Развитие на биоземеделието в българия

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В
БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
НОВОСТИ В БРАНША
Албена Симеонова
Българска Асоциация Биопродукти
• Българска асоциация Биопродукти /БАБ/ е
браншова организация, обединяваща
земеделски производители, които отглеждат
земеделска продукция по биологичен начин.
• Асоциацията е създадена в края на 2009 г.
с 25 учредители.
• В момента в нея членуват над 100 биологично
сертифицирани фермери, институти и фирми.
• БАБ е единствената асоциация на
биоземеделци в България
• Нейните членове са разположени в цялата
страна
• Произвеждат почти всички характерни
продукти
• Българска асоциация Биопродукти има все
по-голяма тежест в сектора и обществото.
•Да подпомагаме развитието на биоземеделието в
България
•Да консултираме земеделските производители за
законодателната рамка в сектора
•Да създаваме връзки между отделните фермери и
техните чуждестранни колеги и организации
/IFOAM/
•Да съдействаме за намирането на пазари за
биологичните продукти
•Да съблюдаваме и защитаваме интересите на
биопроизводителите по отношение подпомагането
им по ПРСР.
Биологичното земеделие е съвкупна система за
управление на земеделието и производство на храни, в
която
 се съчетават най-добрите практики по отношение
опазването на околната среда,
 поддържа се висока степен на биологично
разнообразие,
 опазват се природните ресурси,
 прилагат се високи стандарти за хуманно
отношение към животните
 прилагат се методи на производство, съобразени с
предпочитанията на част от потребителите към
продукти, произведени чрез използване на
естествени вещества и процеси.
Насърчаването на земеделските производители за преминаване
към или поддържане на биологично земеделие допринася
едновременно за:
• опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите,
опазва биоразнообразието и предоставя възможност на
бъдещите поколения да се възползват от съхранената
природа;
• производство на здравословни храни - тази форма на
земеделие отговаря на нуждите на нарастващия брой
потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни
методи на производство;
• социален ефект - създава заетост в селските райони и повече
работни места в сравнение с конвенционалното земеделие.
БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ДОПРИНАСЯ ПРЯКО ЗА:
- запазване и възстановяване на природните
ресурси;
- развитие на селските райони
- предотвратяване на процеса на изоставяне на
земите.
- стабилизиране на доходите на земеделските
стопани чрез навлизане на нови, развиващи се
пазари на здравословни хранителни продукти.
икономически
- висока добавена стойност
- развиващ се пазар
- незаети пазарни ниши
- експортна ориентация
екологичен
- съхранява околната среда
- възстановява почвите
- опазва биоразнообразието
здравословен
- производството на
безопасни и
здравословни биохрани
социален
- по-висока необходимост от
ръчен труд
- заетост и приобщаване на
маргинализирани и
социално-уязвими групи;
БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО СЕКТОРИ,
КОИТО ДОРИ В ГОДИНИТЕ НА КРИЗА
СА С ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ И ИМА
ЧЕТВОРЕН БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА ИЛИ РЕГИОНА:
.
• За периода 2006 – 2013 г. броят на
биологичните оператори се е увеличил около
15 пъти;
• За периода 2009 – 2013 г., когато влиза в сила
европейското законодателство – броят на
биологичните оператори се е увеличил повече
от 6 пъти;
• За периода 2007 – 2013 г., площта на
сертифицираната земеделска земя се е
увеличила повече от 8 пъти.
БРОЙ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО –
3123 ОПЕРАТОРИ
839 ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
ПЛОЩИ, ОБХВАНАТИ ОТ СИСТЕМАТА НА
КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
към края на 2013 г.
56 287 ХА
Видове култури и животни,
отглеждани по биологичен способ *
Вид култури * данни 2013г. Общо площи (ха)
Зърнено-житни култури, вкл. ориз 7 669
Технически култури – общо 9 336
Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби (общо) 1 037
Трайни насаждения 16 884
Постоянни ливади и пасища 15 476
Фуражни култури от обработваеми земи (култури за зелено) 2 881
Угар 2 905
Вид животни * данни 2013г. Брой животни/ пчелни
семейства
Говеда 1 311
Овце 7 894
Кози 3 235
Пчелни семейства 117 360
Видове култури и животни, отглеждани по биологичен способ *
За миналия програмен период,
ПРСР подпомагаше биопроизводителите
по мярка 214, която включваше:
Година
Подадени
заявления
Одобрени
заявления
%
Отхвърлени
заявления
%
Изплатени
средства
От тях - за био
земеделие
Приблиз.суми
2008 1462 1021 70 441 30 4 876 993 1 500 000
2009 1446 1212 84 234 16 6 683 000 3 000 000
2010 1781 1607 90 174 10 12 739 249 6 000 000
2011 1973 1777 90 196 10 21 164 897 12 000 000
2012 2630 2477 90 153 6 54 354 206 18 000 000
2013 5180 4890 90 290 6 274 627 359 * 26 000 000*
ПОДАДЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО М.214 НА ПРСР
В настоящия програмен период,
ПРСР подпомага биопроизводителите
по самостоятелна мярка
Биологично земеделие – (Мярка 11)
Плащане на хектар използваема земеделска площ:
• полски култури, включително фуражни -284 Евро/ха;
• постоянно затревени площи - 128 Евро/ха;
• трайни насаждения, овощни култури и лозя - 736 Евро/ха;
• ароматни и медицински растения - 515 Евро/ха;
• зеленчукови култури - 575 Евро/ха;
• за пчелно семейство - в евро - 35 Евро/пчелно семейство.
Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за
животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха - в
евро/ха:
• едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за
мляко - 230 евро/ха;
• едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за
месо - 160 евро/ха;
• дребни преживни животни (овце-майки и кози - майки), отглеждани за
комбинира¬но производство (мляко и месо) 122 евро/ха.
Плащане на хектар използваема земеделска площ:
• полски култури, включително фуражни - 168 Евро/ха;
• постоянно затревени площи -112 Евро/ха;
• трайни насаждения, овощни култури и лозя -557 Евро/ха;
• ароматни и медицински растения - 405 Евро/ха;
• зеленчукови култури - 399 Евро/ха;
• за пчелно семейство - 25 Евро/пчелно* семейство.
Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за
животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха - в
евро/ха:
• едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за
мляко - 77 евро/ха;
• едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за
месо - 63 евро/ха;
• дребни преживни животни (овце-майки и кози-майки), отглеждани за
комбинирано производство (мляко и месо) 90 евро/ха.
- В МИНАЛИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
ЛИПСВАШЕ ПОДПОМАГАНЕ НА
БИОЛОГИЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
(С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА)
- ЛИПСВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА НА
БИОЛОГИЧНАТА ПРЕРАБОТКА НА ПЪРВИЧНА
БИОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ.
ТОВА Е И ПРИЧИНАТА ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ ОТ ТОЗИ ВИД
ПРОИЗВОДСТВО ДА ОТИВА
ОСНОВНО ИЗВЪН СТРАНАТА.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
- НЕДОСТАТЪЧНА ИНФОРМИРАНОСТ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА БИО
ХРАНИТЕ.
- НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА РЕКЛАМА,
ПРОМОЦИЯ, РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ.
- ЛИПСВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОРСА ЗА БИО
ПРОДУКТИ.
- БИО ПРОДУКТИТЕ НЕ СА ЗАСТЪПЕНИ В
ОБЩЕСТВЕНИТЕ КУХНИ И В НАЦИОНАЛНИТЕ
ПРОГРАМИ “УЧИЛИЩНО МЛЯКО”,
“УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И ДР.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
- Продължаване на темпа на нарастване на броя
на биологичните производители и био
сертифицираните площи – при осигуряване на
необходимите средства за подкрепа по Програмата
за развитие на селските райони.
- Рязко увеличение на обема на производство на
сертифицирани биологични продукти – изтича
периода на преход на много от стопанствата, които
са започнали био сертификация в последните 2-3
година. Новозасадените трайни насаждения влизат в
период на плододаване.
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА БИОЛОИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
- Завоюване на нови пазари за българските био
продукти - търсенето на биологични продукти в световен
мащаб расте непрекъснато през последните
20 години.
Оборотът от продажбите на био продукти в края на 2010 г.
се оценява на 59 млрд долара, увеличението за периода
2000–2010 е повече от 3 пъти.
- Развитие на биологичното животновъдство,
увеличаване броя на био сертифицираните
животновъдни ферми – за пръв път е предвидено
подпомагането му по Програмата за развитие на селските
райони.
- Изграждане и сертифициране на нови биологични
линии за преработка на селскостопанска продукция –
за целта е необходимо приоритизиране и целенасочена
подкрепа по Програмата за развитие на селските райони.
- Разрастване на Българска Асоциация Биопродукти и
обхващане на максимален брой биологични
земеделски производители в единствената българска
организация на био фермерите – сдружаването е най-
успешния път за решаване на проблемите на
биопроизводителите, за успешен маркетинг и реализация
на българските биопродукти.
ВЪЗМОЖНОСТИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА БИОЛОИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
Детските храни и
менютата
в здравните заведения
да включват
поне
5% биопродукти
С цел подпомагане и увеличаване експортната
способност и намиране на нови пазари за
продукцията на нашите членове,
БАБ разработи и кандидатства с проект по такава
програма пред ЕС за вътрешните пазари на:
Германия (Мюнхен и Кьолн)
Австрия (Виена)
Дания (Копенхаген)
Швеция (Стокхолм)
•Тези страни са сред най-големите пазари на
биологични продукти в Европа.
Програмата се нарича GO, GET, EAT, ORGANIC !
и е с продължителност 3 години.
Биопродуктите, които ще се промотират са:
плодове, зеленчуци, ягодоплодни, ядки и вино.
Целевите групи в тази програма са:
• Потребители (30 -65 годишни, живеещи в целевите градове)
• Хора, формиращи обществено мнение (експерти, журналисти,
готвачи)
• Дистрибутори (търговци, управители на супермаркети, кетъринг)
• Теми на програмата :
 Възприемане на сезонния подход – свежи за сезона биопродукти;
 Европейското лого за биопродукт – бърз и лесен начин за
разпознаване на един биопродукт;
 Биологичните производители допринасят за естествения
кръговрат в природата;
 Биопроизводителите са иноватори в сферата на земеделието;
 Специфични характеристики на биопродукта:
Качество, Безопасност при консумация, Етикетиране,
Околна среда, Имидж на европейските продукти
Как ще успеем да направим всичко това???
Ще го направим, като използваме четирите
стълба на маркетинга:
• стълб 1 – ИНФОРМАЦИЯ
• стълб 2 – ПРОМОТИРАНЕ
• стълб 3 – РЕКЛАМИРАНЕ
• стълб 4 – ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:
1. Поставяне на логото на кампанията, за да се идентифицира
програмата и предназначението й. Към него ще се добавят и
логата за европейски биопродукти,
както и новия слоган “Насладете се, това е от Европа”
2. Изработка и отпечатване на Информационна брошура и
Каталог на всички биопродукти, които се произвеждат от
членовете на Българска асоциация Биопродукти
3. Интернет страница на кампанията, за да може потребителите
да са информирани за развитето на програмата и да имат
интерактивна връзка с нас. Сайтът ще предоставя информация за
продуктите, методите на производство, информация за
членовете ни, техните профили и връзки към техните собствени
интернет страници.
4. Продуциране на Късометражен филм относно биоземеделието,
който да показва подходът “от фермата до масата”
Дейности за популяризиране и промоция:
1. Щандове за продажба в търговски центрове и супермаркети,
където потребителите да имат директен достъп до
биопродукти за покупка и дегустация.
2. Участия в изложения – Една от най-ефективните дейности,
която предоставя възможност за директни срещи с търговци,
дистрибутори и други значими групи от заинтересовани
страни.
Рекламна дейност:
1. Интернет реклама
2. Реклама в медиите
3. Реклама върху билбордове
И трите дейности предоставят отлична визуализация
и са подходящи за маркетинг и реклама
ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ:
1. Кулинарни събития (демонстрации/
дискусии/дегустации)
2. Посещения на делегации от
набелязаните страни на местата за
биопроизводство в България
- е вкусен
- здравословен
- опазва околната среда
- създава заетост
Албена Симеонова
Българска Асоциация Биопродукти
www.bgbio.org / 0878-215-266
1 de 30

Recomendados

Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Istočna Srbija.pptx por
Istočna Srbija.pptxIstočna Srbija.pptx
Istočna Srbija.pptxDraganaTodorovic8
402 vistas9 diapositivas
васил левски por
васил левскивасил левски
васил левскиKaludka Kaludova
8K vistas12 diapositivas
Грамоти, медали por
Грамоти, медалиГрамоти, медали
Грамоти, медалиVili Dimova
35.8K vistas13 diapositivas
поздравителна картичка por
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичкаСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
12.2K vistas14 diapositivas
Малка книжка - Радой Киров por
Малка книжка - Радой КировМалка книжка - Радой Киров
Малка книжка - Радой КировSevda Rabineva
4.6K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Глобално Затопляне por
Глобално ЗатоплянеГлобално Затопляне
Глобално Затоплянеrumilaleva
3.1K vistas12 diapositivas
координатна система 6 клас por
координатна система 6 класкоординатна система 6 клас
координатна система 6 класliageorg
33.7K vistas11 diapositivas
Христо Ботев. Презентация.pdf por
Христо Ботев. Презентация.pdfХристо Ботев. Презентация.pdf
Христо Ботев. Презентация.pdfГеорги Календеров
4.7K vistas26 diapositivas
васил левски por
васил левскивасил левски
васил левскиtriznachkite
1.6K vistas8 diapositivas
Пътешествие по река Дунав por
Пътешествие по река ДунавПътешествие по река Дунав
Пътешествие по река ДунавBulgariasiti
2.4K vistas22 diapositivas
число и цифра 7 por
число и цифра 7число и цифра 7
число и цифра 7Vаlentina Bikova
13K vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Глобално Затопляне por rumilaleva
Глобално ЗатоплянеГлобално Затопляне
Глобално Затопляне
rumilaleva3.1K vistas
координатна система 6 клас por liageorg
координатна система 6 класкоординатна система 6 клас
координатна система 6 клас
liageorg33.7K vistas
васил левски por triznachkite
васил левскивасил левски
васил левски
triznachkite1.6K vistas
Пътешествие по река Дунав por Bulgariasiti
Пътешествие по река ДунавПътешествие по река Дунав
Пътешествие по река Дунав
Bulgariasiti2.4K vistas
Живеем заедно ОС - 2 клас - В. Петрова por Veska Petrova
Живеем заедно  ОС - 2 клас - В. ПетроваЖивеем заедно  ОС - 2 клас - В. Петрова
Живеем заедно ОС - 2 клас - В. Петрова
Veska Petrova3K vistas
Карта на България с редове за писане por Marusya Eneva
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
Marusya Eneva99.1K vistas
22 април-ден на земята por SOU"Pejo Qvorov"
22 април-ден на земята22 април-ден на земята
22 април-ден на земята
SOU"Pejo Qvorov"7.7K vistas
заявление заминаване в чужбина на ученик 2013.2014 por Mariana Todorova
заявление заминаване в чужбина на ученик 2013.2014заявление заминаване в чужбина на ученик 2013.2014
заявление заминаване в чужбина на ученик 2013.2014
Mariana Todorova21.3K vistas
за 4 клас род. среща por zlatna
за 4 клас род. срещаза 4 клас род. среща
за 4 клас род. среща
zlatna1.4K vistas
начален преговор 2 клас por Cveta Gergova
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 клас
Cveta Gergova15.8K vistas
11 геометрични задачи por Cveta Gergova
11 геометрични задачи11 геометрични задачи
11 геометрични задачи
Cveta Gergova19.2K vistas
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova30.4K vistas

Similar a Развитие на биоземеделието в българия

Ecofar wp5 module 6 bg por
Ecofar wp5 module 6 bgEcofar wp5 module 6 bg
Ecofar wp5 module 6 bgKarel Van Isacker
89 vistas70 diapositivas
Ecofar wp5 module 3.3 bg por
Ecofar wp5 module 3.3 bgEcofar wp5 module 3.3 bg
Ecofar wp5 module 3.3 bgKarel Van Isacker
129 vistas50 diapositivas
Ecogard Io2 module2 bg por
Ecogard Io2 module2 bgEcogard Io2 module2 bg
Ecogard Io2 module2 bgEducation PowerPoints
88 vistas43 diapositivas
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки por
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиМодул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиKarel Van Isacker
330 vistas43 diapositivas
Module 2 bg por
Module 2 bgModule 2 bg
Module 2 bgKarel Van Isacker
91 vistas43 diapositivas
Ecofar wp5 module 1 bg por
Ecofar wp5 module 1 bg Ecofar wp5 module 1 bg
Ecofar wp5 module 1 bg Karel Van Isacker
87 vistas93 diapositivas

Similar a Развитие на биоземеделието в българия(20)

Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки por Karel Van Isacker
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билкиМодул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Модул 2. Отглеждане на биологични зеленчуци, гъби и билки
Karel Van Isacker330 vistas
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство) por Karel Van Isacker
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)
Модул 1. Въведение в биологичното градинарство (зеленчукопроизводство)
Karel Van Isacker319 vistas
ПОЛИТИКИ, ФУНКЦИИ, ПРИОРИТЕТИ НА БАБХ por Ventsislav Genkov
ПОЛИТИКИ, ФУНКЦИИ, ПРИОРИТЕТИ НА БАБХПОЛИТИКИ, ФУНКЦИИ, ПРИОРИТЕТИ НА БАБХ
ПОЛИТИКИ, ФУНКЦИИ, ПРИОРИТЕТИ НА БАБХ
Ventsislav Genkov868 vistas
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx por bILIANA PANCHEVA
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptxОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx
ОСП 2023-2027 сектор Пчеларство.pptx
bILIANA PANCHEVA12.1K vistas
Sustain module 4 bg por IanSayers7
Sustain module 4 bgSustain module 4 bg
Sustain module 4 bg
IanSayers734 vistas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por Bulgarian Industrial Association
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por Bulgarian Industrial Association
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
презентация натурални сокове живот por zdravko90
презентация  натурални сокове животпрезентация  натурални сокове живот
презентация натурални сокове живот
zdravko90520 vistas
Bg sustain module 2 por IanSayers7
Bg sustain module 2Bg sustain module 2
Bg sustain module 2
IanSayers7116 vistas

Más de Bulgarian Industrial Association

Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
147 vistas15 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas
Младежка безработица por
Младежка безработицаМладежка безработица
Младежка безработицаBulgarian Industrial Association
698 vistas9 diapositivas
Проучване за дуалното обучение por
Проучване за дуалното обучениеПроучване за дуалното обучение
Проучване за дуалното обучениеBulgarian Industrial Association
476 vistas13 diapositivas
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Bulgarian Industrial Association
408 vistas14 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
543 vistas11 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(20)

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por Bulgarian Industrial Association
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por Bulgarian Industrial Association
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por Bulgarian Industrial Association
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por Bulgarian Industrial Association
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване

Развитие на биоземеделието в българия

 • 1. РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НОВОСТИ В БРАНША Албена Симеонова Българска Асоциация Биопродукти
 • 2. • Българска асоциация Биопродукти /БАБ/ е браншова организация, обединяваща земеделски производители, които отглеждат земеделска продукция по биологичен начин. • Асоциацията е създадена в края на 2009 г. с 25 учредители. • В момента в нея членуват над 100 биологично сертифицирани фермери, институти и фирми.
 • 3. • БАБ е единствената асоциация на биоземеделци в България • Нейните членове са разположени в цялата страна • Произвеждат почти всички характерни продукти • Българска асоциация Биопродукти има все по-голяма тежест в сектора и обществото.
 • 4. •Да подпомагаме развитието на биоземеделието в България •Да консултираме земеделските производители за законодателната рамка в сектора •Да създаваме връзки между отделните фермери и техните чуждестранни колеги и организации /IFOAM/ •Да съдействаме за намирането на пазари за биологичните продукти •Да съблюдаваме и защитаваме интересите на биопроизводителите по отношение подпомагането им по ПРСР.
 • 5. Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която  се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда,  поддържа се висока степен на биологично разнообразие,  опазват се природните ресурси,  прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните  прилагат се методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.
 • 6. Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за: • опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа; • производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на нуждите на нарастващия брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство; • социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в сравнение с конвенционалното земеделие.
 • 7. БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОПРИНАСЯ ПРЯКО ЗА: - запазване и възстановяване на природните ресурси; - развитие на селските райони - предотвратяване на процеса на изоставяне на земите. - стабилизиране на доходите на земеделските стопани чрез навлизане на нови, развиващи се пазари на здравословни хранителни продукти.
 • 8. икономически - висока добавена стойност - развиващ се пазар - незаети пазарни ниши - експортна ориентация екологичен - съхранява околната среда - възстановява почвите - опазва биоразнообразието здравословен - производството на безопасни и здравословни биохрани социален - по-висока необходимост от ръчен труд - заетост и приобщаване на маргинализирани и социално-уязвими групи; БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО Е ЕДИН ОТ МАЛКОТО СЕКТОРИ, КОИТО ДОРИ В ГОДИНИТЕ НА КРИЗА СА С ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ И ИМА ЧЕТВОРЕН БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА ИЛИ РЕГИОНА: .
 • 9. • За периода 2006 – 2013 г. броят на биологичните оператори се е увеличил около 15 пъти; • За периода 2009 – 2013 г., когато влиза в сила европейското законодателство – броят на биологичните оператори се е увеличил повече от 6 пъти; • За периода 2007 – 2013 г., площта на сертифицираната земеделска земя се е увеличила повече от 8 пъти.
 • 10. БРОЙ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО – 3123 ОПЕРАТОРИ 839 ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПЛОЩИ, ОБХВАНАТИ ОТ СИСТЕМАТА НА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО към края на 2013 г. 56 287 ХА
 • 11. Видове култури и животни, отглеждани по биологичен способ * Вид култури * данни 2013г. Общо площи (ха) Зърнено-житни култури, вкл. ориз 7 669 Технически култури – общо 9 336 Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби (общо) 1 037 Трайни насаждения 16 884 Постоянни ливади и пасища 15 476 Фуражни култури от обработваеми земи (култури за зелено) 2 881 Угар 2 905 Вид животни * данни 2013г. Брой животни/ пчелни семейства Говеда 1 311 Овце 7 894 Кози 3 235 Пчелни семейства 117 360 Видове култури и животни, отглеждани по биологичен способ *
 • 12. За миналия програмен период, ПРСР подпомагаше биопроизводителите по мярка 214, която включваше:
 • 13. Година Подадени заявления Одобрени заявления % Отхвърлени заявления % Изплатени средства От тях - за био земеделие Приблиз.суми 2008 1462 1021 70 441 30 4 876 993 1 500 000 2009 1446 1212 84 234 16 6 683 000 3 000 000 2010 1781 1607 90 174 10 12 739 249 6 000 000 2011 1973 1777 90 196 10 21 164 897 12 000 000 2012 2630 2477 90 153 6 54 354 206 18 000 000 2013 5180 4890 90 290 6 274 627 359 * 26 000 000* ПОДАДЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО М.214 НА ПРСР
 • 14. В настоящия програмен период, ПРСР подпомага биопроизводителите по самостоятелна мярка Биологично земеделие – (Мярка 11)
 • 15. Плащане на хектар използваема земеделска площ: • полски култури, включително фуражни -284 Евро/ха; • постоянно затревени площи - 128 Евро/ха; • трайни насаждения, овощни култури и лозя - 736 Евро/ха; • ароматни и медицински растения - 515 Евро/ха; • зеленчукови култури - 575 Евро/ха; • за пчелно семейство - в евро - 35 Евро/пчелно семейство. Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха - в евро/ха: • едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за мляко - 230 евро/ха; • едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо - 160 евро/ха; • дребни преживни животни (овце-майки и кози - майки), отглеждани за комбинира¬но производство (мляко и месо) 122 евро/ха.
 • 16. Плащане на хектар използваема земеделска площ: • полски култури, включително фуражни - 168 Евро/ха; • постоянно затревени площи -112 Евро/ха; • трайни насаждения, овощни култури и лозя -557 Евро/ха; • ароматни и медицински растения - 405 Евро/ха; • зеленчукови култури - 399 Евро/ха; • за пчелно семейство - 25 Евро/пчелно* семейство. Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха - в евро/ха: • едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за мляко - 77 евро/ха; • едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо - 63 евро/ха; • дребни преживни животни (овце-майки и кози-майки), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) 90 евро/ха.
 • 17. - В МИНАЛИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ЛИПСВАШЕ ПОДПОМАГАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА) - ЛИПСВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА НА БИОЛОГИЧНАТА ПРЕРАБОТКА НА ПЪРВИЧНА БИОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ. ТОВА Е И ПРИЧИНАТА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ОТ ТОЗИ ВИД ПРОИЗВОДСТВО ДА ОТИВА ОСНОВНО ИЗВЪН СТРАНАТА. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
 • 18. - НЕДОСТАТЪЧНА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА БИО ХРАНИТЕ. - НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОМОЦИЯ, РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ. - ЛИПСВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОРСА ЗА БИО ПРОДУКТИ. - БИО ПРОДУКТИТЕ НЕ СА ЗАСТЪПЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ КУХНИ И В НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ “УЧИЛИЩНО МЛЯКО”, “УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И ДР. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
 • 19. - Продължаване на темпа на нарастване на броя на биологичните производители и био сертифицираните площи – при осигуряване на необходимите средства за подкрепа по Програмата за развитие на селските райони. - Рязко увеличение на обема на производство на сертифицирани биологични продукти – изтича периода на преход на много от стопанствата, които са започнали био сертификация в последните 2-3 година. Новозасадените трайни насаждения влизат в период на плододаване.
 • 20. ВЪЗМОЖНОСТИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД - Завоюване на нови пазари за българските био продукти - търсенето на биологични продукти в световен мащаб расте непрекъснато през последните 20 години. Оборотът от продажбите на био продукти в края на 2010 г. се оценява на 59 млрд долара, увеличението за периода 2000–2010 е повече от 3 пъти. - Развитие на биологичното животновъдство, увеличаване броя на био сертифицираните животновъдни ферми – за пръв път е предвидено подпомагането му по Програмата за развитие на селските райони.
 • 21. - Изграждане и сертифициране на нови биологични линии за преработка на селскостопанска продукция – за целта е необходимо приоритизиране и целенасочена подкрепа по Програмата за развитие на селските райони. - Разрастване на Българска Асоциация Биопродукти и обхващане на максимален брой биологични земеделски производители в единствената българска организация на био фермерите – сдружаването е най- успешния път за решаване на проблемите на биопроизводителите, за успешен маркетинг и реализация на българските биопродукти. ВЪЗМОЖНОСТИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
 • 22. Детските храни и менютата в здравните заведения да включват поне 5% биопродукти
 • 23. С цел подпомагане и увеличаване експортната способност и намиране на нови пазари за продукцията на нашите членове, БАБ разработи и кандидатства с проект по такава програма пред ЕС за вътрешните пазари на: Германия (Мюнхен и Кьолн) Австрия (Виена) Дания (Копенхаген) Швеция (Стокхолм) •Тези страни са сред най-големите пазари на биологични продукти в Европа. Програмата се нарича GO, GET, EAT, ORGANIC ! и е с продължителност 3 години.
 • 24. Биопродуктите, които ще се промотират са: плодове, зеленчуци, ягодоплодни, ядки и вино. Целевите групи в тази програма са: • Потребители (30 -65 годишни, живеещи в целевите градове) • Хора, формиращи обществено мнение (експерти, журналисти, готвачи) • Дистрибутори (търговци, управители на супермаркети, кетъринг) • Теми на програмата :  Възприемане на сезонния подход – свежи за сезона биопродукти;  Европейското лого за биопродукт – бърз и лесен начин за разпознаване на един биопродукт;  Биологичните производители допринасят за естествения кръговрат в природата;  Биопроизводителите са иноватори в сферата на земеделието;  Специфични характеристики на биопродукта: Качество, Безопасност при консумация, Етикетиране, Околна среда, Имидж на европейските продукти
 • 25. Как ще успеем да направим всичко това??? Ще го направим, като използваме четирите стълба на маркетинга: • стълб 1 – ИНФОРМАЦИЯ • стълб 2 – ПРОМОТИРАНЕ • стълб 3 – РЕКЛАМИРАНЕ • стълб 4 – ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 • 26. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 1. Поставяне на логото на кампанията, за да се идентифицира програмата и предназначението й. Към него ще се добавят и логата за европейски биопродукти, както и новия слоган “Насладете се, това е от Европа” 2. Изработка и отпечатване на Информационна брошура и Каталог на всички биопродукти, които се произвеждат от членовете на Българска асоциация Биопродукти 3. Интернет страница на кампанията, за да може потребителите да са информирани за развитето на програмата и да имат интерактивна връзка с нас. Сайтът ще предоставя информация за продуктите, методите на производство, информация за членовете ни, техните профили и връзки към техните собствени интернет страници. 4. Продуциране на Късометражен филм относно биоземеделието, който да показва подходът “от фермата до масата”
 • 27. Дейности за популяризиране и промоция: 1. Щандове за продажба в търговски центрове и супермаркети, където потребителите да имат директен достъп до биопродукти за покупка и дегустация. 2. Участия в изложения – Една от най-ефективните дейности, която предоставя възможност за директни срещи с търговци, дистрибутори и други значими групи от заинтересовани страни. Рекламна дейност: 1. Интернет реклама 2. Реклама в медиите 3. Реклама върху билбордове И трите дейности предоставят отлична визуализация и са подходящи за маркетинг и реклама
 • 28. ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ: 1. Кулинарни събития (демонстрации/ дискусии/дегустации) 2. Посещения на делегации от набелязаните страни на местата за биопроизводство в България
 • 29. - е вкусен - здравословен - опазва околната среда - създава заетост
 • 30. Албена Симеонова Българска Асоциация Биопродукти www.bgbio.org / 0878-215-266