Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

کنترل بیماری های انگور

2.542 visualizaciones

Publicado el

کنترل بیماری های انگور با روش های ارگانیک و سود جستن از قارچ کش و باکتری کش ارگانیک بردوفیکس

Publicado en: Alimentación
 • Sé el primero en comentar

کنترل بیماری های انگور

 1. 1. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 2. 2. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 3. 3. ‫آن‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫انگور‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ Grape diseases
 4. 4. ‫مو‬ ‫دروغی‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫سفیدک‬ ‫یکی‬‫از‬‫بیماریهای‬‫بسیار‬‫رایج‬‫تاکستان‬‫ها‬‫بوده‬‫که‬‫به‬‫ک‬‫لیه‬‫اندام‬ ‫های‬‫هوایی‬‫گیاه‬(،‫برگ‬،‫گل‬‫دم‬،‫میوه‬،‫حبه‬‫پیچک‬‫و‬‫شاخه‬) ‫خسارت‬‫میزند‬‫و‬‫میزان‬‫خسارت‬‫ناشی‬‫از‬‫آن‬‫برحسب‬‫شرایط‬‫آ‬‫ب‬ ‫و‬،‫هوایی‬‫بسیار‬‫متغیر‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫در‬‫سالهایی‬‫که‬‫میزان‬‫ب‬‫ارندگی‬ ‫و‬‫دما‬‫باالتر‬‫است‬.،‫میزان‬‫خسارت‬‫ناشی‬‫از‬‫این‬‫بیماری‬‫بی‬‫شتر‬ ‫می‬‫باشد‬.
 5. 5. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫عالئم‬‫بیماری‬‫ابتدا‬‫بر‬‫روی‬‫سطح‬‫برگ‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫لکه‬‫ها‬‫ی‬‫زرد‬ ،‫کمرنگ‬‫نیمه‬،‫شفاف‬‫روغنی‬‫و‬‫بدون‬‫حاشیه‬‫مشخص‬‫دیده‬‫می‬ ‫شوند‬.‫در‬‫سطح‬‫زیرین‬‫همین‬‫نقاط‬‫قارچ‬‫به‬‫صورت‬‫کرک‬‫های‬ ‫خاکستری‬‫یا‬‫قهوه‬‫ای‬‫شکالتی‬‫تشکیل‬‫می‬‫گردد‬.‫قسمت‬‫های‬ ‫آلوده‬‫به‬‫تدریج‬‫نکروزه‬‫می‬‫گردد‬‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫قهوه‬‫ای‬‫در‬‫می‬‫آی‬‫د‬. ‫لکه‬‫های‬‫مرده‬‫نامنظم‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫هم‬‫پیوسته‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫قس‬‫مت‬ ‫های‬‫وسیع‬‫مرده‬‫ای‬‫روی‬‫برگ‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آید‬‫و‬‫باعث‬‫ریزش‬ ‫نابهنگام‬‫برگ‬‫ها‬‫می‬‫شود‬.
 6. 6. ‫بیماری‬‫بر‬‫روی‬‫گل‬‫ها‬‫و‬‫خوشه‬‫های‬‫جوان‬‫به‬‫صورت‬‫پیچ‬ ‫خوردگی‬‫و‬‫عصایی‬‫شکل‬‫شدن‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬.‫سپس‬‫پوش‬‫ش‬ ‫سفید‬‫شفافی‬‫بر‬‫روی‬‫آنها‬‫ظاهر‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫به‬‫تدریج‬‫ب‬‫ه‬ ‫شکالتی‬‫تغییر‬‫رنگ‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫خشک‬‫می‬‫گردد‬.‫اینگون‬‫ه‬ ‫خوشه‬‫ها‬‫به‬‫محض‬‫کمترین‬‫ضربه‬‫شکسته‬‫می‬‫شوند‬.
 7. 7. ‫حبه‬‫های‬‫جوان‬‫انگور‬‫در‬‫موقع‬‫تشکیل‬‫خوشه‬‫یا‬‫کمی‬‫بعد‬‫از‬ ‫آن‬‫ممکن‬‫است‬‫مورد‬‫حمله‬‫قارچ‬‫قرار‬‫گیرد‬‫و‬‫روی‬‫آنها‬ ‫پوشش‬‫سفیدی‬‫از‬‫کرک‬‫تشکیل‬‫گردد‬.‫غوره‬‫های‬‫جوان‬‫از‬ ‫حساسیت‬‫بیشتری‬‫برخوردارند‬‫و‬‫در‬‫اثر‬‫آلودگی‬‫به‬‫رنگ‬‫قهوه‬ ‫ای‬‫درآمده‬‫و‬‫می‬‫ریزند‬.‫چنانچه‬‫اندازه‬‫حبه‬‫ها‬‫به‬‫نصف‬‫رسی‬‫ده‬ ‫باشد‬‫قارچ‬‫به‬‫نسج‬‫آنها‬‫نفوذ‬‫پیدا‬‫می‬‫کندکه‬‫در‬‫اثر‬‫آل‬‫ودگی‬‫به‬ ‫رنگ‬‫قرمز‬‫قهوه‬‫ای‬‫و‬‫چروکیده‬‫در‬‫می‬‫آیند‬.‫درمراحل‬‫پیشرف‬‫ته‬ ‫و‬‫نزدیک‬‫به‬‫زمان‬‫برداشت‬،‫محصول‬‫این‬‫حبه‬‫ها‬‫پالسیده‬‫ش‬‫ده‬ ‫و‬‫منظره‬‫پوسیدگی‬‫قهوه‬‫ای‬‫را‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آورند‬.
 8. 8. ‫شاخه‬‫های‬‫جوان‬‫و‬‫پیچک‬‫ها‬‫و‬‫دمبرگ‬‫ها‬‫و‬‫دم‬‫میوه‬‫ها‬‫نیز‬ ‫ممکن‬‫است‬‫آلوده‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫آنها‬‫متوقف‬‫شود‬.‫نوک‬‫شاخه‬ ‫های‬‫آلوده‬‫متورم‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫عصایی‬‫شکل‬‫و‬‫خمیده‬‫می‬‫گرد‬‫د‬ ‫و‬‫توسط‬‫کرکهای‬‫سفید‬‫پوشیده‬‫می‬‫شود‬.‫بعدا‬‫این‬‫شاخه‬‫ها‬ ‫به‬‫رنگ‬‫قهوه‬‫ای‬‫در‬‫آمده‬‫و‬‫از‬‫بین‬‫می‬‫رود‬.
 9. 9. .
 10. 10. .
 11. 11. .
 12. 12. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچ‬plasmopara viticola‫می‬‫باشد‬.‫عامل‬ ‫بیماری‬‫زمستان‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫اوسپور‬‫در‬‫داخل‬‫برگ‬‫های‬‫مرد‬‫ه‬ ‫و‬‫گاهی‬‫در‬‫میوه‬‫و‬‫شاخه‬‫مرده‬‫می‬‫گذراند‬.‫برگ‬‫های‬‫مرده‬‫در‬ ‫زمستان‬‫می‬‫پوسند‬‫و‬‫اسپورها‬‫را‬‫آزاد‬‫می‬‫کنند‬.‫در‬‫شرایط‬ ‫بارانی‬‫فصل‬،‫بهار‬‫اوسپورها‬‫به‬‫وسیله‬‫باران‬‫و‬‫یا‬‫باد‬‫بر‬‫ر‬‫وی‬ ‫گیاهان‬‫منتقل‬‫شده‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫سطح‬‫خاک‬‫جوانه‬‫می‬‫زنند‬. ‫اوسپوری‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫این‬‫جوانه‬‫زدن‬‫تولید‬‫می‬،‫شود‬‫به‬‫بر‬‫گ‬ ‫های‬‫خیس‬‫نزدیک‬‫به‬‫سطح‬‫خاک‬‫منتقل‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫آنها‬‫ر‬‫ا‬ ‫آلوده‬‫می‬‫کند‬.
 13. 13. ‫وقتی‬‫اسپورانژیوم‬‫ها‬‫در‬‫سطح‬‫خیس‬‫برگ‬‫قرار‬‫می‬‫گیرن‬‫د‬ ‫جوانه‬‫زده‬‫سپس‬‫از‬‫طریق‬‫روزنه‬‫ها‬‫آلودگی‬‫های‬‫ثانویه‬‫را‬ ‫بوجود‬‫می‬‫آورند‬.
 14. 14. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: -‫پیشگیری‬‫از‬‫جمع‬‫شدن‬‫آب‬‫راکد‬‫در‬‫تابستان‬‫ها‬ -‫از‬‫بین‬‫بردن‬‫اندام‬‫های‬‫سبز‬‫به‬‫ویژه‬‫برگ‬‫های‬‫خیلی‬‫نز‬‫دیک‬ ‫به‬‫زمین‬ -‫جمع‬‫آوری‬‫و‬‫انهدام‬‫برگ‬‫ها‬‫و‬‫شاخه‬‫های‬‫آلوده‬
 15. 15. -‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫ذیل‬: 10‫در‬‫هزار‬‫قبل‬‫از‬‫تورم‬‫جوانه‬‫ها‬ 5‫در‬‫هزار‬‫قبل‬‫از‬‫گل‬‫دادن‬ ‫بعد‬‫از‬‫گل‬‫دادن‬(‫هر‬10‫الی‬12‫روز‬‫یکبار‬‫تکرار‬‫گردد‬) ‫دفعات‬‫سمپاشی‬‫بسته‬‫به‬‫شرایط‬‫محیطی‬‫و‬‫تعداد‬‫بار‬‫ندگی‬‫و‬ ‫توصیه‬‫های‬‫کارشناسان‬‫ایستگاههای‬‫پیش‬‫آگاهی‬‫تعی‬‫ین‬ ‫خواهد‬‫شد‬.
 16. 16. ‫سفیدک‬‫مو‬ ‫سطحی‬ ‫بیماری‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫و‬‫یا‬‫حقیقی‬،‫مو‬‫یکی‬‫از‬ ‫خطرناکترین‬‫بیماریهای‬‫قارچی‬‫انگور‬‫در‬‫دنیا‬‫بوده‬‫و‬‫هر‬‫ساله‬ ‫در‬‫بیشتر‬‫تاکستان‬‫های‬‫ایران‬‫نیز‬‫خسارت‬‫زیادی‬‫به‬‫ب‬‫ار‬ ‫می‬‫آورد‬.
 17. 17. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬‫بیماری‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫تمام‬‫اندام‬‫های‬‫جوا‬‫ن‬ ‫و‬‫سبز‬‫مو‬‫اعم‬‫از‬،‫برگ‬،‫شاخه‬،‫پیچک‬‫گل‬‫و‬‫میوه‬‫حمله‬‫و‬‫آن‬‫ها‬ ‫را‬‫آلوده‬‫کند‬.‫مهمترین‬‫عالئم‬‫روی‬‫سطح‬‫فوقانی‬‫برگ‬‫ها‬‫ب‬‫ه‬ ‫صورت‬‫لکه‬‫های‬‫سفید‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫سپس‬‫سطح‬‫آنها‬‫ر‬‫ا‬ ‫پوشش‬‫آردی‬‫می‬‫پوشاند‬.‫برگهای‬‫آلوده‬‫کوچکتر‬‫و‬‫سپس‬‫به‬ ‫تدریج‬‫ضخیم‬‫و‬‫متورم‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫در‬‫مواقعی‬‫که‬‫برگ‬‫ها‬‫ب‬‫ه‬ ‫شدت‬‫آلوده‬،‫باشند‬‫در‬‫شرایط‬‫گرم‬‫و‬‫خشک‬‫به‬‫طرف‬‫باال‬‫ل‬‫وله‬ ‫می‬‫شوند‬.‫برگ‬‫های‬‫مبتال‬‫در‬‫تابستان‬‫قهوه‬‫ای‬‫شده‬‫و‬‫قب‬‫ل‬‫از‬ ‫موعد‬‫خزان‬‫می‬‫کند‬.
 18. 18. ‫روی‬‫شاخه‬‫های‬‫جوان‬‫آلوده‬‫لکه‬‫های‬‫قهوه‬‫ای‬‫ظاهر‬ ‫می‬‫شود‬‫و‬‫این‬‫شاخه‬‫ها‬‫رشد‬‫کمتری‬‫می‬‫کنندو‬‫فاصله‬‫ب‬‫ین‬ ‫گره‬‫ها‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬‫و‬‫سرانجام‬‫تغییر‬‫رنگ‬‫می‬‫دهند‬‫در‬ ‫پاییز‬‫به‬‫رنگ‬‫قهوه‬‫ای‬‫متمایل‬‫به‬‫سیاه‬‫در‬‫می‬‫آید‬.‫روی‬‫میوه‬ ‫گرد‬‫سفید‬‫خاکستری‬‫رنگی‬‫روی‬‫حبه‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫پوشاند‬. ‫اگر‬‫حبه‬‫ها‬‫قبل‬‫از‬‫رسیدن‬‫آلوده‬‫شوند‬‫به‬‫رشد‬‫طبیعی‬‫خ‬‫ود‬ ،‫نرسیده‬‫ترش‬‫مانده‬‫و‬‫ترک‬‫بر‬‫میدارند‬.‫حبه‬‫های‬‫ترک‬ ‫برداشته‬‫خشک‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫یا‬‫بیشتر‬‫در‬‫اثر‬‫حمله‬‫قارچ‬ Botrytis cinerea‫می‬‫پوسند‬.
 19. 19. .
 20. 20. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫قارچ‬Uncinuha necator‫عامل‬‫بیماری‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫مو‬ ‫بوده‬‫و‬‫در‬‫درون‬‫جوانه‬‫هایی‬‫که‬‫سال‬‫قبل‬‫تشکیل‬‫شده‬‫ان‬‫د‬‫و‬ ‫یا‬‫بر‬‫روی‬‫شاخه‬‫های‬‫آلوده‬‫زمستان‬‫گذرانی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫ب‬‫ه‬ ‫محض‬‫شروع‬‫فعالیت‬‫جوانه‬‫ها‬‫عامل‬‫بیماری‬‫نیز‬‫فعالیت‬‫خ‬‫ود‬ ‫را‬‫از‬‫سر‬‫گرفته‬‫و‬‫سطح‬‫اندام‬‫های‬‫سبز‬‫را‬‫می‬‫پوشاند‬.‫دما‬‫ی‬ ‫بین‬18‫تا‬27‫درجه‬‫سانتی‬‫گراد‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫بیما‬‫ری‬ ‫مناسب‬‫است‬.
 21. 21. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: -‫هرس‬‫اندام‬‫های‬‫سبز‬‫به‬‫منظور‬‫انجام‬‫عمل‬‫تهویه‬‫و‬‫استفا‬‫ده‬ ‫مو‬‫از‬‫نور‬‫کافی‬‫خورشید‬ -‫جمع‬‫آوری‬‫شاخه‬‫و‬‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫و‬‫انهدام‬‫آنها‬ -‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫در‬‫اکثر‬‫مواقع‬‫بیماری‬‫سفیدک‬‫سطحی‬‫و‬ ‫داخلی‬‫توام‬‫در‬‫تاکستان‬‫ها‬‫ظاهر‬‫می‬‫شود‬‫لذا‬‫توصیه‬ ‫می‬‫گردد‬‫جهت‬‫کنترل‬‫آنها‬‫بردوفیکس‬‫را‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫سموم‬ ‫گوگرد‬،‫وتابل‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫ذیل‬‫سمپاشی‬‫شود‬:
 22. 22. ‫وقتی‬‫که‬‫جوانه‬‫ها‬‫تازه‬‫باز‬‫شده‬،‫است‬‫یعنی‬‫وقتی‬‫که‬ ‫تقریبا‬4‫الی‬10‫برگ‬‫جوان‬‫روی‬‫شاخه‬‫ها‬‫ظاهر‬‫شده‬‫باشد‬ ‫پس‬‫از‬‫ریزش‬‫گلبرگ‬‫ها‬ ‫وقتی‬‫که‬‫غوره‬‫ها‬‫تازه‬‫ترش‬‫شده‬‫یعنی‬‫حدود‬15‫تا‬20‫روز‬ ‫بعد‬‫از‬‫نوبت‬‫دوم‬
 23. 23. ‫سرطان‬،‫طوقه‬‫ساقه‬‫و‬‫ریشه‬‫مو‬ ‫عامل‬‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫آسیب‬‫یخبندان‬‫وجود‬‫د‬‫ارد‬ ‫شیوع‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫موجب‬‫خسارت‬‫می‬‫شود‬.‫شیوع‬‫بی‬‫ماری‬ ‫در‬‫این‬‫مناطق‬‫احتماال‬‫به‬‫این‬‫دلیل‬‫است‬‫که‬‫سرما‬‫و‬‫یخب‬‫ندان‬ ‫باعث‬‫ایجاد‬‫زخم‬‫و‬‫ترک‬‫های‬‫ریز‬‫در‬‫تاک‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫مکان‬‫ی‬ ‫مناسب‬‫برای‬‫نفوذ‬‫باکتری‬‫عامل‬‫بیماری‬‫می‬‫باشد‬.
 24. 24. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بارزترین‬‫عالئم‬‫سرطان‬،‫طوقه‬‫ساقه‬‫و‬‫ریشه‬،‫مو‬‫ظهور‬ ‫تومورهای‬‫گوشتی‬‫است‬.‫در‬‫مراحل‬‫اولیه‬،‫رشد‬‫تومورها‬‫کم‬‫و‬ ‫بیش‬،‫کروی‬‫سفید‬‫رنگ‬‫یا‬‫گوشتی‬‫رنگ‬‫و‬‫نرم‬‫می‬‫باش‬‫ند‬. ‫چون‬‫غده‬‫ها‬‫در‬‫محل‬‫های‬‫زخمی‬‫شده‬‫شروع‬‫می‬،‫شوند‬ ‫تشخیص‬‫آنها‬‫در‬‫ابتدا‬‫از‬‫بافت‬‫در‬‫حالت‬‫التیام‬‫امکان‬‫پ‬‫ذیر‬ ،‫نیست‬‫ولی‬‫سرعت‬‫تشکیل‬‫آنها‬‫زیادتر‬‫از‬‫سرعت‬‫التی‬‫ام‬‫بافت‬ ‫زخمی‬‫است‬.‫در‬‫درختان‬‫تاک‬‫آلوده‬‫گال‬‫ها‬‫بیشتر‬‫در‬‫قسم‬‫ت‬ ‫پایین‬،‫تنه‬‫نزدیکی‬‫های‬‫سطح‬‫خاک‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آیند‬.
 25. 25. . ‫با‬‫وجود‬‫این‬‫گاهی‬‫گال‬‫ها‬‫در‬‫محل‬‫طوقه‬‫در‬‫زیر‬‫خاک‬‫و‬‫یا‬ ‫روی‬‫قسمت‬‫های‬‫هوایی‬‫مو‬‫حتی‬‫تا‬‫ارتفاع‬‫یک‬‫متری‬‫هم‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫گردند‬.‫گیاهان‬‫آلوده‬‫به‬‫تومور‬‫رشد‬‫کمتری‬‫دارند‬ ‫و‬‫برگ‬‫های‬‫آنها‬‫کوچک‬‫و‬‫زرد‬‫می‬‫شوند‬.‫عالئم‬‫بیماری‬ ‫بیشتر‬‫روی‬‫ساقه‬‫های‬‫دوساله‬‫و‬‫چند‬‫ساله‬‫و‬‫ریشه‬‫ظاهر‬ ‫می‬‫شود‬.
 26. 26. . ‫خوشه‬‫های‬‫انگور‬‫روی‬‫ساقه‬‫های‬‫آلوده‬‫تنک‬‫و‬‫کم‬‫آب‬‫است‬ ‫و‬‫گاهی‬‫میوه‬‫روی‬‫ساقه‬‫مبتال‬‫می‬،‫خشکد‬‫حمله‬‫بیماری‬ ‫طوری‬‫نیست‬‫که‬‫درخت‬‫را‬‫ظرف‬‫یکسال‬‫خشک‬،‫بکند‬‫ب‬‫لکه‬ ‫به‬،‫تدریج‬‫در‬‫ظرف‬‫چندین‬‫سال‬‫آن‬‫را‬‫از‬‫پای‬‫در‬‫می‬‫آورد‬.
 27. 27. .
 28. 28. .
 29. 29. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫باکتری‬Agrobacterium vitis‫عامل‬‫بیماری‬‫می‬‫باشد‬‫و‬ ‫زمستان‬‫را‬‫در‬‫خاک‬‫سپری‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫چندین‬‫س‬‫ال‬ ‫روی‬‫بقایای‬‫آلوده‬‫زندگی‬‫کند‬.‫وقتی‬‫که‬‫تاک‬‫ی‬‫در‬‫چنین‬ ‫خاکی‬‫کشت‬‫شود‬‫باکتری‬‫از‬‫طریق‬‫زخم‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫اثر‬ ‫عملیات‬،‫زراعی‬،‫حشرات‬‫یخبندان‬‫و‬‫غیره‬‫ایجاد‬‫شده‬‫وارد‬ ‫ریشه‬‫یا‬‫ساقه‬‫می‬‫شود‬‫پس‬‫از‬‫ورود‬‫به‬‫گیاه‬‫باکتری‬‫س‬‫ریع‬‫به‬ ‫رشد‬‫خود‬‫ادامه‬‫می‬‫دهد‬.
 30. 30. ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬‫کنترل‬: 1-‫ش‬ ‫استفاده‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫های‬ ‫قلمه‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫از‬ ‫کاشت‬ ‫موقع‬ ‫در‬‫ود‬. 2-‫شود‬ ‫منهدم‬ ‫و‬ ‫خارج‬ ‫باغ‬ ‫از‬ ‫آلوده‬ ‫موهای‬. 3-‫ب‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تاک‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫هرس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬‫ا‬ ‫بردوفیکس‬‫گردد‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬. 4-‫گردد‬ ‫اجتناب‬ ‫درخت‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬. 5-‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫تراشیده‬ ‫مو‬ ‫روی‬ ‫موجود‬ ‫تومورهای‬‫بردوفیکس‬ ‫گردد‬ ‫پانسمان‬. 6-‫یک‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫بهد‬ ‫را‬ ‫درختان‬ ‫نهال‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫قلمه‬ ‫محلول‬ ‫در‬ ‫ساعت‬‫بردوفیکس‬5‫هزار‬ ‫در‬‫شود‬ ‫داده‬ ‫قرار‬.
 31. 31. ‫تاکستان‬‫های‬‫آلوده‬‫جهت‬‫جلوگیری‬‫از‬‫رشد‬‫باکتری‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬‫سمپاشی‬‫شوند‬‫و‬‫اطراف‬‫طوقه‬‫با‬‫محلول‬ ‫بردوفیکس‬10‫در‬‫هزار‬‫آبیاری‬‫شود‬.
 32. 32. ‫مو‬ ‫آنتراکنوز‬ ‫این‬‫بیماری‬‫بیشتر‬‫اندام‬‫های‬‫سبز‬‫مو‬‫را‬‫آلوده‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫لکه‬ ‫های‬‫مشخصی‬‫روی‬‫دانه‬‫های‬‫انگور‬‫ایجاد‬‫می‬‫نماید‬‫که‬‫به‬ ‫همین‬‫جهت‬‫به‬‫آن‬‫پوسیدگی‬‫چشم‬‫پرنده‬‫ای‬Birds eye rot ‫نیز‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
 33. 33. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫بر‬‫روی‬‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫لکه‬‫های‬‫زاویه‬‫داری‬‫با‬‫حاشیه‬‫سی‬‫اه‬ ‫رنگ‬‫و‬‫یا‬‫سیاه‬‫مایل‬‫به‬‫بنفش‬‫ظاهر‬‫می‬‫گردد‬.‫سپس‬‫مر‬‫کز‬ ‫لکه‬‫ها‬‫به‬‫رنگ‬‫سفید‬‫مایل‬‫به‬‫خاکستری‬‫تبدیل‬‫شد‬‫ه‬‫و‬‫پس‬ ‫از‬‫خشک‬‫شدن‬‫پودر‬‫شده‬‫و‬‫می‬‫ریزند‬‫و‬‫سوراخی‬‫در‬‫مرکز‬ ‫لکه‬‫باقی‬‫می‬‫گذارند‬.‫برگ‬‫های‬‫آلوده‬‫به‬‫دلیل‬‫عدم‬‫رشد‬ ‫پهنک‬‫در‬‫محل‬‫لکه‬‫ها‬‫بد‬‫شکل‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫بنف‬‫ش‬‫در‬ ‫آمده‬‫و‬‫غربالی‬‫می‬‫گردند‬‫و‬‫بدین‬‫صورت‬‫منظره‬‫ای‬‫شبی‬‫ه‬ ‫برگ‬‫های‬‫تگرگ‬‫زده‬‫را‬‫پیدا‬‫کرده‬‫و‬‫پاره‬‫پاره‬‫می‬‫شوند‬.
 34. 34. ‫شاخه‬‫های‬‫جوان‬‫از‬‫لکه‬‫های‬‫آنتراکنوز‬‫پوشیده‬‫شده‬‫و‬‫انت‬‫های‬ ‫آنها‬‫سیاه‬‫می‬،‫شوند‬‫به‬‫طوری‬‫که‬‫این‬‫شاخه‬‫ها‬‫منظره‬‫ای‬ ‫سوخته‬‫پیدا‬‫می‬‫کنند‬.‫انشعابات‬‫شاخه‬‫های‬‫آلوده‬‫شانک‬‫رهای‬ ‫سیاه‬‫و‬‫سوخته‬‫ای‬‫را‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آورند‬‫و‬‫ساقه‬‫های‬‫جوان‬ ‫پژمرده‬‫می‬‫شوند‬.‫خوشه‬‫های‬‫جوان‬‫نیز‬‫بعد‬‫از‬‫آلودگی‬‫سی‬‫اه‬ ‫و‬‫خشک‬‫شده‬‫و‬‫از‬‫بین‬‫می‬‫روند‬.
 35. 35. .
 36. 36. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچی‬‫به‬‫نام‬Elsinoe ampelina‫است‬‫که‬ ‫زمستان‬‫گذرانی‬،‫آن‬‫بر‬‫روی‬‫شانکرهای‬‫شاخه‬‫ها‬‫و‬‫روی‬‫لک‬‫ه‬ ‫های‬‫برگ‬‫ها‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫بهار‬‫موجب‬‫آلودگی‬‫ثانویه‬‫می‬‫شود‬. ‫به‬‫توضیح‬‫است‬‫که‬‫رطوبت‬،‫هوا‬‫شرایط‬‫را‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫ت‬‫وسعه‬ ‫قارچ‬‫مساعد‬‫می‬‫سازد‬.
 37. 37. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: -‫استفاده‬‫از‬‫پایه‬‫های‬‫مقاوم‬ -‫هرس‬‫و‬‫جمع‬‫آوری‬‫شاخه‬‫های‬‫آلوده‬‫و‬‫انهدام‬‫آنها‬ -‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫ذیل‬: ‫در‬‫زمستان‬‫قبل‬‫از‬‫باز‬‫شدن‬‫جوانه‬‫ها‬‫با‬‫بردوفیکس‬10‫در‬ ‫هزار‬ ‫در‬‫بهار‬‫پس‬‫از‬‫آنکه‬‫که‬‫ساقه‬‫های‬‫جوان‬‫طولشان‬‫به‬ 25-20‫سانتیمتر‬‫رسید‬‫با‬‫بردوفیکس‬5‫در‬‫هزار‬
 38. 38. ‫سم‬‫پاشی‬‫هایی‬‫که‬‫معموال‬‫علیه‬‫بیماری‬‫های‬‫سفیدک‬‫د‬‫اخلی‬ ‫انجام‬‫می‬،‫شود‬‫روی‬‫آنتراکنوز‬‫نیز‬‫موثر‬‫واقع‬‫می‬‫گردد‬.‫ت‬‫عداد‬ ‫سم‬‫پاشی‬‫در‬‫بهار‬‫بستگی‬‫به‬‫شرایط‬‫جوی‬‫و‬‫شدت‬‫بی‬‫ماری‬ ‫دارد‬.
 39. 39. ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمای‬‫ید‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 40. 40. ‫مو‬ ‫خاکستری‬ ‫پوسیدگی‬ ‫بیماری‬‫به‬‫تمام‬‫اندام‬‫های‬‫هوایی‬،‫مو‬‫به‬‫ویژه‬‫دم‬‫خوشه‬‫و‬ ‫خوشه‬‫انگور‬‫حمله‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫بر‬‫روی‬‫انگورهایی‬‫که‬‫صر‬‫فا‬ ‫برای‬‫خوردن‬‫تولید‬‫می‬،‫گردد‬‫بسیار‬‫خطرناک‬‫می‬‫باش‬‫ند‬.
 41. 41. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫از‬‫اواسط‬‫اردیبهشت‬‫ماه‬‫تا‬‫نیمه‬‫اول‬‫خرداد‬‫ماه‬‫در‬‫حاشیه‬ ‫پهنک‬‫برگ‬،‫ها‬‫لکه‬‫های‬‫قهوه‬‫ای‬‫یا‬‫خرمایی‬‫رنگی‬‫با‬‫ظاهر‬‫ی‬ ‫سوخته‬‫و‬‫خطوط‬‫ترک‬‫خورده‬‫متحدالمرکز‬‫پدیدار‬‫میگردد‬. ‫در‬‫آب‬‫و‬‫هوای‬‫مرطوب‬‫در‬‫حاشیه‬‫این‬‫لکه‬‫ها‬‫گرد‬‫خاکستری‬ ‫رنگی‬‫که‬‫همان‬‫کنیدیهای‬‫قارچ‬‫می‬،‫باشد‬‫ظاهر‬‫می‬‫گردد‬. ‫ساقه‬‫های‬‫درخت‬‫از‬‫محل‬‫زخم‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫اثر‬‫تماس‬‫برگ‬‫با‬ ‫خوشه‬‫آلوده‬‫به‬‫بیماری‬‫مبتال‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫بر‬‫روی‬‫آنها‬‫ل‬‫که‬ ‫های‬‫نکروز‬‫نسبتا‬‫عمیق‬،‫هستند‬‫پدیدار‬‫گشته‬‫و‬‫موجب‬‫توقف‬ ‫رشد‬‫آنها‬‫می‬‫گردند‬.
 42. 42. . ‫بر‬‫روی‬‫خوشه‬‫های‬‫انگور‬‫حمله‬‫بیماری‬‫به‬‫راحتی‬‫قابل‬‫رو‬‫یت‬ ‫بوده‬‫و‬‫برای‬‫تولید‬‫کنندگان‬‫انگور‬‫بسیار‬‫خطرناک‬‫اس‬‫ت‬. ‫آلودگی‬‫در‬‫تمام‬‫مدت‬‫رشد‬‫و‬‫نمو‬‫خوشه‬‫می‬‫تواند‬‫انجام‬ ‫پذیرد‬‫و‬‫چنانکه‬‫آلودگی‬‫قبل‬‫از‬‫باز‬‫شدن‬‫گلها‬‫صورت‬‫گ‬،‫یرد‬ ‫خوشه‬‫های‬‫جوان‬‫خشک‬‫شده‬‫و‬‫می‬‫ریزند‬.‫پس‬‫از‬‫گلدهی‬‫نی‬‫ز‬ ‫اندام‬‫های‬‫پژمرده‬‫گل‬‫به‬‫راحتی‬‫آلوده‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫عامل‬ ‫بیماری‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫ساپروفیت‬‫بر‬‫روی‬‫آنها‬‫به‬‫سر‬‫ب‬‫رده‬‫و‬ ‫به‬‫تدریج‬‫بعد‬‫از‬‫استقرار‬‫بر‬‫روی‬‫دم‬‫حبه‬‫های‬‫غوره‬‫زندگی‬ ‫پارازیتی‬‫خود‬‫را‬‫آغاز‬‫می‬‫نماید‬.
 43. 43. . ‫در‬‫حقیقت‬‫تماس‬‫اندام‬‫های‬‫پژمرده‬‫گلها‬‫با‬‫حبه‬‫های‬‫غوره‬‫و‬ ‫یا‬‫خوشه‬‫ها‬‫موجب‬‫استقرار‬‫پاتوژن‬‫بر‬‫روی‬‫بافت‬‫های‬‫سال‬‫م‬‫و‬ ‫ایجاد‬‫آلودگی‬‫آنها‬‫می‬‫گردد‬. ‫حبه‬‫های‬‫انگور‬‫رسیده‬‫حساسیت‬‫بیشتری‬‫دارند‬‫و‬‫رنگ‬‫حبه‬ ‫های‬‫آلوده‬‫خرمایی‬‫یا‬‫قهوه‬‫ای‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫پوشش‬‫گرد‬ ‫مانند‬‫خاکستری‬‫رنگی‬‫بر‬‫روی‬‫آنها‬‫ظاهر‬‫می‬،‫گردد‬‫و‬ ‫قسمتهای‬‫آلوده‬،‫خوشه‬‫نرم‬‫و‬‫شل‬‫شده‬‫و‬‫خشک‬‫می‬‫شوند‬. ‫حمله‬‫قارچ‬‫اثرات‬‫نامطلوب‬‫زیادی‬‫بر‬‫روی‬‫کیفیت‬‫آب‬‫انگ‬‫ور‬ ‫نیز‬‫دارد‬.
 44. 44. .
 45. 45. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬Botrytis cinerea‫بوده‬‫و‬‫زمستان‬‫گذرانی‬ ‫بر‬‫روی‬‫شاخه‬‫های‬‫آلوده‬‫که‬‫رشد‬‫کندی‬‫دارند‬‫انجام‬‫می‬ ‫گیرد‬.‫با‬‫آغاز‬‫بهار‬‫و‬‫وجود‬‫رطوبت‬‫کافی‬‫میسلیوم‬‫بی‬ ‫شماری‬‫تولید‬‫و‬‫توسط‬‫باد‬‫و‬‫باران‬‫منتشر‬‫و‬‫امکان‬‫آلو‬‫دگی‬ ‫برگ‬‫ها‬‫و‬‫ساقه‬‫های‬‫جوان‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫سازد‬.
 46. 46. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: -‫هرس‬‫اندام‬‫های‬‫سبز‬‫یا‬‫شاخه‬‫و‬‫برگهایی‬‫که‬‫مانع‬‫انجام‬ ‫تهویه‬‫می‬‫شوند‬. -‫ممانعت‬‫از‬‫تولید‬‫زخم‬‫یا‬‫محل‬‫نفوذ‬‫عامل‬‫بیماری‬. -‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬5‫در‬‫هزار‬‫در‬‫زمان‬‫های‬‫ذیل‬: ‫به‬‫هنگام‬‫ریزش‬‫گلبرگ‬‫ها‬ ‫به‬‫هنگام‬‫تشکیل‬‫غوره‬‫ها‬ ‫به‬‫هنگام‬‫شیرین‬‫شدن‬‫غوره‬‫ها‬ ‫سه‬‫هفته‬‫قبل‬‫از‬‫برداشت‬‫محصول‬
 47. 47. ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 48. 48. ‫بردوفیکس‬‫امکان‬‫اختالط‬‫با‬‫روغن‬‫ولک‬، ‫اکثر‬‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫میکروالمنت‬‫را‬‫دارد‬.
 49. 49. ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 50. 50. ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫قوام‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫بردوفیکس‬‫ب‬ ‫نسبت‬‫اکسی‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫کشی‬ ‫قارچ‬ ،‫مس‬ ‫کلرور‬.
 51. 51. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×