Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Team working

1.671 visualizaciones

Publicado el

In this presentation is to be noted that the differences between teams and groups

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • Sé el primero en comentar

Team working

 1. 1. مرا دیگر گونه خدایی می بایست تیم سازی و فرهنگ تیمی ، بازتعریفی که نیاز هر روزه ما در زندگی است
 2. 2. ابراهیم در آتش زنده یاد احمد شاملو در آوار خونین گرگ و میش دیگر گونه مردی آنَک، که خاک را سبز می خواست، و عشق را شایسته ی زیباترین زنان که اینَش به نظر هَدییَتی نه چنان کم بها بود که خاک و سنگ را بشاید؛ چه مَردی، چه مَردی، که می گفت: قلب را شایسته تر آن، که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تر آن، که زیباترین نا مها را بگوید، و شیرآهن کو همردی از این گونه عاشق، میدان خونین سرنوشت، به پاشنه ی آشیل درنوشت. روئینه تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود، آه اسفندیار مغموم: تورا آن به که چشم فرو پوشیده باشی! آیا نه؛ یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من از فرو رفتن تن زدم، صدایی بودم من، شَکلی میان اَشکال، و معنایی »! نه « : من تنها فریاد زدم یافتم. من، بودم؛ و شدم، نه زان گونه که غنچه ای گلی، یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی! راست بدان گونه که عالی مردی شهیدی! تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندَگَکی سر به راه نبودم، و راه بهشت مینوی من، بُز رو طوع و خاکساری نبود. مرا دیگ رگونه خدایی می بایست، شایسته ی آفرینه ای که نواله ی ناگزیر را گردن کج نم یکند! و خدایی دیگر گونه آفریدم! دریغا شیرآهن کوه مردا که تو بودی، و کوه وار پیش از آنکه به خاک افتی، نستوه و استوار، مرده بودی اما نه خدا و نه شیطان! سرنوشت تو را بتی رقم زد، که دیگران م یپرستیدند! بتی که دیگرانش م یپرستیدند.
 3. 3. ارائه دهندگان بهاره قدمی اسکرام مستر تیم لئوپارد شرکت مهندسی کسرا سید عزیزالله بنی هاشمی مدیر پژوهش و نوآوری شرکت مهندسی کسرا Twitter : @AzizBanihashemi Twitter : @bghadami
 4. 4. تیم سازی و فرهنگتیمی  تعریف تیم  تفاوت تیم و گروه  بازی  مراحل اصلی تیم سازی  مزیت این توانمندی برای تمامی افراد  بازی  انواع تیم  نقشهای کلیدی در تیم  کاراکترهای شخصیتی افراد در تیم  بازی  نقاط کلیدی که باید در خاطرتان نگه دارید
 5. 5. تعریف تیم تیم مجموعه ای از افراد مستقل با یک هدف مشترک است که همگی این افراد با توانایی های مکمل در راستای یک هدف ، حرکت کرده و برآیند خروجی آنها بهتر از مجموع تک به تک آنها شده است. (Mallory,1991)
 6. 6. تفاوتتیم و گروه تیم گ روه های کاری سنتی رهبر در این تیم ها به عنوان تسهیل کننده شرایط کاری و مربی فعالیت می کند. مدیر در این تیم ها تعیین کننده برنامه کاری و کنترل کننده فعالیت اعضای تیم است. اهداف با توافق و درک مشترک همه اعضای تیم تعیین می شوند اهداف فعالیت تیم از طریق سازمان به اعضای تیم ابلاغ می ش وند جلسات به صورت بحث مشارکتی در این تیم ها برگزار می شود مدیر در این تیم ها برگزار کننده و اداره کننده جلسات ا ست برنامه ریزی انجام وظایف توسط اعضای تیم برای کل تیم انجام می شود مدیر وظیفه تقسیم وظایف بین اعضای تیم را برعهده د ارد پاسخگویی بر عملکرد تیم و برآیند کلی فعالیت های تیم بنا شده است پاسخگویی بر روی عملکرد شخصی اعضا بنا شده ا ست اعضای تیم در قالب یک واحد همگن فعالیت و تلاش می کنند اعضای تیم با یکدیگر به رقابت می پ ردازند جریان آزاد ارتباطات از بالا به پایین و در جهت عکس در تیم وجود دارد ارتباطات توسط مدیر از بالا به پایین در تیم برنامه ریزی و کنترل می شو د اشتراک اطلاعات در همه فعالیت های تیم وجود دارد اطلاعات گاهی اوقات توسط اعضای تیم گرو کشیده می ش ود همه تصمیمات در دل تیم گرفته می شود تصمیمات کلیدی توسط مدیر تیم گرفته می ش ود
 7. 7. حالا وقت بازی شد
 8. 8. نقاطروشن در یکفعالیتتیمی در یکفعالیت تیمی برای حل مشکلات روی توانمندی همه اعضای تیم می توان حساب کرد در یک محیط مناسب برای رشد جمعی با مشکلات مربوط به هر پروژه رو به می شویم عدم ارتباط یا کمبود ارتباط بین اعضای درگیر در یکپروژه به شدت بهبود می یابد با ارتقای فضای همکاری و مساعدت گروهی بهره وری عملکرد هر فرد از اعضاء افزایشمی یابد امکان انجام یک فعالیت که برای برخی از اعضاء مطلوب نیست ولی مورد توافق اکثر اعضای تیم هست ، میسر می شود
 9. 9. همه دلایل برای کار تیمی به همین شفافیت نیستند همیشه پشت تصویری که می بینیم دلایل و دیدگاه های پنهانی نیز وجود دارد
 10. 10. دلایل جانبیبرایتوسعه فعالیتتیمی در یکفعالیت تیمی حجم کار با مشورت اعضاء روشن می شود )این مورد توسط مدیران پروژه و یا رهبران سازمان به تیم تفویضاختیار می شود( انتقال دانش و تشریک اطلاعات انجام می پذیرد ) سازمان ها هزینه های پنهان زیادی برایآموزشو انتقال دانشبین اعضای خود دارند( محیط کاری و سبک کاری با نظر اعضاء و توافق سازمان بر اساس یک مدل تفویضاختیار تعیین می شود )مدل تفویضاختیار( محیط مناسب تری برای فعالیت جدی تر و اثرگذارتر اعضاء فراهم می شود. )اعضای احتیاج به شفافیتدر وظایفو دیده شدن و سپاسگذاری متقابل دارند(
 11. 11. فعالیتتیمییکنیاز یا یکضرورت مسوؤلیت های اجرایی: شما در هر شرایطی دریکسمت اجرایی مجبور هستید که مستقیم ا با یکیا چند تیم در ارتباط قرار گیرید و یا عضو یکتیم شوید مدیریت میانی : شما به عنوان یکمدیر میانی در هر سازمانی مجبور خواهید شد از دو نفر تا نزدیکبه دویستنفر را مدیریتکنید و به همین دلیل مجبور به ساخت تیم خواهید شد. دانستن توانایی کار تیمی به شما کمکمی کند که در هنگام رو به رو شدن با این شرایط شوکه نشوید و بروز سایر توانایی های فنی و تخصصی شما دچار تنشنشود. کارآفرینان ، خویش فرمایان و یا مالکین یک کسب و کار : شما به عنوان مالکیککسبو کار و یا یککارآفرین باید بتوانید از توانایی و دانشدیگر افراد مستعد استفاده کنید تا در کنار آنها کسب و کار خود را رونق دهید. حتی شما به عنوان یکخویشفرما هم باید بتوانید عضوی از یکشبکه اجتماعی کسب و کار باشید. توانایی کار تیمی می تواند شما را در دستیابی به اهداف خودتان یاری برساند. کار با مردم : اگر شما هر سمت و یا مسوؤلیتی در آینده بر عهده بگیرید که با مردم در ارتباط قرار بگیرید مجبور می شوید تا بر توانایی توسعه روابط اجتماعی خود تکیه کنید. شما با توانایی کار تیمی می توانید درک بهتری از تفاوت های دیدگاهی افراد به دست بیاورید و با تعریف یک هدف جعی از همراهی مردم برایتحقق این هدف بهره مند شوید.
 12. 12. باز هم وقت بازی شد
 13. 13. انواع تیم ها ) Capezio,1996 ) تیم های حل کننده مسأله ) problem–solvingteams ) اعضای تیمی که برای حل مسئله تشکیل می شوند تبادل نظر می کنند، درباره فرایند کار ابراز نظر و پیشنهاد می نمایند و باعث می شوند که روشانجام کار بهبود یابد. ولی به ندرت امکان دارد که به این تیمها اختیارات زیادی داده شود و آنها نمی توانند به نظرات خود جامه عمل بپوشانند. تیم های خودگردان ) Self-managedworkteams ) تیمهایی که برای حل مسائل به وجود آمدند، دچارانحراف نشدند، چون مسیر کاری آنها مشخصبود و نمی توانستند دامنه فعالیت خود را بدانجا بکشانند که کارکنان را در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دهند. این ضعف منجر به تجربه جدیدی شد که در سایه آن تیم های مستقل به وجود آمد که نه تنها مسائل را حل می کرد، بلکه جنبه اجرائی را نیز بر عهده می گرفت و مسئولیت کامل نتیجه کار را عهده دار می گردید. معمولا تیم های خود گردان از 10 تا 15 نفر تشکیل می شوند و مسئولیتهای سرپرستان پیشین را بر عهده می گیرند. تیم خود مدار می تواند اعضاء را انتخاب نماید و عملکرد آنها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد.
 14. 14. انواع تیم ها ) Capezio,1996 ) تیم های متخصص) Cross-functionalteams ) افراد این تیم متعلق به یکسطح )در سلسله مراتب اختیارات سازمانی( هستند ولی دارای تخصصهای گونا گون اند و برای انجام یک کار تخصصی گرد هم می آیند. درواقع گروه ضربت چیزی نیست، مگر همان گروه متخصص. به همین گونه کمیته از افرادی تشکیل می شود که به دوایر مختلف تعلق دارند و آن هم نمونه ای از یک تیم متخصص است. به طور خلاصه تیم تخصصی ابزار یا وسیله ای موثر است که افراد متخصصیک سازمان )حتی متعلق به چند سازمان( را گرد هم می آورد تا اطلاعات رد و بدل نمایند و کارهای طرحها یا پروژه های پیچیده را هماهنگسازند. تیم های کاری تیم های مدیریت تیم های مجازی حلقه های کیفیت
 15. 15. مراحل اصلی تیم سازی
 16. 16. فعالیتهایتیمیو اعضایتیم تیپ افراد در فعالیت های تیمی شخصیت افراد (Mallory, 1991) غالب و تعیین کننده مسیر برای همه اعضاء تأثیر گذار ولی پیرو حرکت تیمی میانجی و صالح پیروی قدرت و تصمیم تیم نقش های کلیدی در تیم نقش های کلیدی رهبریت تیم منتقد نیروی اجرایی و کاری روابط عمومی خارجی هماهنگ کننده ایده پرداز بازرس و ممیز
 17. 17. باز هم وقت بازی شد
 18. 18. CUSTOMERS  Customer satisfaction Teams Vendor Relationship Teams Partnerships & Joint-Venture Teams Operating Teams Natural Work Teams Cross-functional Teams Corrective Action Teams Hybrid Teams Management Team Function and Department Heads Senior Team CEO VPs ساختار پیشنهادی برای فعالیت های کارتیمی در یک سازمان Inverting the Organizational Pyramid
 19. 19. Illinois Institute for Maternal and Child Health Leadership How to Make Teams Really WorkSystematic View of Team Development 1 Establish Mission “Mutual Goals and Commitment” 6 Evaluation “Results” 5 Team controls “Focus” 4 Team Dynamics “Maturity” 3 Team Rules and Guidelines “Values/Norms” 2 Team Design And Leadership “Structure”
 20. 20. و خدایی دیگر گونه آفریدم تیم سازی و فرهنگ تیمی ، بازتعریفی که نیاز هر روزه ما در زندگی است

×