Икономическа ситуация 2013

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Среща с регионалните индустриални камари и асоциации
6-7 март 2013 г.
ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОБЛЕМИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
   ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)
   ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)
Класация на Световния икономически форум
  за конкурентоспособност за 2012 г.

България се придвижи от 74-о на 62-ро място от 144 държави

            Най-голям принос има макроикономическата
            стабилност – 31 място;

            Негативно се оценяват:
            • внедряването на нови технологии,
            • ролята на чуждестранните инвестиции,
            • качеството на образованието,
            • квалификацията,
            • ефективността на институциите
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
  И УМЕНИЯ
ПАЗАР НА ТРУДА
                Q4-2008 / Q4-2012

НАМАЛЯВАТ                 УВЕЛИЧАВАТ СЕ
• Работни места - с 341 170 броя,     • Регистрираната безработица
 от тях 42 000 за посл. 3-месечие     от 5.1% (Q4/2008 г.) на 12.5% (Q4/2012 г.)
• Заетите лица - с 318 700 души,     • Реалната безработица
 от тях 95 000 души за посл. 3-месечие   от 9.4% (Q4/2008 г.) на 18.8% (Q4/2012 г.)
                      (Q4/2012: регистрирани 12.5, нерегистрирани 6.3);
• Икономически активното
 население - със 160 400 души,      • Младежката безработица
 от тях 43 300 за посл. 3-месечие     от 11.4% (Q4/2008 г.) на 28.5% (Q4/2012 г.)
                     • Безработните младежи – с 35 000 души               Трябва да се имат предвид още:
Сериозният по размер сив сектор – по експертни оценки между 25 и 30%
Тежка емиграция и обезлюдяване – за последните 10 години - 20% нетно.
ПАЗАР НА ТРУДА
                            Източник: НСИ
Влошена структура на работните места:
 58% услуги, търговия и селско стопанство;
 26% промишленост и строителство;
 16% обществен сектор;
 150 000 предприятия (46% от активните) са с 0 заети!
БЕЗРАБОТИЦА
       Източник: НСИ
СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (лв.)
                                Източник: НСИ

 Заплатите в частния сектор растат със 7-8% на годишна база

Нарастването на заплатите се дължи на:
•освобождаване на нискоквалифицираните работници,
•увеличение на социално-осигурителните прагове (основна причина),
•частично изсветляване на икономиката
Средна работна заплата - Декември 2013
        (лв./месец)
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
                       Източник: НСИ  Производителността изостава от ръста на
        заплащането
ОБРАЗОВАНИЕ
Разпределение на студентите по специалности
    * ISCED – Международен стандарт за класификация на образованието
ОБРАЗОВАНИЕ
    Изисквано от работодателите образование
                                   Източник: БСК/МОМН


•  Завършилите технически университет си намират най-бързо и добре платена работа.
•  От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!
•  Отсъства връзка между нуждите на бизнеса и образоването по отношение на
  специалностите, учебните програми, квалификационните умения и компетенциите.
•  Необходима е промяна на системата на финансиране на образованието.
РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ


   Дял от БВП за образование
              Източник: Евростат
Състояние на осигурителната система


 1,9 милиона работещи на "пълна заетост" срещу 2,2 млн. пенсионери;    (Източник: НОИ)


 Загуба на доверие към осигурителната система:

 – деформирана е пряката връзка между направените вноски, размера на пенсиите
  и срокa за получаване;

 – няма икономически стимули за увеличаване на приноса към системата;

 – допускат се добавки към пенсиите, които не са свързани с осигурителния принос;

 – съществува ограничение /таван/ за максимален размер на пенсиите
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ (млн. щ.д.)
                                     Източник: ITC

• Ръст в износа, заради по-добра конюнктура на международните цени, а не нарастване
 на количествата експортна продукция или подобряване на структурата.
• Частта на иновативния износ е 6%, при 16% средно за ЕС!
• Изнасяме предимно необработени материали, минерални горива и масла,
• Трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос
• Вносът нараства през 2012 г. с 10% и води до отрицателно салдо от 5,7 млрд.щ.д.
Географско разпределение на износа
           Мил. щ.д.
Водещи експортни групи

                        Дял в   Ръст в стойността  Ръст в световния
       Продуктова група
                      експорта (%)   2007- 2011 (%)  внос 2007- 2011 (%)
Всички продукти                  100          8           4
Минерални горива, масла и др.           13.1          3           7
Мед и изделия от тях                11.6         10           5
Електрическо, електронно оборудване         7.4         17           4
Машини, ядрени реактори, котли и др.        6.8          4           2
Желязо и стомана                  4.4         -7          -3
облекло, аксесоари, текстил             3.8         -4           2
Маслодайни семена и плодове             3.7         41          13
зърнени храни                    3.5         46           5
Фармацевтични продукти               2.6         29           7
Скъпоценни камъни и метали, монети и др.      2.3         56          13
Превозни средства                  2.2         44          -1
Пластмаси и пластмасови изделия           2.1          5           5
Изделия от чугун, желязо или стомана        1.9          4           0
Икономическа ситуация 2013
Разходи за НИРД (млн.лв.)
                                      Източник: НСИ

• Закриват се наукоемки дейности и/или се изнасят зад граница;
• Ниски разходи за иновации;
• Усвояване на средствата за иновации по ОП «Конкурентоспособност» към 31.12.2012 г.: 3,7%
БИЗНЕС СРЕДА
БИЗНЕС СРЕДА


• Несигурност в бизнес средата (нестабилно законодателство и практика);
• Ниска кредитна активност - банковата система не обслужва реалната икономика,
 а част от банките правят спекулативни и рискови инвестиции;
• Висок дял на лошите и предоговорени корпоративни кредити (края на 2012 г. - 26%)
• Затруднен достъп на МСП до обществени поръчки;
• Закъснява либерализацията на енергийния пазар;
• Пътната инфраструктура се изгражда в частта на магистралите, но
 изостава за 2-ро и 3-токласна мрежа; Липсва PPP;
БИЗНЕС СРЕДА

•  Тромава и неефективна съдебна система
•  Няма напредък в изграждането на електронно правителство!
•  Свръхрегулации, вкл. незаконно въведени регулаторни режими;
•  Административните такси не са определени на разходопокривен принцип;
                                Източник: МФ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛЮСОВЕ                  МИНУСИ
• Въведена възможността за плащане    • Отсъства   административна   реформа за
 на задълженията към бюджета с       оптимизиране на администрацията и повишаване
 едно платежно нареждане, което      на нейния капацитет и ефективност;
 спестява 50 млн.лв. на бизнеса;     • Злоупотребите с ДДС и нерегламентираните
• Въведени са мерки за намаляване      плащания остават високи. 1 млн. български
 на сивата икономика:           граждани не внасят здравни осигуровки;
 o свързване на касовите апарати с НАП,  • Коректните платци на ДДС не се ползват с
 o ограничаване на кешовите плащания;    адекватно отношение от администрацията по
                      отношение на честота на проверки и ускорени
                      срокове за възстановяване на ДДС;
                     • Публичните разходи са с ниска ефективност,
                      резултат на заобикаляне на законовите
                      процедури при обществените поръчки
ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ
БВП
                                         Източник: НСИ


• Ръст - 0.5% за първото полугодие на 2012 г.
• Дължи се на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена ст-ст.
• По съпоставими цени добавената стойност намалява на годишна база с 0.2-0.3%.
• Реализира се растеж без развитие и дългосрочни ефекти
Структура на БДС

                           1997  2008  2009  2010  2011  2012

Селско и горско стопанство, лов и риболов      26,7%  6,9%  4,8%  5,3%  5,6%  9,8%

Добивна и преработваща промишленост; Производство
                          23,1%  22%   22,1%  23,2%  24,6%  22,9%
и разпределение на електроенергия, газ и вода

Строителство                     2,8%  8,4%  8,5%  8,1%  6,5%  6,6%
Търговия, ремонт на автомобили и битова техника;
Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и 20,6%  24,4%  24,9%  23,6%  25,4%  20,1%
съобщения
Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и
                           16,6%  23,4%  23,6%  23,6%  23,0%  25,4%
движимо имущество, бизнес услуги

Държавно управление; Образование; Здравеопазване  10,1%  14,9%  16,0%  16,3%  14,9%  15,2%

Общо за икономиката                 100%   100%  100%  100%  100%  100%
БДС - темп на прираст спрямо съответното
   тримесечие на предходна година
ИНВЕСТИЦИИ
ПЧИ по сектори (млн.евро) – 2012 г.
Потребление на ел.енергия (хил.т н.е.)
     и безработица
Общо енергийно потребление (хил.т н.е.)
     и безработица
КОРПОРАТИВЕН ДЪЛГ
                        Източник: БСК, по данни от НСИ


Корпоративният дълг надхвърля 160 млрд.лв. и е 2.2. пъти по-голям от БВП.
Просрочените междуфирмени задължения са в размер на около 40 млрд.лв.
Икономическа ситуация 2013
1 de 35

Recomendados

Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян por
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед МинасянКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасян
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Гарабед Минасянilko gruev
1.8K vistas44 diapositivas
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова por
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка АтанасоваКонференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасова
Конференция на РАЦ Стара Загора - 04-05-2014 - Тодорка Атанасоваilko gruev
1.8K vistas30 diapositivas
Цената на енергията и безгрижието на държавата por
Цената на енергията и безгрижието на държаватаЦената на енергията и безгрижието на държавата
Цената на енергията и безгрижието на държаватаBulgarian Industrial Association
320 vistas24 diapositivas
Първи успех срещу такса “смет” por
Първи успех срещу такса “смет”Първи успех срещу такса “смет”
Първи успех срещу такса “смет”Bulgarian Industrial Association
233 vistas14 diapositivas
The Impact of Information and Communication Technologies on Social Welfare por
The Impact of Information and Communication Technologies on Social WelfareThe Impact of Information and Communication Technologies on Social Welfare
The Impact of Information and Communication Technologies on Social WelfareInvestigaciontelecom
911 vistas12 diapositivas
Представяне на БСК por
Представяне на БСКПредставяне на БСК
Представяне на БСКBulgarian Industrial Association
264 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеBulgarian Industrial Association
396 vistas15 diapositivas
CV+SKL por
CV+SKLCV+SKL
CV+SKLFaunia Dwiastiti
162 vistas2 diapositivas
BOSIET CA-EBS Certificate por
BOSIET CA-EBS CertificateBOSIET CA-EBS Certificate
BOSIET CA-EBS CertificateRick Neijndorff
273 vistas1 diapositiva
Mission statement por
Mission statementMission statement
Mission statementphamthienkim
73 vistas1 diapositiva
Leadership por
LeadershipLeadership
LeadershipKonstantinBG
746 vistas21 diapositivas
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018 por
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018Rick Neijndorff
508 vistas1 diapositiva

Destacado(14)

Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por Bulgarian Industrial Association
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018 por Rick Neijndorff
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018
BOSIET HUET EBS Certificate - Exp. 21 Oct 2018
Rick Neijndorff508 vistas
Nimesulide efficacy in pain and inflammation por sonucro
Nimesulide efficacy in pain and inflammationNimesulide efficacy in pain and inflammation
Nimesulide efficacy in pain and inflammation
sonucro105 vistas
2016 03-17 Diesviering Maasziekenhuis, Boxmeer, Alain van Gool por Alain van Gool
2016 03-17 Diesviering Maasziekenhuis, Boxmeer, Alain van Gool2016 03-17 Diesviering Maasziekenhuis, Boxmeer, Alain van Gool
2016 03-17 Diesviering Maasziekenhuis, Boxmeer, Alain van Gool
Alain van Gool381 vistas
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por Bulgarian Industrial Association
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура

Similar a Икономическа ситуация 2013

Задлъжнялост 2011 г. por
Задлъжнялост 2011 г.Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.Bulgarian Industrial Association
301 vistas28 diapositivas
MSP strategy por
MSP strategyMSP strategy
MSP strategyConka Topalova
631 vistas38 diapositivas
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г. por
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Bulgarian Industrial Association
372 vistas24 diapositivas
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България por
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на БългарияПрозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на Българияilko gruev
380 vistas14 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
147 vistas15 diapositivas
Реформи за подобрение на бизнес средата в България por
Реформи за подобрение на бизнес средата в БългарияРеформи за подобрение на бизнес средата в България
Реформи за подобрение на бизнес средата в БългарияBulgarian Industrial Association
422 vistas25 diapositivas

Similar a Икономическа ситуация 2013(20)

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България por ilko gruev
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на БългарияПрозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
ilko gruev380 vistas
Mtel presentation bg final por chilko
Mtel presentation bg finalMtel presentation bg final
Mtel presentation bg final
chilko2.1K vistas
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat por Filip Mutafis
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_RetreatBASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat
Filip Mutafis165 vistas
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger por JobTiger Ltd.
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger
12 HR Weekend - Презентация Светлозар Петров, Управител на JobTiger
JobTiger Ltd.327 vistas
Презентация на Светла Василева por bILIANA PANCHEVA
Презентация на Светла Василева Презентация на Светла Василева
Презентация на Светла Василева
bILIANA PANCHEVA865 vistas
Obshtestvenite porachki-za-stroitelstvo-2012 por onboxmedia
Obshtestvenite porachki-za-stroitelstvo-2012Obshtestvenite porachki-za-stroitelstvo-2012
Obshtestvenite porachki-za-stroitelstvo-2012
onboxmedia428 vistas
Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма “Разви... por Пресцентър Акаунт
Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма “Разви...Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма “Разви...
Текущо състояние и напредък при реализацията на Оперативна програма “Разви...
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда por Пресцентър Акаунт
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на трудаКачествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда
Качествени работни места - пресечна точка между образованието и пазара на труда
Предприемаческата активност в България por Petar Petrov
Предприемаческата активност в БългарияПредприемаческата активност в България
Предприемаческата активност в България
Petar Petrov611 vistas

Más de Bulgarian Industrial Association

Развитие на биоземеделието в българия por
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
1.3K vistas30 diapositivas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
423 vistas13 diapositivas
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Bulgarian Industrial Association
557 vistas20 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas
Проучване за дуалното обучение por
Проучване за дуалното обучениеПроучване за дуалното обучение
Проучване за дуалното обучениеBulgarian Industrial Association
476 vistas13 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(16)

Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por Bulgarian Industrial Association
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por Bulgarian Industrial Association
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в България
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por Bulgarian Industrial Association
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por Bulgarian Industrial Association
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por Bulgarian Industrial Association
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите

Икономическа ситуация 2013

 • 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ Среща с регионалните индустриални камари и асоциации 6-7 март 2013 г.
 • 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?) ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)
 • 4. Класация на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г. България се придвижи от 74-о на 62-ро място от 144 държави  Най-голям принос има макроикономическата стабилност – 31 място;  Негативно се оценяват: • внедряването на нови технологии, • ролята на чуждестранните инвестиции, • качеството на образованието, • квалификацията, • ефективността на институциите
 • 6. ПАЗАР НА ТРУДА Q4-2008 / Q4-2012 НАМАЛЯВАТ УВЕЛИЧАВАТ СЕ • Работни места - с 341 170 броя, • Регистрираната безработица от тях 42 000 за посл. 3-месечие от 5.1% (Q4/2008 г.) на 12.5% (Q4/2012 г.) • Заетите лица - с 318 700 души, • Реалната безработица от тях 95 000 души за посл. 3-месечие от 9.4% (Q4/2008 г.) на 18.8% (Q4/2012 г.) (Q4/2012: регистрирани 12.5, нерегистрирани 6.3); • Икономически активното население - със 160 400 души, • Младежката безработица от тях 43 300 за посл. 3-месечие от 11.4% (Q4/2008 г.) на 28.5% (Q4/2012 г.) • Безработните младежи – с 35 000 души Трябва да се имат предвид още: Сериозният по размер сив сектор – по експертни оценки между 25 и 30% Тежка емиграция и обезлюдяване – за последните 10 години - 20% нетно.
 • 7. ПАЗАР НА ТРУДА Източник: НСИ Влошена структура на работните места: 58% услуги, търговия и селско стопанство; 26% промишленост и строителство; 16% обществен сектор; 150 000 предприятия (46% от активните) са с 0 заети!
 • 8. БЕЗРАБОТИЦА Източник: НСИ
 • 9. СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (лв.) Източник: НСИ Заплатите в частния сектор растат със 7-8% на годишна база Нарастването на заплатите се дължи на: •освобождаване на нискоквалифицираните работници, •увеличение на социално-осигурителните прагове (основна причина), •частично изсветляване на икономиката
 • 10. Средна работна заплата - Декември 2013 (лв./месец)
 • 11. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА Източник: НСИ Производителността изостава от ръста на заплащането
 • 12. ОБРАЗОВАНИЕ Разпределение на студентите по специалности * ISCED – Международен стандарт за класификация на образованието
 • 13. ОБРАЗОВАНИЕ Изисквано от работодателите образование Източник: БСК/МОМН • Завършилите технически университет си намират най-бързо и добре платена работа. • От останалите висшисти само 20% работят по специалността си! • Отсъства връзка между нуждите на бизнеса и образоването по отношение на специалностите, учебните програми, квалификационните умения и компетенциите. • Необходима е промяна на системата на финансиране на образованието.
 • 14. РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Дял от БВП за образование Източник: Евростат
 • 15. Състояние на осигурителната система  1,9 милиона работещи на "пълна заетост" срещу 2,2 млн. пенсионери; (Източник: НОИ)  Загуба на доверие към осигурителната система: – деформирана е пряката връзка между направените вноски, размера на пенсиите и срокa за получаване; – няма икономически стимули за увеличаване на приноса към системата; – допускат се добавки към пенсиите, които не са свързани с осигурителния принос; – съществува ограничение /таван/ за максимален размер на пенсиите
 • 17. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ (млн. щ.д.) Източник: ITC • Ръст в износа, заради по-добра конюнктура на международните цени, а не нарастване на количествата експортна продукция или подобряване на структурата. • Частта на иновативния износ е 6%, при 16% средно за ЕС! • Изнасяме предимно необработени материали, минерални горива и масла, • Трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос • Вносът нараства през 2012 г. с 10% и води до отрицателно салдо от 5,7 млрд.щ.д.
 • 19. Водещи експортни групи Дял в Ръст в стойността Ръст в световния Продуктова група експорта (%) 2007- 2011 (%) внос 2007- 2011 (%) Всички продукти 100 8 4 Минерални горива, масла и др. 13.1 3 7 Мед и изделия от тях 11.6 10 5 Електрическо, електронно оборудване 7.4 17 4 Машини, ядрени реактори, котли и др. 6.8 4 2 Желязо и стомана 4.4 -7 -3 облекло, аксесоари, текстил 3.8 -4 2 Маслодайни семена и плодове 3.7 41 13 зърнени храни 3.5 46 5 Фармацевтични продукти 2.6 29 7 Скъпоценни камъни и метали, монети и др. 2.3 56 13 Превозни средства 2.2 44 -1 Пластмаси и пластмасови изделия 2.1 5 5 Изделия от чугун, желязо или стомана 1.9 4 0
 • 21. Разходи за НИРД (млн.лв.) Източник: НСИ • Закриват се наукоемки дейности и/или се изнасят зад граница; • Ниски разходи за иновации; • Усвояване на средствата за иновации по ОП «Конкурентоспособност» към 31.12.2012 г.: 3,7%
 • 23. БИЗНЕС СРЕДА • Несигурност в бизнес средата (нестабилно законодателство и практика); • Ниска кредитна активност - банковата система не обслужва реалната икономика, а част от банките правят спекулативни и рискови инвестиции; • Висок дял на лошите и предоговорени корпоративни кредити (края на 2012 г. - 26%) • Затруднен достъп на МСП до обществени поръчки; • Закъснява либерализацията на енергийния пазар; • Пътната инфраструктура се изгражда в частта на магистралите, но изостава за 2-ро и 3-токласна мрежа; Липсва PPP;
 • 24. БИЗНЕС СРЕДА • Тромава и неефективна съдебна система • Няма напредък в изграждането на електронно правителство! • Свръхрегулации, вкл. незаконно въведени регулаторни режими; • Административните такси не са определени на разходопокривен принцип; Източник: МФ
 • 25. ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЮСОВЕ МИНУСИ • Въведена възможността за плащане • Отсъства административна реформа за на задълженията към бюджета с оптимизиране на администрацията и повишаване едно платежно нареждане, което на нейния капацитет и ефективност; спестява 50 млн.лв. на бизнеса; • Злоупотребите с ДДС и нерегламентираните • Въведени са мерки за намаляване плащания остават високи. 1 млн. български на сивата икономика: граждани не внасят здравни осигуровки; o свързване на касовите апарати с НАП, • Коректните платци на ДДС не се ползват с o ограничаване на кешовите плащания; адекватно отношение от администрацията по отношение на честота на проверки и ускорени срокове за възстановяване на ДДС; • Публичните разходи са с ниска ефективност, резултат на заобикаляне на законовите процедури при обществените поръчки
 • 27. БВП Източник: НСИ • Ръст - 0.5% за първото полугодие на 2012 г. • Дължи се на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена ст-ст. • По съпоставими цени добавената стойност намалява на годишна база с 0.2-0.3%. • Реализира се растеж без развитие и дългосрочни ефекти
 • 28. Структура на БДС   1997 2008 2009 2010 2011 2012 Селско и горско стопанство, лов и риболов 26,7% 6,9% 4,8% 5,3% 5,6% 9,8% Добивна и преработваща промишленост; Производство 23,1% 22% 22,1% 23,2% 24,6% 22,9% и разпределение на електроенергия, газ и вода Строителство 2,8% 8,4% 8,5% 8,1% 6,5% 6,6% Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и 20,6% 24,4% 24,9% 23,6% 25,4% 20,1% съобщения Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и 16,6% 23,4% 23,6% 23,6% 23,0% 25,4% движимо имущество, бизнес услуги Държавно управление; Образование; Здравеопазване 10,1% 14,9% 16,0% 16,3% 14,9% 15,2% Общо за икономиката 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 • 29. БДС - темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
 • 31. ПЧИ по сектори (млн.евро) – 2012 г.
 • 32. Потребление на ел.енергия (хил.т н.е.) и безработица
 • 33. Общо енергийно потребление (хил.т н.е.) и безработица
 • 34. КОРПОРАТИВЕН ДЪЛГ Източник: БСК, по данни от НСИ Корпоративният дълг надхвърля 160 млрд.лв. и е 2.2. пъти по-голям от БВП. Просрочените междуфирмени задължения са в размер на около 40 млрд.лв.