Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

ELS DETERMIANTS (adaptació de l'original by sergio_orlaz)

 1. 1. Els determinants Tipus de determinants
 2. 2. Els determinants <ul><li>Els determinants són les paraules que acompanyen el nom per precisar el seu significat. </li></ul><ul><li>Exemple: el cavall, aquesta tarta, la meva casa, algun dia, dos euros, quina sorpresa! quant temps falta? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>L'article és el determinant que ens indica que el nom que acompanya ja és conegut per l’emissor i pel receptor. </li></ul>ELS DETERMINANTS ARTICLES <ul><li>Per a què serveixen? </li></ul><ul><li>Ens informen sobre si el nom és singular o plural, </li></ul><ul><li>masculí o femení. </li></ul><ul><li>Escrivim l’article l’ quan el nom comença per vocal o h . </li></ul>
 4. 4. Taula dels articles <ul><li>Quins articles i quan s’apostrofen: </li></ul><ul><li>-el, s’apostrofa sempre que el nom cemenci per vocal o h. </li></ul><ul><li>-l a, segueix la mateixa norma excepte quan el nom comença </li></ul><ul><li>per i/a àtones (llavors no s’apostrofa). Ex: la unitat/la idea… </li></ul>les els la el femení masculí femení masculí plural singular
 5. 5. <ul><li>Els demostratius ens indiquen la situació del nom al que acompanyen respecte de l’emissor (n’expressen proximitat o llunyania en el temps o en l’espai). </li></ul>ELS DETERMINANTS DEMOSTRATIUS
 6. 6. Taula dels demostratius lluny lluny lluny Aquella tarda lluny aquella taula aquelles aquella aquells aquell a prop a prop aquestes aquests Plural pròxim aquesta tarda a prop aquesta taula aquesta aquest Singular distància en el temps distància en l’espai femení masculí
 7. 7. ELS DETERMINANTS POSSESSIUS <ul><li>Solen anar davant del nom per indicar-nos a qui pertany l’objecte enunciat. </li></ul><ul><li>Van precedits de l’article. </li></ul>
 8. 8. Taula dels possessius la seva els seus les seves el seu les vostres els vostres la vostra el vostre ells/elles vosaltres les nostres els nostres la nostra el nostre nosaltres les seves els seus la seva el seu ell/ella les teves els teus la teva el teu tu les meves els meus la meva el meu jo femení masculí femení masculí Plural Singular
 9. 9. Els determinants INDEFINITS <ul><li>Els determinants indefinits determinen el significat d’un substantiu d’una manera imprecisa. </li></ul>
 10. 10. Determinants indefinits més freqüents Uns quants, unes quantes Cert, certa, cert, certes Mateix, mateixa, mateixos, mateixes Qualsevol, qualssevol,qualsevulla Tot, tota, tota, totes Cap, gens, res Un, una, uns, unes Algun, alguna, alguns, algunes Altre, altra, altres Ambdós, ambdues; ots dos, totes dues... Cada; cadascun, cadascuna Cada un, cada una
 11. 11. <ul><li>Els DETERMINANTS </li></ul><ul><li>numerals </li></ul>És el determinant que acompanya el nom per indicar-nos la quantitat... de l’objecte a què es refereix. Els numerals poden ser ordinals, cardinals, partitius o fraccionaris, multiplicatius i col.lectius
 12. 12. alguns numerals cardinals i ordinals 20 vint 20è vintè 20a vintena 21 vint-i-un / vint-i-una 21è vint-i-unè 21a vint-i-unena 22 vint-i-dos / vint-i-dues 22è vint-i-dosè 22a vint-i-dosena (...) 30 trenta 30è trentè 30a trentena 40 quaranta 40è quarantè 40a quarantena 50 cinquanta 50è cinquantè 50a cinquantena 60 seixanta 60è seixantè 60a seixantena 70 setanta 70è setantè 70a setantena 80 vuitanta 80è vuitantè 80a vuitantena 90 noranta 90è norantè 90a norantena 100 cent 100è centè 100a centena 200 dos-cents / dues-centes 300 tres-cents / tres-centes [...] 1000 mil, miler , milè/ milena milió, bilió, trilió 0 zero 1 un / una (per indicar ordre) 1r primer 1a primera 2 dos / dues 2n segon 2a segona 3 tres 3r tercer / terç 3a tercera 4 quatre 4t quart 4a quarta 5 cinc 5è cinquè 5a cinquena 6 sis 6è sisè 6a sisena 7 set 7è setè 7a setena 8 vuit 8è vuitè 8a vuitena 9 nou 9è novè 9a novena 10 deu 10è desè 10a desena 11 onze 11è onzè 11a onzena 12 dotze 12è dotzè 12a dotzena 13 tretze 13è tretzè 13a tretzena 14 catorze 14è catorzè 14a catorzena 15 quinze 15è quinzè 15a quinzena 16 setze 16è setzè 16a setzena 17 disset 17è dissetè 17a dissetena 18 divuit 18è divuitè 18a divuitena 19 dinou 19è dinovè 19a dinovena
 13. 13. ELS DETERMINANTS INTERROGATIUS <ul><li>Són determinants que acompanyen al nom i serveixen per formular preguntes de manera directa o indirecta. </li></ul>
 14. 14. ALGUNS DETERMINANTS INTERROGATIUS: <ul><li>quin, quina, </li></ul><ul><li>quins, quines ex. q uin programa prefereixes? </li></ul><ul><li>quant, quanta, </li></ul><ul><li>quants, quantes </li></ul><ul><li>ex. q uanta gent ha vingut? </li></ul>
 15. 15. ELS DETERMINANTS EXCLAMATIUS <ul><li>Acompanyen al nom i ens serveixen per expressar sorpresa… </li></ul><ul><li>Els mateixos que els interrogatius </li></ul><ul><li>Ex. q uina cara que té! </li></ul>
 16. 16.    <ul><li>FET PER... </li></ul>

×