Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Complete 20bangla-20books-20of-20computer-20-28a-202-20z-29-20-by-20tanbircox-130619010234-phpapp02

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks
facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
অ঩নায আ−ফুক ফ...
Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks
facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
কভর঩উিারয তকা...
Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks
facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
করম্পউিায একর...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Hack system by tanbircox
Hack system by tanbircox
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 128 Anuncio

Complete 20bangla-20books-20of-20computer-20-28a-202-20z-29-20-by-20tanbircox-130619010234-phpapp02

Descargar para leer sin conexión

Aothue Computer Center Chhayani Bazar Noakhali Bangladesh.

Aothue Computer Center Chhayani Bazar Noakhali Bangladesh.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Complete 20bangla-20books-20of-20computer-20-28a-202-20z-29-20-by-20tanbircox-130619010234-phpapp02 (20)

Anuncio

Más de Aothue Commputer Traning Center (8)

Complete 20bangla-20books-20of-20computer-20-28a-202-20z-29-20-by-20tanbircox-130619010234-phpapp02

 1. 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অ঩নায আ−ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View ঄঩঱নরি তত রিক করয Auto /Automatically Scroll ঄঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (঄থফা ঳যা঳রয তমরত  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তত রিক করয অ঩নায ঩ড়ায ঳ুরফধা ঄নু঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন। অ঩নায আ−ফুক ফা pdf রযডারযয Options ফা View তত রিক করয Go To ঄঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (঄থফা ঳যা঳রয তমরত Adobe Reader Shift + Ctrl+N এফং Foxit Reader  Ctrl+G), অ঩নায প্রর৞াজনী৞ ঩ৃষ্ঠায Page number রি ররখুন ; এফং OK তপ্র঳ করুন । কভর঩উিায একরি জরির আররকরিক ঑ আররক্ট্ররনক মন্ত্র, মা আউজারযয তদ঑৞া ঄রদ঱ক্ররভ একরি রনরিষ্ট কাম্য ঳ম্পাদন করয। কভর঩উিারযয মারন্ত্রক ঄ং঱রক ঴াড্঑৞ায ফরর এফং অরদ঱রক ঳পি঑৞ায ফরর। ঴াড্঑৞ায ঴রচছ ঐ ঳ভস্ত মন্ত্রাং঱ মা ঳পি঑৞ায দ্রৃাযা রন৞রন্ত্রত। অয ঳পি঑৞ায ঴রে এক গুে আররকিরনক রনরদ্঱ মা কভর঩উিারযয আন঩ুি, প্রর঳র঳ং ঑ অউি঩ুিরক রন৞ন্ত্রন করয। ঴াড্঑৞ায ঴রে ভানুরলয ঱যীরযয ভত অয ঳পি঑৞ায ঴রে অত্মায ভত। অত্মা ছাড়া তমভন ঱যীরযয তকান ভুরয নাআ ততভরন ঳পি঑৞ায ফযাতীত কভর঩উিায ঩রযতযক্ত তরা঴া রক্কয ছাড়া রকছুআ ন৞। কভর঩উিাযরক তম ভাধযরভয দ্রৃাযা রনরি্঱ তদ঑৞া ঴৞ তারক আন঩ুি আউরনি ফরর তমভন –কীরফাড্, ভাউ঳ আতযারদ। অয তম ভাধযরভয দ্রৃাযা কভর঩উিায তায পরাপর প্রদ঱্ন করয তারক অউি঩ুি ফরর, তমভন –ভরনিয, রপ্রন্টায আতযারদ।
 2. 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কভর঩উিারয তকান আন঩ুি রদরর তায পরাপর প্রদ঱্রনয অরগ তম ঳ভস্ত ঴াড্঑৞ায ত঳আ রনরদ্঱রক প্রর঳঳ করয তারক ত঳ন্ট্রার প্রর঳র঳ং আউরনি ফরর, তমভন –ভাআরক্রাপ্রর঳঳য, যভ, যাভ, ফার৞া঳ আতযারদ। অয তম ঳ভস্ত মন্ত্রাং঱ ঳ভস্ত তথয ঑ উ঩াত্ত জভা করয যারখ ঩যফত্ী ঳ভর৞ প্রদ঱্রনয জনয তারক তষ্টারযজ রডবাআ঳ ফরর, তমভন – ঴াড্রডস্ক, র঳রডযভ , ত঩ন ড্রাআব আতযারদ। এআ ঳ভস্ত ঴াড্঑৞াযরক ঩যস্পরযয ঳ারথ ঳ংরমাগ ঑ ঳ভন্ব৞ ঳াধরনয দ্রৃা৞ীত্ব উ঩য তায নাভ ভাদাযরফাড্। অভযা ফার঴য তথরক আ঴ারক তদখরত না ত঩রর঑ আ঴ায গুরুত্ব ঄঩রয঳ীভ- রনযা঩ত্তায খারতরয আ঴ারক তকর঳ংর৞য রবতরয ঳ংযক্ষন কযা ঴৞। এআ ঳ভস্ত রফরবন্ন ঴াড্঑৞ারযয কারজয ঳ভন্ব৞ কযায জনয তম কভান্ড ফা অরদ঱ তদ঑৞া ঴৞ তারক র঳রেভ ঳পি঑৞ায ফরর, তমভন - ঄঩ারযরিং র঳রেভ , ফার৞া঳ , র঳রভা঳ আতযারদ। ঄঩ারযরিং র঳রেভ ঴াড্঑৞ারযয রন৞ন্ত্রন ছাড়া঑ ফযফ঴াযকাযীয জনয রররখত রফরবন্ন তপ্রাগ্রারভয জনয কারজয ঩রযরফ঱ ততযী করয। একরি কভর঩উিায এর঳ম্বর কযায ঩য ঳ফ্প্রথভ তম কাজ তা ঴ররা কভর঩উিারয ঄঩ারযরিং র঳রেভ তরাড কযা। এয ভাধযরভ কভর঩উিারয প্রান ঳ঞ্চায ঴৞, তখন অভযা এয ঄রস্তত্ব তিয ঩াআ। উআরন্ডাজ, ররনাক্স, ভযাক নারভ ঄রনক ঄঩ারযরিং র঳রেভ অরছ, তরফ ভাআরক্রা঳পরিয উআরন্ডাজআ ঳ফরচর৞ জনপ্রী৞। অয ফযফ঴াযকাযীয প্রর৞াজন ভত রফরবন্ন প্রকায কাম্য ঳ম্পাদরনয তম ঳ভস্ত ঳পি঑৞ায ততযী কযা ঴৞ তারক এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায ফরর, তমভন- ঑৞াড্ প্রর঳঳য, ডািারফ঳, গ্রারপক্স আতযারদ। ফত্ভারন র঱ক্ষা , রচত্তরফরনাদন, তখরাধুরা, আন্ডারি , ভ঴াকা঱ ঄রবমান এফং তথয প্রমুরক্তয উ঩রমাগী ঴াজায যকভ ফযফ঴ারযক ঳পি঑৞ায ঑ ঴াড্঑৞ায রনরভ্ত ঴রে। গ্রীক ঱ব্দ Compute তথরক ঱রব্দয Computer ঱রব্দয উৎ঩রত্ত। Computer এয ঄রবধারনক ঄থ্ ঴রচছ ঳ংখযা গণনাকাযী ফা র঴঳াফ কাযী মন্ত্র। করভ঩উিায ঴রচছ এক ধযরনয আররকিরনক ফত্নী (Circuit) ঑ মারন্ত্রক ঳যঞ্জারভয ঳ভন্বর৞ গরিত অধুরনক মন্ত্র মায ভাধযরভ ডািারক ঳঴রজ, দ্রূত ঑ রনবু ্রবারফ গ্র঴ন, প্রর঳঳ ঑ উ঩স্থা঩ন কযা মা৞। উ঴া আন঩ুি আউরনি ( Input unit) তথরক Data ফা উ঩াত্তরক গ্র঴ণ করয এফং রফরেলণ ঑ প্রর঳঳ করয তথয ফা আনপযরভ঱ণরক Memory (স্মৃরত)-তত ঄স্থা৞ীবারফ ফা Disk এ স্থা৞ীবারফ ঳ংযক্ষণ করয। ঄রধকন্তু এআ ঳ভস্ত ডািারক ফযফ঴ায করয একরি Output ফা পরাপর প্রদান করয।
 3. 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com করম্পউিায একরি আররক্ট্ররনক্স রডবাআ঳ মা ডািা ফা উ঩াত্বরক প্রর঳঳ করয তরথয ঩রযনত করয। ঄নয কথা৞ করম্পউিায উ঩াত্ব গ্র঴ন করয, রনরদ্঱ ঄নু঳ারয এরযথরভরিক ঑ ররজকযার ঄঩ারয঱রনয ভাধযরভ প্রর঳঳ করয এফং তথয ফা আনপযরভ঱ন র঴঳ারফ প্রকা঱ করয।  ডািা/রনরদ্঱ গ্র঴ন >> প্ররক্র৞াকযন >> তথয প্রদান । আ঴ারক আন঩ুি >> প্রর঳঳ >> অউি঩ুি ঳াআরকর ফরর। ডািা রক ? ডািা ঴রচছ তকান রকছু ঳ম্পরক্ ফণ্না ঄থফা ঳াংরকরতক উ঩স্থা঩না; তমভন, তকান ফযরক্তয নাভ, ফ৞঳, জন্ম তারযখ আতযারদ। তথয রক ? ডািারক রনরদ্঱ তভাতারফক প্ররক্র৞াকযণ ত঱রল তম পর প্রকা঱ ঩া৞ তা঴াআ তথয। তমভন, তকান ছাত্র মরদ ঩যীক্ষা৞ ঳ফ্রভাি ৩০০ নম্বয ঩া৞ তরফ ত঳ প্রথভ তেণীরত ঩া঳ কযরফ। এখারন ৩০০ নম্বয ঴রচছ ডািা এফং প্রথভ তেণী ঴রচছ তথয। কভর঩উিায একরি জরির আররকরিক ঑ আররক্ট্ররনক মন্ত্র, মা আউজারযয তদ঑৞া ঄রদ঱ক্ররভ একরি রনরিষ্ট কাম্য ঳ম্পাদন করয। কভর঩উিারযয মারন্ত্রক ঄ং঱রক ঴াড্঑৞ায ফরর এফং অরদ঱রক ঳পি঑৞ায ফরর। ঴াড্঑৞ায ঴রচছ ঐ ঳ভস্ত মন্ত্রাং঱ মা ঳পি঑৞ায দ্রৃাযা রন৞রন্ত্রত। অয ঳পি঑৞ায ঴রে এক গুে আররকিরনক রনরদ্঱ মা কভর঩উিারযয আন঩ুি, প্রর঳র঳ং ঑ অউি঩ুিরক রন৞ন্ত্রন করয। ঴াড্঑৞ায ঴রে ভানুরলয ঱যীরযয ভত অয ঳পি঑৞ায ঴রে অত্মায ভত। অত্মা ছাড়া তমভন ঱যীরযয তকান ভুরয নাআ ততভরন ঳পি঑৞ায ফযাতীত কভর঩উিায ঩রযতযক্ত তরা঴া রক্কয ছাড়া রকছুআ ন৞। কভর঩উিাযরক তম ভাধযরভয দ্রৃাযা রনরি্঱ তদ঑৞া ঴৞ তারক আন঩ুি আউরনি ফরর তমভন –কীরফাড্, ভাউ঳ আতযারদ। অয তম ভাধযরভয দ্রৃাযা কভর঩উিায তায পরাপর প্রদ঱্ন করয তারক অউি঩ুি ফরর, তমভন –ভরনিয, রপ্রন্টায আতযারদ। কভর঩উিারয তকান আন঩ুি রদরর তায পরাপর প্রদ঱্রনয অরগ তম ঳ভস্ত ঴াড্঑৞ায ত঳আ রনরদ্঱রক প্রর঳঳ করয তারক ত঳ন্ট্রার প্রর঳র঳ং আউরনি ফরর, তমভন –ভাআরক্রাপ্রর঳঳য, যভ, যাভ, ফার৞া঳ আতযারদ। অয তম ঳ভস্ত মন্ত্রাং঱ ঳ভস্ত তথয ঑ উ঩াত্ত জভা করয যারখ ঩যফত্ী ঳ভর৞ প্রদ঱্রনয জনয তারক তষ্টারযজ রডবাআ঳ ফরর, তমভন – ঴াড্রডস্ক, র঳রডযভ , ত঩ন ড্রাআব আতযারদ। এআ ঳ভস্ত ঴াড্঑৞াযরক ঩যস্পরযয ঳ারথ ঳ংরমাগ ঑ ঳ভন্ব৞ ঳াধরনয দ্রৃা৞ীত্ব উ঩য তায নাভ ভাদাযরফাড্। অভযা ফার঴য তথরক আ঴ারক তদখরত না ত঩রর঑ আ঴ায গুরুত্ব ঄঩রয঳ীভ- রনযা঩ত্তায খারতরয আ঴ারক তকর঳ংর৞য রবতরয ঳ংযক্ষন কযা ঴৞। এআ ঳ভস্ত রফরবন্ন ঴াড্঑৞ারযয কারজয ঳ভন্ব৞ কযায জনয তম কভান্ড ফা অরদ঱ তদ঑৞া ঴৞ তারক র঳রেভ ঳পি঑৞ায ফরর, তমভন - ঄঩ারযরিং র঳রেভ , ফার৞া঳ , র঳রভা঳ আতযারদ। ঄঩ারযরিং র঳রেভ ঴াড্঑৞ারযয রন৞ন্ত্রন ছাড়া঑ ফযফ঴াযকাযীয জনয রররখত রফরবন্ন তপ্রাগ্রারভয জনয কারজয ঩রযরফ঱ ততযী করয। একরি কভর঩উিায এর঳ম্বর কযায ঩য ঳ফ্প্রথভ তম কাজ তা ঴ররা কভর঩উিারয ঄঩ারযরিং র঳রেভ তরাড কযা। এয ভাধযরভ কভর঩উিারয প্রান ঳ঞ্চায ঴৞, তখন অভযা এয ঄রস্তত্ব তিয ঩াআ। উআরন্ডাজ, ররনাক্স, ভযাক নারভ ঄রনক ঄঩ারযরিং র঳রেভ অরছ, তরফ ভাআরক্রা঳পরিয উআরন্ডাজআ ঳ফরচর৞ জনপ্রী৞। অয ফযফ঴াযকাযীয প্রর৞াজন ভত রফরবন্ন প্রকায কাম্য ঳ম্পাদরনয তম ঳ভস্ত ঳পি঑৞ায ততযী কযা ঴৞ তারক এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায ফরর, তমভন- ঑৞াড্ প্রর঳঳য, ডািারফ঳, গ্রারপক্স আতযারদ। ফত্ভারন র঱ক্ষা , রচত্তরফরনাদন, তখরাধুরা, আন্ডারি , ভ঴াকা঱ ঄রবমান এফং তথয প্রমুরক্তয উ঩রমাগী ঴াজায যকভ ফযফ঴ারযক ঳পি঑৞ায ঑ ঴াড্঑৞ায রনরভ্ত ঴রে।
 4. 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com মরদ঑ কভর঩উিারযয শুরু গনন মন্ত্র র঴঳ারফ এফং জরির ঄ংক ঑ র঴঳াফ ক঳ায কারজ ঳া঴াময কযায জনয; ফত্ভারন ভানফ জীফরনয প্ররতরি তক্ষরত্র এয ফযা঩ক ফযফ঴ায ঴রচছ। কভর঩উিায রক কারজ ফযফ঴ায ঴৞ ত঳ প্ররেয উত্তয না রদর৞ ফযং রজঞ্জা঳া কযা মা৞ রক কারজ ফযফ঴ায ঴৞ না তা঴রর উত্তয তদ঑মািা ঳঴জ। করম্পউিায ছাড়া উন্নত ফযফস্থা঩না, উৎ঩াদন, গরফলণা, তিরররমাগারমাগ, প্রকা঱না কল্পনা কযা মা৞ না। করম্পউিাযরক ফযফ঴ায কযা মা৞ ঳কর কারজ ঳কর স্থারন। ভূরতঃ ভানুল তায কারজয উন্ন৞রণয জনয করম্পউিাযরক কারজ রাগা৞। এয ফযফ঴ারয প্ররতরি কাজ ঴র৞ ঩রড় রনব্য ঑ গরত঱ীর। তাআ রদন রদন করম্পউিারযয ফযফ঴ায তফরড়আ চরররছ। নীরচ করম্পউিারযয রফরবন্ন ধযরণয ফযফ঴ায উরররখত ঴ররাঃ-  ঄রপ঳ ফযফস্থা঩না৞ (In Office Management)  র঱ল্প তক্ষরত্র (In Industry Sector)  ভুদ্রণ র঱রল্প (In Printing Industry)  তমাগারমাগ ফযফস্থা৞ (In Communication)  রচরকৎ঳া তক্ষরত্র (In Medical Sector)  গরফলণা৞ (In Research)  ফযাংরকং জগরত (In Banking)  অদারত (In Court)  ঳াভরযক তক্ষরত্র (In Defence Sector)  ঄থ্ফাজারয (In Money Market)  রফররং র঳রেরভ (In Billing System)  কৃ রল তক্ষরত্র (In Agriculture)  ঳ংস্কৃ রত ঑ রফরনাদরন (In Cultures and Recreation)  তথয ঩রয঳ংখযারন (In Information Statistics)  রডজাআরন (In Design)  অফ঴া঑৞ায ঩ূফবার঳ (In Weather Forecast) এক কথা৞ করম্পউিায ফযফহৃত ঴৞ ঳ফ্ত্র। অভারদয জীফন মাত্রা করম্পউিায রবরত্তক। ফা঳ায ঩ড়ায ঘয, রবরড঑ রাআরেযী, ঄রপ঳, রড঩াি্রভন্টার ত঳ন্টায ঑ ত঴ারির তথরক শুয" করয ভ঴াকা঱, নরবাভরন্ডাররয গরফলণা ঑ রন৞ন্ত্রণ ঩ম্ন্ত প্ররতরি স্থারনয করম্পউিারযয ফযফ঴ায রদনরক রদন ঄রফশ্বা঳য গরতরত তফরড় চরররছ। অকৃ রত, ভূরয, ঳ংযক্ষণ ক্ষভতা, তথয প্ররক্র৞াকযণ ঑ কাম্ ঳ম্পাদন এফং ফযফ঴ারযয ঳ুরফধা আতযারদয উ঩য রবরত্ত করয করম্পউিাযরক রফরবন্ন তেণীরত রফবক্ত কযা ঴র৞রছ। অকৃ রতগত ঑ ফযফ঴ারযয ফযা঩কতায রদক তথরক করম্পউিাযরক চায বারগ বাগ কযা ঴র৞রছ। বাগ গুররা ঴ররা  ঳ু঩ায করম্পউিায (Super Computer)  তভআনরেভ করম্পউিায (Mainframe Computer)  রভরন করম্পউিায (Mini Computer)  ভাআরক্রা করম্পউিায (Micro Computer) 
 5. 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com (Super Computer) – অকৃ রতগত রদক তথরক ঳ফ্ফৃ঴ৎ এআ করভ঩উিারযয তথয ঳ংযক্ষণ ঑ তথয প্ররক্র৞াকযরণয ক্ষভতা ঄তযন্ত ঱রক্ত঱ারী ঑ দ্রত গরত ঳ম্পন্ন । রফ঩ুর প্ররক্র৞াকযরণয কারজ ফযফহৃত ঄রধক ফয৞ফ঴ূর এআ করম্পউিায ঳াধাযণত তফজ্ঞারনক গরফলণা ঑ ফৃ঴ৎ প্ররতষ্ঠারন ফযফহৃত ঴৞। উদা঴যণ - CRAY-1,CRAY X- MP,CYBER-205 । (Mainframe Computer) - ঳ু঩ায করম্পউিারযয তচর৞ তছাি রকন্তু ঄নযানয করম্পউিারযয তচর৞ ফড় এ ধযরনয করম্পউিায একআ ঳রে ঄রনকগুরর গ্র঴ণ ভুখ/ রনগ্ভন ভুখ এফং ঄রনক যকভ ঳঴া৞ক স্মৃরতয ঳ারথ ঳ংরমাগ যক্ষা করয কাজ কযরত ঩ারয। ফড় ফড় প্ররতষ্ঠারন এ ধযরনয করম্পউিারযয ফযফ঴ায তদখা মা৞। উদা঴যণ- UNIVAC 1100/01, IBM6120, IBM4341, NCR N8370, DATA GENERAL CS30 আতযারদ। (Mini Computer) - ভাঝারয ধযরনয এ তেণীয করম্পউিাযরক একরি ঳াধাযণ তিরফরর ফা঳ারনা ঳ম্ভফ। এ তেণীয করম্পউিারযয িারভ্নাররয ভাধযরভ ঄রনক ফযফ঴াযকাযী কাজ কযরত ঩ারয। এ ধযরনয করম্পউিারযয তকরি৞ প্ররক্র৞াকযণ ঄ংর঱য জনয ঳াধাযণত একক তফাড্ রফর঱ষ্ট ফত্নী ফযফহৃত ঴৞। উদা঴যণ - PDP11,NOVA3,IBM S/34,IBM S/36 আতযারদ। কাম্য ঩রযধীয উ঩রয রবরত্ত করয কভর঩উিাযরক দুআবারফ বাগ কযা মা৞। তায একরি ঴ররা ঳াব্ায। আ঴া একরি ঱রক্ত঱ারী তকিী৞ কভর঩উিায মায ঳ারথ ঄রনকগুরর র঩র঳ মুক্ত থারক মারক ঑৞াক্ তষ্ট঱ন ফরর। আ঴া ঳াধাযনত একাধীক রফর঱ল র঳র঩আউ রদর৞ ততযী, তমভন আরন্টর রজ৞ন প্রর঳঳য। (Micro Computer) - ফত্ভান রফরশ্ব ঳ফরচর৞ জনরপ্র৞ এ ধযরনয করম্পউিাযগুররা অকৃ রতগত রদক ঴রত তছাি এফং দারভ঑ খুফ ঳স্তা। তকন্দী৞ প্ররক্র৞াকযণ ঄ংর঱য জনয ঳াধাযণত একক তফাড্ রফর঱ষ্ট ফত্নী ফযফহৃত ঴৞। ঳াধাযণত ফযাংরকয র঴঳াফ ঳ংক্রান্ত কারজ এ তেণীয করম্পউিায ফযফহৃত ঴৞। উদা঴যণ - IBM PC, APPLE iMac আতযারদ। ভাআরক্রাকরম্পউিায ফা ঩ার঳্ানার করম্পউিাযরক রতনরি তেনীরত বাগ কযা ঴৞। মথাঃ- (Super Micro)-঳ু঩ায ভাআরক্রা করম্পউিায ঳ফরচর৞ ঱রক্ত঱ারী ভাআরক্রা করম্পউিায। এয অরযক নাভ ঑৞াক্ তে঱ন (Work station) । এ তেণীয করম্পউিারযয ক্ষভতা রভরন করম্পউিারযয কাছাকারছ রফধা৞ এগুররা রভরনরেরভয স্থান দখর করয রনরে।
 6. 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com (Desk Top)-এ তেণীয করম্পউিায ঳঴রজআ একরি তডস্ক এয উ঩য যাখা মা৞ ফরর এগুররা তডস্কি঩ করম্পউিায ফরা ঴৞। উদা঴যণ - অআরফএভ ঩ার঳্ানার করম্পউিায, এ঩র তভরকনরিা঱ আতযারদ। (Lap Top)- তডস্কি঩ করম্পউিায ঄র঩ক্ষা ক্ষু দ্র করম্পউিায গুররা রযা঩ি঩ নারভ ঩রযরচত। এগুররায তদখরত তছাি এযািারচ তকর঳য ভরতা ঑ ফ঴নরমাগয এফং কাজ কযায ঳ভ৞ Lap ফা তকার- এয উ঩য তযরখ কাজ কযা মা৞ ফরর এগুররারক ফরা ঴৞ রযা঩ি঩ করম্পউিায। ভযারকনরিা঱ ঩া঑৞ায ফুক (Macintosh Power Book) এ ধযরনয করম্পউিায। রযা঩ি঩ করম্পউিায গুররারক অফায দুআ তেণীরত বাগ কযা মা৞। মথাঃ- (Note Book) - তছাি ডার৞যী ফা তনািফুরকয অকৃ রতয রযা঩ি঩ করম্পউিায গুররা এআ নারভ ঩রযরচত। এগুররায ঩া঑৞ায ফুক ঑ ফরা ঴৞। (PDA=Personal Digital Assistsnce) ঳াফ-তনাি ফুক । আ঴ারক ঩াভি঩ ফা ঩রকি র঩র঳ ঑ ফরা ঴৞। - ফত্ভারন প্রচররত প্রা৞ ঳ফ ভাআরক্রা করভ঩উিাযআ অআ,রফ,এভ কভ঩ারিফর। তম ঳ভস্ত ভাআরক্রাকরভ঩উিায অআ,রফ,এভ ঩যা঳্নার করভ঩উিারযয ঳ভাঞ্জ঳য তারক অআ,রফ,এভ কভ঩ারিফর করভ঩উিায ফরর। এখারন ঳ভাঞ্জ঳য ফররত অআ,রফ,এভ করভ঩উিারযয ঄ং঱ ঳ভূ঴ ঄থ্াৎ ঴াড্঑৞ায এফং ঳পি঑৞ায (Hardware and Software) দুআআ স্বাবারফকবারফ ঄নয তম তকান অআ,রফ,এভ ঳ভাঞ্জ঳য করভ঩উিারযয প্ররতস্থা঩নরমাগয। ঳ভস্ত অআ,রফ,এভ কভ঩ারিফর করভ঩উিারযয ভাআরক্রা প্রর঳঳য আন঩ুি অউি঩ুি রডবাআ঳ , ঳পি঑৞ায আতযারদ একআযকভ তফর঱ষ্ট ঩ূণ্ পরর একরি করভ঩উিারযয তকান ঄ং঱ ঄নয তকান করভ঩উিারয ঳ভাঞ্জ঳য ঩ূণ্ এফং ফযফ঴ায তমাগয। রফখযাত করভ঩উিায তকাভ঩ানীগুরর রনজস্ব পযাক্টযীরত তম করভ঩উিায ততযী করয ফাজাযজাত করয তারক োন্ড তভর঱ন ফরর। - রফরবন্ন তকাভ঩ানীয ততযীকৃ ত ঩াি্স্ রদর৞ এর঳ম্বর কযা করভ঩উিাযরক তিান তভর঱ন ফরর। রফরবন্ন ধযরনয অআ,রফ,এভ কভ঩ারিফর করভ঩উিায ঩া঑৞া মা৞। ত঳গুররা ঴র - · IBM PC · IBM PC/AT · IBM PC/XT · IBM PS/2.
 7. 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com – ১৯৭১ ঳ারর ফাজারয অর঳। এয তফর঱ষ্ট রনম্নরূ঩ - আনরির ৮০৮৮ প্রর঳঳য ঳ভৃদ্ধ, ১৬ তক,রফ যাভ - ৬৪ তক,রফ ফ্রদ্ধত কযা মা৞, ১ যং (ভরনাক্রভ) রব,রড,঑ (Video adapter), ফ্লর঩ ড্রাআব (Floppy drive) - ১৬০ তক,রফ ধাযন ক্ষভতা ঳ভ঩ন্ন, ঴ারড্রডস্ক নাআ, - ১৯৮৩ ঳ারর আ঴া ফাজারয অর঳ আ঴ায তফর঱ষ্ট রনম্নরূ঩ঃ- · আনরির ৮০৮৮ প্রর঳঳য · যাভ ৬৪ তক,রফ ঩ম্ন্ত ফরদ্ধ্ত কযা মা৞, · ঴াড্রডস্ক ঳ার঩াি্ করয, - ১৯৮৪ ঳ারর ফাজারয অর঳। আ঴ায তফর঱ষ্ট রনম্নরূ঩ - · আনরির ৮০২৮৬ প্রর঳঳য ঳ভৃদ্ধ, · আ঴ায গরত PC/XT তচর৞ প্রা৞ ৭৫% তফর঱, - এ,রি ফা঳ ষ্টযান্ডাড্ ঄রনক তিান তভর঱রন ফযফ঴ায ঴৞। Bus standard ভারন ঴র ভাদায তফারড্য ঳ারথ রফরবন্ন রডবাআর঳য ঳ংরমাগ স্থর এফং ঳ংরমাগ ভাধযরভয কাযখানা েযান্ডাড্। Clone - করভ঩উিারযয বালা৞ আ঴ায ভারন ঴র ঳ভাঞ্জ঳য। উদা঴যণতঃ AT Clone ভারন ঴র IBM PC/AT র঳রযরজয ঳ারথ ঳ভাঞ্জ঳য ঩ূণ্। : আ঴া ১৯৮৭ ঳ারর ফাজারয অর঳। আ঴ারত রফরবন্ন ধযরনয আনরির প্রর঳঳য ফযফ঴ায কযা ঴৞। আ঴ারত MCA (Micro Channel Architecture) ফা঳ েযান্ডাড্ ফযফ঴ায কযা ঴৞। ঄নযরদরক এর঩র তকাম্পানীয ততযী ভযারকন্ট঳ কভর঩উিারযয ঴াড্঑মায ফা ঳পি঑৞ায তকানিাআ অআরফএভ কভর঩উিারয প্ররতস্থা঩ন তমাগয ন৞ ফরর আ঴ারক অআরফএভ নন-কভ঩ারিফর ফরর। এর঩র (Apple) তকাম্পারনয Machintosh Computer তক অআ রফ এভ নন কম্পযারিফর কভর঩উিায। এর঩র (Apple) তকাম্পারনয Machintosh Computer তক অআ,রফ,এভ নন- কম্পযারিফর কভর঩উিায। এর঩র তকাম্পানীয ততযী ভযারকন্ট঳ কভর঩উিারযয ঴াড্঑মায ফা ঳পি঑৞ায তকানিাআ অআরফএভ কভর঩উিারয প্ররতস্থা঩ন তমাগয ন৞ ফরর আ঴ারক অআ,রফ,এভ নন-কভ঩ারিফর ফরর। র঩র঳ ফররত ফাংরারদর঱ অভযা ঳াধাযণত মা ফুরঝ তা ঴রচছ অআ,রফ,এভ এয তিান ফা নকর। ঄থচ ঩ার঳্ানার করম্পউিারযয জগরত এর঩রআ ঴রচছ রদক রনরদ্঱ক। এর঩র করম্পউিাযআ র঩র঳রক ঘরয ঘরয জনরপ্র৞ করয ততারর। আ঴া ঳ফ্প্রথভ গ্রারপক্স আউজায আন্টাযরপ঳ প্রফত্ন করয তারদয ভযারনকি঱ ঄঩ারযরিং র঳রেরভ। মা নকর করয ঄রনক ফছয ঩রয ভাআরক্রা঳পি ততযী করয তারদয উআরন্ডাজ ঄঩ারযরিং র঳রেভ । এভনরক ৩.৫ আরঞ্চ ফ্লর঩ রডস্ক, র঳রড যভ ড্রাআব এগুররা঑ ঳ফ্প্রথভ এর঩রআ রনর৞ অর঳ তারদয করম্পউিারয। ঩রয ঄নযানয
 8. 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com তকাম্পানী গুররা঑ এগুররা জুড়রত থারক তারদয করম্পউিারয। ফত্ভারন এর঩র তকাম্পানীয iMac নাভক করম্পউিায রফরশ্ব ত঴চচ তপরর রদর৞রছ। আ঴া একরি চভৎকায ত঴াভ ঄রপ঳ করম্পউিায। ফত্ভারন রফরশ্ব প্রচররত ত঴াভ ঄রপ঳ করম্পউিায গুররায ভরধয এিা ত঳যা। প্রচন্ড ঱রক্ত঱ারী ঄থচ তছাি এফং নজয কাড়া ত঳ন্দ্ময ঑ ঄দ্ভুদ রডজাআন আ঴ারক জনরপ্র৞ করয তু রররছ। প্রমুরক্তগত রদক রদর৞঑ এয তুরনা ঴৞ না। Motorola তকাম্পানীয ততযী Power G3 প্রর঳঳য মুক্ত এ করম্পউিায গুররা Intel Pentium ফা AMD Athlon প্রর঳঳য রবরত্তক করম্পউিারযয তচর৞ দ্রুতগরত ঳ম্পন্ন এফং রনব্য তমাগয। করম্পউিায ফযফ঴াযকাযীয অতংক করম্পউিায বাআযা঳ গুররা এয তকান ক্ষরতআ কযরত ঩ারযনা। ঄থ্াৎ অ঩নারক কখন঑ বাআযা঳ অতংরক রফরনদ্র যাত কািারত ঴রফনা। এ ছাড়া ফযফ঴াযকাযীয প্রর৞াজনী৞ ঳ফ রকছুআ অরগ তথরক তদ৞া (Built-in) অরছ। এয তকান তিান তনআ , পরর এয গুণভত ভান ঄ক্ষু ন্ন থারক। iMac ততযী ঴৞ এর঩র তকাম্পানীয রনজস্ব কাযখানা৞। আ঴া তম তকান েযারন্ডড করম্পউিায তথরক ঑ উন্নততয। iMac এ উআরন্ডাজ ঄঩ারযরিং র঳রেরভয প্রর৞াজন ঩রড় না ফযং এয যর৞রছ এর঩ররয রনরজস্ব Mac OS ফা Macintosh Operating System| Mac OS রনব্য iMac গুররা চারারত ত঱খা ফা এরত কাজ কযা তম তকান উআরন্ডাজ রবরত্তক করম্পউিারযয তু রনা৞ ঄঳ম্ভফ ঳঴জ। তরফ আরে কযরর iMac এ঑ উআরন্ডাজ এফং এয তপ্রাগ্রাভগুররা চারারনা মা৞। ভজায ফয঩ায ঴রে এরত তম তকান ত঩রন্ট৞াভ রবরত্তক করম্পউিারযয তচর৞ উআরন্ডাজ ৩০% দ্রুতগরতরত কাজ করয। তরখা ঩ড়া ঄রপর঳৞ার কাজ কভ্ , ঄রড঑ র঳রড ফাজারনা ফা রবরড঑ র঳রড তদখায ফযফস্থা, আন্টায তনি, আ-তভআর ঳ফআ এরকফারয ঴ারতয কারছ। এভনরক আন্টাযরনি ঳ংরমারগয জনয ভরডভরি঑ তদ৞া অরছ (Built-in) অরগ তথরকআ। ঳ুতযাং iMac তক পযাক্স তভর঱ন র঴র঳রফ঑ ফযফ঴ায কযরত ঩াযরছন অ঩রন। প্ররতরি iMac -G যর৞রছ ঳ফ্াধুরনক USB ত঩াি্ , মারত এক ঳ারথ অ঩রন ১২৭ রি ঩ম্ন্ত ত঩রযরপযার ঄থ্াৎ স্কযানায, রডরজিার কযারভযা, রপ্রন্টায, আতযারদ ঳ংরমাগ রদরত ঩ারযন। ঄থচ তিান গুররারত রফরবন্ন ত঩রযরপযার রাগারত প্রর৞াজন ঴৞ রফরবন্ন আন্টাযরপ঳। অফায এক ঳ারথ ৩/৪-য তফ঱ী ত঩রযরপযার রাগারনা঑ মা৞ না। এভন রক কীরফাড্ ফা ভাউ঳ রাগারত প্রর৞াজন ঴৞ অরাদা ত঩ারি্য। ঄থচ iMac এ কীরফাড্ এফং ভাউ঳ রাগারনা ঴৞ ঐ USB আন্টাযরপর঳আ। অআরফএভ তিান গুররায ঳ারথ কখনআ ঄রযরজনার ঳পি঑৞যায থারক না, ঳ফআ থারক ঩াআরযরিড ফা তচাযাআ কর঩। পরর ঳পি঑৞যায গুররারত প্রা৞আ ঳ভ঳যা তদখা তদ৞। ঄থচ iMac এ ঄঩ারযরিং র঳রেভ঳঴ যর৞রছ প্রর৞াজনী৞ ঳ফ ধযরনয ঄রযরজনার ঳পি঑৞যারযয র঳রড। এর঩র তায নতু ন রজ-৪ করম্পউিারয রযস্ক প্রমুরক্তয ঩া঱া঩ার঱ তবররার঳রি আরঞ্জন নাভক এক রফর঱ল প্রমুরক্ত প্রর৞াগ করয র঩র঳য ৩২/৬৪ রফরিয প্রর঳র঳ং ক্ষভতারক ১২৮ রফরি উরন্নত করযরছ। আরন্টর তমখারন এখন঑ ১৬/৩২ রফরিয প্রর঳঳য রনর৞ উআরন্ডাজ ৯৫/৯৮ এয ভরতা ১৬/৩২ রফরিয রভে ঄঩ারযরিং র঳রেভ ঑ ৩২ রফরিয উআরন্ডাজ ৯৮/২০০০ রনর৞ ফযস্ত , এর঩র ত঳খারন ১২৮ রফরিয প্রর঳঳য রদর৞ করম্পউিায ততযী করয ফাজারয তছরড়রছ। তরফ ফাংরারদর঱য তপ্ররক্ষরত এয দাভ তফর঱ ফরর ঴৞রতা ঄রনরকআ রকরন না। রকন্তু তডস্কি঩ ঩াফররর঱ংর৞য তক্ষরত্র এখন঑ এর঩র ঄প্ররতদ্রৃন্ধী। তদর঱য ফড় ফড় ঄পর঳ি রপ্ররন্টং তপ্র঳ ঑ ঩রত্রকা ঑ ভযাগারজন প্রকা঱নায তক্ষরত্র এয ফহুর ফযফ঴ায ঴রচছ। উ঩রয এর঩র অআভযাক কভর঩উিারযয রফরবন্ন ভরডররয কভর঩উিায
 9. 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঩ার঳্ানার কভর঩উিায ফা র঩র঳ ঱ব্দ জনরপ্র৞ ঴রর঑ এরি তকনায ভত ঳াভথ্য এখন঑ ঳ফ ফাংগারীয ঴৞রন। রফর঱লতঃ রনম্ন ভধযরফত্ত ঴রর ততা তকান কথাআ তনআ। র঩র঳ রকনরত তারদয মরথষ্ট র঴ভর঳ভ তখরত ঴৞। ঱ত করষ্টয ভারঝ মখন িাকায তমাগাড় ঴৞ তখন ভরন প্রে জারগ তকভন র঩র঳ রকনফ? ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র কারজয তকান রনরদ্ষ্ট ফাধাধযা গরন্ড তনআ। ত঴াভ র঩র঳রত রচত্ত রফরনাদন তথরক শুরু করয ঳ফ ধযরনয কাজ কযা ঴৞। তা ছাড়া এখারন রুরচয প্রে঑ এর঳ মা৞। ত঳আ তক্ষরত্র প্রে তথরক মা৞ তম অ঩নায র঩র঳রি তকভন ঴রফ? ভরন যাখরত ঴রফ র঩র঳য ধযণ ঳ভর৞য ঳ারথ ঳ারথ ফদরা৞ (প্ররত ৬ ভা঳ ঄ন্তয ঄ন্তয ঴াড্঑৞ারযয ভান উন্নত ঴রে), ফদরা৞ এয দাভ, এভনরক কনরপগারয঱ন঑। অজরক তমরি রভড তযঞ্জ ফরর প্রচররত। দুআ ফছয ঩রয তা তরা-এন্ড ফরর রফরফরচত ঴রফ। তাআ ত঴াভ র঩র঳ তকনায তক্ষরত্র রক রক রফল৞গুররা তদখা প্রার৞াজন তা জানা মাক। কাম্ক্ষভতা ফা ঩াযপভ্রভরেয প্র঳ে অ঳রর প্রথরভআ ফররত ঴৞ অ঩রন কত ফারজরি ত঴াভ র঩র঳ রকনরফন। অ঩নায ফারজি মরদ ভধযভ তগারছয ঴৞ তা঴রর অ঩রন বাররাভারনয একরি র঩র঳ রকনরত ঳ক্ষভ ঴রফন। তকনায প্রথভ ধা঩ ঴রফ র঳র঩আউ ফা প্রর঳঳য রনফ্াচরনয ভাধযরভ। এখারনআ শুরু ঴রফ রফ঩রত্ত। তকননা ঄রনরকয ধাযণা র঳র঩আউ ফা প্রর঳঳রযয িক স্পীরডয ঳ারথ র঩র঳য কাম্ক্ষভতা রনব্য করয। প্রকৃ ত঩রক্ষ এরি ঳তয ন৞। একরি বাররাভারনয গ্রারপক্স কাড্ অ঩নারক তগভ তখরায রনশ্চ৞তা তদ৞ ততভরন যাভ ঑ ঴াড্ রডরস্কয স্পীড রকন্তু র঳রেভ এয কাম্ক্ষভতা ফা ঩াযপরভ্রেয উ঩য প্রবাফ তপরর। এয ঳ারথ ভাদাযরফাড্ এয কনরপগারয঱ন঑ রফরফচয – এয রচ঩র঳ি, েন্ট ঳াআড ফা঳, এর-২ কযা঱ , আনরফল্ট গ্রারপক্স কাড্ আতযারদ গুরুত্ব঩ুন্ বু রভকা যারখ। কভর঩উিারযয কভ্ক্ষভতায উ঩রয রবরত্ত করয আ঴ারক রতনবারফ বাগকযা মা৞। তরা-এন্ড, রভড তযঞ্জ ঑ ঴াআ-এন্ড। – ঳াধাযনত: মারদয ফরজি কভ এফং ঳চাযাচয কভর঩উিায ফযফ঴ায করযন তাযা এআ ধযরনয কভর঩উিায রকনরত ঩ারযন। রচরি঩ত্র তরখা, তছাি খারিা র঴঳াফ রনকা঱ কযা, ঑র৞ফ োউরজং, চযাি, ঳াধাযন তগভ (তমভন দাফা, তা঳, আতযারদ) তখরা, গান ত঱ানা, ছরফ তদখা, এভনরক তিরররব঱ন তদখায কাজিা঑ ঳াযরত ঩ারযন এআ ধযরনয র঩র঳ দ্রৃাযা। এভনরক তপ্রাগ্রারভং ঑ স্বেরন্দ কযরত ঩ারযন এয দ্রৃাযা । ফত্ভারন ফাজারয প্রচররত কভ দারভয ত঳ররযন প্রর঳঳য (১০০০ তভগা঴াজ্), ঳ফ্রনম্ন ভারনয ভাদাযরফাড্ ঑ ৫১২ তভগাফাআি যাভ ঳ভৃদ্ধ একরি করভউিায দ্রৃাযা এআ ধযরনয একরি র঩র঳ ততযী করয রনরত ঩ারযন। ভাদাযরফারড্ ১৬ ফা ৩২ তভগাফাআরিয তম রফল্ট-আন গ্রারপক্স কাড্ অরছ তাআ অ঩নায জনয মরথষ্ট। ঴াড্ রডরক্সয তক্ষরত্র ঳ফ্রনম্ন মা ঩া঑৞া মা৞ (ফত্ভারন ১২০ রগগাফাআি) তাআ মরথষ্ট। – মাযা প্ররপর঱ানার ফা ত঳ৌরখন এফং ফারজি রনর৞ মারদয ঳ভ঳যা নাআ তাযা এআ ধযরনয কভর঩উিায রকনরত ঩ারযন। উ঩রয উরেরখত ঳ফ ধযরনয কাজ ছাড়া঑ উন্নত কভর঩উিায তগভ, আন্টাযরনরি রবরড঑ তদখা প্রবৃ রত কাজ এআ ধযরনয র঩র঳ দ্রৃাযা ঳ম্ভফ। ফত্ভারন প্রচররত আরন্টররয ডু ৞ার ফা তকা৞াড তকায রফর঱ষ্ট প্রর঳঳য (২০০০ তভগা঴াজ্), ভধযভ ভারনয ভাদাযরফাড্ (েন্ট ঳াআি ফা঳ ৮০০ তভগা঴াজ্, ৬৪ তভফগাফাআি রফর঱ষ্ট ফল্ট-আন গারপক্স কাড্) এফং ১০০০ তভগাফাআি যাভ রদর৞ একরি কভর঩উিায ততযী করয রনরত ঩ারযন। ঴াড্ রডরক্সয তক্ষরত্র ঳ফ্রনম্ন মা ঩া঑৞া মা৞ (ফত্ভারন ১২০ রগগাফাআি) তাআ মরথষ্ট। তরফ আরে কযরর তফ঱ী ক্ষভতায ঴াড্ রডস্ক঑ রনরত ঩ারযন, কাযন ৫০০ রগগাফাআরিয ঳ারথ দারভয তক্ষরত্র ততভন ঩াথ্কয নাআ। – মাযা ঴াড্ তকায তগভায এফং মাযা গ্ররপক্স (তমভন রবরড঑ তযন্ডারযং) এয কাজ করযন তারদয জনয এআ ধযরনয র঩র঳য প্রর৞াজন। ফত্ভারন প্রচররত আরন্টররয তকায অআ (রত্র,পাআব ঑ ত঳রবন) রফর঱ষ্ট প্রর঳঳য গুরররক ঴াআ-এন্ড প্রর঳঳য ফরর। এআ রতনরি োন্ডরক রতনরি গ্রুর঩ বাগ কযা মা৞ - i3 ঴ররা তরা-তররবর, i5 ঴ররা রভড তযঞ্জ এফং i7 ঴ররা ঴াআ তররবর ঩াযপযরভরেয জনয। আরন্টর প্রর঳঳য তযরিং ঄নু঳ারয আ঴ারক রতন তথরক ঩াচ ষ্টায রফর঱ষ্ট প্রর঳঳য ফরা ঴৞। [র঳ররযনরক ১ ষ্টায ঑
 10. 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ত঩রন্ট৞াভরক ২ ষ্টায তদ঑৞া ঴৞।] এয ঳ারথ উন্নত ভারনয ভাদাযরফাড্ (১০০০-১৬০০ েন্ট ঳াআড রফর঱ষ্ট) ঑ ৪ তথরক ৮ রগগাফাআি যাভ তমাগ করয এআ ধযরনয একরি কভর঩উিায ফানারত ঩ারযন। এক্ষরত্র অ঩নারক ঴াআ এন্ড গ্রারপক্স কাড্ (২৫৬ – ৫১২ তভগাফাআি রফর঱ষ্ট) ফযফ঴ায কযরত ঴রফ- আন রফল্ট গ্রারপক্স কারড্ চররফ না। ভরন যাখরত ঴রফ ঴াআ এন্ড প্রর঳঳য , ভাদাযরফাড্ ফা গারপক্স কাড্ ফযফ঴ায কযররআ অ঩নায কভর঩উিারযয ক্ষভতা তচারখ ধযায ভত ফাড়রফ না। কাযন ঴াড্঑৞ারযয ঳রথ ঳ারথ মরথা঩মুক্ত ঄঩ারযরিং র঳রেভ , রডবাআ঳ ড্রাআবায এফং এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায না ঴রর কাম্য ক্ষভতা উরেখমাগয ঴ারয ফাড়রফ না। ফত্ভারন প্রর঳঳য গুরর ৬৪ রফি কভর঩উরিং-এয উ঩রমাগী করয ততযী কযা । এয ঳ারথ অর঩রন মরদ ঩ুযারনা ৩২ রফর঱ষ্ট ঄঩ারযরিং র঳রেভ এফং এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায ফযফ঴ায করযন তরফ বাররা ঩াযপযরভে ততা ঩ারফনআ না উরল্ট ঳ভ঳যা ফা কনরপক্ট ততযী করফ। গ্রারপরক্সয কাজ ছাড়া ঳াধাযন এরিরক঱ন তপ্রগ্রাভ, তমভন ঄রপ঳-এয তকান তপ্রাগ্রারভআ অ঩রন উরেখরমাগয ঩রযফত্ন রক্ষ না করয ঴াতা঱ ঴রফণ ; কাযন এআ ধযরনয তপ্রাগ্রাভ চারারত তফ঱ী কাম্যক্ষভতা দযকায ঴৞ না। আরন্টর তকায ২ ডু র৞া আ৭৪০০; কযা঩ার঳রি ২.৮০ রগগা঴াজ্ ; েন্ট঳াআড ফা঳-১০৬৬ তভগা঴াজ্; এর-২ কযা঱ ৩ তভগাফাআি আরন্টর রজ ৩১ রচ঩র঳ি র঩঳অআ এক্সরপ্র঳ এক্স-১৬ স্লরি ঳ভরন্বত - ঄থ্াৎ ভাদযরফারড্ রফল্ট-আন ৩২ ফা ৬৪ তভগারফআি ১৬০ রগগাফাআি; ত঩াি্- ঳ািা; ঘুণ্ন গরত - ৭২০০ অযএভর঩ ১ রগগাফাআি রডরডঅয-২ : ফা঳ ৬৬৬/৮০০ তভগা঴াজ্ রডরবরড-রযড-যাআি: ঴াআ তডরপরন঱ন ঳ভরন্বত: ঄রড঑ - রক্রর৞রিব; রস্পকায এ঳রফএ঳-এ৩০ রফল্ট-আন ১০/১০০ ভারল্টরভরড৞া কীরফাড্ ঄঩রিকার এফং তস্ক্রার ভাউ঳ এরিএক্স থাভ্ার ১৫ আরঞ্চ রপরর঩঳ এরর঳রড ১রি ঳াফউপায঑ ২রি িু আিায ফতভ্ারন র঩র঳য উ঩রমাগী দুআরি ঄঩ারযরিং র঳রেভ ঳ফরচর৞ জনপ্রী৞। প্রথভরি ভারক্রা঳পি তকাম্পানীয উআরন্ডাজ এফং রদ্রৃতী৞রি ররনাক্স। ভযাক ঄঩ারযরিং র঳রেভ মরথষ্ট বাররা ঴রর঑ তা শুধুভাত্র এর঩র কভর঩উিারযআ ফযফ঴ায কয মা৞। প্রথভরি তপ্রাপ্রাআিযী ঄থ্াৎ মরথে দাভ রদর৞ রকনরত ঴রফ। অভরদয তদর঱ প্রা৞ রফনা ঩৞঳া৞ ঩া঑৞া মা৞ ফরর অভযা এিা ফযফ঴ায কযরছ; ঄নযথা৞ এয ঳ারথ ঄নয তম তকান এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায রকরন ফযফ঴ায কযরত ঴রর ঩ুযা র঳রেরভয তচর৞ তফ঱ী দাভ ঩রড় মা৞। ররনাক্স েী ঳পি঑৞ায ফরর প্রা৞ রফরন ঩৞঳া৞ ঩া঑৞া মা৞। এয ঳ারথ ঳ফ ধযরনয এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায ঑ রফনা ভুররয ঳ভরন্বত ঄ফস্থা৞ ঩া঑৞া মা৞। অভযা উআরন্ডারজয ঳ারথ তফ঱ী ঩রযরচত ফরর এিা ফযফ঴ায কযরত অগ্র঴ী। রকন্তু অভযা রফরন ভুররয তমগুররা ফযফ঴ায
 11. 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com করয তা তফ঱ীয বাগআ তফিা বা঱্রনয ঩াআরযরিড কর঩- মা ফারগ বরত্। ঴য ঴ারভ঳াআ তা ঳ভ঳যা ঳ৃরষ্ট করয। অয বাআযা঳঑ উআরন্ডাজরক িারগ্ি করযআ ততযী- ঄নয ঄঩ারযরিং র঳রেভ তভািাভুরি ঳ুযরক্ষত। ফত্ভারন ফাজারয উআরন্ডারজয ঄রনকগুরর বা঱্ন চারু অরছ। ২৫ ঄রক্টাফয ২০০১ ঳ারর রযররজ ঩া঑৞া উআরন্ডাজ এক্সর঩ তথরক শুরু করয উআরন্ডাজ রব঳তা ঳঴ ২২ ঄রক্টাফয ২০০৯ ঳ারর রযররজ ঩া঑৞া উআরন্ডাজ ৭ ঩ম্যন্ত তফ঱ কর৞করি বা঱্ন চারূ অরছ। তরফ তডক্সি঩ ফা রযা঩ি঩ কভর঩উিারযয জনয ঳ফরচর৞ তফ঱ী ফযফহৃত ঄঩ারযরিং র঳রেভ ঴রে উআরন্ডাজ এক্সর঩ (ফত্ভারন প্রা৞ ৫৩% তরাক এআ বা঱্ন ফযফ঴ায করয)।ভাঝখারন রব঳তা ফাজারয প্রফ঱ কযরর঑ তা ততভন জনরপ্র৞তা ঩া৞ নাআ (ফাজারয এয ত঱৞ায ২০% এয ভরতা)। ঳ফ্র঱ল ঳ংস্কযন উআরন্ডাজ ৭ আরতভরধযআ ঄রনকিা স্থান দখর করয রনর৞রছ (প্রা৞ ৪৫% ফাজায এয দখরর) । এক্সর঩য জনরপ্র৞তায ভুর কাযন ঴ররা আ঴া তরা-এন্ড কভর঩উিারয ঳ফেরন্দ ফযফ঴ায কযা মা৞। ঩ক্ষান্তরয উআরন্ডাজ রব঳তা ঑ ৭ মরথষ্ট তভরভাযী খাদক। ঴াআ এন্ড কভর঩উিায ছাড়া আ঴া আনের কযা ফা ফযফ঴ায কযা মা৞ না। অ঩রন মরদ ৫/৬ ফছরযয ঩ুযারনা ত঩রন্ট৞াভ ৩ ফা ত঳ররযন প্রর঳঳য (মায ঩া঑৞ায ১০০০ তভগা঴ারজ্য রনরচ) রফর঱ে এফং ৫১২ তভগাফাআি এ঳রড যরভয রনরচয করভউিায ফযফ঴ায করযন তরফ অ঩নায উরচত ঴রফ উআরন্ডাজ এক্সর঩-ততআ ঳ন্তুষ্ট থাকা। অয অ঩রন মরদ ফত্ভারন প্রচররত তকায প্রর঳঳য (মায ক্ষভতা ১৫০০ তভগা঴াজ্য উ঩রয) এফং কভ঩রক্ষ ১০০০ তভগাফাআরিয রডরডঅয যারভয কভর঩উিায ফযফ঴ায করযন তরফ স্বােরন্দ উআরন্ডাজ রব঳তা ঄থফা উআরন্ডাজ ৭ ফযফ঴ায কযরত ঩ারযন। প্রর঳঳য ২০০০ তভগা঴াজ্ এফং যাভ ২০০০ তভগাফাআরিয ঴রর অরযা বাররা ঴৞। তরফ ভরন যাখরত ঴রফ অ঩রন রকন্তু ঄রনক ঩ুযারনা এরিরক঱ন ঳পি঑৞ায ফযফ঴ায কযরত ঩াযরফন না।এরন্টবাআযা঳ ফযফ঴ারযয ততা প্রেআ অর঳ না- অ঩নায রপ্রন্টারযয ড্রাআবায঑ ফদরারত ঴রত ঩ারয। অ঩নায রপ্র৞ ঄রনক ঩ুযারনা রপরেয র঳রড রডরবরড চারু না঑ ঴রত ঩ারয।র঴রন্দ ছরফ ‚তমাধা অকফয‛ ফা ‚স্লাভডগ রভরর৞রন৞ায‛ উআরন্ডাজ রব঳তা ঄থফা উআরন্ডাজ ৭-এ চরর না। রনরযা ফারন্ং ঳পি঑৞ায এক্সর঩রত চররর঑ রব঳তা ঑ ত঳রবরন ফযফ঴ায কযরত ঩াযরফন না। একআ বারফ ফাংরার঩রড৞া রব঳তা ঑ ত঳রবরন চরর না। উআরন্ডাজ রব঳তা ঄থফা উআরন্ডাজ ৭ –এয উআরন্ডাজ রভরড৞া তি৞ায তফ঱ জরির। উআরন্ডাজ এক্সরিাযায ৮ চারু ঴ফায ঳ভ৞ প্ররতযকফায তা একরিরবি কযরত ফরর, মা তফ঱ রফযরক্তকয।রকান তনি পাআর ত঳ব কযরত তগরর তা রডপল্ট ‚mhtml‛ পাআর র঴঳ারফ ত঳ব ঴৞ মা ঄নয তকান োউজারয ঄র঩ন কযা মা৞ না। তাআ ঳ফরদক রফরফচনা৞ উআরন্ডাজ এক্সর঩ (঳ারব্঳ ঩যাক ২ ফা ৩ ঳঴) ফযফ঴ায করুন। মরদ ঳খ করযন তরফ উআরন্ডাজ রব঳তা ঄থফা উআরন্ডাজ ৭ –এয তম তকান একরি ডু ৞ার ঄঩ারযরিং র঳রেভ র঴঳ারফ আনষ্টর করয যাখরত ঩ারযন। ত঴াভ র঩র঳ ঳াধাযণ তকান র঩র঳ ন৞। অরগআ ফরা ঴র৞রছ এরি ঳ফ কাজ কযরফ। অ঩নায অনন্দ রফরনাদন ঑ কারজয ঳াথী ঴রত ঴রর ঄ফ঱যআ ভারল্টরভরড৞ায প্রর৞াজন অরছ। ত঳আ ঳ারথ প্রর৞াজন একরি যংগীন ভরনিয ঑ একরি বাররা ভারনয রস্পকায। তরফ ভারল্টরভরড৞ায তক্ষরত্র র঳রড ঄থফা রডরবরড ড্রাআব তমিাআ ফররন রকনরত ঩ারযন। তমর঴তু র঩র঳রি তফ঱ রকছুরদন রস্থরত঱ীর ঄ফস্থা৞ ফযফ঴ায কযরফন তাআ এখনআ র঳রড ড্রাআরডয তচর৞ রডরবরড ড্রাআব ফযফ঴ায কযরত ঩ারযন। কাযন ফত্ভারন ঄রধকাং঱ ছা৞াছরফ ঑ রবরড঑ এভর঩রজ-৪ পযভযারি ফাজাযজাত কযা ঴রে মা রডরবরড যভ ছাড়া তদখা ঳ম্ভফ ন৞। অফায করম্পউিা ফা ত঴াভ র঩র঳ ভারনআ ঄রনকিা ঳ভ৞ ভরনিরযয ঳াভরন কািারফন। তাআ একরি বাররা ভরনিয চাআ। একরি ৩৫.৫৩ ত঳রভ ফা ১৪-১৭ আরঞ্চ ভরনিযআ ঴রফ অদ঱্। তরফ তকনায অরগ রক্ষয করুণ তমন এরিয ডি র঩চ ২৮ রভ.রভ. ঴৞। ত঴াভ র঩র঳রত এ঩রররক঱ন ঳পি঑৞যায তফ঱ী থারক। অয এরিয ভরধয ভাআরক্রা঳পি ঄রপ঳ ততা ঄গ্রারধকায ঩ারফআ। রফরনাদরনয জনয রকছু ঳পি঑৞যায তমভন রজং এভআর঩রজ, গারনয জনয উআন এম্প, রপনারর঳৞ার ভযারনজরভন্ট ঩যারকজ িারর ফা একাউন্ট঩যাক, গ্রারপরক্সয কারজয জনয থাকরফ তকারযর ড্র ,পরিা঳঩, তকা৞াক্ এক্সরপ্র঳, আরারেিয আতযারদ। অফায ছাত্ররদয জনয ভাআরক্রা঳পি এনকাি্া ঄থফা কম্পিন এন঳াআরিার঩রড৞া অরযা কত রক? অয তগরভয ঳ম্ভায ততা অরছআ।
 12. 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ? অ঩নায ত঴াভ র঩র঳রি তকনায অরগ ঄ফ঱যআ বরফলযরতয কথা বাফরফন। অগাভীরত অ঩নায র঩র঳রক অ঩রগ্রড কযরত ঴রফ। তাআ ফরর তকনায ঳ভ৞ তকান ঘািরত যাখরফন না। রনম্নরররখত রফল৞গুররায প্ররত তখ৞ার যাখুন। ১। অ঩নায র঩র঳ তমন রফযরক্ত঴ীন বারফ চারারত ঩ারযন এভনবারফআ রকনরফন। ২। ত঩রযরপযার গুররা এভনবারফ রনফ্ারচত করুন মারত ফায ফায আনষ্টর না কযরত ঴৞। এরত ঳ভ৞ ঄঩চ৞ এফং রফযরক্তয কাযণ ঴র৞ দাাঁড়ারত ঩ারয। ৩। ঄রনক ত঩রযরপযার঳ অরছ তমগুররা র঳রেভ ফা র঩র঳ তকনায ঳ভ৞ ঳স্তা৞ ত঩র৞ মারফন। তাআ ঳ফগুরর প্রর৞াজনী৞ ত঩রযরপযার঳ এক ঳ংরগ ক্রর৞য তচষ্টা করুন। ৪। ত঴াভ র঩র঳ তকনায ঳ভ৞ ডািা তোরযজ প্রডাক্ট ফা রজ঩ ড্রাআব ঄থফা ঳ু঩ায রডস্ক আতযারদ তকনায কথা বাফরফন। ঩ছরন্দয অরগ তজরন রনন কতকগুরর তথযঃ - র঩র঳ ফা করম্পউিায প্রকৃ ত঩রক্ষ একরি জরির মন্ত্র, তাআ তকনায অরগ প্রে অর঳ োন্ড রকনফ না তিান রকনফ? তরফ তজরন যাখা বার োন্ড র঩র঳রত কখনআ ঩ছরন্দয কনরপগারয঱ন ঴৞না। তাআ ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র তিানআ বাররা। তিান তথরক বাররা কাম্যক্ষভতা ত঩রত ঴রর ঄ফ঱যআ র঩র঳য প্ররতযকরি ঄ং঱ ঩াযস্পরযক ঳ভন্ব৞ ঳াধরনয ভাধযরভ রকনরত ঴রফ। ঳ুতযাং র঩র঳য প্ররতযকরি ঄ং঱ ঳ম্পরক্ অ঩নারক প্রচুয না জানরর঑ তফ঱ ধাযণা যাখরত ঴রফ। ঩ুযানাভ ত঳ন্ট্রার প্রর঳র঳ং আউরনি (ফাজারয প্রর঳঳য নারভআ তফ঱ী ঩রযরচত)। প্রর঳঳য অ঩নায র঩র঳য মাফতী৞ রক্র৞া কভ্ রন৞ন্ত্রণ করয। ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র প্রর঳঳য রনফ্াচরন ঄ফ঱যআ ২০০০ তভগা঴াি্জ এয উ঩রয রনফ্াচন করুন। অয োন্ড? ফাজারয তফ঱ কর৞ক ধযরনয প্রর঳঳য ঩া঑৞া মা৞ তমভন ত঩রন্ট৞াভ ত঳ররযন, ত঩রন্ট৞াভ-রড , ডু র৞র তকায, তকায িু ডু র৞া ঑ তকা৞াড তকায , তকায অআ৭ এফং এএভরডয তপনভ ২ ঑ ৩। তরফ ত঴াভ র঩র঳য জনয আরন্টররয প্রর঳঳য রনরর বার ঴রফ। তকননা প্রর঳঳য রনভ্ারণ এযাআ ঳ফরচর৞ অরদ এফং অ঳র রনভ্াতা। এরি ঴ররা করম্পউিারযয প্রধান ঳ারক্ি তফাড্ তমখারন প্রর঳঳য, যাভভ , ঳াউন্ড কাড্ , রবরজএ ফা এরজর঩ ঳ংমুক্ত কযা মা৞। ভাদায তফাড্ রকনরত তগরর খুফআ ঳ভ঳যা৞ ঩ড়রত ঴৞। কাযণ ফাজারয তফ঱ কর৞ক ধযরনয ভাদায তফাড্ যর৞রছ। তকানিা বার তকানিা ভন্দ, এরি রনফ্াচরন রতনরি রফলর৞য প্ররত নজয রদন। প্রথভতঃ এরিয ফা঳ িাআ঩ , রদ্রৃতী৞তঃ এক্স঩ান঱ন স্লি এফং ঳ফ্র঱ল যাভ স্লি। ফা঳ িাআ঩ ঴ররা একিু জরির রফল৞ তরফ তজরন যাখুন র঩র঳অআ ফা঳মুক্ত ভাদায তফাড্ ফত্ভারন মরথষ্ট েযান্ডাড্। এক্স঩ান঱ন স্লি ঳াধাযণতঃ রফরবন্ন ধযরনয কাড্ ধাযণ করয থারক। অয যাভ স্লি ঴ররা যাভ ধাযণ কযায জা৞গা। উব৞ তক্ষরত্র স্লি ঳ংখযা মতরফ঱ী ঴রফ ততআ ভের। ত঴াভ র঩র঳ ক্রর৞য তক্ষরত্র যাভ রনফ্াচন ঴ররা প্রর঳঳রযয ঩রযআ। এরিয ঩ুযা নাভ যান্ডভ এরক্স঳ তভরযাযী - মারক স্মৃরত ফরা ঴৞। এরি এভরফ ফা তভগাফাআরি প্রকা঱ কযা ঴৞। করম্পউিারয যযারভয ফযফ঴ায ঴ররা ঄স্থা৞ী বান্ডায এরাকায ভত। অ঩রন মখন তকান ডািা করম্পউিারয আন঩ুি কযরফন তখন এরি যারভ যরক্ষত থাকরফ। তাআ এরি রনফ্াচরন মরথষ্ট ঳তক্ দৃরষ্ট যাখরত ঴রফ। যাভ রনফ্াচরনয তক্ষরত্র রতনরি রফলর৞য প্ররত রক্ষয যাখরফন - ঩রযভাণ ,঳াআজ এফং ধযন। ঩রযভারনয তক্ষরত্র অ঩নায যাভ মতরফ঱ী ঴রফ কভর঩উিায তত বাররা বারফ কাজ কযরফ। তরফ ঩রযভারনয তক্ষরত্র নূযনতভ ৫১২ তভ.ফা ঴রর চরর। ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র ১ ফা ২ রগগাফাআি যাভ ঴ররা েযান্ডাড্। িাআ঩ ফা ধযরনয তক্ষরত্র যাভরি তকান ধযরনয তাআ তদখুন। ফত্ভারন ভাদারযফারড্য উ঩রমাগী রডরডঅয ২ এফং ৩ নারভ যাভ ঩া঑৞া মা৞। তরফ রনফ্াচরনয তক্ষরত্র ত঱রলাক্তরি মরথষ্ট উ঩রমাগী।
 13. 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ফাজারয রফরবন্ন ধযরনয তকর঳ং ঩া঑৞া মা৞। তরফ অকৃ রতগতবারফ তকর঳ং দুআ ধযরনয িা঑৞ায এফং তডস্কি঩ িাআ঩। তরফ তডস্কি঩ িাআ঩ তকর঳ং ফযফ঴ায ফত্ভারন খুফআ কভ। তাআ িা঑৞ায তকর঳ং র঳ফ্াচন কযরত ঩ারযন। তকননা এরি ঄ল্প জা৞গারত ফ঳ারনা মা৞, ঳঴রজ ঩রযষ্কায কযা মা৞ এফং তদখরত ঳ুন্দয। তাআ অ঩নায রুরচভত এরি তফরছ রনরত ঩ারযন। তরফ তখ৞ার যাখরফন তমন আউএ঳রফ ত঩াি্ ঑ ভাআরক্রারপান ত঩াি্ তমন তকর঳ংর৞য ঳াভরন থারক। র঩র঳ রনফ্াচরনয তক্ষরত্র এরি গুফুত্ব঩ুন্ রফল৞ । কযা঱ তভরভাযী মা কভর঩উিারযয যাভ এফং প্রর঳঳রযয ভরধয ডািা স্থানান্তরযয কাজরি করয থারক। ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র এরিয ভান ১ তভগাফাআি ঴রর বাররা ঴৞। ফত্ভারন ৪ তথরক ১২ তভগাফাআরিয কযা঱ তভাযী ঳ভৃদ্ধ প্রর঳঳য ফাজারয ঩া঑৞া মা৞। র঩র঳য তক্ষরত্র রডস্ক ড্রাআব একরি গুরুত্ব঩ূণ্ ঄ং঱। তরফ রনফ্াচন কযা খুফআ ঳঴জ। তফ঱ কর৞ক ধযরনয রডস্ক ড্রাআব অরছ তমভন ঴াড্ ড্রাআব, ফ্লর঩ রডস্ক ড্রাআব, র঳রড ড্রাআব, রজ঩ ড্রাআব, তি঩ ড্রাআব। ঴াড্ রডস্ক ফা ঴াড্ ড্রাআরব করম্পউিারযয ঳ভস্ত তপ্রাগ্রাভ গুররা থারক। এরি করম্পউিারযয খুফ গুরুত্ব঩ূণ্ ঄ং঱। এরি করম্পউিারযয রবতরয থারক। ফত্ভারন ফাজারয ১২০ রগগাফাআি ১ তিযাফাআরিয ঴াড্ রডস্ক ঩া঑৞া মা৞। ফত্ভারনয করম্পউিারযয র঳রড ড্রাআব ছাড়া কল্পনা কযা মা৞ না। এখন ঳ফধযরনয ঳পি঑৞যায, তগভ঳ র঳রডরত ফাজারয অর঳। একরি র঳রডয ধাযণক্ষভতা ৭২০ তভগা ফাআরিয উ঩রয। র঳রড ড্রাআব র঳রডরত যরক্ষত ডািা ঩ড়রত ঩ারয রকন্তু এখারন নতুন তকান ডািা ত঳ব কযা মা৞ না। ফত্ভারন রফরনাদরনয ভাধযভ ঴র৞রছ র঳রড। র঳রডরত ছা৞াছরফ, গান , র঱ক্ষাভূরক র঳রড আতযারদ যর৞রছ। তাআ ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র র঳রড ড্রাআব ততা থাকরফআ। ফাজারয ঄রনক বাররা ভারনয র঳রড ড্রাআব যর৞রছ। তরফ ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র ৫২ এক্স ভারনয র঳রড রনরত ঩ারযন। অধুরনক প্রজরন্ময কারছ এআ ড্রাআবরি এরকফারযআ নতুন ন৞। রডরবরডরত তফ঱ী ডািা ধাযণ ক্ষভতা থারক। একরি রডরবরড ঩রয঩ূণ্ ছরফ ধাযণ কযরত ঩ারয। বাররা ভরন কযরর ত঴াভ র঩র঳রত রডরবরড ড্রাআব রাগারত ঩ারযন। - র঳রড ড্রাআরবয তচর৞ ঳াভানয তছাি এআ ড্রাআবরিরত, র঳রডরত তকান ডািা তরখা এফং যরক্ষত ডািা তদখা মা৞। ত঴াভ র঩র঳ ফারণরজযক উরি঱য থাকরর এরিরক ত঴াভ র঩র঳রত ফযফ঴ায কযরত ঩ারযন। ভারল্টরভরড৞া কররত করম্পউিারয ঄রড঑ এফং রবরড঑ প্রদ঱্রণয ঳ক্ষভতা ফুঝা৞। ঄রড঑ এয তক্ষরত্র ঄ফ঱যআ অ঩নায ত঴াভ র঩র঳রত ঳াউন্ড কাড্ থাকরত ঴রফ এফং থাকরত ঴রফ স্পীকায। অফায রবরড঑ এয তক্ষরত্র ফত্ভারন তথয প্রমুরক্তরত এরজর঩ কাড্ ফযফ঴ায কযা ঴৞। ঳াউন্ড কারড্য ক্ষভতা রফি এফং এরজর঩ কারড্য তক্ষরত্র তভগা ফাআি রদর৞ প্রকা঱ কযা ঴৞। তরফ রবরড঑য তক্ষরত্র এরজর঩য ভান মত তফ঱ী ঴রফ তত বাররা তযজুরর঱ন এফং আরভজ তদখা মারফ। ভারল্টরভরড৞া ফা র঳রড চারারত ঴রর ঄ফ঱যআ ঳াউন্ড কাড্ প্রর৞াজন। ত঴াভ র঩র঳রত ঳াউন্ড কাড্ খুফআ প্রর৞াজন। ফাংরারদ঱ী ফাজারয ফত্ভারন রফরবন্ন তকাম্পানীয ঳াউন্ড কাড্ বাররা চররছ। তরফ েযান্ডাড্ কাড্ ঴ররা ঳াউন্ড ব্লাোয। তরফ ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র এরিয ভান ঄ফ঱যআ ১২৮ ফীরিয ঴রর বাররা ঴৞। অফায এরজর঩য তক্ষরত্র ৬৪ তভগাফাআি তভরভাযী ঳ম্বররত মায ভরধয রিরব অউি঩ুি অরছ ত঳রি ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র তফ঱ী উ঩রমাগী। আন঩ুি রডবাআ঳ ঴ররা করম্পউিারযয ত঳আ ঳ভস্ত ঄ং঱ মায ভাধযরভ করম্পউিারয তথয ঩ািারনা ঳ম্ভফ। এআ গুররয ভরধয যর৞রছ রক তফাড্, ভাউ঳ স্কানায আতযারদ।
 14. 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  র঩র঳রত প্রাথরভক ডািা আন঩ুরিয জনয ফযফহৃত ঴র৞। রক তফাড্ রক ঳ংখযায রবরত্তরত রনফ্াচন কযা মা৞। একরি ভান ঳ম্পন্ন রক-তফারড্ ঄ফ঱য ১০১ রি ঄থফা ১০৪ রক থাকরফ। তরফ আদারনং ১২১ রি রক ঳ম্বররত তনি঑৞াক্ কী তফাড্ ফাজারয ঩া঑৞া মা৞। ত঴াভ র঩র঳য রক তফারড্য জনয ঄ফ঱যআ নূযনতভ ১০১ রি রক ঩যাড ঳ম্বররত তফাড্ ঩ছন্দ কযরফন।  ফত্ভারনয করম্পউিায চারারনায জনয ভাউর঳য তকান রফকল্প তনআ। ভাউর঳য তীয রচহ্ন ঳ভযত রস্ক্ররন ঘুরয করম্পউিাযরক রন৞ন্ত্রণ করয। ফাজারয তফ঱ কর৞ক ধযরনয ভাউ঳ ঩া঑৞া মা৞। িাকফর িাচ ঩যাড এফং ফািরনয রবন্নতায জনয ভাউর঳য অকায঑ রবন্ন। র঩র঳রত ভাউ঳ ঳ংরমাজরনয ধযরনয ভরধয঑ যর৞রছ রবন্নতা। র঳রয৞ার ভাউ঳ ৯ র঩ন ত঩ারিয ভাধযরভ করম্পউিারযয র঩ছরনয রদরক ঳ংরমাগ থারক। তরফ ফতভ্ারনয ঳ফ ভাউ঳ ঴ররা ফা঳ ভাউ঳ ফা র঩এ঳/২ ভাউ঳। এরি ফত্ভারন ফাজারয তফ঱ী চররছ। অফায িাকফর তমন ঳঴রজ নাড়ারনা মা৞ ত঳রদরক তখ৞ার যাখরত ঴রফ। ত঴াভ র঩র঳রত তমর঴তু একরি অরাদা অরফদন থারক এফং ভাউর঳য উ঩য চা঩ তফ঱ী ঩রড় তাআ কভ দারভয ভাউ঳ এরড়র৞ মান।  স্কযানায ফা রডরজিার কযারভযা ঴ররা করম্পউিারযয একরি ঐরচছক রফল৞। তকননা এরি ফারণরজযক কারজয তক্ষরত্র ফযফহৃত ঴৞। এছাড়া এগুররা তফ঱ ফযা৞ ফহুর। করম্পউিারযয অউি঩ুি রডবাআজ ঴ররা ত঳আ ঄ং঱ তমগুররায ভাধযরভ অ঩রন করম্পউিারয রক কাজ কযরছন ত঳গুররা তদখা মা৞। এ঳ফ ঄ংর঱য ভরধয যর৞রছ ভরনিয ,রপ্রন্টায ,ভরডভ আতযারদ।  ত঴াভ র঩র঳রত ভরনিয তকনা খুফআ জরির। তকননা ফাজারয ঄রনক ধযরনয ভরনিয ঩া঑৞া মা৞। তরফ ঄রধকাং঱ তক্ষরত্র ১৭ আরঞ্চ ভরনিয তফ঱ী ঩ছরন্দয। ঩ছরন্দয তক্ষরত্র তদখায ফযা঩ায ঴ররা ডি-র঩চ। তদখরফন এরি তমন ২৮ রভ.রভ এয নীরচ অর঳। তকননা এরিয উ঩য রনব্য করয ভরনিরযয তযজুরর঱ন। ডি র঩রচয ভান মত কভ ঴রফ ছরফয ভান তত বাররা ঴রফ। অফায ভরনিযরি আনিাযরযাচড ঄থফা নন আনিাযরযাচড তদরখ তদরখ রনন। আনিায রযাচড ভরনিয স্ক্রীনরক তছাি ফড় করয। তাআ এরি এরড়র৞ চরুন। ঩ছরন্দয তক্ষরত্র নন-আনিাযরযাচড ভরনিযআ বাররা।  ত঴াভ র঩র঳য তক্ষরত্র রপ্রন্টায প্রর৞াজন রকনা তা তবরফ রনন। তরফ িু কিাক কারজয জনয ঴রর঑ রপ্রন্টায রকরন যাখা বার। তরফ এখনআ রকনরত ঴রফ এভন তকান কথা তনআ। অরথ্ক ঳ুরফধা ঄নুমা৞ী রকরন রনন। তরফ তজরন ফাজারয দু’ধযরনয রপ্রন্টায ঩া঑৞া মা৞ আনকরজি এফং তরজায রপ্রন্টায। তরফ আঙ্ক তজি ফা ফাফর তজি রপ্রন্টারয বারভারনয যঙীন ছরফ রপ্রন্ট কযা মা৞। তরজায রপ্রন্টারয উন্নত ছা঩া ঴র৞ থারক। তরফ এরিয দাভ তফ঱ী। অয ফারণরজযক কারজয তক্ষরত্র এরি তফ঱ী ফযফহৃত ঴৞।  অ঩নায মরদ ফা঳া৞ তিরররপান থারক তরফ ঄ফ঱যআ ভরডভ রকনরফন। তকননা আন্টাযরনি ঴ররা ফত্ভান করম্পউিায রফরশ্ব ঳ফরচর৞ অররারচত এফং জনরপ্র৞ রফল৞। ভরডরভয ভাধযরভ খফয অদান প্রদান ঑ অন্তজ্ারতকবারফ তমাগারমারগয ঳ফরচর৞ ফড় ভাধযভ। রফরবন্ন স্পীরডয ভরডভ ফাজারয ঩া঑৞া মা৞। তরফ ফাংরারদর঱য জনয ৩৩.৬ তকরফ র঩এ঳ ভরডভআ মরথষ্ট। তরফ এক্সিাযনার না আন্টাযনার রকনরফন ত঳িা রনব্য কযরফ অ঩নায উ঩য। অয দারভয তক্ষরত্র ভরডভ খুফআ ঳স্তা। - ফাংরারদর঱ র঩র঳ ফযফ঴ারযয তক্ষরত্র তফদুযরতক ঳ভ঳যা একরি ফড় ঄ন্তযা৞। তাআ র঩র঳ তকনায ঳ভ৞ আউর঩ এ঳ ফা এরবঅয রকনরফন। তকননা এরিয ফযফ঴ায অ঩নায র঩র঳য ঳ুযক্ষা৞ একফারযআ ঄প্ররতদন্ধী। র঩র঳ এখন ত঳ৌরখন রজরন঳ ন৞ । এরি এখন ঴রত ঩ারয অ঩নায উ঩াজ্রনয ঴ারত৞ায , র঱ক্ষায উ঩কযন এফং রফরনাদন ভাধযভ তাআ ত঴াভ র঩র঳য প্ররতযকরি উ঩কযন রনফ্াচন করুন খুফ র঴঳াফ করয।
 15. 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com একরি ভাআরক্রাকভর঩উিায ঄রনক গুররা অরাদা অরাদা আরররক্ট্রক ঑ আররক্ট্ররনক মারন্ত্রক ঄ং঱ দ্রৃাযা গরিত। এআ মন্ত্রগুররা ঳পি঑৞ায দ্রৃাযা রন৞রন্ত্রত, এআ গুররায প্ররতযকরিরক ঴াড্঑৞ায ফরর। এয একরি ঄নযরি তথরক ঳঴রজ ঩ৃথক কযা মা৞ এফং নতুন ঩াি্঳ দ্রৃাযা ঩রযফত্ন কযা মা৞। একরি কভর঩উিায ঄রনকগুরর ঴াড্঑৞ারযয ঳ভরষ্ট। উ঩রযয ছরফরত নভুনা স্বরু঩ রকছু ঴াড্঑৞ায তদখারনা ঴ররা- কভর঩উিায ঴াড্঑৞াযরক অফায দুআ তেনীরত বাগ কযা মা৞ :- তম ঳ভস্ত ঄ল্প ঳ংখযক ঴াড্঑৞ায ছাড়া কভর঩উিায চরর না তারক প্রাথরভক ঴াড্঑৞ায ফরা ঴৞। তমভন-  ভাআরক্রাকরভ঩উিারযয রফরবন্ন ঄ংর঱য ভরধয তমাগারমাগ যক্ষায জনয ঳ারক্ি ধাযণ করয।  ভাআরক্রাপ্রর঳঳য (Microprocessor): আ঴ায করভ঩উিারযয তকিী৞ ফা ভূর ঄ং঱। আ঴া ঳ভস্থ করভ঩উিাযরক ভাদায তফারড্য ঳া঴ারময রন৞ন্ত্রন করয। (Random access memory) : র঳র঩আউ যারভয ভাধযরভ উ঩াত্ত্ব ঳ংগ্র঴ , ভজুদ এফং উদ্ধায করয।
 16. 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  - আ঴ারত করভ঩উিায চারু কাররন ঳ভর৞য তপ্রাগ্রাভ ধাযণ করয। আ঴া ছাড়া঑ রফরবন্ন আন঩ুি-অউি঩ুি রডবাআ঳রক রন৞ন্ত্রন করয। গ্রারপক্স কাড্ - আ঴া দ্রৃাযা ভরনিযরক করন্ট্রার করয।  এআ রচ঩গুরর ফ্লর঩ এফং ঴াড্রডস্ক করন্ট্রার করয।  মারক তভআনরফাড্, র঳রেভ তফাড্ এফং ফযাকর঩ন তফাড্ ঑ ফরা ঴৞) ঴রে ঩ার঳্ানার কভর঩উিারযয হৃদর঩ন্ড। কাযন আ঴াআ কভর঩উিারযয ঄রধকাং঱ প্রর঳র঳ং ক্ষভতা অধায। অ঳রর আ঴াআ র঩র঳ - আ঴া র঳রেভ রযর঳া঳্ (রমভন - IRQ রাআন, DMA চযারনর , I/O তরারক঱ান) ; তকায কভর঩ারনন্ট঳ (মথা - CPU , Chipset,Real time clock) এফং র঳রেভ তভরভাযী (মথা -RAM, BIOS RAM, CMOS RAM) আতযারদ ধাযন করয। আ঴া একরি printed circuit board মা কভর঩উিারযয প্রর৞াজনী৞ প্রর঳র঳ং ঄ং঱ গুরর ধাযন করয। কভর঩উিারযয ঄ং঱গুরর ঩যস্পরযয ঳ংরগ 'Interconnecting logic circuit ' দ্রৃাযা ঳ংমুক্ত থারক।
 17. 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কািারভাগত বারফ আ঴া রতন প্রকায -  - ঄রধকাং঱ ভাদাযরফাড্আ এআ ধযরনয। আ঴ারত ঳ভস্ত কভর঩ারনন্টগুরর তফারড্য ঳ংরগ রপস্কড কযা থারক রফধা৞ অ঩রগ্রড কযা মা৞ না । শুধু র঳র঩আউ এফং যাভ ছাড়া ঄নয রকছু ঩রযফত্ন কযা মা৞ না। দযকায ঴রর ঩ুযা ভাদাযরফাড্রিআ ঩ারল্টর৞ তপররত ঴৞।  - আ঴ারত ঩যস্পয ঳ংমুক্ত স্লি থারক- তকান অআ,র঳ রপস্কড কযা থারক না। CPU , DRAM, BIOS, ROM এফং ঄নযানয ত঳ন্ট্রার প্রর঳র঳ং কভর঩ারনন্ট গুরর অরাদা তফারড্ ঳রন্নরফর঱ত থারক তমগুরর ফযাকর঩তনয স্লরি ফ঳ারনা ঴৞ - পরর ঳঴রজআ আ঴ারক অ঩রগ্রড কযা মা৞। র঩,এ঳/২ িাআ঩ কভর঩উিারয প্রথভ এআ ধযরনয ফযাকর঩ন ভাদাযরফাড্ ফযফ঴ায কযা ঴৞। রকন্তু এয ঳ভ঳যা ঴ররা ফা঳ - এরত একরি ভাত্র ফা঳ োআর ফযফ঴ায কযা মা৞ (শুধুভাত্র অআ,এ঳,এ ফা এভ,র঳,এ ফা঳)।  ভাদাযরফাড্রক অয঑ অ঩রগ্রড ঑ ঳ারব্঳ উ঩রমাগী কযায জনয ভডু রায ভাদাযরফাড্ ততযীয তচষ্টা চররছ। আ঴ারত CPU, Math-coprocessor, এফং ঄নযানয IC গুরররক একরি ঩রযফত্নরমাগয তফারড্ স্থা঩ন কযা ঴৞ মা ভাদাযরফারড্ ফ঳রনা মা৞। অয ভাদাযরফারড্ RAM, BIOS RAM, CMOS RAM, ঄নযানয করন্ট্ররায এফং ফা঳ আন্টাযরপ঳ গুরররক ধাযন করয। মরদ঑ ঳঴রজআ আ঴ারক অ঩রগ্রড কযা মা৞ তথার঩঑ আ঴া ততভন জনরপ্র৞তা ঩া৞ নাআ। - তকান ধযরনয র঳র঩আউ ঳ার঩াি্ কযরফ তায উ঩রয রবরত্ত করয ভাদাযরফাড্রক এআ কর৞কবারফ রফবক্ত কযা মা৞ঃ- Socket-7, Socket- 478 PGA, Slot-A, Socket-A , Socket -775 LGA  ঳রকি-৭ ভাদাযরফাড্ - ঳াধাযনতঃ ত঩রন্ট৞াভ এফং ত঩রন্ট৞াভ এভ,এভ,এক্স , ঳াআরযক্স ঑ এএভরডয রফরবন্ন ভরডররয র঳র঩আউ ঳ার঩াি্ করয।
 18. 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  ঳রকি-৪৭৮ ভাদাযরফাড্ - ঳াধাযনতঃ ত঩রন্ট৞াভ তপ্রা র঳র঩আউ ঳ার঩াি্ করয।  ঳রকি-এ - এ,এভ,রড এথরন ঑ ডু যন প্রর঳঳য এয উ঩রমাগী  স্লি-এ- ভাদাযরফাড্ - স্লি- এ- ভাদাযরফাড্ - আ঴া এক঳ভর৞ ত঩রন্ট৞াভ প্রর঳রযয জনয রনরভ্ত ঴র৞রছর। ঳রকি এএভ-২ : Socket AM2 Motherboard। এএভরডয এথরন, ঄঩রিযন, ঳যাভরপ্রান ঑ তপনভ প্রর঳঳য ফযফ঴ারযয উ঩রমাগী তফাড্। আ঴া PGA-ZIF ফা র঩ন গ্রীড এরয িাআর঩য প্রর঳঳য ঳ার঩াি্ করয। স্লি-১- ভাদাযরফাড্ - ঳াধাযনতঃ ত঩রন্ট৞াভ ত঳ররযন , ত঩রন্ট৞াভ-২ এফং ত঩রন্ট৞াভ-৩ র঳র঩আউ ঳ার঩াি্ করয। ঳রকি-৭৭৫ ভাদাযরফাড্ - ত঩রন্ট৞াভ ত঳ররযন ঳঴ ত঩রন্ট৞াভ-এয ডু র৞র, তকা৞াড ঑ অআ৭ তকায প্রর঳঳য ঳ার঩াি্ করয। এছাড়া ঑ এ,এভ,রডয এথরন ঑ তপনভ প্রর঳঳য ঳ার঩াি্ করয। ঳রকি-১৩৩৬ ভাদাযরফাড্ - আ঴া একরি এররজএ ঳রকি , ত঩রন্ট৞াভ তকায অআ-৭ প্রর঳রযয জনয রফর঱লবারফ আ঴া ততযী কযা ঴র৞রছ। তাআ ফরর ঳ফ ভাদাযরফাড্ ঳ফ ধযরনয র঳র঩আউ ঳ার঩াি্ করয না - তমভন ঩ুযাতন ভাদাযরফাড্ গুরর ত঩রন্ট৞াভ -১২০ তভ,঴া, এফং নতুন ভাদাযরফাড্ গুরর ত঩রন্ট৞াভ এভ,এভ,এক্স -২০০ তভ,঴া, ঩ম্যন্ত ঳ার঩াি্ করয মরদ঑ উব৞আ ঳রকি-৭ ভাদাযরফাড্ ।
 19. 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ভাদাযরফারড্য অকায , অকৃ রত , ঳ারফ্ক তর-অউি এফং প্রধান কভর঩ারনন্টগুররয ঄ফস্থান ঄নু঳ারয ভাদাযরফাড্রক রতন বারফ বাগ কযা মা৞ - AT, ATX and NLX ভাদাযরফাড্ - ১। এরি-োআর ভাদাযরফাড্ - এরিআ ঴রে ত঳ানাতন োআর ; মা দুআ ধযরনয ঴৞ 'Baby-AT' এফং 'Full-AT" ( ত঱রলাক্তরিয ঳াআজ ফড়) । দুআরি তফর঱রষ্টয কাযরন আ঴ারক তচনা মা৞ – আ঴ারত দুআ ত঳ি ৬ র঩ন রফর঱ষ্ট ঩া঑৞ায কারনক্টয অরছ। o অআ,এ঳,এ ফা঳ স্লি ফযাফয র঳র঩আউ ঳রকি ফ঳ারনা থারক। ২। এরিএক্স- োআর ভাদাযরফাড্ - আ঴া ঳রকি-৭ এফং ঳রকি-৮ ছাড়া঑ ঳ি-১ ঳ার঩াি্ করয। রতনরি তফর঱রষ্টয কাযরন আ঴ারক তচনা মা৞ - o অআ/঑ ত঩াি্ কারনক্টয গুররারক ভাদাযরফাড্য র঩ছরন একরি একক অআ/঑ ঩যারনরর র঳ভাফদ্ধ কযা ঴র৞রছ। o আ঴ারত র঩,এ঳/২ োআররয ২০ র঩ন রফর঱ষ্ট ঩া঑৞ায কারনক্টয অরছ।  র঳র঩আউ ঄নযানয এক্স঩ান঱ন ঳ি তথরক দুরয ঄ফস্থান করয।
 20. 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  ৩। এন,এর,এক্স ভাদাযরফাড্ - এরিএক্স- োআর ভাদাযরফাড্ আনষ্টর , অ঩রগ্রড এফং রযর঩঳ কযা তফ঱ ঝারভরা঩ুন্ রফধা৞ এআ ধযরনয ভাদাযরফারড্ তা ঳঴জ কযায তচষ্টা কযা ঴র৞রছ। "Raiser Card ' নাভক এক ধযরনয তফারড্য ঳ংরগ স্ব৞ং ভাদাযরফাড্রকআ িাগ-আন কযা থারক ; পরর ঳঴রজআ ভাদাযরফাড্রক খুরর আ঴ায জাম্পায ,যাভ আতযারদ ঩রযফত্ন কযা মা৞। ৪। রফ,রি,এক্স পভ্ পযাক্টয ভাদাযরফাড্- রফরবন্ন যকভ পযভ পযাক্টরযয উ঩য রবরত্ত করয রফরবন্ন অকায অকৃ রতয ভাদাযরফাড্
 21. 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এখারন একরি প্রাভানয ভাদাযরফারড্য রফরবন্ন ঄ংর঱য ঳রচত্র ফণ্না তদ঑৞া ঴ররা - আ঴া একরি AMD Socket AM2 Motherboard। এএভরডয এথরন, ঄঩রিযন, ঳যাভরপ্রান ঑ তপনভ প্রর঳঳য ফযফ঴ারযয উ঩রমাগী তফাড্। আ঴া PGA-ZIF ফা র঩ন গ্রীড এরয িাআর঩য প্রর঳঳য ঳ার঩াি্ করয। আ঴ায কন্টাক্ট এরয৞া ৯৪০ , েন্ট ঳াআড ফা঳ ১০০০ তভ.঴া. এফং রডরডঅয-২ যাভ ঳ার঩াি্ করয। : ATX ঩া঑৞ায ঳ািাআরক ভাদাযরফারড্য ঳ারথ মুক্ত করয এফং ত঩রযরপযার঳ রডবাআর঳য ভরতা ভাদাযরফারড্য রফরবন্ন করম্পারনরন্টয কাম্কযী পাং঱রনয জনয -৫ তবাল্ট রডর঳ তথরক +১২ তবাল্ট রডর঳ ঩ম্ন্ত ঩া঑৞ায ঳যফাযা঴ করয। এআ কারনক্টয ২০ র঩ন রফর঱ষ্ট ।

×