EENNEERROO 
JJAANNUUAARRYY
FFEEBBRREERROO
MMAARRZZOO
AABBRRIILL
MMAAYYOO
JJUUNNIIOO
JJUULLIIOO
AAGGOOSSTTOO 
AAUUGGUUSSTT
SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
OOCCTTUUBBRREE
NNOOVVIIEEMMBBRREE
DDIICCIIEEMMBBRREE
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

LOS MESES DEL AÑO EN INGLÉS Y ESPAÑOL

1.337 visualizaciones

Publicado el

Carteles de los meses del año en inglés y español para la ASAMBLEA de Educación Infantil

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

LOS MESES DEL AÑO EN INGLÉS Y ESPAÑOL

 1. 1. EENNEERROO JJAANNUUAARRYY
 2. 2. FFEEBBRREERROO
 3. 3. MMAARRZZOO
 4. 4. AABBRRIILL
 5. 5. MMAAYYOO
 6. 6. JJUUNNIIOO
 7. 7. JJUULLIIOO
 8. 8. AAGGOOSSTTOO AAUUGGUUSSTT
 9. 9. SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
 10. 10. OOCCTTUUBBRREE
 11. 11. NNOOVVIIEEMMBBRREE
 12. 12. DDIICCIIEEMMBBRREE

×