Publicidad

Ajkai Szó 2022. november 18.

Ajkai Szó
12 de Dec de 2022
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Publicidad
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Ajkai Szó 2022. november 18.
Próximo SlideShare
Ajkai_Szó_2022_november_11_1-8.pdfAjkai_Szó_2022_november_11_1-8.pdf
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ajkai Szó 2022. november 18.

  1. Folytatódik a városligeti-tó megújítása  A városligeti Csónakázó-tó további sorsa volt a té- mája annak a sajtótájékoztatónak, amit november 10-én tartottak a városháza hatodik emeletén. A megbeszé- lésen Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója is jelen volt, akit azért keresett meg az önkormányzat, hogy segítséget kérjen a Csónakázó tavon hatalmas mennyiségben megjelent hínár kezelésében. A beruhá- zás során remélhetőleg a tó visszanyeri majd régi fé- nyét, a munkálatok várhatóan hamarosan elkezdődnek. Lévai Ferenc évtizedes szak- mai tapasztalattal, és gyakorlat- tal rendelkező szakember, aki már több hazai tavat is meg- mentett. Így többek között a tatai Öreg-tó és a Feneketlen-tó kezelése és utógondozása is köt- hető hozzá. Mint ismeretes az önkor- mányzat megbízott szakem- berei tavaly már leengedték a városligeti Csónakázó-tó vizét, ahonnan mintegy 40 ezer köb- méter iszapot távolítottak el, és elvégezték a mélyépítési mun- kálatokat is. Az eredeti tervek szerint, egész télen teljesen le- engedett vízszinttel tartották volna a tavat, így kifagyasztva a még benne levő növényi része- ket. Ám a tó a benne lévő for- rások miatt, idő előtt újra vis�- szatöltődött olyan szintre, ami nagyon kedvező életfeltételeket biztosított a hínár szaporodásá- nak. Így sürgős beavatkozás vált szükségessé. A szakember elmondta, hogy nagyon fontos lépés a tóban a megfelelő biológiai arányok helyreállítása. Szeretnék vis�- szaállítani azt a harmóniát, azt az ökológiai egyensúlyt, ami megfelel a benne lévő életnek és a vízinövényeknek is. Első lépcsőben leengedik a tó vizét, hogy láthassák, hol van- nakaforrások,milyenafenéken összegyűltiszaprétegvastagsága és összetétele, milyen mikro- organizmusok telepedtek meg benn. Készítenek egy elemzést a tavat tápláló források vizének összetételéről is. Erre azért van szükség, hogy lássák a tápanyag utánpótlás mennyiségét és mi- lyenségét. Jelenleg sajnos milliárdnyi „hínár magocska” van a tóban, ami sajnos évtizedekig életké- pes maradhat. Ahhoz, hogy a növényaktívitást visszaszorít- sák, pontosan ismerni kell a nö- vények összetételét is. A tervek szerint, a munká- latok elején először mechani- kusan összeaprítják a növény- zetet, majd úgy alakítják ki a mederfeneket, hogy ne jusson le oda a napfény, végül az arányokat kiszámítva meg- felelő mennyiségű növény- evő amur halakat telepítenek a tóba. (folytatás a 4. oldalon) Az Ajkai Szónak hírek, tudósítások küldhetők az ajkapress@gmail.com címre. Telefon: +36 30 9930 364 Az Ajkai Szó nyomtatott példányainak terjesztési hiányosságait a terjesztesipanasz@gmail.com címen jelezheti. A város lapja 35. évfolyam, 40. szám, 2022. november 18., péntek ASZ AJKAI SZÓ „A közmédia legyen a köz médiája!” Nehézségek nélkül gyengék maradnánk 3. oldal Kikapcsolódás és a szabadság élménye 6. oldal Elindult a megyei csapat sakkbajnokság 7. oldal Csak az élőláncainkat veszíthetjük  November 18-án, pénteken 16 órától Ajkán újabb megmozdulásra készülnek a pedagógusok. Várnak az Agorára minden jóérzésű embert, aki aggódik gyermeke, unokája jövőjéért a közoktatás jelenlegi állapota miatt. Nyilvánvaló tény – hiszen cselekedetei(k)ből ez egyértel- műen következik –, hogy a politikát jelenleg vezető sze- mély(ek) a magyar társadalom elbutításában érdekeltek, hogy tovább építgethessék összeszerelő üzemekre ala- pozott birodalmukat. A „munka alapú társadalom” hamis jelszava mögé bújva nem a kiművelt emberfők sokaságát akarják szaporítani, hanem minél butább, minél tájéko- zatlanabb, olvasni alig-alig tudó választópolgárokkal be- népesíteni az országot. Mindemellett a törvényeket máris úgy alakították, hogy elegendő 35 százaléknyi sötétség- ben tartott, ezért elkötelezett szavazó, hogy kétharmados győzelmüket bebetonozzák. Emellett gőzerővel folyik az Unióból való kilépés előké- szítése, mi mást szolgálnának az értelmetlen hecckampá- nyok az ellen a szövetség ellen, amelyik a gazdaság talpra állításához elengedhetetlenül szükséges támogatásokat ad(hat)ja? Egyre többen mondják, hogy Orbán ma be sem lépne az Unióba és az európai szélsőségesekkel (Meloni, Le Pen, AfD, Fratelli d’Italia) való spanolása is ugyanezt a célt szolgálja: ne kapjuk meg a támogatásokat és a kis- gömböc mondhassa, hogy na ugye…? Sokan nem értik ebben az országban, miért kell nekik egy jobbra sodródó, illiberális (autokratikus) országban élni- ük, mikor a rendszerváltáskor még arról volt szó, hogy megszabadulunk a láncainktól? Ezek a láncok azonban újra rajtunk vannak és megsza- badulni tőlük (csakúgy, mint a spájzban újra felbukkant oroszoktól) csak összefogással lehet. Erre lesz jó alkalom pénteken. Diákok, tanárok, szülők és minden más, jövőjét féltő ember élőlánccal mutathatja meg, hogy létezik még összefogás ebben az országban a jó ügyek mellett. Lékó Sándor  (Grqfika: Printerest/Lékó) A tó egy részét ellepte a hínár, de van módszer az eltávolítá- sára (Fotó: Futó) Magyar Tudomány Ünnepe a Pannon Egyetemen Schwartz Béla a díjazottak között  A Pannon Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságával közös szervezés- ben november 10-én, csütörtökön tartotta a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepségét Veszprémben, a Pannon Egyetem B épületi aulájában. A rendezvény keretében Csapó Benő professzor tartott előadást, Az oktatás fejlesztési stratégiájának tudomá- nyos megalapozása címmel, továbbá felavatásra került Nemecz Ernő akadémikus, az egyetem korábbi rektorá- nak mellszobra. Az ünnepség programjában szerepeltek még kitüntetések, oklevelek átadása és PhD avatás is. A rendezvényt Dr. Geren- csér András nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta a tudomány fontos szerepét a jelenkori képlékeny termé- szetű világunkban. A politi- kát egyre inkább az érzelmek irányítják, ebben a helyzet- ben kell a tudománynak tár- gyilagos és elfogulatlan vála- szokat adnia a problémákra, a politika és a gazdaság felett kell állnia, és ki kell vívnia a neki járó tiszteletet - mond- ta. Csapó Benő előadása előtt Freund Tamás, Magyar Tu- dományos Akadémia elnöke (video üzenetben) és Padisák Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka- démiai Bizottságának elnöke mondott beszédet. Kétségkívül Csapó Benő oktatásstratégiai előadása volt a leghangsúlyosabb a felszólalások közül. Csapó rávilágított a romló PI- SA-teszteredmények (a diá- kok szövegértési, matema- tikai, természettudományi kompetenciái) problémájára. Szerinte ez rávilágít az ok- tatási stratégia megváltoz- tatásának szükségességére. Csapó szerint tovább kell nö- velni az érettségizők arányát, kevesebb érettségi tárgyra van szükség, és vissza kell emelni 18 éves korra a tan- kötelezettséget. Emellett az általános iskolai diákok ha- tékonyabb oktatása is szük- séges. Kevesebb tantárgy és terhelés, az egyes diákokra személyre szabott, differen- ciált oktatás, illetve a ter- mészettudományi tantervek összehangolása szükséges a professzor megállapításai szerint. (folytatás az 5. oldalon) A kitüntetés átadása utáni „családi kép”. Balra Csillag Zsolt, a PE kancellárja, Schwartz Béla polgármester és Gelencsér András a PE rektora. A háttérben a 102 éves korában elhunyt dr. Nemecz Ernő bronz büsztje, aki tizenkilenc éven át volt a Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora a hetvenes-nyolcvanas években. (Fotó: PE/Szabó)
  2. ASZ 2 2022. NOVEMBER 18. AJKA TV AJÁNLÓ Törököt fogott a Kormány  Csőd felé robog a magyar közoktatás. Dr. Péntek Zoltán, a Bánki gimnázium oktatója szerint is több seb- ből vérzik a minisztérium nélküli magyar oktatásügy, aminek csak egy része a pedagógusok bérkövetelése, bár legutóbb éppen e mögé bújt el a kormányszóvivő. A Szemtől-szembe tényfel- táró műsor ezúttal arra volt kíváncsi, hogy az ajkai peda- gógusok hogyan élik meg ezt a Canossa járást, na és ha már ez a hasonlat jutott eszünkbe: kit átkoznak ki a végén? A ma- gyar politika csinálóit, vagy a magyar oktatásügy jövőjét? Dr. Péntek Zoltán minden- esetre csaknem háromnegyed órán át elemezte segítségünk- kel a kialakult helyzetet. Egy- re több pedagógus látja be, hogy „nincs már mit veszíteni, nincs tovább hova hátrálni és nincs félni/rettegni való attól sem, hogy mindennek milyen következménye lesz, mert el- jutottunk odáig, hogy a 2013- ban megállapított reálbér már annyira lerongyolódott, hogy az már vicc kategória.” Mondanivalóját – a helyzet tragikusságát hangsúlyozva – egy Hofi-viccel is fűszerezte, amiben két elítélt egy szibériai fogolytáborban beszélget. Az egyik óva inti társát, hogy ne szidja hangosan a rendszert, mert még elviszik… Mire a társa nekiszegezi a kérdést: – Innen? Hova? A rendszer kétségkívül kezd „elorwellesedni”, mindenkit megfigyelnek, követik kö- zösségi megnyilvánulásait és adott esetben a retorzió sem marad el. Félelem uralkodik el a társadalomban, ami alól a pedagógus kar sem kivétel. Interjúalanyunk szerint is példák sora bizonyítja – a második világháború alatti német megszállástól a Ráko- si rezsimen át a konszolidált Kádár rendszerig, hogy a politikai vezetésnek mindig akadtak hű kiszolgálói, mint ahogyan ma is vannak, akik önös érdekükből a szomszéd- jaikat is elárulnák, csak hogy nekik ne essen bajuk. Így per- sze nehéz a társadalom érde- keit szolgáló eredményeket elérni. Dr. Péntek Zoltán ezeken kívül szólt a pedagógus hiva- tás különleges voltáról, ami nem egyszerű „szakma”, szin- te a nap minden percében ad gondolkodni és tennivalót a lelkiismeretes tanároknak. De nem csak tantárgyukkal kap- csolatban, mert a rájuk bízott és évekig a felelősségük alá tar- tozó ifjaknak a lelkét ugyanúgy ápolni kell, mint ahogy tudá- sukat gyarapítani, vagy azt az eszköztárat, aminek segítségé- vel megállhatják a helyüket az életben. Most, amikor a jelek szerint elérte teljesítőképessége határát az iskolai pszichológi- ai szakszolgálat (lassan nincs hová küldeni a súlyos mentális problémákkal küzdő, akár ön- gyilkossággal is fenyegetődző gyerekeket), a pedagógusok ezrei semmiféle szakmai segít- ségre nem számíthatnak, egye- dül élettapasztalatuk és ember- ségük segítheti át őket a súlyos helyzeteken. Kérdés, hogy med- dig mehet ez így tovább? Dr. Péntek Zoltán olyan súlyos problémákat vet fel a vele készített interjúban, hogy maga a bérrendezés kérdése már valóban csekélységnek tűnik, mégis megkerülhetet- len feltétel. Ezért is várnak a pedagógu- sok november 18-án az Ago- rára mindenkit, aki változ- tatni szeretne a mai tragikus állapotokon. Az interjú elérhető az ajka- iszo.hu hírportálon és az Ajka TV Youtube csatornáján. L. S.  Bélyegkiadás Folytatódik az „Ajkai ipartörténet”  A Magyar Posta „Üzenet bélyegem (IV)” üres szelvé- nyére új -ajkai iparok témájú- képet készített a Városi Bélyeggyűjtő Kör. Ezúttal a vízimolnárság került sorra a tervezett ipartörténeti sorozatban. A vízimolnárság talán a leg- régebbi, iparnak nevezhető te- vékenység a térségben. Levél- tári adatok szerint a XIV. szá- zad első felében már legalább két működő malom volt az akkor még Eyka ill. Ayka nevű településen. Későbbi adatok 1770. és 1950. között 16 mű- ködő vízimalomról szólnak. Ezek a Torna és a Csinger pa- takra települtek és a környék lakosságát látták el, többnyire liszttel és darával, de volt kö- zöttük fafeldolgozásra szolgá- ló fűrészmalom is. Ezen a bélyegen az Ilonka malom látható. Ilyen lehetett 1930. körül, ahogy azt Heffler László építész és helytörténész a rajzon rekonstruálta. Az épület ma is látható a Malom- köz utcában, a Torna jobb ol- dalán. A témához kapcsolódó alkalmi boríték a pontosan, vagy hozzávetőleg ismert te- lephelyű malmok elhelyezke- dését mutatja a térség jelenlegi vízrajzi térképének részletén. Megjegyzendő, hogy a Torna patak elterelése miatt a Hefler fűrészmalom a mai térképen már nem a patak mellett lát- ható. Az államosítást követő idő- szakban a hatékonyabb és mo- dernebb technológiák átvették a vízimolnárság feladatait. Már csak néhány, még álló épület őrzi a régi iparág emlé- két Ajkán. Az érdeklődők tájékozta- tására közöljük, hogy a Bé- lyeggyűjtő Kör páratlan hét csütörtökön 17 órakor tart összejövetelt a VMK József A. utcai épületében, ahol igényel- ni lehet a sorozat bélyegeit. A sorozatban már megje- lent a szénbányászatra és a kriptongyártásra emlékező bélyeg. A további kiadványok a vasút, a rádió- és tv-gyártás, az üveggyár, a timföldgyár, az alumíniumkohó és az erőmű évfordulókhoz fognak kap- csolódni. LG  Bele a nulláslisztbe? Frontális támadást indított a Magyar Kétfarkú Kutyapárt aj- kai szervezete Pék Attila önkor- mányzati képviselő vállalkozá- sai tárgyában. Azt vetik a kép- viselő szemére, hogy „túl sokat nyer” a meghívásos közbeszer- zési pályázatokon. Érvként hoz- zák fel, hogy „a Baumidex Kft. 2014. és 2021. közti nagyjából hárommilliárdos árbevételének negyede annak az önkormány- zatnak a közbeszerzéseiből ér- kezett, ahol ő maga képviselő.” Azt nem közlik, hogy mekkora hányadot tartanának elfogad- hatónak, de Sándor Balázsnak, az MKKP ajkai passzivistájá- nak soraiból kitűnik, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a képviselő vállalkozása ott nyer, ahol nem kellene. Azt figyelmen kívül hagyják, hogy a jónéhány éves, a választópolgárok szeme láttára folyó munka – aminek minősége bármikor helyben ellenőrizhető – nemhogy meg- gyengítette volna, de megerősí- tette a közért egyébként is sokat tevő, nagy népszerűségnek ör- vendő képviselő pozícióját. A háttérben a helyzetet is- merő elemzők szerint egy bos�- szúhadjárat körvonalazódik az ajkai önkormányzat befeketíté- sére, mivel a közelmúltban nem engedélyezték a belvárosban egy, kutyapárt által megálmo- dott, vizuális szennyezésnek számító úgynevezett buszmeg- álló fennmaradását és a párt által szervezett „Szar II:” utca- fesztiválnak is negatív vissz- hangja volt jóízlésű körökben. Információink szerint az aj- kai önkormányzat továbbra is a helyi és országos rendeletek be- tartását tarja szem előtt és vis�- szautasítja az öncélú, nemtelen, minden konkrét alapot nélkü- löző, a város közhangulatát ne- gatív irányba módosítani akaró próbálkozásokat. L. S.  A lakossági gázfogyasztás esetén már módosítható a gázfogyasztás jellege A profitline.hu beszámo- lója szerint az MVM folya- matosan fejleszti online fe- lületeit. A napokban olyan funkciót tett közzé online ügyfélszolgálatán és a fris- sített MVM Next appliká- ciójában, amellyel az ügy- felek önkiszolgáló módon, könnyedén módosíthatják a gázfelhasználás jellegének, azaz a fogyasztási jelleggör- be alapját képező súlyozási kulcsot. Kétféle fogyasztót külön- böztetünk meg: A szakértő szerint két cso- portba érdemes osztani a ha- zai gázfelhasználókat: – az egyikben az átalány szerint fogyasztók vannak, – a másikban pedig a diktá- lással vagy szolgáltatói becs- léssel fizetők. – Az átalány szerint fizetők- nél a 144 köbméteres szintet érdemes figyelni, elő kell ke- resni az elmúlt hónapok gáz- számláit és megkeresni, hogy az átalány szerint küldött gázszámlában mekkora gáz- mennyiséget vett figyelembe a szolgáltató a megelőző fo- gyasztási adatok alapján. Ha 144 köbméter alatti az átalány szerint kiküldött számla, ak- kor nem kell semmilyen vál- tozásra számítania a fogyasz- tónak, lényegében a rezsi- csökkentés eddig megszokott formája vonatkozni fog rá is – árulta el a szakértő. Ha viszont 144 köbméter fölötti mennyiséget küld áta- lányban a szolgáltató, akkor havi 144 köbméterig terjedően a rezsicsökkentett gázárat kell figyelembe venni a fogyasztó- ra, az e fölötti részre azonban a piaci lakossági gázár vonatko- zik, amely országos átlagban nagyjából 102 forint helyett 732,4 forint augusztusban és szeptemberben, ezt követően pedig decemberig 752,5 fo- rint – egyelőre idáig látható a gázár, a jövő évi árakra pedig karácsony körül derül fény. (profitline.hu 2022. 11. 06.) Országos fordulóba jutottak a diáklövészek Ajkai általános és középiskolás diákok is bejutottak a VII. Görgey Artúr Kupa országos döntőjébe, amelyet Ácson rendeznek december elején. A regionális versenynek az ajkai Civil Ház adott otthont november 12-én. Az általános iskolás korcsoportban továbbjutott Meiczinger Kitti, Marton Belián, Hamar Belián, Kardos Tamás és Rádl Péter, valamennyien az Eötvös-Kossuth diákja. A középis- kolásoknál Tóth Zsófia (Bródy Gimnázium), Kurdi Mátyás (Vörösmarty Gimnázium), Piros Kristóf, Simon Kornél, Plechinger Dzsenifer, Jani Frida és Nistor Izabell (Szent-Györgyi Technikum), valamint Domnai Ivett (Bánki Technikum) készülhet a következő fordulóra. (ta)  Tíz darab vénaszkenner a kórháznak A gyógyászatban haszná- latos korszerű eszközt, véna- szkennert adományozott a Magyar Imre Kórháznak az egykori betegjogi képvise- lő, Antal Géza november 11- én. Az adományozó évek óta támogatja az egészségügyi intézményt. Az átadás a se- bészeti osztályon zajlott. El- hangzott, hogy más osztályok is kapnak az eszközökből. Antal Géza elmondta, hogy minden véna elhelyezkedése más, az eszközzel meg tudják határozni annak a helyét, így a tűvel pontosan a kívánt helyre tudnak szúrni, ezzel a dolgo- zók munkáját is megkönnyítik, a betegnek pedig csak egyetlen szúrást kell elviselnie. Az adományozáson jelen volt a székesfehérvári Alto Nyomda képviseletében Vass Tibor, a Horváth és Társa Könyvvizsgáló Kft. tulajdono- sa Horváth György, aki az Első Veszprémi Lyons Klub elnök- ségi tagja is, valamint Madácsi László András, a székesfehér- vári Endo-Kapszula cég képvi- seletében. Mindannyian Antal Géza meghívására érkeztek, hogy egyeztessenek a jövőbeni együttműködésről az adomá- nyozás terén. (ta)  Dr. William Chanis belgyógyász jelképesen átveszi a szkennereket Antal Gézától (Fotó: Gyarmati)
  3. ASZ 3 2022. NOVEMBER 18. POSTALÁDÁNKBÓL Euroexam-es foglalkozás November 11-én 19 diák vett részt a Rádai Péter által online tartott Writing foglalkozáson. A tanár úr a tőle megszokott lendületes stílusban beszá- molt az Euroexam-mel kapcsolatos legújabb változásokról, és hasznos tanácsokat adott a B2 és C1 szintű vizsga fogal- mazás részéhez. Nemcsak hasznos tippeket osztott meg ve- lünk, hanem konkrét példákat hozva gondolkodásra ösztö- nözte a résztvevőket és a szemléletmódjukat is igyekezett formálni. Tudatosította a hallgatóságban, hogy minden jó fogalmazás – típusától függetlenül – alapos gondolkodás és tervezés eredménye. Az önellenőrzés fontosságára szintén felhívta a figyelmet. Köszönjük Sashalmi Melinda munkaközösség-vezetőnek a szervezést, Várbíró Péternek és Angermayer Tamásnak a technikai háttér biztosítását. Kulcsár Marianna  angoltanár Nehézségek nélkül gyengék maradnánk  Néha a küzdelmekre van szükség ahhoz, hogy tel- jes életet élhessünk. Ha nehézség nélkül járnánk az éle- tünk útját, gyengék maradnánk, soha nem volnánk ké- pesek szárnyalni – hangzott el a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium szalagavatóján, ami az idei első volt Ajkán. Az iskola november 11-én tartotta az ünnepséget a Nagy László Városi Művelődési Központban. Hét osztály 122 diákja kapta meg a szalagot. Szaniszló Edit igazgató ün- nepi köszöntőjében kijelentette, hogy a szalagavató, mérföldkő a cél felé vezető úton. A diákok tanárai és szüleik mindent meg- tettek azért, hogy jó szakembert és boldog embert neveljenek belőlük. Most, hogy ruhájuk- ra feltűzik a szalagot, viseljék, legyenek büszkék arra, hogy a Szent-Györgyiben kapták meg azt a tudást, amellyel kilépnek az életbe. – Adjunk esélyt a dolgok- nak, hogy megtörténjenek. Nem nyerhetjük meg a versenyt akkor, ha nincs bátorságunk ahhoz, hogy rajthoz álljunk – fogalmazta meg az igazgató. – Lehetetlen bármiben győzni, ha nincs bátorságunk harcolni. Nincs tragikusabb annál, mint az olyan ember élete, aki meg- álmodott valamit, de folyton csak reménykedik, álmodozik, és nem ad esélyt az álmainak, hogy azok megvalósuljanak. A végzős osztályok nevében búcsúzó Horváth Dorina kö- szönetet mondott a tanárok- nak és a szülőknek a rengeteg támogatásért, és azért, mert hittek abban, hogy végig tud- ják csinálni. Segítségükre, bölcs tanácsaikra a továbbiakban is szükségük lesz, ugyanis nehéz hónapok állnak még előttük. Minden végzős készen áll a nagy megmérettetésre. Az isko- la falai között rengeteg tudásra, élményre tettek szert. Az osz- tálytársak igazi csapattá váltak, nehéz lesz a búcsúzás. Az osztályfőnökök és az is- kola vezetői is kaptak szalagot. A diákok műsorral készültek, majd a diákévek vidám pillana- tait megörökítő fotókból készí- tett összeállítást vetítették. (ta)  Eljött hát ez a pillanat is. Szabó-Kovács Krisztina feltűzi a sza- lagot tanítványára (Fotó: Gyarmati) Jó móka az Ovikori  Óvodások zsivaja tölti be a Jégcsarnok tágas épü- letét minden héten kedd, szerda és csütörtök délelőtt. Nyolcadik éve sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait az Ajka Városi Óvoda kicsinyei. A nyolc alkalomból álló foglalkozások az idén no- vember 8-án kezdődtek. Több, mint 200 kisgyermek szülei igényelték az oktatást, amelyet az Ajkai Óriások Jégkorong SE edzői tarta- nak. Az Ovikori programot vezető edző Kósa-Lipp Edi- na elmondta, gyakran látja, hogy hétvégeken az ovikori résztvevői, családtagjaikkal együtt, tovább gyakorolnak. Az óvodás ilyenkor tanítja a testvéreit, és bemutatja a szü- leinek is, hogy mennyit ügye- sedett. A korcsolyázás azon túl, hogy élményt nyújt, sok mindent fejleszt a kisgyer- meknél. Aki megkedveli a sportágat, az később akár az Ajkai Óriások csapatához is csatlakozhat. A Jégcsarnokban összefu- tottunk a Patakparti Óvo- da Mazsola csoportosaival, akiknek többsége most kor- csolyázott először. Az óvodá- ban már beszélgettek arról, hogy milyen élményben lesz részük. Bali Mónika óvoda- pedagógus már harmadik éve hozza ide a csoportjait. A ki- csik már nagyon várták, hogy felcsatolják lábukra a korcso- lyát és mehessenek a jégre. Első lépésként, a pálya mel- lett, az esést és a felállást gya- korolták. Miután mindenbe belekóstoltak, következtek az első lépések – szigorúan a pa- lánkba kapaszkodva. Ezután edzők segítségével, a pálya közepére csúsztak, majd ott folytatódott az oktatás, amit a kicsik jó játéknak tartottak. Bali Mónika óvodapeda- gógustól megtudtuk, hogy a nevelési programjukban kiemelten szerepel az egész- séges életmódra és a mozgás megkedvelésére irányuló ne- velés. (ta)  Először is el kell tudni esni (Fotó: Gyarmati) Lámpás felvonulás a Bányász Közösségi Háznál A Bányász Kulturális Egyesület negyedik alkalommal szervezett Márton napi lámpás felvonulást kisgyermekes családok részére november 13-án délután 16 órától. A rendezvényre sokan érkeztek, hiszen akik a délutáni sétájukból a szikrázó napsütésben épp hazafelé indultak, azoknak pont kapóra jött ez a program. Elsőként Szent Mártonról és a hozzá kapcsolódó hagyományokról Bakonyi Zoltánné tartott rövid ismertetőt, majd egy vers következett a libák szemszögéből, Fábián Sándor tolmácsolásában. Az óvodás gyerekek is bátran kiálltak és hosszabb-rövidebb libás mondókákat szavaltak el a közönség nagy örömére, majd az Ajka-Padragkút Táncegyüttes Szenior tánccsoportja felcsíki polgári táncokkal színesítette a délutánt. Hozzájuk csatlakozott a 25 fős Kösöntyű óvodás néptánccsoport, akik sárközi ugróst táncoltak, Fodor Eszter irányításával. A néptánc után indult el a menet több mint 70 fővel, akik lámpásaikkal a kezükben libás- és Szent Mártonról szóló dalokaténekeltek.AzénekeketNémethAttilaütőhangszeren, Németh Noémi és Németh László gitáron kísérték. A vonulók megkerülték a háztömböt, többször megálltak, énekeltek, majd mentek tovább, így érkeztek vissza a Petőfi utca 33 elé. A programot többféle ludaskása, a résztvevők által készített házi sütemény, forró tea elfogyasztása és kötetlen jó hangulatú baráti beszélgetés zárta. Bár a Márton nap inkább egyházi ünnep, a jeles napok, népszokások, óvodai és iskolai ünnepkörébe nagyon könnyen beilleszthető. A magyar néphagyományban csak olyan ünnepek vannak, amik a kölcsönösségen alapulnak. Ha mondasz házi áldást, regölést, lucázást, kotyolást, kapsz érte süteményt, megkóstolhatod a háziak borát. Vagy a mostani időkben: mondasz egy verset, elénekelsz egy dalt, vagyis ha odaadsz magadból valamit másoknak, téged is megajándékoznak mindazok, akiknek te is ajándékot adtál. Hangsúlyozta az ünnep lényegét összefoglalva Fodor Eszter táncpedagógus. NéNo  Kicsik és nagyok együtt őrzik a hagyomány lángját (Fotó: Gyarmati) Jótékonysági bál fejlesztő eszközökért  Szórakozva támogatták az óvodás gyermekeket a Zöldikék és a Vizikék óvoda 17. alkalommal megrende- zett jótékonysági bálján megjelentek november 12-én. A nagy részvétel mellett lezajlott bálnak az Ajka Kampusz nagyterem adott otthont. Az előző két évben a pandé- mia idején a bált nem tudták megszervezni, ezért is volt nagy öröm a találkozás. A résztvevőket a város nevében Dorner László alpolgármester köszöntötte. Marton Lívia, a Zöldikék óvoda helyettes vezetője, az Egészséges Életmódért Ala- pítvány kuratóriumának tagja elmondta, hogy a Zöl- dikék óvoda négy csoport- jába 103, a Vizikék hat cso- portjába 153 gyerek jár. Az intézményekben két te- hetségpont működik, amely a néptáncban, népi játékokban és a mozgásban tehetséges gyerekeknek biztosít több fej- lődési lehetőséget. Jó kapcso- latot ápolnak az oktatási és közművelődési intézmények- kel, az idősotthonokkal. Az alkalmazotti közösség tagjai a tudásukat folyama- tosan bővítve arra töreked- nek, hogy a gyerekeknek biztonságos és esztétikus környezetben széleskörű is- mereteket adjanak át élmé- nyekkel színesítve. Óvoda- pedagógusaik nyitottak az új módszerekre, a jó gyakor- latokra, projektekre. A bál bevételéből fejlesztő, mozgásfejlődést segítő ud- vari játékokat, a csoportok napi tevékenységét kön�- nyítő eszközöket kívánnak vásárolni és kirándulásokat szervezni. Az estén a zenét az Extázis zenekar szolgál- tatta. A műsorban Ramasz Lász- ló, örökös aranysarkantyús táncossal közösen palatkai táncokat adtak elő a Vizikék óvodás gyermekek szülei: Kurucsai Krisztina, Villman Tibor, Dománé Egervári Bri- gitta és Pál Balázs. A Platina Sportegyesü- letből Katona Boglárka és Ramasz László latin táncot mutatott be. A tombolához 111 támogató felajánlás ér- kezett, wellness belépők, va- csorajegyek, szépségápolási utalványok, belépőjegyek és családi fotózások formájá- ban. (ta)  Marton Lívia és Dorner László a megnyitón (Fotó: Gyarmati)
  4. ASZ 4 2022. NOVEMBER 18. Közintézmények: harmincszoros emelés – bődületes energiaszámlák Takarékra kerülnek a településrészi művelődési házak Talán valamennyien emlék- szünk egy szeptember végén kitört botrányra: sajtóhír – vagy inkább sajtóbotrány - lett abból, hogy Szentendre ön- kormányzata 26-szoros áron jut majd a földgázhoz a követ- kező fűtési szezonban. Miután az újságok és az egyetlen füg- getlen hírtelevíziónak számító RTL (akkor még RTL Klub) is beszámolt a vérlázító esetről, az MVM-nél úgy döntöttek, módosítják javaslatukat és a következő gázévre várható át- lag egységár a tavalyi 103 he- lyett „csak” 1015,87 forint lesz köbméterenként, ami az egy évvel ezelőttihez képest még így is tízszeres áremelkedést jelent – írta meg szeptember 29-én a szentendre.hu. Lakossági piaci ár? Az mi? A négy évvel ezelőtti válasz- tást (is) a rezsicsökkentés bűv- szavával nyerte meg a Fidesz (KDNP). Nem kis hangsúlyt kapott ez az idei választási kampányban sem, amikor szintén sikerült „összehazud- ni” a kétharmadot. A nyáron Német Szilárd, frissen kineve- zett rezsibiztos viszont már új fogalommal, a „lakossági piaci árral” kezdett megismertetni minket, ami „jóval kisebb”, mint a versenypiacokon ta- pasztalható ár. A bejelentés pillanatában (július 21-én) a gázár a tőzs- déken még emelkedőben volt, de ez a tendencia augusztus végére megfordult, így egyre olcsóbban lehet gázhoz jutni a piacon. Holoda Attila energetikai szakértő szerint a kormány valószínűleg azért nem csök- kenti mégsem a jelenleg kisza- bott árakat, mert a rezsicsök- kentésben részesülők (kb. 144 köbméter/hó) által az MVM- nek okozott veszteségeket pó- tolni kell valahogyan. Azaz valahol be kell hozni annak a választási kampányban szét- szórt 5000 milliárd forintnak az „árát”, aminek köszönhe- tő (vagy fogalmazzunk úgy: aminek következménye volt) a Fidesz jelenlegi győzelme. Itt jönnek képbe az önkor- mányzatok is a rájuk kiszabott 20-30-szoros gázárral. Az ál- taluk fenntartott közintézmé- nyek (óvodák, művelődési há- zak, könyvtárak, múzeumok, uszodák) ezért kénytelenek most bezárni, vagy legalábbis hosszabb időre lakatot tenni az ajtajukra. Ajkát is elérte a kormány ámokfutása A helyzet az, hogy az E.ON- tól kapott ajánlat alapján 3,8 millió forintról 112 millióra emelkedne a fűtési költség eb- ben a szezonban, azaz a tava- lyi költségek mintegy 30-szo- rosára. Benke Zsolt energetikai szakértő szerint ezt a tervezett kiadást a nyitva tartások kor- látozásával, illetve a működés tömbösítésével (mondjuk hat helyett csak heti egy-kettő, de egymást követő napos igény- bevétellel) 30-40 százalékkal lehetne csökkenteni, de ez még mindig őrületes összeg (több mint 60 millió forint, a tavalyinak 1600 százaléka len- ne!), ami az önkormányzat il- letékesei szerint is egyszerűen megfizethetetlen. Az már eldőlt, hogy novem- ber 1. óta egészen április 1-jéig a padragi nagy színháztermet nem használják, csak három klubterem fog működni. Ott eddig 2 millió forint volt a fűtési költség, ami mostantól egyébként 66 millióra nőne. Tósokberénden, az ottani kö- zösségi házban 443 ezer forint helyett 13 millióra emelkedne a fűtési költség. Ez is 30-szo- ros emelkedés. Bakonygyepes 426 ezer helyett 12 milliót fizetne. A Babucsa közösségi ház ener- giaszámlája 200 ezer forint helyett 6 millió 400 ezerre rúgna. Bódé: 220 ezer helyett 6 millió 800 ezer a „cech”. Csingerben 300 ezer helyett 9 millióért „melegedhetnének az emberek”. A helyzet az, hogy nullára sehol sem csökkenthető a gáz- fogyasztás még az intézmény bezárása esetén sem, hiszen az úgynevezett temperáló fűtés költségei és a gázórák mére- tétől függő alapdíjak minden- képpen jelentkeznek. Az önkormányzat azonban nem adja fel, újabb közbeszer- zést ír ki és abban reményke- dik, hogy az MVM-től kedve- zőbb árakat fog kapni, vagy az E.ON enged a kiajánlott árból, tekintve a kedvező gázpiaci tendenciákat. L. S.  Kivonult a TEK egy ajkai férfi miatt  Jöttek, eltévedtek, ablakot törtek, és végül haza- mentek. Röviden így lehetne jellemezni a Terrorelhárí- tási Központ munkatársainak munkáját, akik nagy erők- kel vonultak ki egy ajkai lakótelepre. Igazi krimibe illő jelenetnek lehettek a szemtanúi novem- ber 8-án Ajkán a Kosztolányi utca lakói, ahol a Terrorelhá- rítási Központ munkatársai jelentek meg a déli órákban. Már az érkezésük is feltűnő volt, hiszen hangos sziréná- zással érkeztek Ajkára, miu- tán Ajkarendeken eltévedtek. A helyiek elmondása szerint nem találták az Ajka felé ki- vezető utat és ahogy a faluban mondták, mentek „tökön-ba- bon” át és még egy kukoricás- ba is betévedtek. A hangos szirénázásra ös�- szefutott Rendek lakossága és azt találgatták vajon mi- ért „kerítették körbe” a falut a száguldó TEK-esek? Végül miután csaknem az összes ut- cát végigjárták, Rendeken rá- találtak a kivezető útra. Innen eredeti úticéljukhoz, Ajkára, a Kosztolányi utcába érkeztek. A TEK fellépésére azért volt szükség mert reggel három- negyed kilenckor a helyi ren- dőrségre bejelentés érkezett arról, hogy egy társasházban két szomszéd között hangos szóváltás alakult ki. A bejelen- tő elmondta a rendőröknek, hogy a társasházban élő férfi önkívületi állapotban kiabál- ni kezdett vele, majd a nála lévő késsel rátámadt és meg- ölésével fenyegette meg őt. Az egyenruhások kiérkezé- sekor a 65 éves dühödt férfi már a lakásában tartózkodott, de nem akart ajtót nyitni a ren- dőröknek. Ordítva fenyegette a hatóság embereit is. A ren- dőrök hallották, ahogy a férfi a lakásban található tárgyak- kal elbarikádozta magát, ezzel is megakadályozva a hozzá történő bejutást és a rendőri intézkedést. A dühöngő férfi a saját fiának sem nyitotta ki az ajtót. Végül a TEK-esek „ha- gyományos módon” néhány létra segítségével az ablakon át behatoltak a férfi lakásába és ártalmatlanították. Az ajkai rendőrök ezt kö- vetően gondoskodtak a férfi egészségügyi ellátásáról és előállításáról, majd büntetőel- járást indítottak ellene. Az egészségügyi ellátásra a maradandó egészségkároso- dást nem okozó elektromos sokkoló használata miatt volt szükség. F. P. T.  Néhány létra és „kész a kocsi” (Fotó: Futó) (folytatás az 1. oldalról) A szakember hozzátette, a folyamatok teljesen vegyszer- mentesen zajlanak. Ezzel a megoldással azt remélik, hogy jövőre ennek a hínárnak a 80 százaléka eltűnik és 2023 kö- zepére a tó újra régi szépségé- ben ragyoghat. A tóra és környékére eddig 150 millió forintot fordított az önkormányzat. Tervben van még két szökőkút beépí- tése is, és szeretnék, ha újra lehetne csónakázni is rajta, mint egykor. Átépül a Tó ven- déglő terasza és a Piknik te- rasz is megújul. Az idő folya- mán sajnos eléggé leromlott a szigetre vezető híd állapota, így ez is új szerkezetet kap. Az eredeti elképzelésekben szereplő új alumínium szer- kezetű híd sajnos meghaladja az önkormányzat anyagi le- hetőségeit. A tó körüli munkákat már elkezdték, de ezek befejezé- séhez még jónéhány hónapra van szükség. Ebbe beletarto- zik a futópálya, a gyalogos sé- tány, a közvilágítás, és még 70 db parkolóhely kialakítása is. R. Kiss Lenke alkotása a Gea szobor is már nyár eleje óta itt, a Városligetben várja látogató- it. A szép, ligetes rész, üdítő színfoltja a városnak, amely kedvelt tartózkodási helye sok fiatalnak. A szigeten áll Borsos Miklós alkotása, az író, Fekete István bronz mellszobra. A szobor körül láthatók az író állattör- téneteinek szereplői, Kele, Csí, Hu, Bogáncs, és Lutra is. A sajtótájékoztatón kérdése- ket is lehetett feltenni a szak- embernek, aki szívesen vála- szolt rá. Elsőként Schwartz Béla polgármester kérdezett, aki a meglévő tó továbbfejlesz- tésének lehetősége után ér- deklődött. Arról, hogy mit le- hetne a tó összhangjában még javítani és mi fokozná még a szépségét? Lévai Ferencnek erre is volt ötlete. Szerinte jó lenne, ha a tópartra szomorú füzeket telepítenének, és meg- felelő helyekre vízi növények, virágok kerülnének. Felmerült még egy kutya pancsoló kialakításának lehe- tősége is. Fülöp Zoltán önkormány- zati képviselő arra volt kíván- csi, mikor kezdődnek a mun- kálatok és mindez mennyibe kerül majd. A válasz szerint kora tava- szig szárazon hagyják a tavat és március végén kezdik el a munkálatokat. Ennek a költ- sége 18 millió forint lesz, de minden gépet és segédanya- got a kivitelezők biztosítanak. Ebbe beleértendő a haltelepí- tés is. F. P. T.  Folytatódik a városligeti-tó megújítása Jövő nyárra megújul majd a fahíd is, így újra megközelíthető lesz a sziget (Fotó: Futó) Monarchiabeli karácsonyi képeslapok Csékúton A közelgő karácsonyi ün- nepkörre készülve többségé- ben monarchia korabeli ka- rácsonyi és újévi képeslapok- ból, valamint kézzel kivarrt egyházi és más témájú fal- védőkből tartott kiállítást a Csékúti Baráti Kör a Csékúti Közösségi Házban november 12-én szombaton. A kiállított anyag Bors Géza jelenleg jánosházi, egy- kori csékúti lakos gyűjte- ményének egy része volt. A képeslap küldése régebben a családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek az ünnepi ké- szülődés fontos része volt. A Csékúti Baráti Kör tag- jai örömmel mutatták meg a kiállításon megjelenteknek az ajkai önkormányzat által felújított közösségi házat, va- lamint a saját erőből rendbe- hozott és berendezett pincét, amelyben Roznai Kálmán egykori csékúti szőlősgazda pincéjének egy-egy ritka da- rabja is látható. (ta)  Képeslap kiállítás a közösségi házban. Baloldalt Bors Géza a gyűjtemény gazdája (Fotó: Gyarmati) POSTALÁDÁNKBÓL Nyílt nap a Bródyban  November 9-én délután városunk legrégebbi érett- ségit adó intézményében, a 70 éves Bródy Imre Gimná- ziumban nyílt napra várták a 6. és 8. osztályos általános iskolás tanulókat és szüleiket. Előbb a diákoké volt az iskola – tantermi túrán barangolhat- ták be a nemrégiben megújult épületet. Nyolc állomáson játé- kos feladatokkal várták őket a bródys pedagógusok és diákok. Bepillantást nyerhettek a robot- programozásba, a hologramké- szítésbe, részt vehettek izgalmas kémiai kísérletekben. A könyv- tárba QR kód irányította őket, kipróbálhatták a nyelvi labort, tornatermet. A túra végén az iskola kis bródys ajándékkal kö- szönte meg a résztvevők érdek- lődését. Ezt követően az iskolavezetés a 2023/2024-es tanévben kínált képzésekről tartott tájékoztatót a szülők számára. Megtudhat- tuk, hogy jövőre is két gimnázi- umi osztály indítását tervezik. A négyévfolyamos gimnáziumban emelt szintű angol képzés folyik majd, kezdő és haladó szinten, a diákok nyelvi szintjéhez iga- zítva. A hatévfolyamos gimná- ziumi képzés már több mint 25 éves múltra tekint vissza, és az elért eredményeket tekintve az iskola legsikeresebb képzési for- mája. Ugyanakkor a négyévfo- lyamos nyelvi tagozatos képzés mutatói is dicséretesek. Több év átlagában a Bródyban a kom- petenciamérések és érettségi vizsgák eredményei jelentősen meghaladják az országos átla- got, a végzett diákok háromne- gyede a felsőoktatásban folytatja tanulmányait. A megszerzett nyelvvizsgák számát tekintve az országos rangsorban is előkelő helyet foglal el az iskola. Aki lemaradt a 9-i tájékozta- tóról, december 7-én, 16 órától vehet részt a következőn. Ezen a napon városi idegen nyelvi ver- seny előzi majd meg az ismerte- tőt.
  5. ASZ 5 2022. NOVEMBER 18. (folytatás az 1. oldalról) Az előadó rávilágított arra a problémára, hogy a magyar állam a GDP arányaiban nem elégséges mértékben költ az oktatási rendszerre, az arány jóval elmarad az EU és OECD átlagtól, illetve csökkenő ten- denciát mutat. Ugyanakkor megjegyezte, hogy több száz milliárd forintnyi pályáza- ti forrás jött be az oktatá- si rendszerbe. A professzor grafikonnal bizonyította az oktatási ráfordítás szükséges- ségét, amelyből tisztán leol- vasható volt, hogy általános- ságban minél többet fordít az állam az egyes diákra, annál jobbak az adott ország PISA eredményei. Csapó szerint az oktatásra fordított többletki- adás hosszútávon spórolást eredményez, ugyanis a gyen- ge oktatási teljesítménynek óriási költségei vannak. Kuta- tások szerint, ha a magyar di- ákok PISA eredményei a finn diákok PISA eredményeivel rendelkeznének (azaz hason- ló kompetenciával és teljesít- ménnyel rendelkeznének) az potenciálisan 584 százaléknyi GDP növekedést eredményez- hetne. Csapó András kitért a taná- ri fizetések helyzetére is. A ta- nári fizetések átlaga jelenleg a szellemi foglalkoztatottak át- lagbérének a 60 százaléka, de a frissdiplomások esetében ez mindössze 50 százalék. A kü- lönbség egyre csak nő, amely- nek következtében a tanári pálya egyre kevésbé vonzó a felsőoktatási pályaválasztók számára. Csapó szerint a leg- fontosabb stratégiai problé- ma az oktatási rendszerben, hogy a pedagógusok anyagi megbecsülése nem éri el a kí- vánatos szintet. Egy jó tanár ugyanis diákok százainak jö- vedelemszerző képességét ja- víthatja jelentős mértékben, ezáltal kiszámítható hatást gyakorolva a GDP növeke- désre. Azaz a tanári munka javítására fordított összegek eltörpülnek az ilyen befek- tetések haszna mellett. Az anyagi helyzet rendezéséhez a professzor szerint szükség van a fizetések megemelésére a szellemi foglalkozásúak át- lagára, a fizetések értékálló- ságának biztosítására, és a bi- zalmi légkör megteremtésére. Csapó beszéde után fel- avatták Nemecz Ernő akadé- mikus, az egyetem korábbi rektora mellszobrát. Nemecz Ernő egy évvel ezelőtt, életé- nek 102. évében hunyt el. Sor került a díjak átadá- sára. A Volkra Ottó-díjat Pósfai Mihály akadémikus, a Polinszky-díjat Szalai István egyetemi tanár, a VEAB Év Kutatója Díjait Pirger Zsolt, Bartkó Róbert és Horváth Krisztián kapta. A Pannon Egyetem sze- nátusa „Pannonia Felsőokta- tásáért díjat” adományozott Schwartz Béla ajkai polgár- mesternek, az egyetem meg- újításában, fejlesztésében, az egyetem megreformálásában játszott kiemelkedő szerepé- ért. A laudáció szerint „Schwartz Béla Ajka város polgármestereként kiemelke- dő szerepet vállalt a régió fel- sőoktatásának fejlesztésében. Ajka város fejlesztési törek- véseinek megvalósítása során stratégiai partnerként tekint a Pannon Egyetemre. A város gazdasági és kulturális vonz- erejének növelése céljából 2022-ben kezdeményezésére jött létre a Pannon Egyetem Ajka Kampusza. Elkötelezett támogatója a tehetséggondo- zásnak. A tanulásra való ösz- tönzéshez a város ösztöndíjat alapított, melynek keretében havi rendszeres hozzájárulás- sal támogatja a Pannon Egye- temen tanuló ajkai diákokat. A Kampusz működésében nyújtott jelentős támogatá- sa tovább erősíti a gazdasági szereplők és a közösség kötő- dését a Pannon Egyetemhez.” Lapunk kérdésére Schwartz Béla elmondta, hogy felemelő érzéssel töltötte el a díj elnye- rése. Szerinte az egyetem aj- kai kampuszának létesülése egy összefogás kérdése volt, amelyre a város mindig is törekedett. Fontosnak tartja, hogy minél többen végezze- nek a felsőoktatásban, szerez- zenek diplomát, minél oko- sabb, intelligensebb emberek lakják Magyarországot, ese- tünkben Ajkát. Többek kö- zött az angol oktatás óvodai bevezetése, illetve az önkor- mányzati ösztöndíjak is ezen célokat szolgálják. Az ajkai kampusz képzései kapcsán a polgármester úr úgy gondol- ja, hogy az oktatási lehetősé- gek spektruma fokozatosan fogja elérni a kívánt állapo- tot, ami 3-4 évbe telhet. Ajka polgármestere azt is elárulta, hogy amennyiben az önkor- mányzat visszakapná a köz- oktatási rendszert, a finn mo- dell szerint tudná elképzel- ni a követelményrendszert, amely támogatná a diákokat az önálló gondolkodásban és problémamegoldásban. Polt Balázs  Magyar Tudomány Ünnepe a Pannon Egyetemen Schwartz Béla a díjazottak között Kétezer forint lehet a kenyér kilónkénti ára? Európa-szerte állnak a műtrágyagyárak, ennek következ- tében jövő tavasszal több százezer tonnányi hiány alakul- hat ki nitrogén műtrágyából, ami nélkül viszont lehetetlen a szántóföldeken jövedelmezően növényt termeszteni. Farkas Dénes, a Hírös Agrária Kft. műtrágya üzletágának vezetője arról beszélt, hogy hiába csökkent 100 euróra a gáz ára a tőzsdén, az üzemeket nem merik biztonsággal újraindítani az egész térségben. Mint fogalmazott, ennek a hatását a lakosság akár jövő augusztusban a saját bő- rén érezheti majd, hiszen, ha az ellátási problémák to- vább gyűrűznek, akkor addigra kétezer forintra rúghat a kenyér kilónkénti ára. (profitline.hu 2022. 11. 08.) A zene több területén is sikeres muzsikus  Zenész, zeneszerző, hangszerelő, karmester, zene- pedagógus. Hetedik éve annak a zeneiskolának a veze- tője, ahol 1983-ban hét esztendős kisgyerekként kezdte a zenei tanulmányait. Szücs Krisztián nevét már külföl- dön is többen ismerik. Tanít, miközben ő maga is tanul, szervez, mindenütt helytáll. Fáradhatatlan. Az Ajkai Kocsár Miklós Zeneiskola és Alapfokú Mű- vészeti Intézményt, illetve jogelődjét 60 évvel ezelőtt alapították. A jubileumi ün- nepsorozat is számos felada- tot ad számára. Már készül a jövő nyári Ifjúsági Fúvósze- nekari Workshopre, amely- nek ő az ötletgazdája és szer- vezője. Munkahelye is sok teendőt ad számára. A 240 növendék és 23 tanár tevékenységét ös�- szehangolni nem kis feladat. A zeneiskolában egyéni oktatás folyik, ezért fontosak a sze- mélyes kapcsolatok tanárok és diákok között. Amennyiben a tanár úgy érzékeli, hogy a ta- nítványának rossz kedve van, pszichológussá lép elő, megtu- dakolja mi bántja a növendé- két. Cserébe a tanítványok, az őket ért örömökről is beszá- molnak. Az iskola tanulói létszáma hosszú idő óta stabil, bár a pandémia a zeneoktatásnak sem használt. Tavaly csak 210 növendék kapott bizonyít- ványt év végén, de most ismét 240 diákjuk van. – Ajkán sok lehetősége van a fiataloknak a szabadidejük eltöltésére, ezért is öröm, hogy a zeneoktatás változatlanul népszerű – mondta az igazga- tó. – A cél sem változott. Egy 1976-os irat került nemrég a kezembe, amelyben azt írják le, hogy a kiemelkedően te- hetséges növendékek középfo- kú vagy felsőfokú zenei tanul- mányokra való felkészítése, a többiek zenekari vagy ének- kari részvételre alkalmassá tétele az elvárás. Továbbá megismertetni Magyarország zenei kincseit, zenét értő em- bereket nevelni. Az alapvető értékek ugyanazok, miközben folyamatosan változik a világ, amihez az iskolának is alkal- mazkodnia kell. A folyamatos megújulás itt is alapvető. (ta)  *A Gundel művészeti díjat Láng György, a Gundel étte- remegyikakkoritulajdonosa,és Pálmai Tamás, a Magma XXI. Kft ügyvezetője, mint magán- emberek alapították, 2000. tava- szán. A díjazott, Marosi László kisplasztikájátkapja,pénztnem, értékét az adja, hogy a magyar művészek legkiválóbbjai kapják meg, akik kiemelkedő munká- jukkal hozzájárultak a magyar művészet fejlődéséhez. A díjat – átadásának koreográfiája miatt – szokás „Magyar Oscar”-nak is nevezni. (Wikipédia) Névjegy: Szücs Krisztián a Győri Richter János Zenemű- vészeti Szakközépiskolában végzett 1995-ben. A Győri egyetemen 2005-ben szerzett trombitatanári és kama- raművészi diplomát. Felsőfokú tanulmányai idején több szimfonikus zenekarban játszott, színházi zenekarok ál- landó kisegítőként alkalmazták. Ekkor érte el első nem- zetközi sikereit. 2000-ben beválasztották a Berlini központú Jeunesses Musicales ifjúsági Világzenekarba, ahol harmadmagá- val képviselte Magyarországot. Passauban 2001-ben nemzetközi díjat nyert kamaraegyüttesével. A zeneisko- lában rézfúvós tanárként 2011. óta dolgozik. Abban az évben lett az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar karna- gya, amellyel 2014-ben a közönség szavazatok alapján Veszprém megye Príma díját kapták. Az Ajkai Zeneiskola ifjúsági Fúvószenekarát 2015. őszén alapította újra. 1996 óta folyamatosan jelen van a kön�- nyűzenei életben is, több, mint 60 nagylemez elkészíté- sében működött közre. 2009-ben felkérést kapott a Pál utcai fiúk underground együttes 25 éves jubileumi kon- certjén való közreműködésre, azóta a csapat állandó vendégszereplője. Jambalaya nevű zenekarával 2010- ben Gundel művészeti díjban* részesült. A Pécsi Balett felkérésére az ajkai kötődésű 30Y együt- tes tagjaival közösen írt zenét. Európa számos klubjá- ban, koncerttermében fellépett már. Mindezek mellett két újabb diplomát szerzett: közoktatásvezetőit a Buda- pesti Műszaki Egyetemen, okleveles fúvószenekari kar- nagy művész diplomát a Győri Széchenyi Egyetemen. Egyik növendékével a zeneiskolában (Fotó: Gyarmati) Az aranyfuvola és a dobok varázslata A Filharmónia Magyarország és a Nagy László Városi Mű- velődési Központ közös szervezésében november 9-én lépett színpadra városunkban Horgas Eszter nemzetkö- zi hírű fuvolaművész és a Liszt díjjal kitüntetett Talamba ütőegyüttes. A koncert, mely a Francia szerelem címet vi- selte, egy különös időutazásra hívta hallgatóságát a XIX. század utolsó harmadába. Az előadáson a francia imp- resszionista zeneszerzők, többek között Ravel, Bizet, vagy Debussy legnépszerűbb zeneművei csendültek fel. Közel 150 ütőhangszer, dobok, dallamhangszerek szólaltak meg az előadáson, sok-sok zenei ötlettel fűszerezve, időnként némiképp eltérve a zeneművek eredeti elgondolásától. A koncert különleges hangzásához Horgas Eszter 14 ka- rátos aranyból készült színarany fuvolájának hangja is hozzájárult. NéNo 
  6. ASZ 6 2022. NOVEMBER 18. Az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár programjai November 17-én 19.00 órakor Dumaszínház a művelő- dési központ színháztermében. Vendégünk Kiss Ádám Világvégre című estjével. November 18-án 19.00 órakor Elment a nap címmel Ba- lázs Fecó emlékkoncert a művelődési központ színház- termében. November 19-20. Országos Rajzfilmünnep az Ajkai Mo- ziban. November 22-én 17.30 órakor Életmóddal az egészsé- gért, Létkérdések, emberi kapcsolatok előadás-sorozat a művelődési központ aulájában. Témája: Kapcsolatte- remtés-kommunikáció. Miért nem értjük egymást? És amikor végre egy nyelvet beszélünk. November 23-án 10.00 órától Megyei dalostalálkozó a művelődési központ színháztermében. November 26-án 15.00 órakor a Pedagógus Női Kar és a Forrás Női Kar adventi hangversenye a belvárosi Jézus Szíve Katolikus Templomban. November 26-án 17.00 órakor Adventi gyertyagyújtás az Agórán a Református gyülekezet közreműködésével. November 27-én 16.00 órakor a Jubilate Női Kar adventi hangversenye a belvárosi Jézus Szíve Katolikus Temp- lomban. A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA 2022. november 17. – november 23. Fekete Párduc 2. 2D – amerikai akciófilm, kalandfilm, 161 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, hétfő, szerda 20:00, valamint péntek, vasárnap, kedd 17:00. Fekete Párduc 2. 3D – amerikai akciófilm, kalandfilm, 161 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, hétfő, szerda 17:00, valamint péntek, vasárnap, kedd 20:00. Krokodili 2D – amerikai animációs kalandfilm, vígjáték, 106 perc (6) - vetítési időpontok: péntek, szombat, vasár- nap 15:00. Mese a könyvtárban  Mese, a terápiás kutyus örömmel vette birtokba a megújult ajkai könyvtárat, a Nagy László Városi Művelő- dési Könyvtár és Szabadidő Központban. Mivel rendsze- res látogató itt, ezért elnyerte „A könyvtár tiszteletbeli négylábú olvasója” címet. A könyvtár meghitt békéje, csendje, illik Mese személyi- ségéhez, hiszen ő is maga a megtestesült nyugalom. Tud- ja, itt az a dolga, hogy bol- dogságot adjon az ide betérő látogatóknak, viselkedésével alkalmazkodjon a szabályok- hoz. Kivétel nélkül mindenki szeretettel és örömmel üdvöz- li. Az itt dolgozók alig várják, hogy megérkezzen, általában azonnal friss vízzel kínálják. Cserébe Mese apró kis trük- kökkel szórakoztatja az éppen jelenlévőket. Nagyon örülünk, hogy ilyen nyitottak látogatóink a terápi- ás kutyák felé, nem beszélve azokról a programokról. aho- vá a nyár folyamán meghívtak bennünket. Több helyszínre is eljutot- tunk az Országos Könyvtári Napok keretében, amelyek az Eötvös Károly Megyei Könyv- tár Könyvtárellátási Szolgál- tató Rendszer keretében va- lósultak meg. A környező te- lepülések közül ellátogattunk Úrkútra, Városlődre, Kislődre és Öcsre is. Nemrégiben az ajkai Bo- gáncs Gyermekkönyvtár- ban is vendégeskedtünk Mesével. Külön örömömre szolgált, hogy olyan könyv- ajánlókat is tartottak a könyvtárosok a diákok szá- mára, amelyek a kutyák neveléséhez, felelős tartásá- hoz nyújtanak segítséget. A rendezvényekre Mesét Lego, a tanuló terápiás kutya is elkísérte, aki fiatalságával, huncutságával, és ügyessé- gével vívta ki a gyermekek és felnőttek elismerését. Trükkjeit Pap Károly kutya- kiképzővel mutatta be. Már több száz iskolás gyer- meket ismertettünk meg a terápiás kutyák világával. Mindez kitörölhetetlen él- ményt jelentett a meghívott pedagógusoknak, diákoknak, a programok szervezőinek és a kutyáknak egyaránt. Örülök, hogy lehetőségem volt együtt lenni ismét a gye- rekekkel, kutyákkal és a köny- vekkel, hiszen számomra ezek nélkülözhetetlenek, feledtetik a nehézségeket, újult erővel töltenek fel. Papné Takács Ágnes  nyugdíjas óvodapedagógus, terápiás kutyafelvezető POSTALÁDÁNKBÓL Mese a könyvespolcok között (Fotó: Gyarmati) Kikapcsolódás és a szabadság élménye  Először mutatkozott be közönség előtt, az öt éve alakult Ajkai Rajzstúdió. A tárlatvezetéssel egybekötött megnyitón november 11-én a Városi Múzeumban Csabai Tibor grafikusművész beszélt a stúdió létrejöttének kö- rülményeiről, majd bemutatta az alkotásokon az általuk alkalmazott technikákat. Jelen volt segítője, Jáger Réka is A kezdetekről szólva el- mondta, hogy az idősebbek még emlékeznek a Kőszeg- ről Ajkára költözött Kovács Bélára és Nagy Emerenciára, akik vezették ezt a rajzstúdiót, amelyet utánuk Laluk György vett át, és abból alakult ki az Ajkai Grafikai Műhely. Csabai is Kőszegről szárma- zik, s bár a művész házaspárt már nem ismerhette, de nagy hatással voltak későbbi tevé- kenységére. A művészeti vo- nalon fejlődni szándékozók- ban nagy volt az igény arra, hogy közösen alkothassanak és kapjanak előmenetelükhöz tanácsokat. Az elmúlt öt év alatt kilenc fiatal felvételizett sikeresen művészeti gimnáziumba vagy egyetemre. A rajzstúdióba já- rók heti egy alkalommal talál- koznak, csütörtökön két és fél - három órára. Ezalatt nem ta- nítás folyik, hanem tanácsok- kal látják el őket a fejlődéshez. A felnőttekkel másképp kell foglalkozni, mert ekkor már mindenki kialakult személyi- séggel, saját gondolatvilággal rendelkezik. Ők napi munká- juk után mennek a stúdióba, hogy a művészet segítségével kikapcsolódjanak. Ez terápia is egyben. Kiszakadni egy idő- re a „mókuskerékből” és vala- mi mást csinálni. A kiállítás címén, a terápi- án, néhányan fel is kapták a fejüket, hogy akkor ők most betegek? Természetesen nem. Volt, aki nem is igazán akart bemutatkozni a közönségnek. A felnőtteknek az alkotás in- timitást is jelent, amikor ki- adják a gondolataikat, önma- gukat. Az egyik, ilyen módon alkotó szerint: a mai társada- lomban csak a művészet ma- radt arra, hogy átéljük a sza- badság élményét. (ta)  Csabai Tibor a „kőszegi művészet” levegőjét hozta Ajkára (Fotó: Gyarmati) Az adventi gyertyagyújtások menetrendje „Adventet ünneplünk és valakit várunk, hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk.” Közös adventi lelki készületre hívjuk városunk lakóit advent minden szombatján 17.00 órára az Agórára. Lelki készületeinket segítik: November 26. A Református gyülekezet. December 3. A Szent István Király Római Katolikus Álta- lános Iskola diákjai és tanárai. December 10. Az Evangélikus gyülekezet. December 17. A Római Katolikus Egyházközség. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Adventi hangversenyek A karácsonyi készülődés Ajkán már hagyományosan kó- rusok fellépésével válik még emelkedettebbé. Az idén is szeretettel várjuk a kedves vendégeket a belvárosi Jézus Szíve Katolikus Templom ünnepváró adventi hangverse- nyeire az alábbi időpontokban: November 26. 15.00 óra Pedagógus Női Kar, Forrás Női Kar (minősítő hangverseny) November 27. 16.00 óra Jubilate Női Kar December 3. 16.00 óra Cantabile Vegyeskar, Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara December 4. 16.00 óra A 60 éves Kocsár Miklós Zeneisko- la és AMI tanárai és növendékeinek fellépése December 15. 16.00 óra Bródy Imre Gimnázium Leánykara és hangszeresei December18. 16.00 óra Pedagógus Női Kar, Padragi Bá- nyász Férfikórus Jöjjön el, várjuk együtt gyönyörű zenével az év legszebb ünnepét! Ünnepeljük együtt a rajzfilmeket! 2022. november 19-20. Országos Rajzfilmünnep Az Ajkai Mozi és a művelődési központ is csat- lakozott az Országos Rajzfilmünnep esemény- sorához. Ez alkalomból külön összeállítással emlékezünk Bálint Ágnesre, születésének 100. évfordulója alkalmából. November 19. szombat 10:00 óra Vetítés Az MTVA válogatása Bálint Ág- nes rajzfilmjeiből – Futrinka utca, Mazsola és Tádé, Frakk, a macskák réme, Vízipók-csodapók 10:00 óra Gyerekprogram: családi kézműves al- kotó foglalkozások 11:30 óra Vetítés: Macskássy Gyula rövidfilmjei. A kiskakas gyémánt félkrajcárja – A telhetetlen méhecske. November 20 vasárnap 10:00 h Vetítés: Egy este Bogyóval és Babócával 4. – Tündérkártyák 11:30 h Vetítés: Ünnepek a világ körül 2. – Hoppi mesék II. Rajzpályázat Az ajkai Bogáncs gyermekkönyvtár rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyermekeknek. Téma: E. T. A. Hoffmann: Diótö- rő című klasszikus karácsonyi meséje, amely kikölcsönözhe- tő a gyermekkönyvtárból vagy letölthető a Magyar Elektroni- kus Könyvtárból (https://mek. oszk.hu/) A technika szabadon megvá- lasztható. Méret: A/4 vagy A/3. Korosztály: Általános iskola 1-8. osztály. Beadási határidő: 2022. november 30. Az alkotások a Bogáncs gyer- mekkönyvtárban adhatók le (Ajka, Szabadság tér 13.). Egy jelentkező egy rajzzal pá- lyázhat, amelynek hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő ne- vét, osztályát és az iskolát! Sze- retettel várjuk munkáitokat! Az eredményhirdetés 2022. december 7-én lesz.
  7. ASZ 7 2022. NOVEMBER 18. HÉTVÉGI SPORTAJÁNLÓ Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkapress@gmail.com • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost Kft. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. Rendkívül eseménydús meccsen hozta el idegenből a három pontot az FC Ajka A Merkantil Bankliga 17. fordulójában az FC Ajka lab- darúgó csapata a Baranya me- gyei Szentlőrinchez látogatott. Szentlőrinc, 150 néző. Ve- zette.: Lovas László (Belicza Bence, Máyer Gábor). Szentlőrinc: Prokop – Farkas M., Havas, Keresztes B., Nagy Zs. (Kiss-Szemán, 63.) – Papp G., Török L. (Vidnyánszky, 63.) – László D. (Rétyi, 73.), Daróczi, Szabó M. (Grumics, 73.) – Filipovics (Mervó, 73.). Vezetőedző: Jeremiás Gergő. Ajka: Horváth D. – Kovács N., Jagodics, Görgényi, Cse- mer – Csizmadia Z. (Tar, 84.), Tajthy (Vogyicska, 76.) – Don- csecz (Berzsenyi, 63.), Sejben, Gaál B. (Molnár M., 84.) – Zsolnai R. (Fodor P., 76.). Ve- zetőedző: Jeney Gyula Határozottabban kezdte a találkozót a hazai együt- tes. A hetedik percben Nagy Zsombor adta be a labdát bal- oldalról, azonban Filipovics hajszál híján lemaradt róla az ajkai kapu előterében. Szűk tíz perccel később már jó labdát kapott Filipovics, aki a védő- ket lerázva a kapu jobb alsó sarkába helyezett, 1-0. A 25. percben egy baranyai szabadrúgás után nem sikerült tisztáznia az ajkai védelem- nek, így Filipovics elé került a labda, de a szentlőrinci já- tékos próbálkozását könnyen hatástalanította Horváth. Az első játékrész végén ígéretes támadást vezetett a bakonyi klub, Gaál passzolta be a lab- dát Csemernek, aki kapásból ballal nagy erővel a hosszúba lőtt, Prokop tehetetlen volt az erős labdával szemben, 1-1. A második félidő elején is- mét megszerezte a vezetést a Szentlőrinc. Lászlót buktatták a 16-oson belül az ajkai védők, Lovas játékvezető pedig habo- zás nélkül a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt büntetőt Szabó nagy erővel a kapu köze- pébe lőtte, 2-1. Nem tarthatott sokáig a hazaiak öröme, ugyan- is a zöld-fehérek a kapott gólra góllal válaszoltak. Kovács érke- zett remek ütemben a hosszún, és öt méterről Prokop kapujába helyezte a játékszert, 2-2. Nagyon elkapta a fonalat az egyenlítés után a Veszp- rém megyei csapat, és komoly nyomást helyezett ellenfelére. Az 58. minutumban Havasnál látott kezezést a játékvezető a 16-oson belül, majd határozot- tan a 11-es pontra mutatott. A labda mögé Gaál állt, aki szin- tén a kapu közepét választotta, és gond nélkül juttatta a lasz- tit a hálóba, 3-2. A következő percekben igencsak paprikás volt a hangulat a gyepen. A 68. minutumban László Dávidnak rúgtak oda hátulról, ezt köve- tően pedig komoly csetepaté alakult ki a pályán. A játékve- zető serényen osztogatta a sár- gákat, amelyből a szentlőrinci Keresztes már a másodikat kapta a mérkőzésen, így a kiál- lítás sorsára jutott. A 74. perc- ben közel állt az egyenlítéshez a hazai csapat, azonban Hor- váth magabiztosan fogta Rétyi lövését. A hajrában minden követ megmozgatott a Szent- lőrinc, azonban jól állta a sarat az ajkai védelem, és megszerez- te második vendég győzelmét az idényben. Szentlőrinc SE – FC Ajka 2-3. Jeremiás Gergő: – Jól kezd- tünk, sikerült mezőnyfölényt kialakítanunk, de egyéni hi- bákat követtünk el, könnyű gólokat kaptunk. Tíz emberrel is nagyot küzdöttünk, lesz két hetünk kijönni a rossz szériá- ból. Jeney Gyula: – Nehéz higgadtan értékelni... Új szemléletet igyekeztem meg- honosítani, ez, úgy tűnik, működik. Rengeteget tettünk a szerencsénkért, meg is érde- meltük a győzelmet. BD  Elindult a megyei csapat sakkbajnokság A küzdelembe idén hét csapat szállt be, ebből kettő ajkai. Az első fordulóra Ajkán vasárnap került sor, ahol irányított sorsolás eredményeként a két ajkai csapat, a Sentimento IV. és az ASE sakkozói is táblához ültek. Az első fordulóban a Sentimento IV. 9 pontot szerzett és az élen áll. A Kelet-Balatoni Sakk Egyesület ebben a fordulóban nem játszott. Párosítás és eredmények: Sentimento Ajkai Bányász Sportkör IV. – Ajka Városi Amatőr-Schnur Sakkegylet Szabadgyalog Sakkegyesület Pápa – Péti Munkás Testedzők Egyesülete Tapolca Városi Sportegyesület III. – Ezüst Huszár II. (Veszp- rém) – Eplény Ssz. Csapat Pont 1 Sentimento Ajkai Bányász Sportkör IV. 9 2 Tapolca Városi Sportegyesület III. 8½ 3 Péti Munkás Testedzők Egyesülete 6½ 4 Szabadgyalog Sakkegyesület Pápa 5½ 5 Ezüst Huszár II. – Eplény 3½ 6 Ajka Városi Amatőr-Schnur Sakkegylet 3 7 Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 0 Elmúlt heti lapszámunkban (és az Ajkai Szó online felületein) Gaál Zsóka sakk-feladványát közöltük. A megoldás: Ve2! Szentpétery Elemér olvasónk, amellett, hogy sikereket is kí- vánt Zsókának egy szép elemzéssel is megtoldotta helyes meg- fejtését. Mint írja: „A szembenálló királyok adták az ötletet (mint oly sok matt esetén), hogy a világos vezérnek a 2. sorra kellene érkeznie… 1. Ve2. 1. - Ka2 vagy Kc2 esetén 2. d4# 1. - He3 esetén 2. dxe3# 1. - Fc3 esetén 2. dxc3# 1. - Fd4 esetén 2. d3# minden másra 2. d4# Remélem nem felejtettem ki valamit?” Nem. (ASz)  A sakkcsata „huszár perspektívából” (Fotó: Gyarmati) A helyiek küzdelme… (Fotó: Gyarmati) Kilenc góllal nyert a Győr A második helyezett győri- ekhez utazott pénteken este a KK Ajka férfi csapata a kézi- labda NB I/B 10. fordulójában. A hazaiak villámrajtot vettek, tíz perc után 6-2-re vezettek, amire Tréki mester időkéréssel reagált. Az ajkaiak a hét a hat elleni játékkal próbálkoztak, amibe több hiba is csúszott, így a hazaiak könnyű gólokat szerezve tartották biztos elő- nyüket (10-5). Ekkor a vendé- gek védekezése feljavult, a tá- madásokat is pontosabban fe- jezték be, így sikerült közelebb zárkózniuk (13-11), de a félidei hajrában ismét a győriek per- cei következtek, így ők mehet- tek biztos előnnyel a szünetre. A térfélcserét követően az ajkaiak az „öltözőben marad- tak”, ugyanis tíz perc alatt csupán egy gólt szereztek, amire a győriek hattal vála- szoltak, ezzel szinte eldöntöt- ték a mérkőzés kimenetelét (21-12). A vendégek edzője is- mét letette időkérő kártyáját, megpróbálta felrázni csapatát, ami csak részben sikerült (24- 17). Az ajkaiak több ziccert és büntetőt is hibáztak, nem tud- tak feljebb zárkózni a nagy ön- bizalommal játszó győriekhez (28-19). Az utolsó percekben érdemi változás nem történt, így a hazaiak joggal ünne- pelték győzelmüket a lefújást követően. Agrofeed ETO UNI Győr – KK Ajka 31-22 (16-11) További eredmények: Ifjúságiak: Éles KISE – KK Ajka 32-23 (15-15) Serdülők: Esztergomi Vitézek – KK Ajka 35-31 (16- 12) U14, Fiúk: Balatonfüre- di KSE – KK Ajka 31-16 (18-5) KK Ajka – Haladás VSE 21- 30 (13-14) Forrás: KK Ajka  Nagy csatában maradt alul az Ajka Kristály teke csapata A férfi teke Szuperliga 9. fordulójában az Ajka Kristály az or- szág másik felén, a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE otthoná- ban lépett pályára. Mindkét együttes nyolc forduló eltelté- vel csupán egy győzelmet szerzett, így a tabella alsó feléről való elmozdulás reményében vágtak neki a felek a mérkő- zésnek. Rendkívül kiélezett harc folyt a pályán, minimális volt az eredményekben a különbség. Az ajkaiak legeredmé- nyesebb játékosa Fodor Szilárd volt, aki 587-et gurított. Ha- zai oldalon a legjobb eredmény 582 volt, Telek Tamás által. A végletekig izgalmas találkozón a hazaiak örülhettek jobban a végén. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE – Ajka Kristály SE 5-3 (3353-3306) BD  November 18-án 19 óra 30 perckor a férfi kézilabda NB I/B-ben lép pályára a KK Ajka a PLER-Budapest el- len. Helyszín: DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok Veszprém November 19-én 13 óra 30 perckor az Ajka Kristály SE fo- gadja a Fűzfői AK együttesét a megyei labdarúgó bajnok- ság I. osztályában. Helyszín: Ajka Kristály SE. November 20-án a női kézilabda NB II-ben, 11 órakor a SZESE Győrhöz látogat a KK Ajka. Helyszín: Egyetemi Csar- nok Győr November 20-án a női röplabda NB II-ben Biatorbágyra látogat a Röpisuli SE a Vidadukt SE együtteséhez 16 óra- kor. Helyszín: Biatorbágy Általános Iskola November 20-án 10 órakor kezdődik a jégkorong dzsem- bori, amin az Ajkai Óriások utánpótlás csapatainak szur- kolhatunk. Az U8 torna után Ajkai Óriások-UTE U12 mér- kőzés lesz. Helyszín: Jégcsarnok, Ajka. Simán ment az első korcsolyaoktatás November 12-én első al- kalommal hirdette meg az ajkai Jégcsarnok a kor- csolyaoktatást, melyre bárki jelentkezhetett, aki kellő bátorságot gyűjtött, hogy akár felnőtt fejjel csatoljon először korcso- lyát a lábára. Szombat délelőtt 11 és 12 óra között 12 fő lelkes jelentkező érkezett a Jégcsarnokba. Jöttek kisgyermekek apukákkal -a legfi- atalabb jelentkező egy alig 4 éves kisfiú volt -, de bátor anyukák is vállalkoztakarra,hogymegtanul- janak korcsolyázni. Miután min- denki megkapta a védőfelszerelést és felhúzta a korcsolyát, az első lépéseket még a jég mellet tették meg a lelkes tanulni vágyók, majd miután megtanultak biztonságo- san elesni, léphettek a jégre. A jégen az alaplépéseket, a biz- tonságoseleséstésajégrőlvalófel- állást tudták gyakorolni az első 60 perces foglalkozás alkalmával. Az óra végén egy kis szabad korizás vezette le az izgalmakat és adott újabb motivációt a következő fog- lalkozásra! A jelentkezőkkel két edző foglalkozott folyamatosan. Kósa-Lipp Edina és Becze Zoltán mindenkinek segített, mindenkit bíztattak. Voltak, akik bátortalanul lé- pegettek korcsolyával a lábukon, mások azonnal megérezték a mozdulatokat és ügyesen siklot- tak a jégen. A szervezők biztosak abban, hogy akinek van kellő kitartása, azt meg lehet tanítani korcsolyázni. Remélik, hogy a ké- sőbbiekben minél többen kedvet kapnak majd, hogy megtanulják ezt a szép sportot. Az edzők azon dolgoznak, hogy mindenki jól érezze magát a jégen, legyenek minél magabiztosabbak és nem titkolt cél az is, hogy a résztvevők a családjaikkal közösen is ki tud- janaklátogatniaközönségkorcso- lyákra, hogy együtt élvezhessék a jégen siklást. NéNo 
  8. ASZ 8 2022. NOVEMBER 18. Lapszél Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart* november 17-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u. 16. Tel.: 312-227 18-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932 19-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957 20-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343 21-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. Tel.: 500-698 22-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. Tel.: 312-227 23-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) Tel.: 509-932 24-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. Tel.: 312-957 25-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. Tel.: 312-343 26-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. Tel.: 500-698 27-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u. 16. Tel.: 312-227 *Az adatok tájékoztató jellegűek, mivel az adatokat csak rossz minőségű képfile-ban kapjuk meg, az átmásolás így hibával járhat. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK KERTÁPOLÓ Gólyahír Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Sza- bó-André János és Mezei Julianna 2022. 10. 14-én szü- letett kisfiát János Dávidot, Baracska Ádám és Kovács Bernadett 2022. 10. 23-án született kislányát Csengét, Keszei Gergely László és Varga Viktória 2022. 10. 30- án született kislányát Jáz- mint, Mihály Ferenc Ede és Baracska Vivien 2022. 11. 07- én született kislányát Adélt. Demokratikus Esték rendezvénysorozat máso- dik találkozójának vendége Vadai Ágnes, a DK ország- gyűlési képviselője, az ár- nyékkormány honvédelmi minisztere lesz. Az esemény november 24-én 17.30 óra- kor kezdődik a József Attila utca 30.-ban, a Patakparti épületszárnyban. Az eseménnyel kapcsolat- ban érdeklődni, előzetesen kérdéseket megfogalmazni a 06-30-2686-685 telefon- számon lehet. Adományt gyűjt harangjainak tönkrement vezérlésének megjavításához az Ajkai Evangélikus Egyház. Arra kérik a hívőket és tá- mogatókat, hogy aki tud az adakozzon a templom harangjai javára, hogy azok újra szólhassanak. Adako- zási lehetőségek: interne- ten, a perselypenz.hu olda- lon, személyesen kedden 9-11 óráig, a gyülekezeti te- remben, vagy banki átuta- lással az Ajkai Evangélikus Egyháznak az OTP-nél veze- tett bankszámlájára. Szám- laszám: 11748038-20110369. A közleménybe kérik beírni: Harang adomány Országos sztrájkot hirdettek november 18-ra a pedagó- gus szakszervezetek. Előző nap, csütörtökön is több tiltakozó demonstrációra készülnek az ország külön- böző nagyvárosaiban. A Bánki Donát Természetbarát Egyesület túrázói Csuba Erzsébet vezetésével november 22-én, kedden keresik fel Tósokberénden az üvegből készült béka szobrot, majd a Gergőföldi lakótelepet, azt követően a Tesco érintésével térnek vissza a városba. A résztve- vők a 12-es helyijárattal in- dulnak a vasútállomástól, negyed tízkor. Jogi segítségnyújtás rászorulóknak A segítségnyújtás az anya- gilag rászorulók részére ingyenesen vehető igénybe az Ajkai Család- és Gyer- mekjóléti Központnál 2022. december 5-én 14.30 és 16.00 óra között az intéz- ményben (8400 Ajka, Móra F. u. 7.). Várják az érdeklő- dőket a járványügyi szabá- lyok betartásával! Az ősszel ültetett fokhagyma nagyobb lesz  Az őszi időszak nem csak a betakarításról szól, ha- nem az ültetésről is. Rengeteg növény van, amit ilyenkor ősszel kell a földbe rakni, hogy tavaszra megerősödjön. Ilyen az őszi fokhagyma is. A fokhagymát sokan sze- retik, jellegzetes aromája sok ételt tesz különlegessé, de vannak, akik még a szagától is irtóznak. (Pedig nem is vám- pírok.) E szagos növénynek számos jó tulajdonsága és sokrétű gyógyhatása miatt hasznos lenne a rendszeres fogyasztá- sa. Cavallito amerikai kutató vonta ki először a fokhagy- mából azt az olajat, ami az al- licin nevet kapta, és amelyről megállapította, hogy számos mikroorganizmus ellen be- vethető. Így például a szerve- zetben súlyos gyulladásokat okozó streptococcus, sőt, még a tífuszt okozó baktériumok ellen is hatékony. A fokhagymafajtákat kétfé- leképpen csoportosíthatjuk. Az ültetés ideje alapján van őszi és tavaszi fajta. Az őszi fokhagyma a legtöbb esetben nagyobbra nő és a különál- ló gerezdek is méretesebbek. A tavaszi fokhagymának az a hátránya, hogy kevesebb termést hoz. Az őszi fok- hagymát ideális esetben késő ősszel kell ültetni. Erre októ- ber vége, november eleje felel meg leginkább. Az időjárástól függően az ültetés végső ideje akár decemberre is kitolód- hat. Minél később kerül még tél előtt a földbe a növény, annál nehezebben okoz kárt benne a fagy. A leggyakoribb hiba, amit az őszi fokhagyma esetében el lehet követni az a túl korai, szeptemberi ültetés. A hagyma ültetése előtt gondosan elő kell készíteni a talajt. Az előző termés beta- karítása után ássuk fel a ki- jelölt helyét és távolítsunk el minden gyökérmaradványt a földből. Alapszabály, hogy ne ültessük olyan helyre, ahol az elmúlt években is volt már, illetve gyökérzöldségek után sem tanácsos elvetni. Ez utób- bi nagyon kimeríti a talajt és nem jut elég tápanyag (káli- um) a fokhagymának. Az ültetéshez, egészséges, ép gerezdeket használjunk, amiket egymástól 10 cm-es tőtávolságra és 25 cm-es sor- távolságra rakjunk a földbe. Mindig jól nézzük meg mi- előtt a földbe dugjuk, hogy nehogy fejjel lefelé sikerüljön a műveletünk. Az ültetés helyé- ül napos, világos esetleg kissé árnyékos helyet is választha- tunk. Teljes árnyékba ne ül- tessük. A fokhagyma kedveli a táp- anyagban gazdag ágyást, de a frissen trágyázott ta- lajokat nem szereti. A fok- hagyma jó szárazságtűrő növény, ugyanakkor a kihaj- táskor igényli az öntözést. Ha ugyanolyan száraz és aszályos évünk lesz jövőre is mint, ami az idén volt, ak- kor mindenképp figyeljünk oda, hogy ne száradjon ki a földje. Az ősszel ültetett fok- hagymát érdemes lehet minimális lombtakarás- sal védeni a kemény hideg ellen. Az első fagy előtt a fokhagymának körülbelül tíz centiméteres gyökereket kell eresztenie, de egyál- talán nem lehet rajta zöld. Ha sikeres volt az őszi ül- tetésünk akkor július végén szüretelhetjük is. F. P. T.  Vigyázzunk, nehogy fordítva dugjuk a földbe a gerezdet (Fotó: Futó Tünde) Összefirkálták az evangélikus templom falait  Szomorú kép tárult november 11 én reggel Kovács Viktor evangélikus lelkész szeme elé. Ismeretlen sze- mély vagy személyek fekete és piros színű festékkel összefirkálták ajka legrégebbi műemlék épületét, az Evangélikus templom külső falát. A graffitinak sem ne- vezhető falfirkákból jutott a lábazati és templomfal fel- ső részére is. A graffiti sokaknak szó- rakozás, hobby, önkifejezés, amely segítségével lényegében az egész világ elé lehet tárni a gondolatokat és a véleménye- ket. Ám ez messze áll tőle. Ezt inkább rongálásnak nevezhet- nék, amivel elcsúfították a fa- lakat, nem beszélve a rengeteg időről, fáradtságról, pénzről és energiáról, amit ezeknek a feliratoknak és rajzoknak az eltüntetése jelent majd. – Vajon mi vezethette azo- kat,akikígyelbántakatemplom- mal? – töprengett ottjártunkkor a lelkész. – Nem hiszem, hogy az egyház ellenségei lennének. Sokkal valószínűbb, hogy sem- milyen kapcsolatban sincsenek az egyházzal. Lehet, hogy csak jó bulinak tartották…? Fejlemény: Hétfőn kaptuk a hírt, hogy az adatgyűjtés ered- ményeként a rendőrök rövid időn belül azonosították a fel- tételezett elkövetőt, és a 20 éves helyi fiatalt 2022. november 13- án délelőtt Ajkán elfogták. Az egyenruhások ezután előállítot- ták a tettest, majd a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. El- lene rongálás bűntett elkövetésé- nek megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás. F. P. T.  (Fotó: Futó) Háziorvosi ügyelet Az ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412- 104. Csak telefonos bejelentkezést fogadnak, és a hely- színen csengetéssel kell jelezni az érkezést! A váróte- remben egyszerre két fő tartózkodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot. A rendelőbe való belépéskor szájmaszk használata kötelező! Sikeresen küzdöttek az Európa Bajnokságon a Sun Dome SE karatékái  A Sun-Dome SE három sportolója vett részt a no- vember 3-6 között megrendezett, a WUKF Karate Világ- szövetség által szervezett 12. Európa Bajnokságon, Fi- renzében. Az olasz kontinensviadalon a Palazzo Wanny stadionban 21 ország 1852 versenyzője lépett tatamira formagyakorlat (kata) és küzdelem (kumite) kategóriá- ban. Eredmények: Horváth Márton, aki első nemzetközi versenyén vett részt, az elő- kelő kilencedik helyen vég- zett. Keller Boldizsár a klub legfiatalabb versenyzője a 12 évesek korosztályában, szin- tén első nagy versenyén vett részt, kiesett. Horváth Ár- pád a 46 év felettiek között indult és a dobogó harmadik fokára állhatott fel a -75kg- os súlycsoportban. Bravúros küzdelmeket folytatva maga mögé utasította többek kö- zött angol, lengyel és olasz versenytársait. A döntőbe jutásban rutinosabb francia ellenfele akadályozta meg, aki aztán később az első he- lyen végzett a kategóriában. A kis, de annál lelkesebb csapatot Takács András edző kísérte, aki büszke tanítvá- nyaira, és szereplésük alap- ján kiváló alapot lát az elkö- vetkezendő versenyekhez. NéNo 
Publicidad