Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Crisis Communication | Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Crisis Communication | Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης

Descargar para leer sin conexión

Η δύναμη της Επικοινωνίας στην Διαχείριση Κρίσης: Η περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης, πιθανά σενάρια έγερσης κρίσης και επικοινωνιακή αποκατάσταση.

Η δύναμη της Επικοινωνίας στην Διαχείριση Κρίσης: Η περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης, πιθανά σενάρια έγερσης κρίσης και επικοινωνιακή αποκατάσταση.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Crisis Communication | Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης (20)

Anuncio

Crisis Communication | Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης

  1. 1. Ενότητα «Επικοινωνία στηνΠράξη»|Εργασία1|ΜΠΣΕπικοινωνία & νέα Δημοσιογραφία|ΑΠΚΥ Διδάσκουσα, Λήδα Τσενέ| Συγγραφή, Αλίκη Παναγιωτίδου | Βαθμολογία 10/ 10
  2. 2. Από τη«Greece FREEZE» στους«FROZBROS» Η εταιρεία κατεψυγμένωνλαχανικών «Greece FREEZE» προχωράεισεσυγχώνευσημετην πολυεθνική«FROZBROS».Η επικείμενη«διασταύρωση» των δύο εταιρειώνκρίνεταιωςπαράγονταςέγερσηςπιθανήςκρίσης σεεπίπεδοεσωτερικού(managers,εργαζόμενοι) καιεξωτερικούπεριβάλλοντος(key stakeholders). Επίτουπροκειμένου,ο Chief OperatingOfficer(COO) της«Greece FREEZE» ηγείταιτηςεταιρικήςπρόληψηςκαταστάσεωνκρίσηςκαι οργανώνειένα στρατηγικόπλάνοπροκειμένουημετάβασηπροςτησυγχώνευσηνα επέλθειόσο πιο ομαλά γίνεται.Κατόπιναυτώνπροχωρά στη σύστασηΟμάδαςΔιαχείρισηςΚρίσης(ΟΔΚ- όπως προβλέπεταιαπότο εταιρικό«Crisispreventionandmanagement» manual),υπότοσυντονισμό του ΥπεύθυνουΕπικοινωνίας, ο οποίος δρα συμβουλευτικά προςτον CEO,τον HR Manager,τον Οικονομικό ΔιευθυντήκαιτοManager Προμηθειών. Η ΟΔΚ απαρτίζεταικαιαπότρειςΒοηθούςΕπικοινωνίαςπροκειμένουνα μοιραστείαποτελεσματικάοόγκοςτηςδιαχείρισηςτουστρατηγικούπλάνου, αλλά καινα επιτευχθείη βέλτιστησυλλογήκαιαξιοποίησηδεδομένων, ηκαταχώρισηδράσεωνκαιηαποφυγή«newshole». Απώτεροςστόχοςτης ΟΔΚ είναιη δυνατότητα αξιολόγησηςτηςαποτελεσματικότηταςαναφορικάμε τημεταβατικήφάσηπροςτησυγχώνευση,αλλά κυρίως η αποφυγήκρίσηςκαιστα δύο περιβάλλοντατηςεταιρείας,εσωτερικόκαιεξωτερικό. Ο ηγέτης Από τηνπλευρά τουο COOως ηγετικόπρόσωποκαλείταινα πλησιάσει «όλοςαυτιά», μεειλικρίνεια καιανθρώπινηδιάστασητουςεργαζόμενους,να παρέχει ενθάρρυνση,παρακίνηση,επιβράβευσηωςπρος τα επιτεύγματα τουςκαικαθοδήγηση προςευοίωνα συναισθήματα, γιατίηπροσωπικήτους ικανοποίησηείναισυνυφασμένημετην επιτυχία της εταιρείας,ηοποία οφείλεινα προστατεύειτουςεργαζόμενουςτης δημιουργώνταςένα δίκτυ ασφαλείαςκαιευδαιμονίας.Οιεργαζόμενοιείναιαναπόσπαστοκομμάτι των στόχων,τωναξιών καιτης επιτυχίαςπου προβλέπεταιμετη δημιουργία του νέουbrand.Η συγχώνευσηείναιο μόνοςτρόπος,όχι μόνο να αποφευχθούνοιαπολύσειςπροσωπικού,αλλά καινα αναβαθμιστούνως ελάχιστη εκτίμησητης αφοσίωσηςτουςπρος τηνεταιρεία τα τελευταία 30χρόνια.
  3. 3. Οι Spokespersonsωςισορροπιστές Ο CEO, ο HR Manager, ο ΟικονομικόςΔιευθυντής,ο Manager Προμηθειώνκαιη Ομάδα Επικοινωνίας(ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίαςκαιΒοηθοί Επικοινωνίας) είναιοιάνθρωποιπου ανάλογα μετορόλοπου έχουνκληθεί να υπηρετήσουν,θα βγουνπροςτα έξωή θα βρίσκονται στοστρατηγικό παρασκήνιοτηςμετάβασηςπροςτησυγχώνευση. Κοινόςτόποςόλων είναιο απόλυτος,συντονισμένοςέλεγχοςτηςαποφυγήςκρίσης. Η άμεση ανταπόκριση,οιειλικρινείς,σαφείς,απλέςκαισύντομεςαπαντήσεις,ηψυχραιμία,ησταθερότητα καιησυνέπεια ωςπρος τονπροσδιορισμό της επόμενηςενημέρωσηςκατά το δοκούν(σεπερίπτωσηπου χρειαστείέναςτέτοιοςχειρισμός) είναιτα κύρια χαρακτηριστικά τους. Ο CEO χρησιμοποιείταιως πρόσωπο- κλειδίως προςτην επικοινωνιακήδιαδικασία πολλαπλώνεπιπέδων (κινείταικαιστα δύοπεριβάλλοντα: εσωτερικόκαιεξωτερικό),υποδηλώνονταςτησπουδαιότητα τηςσυγχώνευσης,αλλά καιτηδιαύγεια ωςπρος αυτήν,υπενθυμίζονταςότιμια αλλαγήδεν είναιαπαραίτητακαιεπικίνδυνηήαπειλητική. Κεντρικό μήνυμακαι hashtag Η χρήση του hashtag #dreamerger (Facebook καιTwitter), παραπέμπειεπικοινωνιακά σε μια ιδανικήσυγχώνευση, κατευνάζειτα αρνητικά συναισθήματα,εκπέμπειαισιοδοξίακαιαναπτύσσει προσδοκίεςγια τηδιαδρομήπροςμια καινούρια εποχή. Το κεντρικόμήνυμα «We merge our dreams»συνδέεταιάμεσα μετοhashtag,επιτείνονταςτηνεμπλοκήεσωτερικούκαιεξωτερικούπεριβάλλοντος σε κάτικοινό(we καιdreams).
  4. 4. Συμπληρωματικέςπληροφορίες 1. Δημιουργία κλειστήςομάδαςfacebook(εργαζόμενοικαιmanagers) για να είναιελεγχόμενηηεσωτερικήδιασποράπληροφοριώνκαινα κατευνάζονταιτα πνεύματα (1ος,2ος , 3ος μήνας) 2. Δημιουργία intranet πουθα αφορά αποκλειστικά τηνεπικοινωνία όλωντωνβαθμίδωνδιοίκησηςκαιπροσωπικού. Οιmanagers θα είναιάμεσα διαθέσιμοιπρος επίλυση αποριώνκαι προβληματισμών(1ος,2ος, 3ος μήνας) 3. Δημιουργία λογαριασμούμεSkype name #dreamerger» πουθα είναιανοικτόςπροςόλους,σε επίπεδοεσωτερικούκαιεξωτερικούπεριβάλλοντος 4. Δημιουργία ιστοσελίδαςwww.dreamerger.comόπουθα έχουνπρόσβασηόλοισεεπίπεδο εσωτερικούκαιεξωτερικούπεριβάλλοντος 5. Δημιουργία τηλεφωνικούκέντρου,άμεσηςανταπόκρισης απέναντισεοποιονδήποτεεπιθυμείνα πληροφορηθείγια τηδιαδικασία της συγχώνευσης 6. Δημιουργία ομάδαςfacebook,λογαριασμού Twitter, Youtube απ’όπουθα επικοινωνούνταιόλεςοικινήσειςκαι θα ενημερώνονταιάπαντες(εσωτερικό καιεξωτερικόπεριβάλλον)για τα τρέχοντα νέα 7. Καιοι δύο εταιρείες(τοπικήκαιπολυεθνική) θα καλύπτουνμεενιαίούφος,σεπαράλληλοχρόνοόλα τα κανάλια επικοινωνίαςτους 8. Όπου αναφέρεταιηκάλυψηsocial media,εννοείταιηκοινοποίησησεόλα τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυατηςτοπικήςεταιρείας, τηςπολυεθνικής,αλλά καιστα νέα κανάλια πουδημιουργήθηκανενόψειτηςσυγχώνευσης
  5. 5. #dreamerger ΜΗΝΑΣ1 ΜΗΝΑΣ2 ΜΗΝΑΣ3 Περιβάλλον Πιθανάσενάρια Στόχοι Ενέργειες Μέσο Στόχοι Ενέργειες Μέσο Στόχοι Ενέργειες Μέσο Εσωτερικό Managers (Χειρισμός από CEO, HR manager) Ένταση μεταξύmanagers και διοίκησης/ CEO ΛΟΓΩ απειλήςαπόλυσης φόβου μετακίνησης σε άλλη θέση ή/ και σε άλλη περιοχή δυσφορία αλλαγής διοίκησης, αλλαγής συναδέλφων υποψίαςπερισσότερωναπαιτήσεων στονίδιο χρόνοεργασίας απώλειαςπρονομίωνοικείας εταιρείας φόβου αλλαγής εταιρικής κουλτούρας Ενίσχυση αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας προς ανώτερηδιοίκηση Αποσαφήνιση κατάστασης επικείμενης συγχώνευσης ………………….. Ενημερωτική συνάντηση με CEO, παρουσίασηνέας επιχειρηματικής στρατηγικής Sessions(ακόμακαι όσα χρειαστούν ατομικά) με HR manager (ομαδικά 2/ μήνα) ……………………… Βέλτιστος χειρισμός προσωπικού Γνωριμία με ομόλογους πολυεθνικής και σύσφιξη συνεργατικών σχέσεων …………………. Sessions(ακόμακαι όσα χρειαστούν ατομικά) με HR manager (ομαδικά 2/ μήνα) Γεύμα μεταξύ managers τοπικής και πολυεθνικής εταιρείαςσε ελληνικό έδαφος Αξιολόγηση και απολογισμός προηγούμενου δίμηνου ………………. Τελευταία(πριν τη συγχώνευση) ομαδική συνάντηση managers με CEO Cocktail party για αποφόρτισηκαι γιορτινή μετάβαση στην «επόμενημέρα» Μπόνους3ήμερο ταξίδι σε ευρωπαϊκό προορισμόγια έκαστοmanager
  6. 6. Δημιουργία κλειστής ομάδας facebook (1ος , 2ος , 3ος μήνας) Δημιουργία intranet (1ος , 2ος , 3ος μήνας) Προσωπικό (Χειρισμός από CEO, Departments managers) Ένταση μεταξύπροσωπικούκαι διοίκησης Πτώση παραγωγικότητας Δυσφήμιση ΛΟΓΩ απειλήςαπόλυσης φόβου μετακίνησης σε άλλη θέση ή/ και σε άλλη περιοχή δυσφορίας αλλαγής διοίκησης, αλλαγής συναδέλφων υποψίαςπερισσότερωναπαιτήσεων στονίδιο χρόνοεργασίας φόβου απώλειαςπρονομίωνοικείας εταιρείας και αλλαγής εταιρικής κουλτούρας Ενίσχυση αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας ……………. Ενημερωτική συνάντηση CEO με όλους τους εργαζόμενους ……………… Δημιουργία κλειστής ομάδας facebook (1ος , 2ος , 3ος μήνας) Δημιουργία intranet (1ος , 2ος , 3ος μήνας) Συμφιλίωση με την ιδέα της συγχώνευσης Τόνωση αυτοπεποίθησης-> εργασίασε πολυεθνική-> περισσότερες ευκαιρίες αναβάθμισης …………….. Εναρμόνιση εταιρικώνστόχωνκαι στόχωνεργαζομένων Συναντήσειςεκάστοτε departmentμε manager του, εις βάθος συζήτηση, αποφόρτισηκαι επικοινωνία(2 συναντήσεις/ μήνα) Meeting εργαζομένωνκαι manager για Εκτόνωση έντασης Μετάβασησε «νέα εποχή» Σύσφιξη σχέσεων ………….. Γεύμα μεταξύ managers, προσωπικού,νέων συνεργατών Μπόνουςweekend απόδρασησε ελληνικό νησί για όλους ……………… Κάλυψη μέσω social media-> ανάπτυξη εταιρικής εικόνας, εμπλοκή κοινού
  7. 7. ενημέρωσηπιθανής αλλαγής θέσεων/ πόστων Συνάντησηνέων ομάδωνσυνεργατών Εξωτερικό (stakeholders) Μέτοχοι (Χειρισμός CEO, Οικονομικός Δ/ντής) Ανασφάλειαγια διακύμανση μετοχώνκαι μελλοντική πώληση μεριδίου τους -> οικονομική αναταραχή,πώλησημετοχών Αποφυγή σπασμωδικών κινήσεων, εφησυχασμός …………………. Συνάντησημε CEO και Οικονομικό Δ/ντή-> εις βάθος οικονομική ανάλυση συγχώνευσης …………………… Δημιουργία σειράςe- Newsletterπροςτους άμεσα ενδιαφερόμενους (1ος , 2ος , 3ος μήνας)-> αμεσότητα,εγγύτητα Mobile (sms) ενημέρωση (1ος , 2ος , 3ος μήνας) -> αμεσότητα,εγγύτητα Διατήρηση σταθερότητας οικονομικού περιβάλλοντος Επισημοποίηση συγχώνευσης Αλληλεπίδρασηκαι διατήρησηαγαστών σχέσεωνμε τα μίντια ……………………… Συνάντηση οικονομικού δ/ντή με μετόχουςγια πορεία συγχώνευσης Συν/ξη τύπου πουθα παραχωρήσειο οικονομικός δ/ντής ……………………. Σειρά κοινοποιήσεων στα social media-> Κλείσιμο συζητήσεων, προβληματισμών ……………….. ΔείπνοCEO, οικονομικού δ/ντή, μετόχωνσε roof garden ξεν/χείου …………………. Κάλυψη απόεθνικά κανάλια,social media-> προώθησηεταιρικής εικόνας-> πιθανοί επενδυτές
  8. 8. προώθησηεταιρικής εικόνας-> πιθανοί επενδυτές Προμηθευτές (Χειρισμός Manager Προμηθειών) Φόβος απώλειαςσυνεργασίας-> στροφή προς άλλους παγκόσμιους, πιοοικονομικούς προμηθευτές -> δυσφήμιση, καθυστέρηση παράδοσηςπρομηθειών Αποσαφήνιση κατάστασης επικείμενης συγχώνευσης Ενημερωτική συνάντηση προμηθευτώνμε manager προμηθειών, παρουσίασηνέας επιχειρηματικής στρατηγικής Δημιουργία σειράςe- Newsletterπροςτους άμεσα ενδιαφερόμενους (1ος , 2ος , 3ος μήνας)-> αμεσότητα,εγγύτητα Mobile (sms) ενημέρωση (1ος , 2ος , 3ος μήνας) -> αμεσότητα,εγγύτητα Πελάτες (Χειρισμός Ανασφάλειαως προς την –κατόπιν συγχώνευσης- ποιότηταπροϊόντων,απώλεια οικειότηταςκαι σύνδεσηςπρος το brand-> Δημιουργία δημόσιας εικόνας νέας εταιρείας Σύνδεση με νέο brand Εμπλοκή κοινού Ομαλή μετάβαση στο νέο brand
  9. 9. Communicati ons manager, Βοηθοί Επικοινωνίας, Οικονομικός Δ/ ντής) στροφή σε ανταγωνιστικάπροϊόντα Εξοικείωση και προσήλωσηστο νέο brand Εμπλοκή κοινού ………………………. ΔελτίοΤύπου και παρουσίασησε δελτία ειδήσεων (κανάλιαεθνικής και διεθνούς εμβέλειας) Ολοσέλιδη διαφήμιση (εφημερίδεςκαι περιοδικά) εθνικής και διεθνούς εμβέλειας Δημιουργία σειράς τηλεοπτικώνκαι ραδιοφωνικώνσποτ (χρήσηinfluencers/ παγκοσμίου φήμης σεφ και έλληνας τραγουδιστής) Μηνιαία καμπάνια εμπλοκής κοινού στα social media (διαγωνισμός επιλογής νέουλόγκο- βραβείο ταξίδισε 3 ……………….. Παρουσίαση νέας εταιρείας (συγχώνευσης) σε εκπομπήοικονομικής θεματολογίας (ομιλητής ο οικονομικός δ/ντής) Μηνιαία καμπάνια εμπλοκής κοινού στα social media (διαγωνισμός «βραβεύουμεκαι φτιάχνουμε το δικό σου ονειρεμένο μίγμα λαχανικών!το πιο ευφάνταστοπάει ταξίδι!») Συνέχειαπροβολής σειράς τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ Αποτελέσματα διαγωνισμού επιλογής νέουλόγκο Εμπλοκή κοινού ………………….. Social media: Αποτελέσματα διαγωνισμού επιλογής νέου προϊόντος- δώρο 7ήμερο ταξίδι στην πρωτεύουσατης πολυεθνικής Social media,tv, έντυπα: Λανσάρισμανέων προϊόντωνκαι προσφορές Νέο τηλεοπτικόσποτ με νέο λόγκο και αντίστοιχοκεντρικό μήνυμα νέου brand Ολοσέλιδη διαφήμιση σε εφημερίδες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας,νέου λόγκο κλπ
  10. 10. ελληνικά νησιά) Συνδικάτο εργαζομένων (Χειρισμός HR Manager ) Απειλή απώλειαςεργασιακώνδικαιωμάτων προσωπικού->εντάσεις,δυσφήμιση Εύνοια συνδικάτου Αποφυγή αναταραχώνκαι διάδοσης παρωχημένων ειδήσεων Δημιουργία θετικών σχέσεωνμε νέο brand ……………………… Συνάντησημε HR manager και υπενθύμιση ανοικτής επικοινωνίαςγια οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστούν ……………………… Δημιουργία σειράςe- Newsletterπροςτους άμεσα ενδιαφερόμενους (1ος , 2ος , 3ος μήνας) -> αμεσότητα,διαύγεια

×