapott Sallai Jánosné, Molnár Csabáné, Szabados Gyuláné. A Vakok és Gyen- génlátók Veszprém Megyei Egyesületének Elnöksége „A Veszprém Megyei Látássérül- tekért” emlékplakettet ado- mányozta Kleinhans Teréziá- nak, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ vezetőjé- nek a vakok és gyengénlátók érdekében kifejtett tevékeny- sége elismeréséül. A programban fellépett Sal- lai Jánosné, Szabados Gyuláné és Molnár Csabáné, akik meg- emlékeztek a Fehér Bot Nap- járól verssel és kis történeti áttekintéssel. A rendezvény befejezéseként néhány apró, de a vakok és gyengénlátók számára fontos helyi problé- mára hívták fel az érintettek a jelenlévő városvezetők figyel- met, amelyek megoldásával könnyebbé tehetik mozgásu- kat a városban. Cs.B.É. A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Ajka kistérségi tagjai október 26-án délután a VKSZK Jó- zsef Attila utcai épületében megemlékeztek a Fehér Bot Napjáról. Dr. Horváth József alpolgármester is méltatta a világnap jelentőségét (Fotó: Györkös) Az Ajkai Óriások Jégko- rong Klub vezető edzője a székesfehérvári Alba Volán SC kiváló kapusa, többszörös magyar bajnok. Becze Zoltán február óta foglalkozik az aj- kai gyerekekkel, akik akkor még jégpálya nélkül, Veszp- rémbe és Székesfehérvárra utazva, egyelőre még csak a korcsolyázással ismerkedve sajátították el a sportág alap- jait. Egykori csapattársa, a 223-szoros jégkorong-váloga- tott, ajkai kötődésű Palkovics Krisztián ajánlotta őt a város vezetőinek figyelmébe, tekin- tettel arra, hogy a kapusnak volt már gyakorlata az után- pótlás-nevelés felépítésében Veszprémben is, ahol néhány évvel ezelőtt szintén a nullá- ról indult el a jégkorongozás, mára pedig megközelítőleg nyolcvan gyermek űzi ezt a sportágat a megyeszékhelyen. Ajkán szeptember óta már két csoportnak tartott heti három görkorcsolyás edzést, a jégpálya megnyitása óta pe- dig már minden hétköznap gyakorolhatnak a gyerekek. A mindennapi elfoglaltság miatt Becze Zoltán Székesfehérvár- ról Ajkára költözött. Nagyon jól érzi magát a városban, a párja is követte őt, mindket- ten szimpatikusnak találják az ajkaiakat. A délutáni foglalkozások mellett az edző óvodások korcsolyaoktatását is vállalta. Az ovisok szervezett keretek között érkeznek a jégpályára az Ajka Városi Óvodából. Az edző arra számít, hogy közü- lük kerülnek majd ki néhány éven belül az Ajkai Óriások utánpótlás játékosai. Mint mondta, a korcsolyázás ko- moly kéz- és lábkoordinációt igényel, amit óvodás korban már fejleszteni lehet. Öröm- mel tapasztalja, hogy a gye- rekekben mekkora elszánt- ság, küzdeni akarás van már ebben a korban is. Jelenleg az U8 és U10-es korosztállyal ké- szülnek a megmérettetésekre. A jégpálya avató ünnepségén Schwartz Béla polgármester úgy fogalmazott, Zoli nagyon ért a gyerekek nyelvén – ezt a szülők is megerősítik, akik szerint az edző pályán belül és kívül is nagyon jó közösséggé kovácsolta az Ajkai Óriásokat. (Fotó: Györkös) Már sötétedés után is gya- korolhatnak a fiatalok az ext- rémpályán, ugyanis október 29-én átadták a pálya közvilá- gítását. Az átadó ünnepséget Bábics Valéria, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőköz- pont igazgatója, Jákli Péter, az ajkai Sportcentrum vezetője, és Kaibás Dezső, az FC Ajka vezetője is megtisztelte jelen- létével. Schwartz Béla polgármester elmondta, 1 780 000 forintból oldotta meg az önkormányzat a pálya közvilágításának és elektromos hálózatának ki- építését, hogy este is, és a téli időszakban késő délután is lehessen ott edzeni, sportolni. A polgármester arra biztat- ta a bejegyzés alatt álló, ajkai Extrémsportok Egyesületének tagjait, hogy fogalmazzák meg az igényeiket a sportág fejlesz- tését illetően, nézzenek körül más városokban, és ha lehető- ségük adódik, külföldön is, és hasznosítsák az ott látottakat. Mint mondta, a tapasztalatok szerint minden sportágban, egy Ajkához méretű város te- kintetében kb. 30-40 fiatalra lehet számítani, akik komo- lyan űzik a sportot. - Ti vagytok Ajkán az ext- rémsport letéteményesei, raj- tatok múlik, hogy a sportág milyen fejlődésen megy ke- resztül, és milyen eredmé- nyeket értek el – mondta Sch- wartz Béla a sportegyesület jelen lévő tagjainak. A beruházást Szabó János, az egyesület elnöke vette át, aki tavaly nyerte el az Ajka Város Nagy Óriása címet. Az elnök köszöntet mondott az önkormányzatnak a világítá- sért, majd az egyesület tagjai ízelítőt adtak tudományukból az ünnepség résztvevőinek. zsge Az extrémpályán gurult a hordó Schwartz Béla és Szabó János a hagyományos hordógurítással avatta fel a létesítményt (Fotó: Györkös) Gyertyák, mécsesek százai ragyogtak a temetőkben (Fotó: Györkös)
  2. Ajkai Szó 2015. november 6., péntek 2 Megválasztották Kleinhans Terézia utódját Gyorsan fejlődik az ajkai járás Avart gyűjt az Avar Ülésezett a Társulási Tanács A napirend megállapítása után egy fontos megbízás- ról döntöttek a képviselők. A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ vezető- jét jelölték ki, mivel a korábbi intézményvezető, Kleinhans Terézia nyugdíjba vonul. A hét pályázó közül ketten vissza- léptek, két pályázat érvény- telen volt. Hárman a testület véleménye szerint is nagyon értékes pályázati anyagot nyújtottak be kiváló ötletek- kel, tanulságos szituációkkal. Az intézményvezetői felada- tok megbízására a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselők egyhangúlag Mihályi Péterné mellett tették le a voksukat. Ezután az önkormányzat idei költségvetésének módosításá- ról döntöttek, majd két napi- rendi pontban is foglalkoztak településrendezési eszközök módosításával. Egyhangúlag elfogadták a város következő négy évre szóló útprogram- ját, viszont a Mikes utcai volt iskolaépület és a hozzá tar- tozó ingatlan értékesítéséről, ingatlanok hitelfedezetként való felajánlásáról, valamint arról, hogy egy közterületen lévő földrészletet eladjon az önkormányzat, már megosz- lottak a vélemények, azonban a négy „nem” szavazat nem sokat számított a tíz igennel szemben. Fontos napirendi pont volt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőköz- pont feladatainak a szétválása. A testület most készítette elő a sportcélú feladatok átadását, ugyanis a hatékonyabb és spe- cializált feladatellátás érdeké- ben felmerült az igény, hogy a szakág egy nonprofit kft. megalapításával 2016. január 1-jétől Sportváros Nonprofit Kft. néven önálló irányítást kapjon. Ezen kívül tárgyaltak még a kötelező felvételt bizto- sító ajkai iskolák beiskolázási körzethatárainak véleménye- zéséről, döntöttek a szociális szolgáltatástervezési koncep- ció felülvizsgálatáról és aktu- alizálásáról az önkormányzat szociális szolgáltatási felada- taira, valamint határoztak a polgármester munkájának értékeléséről is. A „Szociális Munkáért” kitüntetés adomá- nyozását zárt ülésen vitatta meg a testület. Zs.G.E. Képviselő-testületi ülés zajlott október 28-án a Városhá- zán. A testületi ülés elején a megelőző zárt ülésen hozott döntésekről szóló tájékoztatójában dr. Jáger László jegyző elmondta, hogy finn testvérvárosunk alpolgármesteré- nek, Matti Ansalának Ajka Városért Díszoklevél Kitün- tetést adományoz a képviselő-testület. Tanácsülést tartott a Város- háza hatodik emeleti kister- mében a Térségi Családsegí- tő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa október 27- én, kedden. Az ülésen a Társulás elnöke, dr. Horváth József, valamint a Társulás fenntartásában lét- rejött Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat veze- tője, Kupi Andrea, és a Szol- gálat ellátási területén lévő társult települések – Ajka, Halimba, Öcs, Szőc és Úrkút – képviselői voltak jelen. A napirenden a szociális szolgál- tatástervezési koncepció felül- vizsgálata és a Térségi Család- segítő és Gyermekjóléti Társu- lás és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosí- tása szerepelt. A Társulási Tanács a hatá- lyos törvényi előírás és a la- kossági szükségletek figyelem- bevételével a szociális szolgál- tatási feladatokról szóló, Ajka Város Önkormányzata által készített, a Társulás feladatát is érintő Szolgáltatástervezé- si Koncepciót kétévente fe- lülvizsgálja. A felülvizsgálat megtörtént, aktualizálását a Társulási Tanács elfogadta. A költségvetés-módosítá- si javaslatban a folyamatosan érkező központi támogatáso- kat és a hozzájuk kapcsolódó MÁK információkat, valamint az intézmény többletbevétele- it dolgozták fel. A Társulás és a Szolgálat költségvetésének főösszege 80  887  000 forintra változott, az eredeti költség- vetéshez képest a növekedés 13 740 000 forint. zsge Az ajkai a régió egyetlen fej- lődő járása. A dolgozni akarók válogathatnak a munkalehe- tőségek közül – hangzott el az Együtt esélyegyenlőségért az Ajkai járásban elnevezésű pályázat záró rendezvényén október 29-én a Városházán. Az előadók a leszakadó réteg felzárkóztatásáról szóltak elő- adásukban.  A városban és környékén alacsony, de jelen van a mun- kanélküliség. Azok élnek köz- foglalkoztatásból, akik ala- csony képzettségük, valamely kompetencia hiánya, egész- ségi állapotuk miatt kiestek a munkaerőpiacról, vagy nem is akarnak dolgozni. A közfog- lalkoztatás az állástalanoknak átmenetileg megfelelő jöve- delemszerzési lehetőség, azt azonban nem szabad várni tőle, hogy visszavezeti az em- bereket a munka világába. Az országos tapasztalatok szerint csak minden huszadik köz- munkás tér vissza az elsődleges munkaerőpiacra.  A résztvevőket Ajka város önkormányzata nevében dr. Jáger László címzetes főjegyző köszöntötte.  Az első előadó, Székely Nóra, a Cityplan mérnöki iroda munkatársa a civil szervezetek és a társadalmi összefogás sze- repét hangsúlyozta. Elmondta, hogy az oktatásnak és a telepü- lésrészeken élők alkotta közös- ségeknek nagy szerepük van a beilleszkedés elősegítésében, a hátrányok leküzdésében.  Kőry László, a HRCV régi- óvezetője előadásában megfo- galmazta, hogy toborzáskor a cégek ma már követelmény- ként jelölik meg az írni és ol- vasni, valamint alapszinten számolni tudást. Az iroda munkatársai először nem ér- tették a kérést, majd megtud- ták, hogy a munkáltatók talál- koznak funkcionális analfabé- tákkal, akik elvégeztek ugyan néhány osztályt, ismerik a betűket, csak értelmezni nem tudják az olvasottakat. Meg- történt, hogy egy csomagoló üzemben a cédulát hibásan ra- gasztotta fel a dolgozó. A mű- szakvezető kérdésére elmond- ta, hogy nem tudja elolvasni az azokra írottakat. Gyakoribb, hogy a dolgozó nem tud, vagy nem akar beilleszkedni a mun- kahelyi közösségbe. A közvetí- tők is találkoznak olyanokkal, akik nem értik, hogy miért kell a betegállományt orvossal igazoltatni, a szabadságot előre egyeztetni a főnökkel, a mun- katársakkal. A munkáltatók találkoznak olyan munkavál- lalókkal is, akik a belépés nap- ján megkapják a drága védőfel- szerelést, munkaruhát, néhány napot dolgoznak, majd többet nem mennek, és elérhetetlenné válnak. Ők komoly kárt okoz- nak a cégeknek. A régióvezető úgy tapasztalja, hogy sokan nincsenek tisztában a köteles- ségeikkel. Nem értik például, hogy a felmondási időt le kell dolgozni, vagy azzal a munka- társsal is együtt kell működni, akivel nem akarnak, a főnök utasításait pedig be kell tarta- ni. Találkoztak olyan dolgozó- val is, aki nem tudta a bruttó és nettó munkabér közötti kü- lönbséget, és becsapva érezte magát, amikor megérkezett az első bére. Előfordul olyan is, hogy a jelentkező nem tartja be azt, hogy a gyárban mun- kaképes állapotban, tisztán, és alkoholos befolyásoltságtól mentesen kötelező megjelenni. Márton Zoltán, a Türr István Képző és Kutató Intézet esély- egyenlőségi szakreferense a belső migrációról és annak tár- sadalmi-gazdasági következ- ményeiről beszélt előadásában. A szakember megfogalmazta, hogy a képzett, motivált mun- kaerő a szakmai előrelépés és a jobb megélhetés miatt a gaz- daságilag fejlettebb területekre vándorol. Korábbi lakhelyétől távol meg kell oldania a lak- hatását. Az adott térségben emelkednek az albérletek és az ingatlanok árai, ami az ott élőknek jó. Az elhagyott terü- leteken egyre több üresen álló ingatlan lesz, a nagy kínálat miatt csökkennek az árak, így azok is meg tudják vásárolni azokat, akiknek nem a jobb körülmények a fontosak, ha- nem az, hogy minél olcsóbban oldják meg a lakhatásukat. Kialakul a szegregáció. A jobb körülmények között élők és a leszakadók lakónegyedei el- különülnek egymástól, meg- szakad a két társadalmi réteg között a párbeszéd. A módo- sabbak a gyermekeiket más, esetleg távolabbi intézménybe íratják, így a következő gene- rációk tagjai sem tudnak egy- mástól tanulni.  A nehéz életkörülmények, a bizonytalanság az ország jövőjére is kihat. Magyaror- szágon 100 nő 130 gyermeket szül átlagosan, a Londonban élő magyaroknál az arány 100 nőre 216 gyerek. Tehát a hazai alacsony mutató nem a gye- rekvállalási kedvet mutatja, hanem azt, hogy a jelenlegi helyzetben nem mernek több gyermeket vállalni. A kint szü- letett gyerekek általában még magyar vagy kettős állampol- gárok, de nagy a valószínűsége, hogy nem mindenki jön haza felnőtt korában dolgozni. Egy elöregedő társadalom sorsa pe- dig megpecsételődött.  A fiatal, kisgyermekes nők munkába visszatérését meg- könnyíti a rugalmas munka- végzés, amelyre a városban a Bourns Kft-nél van lehetőség. A törzsidő, amit a munkahe- lyen kell tölteni, 9 és 15 óra között van, a többit a dolgozó maga osztja be, és három hó- nap átlagában meg kell lennie a napi 8 órának, hangzott el a bemutató filmben. T.A. Egyszer volt egy nagy csapat Volt Ajkán egy közösség, amelynek tagjai nap mint nap visszaköszöntek, vagy ránk köszöntek. Ismertük mind- annyian őket, hiszen a mindennapi betevőinket náluk vásároltuk. Úgy gondoltuk, ha rájuk mosolygunk, kedves szavakkal illetjük őket, akkor frissebb szalámit, kenyeret kapunk tőlük. Már több, mint húsz éve nem látni a bala- toni fehér vitorlás emblémájukat. Megszűnt a vállalatuk. Ők voltak a pannonkeresek. A napokban ismét összegyűltek Vargáné Baranyai Gizel- la és Egervári Józsefné kitartó szervezésének köszönhe- tően. Huszonhat nyugdíjas érkezett a találkozóra. Gizike köszöntötte a régen látott kollégákat, majd Kundermann Jenő, a Pannonker Veszprém Megyei Kereskedelmi Vál- lalat volt ajkai kirendeltség-vezetője szólt a volt munka- társaihoz. - Jó együtt lenni. Jó együtt lenni? – Igen, jó, mert a ta- lálkozások mindig örömet jelentenek. Felelevenítjük az aktív években eltöltött időket. Örülünk az együttlétnek. Megosztjuk a mai gondolatainkat is egymással. Mindig vannak közöttünk új arcok is, akik még a Pannonkernél dolgoztak velünk, de csak most érték el a nyugdíjkorha- tárt. Már sajnos sokan eltávoztak közülünk, akiknek az emlékét megőrizzük, megemlékezünk róluk – ezen üd- vözlő gondolatokkal köszöntötte a megjelent nyugdíjaso- kat a volt főnökük, majd megköszönte a szervezőknek, hogy ezt az összejövetelt létrehozták. A találkozás alkalmával gyertyákat gyújtottak az eltávo- zott kollégák emlékére. Visszagondoltak az együtt töltött időkre, néhány jellemző momentumot felidézve. Volt is kikre emlékezni, hiszen fénykorában a vállalat 180 el- adóval dolgozott, a környező falvak boltjaiban dolgozó- kat is beleszámítva. Ezen a nyugdíjas találkozón a válla- lat nyomdokaiba lépő ABC-k dolgozói voltak jelen ajkai, csékúti, padragi és tósokberéndi üzletek dolgozóival ki- egészülve. A legidősebb Szendrei Péterné Erzsike volt a maga 80 évével, de többen is voltak közöttük, akik jövőre érik el ezt a szép kort. Az együtt töltött néhány óra alatt tartalmas beszélgeté- seket folytattak. Elmondták egymásnak, hogy az elmúlt egy év alatt mi minden történt velük. Beszámoltak az unokákról, dédunokákról. A társalgást egy kellemes va- csorával ízesítették meg. Elhatározták, hogy egy év múlva ismét megszervezik a találkozót. Cs.B.É. A társalgást egy kellemes vacsorával ízesítették meg (Fotó: Györkös) Névadója adja mostanában a legtöbb munkát az Avar Kft-nek. A fűnyírás és az árvácskák kiültetése után napi átlagban 25-30 fő az avargyűjtésen dolgozik és a géppark erre alkalmas része is ezt a munkát segíti. (Fotó: lgyg) KÉK HÍREK Baleseti körkép Az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén októ- ber 19. és október 25. közötti időszakban összesen négy közúti közlekedési baleset történt. Az ajkai járás területén két közlekedési balesetről számol- hatunk be, amelyek közül az egyik sérülés nélküli közúti közlekedési baleset volt, a másik pedig vadelütés. Előbbi esetben a KRESZ kikerülése szabályainak megszegése miatt helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök. Utóbbi bal- esetben a járművezető részéről szabályszegés nem me- rült fel. A devecseri járás területén szintén két közlekedési bal- eset történt, mindegyik sérülés nélküli. A közlekedési sza- bályok megszegését figyelembe véve egy esetben a nem megfelelő követési távolság tartása miatt szabálysértési eljárás indult. A másik baleset körülményeit járműveze- tés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja az Ajkai Rendőrkapi- tányság.
  3. Ajkai Szó2015. november 6., péntek 3 Gyerekhangok a templomban Fókuszban a ravaszdi Ismét nyitva az éjszakai menedékhely A Családsegítő téli krízisellátása Ministránsi templomi szol- gálatban a diákok már sok- szor részt vettek vasárnapon- ként a szentmiséken, újabban azonban a gyermekkórus is megszólal. Az október 18-i, vasárnapi szentmise volt az első alkalom, amikor a szent- mise énekeit nagy részben a Szent István Király Római Katolikus Általános Isko- la kórusa énekelte a Padragi Bányász férfikar mellett. Ka- nyárné Grünwald Petra kán- tor, kórusvezető elmondta, sok munka áll a diákok mö- gött, hiszen már az év elején, szeptemberben az iskola di- ákjai és tanárai adták a Szt. Gellért napi ünnepi műsort Veszprémben, a bazilikában, nagy sikerrel, utána pedig rögtön következett a mise énekeinek elsajátítása. Még sok munka vár a diákokra, hiszen az egyházi év ünne- peire, és az évközi időre is rengeteg ének áll a rendelke- zésükre, amit még meg kell tanulniuk. Az iskola vezetői a jövőben is szeretnék, hogy a gyermekhangok minél több- ször felcsendüljenek a vasár- napi miséken.  - Reméljük, ahogy az iskola falai kívülről szépülnek, úgy töltheti meg majd a gyermekek csengő énekhangja a falakat élettel, énekléssel, és hittel – mondta a kórusvezető. zsge Énekléssel teljesítenek szolgálatot a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola diákjai a vasárnapi szentmiséken. Már nemcsak ministrálnak, énekelnek is a templomban a tósoki iskolások (Fotó: Györkös) Novembertől április végéig az éjszakákat is meleg helyen tölthetik a hajléktalanok. A Magyar Máltai Szeretetszol- gálat által működtetett Gond- viselés Házában egyszerre tíz férfi szállhat meg. A működ- tetők a hidegekben senkit sem utasítanak el, ezért 2014-ben az is előfordult, hogy a szállá- son elhelyezettek létszáma az engedélyezett férőhelyszámot meghaladta, tudtuk meg Ba- dics Marianna intézményve- zetőtől.  A munkatársak tapasztal- ják, hogy egyre több a 30-as és a 40-es éveiben járó haj- léktalan. Ők gondozóiknak elmondják, hogy a körülmé- nyeik miatt nagyon sokan el- fordulnak tőlük, ha kiderül, hogy az utcán élnek, sok mun- káltató elutasítja jelentkezésü- ket, így jövedelem hiányában esélyük sincs arra, hogy ki- törjenek a helyzetből. A sze- retetszolgálat munkatársai az álláskeresésben is segítenek. Indokolt esetben internet használatot, telefonálási lehe- tőséget is biztosítanak, figye- lemmel kísérik a kliens szá- mára megfelelő lehetőségeket. A hidegebb hónapokban nem csupán a túlélést, hanem em- berhez méltó körülményeket is nyújt a szálló, ahol étkezést is biztosítanak számukra, este pedig televíziót nézhetnek.  A Gondviselés Házában nő- ket nem tudnak elszállásolni, az egész évben nyitva tartó nappali melegedőben viszont ők is segítséget kaphatnak. Az ellátottak többsége azon- ban itt is férfi, a nők aránya 25 százalék alatti. A mele- gedni, tisztálkodni, mosni, a munkába álláshoz, ügyeik intézéséhez segítséget kérni betérők között minden élet- korú megtalálható. A kliensek száma 2010-től ugrásszerűen növekszik, egyre több ember szorul segítségre. Ennek oka, hogy vannak rétegek, amelyek nehezen jutnak tartósan rend- szeres jövedelemhez, valamint nagy az eladósodottság, szin- te minden család rendelkezik valamilyen hitellel, amit, ha megemelkedik a törlesztő- részlet, közbejön egy betegség vagy állástalanság, nem tud fizetni. T.A. A leghidegebb hónapokat senkinek sem kell az utcán töltenie (Fotó: Györkös) A téli krízisidőszakban a Térségi Családsegítő és Gyer- mekjóléti Szolgálat kiemelt fi- gyelmet fordít az utcán élő haj- léktalanok, az egyedül és/vagy rossz anyagi körülmények kö- zött élő személyek ellátására. Az utcán élő hajléktala- nok számára november 2-től „teajáratot” működtetnek, ahol forró teát, élelmiszercsomagot osztanak, biztosítva a hideg időben megnövekedett kalóri- aszükségletet, javítva a gyak- ran leromlott egészségi állapo- tú személyek életesélyeit. Új szolgáltatásként, a Haj- léktalanokért Közalapítvány pályázati forrásának felhasz- nálásával, egy utcai szociális munkát végző páros is be- kapcsolódik a krízisellátás- ba. November 16-tól felderítő munkát végeznek, feltérképe- zik, végigjárják a hajléktala- nok által preferált, már ismert előfordulási helyeket, szükség esetén élelmiszerrel, takaró- val, meleg ruhával illetve szol- gáltatások közvetítésével se- gítve a hajléktalan embereket. Fontos, hogy a leghidegebb, téli hónapokra pontos képet kapjanak az utcán élők számá- ról, egészségi, demográfiai jel- lemzőiről. Decembertől ezért a hét minden napján, az esti órákban, a korábban feltérké- pezett helyeket végiglátogatva, ellátják a felmerülő gondozási feladatokat. Folyamatos, 24 órás telefonügyeletet tartanak, krízishelyzet esetén azonnali segítséget nyújtanak, együtt- működve a Regionális Diszpé- cserközponttal. Fontos hangsúlyozni, hogy a téli időszak nem csupán az ut- cán élőkre jelent veszélyt, ha- nem az idős, beteg, szociálisan ellátatlan egyedül élőkre is. Statisztikák szerint – országos szinten – közel annyian fagy- nak meg saját fűtetlen ottho- nukban, mint közterületen. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat meg- alakulása óta gyűjt és közvetít adományokat. A téli hideg- ben különösen fontos a meleg ruha, a vízálló, meleg lábbeli, tartós élelmiszerek, esetleg használaton kívüli, felesleges kályhák, stb. Az adományokat minden esetben a legrászoru- lóbb személyek részére továb- bítják. Kérik, hogy mindenki fi- gyeljen embertársaira, lehe- tőségeihez mérten segítse a rászorulókat, vagy a Térségi Családsegítő és Gyermekjó- léti Szolgálat elérhetőségein (Ajka, Móra F. u. 7. tel: 06- 88/508-320; E-mail: csskaj- ka@ajkanet.hu, honlap: www. tersegicsaladsegitoajka.eoldal. hu) jelezze a veszélyhelyzetben lévők fellelhetőségét. A folya- matos, a nap 24 órájában el- érhető krízisvonal hívószáma: 06-20/418-3144. A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ igazgató- ja 28 éves szolgálatot követően december 31-ével vonul nyug- díjba. Pihenőévei alatt is foly- tatja azonban a segítő munkát, immár társadalmi munkában. Négy órás önkéntes munkát vállal, a civil élet résztvevőinek is szeretne segíteni, és továbbra is részt vesz a Szent Cecília kó- rus és az Időskorúak Gondozá- sáért Alapítvány munkájában. Végre kedvteléseinek is hódol- hat, családjára több időt szen- telhet, két unokája Ajkán él, így velük is gyakran találkozhat. Végre lesz több idő utazni, ol- vasni, színházba járni, kertész- kedni... - Az egyik legszebb hivatás, hogy szebbé tesszük a gondo- zásra, segítségre szoruló em- berek életét – fogalmazta meg az igazgató. – A legfontosabb a szeretet, az odafigyelés, a tisz- telet. A legnagyobb elismerés pedig, ha mosolyt csalunk a megfáradt, beteg ember arcára, és teljesíthetjük, amit kér.  Hu- szonnyolc éve négy főállású és négy részfoglalkozású dolgo- zóval kezdtünk, ma már közel nyolcvanan vagyunk. Nagyon jó a kollektíva és a munkahe- lyi légkör. Ezt a nyugalmat ta- pasztalják az idősek is. Nem siethetünk annyira, hogy egy jó szót, egy mosolyt ne kapjon az, aki mellett elmegyünk. Az önkormányzat támogatására is számíthatunk, nekik is fontos, hogy az időskorúak méltó életet éljenek. A szolgáltatásokra nagy az igény, amit a munkatársak a bizalom jeleként értékelnek. A padragkúti városrész- ben működik az 50 fős idősek klubja, ahol az étkezés mellett társaságban tölthetik napjaik egy részét a nyugdíjasok. Aki átmenetileg otthontalanná vált, életkortól függetlenül kérheti felvételét a szállásra, ahol sorsa jobbra fordulásáig biztosítják számára az életfeltételeket, a pihenést, a tisztálkodást, vala- mint a szociális gondozók se- gítenek a visszailleszkedésben. A jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás tíz éve működik, jelen- leg kilencvenen veszik igénybe a szolgáltatást. A krízishelyzet- ben levők egy gomb megnyo- másával éjjel-nappal kérhetnek segítséget. Ha jelzés érkezik, az ügyeletes azonnal indul a cím- re.  - Nem telefonálunk, hogy mi a baj, mert ha valaki jelez, tud- juk, hogy baj van, és mielőbb ki akarunk érkezni, nem töltjük az időt a telefonálással – tette hozzá Kleinhans Terézia. – A szolgáltatást igénybe vevőket rendszeresen látogatjuk, és ha úgy érezzük, hogy romlott az egészségi állapota, orvoshoz irányítjuk, így sok rosszullétet, azonnali beavatkozást igény- lő helyzetet megelőztünk. Az idős ember tudja, hogy van, aki törődik vele. Ez a tudat meg- nyugtatja őt. Olyan személyek is vannak a rendszerben, akik nem túl gyakran   kértek se- gítséget, de fontos számukra a tudat, hogy ha bármi történik, tudnak kit értesíteni. A szociális étkezők a naponta érkező meleg ételen kívül sze- mélyre szóló gondoskodást is kapnak. A munkatárs beszél- get velük, érdeklődik, miben volna szükség segítségre. Volt, aki elmondta, hogy az ajtóban állva nem is az ebédet várja leg- jobban, hanem azt, hogy valaki menjen oda hozzá, kérdezze meg, hogy aludt, hogyan telik a napja. Aki nem tudja magát ott- honában ellátni, vagy nem akar egyedül lenni, bentlakásos in- tézménybe kérheti a felvételét. A gondozóházban húsz ápolás- ra szorulót tudnak egyidejűleg ellátni, egy beutalt legfeljebb két évigtartózkodhatott.Azidősek otthonában és az emelt szintű otthonban egyaránt 42 személy elhelyezésére van lehetőség. Mint az igazgatótól megtudtuk, a bentlakásos intézményekbe hetvenen várnak bejutásra.  - A beköltözők úgy élnek, mint egy család, a gondozók mindent megtesznek azért, hogy tartalmasan teljenek a napjaik - fogalmazta meg. - Foglalkozásokat szervezünk, mindenkinek az igényei szerint, van lehetőség gyógytornára, kirándulásra, hozzátartozók fogadására. Az idősek számára biztonságos, akadálymentesí- tett,tiszta,kényelmeskörnyeze- tet teremtünk. Éreztetjük, hogy minden értük van, és szeretettel vesszük körül lakóinkat. Mun- kám során öröm volt együtt- működni velük és segíteni a nyugdíjas klubok munkáját. Ők a civil élet hajtóereje Ajkán, nélkülük sokkal szegényesebb lenne a rászoruló idősek élete is – vallja.  Hosszú, mozgalmas, ese- ménydús évek után Kleinhans Terézia nyugállományba vonul, de nem kíván teljesen elszakad- ni munkahelyétől. Ha hívják rendezvényekre, ünnepségekre, örömmel visszatér. Tisler Anna PORTRÉ Kleinhans Terézia nyugdíjasként önkéntes munkával segít Legfontosabb a szeretet és a tisztelet Nekünk, segítőknek, nem foglalkozásunk, hanem hivatá- sunk van, annak gyakorlásakor a legfontosabb a szeretet és a másik ember feltétlen tisztelete, elfogadása – vallja Kleinhans Terézia. Kleinhans Terézia (Fotó: Györkös) Hipp-hopp, jön Vuk! cím- mel nyári olvasópályázatot hirdetettek a Bogáncs Gyer- mekkönyvtárban, melynek eredményhirdetését a közel- múltban tartották. Az ünnepi eseményen vidám tudásbőví- téssel, megzenésített versekkel és apró ajándékokkal kedves- kedtek a gyermekkönyvtáro- sok a meghívott diákoknak és szüleiknek. A történet kis rókáját min- denki ismeri és szereti. Vuk szerint a bátorság, a barátság és a természet a legfontosabb. Ezekre az értékekre próbálták a szervezők felhívni a gyer- mekek figyelmét különböző feladatokkal. A könyv elolva- sásán túl pályázati füzetet kel- lett a diákoknak kitölteniük, valamint egy kézműves foglal- kozásra és filmvetítésre is vár- ták őket a könyvtárosok, ahol ügyességüket és memóriáju- kat is megmozgatták a kapott kérdések. Végül a Városi Mú- zeumban berendezett Fekete István-emlékkiállításon bizo- nyíthatták rátermettségüket a gyerekek, ám itt már a család is besegíthetett a feladatok megoldásba. Az eredményhirdetésen Müller Magdolna könyvtáros megmutatta az első, 1965-ös Vuk kötetet és tudatta a jelen- lévőkkel, hogy már a huszadik kiadásnál tart a népszerű mese. Közösen felidézték a könyv- ben szereplő állatok neveit is. A nyertesek felfedése előtt Szélessy Balázs megzenésített versekkel és gitárjátékkal ör- vendeztette meg a közönséget. Végül három kategóriá- ban hirdettek győztest. A harmadik osztályosok közül Hoffmann Kristóf érte el a legtöbb pontot. A negyedike- seknél Longhi Nicolas lett az első, míg felsős kategóriában Stáhl Donát bizonyult a leg- ügyesebbnek. A helyezettek könyvjutalmat, emléklapot és kedves ajándéktárgyakat kap- tak, de a többi résztvevőről sem felejtkeztek el a könyvtá- rosok. Senki nem maradt apró meglepetés nélkül. SzR. Müller Magdolna könyvtáros ismertette a vetélkedő eredményét
  4. Ajkai Szó 2015. november 6., péntek 4 Ideje áttérni a téli gumira AZ ONLINE ÚJSÁG Cikkeink nagy része már az újságban való megjelenés előtt, esetenként bővebb terjedelemben, több képpel látható, olvasható az ajkaiszo.hu honlapon! ÁLLÁSHIRDETÉS A Kristályfürdő Kft. állást hirdet a hamarosan nyíló uszodába négy fő részére Takarítónői állásra Elvárások: - legalább alapfokú végzettség - jó kommunikációs és probléma megoldó készség - igényes munkavégzés, precizitás, csapatmunka - felelősségtudat, szorgalom - jó megjelenés Munkavégzés: - napi 8 órában, két műszakban folyamatos munkarendben Bérezés megegyezés szerint. A munkaszerződés határozott időre szól, 3 hónap próbaidővel, amely alkalmasság esetén határozatlanná válik. Felvétel esetén orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges! A meghirdetett állások betölthetők: az uszoda megnyitásakor Jelentkezni írásban az alábbi elérhetőségeken lehet 2015. november 20.-ig: e-mail: info@kristalyfurdo.hu levélben: 8400,Ajka, Városliget Hrsz. 1320/1 A jelentkezéshez kérjük csatolni : - fényképes önéletrajz, amely tartalmazza az előző időszakban betöltött munkaköreit - végzettséget igazoló bizonyítványok másolata További információ: - 06-30/939-3632 Johanidesz Sándor - 06-30/410-3216 Józsáné Palcsó Rita Elvárások: – legalább alapfokú végzettség – jó kommunikációs és probléma megoldó készség – igényes munkavégzés, precizitás, csapatmunka – felelősségtudat, szorgalom – jó megjelenés Munkavégzés: – napi 8 órában, két műszakban folyamatos munkarendben Bérezésmegegyezésszerint.Amunkaszerződés határozott időre szól, 3 hónap próbaidővel, amely alkalmasság esetén határozatlanná válik. Felvétel esetén orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges! A meghirdetett állások betölthetők: az uszoda megnyitásakor Jelentkezni írásban az alábbi elérhetőségeken lehet 2015. november 20-ig: e-mail: info@kristalyfurdo.hu levélben: 8400,Ajka, Városliget Hrsz. 1320/1 A jelentkezéshez kérjük csatolni: – fényképes önéletrajz, amely tartalmazza az előző időszakban betöltött munkaköreit – végzettséget igazoló bizonyítványok másolata További információ: – 06-30/939-3632 Johanidesz Sándor –06-30/410-3216 Józsáné Palcsó Rita ÁLLÁSHIRDETÉSA Kristályfürdő Kft. állást hirdet a hamarosan nyíló uszodába négy fő részére TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA A Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.) pályaválasztási tájékoztatót (nyílt napot) tart a 8. osztályos tanulók és szüleik részére 2015. november 11-én (szerda) A tájékoztatón levetítjük iskolánk bemutató filmjét, az érdeklődők megtekinthetik eszközeinket és készséggel válaszolunk az egyéni kérdésekre is! 8.00–12.00 óráig demonstrációs foglalkozásokat (idegen nyelv, informatika, szakmák bemutatása) tartunk, amelyekre szintén nagy szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat. 14.00 órakor az intézmény igazgatójának tájékoztatója! Az ajkai Vásárcsarnok és piac vasárnaponként is várja Önöket! Nyitva tartás: – Piac: 7.00-12.00 – ABC: 7.00-17.00 Csarnok Abc ajánlata: 2015. november 8-án, vasárnap! – Férfi farmer nadrág többféle csak 999 Ft/db! – Pierre Cardin és Kappa zokni 3 db többféle csak 999 Ft/csomag! (333 Ft/db) Meghívó avatásra Ajka Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí- vom Önöket az Ajka-Padrag- kút, Szivárvány u. járdafelújí- tás ünnepélyes átadására november 12-én, csütörtö- kön 15.00 órára. Átadás helye: Szivárvány u. 1. volt csertelepi iskola előtt. Schwartz Béla polgármester Odaítélt támogatások Ajka Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Sport- bizottsága a helyi nyugdíjas- klubok 2015. évi kiegészítő támogatására kiírt pályázatot 2015. október 27-én elbírálta, és az 90/2015.(X.27.) MOSB határozatában 400  000 Ft összegben az alábbi támogatá- sok odaítéléséről döntött: Ajkai Látássérült Nyugdíjas Klub 30 000 Ft, Bánkis Termé- szetjárók Nyugdíjas Klubja 30 000 Ft, Bányász Hagyomány- ápoló Nyugdíjas Klub 30 000 Ft, Dália Nyugdíjas Klub Ajka- rendek 25 000 Ft, Egészség- ügyi Nyugdíjas Klub 25 000 Ft, Életet az Éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete 20  000 Ft, Gyepesi Öröksé- günk Nyugdíjas Klub 30 000 Ft, Hagyományőrző Regös Klub 30 000 Ft, Lila Akác Nyugdíjas Klub 30 000 Ft, Nyugdíjas Ba- ráti Kör 25 000 Ft, Önkormány- zati Nyugdíjas Klub 20 000 Ft, Őszirózsa Városi Nyugdíjas Klub Ajka 25 000 Ft, Padragi Bányász Hagyományőrző Kör 30 000 Ft, Pedagógus Nyug- díjas Klub 25 000 Ft, Üveges Nyugdíjas Klub 25 000 Ft. Ajka Város Önkormány- zatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az újonnan alakuló Sportváros Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa- ság ügyvezetői álláshelyének betöltésére. A pályázati feltételek: fel- sőfokú gazdasági végzettség és sportszervezői tapaszta- lat. Előnyt jelent: vezetői ta- pasztalat, jó kommunikációs készség, nonprofit/civil szer- vezet irányításában szerzett jártasság. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz – motivációs levél, maxi- mum 2 oldalas személyes bemutatkozás kitérve az alkalmazási és előnyt je- lentő szempontok szerinti munkatapasztalatra – fejlesztésiötletekéselkép- zelések megfogalmazása; meglevő és új forráslehe- tőségek kihasználásának a bemutatása; – végzettségről szóló okira- tok, igazolások másolatai – hatósági erkölcsi bizo- nyítvány – nyilatkozat az Mt 211. §-a szerinti összeférhetetlen- ségről – nyilatkozat a vagyonnyi- latkozat-tétel vállalásáról a 2007. évi CLII. törvény alapján – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbí- rálásban résztvevők meg- ismerhetik Az ügyvezetői munkakör legkorábban 2015. december 1-től tölthető be. A megbízás egy év határozott időtartam- ra szól. A munkabér bruttó 420 000 Ft/hó. Az ügyvezető tisztség be- töltése heti 40 órás munka- kör, azaz teljes munkaidős főfoglalkozás. Az ügyvezetői munkakör betöltéséhez 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázat benyújtásának a módja: Személyesen, vagy levélben, 2 példányban: Schwartz Béla polgármester részére, Ajka, Szabadság tér 12. További információ a 88/521-101 vagy 521-136 tele- fonszámon kérhető. A pályázat benyújtásának a határideje: 2015. november 15. napjáig beérkezően. A képviselő-testület fenn- tartja a pályázat eredményte- lenné nyilvánításának jogát. Pályázat a Sportváros vezetésére Hirdetmény Ajka város Önkormány- zata Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülé- sén a következő rendele- teket alkotta: 23/2015. (X.29.) önkor- mányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015. (IX.10.) ön- kormányzati rendelettel 19/2015. (VI.25.) ön- kormányzati rendelettel, 17/2015. (V.4.) önkor- mányzati rendelettel mó- dosított 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetés napja: 2015. október 29. 24/2015. (X.28.) önkor- mányzati rendelete a He- lyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2001. (VII.02.) többször módosított ön- kormányzati rendelet mó- dosításáról Kihirdetés napja: 2015. október 28. A rendelet hiteles szö- vege az Ajkai Közös Ön- kormányzati Hivatalban megtekinthető. Dr. Jáger László címzetes főjegyző Az ún. „téli” gumiabroncs használatát a közúti közlekedés- sel kapcsolatos hatályos hazai szabályozás kötelező jelleggel nem írja elő. Ettől függetlenül a rendőrség már évek óta javasolja a gépjárművel közlekedőknek a téli gumiabroncsok használatát, amennyiben a levegő hőmérsék- lete +7 C˚ alá csökken. Télen különösen fontos az évszaknak megfelelő gumiab- roncs használata, mivel az eltérő időjárási viszonyok különböző kihívások elé állíthatják az autó- sokat. Ha az autónkat nem az év- szaknak megfelelő gumiabron- csokkal szereljük fel, akkor még a legártalmatlanabb közlekedési szituációk is életveszélyesek le- hetnek. A téli gumiabroncsok az anya- guknak, kialakításuknak és szerkezetüknek megfelelően +7 C˚ alatti tartományban jelentő- sen nagyobb tapadási tényezővel rendelkeznek az egyéb abron- csokhoz képest, így alkalma- zásuk által a közúti közlekedés kockázata téli viszonyok mellett jóval alacsonyabb. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy hideg időben az útfelület is lehűl. A hideg, a havas, jeges, csúszós útfelületen szükséges – az őszi, téli és tavaszi időszakban – téli gumiabroncsot használni. Már október első napjaitól az éjsza- kák és a hajnalok igen hűvösek, és ha arra gondolunk (sokéves átlagban tapasztalhattuk), hogy április végén, május elején is még mindig hideg van, - akkor az év nagyobb részében a téli gumi használata indokolt. A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség, még akkor is, ha éppen nincs hó. Hidegbenanyárigumimegke- ményedik, nem tapad, szárazon is csúszik, így jelentősen megnő a féktávolság, ezért a nyári gumi télen veszélyes lehet. A téli ab- roncsok anyaga más, speciális mintázata van, és ezek biztosítják a jobb tapadást. Az adalékanya- goknak köszönhetően a gumi a nagy hidegben is megőrzi gu- mitulajdonságát, rugalmasságát, tapadóképességét, ezért téli gu- mival a fékút is rövidebb. Hidegben történő (és téli) autózásnál a jó tapadás és a jó fékhatás mellett az egyenes- és oldalirányú úttartás biztosítá- sa is fontos. A legtöbb téli gumi esetében a futófelület lamellázott, egy átlagos méretű futófelüle- ten több mint 1600 pici bevágás (lamella) biztosítja a tapadást. A mélyebb és szélesebb mintaárkok tovább javítják a kapaszkodóké- pességet, a hosszirányú mélyebb mintázat a túlkormányozottsági hajlamot csökkenti. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral le- gyen magasabb, mint a nyári ab- roncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil ön- tisztuló képességét. Hasonlóan a nyári gumiab- roncsokhoz, a téliek esetében is ügyelni kell a megfelelő profil- mélységre. Egy 8 milliméteres profilmélységgel rendelkező gu- miabroncsokkal szerelt autó, 50 km/h-s sebességnél vizes úton történő fékezésnél már 31 méter hosszú fékúttal képes megállni. Azonban a 4 milliméteres profil- mélységgel bíró gumiabroncsok- kal szerelt autó fékútja vizes úton akár 14 méterrel is nagyobb lehet egy ugyanilyen sebességről tör- ténő fékezés esetén. Ezért erősen ajánlott az ennél kisebb profil- mélységgel rendelkező gumiab- roncsokat lecserélni az autón. A profilmélység mellett to- vábbi szempont lehet, hogy nem minden esetben jobb a nyári ab- roncs méretétől keskenyebb téli abroncs használata. Bizonyos körülmények között a nyári ab- roncsnál szélesebb téli abroncs ugyanis rövidebb fékutat, jobb vonóerőt, nagyobb kormányzá- si precizitást biztosít. A mostani téli gumiabroncsok ma már nem csak biztonságosabbak és csen- desebbek, de egyre gyorsabbak is a korábbi társaikhoz képest. A gumi is megöregszik, akár használjuk, akár nem. Egyes tí- pusok rövidebb idő alatt meg- keményednek, mások valamivel tovább használhatók (ez nyárira és télire is vonatkozik). Cserélni kell a gumit: ha kopott, törede- zett, szálszakadásos (hullámos oldalfal), vagy tapadóképessége érezhetően rosszabb lett, ha meg- nő a féktávolság. Ilyenkor újat kell venni! Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a téli gumi sem „old meg mindent”. Vezessünk az út-és lá- tási viszonyoknak megfelelően, de egy kicsit lassabban. Ha 100 km/órasebességről95km/órase- bességre lassítunk, a féktávolság optimális esetben 5 méterrel is lerövidülhet, és lehet, hogy ennyi kell az életben maradáshoz! Hóban vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hó- lánc, melyet a hajtott tengelyen lévő kerékre kell feltenni, így kor- mányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érde- mes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem je- lenti azt, hogy mindenkinek ké- szenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tud- ni kell, amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihe- lyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig - csak olyan járművek közleked- hetnek, amelyek hólánccal van- nak felszerelve. Veszprém Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
  5. Ajkai Szó2015. november 6., péntek 5 A só egészséges (is lehet)! A korcsolyázás olyan, mint a pengeélen táncolás. Vagy sikerül a piruett, vagy fenékre huppanás lesz belőle. Nálam általában a második műsor- számot láthatja a „közönség”. Mivel nem éppen szerény sze- mélyemről mintázták a bale- rinák példaképét, ezért majd- nem baráti viszonyt ápolok a kék-zöld foltokkal. De ez nem riaszt el, kihívásként kezelem a jeget, mint közlekedési kö- zeget. A jégpálya megnyitója is élénk képként élt bennem mostanáig. A műkorcsolyás lányok produkciója elképesztő volt, és lenyűgözött, hogy ezt lehet ilyen könnyedén is csi- nálni. Több se kellett, kedvet kaptam a negyvenszer húsz méteres hazai pálya kipróbá- lásához. Szerencsémre a kiválasztott késő délutáni időpontban csu- pán néhányan rótták a körö- ket – pedig a hétvégén töme- gek látogattak ki a pályára –, így előre boldog voltam, hogy nem sokan látják jégre lépése- met. A külső szemlélődők szá- mára mégsem lehetett őszinte a mosolyom. Első lépéseim olyannyira összehangoltak voltak, mintha kacsatojáso- kon egyensúlyoznék. Mellettem a gyerekek, akár a profik süvítettek el, kanya- rogtak és versenyeztek. An- nak látszatát keltették ők is, hogy semmiség az egész. Per- sze könnyű nekik, már pár évesen begyakorolták a titkos mozdulatokat. Az én lábamon először húszéves koromban volt korcsolya, de azóta sem fedezték fel bennem az olim- piai bajnokot. No, nem baj, a kezdeti ne- hézségek után beleéltem ma- gam a csúszkálásba, ehhez a hangszórókból áradó slágerek és a tükörsima jég is hozzájá- rult. A jó hangulat, a családi- as légkör és a többi korcsolyá- zó reakciója valamint majd- nem piruettjei rámutattak, hogy nem az esések száma a lényeg, amiből a próbanapon mindösszesen egyet produ- káltam, hanem a szórakozás és a barátokkal, családdal együtt töltött idő, valamint a közös élmények. A jégpálya mindezeket maradéktala- nul kielégítette, színvonalas létesítmény lett. Előterében kölcsön korcsolyát is bérel- hetnek, akik nem a sajátjukat hozzák vállon. Egyetlen apró- ságot hiányoltam csupán. Át- fagyott állapotomban jólesett volna szamovárból egy forró tea, de majd legközelebb… hiszen hamarosan visszaté- rek! Szántó Renáta Jégre lépni művészet A késő délutáni időpontban csupán néhányan rótták a köröket (Fotó: Györkös) Ajkán a levegő rendkívül szennyezett, de ez nem újdon- ság az itt élőknek. Az emberek köhögéssel, asztmás rohamok- kal és légúti panaszokkal küz- denek. A legveszélyeztetetteb- bek a gyermekek és az időskorú- ak, akik érzékenyen reagálnak minden környezeti változásra. Ezt két intézményben is felis- merték, ezért a betegségek ke- zelésére valamint megelőzésére sószobát alakítottak ki bennük. A Magyar Imre Kórházban két éve, a Katica Óvodában pedig 2012 januárjától működik a speciális kamra. A sóról köztudott, hogy étel- ízesítő funkciója mellett kiváló gyógymód is lehet. Fülfájásnál ruhaanyagban felmelegítve használják, bőrproblémákra sós páraként gyakorol jó hatást például a tengerparton. - Specifikus terembe zárva a légúti és asztmás betegségek kezeléséhez és a jó egészségi állapot fenntartásához is hoz- zájárul – emelte ki Magyar Éva, az Ajka Városi Óvoda óvoda- vezető-helyettese, akit a Katica Óvodában található sószobáról kérdezett lapunk. Az óvodai só- kamráról érdemes tudni, hogy egyedülálló a környéken, más oktatási létesítményben nincs hasonló. - A szobát szülői és alapítvá- nyi támogatással alakítottuk ki az óvodában, ami már régi álmunk volt. A sóbarlangok és a sós tengeri levegő köztudot- tan jótékony hatással vannak a szervezetre, elsősorban a lég- zőrendszerre, ezért szerettünk volna egy hasonló helyiséget megteremteni, ahol a gyerme- kek egészségén javíthatunk – mesélte az óvodavezető-helyet- tes. A termet október elsejétől március végéig használják az intézményben, mivel az őszi, téli időszakban a párásabb, nyirkosabb időben több gye- reknek van szüksége a jótékony hatású levegőre. Jó időben in- kább az udvaron játszanak az ovisok. Magyar Éva elmondása alapján egyre kevesebb az aszt- matikus és légúti betegségben szenvedő kicsik száma, mióta megnyitották a kamrát. - A helyiségben légzőgyakor- latokat végeznek a kolléganőim a gyerekekkel. A kicsik énekel- nek, mondókáznak és beszél- getnek, ezek mind elősegítik a somadrin oldat belégzését, amely a zárt térben párolog, de csak természetes anyagokat tartalmaz – részletezte az óvo- davezető-helyettes. A sószobában hetente két- szer huszonöt percet töltenek el a csoportok. Nemcsak a Ka- tica ovisok látogatják, hanem a Székhely Óvoda gyermekei és a többi intézmény óvodásai is használhatják a termet. Min- denki, akinek a szülei az év ele- jén előzetesen beleegyeznek a sószoba használatába. - Dorka mindig nagyon várja a sószobás foglalkozást, ami jót tesz az egészségének. Legutóbb laringitisze volt, de a szobának hála, hamar rendbejött. Örülök, hogy a mi ovinkban még ilyen lehetősége is van a gyerekeknek – mesélte Tömörné Bohár Kata- lin, a kislány édesanyja. - A sószoba a különféle gyógyszeres kezelések kiegé- szítő formája is lehet. Az al- lergiás, asztmás és légzőszervi betegségek, valamint az alsó és felső légúti lerakódások meg- szüntetésénél is jótékonyan fejti ki hatását. Akárcsak az idegrendszeri problémák, a depresszív hangulat, az inger- lékenység és az ekcéma esetén – tudatta lapunkkal dr. Kovács Ilona, a Magyar Imre Kórház Csecsemő- és Gyermekosztá- lyának osztályvezető főorvo- sa, aki azt is kiemelte, hogy a sóterápia két-három heti, napi egyórás kezelés után fejti ki a hatását. Ennyi idő után a bete- gek közérzete javul, kevesebb gyógyszerre van szükségük és tüneteik is enyhülnek, hiszen a levegőben lévő sórészecskéket belélegezve erőteljes öntisz- tulási folyamat megy végbe a szervezetükben. A kórházban a sószobát időpont egyezetés után látogathatják az érdeklő- dők. SzR. A Méhecske csoportból Gyurákovics Ákos, Fonyó Regina, Tömör Dorka, és Major Beáta óvónő mondókázik a sószobában (Fotó: Györkös) POSTALÁDÁNKBÓL Szegeden jártak a nyugdíjasok Szeptember végén az ajkai Egészségügyi Nyugdíjasklub 42 tagja kétnapos kirándulásra indult Szegedre. Az első napon meglátogattuk az ópusztaszeri Nemzeti Par- kot, megtekintettük a Feszty Körképet. A képi és hang- hatások annyira élővé tették a látottakat, hogy szinte ré- szesévé váltunk a honfoglalás eseményeinek. Sajnos a szabadtéri sétának az idő nem kedvezett, de nem fogott ki rajtunk, kisvonattal tekintettük meg a park látnivalóit. Késő délután érkeztünk meg Szegedre, ahol elfoglaltuk a szállásunkat és másodszor is kisvonatra ültünk, az esti fényeiben gyönyörködve jártuk be a várost. Másnap első állomásunk a zsinagóga volt, ami gyönyörű látványt nyújtott és ismerkedtünk a zsidóság történetével. Sétánk a városban folytatódott, Reök palota, Dugonics tér, a felújított Dóm és a Dóm tér, Kárász utca, Klauzál és Szé- chenyi tér és környéke. Megkóstoltuk az Anna-kút vizét. Délelőtti sétánkat egy étteremben az ebéd elfogyasztásá- val fejeztük be. Utolsó programunk az alsóvárosi Ferences templom és kolostor, valamint a nemrég átadott látogató- központ megtekintése volt szakértő idegenvezetővel. A sűrű két napos program zárásaként hazafelé megáll- tunk a híres soltvadkerti cukrászdánál, ahonnan egy-egy kávé, süti vagy fagyi elfogyasztása után folytattuk utunkat hazafelé. Rengeteg élménnyel gazdagodva késő este ér- keztünk meg városunkba. Németh Zsuzsanna Hova mehetünk, ha menni kell? A karácsonyi bevásárlás közeledtével sokan órákat, vagy akár egész délelőttöket a belvárosban töltenek. Ilyenkor akarva akaratlanul a biológiai működésünk velejárójával is számol- nunk kell. Az egykori patakparti és a sétálóutcában működő WC-k sajnos már a múltéi lettek: előbbit lebontották, utóbbi helyén ma már egy látványpékséget találhatunk. A belvárosi Nagy László Vá- rosi Szabadidőközpont és Könyvtárban (vmk) hétfőtől szomba- tig reggel kilenc órától egész este fél tízig, találhatjuk nyitva a mosdókat, ez vasárnap a mozi, illetve a büfé nyitva tartásától függően változhat. A mozgássérülteknek külön, riasztóberen- dezéssel ellátott, illemhely áll rendelkezésükre. A kulcsokat az információs pultnál lehet elkérni, a WC használata nem kötött fogyasztáshoz, ingyenesen használható. Régen voltak problé- mák a mosdókban, gyújtogatás, rongálás, dohányzás, ezért volt szükség arra, hogy bezárják az ajtókat. A vmk dolgozóitól továbbá megtudtuk, hogy a mellékhelyiségek naponta több- ször vannak takarítva, így higiéniailag is megfelelő állapotúak. A buszpályaudvarnál található másik nyilvános WC nem ingye- nes, ha betérünk, száz forint használati díjat kell fizetnünk. Munkanapokon reggel hét órától délután öt óráig, szabad és munkaszüneti napokon reggel hét és délután egy óra között használhatjuk. Külön helyiségben találhatjuk a mozgássérül- tek mosdóját, ahol egy babapelenkázó is helyet kapott. Nyitva tartási időben folyamatosan dolgozik egy takarítónő is, hogy az illemhelyek tisztaságára se keljen panaszkodnunk. M.B. POSTALÁDÁNKBÓL Az „Act Together – Be Creative!” pályázat képviselőiként a törökor- szági események miatt nagy izga- lommal készültünk az Erasmus+ negyedik partnertalálkozójára, amelynek helyszíne a törökországi Gaziantep – Sahinbey városa volt. Az Ajka Városi Óvoda Patakparti óvodát Kaposiné Kundermann Lívia óvodavezető-helyettes, Pet- hő Anita kapcsolattartó, és Hanis Henrietta óvodatitkár, a projektme- nedzsment tagjai képviselték. Az eddigi partnertalálkozók leg- nagyobb városában, a kétmillió lakosú településen, az igazi török kultúrával, a néphagyományokkal, különféle kézműves technikákkal, művészetekkel, és a török élettel ismerkedhettünk meg. A fogadó ország nagyon gazdag programot állított össze számunkra és bizton- ságunkra is nagy figyelmet fordítot- tak. Az első nap megnéztük vendéglá- tóink Güneykent Anaokulu óvodá- ját. A partnertalálkozó résztvevőit, a bolgár, a román, a lett és a ma- gyar delegáció tagjait, az óvoda dolgozói, a gyerekek, szülők képvi- selői és a város oktatási vezetője közösen fogadták. Az óvodában a gyerekek ellátása 8 óvodai cso- portban történik, ahol 150 3-5 éves korú gyerek délelőtt és 150 6-7 éves korú gyerek délután ve- szi igénybe az intézményi ellátást. A magas gyermeklétszám miatt a gyerekek csak fél napot töltenek az óvodában. Az első nap délutánján Gaziantep várossal ismerkedtünk meg, a helyi kézműves tevékenységeket próbálhattuk ki a fém- rézműve- sek vésését és az ebru technikát. A Han-ban megnéztük a helyi tra- dicionális, kulturális hagyományait bemutató kiállítást, a szobrászmű- helyt, és egy cipészmestert munka közben. A második nap DVD-n és prezentá- ción keresztül partnereink táncai- val ismerkedtünk meg. A pályázat következő egy évében minden or- szág a saját óvodájában a partne- rek népi táncait, játékait, zenéjét mutatja be és táncolja a gyerekek- kel együtt. A találkozó ideje alatt megismer- kedtünk a városban található Ze- ugma mozaik múzeum gyönyörű alkotásaival. Jártunk a Világörök- ség 8. csodájánál a 2134 méter magas Nemrut-hegyen, amely Tö- rökország keleti részén található Adıyaman közelében. A hegyen különböző görög és perzsa iste- nek szobrait láthattuk. Héraklész, Zeusz, Ahura Mazdá (Oromasdes vagy Ormazd), Apollón vagy Mith- rász kőszobrai és a festői táj, ma- radandó élményt nyújtottak szá- munkra. A 3-4. nap a zene, a tradicionális táncok, kézműves tevékenységek jegyében zajlott. Festettünk követ, hajtogattunk lufit, és roptuk part- nereink táncait. Megnéztük a vá- ros mese- és játékmúzeumát, és híres állatkertjét is. Igazi élményt nyújtott minden résztvevő számára egymást táncának megismerése, ének-zenei előadások hallgatása, a közös éneklések. A magyar tán- cok eltérnek a többi ország táncá- tól mind dinamikájában, mind rit- musában, ütemében, lépéseiben, A partnertalálkozó utolsó napján megbeszéltük a bulgáriai 5. part- nertalálkozó időpontját, annak programját, elvégzendő feladatain- kat. Minden résztvevő a díszvacso- ra után megkapta az igazolását. A partnertalálkozó célja mindannyi- unk számára a minőség, az inno- váció, nemzetközi együttműködé- sek erősítése, a nyelvi sokszínűség érvényesítése, a szakmai fejlődés elősegítése, a művészeti gyűjte- mény technikáinak alkalmazása, a táncok elsajátítása. Hisszük és valljuk, hogy a gyorsan változó vilá- gunkban szükséges a megújulás, a kapcsolatépítés nemzetközi és hazai partnereinkkel, alkalmazko- dás a nevelés új formáihoz, kihasz- nálva az innovációkat, a pályázatok adta lehetőségeket. Kaposiné Kundermann Lívia óvodavezető-helyettes Erasmussal Törökországban
  6. Ajkai Szó 2015. november 6., péntek 6 PROGRAMAJÁNLÓ Moziműsor 007 Spectre - A Fantom vis�- szatér - színes, magyarul be- szélő, amerikai-angol akció- thriller, 150 perc: november 4. szerda Premier előtti vetítés 20.30, november 5 . csütörtök – november 11. szerda között mindennap 17.00 és 20.00, november 12 . csütörtök – no- vember 18. szerda között min- dennap 17.00 és 20.00 A kis herceg 3D - színes, ma- gyarul beszélő, francia ani- mációs film, 108 perc: novem- ber 5 . csütörtök – november 11. szerda között mindennap 15.00 és november 6. pén- tek, november 7. szombat és november 8. vasárnap 13.00, november 12 . csütörtök – no- vember 18. szerda között min- dennap 15.00 ( 18.-án szerdán a 15.00 előadás elmarad) és november 13. péntek, novem- ber 14. szombat és november 15. vasárnap 13.00 TV Ajka, a város televíziója November 6. (péntek) 19:00 Híradó Magazinműsor: Némethné Péntek Zsófia helytörténeti írásai, Macskahűség, Panasz- láda: egyirányú forgalom a Móricz Zsigmond utcában, DrogStop vetélkedő, Üzleti ne- gyed X. szám November 7. (szombat) 9:00 A pénteki adás ismétlése November 9. (hétfő) 19:00 Híradó Magazinműsor: Mesélt a tör- ténelem a Szent-Györgyiben, Az őszi közlekedés veszélyei, Életet mentett a konyhás néni, „Arany Deszka” Országos Mi- nősítő Színjátszó Fesztivál November 10. (kedd) 9:00 A hétfői adás ismétlése November 11. (szerda) 19:00 Híradó Magazinműsor: Vác FC – FC Ajka, A Magyar Imre Kórház ma November 12. (csütörtök) 9:00 A szerdai adás ismétlése November 13. (péntek) 19:00 Híradó Magazinműsor: Stúdióvendég: Tilhof Endre, Ajka díszpol- gára, Készül a Noctis zenekar lemeze November 14. (szombat) 9:00 A pénteki adás ismétlése A műsorváltoztatás jogát fenn- tartjuk! A TV Ajka műsorai élőben és utólag is bármikor megtekint- hetők a http://tvajka.hu honla- pon! Művelődési házak November 6-7-8-án „Arany deszka” Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál a művelő- dési központban. November 7-én 15.00 órakor az Ajkarendekért Egyesület szervezésében a rendeki isko- la tornaterme mögötti téren 8 hársfát ültetnek a 800 év tisz- teletére és a sikeres rendeki be- mutatkozás emlékére. 16.30- tól vendéglátás a művelődési házban, Márton-napi finomsá- gok kóstolgatása. November 10-én 15.00 óra- kor Pályaválasztási vetélkedő a művelődési központ kiállító- termében. November 11-én 16.00 órakor Kreatív klub felnőtteknek a művelődési központban. November 12-én 16.00 órakor dr. Pék Győző előadása Kol- lektív tragédiák feldolgozása címmel a művelődési központ kiállítótermében. November 12-én 17.00 órakor (Ez a helyes időpont, a vmk műsorfüzetében tévesen jelent meg!) Varga György festmény- kiállításának megnyitója az ajkai Városi Múzeum és Fotó- galériában (Templom-domb). November 14-én 7.00 órától hagyományőrző disznóvágás és vigadalom a Padragkúti Művelődési Házban. November 14-én 15.00 órától Márton napi gyermekprog- ramok a művelődési központ aulájában. November 15-én 15.00 órakor Aporfi László – Áment Márton A pedagógus Aporfi házaspár című könyv bemutatója lesz a bakonygyepesi művelődési házban. Köszöntőt mond Pék Attila önkormányzati képvi- selő. November 16-án 17.00 órakor Molnár Bencének, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színészének Kifor- dulás című eposzparódiája a művelődési központ kiállító- termében November 17-én 14.30-kor és 18-án 10.00 és 14.30 órakor Bérletes gyermekszínházi elő- adás a művelődési központ- ban. A Fogi Színház előadá- sában a Minden egér szereti a sajtot című mesejáték tekint- hető meg. November 18-án 16.00 órakor Kreatív klub felnőttek részére a művelődési központban. Civil Ház November 9. hétfő 9.30- Kézimunka Klub Ga- rainé Kisbej Ágnes 16.30-18.00 Flowers Aero- bik 1.-2. oszt. versenycsoport Csonkáné Krützner Márta 17.00- FIT-BALL Bognár Ad- rien 18.00- Meridián torna Vajda Zsuzsanna 18.00- Duci Torna Bognár Adrien November 10. kedd 9.30- Foltvarró Klub Pappné Ibolya 15.00- Bányász Hagyomány- ápoló Nyugdíjas Klub Simon Sándorné 16.00- Modellező Szakosztály Illési Oszkár 16.30- Thai-boksz Szilágyi Arnold 16.30-18.00 Flowers Aerobik kezdők, 1.-2. oszt. verseny- csoport 18.00-19.30 Flowers Aero- bik Basic csoport Csonkáné Krützner Márta 18.00- PRO-FIT 19.15- TRX Bognár Adrien November 11. szerda 8.15- Egészségmegőrző Nyugdíjas torna 9.00- Ingyenes vércukor-és vérnyomásmérés Mező Já- nosné 9.00- Otthon Segítünk Ala- pítvány Györgyné Kollár Gabriella 15.00- „Szívvel-Lélekkel” Egymásért Csorba Józsefné 16.30-18.00 Flowers Aero- bik 1.-2. oszt. versenycsoport Csonkáné Krützner Márta 18.00- Duci Torna Bognár Adrien 18.00-19.30 Flowers Aero- bik Basic csoport Csonkáné Krützner Márta 17.00- PRO-FIT 19.00- FIT-BOKSZ 20.00- CROSS FIT Bognár Adrien November 12. csütörtök 9.00- Hatha Jóga Csuba Jó- zsefné 15.00- MOST Cselekvők Egyesülete Részvétel beje- lentkezéshez kötött: Csepi Anikó 06-.30/578-0188 16.30- Thai-boksz Szilágyi Arnold 16.30-18.00 Flowers Aerobik kezdők, 1.-2. oszt. verseny- csoport Csonkáné Krützner Márta 18.20- PRO PLUSZ 19.30- TRX Bognár Adrien November 13. péntek 16.00- Modellező Szakosztály Illési Oszkár 18.00- Duci Torna 18.30- FIT- BOKSZ Bognár Adrien November 14. szombat 14.00- „Sárkánytűz” szerep- játszók Szeretnéd letenni az elsőse- gélyvizsgát? A Magyar Vörös- keresztnél szakszerű képzésen vehetsz részt, kedvező áron, és a profitorientált képzésnek hála, garantáljuk a sikeres vizsgát! Ha nálunk végzitek a tanfolyamot, nem lesz idegen a környezet a vizsga alkalmá- val, hiszen azt is nálunk teszi- tek le. Ha pedig igény van rá, minimum 10 fő esetén bizto- sítani tudjuk a helyszínre való kiszállást is (pl.iskolába). Jelentkezni a Tűzoltó u. 11/A-ban tudtok hétfőtől csü- törtökig, reggel 8-16-ig, pén- teken pedig 8-12-ig. A tanfo- lyam szintén ebben az épület- ben lesz. A tanfolyam 3-4 alkalom (12 óra) és minden harmadik szerdán tartjuk a vizsgát! Ne maradj le, jelentkezz idő- ben! Érdeklődni telefonon a 0670/933-8060 ill. a 0670/933- 86094 számon lehet. Magyar Vöröskereszt ajkai területi szervezete Színjátszó fesztivál Az idei „Arany Deszka” Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál november 6-7-8-án lesz a művelődési központban. Program: November 6. péntek 19.30 Vasvári Játékszín: Sach komédiák 20.30 Színlelde: Triola November 7. szombat 10.30 Sok-Szín-Pad Társulat: Allotrópia 14.40 Art’z-Más Színtársulat: Nők 16.30 Szidubo Drámacsoport: Elektra 17.20 Alig Színpad: Megölni egy embert 19.30 Érmihályfalvi Móka: Bányavirág November 8. vasárnap 10.00 Versus: Rózsa-Rózsa 10.50 Körmendi Kastélyszínház Társulat: Komédiák kb. 13.30 Díjátadó Elsősegélynyújtó tanfolyam Márton napi programok Márton nap gyermekeknek Varga György kiállítása A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ tiszte- lettel meghívja Önt és baráta- it Varga György amatőr festő kiállítására november 12-én (csütörtökön) 17 órára (ez a helyes időpont, sajnos a vmk műsorfüzetében tévesen je- lent meg!) a Városi Múzeum és Fotógalériába (Templom- domb). A tárlatot megnyitja Angyal Mária művészeti író, közreműködnek az ajkai Ze- neiskola növendékei. A kiállí- tás megtekinthető november 26-ig a múzeum nyitva tartá- si idejében (kedd – szombat 9-16 óráig). Az Ajkarendekért Egyesület november hetedikén szerve- zi a Márton napi programot. Az egyesület tagjai 15 órakor a tornaterem mögötti téren nyolc darab hársfát ültetnek a 800 éves Ajka tiszteletére és a programokon való sikeres rendeki bemutatkozás emlé- kére, majd   16.30 órától ven- déglátás a művelődési házban, ahol Márton-napi finomságok kóstolására várják az érdeklő- dőket.  A Nagy László szabadidő- központ november 14-én 15 órától várja a gyerekeket ludas délutánra.  Ludaskásával és libatöpörtyű- velvendégelimegtagjaitaNosz- talgia nyugdíjas klub november 14-én 14 órától a közösségi ház- ban Bódén. A töpörtyűhöz ku- koricakását szolgálnak fel.  Ludas délutáni programok- ra várjuk a gyermekeket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban no- vember 14-én. 15.00 órától a Ludas Matyi című bábelőadást tekinthetik meg a kiállítóteremben. Köz- reműködik a Ramazuri Báb- színjátszó. Jegyek: elővételben kapha- tók az információs központ- ban, valamint a helyszínen. 15.00-16.45-óráig Kézmű- ves foglalkozás, ahol a fősze- repben a Liba. (textil, mécses- tartó, lámpás stb.) 15.00-17.00-óráig Márton napi játékokat játszhattok a Virgonckodó Játszóparkkal 17.00 órától lámpás felvonu- lás a belvárosban A délutánt libazsíros kenyér kóstoló zárja. A Ludas délutánt velünk töl- ti a Lufibohóc. Kérjük, hogy ollót, ragasztót hozzatok! Mindenkitszeretettelvárunk! Nagy László VKSZK Koszorúkészítés a Kreatív Klubban A Kreatív Klub következő foglalkozására várjuk az érdeklődőket a művelődési központba novem- ber 11-én 16.00 órakor. Velünk már Adventre készülhet: Adventi koszorú mézeskalácsból. Szük- séges eszközök: tálca, sütőpapír. Az országban egyre több helyen terjed el a mézeskalács készítése. Eredetét a közép- korra vezethetjük vissza. Az elmúlt évszázadban a katoli- kus búcsúkban lehetett vele találkozni, amikor a jelleg- zetes szívformában kínálták. Nem véletlenül, mert a legéde- sebb tartozéka a mézeskalács- nak a hit és a szeretet. Nálunk még nincs olyan nagy kultusza, mint a német nyelvterületen, például Nürn- bergben, de karácsony előtt Magyarországon is megnöve- kedett a mézeskalácsot díszí- tők száma. Örvendetes, hogy számtalan családban a lányok és asszonyok az adventi idő- szakban saját maguknak és ajándékcsomagokba is készí- tenek mézeskalács figurákat, amelyeknek különös jelentő- ségük van, hisz a szívüket is beleadják az édességbe. Ajkán a Nagy László Vá- rosi Könyvtár és Szabadidő Központ aulájában november 11-én 16 órakor Somodi Edit mézeskalács készítő foglalko- zásán azok is részt vehetnek, akik eddig még nem próbál- ták ki ennek a nagyon hálás édességnek az elkészítését, ap- rólékos díszítését. Cs.B.É. Mézeskalács-készítés közösen Téged mi tesz „Bódottá”? Gyermekszínház A Fogi Színház előadásában: Minden egér sze- reti a sajtot november 17.14.30 Bogáncs bérlet november 18. 10.00 és 14.30 Hófehérke és Vuk bérlet Téli hóesésben érkezik meg zörgő-csörömpölő verklijével Zakariás, a vándormuzsikus a mese- beli városkába, hogy felidézze lakóinak a régi szép időket, amikor még a világhírű Verkli-Fe- héregér Színház tiszteletre méltó direktora volt. Ám egy szomorú napon a színpad ragyogó csil- lagai, a fehéregér pár és lányuk – korgó gyom- rukra hallgatva – megszöktek Zakariástól, hogy beköltözzenek egy ínycsiklandó illatú sajtkészí- tő műhelybe. A Honeybeast valamit elő- ásott a nagy közös tudatalat- tinkból, dalaik kitörölhetet- lenül beleégnek a lelkünk- be, mert rólunk szólnak. A 2014-es „A Dal” műsorban elért sikerük és rádiós slá- gereik után idén sincs meg- állás. December elején „Bó- dottá” címen megjelenik új albumuk, amit december 30- án Ajkán a Rakéta klubban élőben is meghallgathatunk. Képmutatástól megtisztí- tott érzelmek és húsba maró emberi igazságok, könnyen befogadható – helyenként a régi virágénekek motívuma- ira emlékeztető - dallamok és a végletekig kidolgozott hangszerelés kettősége töké- letes művészi megformázása annak az emberi drámá- nak, amelyben így vagy úgy mindannyian érdekeltek va- gyunk. A Honeybeast az egész ország figyelmét magához vonzotta „A Dal” című mű- sorban, és ez az érdeklődés azóta is töretlen irányukba. „A legnagyobb hőst” köve- tően a hasonló címen meg- jelent lemezről az „Egyedül” és „Maradok” című dalok is kirobbanó sikert arattak, a rádiók is előszeretettel játs�- szák őket. Új lemezük címadó dala a „Bódottá” a gyereknyelv játékosságát felhasználva látszólag könnyedén járja körbe a boldogság témakö- rét. - A boldogság megfog- hatatlan, amikor azok va- gyunk, nem tudjuk, amikor nem, vágyakozunk utána, ilyen az ember természete. Egyszerre könnyed és mély ez a téma. – fejti ki Ben- csik-Kovács Zoltán dalszer- ző, szövegíró, gitáros. – A „Bódottá” szerzeményeiben zeneileg minden benne van, amit szeretünk a Honeybea- stben: ultradallamos, gaz- dag harmóniavilág és szín- vonalas hangszerelés jellem- zi, melyben minden egyes hangnak, effektnek értelme van. Az új album ugyanak- kor zenei fejlődés eredmé- nye, naprakész, elektronikus zenei megoldások is megje- lennek benne. A szövegek egyes dalokban besűrűsöd- nek, a gitárok kicsit vissza- húzódnak és a billentyűs hangszerek kerülnek előtér- be, melyek mellett ezúttal a fúvós hangszerek is előke- rülnek. December 30-án a Rakéta klubban a régi slágerek mel- lett a „Bódottá” új album dalait is meghallgathatjuk élőben. Kifordulás, eposzparódia Molnár Bencének, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színészének Kifordulás című előadá- sa (eposzparódia) november 16-án 17 órakor kezdő- dik a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Köz- pont kiállítótermében. A színpadi játék Petőfi Sándor elbeszélő költeményé- ből, A helység kalapácsából építkezik. Játék a törté- net elmesélésével, a szereplők megformálásával, a karakterek megváltoztatásával és ezáltal a történet, végül a szöveg kifordításával. Játék a nézőkkel, játék a világgal, a hogyannal, a miérttel… Az előadás mottója: “Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” (Platón) Ingyenes jegyek igényelhetők az Információs Köz- pontban!
  7. Ajkai Szó2015. november 6., péntek 7 Az FC Ajka a Dunaújvá- rost fogadta a labdarúgó NB II. legutóbbi fordulójában. A vendégeknél az az Artner Tamás ült a kispadon, aki korábban a hazaiakat is irá- nyította. A találkozót meg- előzően az ajkaiak trénerét, Jákli Pétert köszöntötték 150. mérkőzése alkalmából. Az ünneplés azonban elmaradt, mivel a vendégek már az első játékrészben kétgólos előny- be kerültek. A szünetben az ajkaiak próbáltak változtatni, cserékkel frissíteni a csapatot, ám a hazai vesszőfutás és a vendégek örömjátéka folytató- dott. A hármas sípszó után az eredményjelző kiütéses, hat- gólos vereséget mutatott. Jákli Péter elmondta, a múlt héten, Mezőkövesden a szezon leg- jobb játékát látta a csapattól, ezúttal viszont az elmúlt tíz év leggyengébb teljesítményét. A tréner a játékosok nevében is elnézést kért a szurkolóktól a szégyenletes produkcióért. A szakember szerint nagy kérdés, hogy a csapat a heti edzésmunka során túl tud-e jutni a vereség okozta kudar- con, és önbizalommal telve tud-e pályára lépni a sereghaj- tó Vác otthonában. A Kristály a tavalyi bronz- érmes Ösküt látta vendégül a labdarúgó megyei bajnok- ságban. A hazaiak már az első játékrész közepén em- berelőnybe kerültek, ám ezt csak a második játékrészben sikerült gólra váltani. Ekkor egy nagy bedobást követően Krénhez került a labda, akinek a beadását Horváth közvetlen közelről bólintotta a hálóba. A Kristály ezzel tovább folytatta remek hazai sorozatát, ezút- tal is veretlen maradt. Sipos Tamás elégedetten értékelt, mint mondta a sportszerűtlen körülmények között született tapolcai góltól eltekintve idén egy ellenfél sem tudta beven- ni a Kristály kapuját Tósokon, így természetesen magabiz- tosan várják a következő két mérkőzést, amelyet szintén hazai pályán vívnak meg. A Le Belier a Tarján ottho- nában szerepelt a férfi kézilab- da NB II. legutóbbi játéknap- ján. A mérkőzést a vendégek kezdték jól, fegyelmezett vé- dekezésüknek és Körli védé- seinek köszönhetően a 18. percben 8-3-ra vezettek. Ek- kor a hazaiak időt kértek, ami után három gólra felzárkóztak (6-9), de közelebb nem tud- tak kerülni az ajkaiakhoz. A szünet után belehúzott a ven- dégcsapat, egy tarjáni gólra öttel válaszoltak, és megléptek ellenfelüktől (9-16). A védeke- zés továbbra is jól működött, a kapuban Horváth remekelt, a támadások is eredménye- sen végződtek, amit a tábla jól tükrözött (12-21). A vég- játékban már nem változott a helyzet, így biztos győzel- met ünnepelhettek a hűséges ajkai szurkolók. Poór Tamás legénysége ezen a napon rend- kívül jól és fegyelmezetten védekezett, ami a győzelem egyik alapja volt. Véget értek a városi kispá- lyás bajnokság és az öregfiúk bajnokság küzdelmei. Az első osztályban a Teka-Szuperin- fó csapata már nyolc ponttal is vezetett az üldözők előtt, ám a hajrához érve többször is botlott, így az utolsó előtti fordulóban a második helyen álló Viva Tours Ajkarendek előtt megnyílt a lehetőség, hogy rivális legyőzésével át- vegye a vezetést a tabellán. A döntővel felérő találkozót a Szuperinfó kezdte jobban, ha- mar gólt szerzett, de a rendeki alakulat az első félidő végén és a második játékrész elején is betalált, és megfordította az állást. Ekkor a listavezető tudott nagyobb sebességre kapcsolni, és négy gólt lőve el- döntötte a találkozót, és ezzel a bajnoki cím sorsát. A tavalyi és tavalyelőtti elsőség után így a Viva Tours ezüstéremmel gazdagodott. Utoljára egyéb- ként 2010-ben fordult elő, hogy nem e két csapat vala- melyike végzett az első osztály élén. A bronzéremért szintén nagy csata folyt három gárda között, amiből végül a jól haj- rázó Sport Büfé Ajkarendek került ki győztesen. Az osz- tály gólkirálya Takács Attila (Joker) lett 47 találattal, a 41 gólig jutó Orbán Tamás és a 39 gólos Imre Péter (mindket- ten Viva Tours Ajkarendek) előtt. A másodosztályban is két csapat emelkedett ki a mezőnyből. Az aranyérmet az ASE Tandem érdemelte ki, három ponttal megelőzve a Roma SC-t. A dobogó har- madik fokára, tőlük jócskán lemaradva, a Euronics-Pulzus állhatott. A másodosztályban Vető Balázs (Roma SC) talált legtöbbször, pontosan 65-ször az ellenfelek hálójába, Papp Péter (ASE Tandem) 54, Király Lajos Zoltán (Roma SC) pedig 52 gólt szerzett. Az öregfiúk bajnokságot hibátlan teljesít- ménnyel, húsz mérkőzésen húsz győzelemmel a Gold Boys alakulata nyerte, a cím- védő Bányász Öregfiúk és az Euronics-Pulzus előtt. A gól- királyi címet Piri Ottó (Ajkai Bányász Öregfiúk) érdemelte ki 56 találattal, mögötte Csör- nyei Zoltán 45 és Korpos Tibor (mindketten Gold Boys) 43 ta- lálattal végzett. A hagyományoknak meg- felelően a kispályás bajnok- ság dobogósai és az öregfiúk liga első két helyezettje kapott meghívást a bajnokok tornájá- ra, vagyis a Dekovics András emléktornára. Sajnos három csapat nem tudta vállalni a részvételt, és az indulók egy része is tartalékosan tudott csak kiállni. Az öt csapat így körmérkőzéses rendszerben döntötte el a helyezések sorsát. A már megszokottnak mond- ható meglepetés nem maradt el idén sem, hiszen a szabadté- ri bajnokság eredményei alap- ján az Euronics-Pulzus indult a legkevesebb eséllyel, ám a rutinos gárda ezzel mit sem törődve, százszázalékos tel- jesítménnyel utasította maga mögé a riválisokat. A második helyet a Sport Büfé Ajkaren- dek, a harmadikat a Roma SC szerezte meg. A kispályás lab- darúgás szerelmesei természe- tesen télen sem unatkoznak majd, hiszen a szervezők már várják a nevezéseket a terem- bajnokságra. Csicsics Richárd Labdarúgás NB II. FC Ajka – Dunaújváros PASE 0-6 (0-2) Ajka: Gőcze, Zámbó, Csá- szár, Pákai, Gunther (Sándor 46.), Besztercei (Stieber 46.), Horváth, Zsirai, Lattenstein, Sowunmi, Major (Bölcsföldi 61.), vezetőedző: Jákli Péter U 19 FC Ajka – Gyirmót SE Győr 1-5 edző: Domján László, gól: Lu- kács U 17 FC Ajka – Gyirmót SE Győr 0-11 edző: Polonkai Csaba U 15 Keszthelyi SC – FC Ajka 4-2 edző: Svecz Edvárd, gól: Laj- tos, Szabó U 14 Keszthelyi SC – FC Ajka 1-2 edző: Zsidó András, gól: Hopp 2 Megye I. Ajka Kristály SE – PV Öskü FC 1-0 (0-0) Ajka: Kovács Ko., Móger, Ba- kos, Üveges, Székely, Szabó, Horváth (Vastag 91.), Krén, Schönberger (Traista 64.), Fa- lusi (Mong 46.), Kovács Ká. (Kiss 87.), edző: Sipos Tamás gól: Horváth (78.) U 19 Ajka Kristály SE – PV Öskü FC 4-1 edző: Németh Zoltán, gól: Varga 2, Szabó 2 U 16 Ajka Kristály SE – SK Ajka- Padragkút SE 6-5 edzők: Kocsis Attila ill. Kari- ka Rudolf gól: Váradi M. 3, Pápai, Ma- dár, Brandstätter ill. Preinin- ger 3, Sipőcz, László U 14 Ugod SE – FC Ajka 0-2 edző: Polonkai Csaba, gól: Král 2 Ajka Kristály SE – Devecser SE 4-0 edző: Kocsis Attila, gól: Erdő- si 2, Pápai, Újvári Veszprém FC USE – SK Ajka- Padragkút SE 12-0 edző: Karika Rudolf, kiállítva: Kosiba Városi kispályás bajnokság Viva Tours Ajkarendek – Jo- ker 4-10, Hungária KFC – Sport Büfé Ajkarendek 2-9, Bakony FC – Tarantula FC 9-3, Unimontex – Delta-Cat 1-7, Bercsényi-Retró Caffé – Gépállat SC 3-2, FC Bakony- gyepes – Poppe-Potthoff 2-5, MGI – Hőerőmű 3-13, AVÉP SC – Roma SC 4-7, Euronics- Pulzus – Seidel Hungária 2-4, Vávisz – Bolero A.E. Kft. 1-2, ASE Tandem – Brazil Gépsor 3-2 Öregfiúk bajnokság Euronics-Pulzus – Bercsényi- Kontex 5-2, Retro FC – Gold Boys 2-10, Lakner Üzletház – Bakony Erőmű 4-6, Ajkai Bányász Öregfiúk – Rendeki Öregfiúk 7-3, Kórház Öregfi- úk – Tarantula FC Öregfiúk 5-3 Dekovics András Emléktorna ASE Tandem – Euronics-Pul- zus 2-4, Sport Büfé Ajkaren- dek – Roma SC 4-3, ASE Tan- dem – TEKA-Szuperinfó 2-0, Euronics-Pulzus – Sport Büfé Ajkarendek 3-1, TEKA-Szu- perinfó – Roma SC 2-3, Sport Büfé Ajkarendek – ASE Tan- dem 6-2, Roma SC – Euro- nics-Pulzus 2-3, TEKA-Szu- perinfó – Sport Büfé Ajkaren- dek 1-8, ASE Tandem – Roma SC 2-6, Euronics-Pulzus – TEKA-Szuperinfó 3-0 Végeredmény: 1. Euronics- Pulzus 12 pont, 2. Sport Büfé Ajkarendek 9 pont, 3. Roma SC 6 pont, 4. ASE Tandem 3 pont, 5. TEKA-Szuperinfó 0 pont Kézilabda NB II. Tarján SE – Le Belier-KK Ajka 17-25 (8-11) Ajka: Körli, Zeitler V. 3, Pa- velka 2, Bajnóczi 7(2), Erőss, Fülöp 1, Zeitler D., csere: Horváth, Huszti, Meinczinger 4, Majdanics, Szalay 3, Zsig- mond 4, Tömör, Pék B., Igná- cz, edző: Poór Tamás kiállítások: 2 ill. 8 perc hetesek: 3/1 ill. 2/2 jók: Bajnóczi, Körli, Horváth, Meinczinger, Zeitler V., Pa- velka Juniorok Tarján SE – Le Belier-KK Ajka 34-21 (13-11) edző: Poór Tamás, gól: Kles- pitz 6, Pék M. 3, Horváth 5, Heizer 2, Rosta, Fábián, Szi- micsek, Völler, Ring SPORTÖSSZEFOGLALÓ Öt csapattal rendezték meg a bajnokok tornájátSPORTAJÁNLÓ SPORTEREDMÉNYEK Labdarúgás NB II. Az FC Ajka Vácon szerepel szom- baton 13.30-kor. Az U 15-ös csa- pat szombaton 10 órakor, az U14- es 12 órakor fogadja a Csornát. Megye I. A Kristály az Ugodot látja vendé- gül szombaton 13.30-kor. Az ifjú- ságiak 11.30-kor kezdenek. Megyei bajnokság, nők Az NLC-Ajka vasárnap 11.30-kor fogadja a Tapolcát. II. Velvet Kupa A szervezők várják a jelentkező- ket a Velvet Kupa elnevezésű kis- pályás labdarúgó tornára. A kupát december 19-20-án rendezik a városi sportcsarnokban. Sportmúzeum A Bányász sporttelep épületé- nek emeleti helyiségében várja az érdeklődőket a Sportmúzeum elnevezésű montázsgyűjtemény november 18-tól minden szerdán 8-12 és 16-18 óra között. Főszerkesztő: Láng György Géza. Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@invitel.hu. Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerekes Bálint ügyvezető. Postacím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel./fax: 88/521-100. Hirdetésfelvétel a kiadó címén. Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. Megjelenik 12 600 példányszámban. Terjeszti a Magyar Posta. A lap ingyenes. Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka város önkormányzata. NagypofontkapottazFCAjka Hatgólos vereséget szenvedett hazai pályán az FC Ajka, a Kristály továbbra is legyőzhetetlen Tósokon. Két támadó, egy védő, az is szégyenlősen félrenéz... FC Ajka – Dunaújváros 0 – 6 (Fotó: Györkös) Edzés modern technológiával A Kristály SE aerobikosai egy saját technológiai ötletet pró- báltak ki Budapesten, sikerrel. Abból indultak ki, hogy az aerobikos gyerekek edzés köz- ben nem látják magukat. Hiába a tükörfal, amikor a gyakor- latot csinálják, nem magukat nézik, ezért olyan megoldás kellene, ami időben megengedi visszahozni a pillanatot. Rá- jöttek, hogy az őrző-védő kamerarendszerek egy jobb minő- ségű projektorral összekötve képesek órákon keresztül venni a teremben folyó edzést és azt bármikor újra megtekinthetővé tenni. A múlt héten a gyerekek a Csillagvár sportközpontban Bu- dán az LDSZ Kft és az Epson munkatársai jóvoltából talán a világon először egy ilyen technikával felvértezett teremben vettek részt egy edzésen. A 4 kameraállás, a másodpercen- ként 24 képkocka rögzítéssel szórakoztató, látványos felisme- réseket hozott, a 8-16 éves tanulók mindannyian élvezték ezt a technikával támogatott továbbképzést. Hamarosan lehető- ség nyílik arra is, hogy a gyerekek edzését összekössék más termekben folyó felkészüléssel, így közös edzések lesznek két térben, egy időben. KÉK HÍREK Garázdaság a presszóban Vádemelési javaslattal zártak le az ajkai rendőrök egy szórakozó- helyen csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított nyomo- zást. Az eljárás során megállapított adatok alapján május 2-án az éjjeli órákban a 26 éves S. M., a 23 éves S. K., a 25 éves B. I., a 25 éves H. M., és a 26 éves F. D. K. ajkai lakosok egy ajkai presszó tulajdo- nosának felszólítása ellenére – záróra után – nem hagyták el a szórakozóhelyet, majd ott berendezési tárgyakat rongáltak meg. Ennek során S. M. az asztalon táncolva leszakította az egyik lam- piont, B. I. pedig tettleg bántalmazta a tulajdonost. Ezt követően az öt személy közrezárta a sértettet és a bejárati ajtónak szorítot- ták. A dulakodásban B. B. tulajdonos is részt vett, úgy, hogy egy baseball ütővel hadonászott. A 41 éves ajkai lakos és a segítsé- gére siető felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Előbbi gyanú- sítottakat a helyszínen elfogták és előállították a rendőrök, míg B. B.-t a későbbiekben hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. Az ügyben B. B. ellen garázdaság vétség, S. M., S. K., H. M., F. D. K. ellen garázdaság bűntett, valamint B. I. ellen garázdaság bűntett és könnyű testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanú- ja miatt indított nyomozást az Ajkai Rendőrkapitányság Vizsgálati Alosztálya. A nyomozást a napokban befejezte a rendőrség, és az ügy iratait vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyész- ségnek.
Publicidad