Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
วิเคราะห์แผน<br />แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 <br />เรื่อง หน่วยการวัดความยาว<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 3 ชั...
วิเคราะห์แผน  เรื่อง หน่วยการวัดความยาว
วิเคราะห์แผน  เรื่อง หน่วยการวัดความยาว
วิเคราะห์แผน  เรื่อง หน่วยการวัดความยาว
วิเคราะห์แผน  เรื่อง หน่วยการวัดความยาว
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

วิเคราะห์แผน เรื่อง หน่วยการวัดความยาว

วิเคราะห์แผน ,เรื่อง หน่วยการวัดความยาว,วิเคราะห์แผน เรื่อง หน่วยการวัดความยาว,แผนการสอน,แผนการสอนเรื่องการวัดความยาว

 • Inicia sesión para ver los comentarios

วิเคราะห์แผน เรื่อง หน่วยการวัดความยาว

 1. 1. วิเคราะห์แผน<br />แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 <br />เรื่อง หน่วยการวัดความยาว<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลาเรียน 3 ชั่วโมง<br />ขั้นตอนทักษะ/กระบวนการสิ่งที่บ่งบอกชั่วโมงที่ 1ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการวัดที่ผู้ใหญ่สมัยก่อน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้เฒ่าผู้แก่นิยมใช้วัดความยาว นักเรียนบางคนอาจเคยเห็นและสามารถบอกได้ว่าใช้มือวัด ให้นักเรียนออกมา แล้วแสดงการวัดความยาวที่เคยพบเห็นมาให้เพื่อนๆ ดู และการบอกปริมาณที่ได้จากการวัดต้องใส่หน่วยกำกับไว้ หน่วยการวัดที่ควรรู้จักมี 3 ระบบ คือ ระบบไทย ระบบสากล และระบบอังกฤษทักษะการสื่อสารทักษะการเชื่อมโยงทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นักเรียนสามารถตอบคำถามของครูได้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับการวัดในชีวิตประจำวัน มาตอบคำถามคู่ได้นักเรียนสามารถคิดค้นวิธีการวัดใหม่ๆด้วยตนเองได้ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมมือกันทำใบงานที่ 4.1.1 ภายในเวลาที่กำหนด เสร็จแล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับเฉลยใบงานที่ 4.1.1 ไปตรวจทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหานักเรียนได้พูดคุยแบ่งปันความคิดแห่งภายในกลุ่มนักเรียนได้ทำใบงานขั้นตอนทักษะ/กระบวนการสิ่งที่บ่งบอกและให้คะแนน จากนั้นนำใบคะแนนของแต่ละกลุ่มมาส่งครูชั่วโมงที่ 2ครูสนทนาและซักถามนักเรียนว่าเวลานักเรียนจะวัดเพื่อหาความยาว นักเรียนใช้สิ่งใดในการวัด แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเป็นหน่วยวัดระบบไหนทักษะการสื่อสารนักเรียนสามารถสนทนาและตอบคำถามของครูได้ครูแบ่งกลุ่มและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 4.1.2 โดยศึกษาวิธีทำด้วยตนเอง และร่วมมือกันทำงาน เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำคำตอบมาส่งครูทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาทักษะการให้เหตุผลทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นักเรียนได้สนทนากันระหว่างสมาชิกในกลุ่มนักเรียนสามารถทำใบงานที่ครูให้ได้นักเรียนได้ช่วยกันทำใบงานที่ครูให้มานักเรียนได้ศึกษาวิธีทำด้วยตนเองครูให้นักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ชุดที่ 2 ในหนังสือสัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 เป็นการบ้านทักษะการแก้ปัญหานักเรียนได้ช่วยกันทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ชั่วโมงที่3ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าไม้บรรทัดที่นักเรียนใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ นักเรียนทราบไหมว่ายาวเท่าไร (1 ฟุต หรือ 12 นิ้ว) อยู่ในปัจจุบันนี้ทักษะการสื่อสารนักเรียนสามารถตอบคำถามของครูได้ขั้นตอนทักษะ/กระบวนการสิ่งที่บ่งบอกนักเรียนทราบไหมว่ายาวเท่าไร (1 ฟุต หรือ 12 นิ้ว) ความยาวที่ใช้วัดอยู่นี้อยู่ในระบบใด (ระบบอังกฤษ)ทักษะการให้เหตุผลนักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ว่ามาตราวัดบนไม้บรรทัดอยู่ในมาตราวัดระบบใดให้นักเรียนจับสลากเลือกข้อคำถามจากใบงานที่ 4.1.3 แล้วให้นักเรียนที่ได้ข้อเดียวกัน มารวมกลุ่มกัน จากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มรับผิดชอบทำข้อที่ได้เมื่อทำเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีนักเรียนคนใดทำผิดให้ช่วยกันอธิบายให้เข้าใจ แล้วส่งตัวแทนของกลุ่มออกมาเสนอผลงานต่อเพื่อน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาทักษะการให้เหตุผลนักเรียนได้สนทนากันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนสามารถทำใบงานที่ครูให้ได้นักเรียนได้ช่วยกันทำใบงานที่ครูให้มาได้พร้อมกับอธิบายให้เหตุผลครูและนักเรียนร่วมกันสรุประบบของหน่วยการวัดความยาวทั้งหมดที่เรียนมา นักเรียนคนใด ยังสงสัย ให้ซักถามจากเพื่อนในกลุ่มหรือซักถามครูจนเข้าใจทักษะการสื่อสารนักเรียนได้ร่วมสรุประบบของหน่วยการวัดครูให้นักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม ชุดที่ 3 ในหนังสือสัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 เป็นการบ้านทักษะการแก้ปัญหานักเรียนสามารถทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ครูให้ได้<br />

×