Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KÉPALKOTÓ  INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában:
technikai és szakmai szempontok
D...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
ajánlások is (pl. az IHE) segítik. A hálózat kiépítését korszerû     Minimum ...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
  válás, tükörszerver alkalmazása, mágneses és optikai tá-      Lekérés tí...
KÉPALKOTÓ   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
•  A tárgyi feltételek biztosításánál a progresszív betegellá-    Ehhez nagy...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok

1.045 visualizaciones

Publicado el

Bágyi P.: Web adta lehetőségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok. (IME V. évfolyam Képalkotó diagnosztikai különszám, 2006. szeptember, p. 45-48.)

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok

 1. 1. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA Web adta lehetôségek a képalkotó diagnosztikában: technikai és szakmai szempontok Dr. Bágyi Péter, Területi Kórház, Mátészalka Központi Radiológia Az elmúlt 25 évben világszerte egyre növekvô mér- tezett alkalmazások, funkciók nélkül teleradiológiai megoldá- tékben vonultak be az információtechnológiai (IT) alkal- sok nem létezhetnek. mazások a képalkotó diagnosztikába. Mára általános gyakorlattá vált e rendszerek használata mind a diag- Helyi és központi tárolás, visszakereshetôség nosztikában, a gyógyításban, mind a kórház-üzemelte- tés területén. Az IT alkalmazások egyik célja, hogy gyors A képek elektronikus tárolását több szinten kell megoldani: és biztonságos hozzáférést tegyen lehetôvé mindazon • képtárolás (gyors, átmeneti, korlátozott nagyságú, köz- információkhoz, amelyet a lakosság és az egészségügy vetlen tárolás). A képalkotó modalitás (pl. CT) által ter- sokszereplôs rendszere igényel. Az Európai Unió tagor- melt képanyag leletezéséig szolgálja a tárolási funkciót, szágai összehangolt akció keretében standardizálják az amelyet leggyakrabban a leletezô munkaállomás lát el. egészségügyi informatikai fejlesztéseket. Jelen össze- • Archiválás (végleges, nem korlátozott nagyságú, közve- foglaló a magyarországi aktualitásokat és fôbb teen- tett, vagy független, esetleg közvetlen tárolási rendszer). dôket mutatja be. A már leletezett képanyag végsô tárolására szolgál, át- meneti ideig (1-6 hónap) a leletezô munkaállomásról is elérhetô az elôzô vizsgálatok képanyaga. BEVEZETÉS • Az archívum másolata (általában független, esetleg köz- vetett tároló, de közvetlen tárolóval történô tükrözéssel is A képalkotó diagnosztikai eljárások az IT lehetôségek megoldható) biztonsági funkciót szolgál, ezért célszerû, bôvülésének eredményeként az elmúlt évtizedekben gyor- ha földrajzilag is távoli helyen van. san, jelentôsen fejlôdtek. Új módszerek terjedtek el a diag- • A vizsgálati képanyag kiadására szolgáló médium (CD, nosztikában. Az új eszközök drágaságuk miatt igen jelentôs DVD, a film jelentôsége egyre jobban csökken). Konzul- beruházásokat igényelnek, kezelésük, hatékony használatuk táció társszakmákkal, magasabb, vagy egyéb ellátási nem elhanyagolható kihívást jelentenek a radiológus szak- szintre kerüléskor a képanyag továbbítására szolgál. emberek számára. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol A képeket eredeti formátumban és struktúrában, tömörítés az egészségügy folyamatos forráshiánnyal küzd, és a hiány- nélkül szükséges tárolni, valamint eredeti minôségben, formá- szakmának tekinthetô radiológia kevés szakemberrel tumban, vagy veszteségmentes tömörítéssel kell archiválni. mûködik. Az adatok, képek továbbítása a teleradiológia területén A különbözô modalitások (pl. CT, MRI, digitális folyamatosan bôvül a Web, Internet adta lehetôségek fej- röntgen) által elôállított digitális képanyag egységes lôdésével, a javuló sávszélességgel, lefedettséggel. Ez teszi és intelligens kezelése lehetôvé, hogy egy vizsgálat képi dokumentációja (a hozzá tartozó paciens adatokkal együtt), a modalitástól, az osztály- Biztonságos leletezés, képtárolás és archiválás érdeké- tól, intézménytôl távol megjelenhessen, és ott feldolgozható, ben a rendszer tervezésénél a következôkre mindenképpen értékelhetô legyen. Így a vizsgálatok képanyaga nem csupán figyelemmel kell lenni: a radiológus, hanem klinikus számára is – a vizsgálat után – • hibatoleráns tárolók alkalmazása, gyorsan hozzáférhetôvé válik, specialistákkal való konzultá- • folyamatos (biztonsági) másolat, ció igényelhetô. • a rendszereket szünetmentes tápegységgel kell ellátni, Mindezek alkalmazására csak elôre megtervezett, átgon- • katasztrófa-védelem (távoli, tûz és klímabiztos tükör, dolt, adatvédelmi, biztonságtechnikai és szakmai elôírások, duplikált archiválás). ajánlások betartásával kerülhet sor. Távoli telephelyeken mûködô radiológiai rendszerek Technikai szempontok összekapcsolása A képalkotó diagnosztika utóbbi évtizedekben jelentôsen, A centrumok, diagnosztikai egységek, kórházak közötti egyre szélesebb körben digitális modalitásokat alkalmaz, az gyors, megbízható kommunikáció létrehozásakor a képto- ezeken keletkezett elektronikus adat – kép – megjelenítése, vábbítás a DICOM szabvány szerinti funkciókat használja, tárolása, megôrzése, visszakereshetôsége információtech- amelyeket a feladatnak és az igényeknek megfelelôen kell nológia bevonásával történik. Az alábbi fejezetekben részle- kiválasztani. A hálózat optimális megszervezését egyéb IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER 45
 2. 2. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ajánlások is (pl. az IHE) segítik. A hálózat kiépítését korszerû Minimum szoftver igények: hálózati struktúra és elfogadható áthidalási idôvel (15-30 • felhasználó azonosítás, jogosultságok beállítása, perc) rendelkezô szünetmentes tápegységgel biztosított, tá- • egyénileg beállítható felhasználói felület lehetôsége, volról menedzselhetô aktív hálózati elemek alkalmazásával • alapvetô (nagyítás, lupe, geometriai és denzitásmérés) kell megoldani. A PACS számára, a szerver(ek) és diagnosz- funkciók lehetôsége, tikus munkaállomás(ok) között lokális (vagy leválasztott) há- • ablakolás (egér, trackball, érték szerint stb.), lózat használata indokolt. • több sorozat szinkron futtatása, Külsô (egyéb PACS, RIS, HIS) rendszerekkel való kap- • 2D-3D rekonstrukciók (készüléktôl függôen: CT–, MR- csolat kialakítása fontos a munkaerô optimalizálás, a konzul- angiográfiás rekonstrukciók, dinamikus, perfúziós, stb. táció, ügyeleti, készenléti ellátás megszervezése miatt is, de paraméterképek készítése, képfúziók), az egyéb formában kapott képanyag, adat (pl. CD-n) integrá- • CD import/export lehetôsége (feltétlenül DICOM formá- lása a saját rendszerbe is megoldandó feladat. tumban is), ugyanarra a CD-re írt automatikusan induló, DICOM nézegetô programmal. A jelenleg forgalmazott rendszerekben ezek a funkciók ELLÁTÓHELYEN BELÜLI „KÉPKIOSZTÁS“ kiépítéstôl függôen (vagy opcióban) rendelkezésre állnak. A kórházon belüli digitális radiológiai modalitások (CT, MRI, DSA, rtg) társszakmák felé való eljuttatásának egyik VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓK ELÔÁLLÍTÁSA, ajánlott technikai megoldása a dedikált web szerveren ke- TOVÁBBÍTÁSA resztüli DICOM képátvitel (kép, adatbázis és alkalmazás szerver funkciókat egyben megvalósító szoftver). A kliens Páciens CD elállítása a vizsgálat anyagáról, lehetôleg (társszakmák) oldali alkalmazást a web szerver adja, a kliens veszteségmentesen (DICOM formátumban is), ugyanarra a nem áll kapcsolatban a PACS szerverrel (fontos biztonsági CD-re írt (automatikusan induló), DICOM képnézô és megje- szempont). A kliensalkalmazást csak szigorú felhasználó lenítô programmal. A megjelenítô programnak a következô azonosítást lehetôvé tevô klienseken szabad alkalmazni (Win funkciókat kell ellátni: 95/98/ME operációs rendszerek erre nem alkalmasak), ezzel • a vizsgálatok, sorozatok (szekvenciák) elkülönítése, is növelve az adatkezelési biztonságot. Elônyös megoldás a • a feliratok megtartása, vagy eltüntetése, licensz alapú felhasználó-hozzáférés szervezése. A kliens ol- • ablakozás, az ablakparaméterek megtartása, dali képnézô állomás megfelelô minôsége (megjelenítô – mo- • lapozás (akár „cine” módban is), nitor) a felhasználó felelôssége. Az ilyen kliens elsôdleges, • nagyítás, távolságmérés, szögmérés, denzitásmérés, leletezô munkaállomásként való alkalmazása az adott intéz- • a tájékozódó felvétel parallel megjelenítése, a szeletpo- ményen belül nem elfogadható. A PACS és a teleradiológiai zíció jelzésével. rendszerekben háromféle munkaállomás definiálható: A képanyaghoz tartozó lelet, vélemény továbbítása fax, • diagnosztikus munkaállomások, leletezés céljára; esetleg e-mail igénybevételével történhet (a beteg példánya • képnézô munkaállomások, a leletezett vizsgálatok képe- mellett). Gondoskodni kell a vizsgálathoz tartozó elôzmé- inek megtekintésére, konzultációra (valamint a képkiosz- nyek továbbításáról. A digitális aláírás rendszerének alkal- tás technikai megvalósítására); mazásával a fax kiváltható. A kórházak információs rendsze- • képfeldolgozó munkaállomás, különleges feladatok el- reinek összekapcsolásával a paciens adatok az ellátóhelyek végzésére, pl.: 2D-3D rekonstrukciók, CT-, MR-angiográ- között továbbíthatók (HEFOP 4.4 fejlesztések). fiás rekonstrukciók, dinamikus, perfúziós stb. paraméter- képek készítése, képfúziók stb. Az adatvédelem több szinten kell, hogy megvalósuljon: A diagnosztikus- és képfeldolgozó munkaállomások na- • fizikai védelem (a számítógépek és hálózati elemek elzá- gyon sokszor a képalkotó munkahelyeken egy gépen is el- rása, illetéktelenektôl távol tartása), érhetôk (a diagnosztikus [leletezô] és képfeldolgozó munka- • hozzáférési jogosultság korlátozása (felhasználónév és állomások minimum feltételei sokkal szigorúbbak az ún. kép- jelszó használata). Leletezô orvos (radiológus), társszak- nézô munkaállomások feltételeinél!). mák, technikai személyzet, távleletezés, képanyag távoli elérése konzultáció céljából más-más jogosultság, • titkosítás, technikai adatvédelem (adathozzáférés titkosí- LELETEZÉS tott vonalon keresztül stb.). Személyi számítógépekre (kiemelkedô teljesítmény) telepí- Az adatbiztonság az adatok megóvását, az adatvesztés tett orvosi diagnosztikus képmegjelenítô, képfeldolgozó prog- elkerülését szolgálja a következôk szerint: ram(ok)-al történik (általában a modalitást szállító vállalkozástól • fizikai védelem, a számítástechnikai és hálózati elemek származik). Ezen munkaállomás(ok) integrálása a rendszerbe vagyonvédelmi, katasztrófa elleni (tûz, robbanás) és ég- (hálózati kapcsolat, adatbázis stb.) elkerülhetetlen, megfelelô hajlati hatásoktól való védelme, hardver- és szoftveralkalmazások nélkül nem lehetséges. • hierarchikus archiválás, biztonsági másolat, dupla archi- 46 IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER
 3. 3. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA válás, tükörszerver alkalmazása, mágneses és optikai tá- Lekérés típusú. A képkiosztás internet alapú. A felhasz- rolás kombinálása, náló (kliens) általános web böngészô használatával nézheti • szünetmentes tápegység különbözô megoldásai, meg a képeket, a betegadatokat, ennek segítségével adja a • felhasználói hiba elleni védelem, törlés, módosítás letiltá- leletet. A kliens oldali alkalmazást a web szerver adja (a kli- sa, munkafolyamatok pontos leírása, minôségbiztosítás. ens és a PACS szerver között közvetlen kapcsolat nincs). A A rendszerben történô adatmozgásokat naplózni kell! web szerverre a vizsgálati anyag, vagy az archívumból visz- • Vírusvédelem szahívott képek kerülnek (kiemelt jogosultságú teleradioló- giai kliens kereshet a PACS szerveren is). A lehetôségek – a teleradiológia különbözô orvosi alkalmazásai • Radiológus – radiológus konzultáció. Egy, vagy két- JOGI VONATKOZÁSOK irányú, veszteségmentes kép-, adat forgalom. A képek megtekintéséhez az adott modalitásnak megfelelô, a di- A Magyarországon hatályos törvényekkel, jogszabályok- agnosztikus feladatokhoz megadott minimum feltételek kal összhangban az alábbi intézkedések válnak szükséges- betartása szükséges. sé a teleradiológia alkalmazásakor: • Radiológus – klinikus konzultáció. Jellemzôen egyirá- • minden vizsgálandó betegnek írásos beleegyezô nyilat- nyú, meghatározott veszteséggel tömöríthetô kép-, adat kozatot kell tennie, hogy, a képanyagot a korszerû feldol- forgalom. A képek megtekintéséhez a képnézô állomás gozás érdekében elektronikusan kezelhessék, a meg- minimum feltétel rendszerét kell figyelembe venni. Diag- felelô feldolgozás és értékelés, az esetleges konzultáció, nosztikus munkára nem használható. és a távoli munkahellyel való kapcsolatfelvétel miatti • Klinikus – klinikus konzultáció. Egy vagy kétirányú elektronikus továbbítást vegyenek igénybe. kép-, adat forgalom. A képek megtekintéséhez a kép- • A teljes keletkezett képanyagot elektronikusan tárolni kell. nézô állomás minimum feltétel rendszerét kell figyelembe • A képanyag kiadásakor az ide vonatkozó jogi vonatkozá- venni. Diagnosztikus munkára nem használható. sokat be kell tartani. • Távleletezés. Kétirányú kép-, adat forgalom. Megfelelô • A képanyag mozgásának (archivum, visszakeresés, társ- átviteli sávszélesség szükséges. Itt nem szabad elfelejte- szakmák felé küldése, távleletezés) teljes körû naplózá- ni, hogy a sávszélesség esetében a feltöltési sebesség sa szükséges, ami vonatkozik a tárolásra, visszakeresés- (upload) is fontos! A képek megtekintéséhez az adott re, a páciens CD írására és kiadására, az ellátóhelyen modalitásnak megfelelô, a diagnosztikus feladatokhoz belüli képkiosztásra, az ügyeleti, készenléti, teleradioló- megadott minimum feltételek betartása szükséges. Gon- giai tevékenységre. doskodni kell a vizsgálathoz tartozó elôzmények elküldé- Valamennyi fenti folyamat adatkezelési naplóban való sérôl, valamint biztosítani kell, hogy a leletezô orvos által rögzítése szükséges (adattovábbítás címzettje, módja, idô- kért további képi anyag is elérhetô legyen (akár film- pontja, továbbított adatok köre, az adatkezelô neve stb.). szkenner segítségével is). A képfeldolgozás, rekonstruk- ciós feladatok szükségessé teszik a kétirányú kép-, és KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS adatforgalom kiépítését. LEHETÔSÉGEI ÉS KORLÁTAI • Radiológiai távügyelet. Lényegében ugyanaz, mint a távleletezés. A szolgáltatás csak a munkaidô viszonylatá- A teleradiológia alkalmazásával a kisebb ellátóhelyek ra- ban tér el a komplett távleletezési szolgáltatástól. diológusai egyre távolabb kerülhetnek a speciális, klinikailag A hiteles dokumentumok (paciens adatok, pl. elôzô lele- nehezebb, de érdekesebb esetektôl, ami devalválhatja mun- tek, vizsgálatok eredményei, zárójelentések) küldésére vala- kájukat, elvándorlást, a radiológiai részlegek kiürülését okoz- mennyi orvosi alkalmazás esetében jelenleg a fax mindkét hatja. Távolabb kerül a radiológus és a képalkotó asszisz- irányban szükséges, amely e-mail, telefon, videokonferencia tens egymástól, szélsôséges esetben az asszisztencia orvo- technológiával kiegészíthetô. A digitális aláírás rendszeré- si felügyelete nem lesz megfelelô. nek alkalmazásával a fax kiváltható, a további elôrelépést A radiológiai társaságok és különbözô szakértô csopor- legjobban a HEFOP 4.4. fejlesztések szolgálják. tok feladata, hogy a teleradiológia fejlôdését ne engedje a rö- vid távú gazdasági érdekeknek megfelelôen alakulni. A szakmai, gazdasági és jogi feltételek gondos és foko- A TELERADIOLÓGIA MUNKAÁLLOMÁSAINAK zatos kidolgozásával elô kell segíteni a teleradiológia elterje- KAPCSOLATA AZ EREDETI KÉPANYAGGAL dését, a radiológus szakma megfelelô átalakulásával. Küldés – fogadás típusú. A feladatnak megfelelô saját képmegjelenítô alkalmazással, a képsorozatokat fogadó MEGOLDANDÓ STRATÉGIAI KÉRDÉSEK szolgáltatással (DICOM), képkiértékelési funkciókkal. Bizton- ságos adatátviteli csatornában (pl. VPN) fogadja a küldô • A szakma vezetô testületeinek ki kell alakítania a teleradioló- DICOM eszköz képsorozatait. gia egységes koncepcióját, azt egységesen kell képviselni. IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER 47
 4. 4. KÉPALKOTÓ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA • A tárgyi feltételek biztosításánál a progresszív betegellá- Ehhez nagyon lényeges elem a vezetô beosztású orvo- tás szintjeit és az ellátási szükségletet is megfelelôen fi- sok szemléletének megváltozása, a saját érdekeknél fonto- gyelembe véve, egyenletes teleradiológiai struktúrát kell sabb legyen egy hatékony képalkotó diagnosztikai tevékeny- kialakítani a rendelkezésre álló források ésszerûbb fel- ség, ellátás kialakítása. használásával. • Teleradiológiai centrumokat kell kialakítani, amelyek köré Mindezek mellett, ma Magyarországon a helyi körülmé- koncentrálva lehet létrehozni az országban a teleradioló- nyeket figyelembe vevô, lépcsôzetes hálózat- és rendszer- giai tevékenységet. építésnek van elsôsorban létjogosultsága és értelme – az • Ki kell alakítani a teleradiológiai képalkotó szakmai proto- anyagi erôforrások ismeretében. A radiológiai információs kollokat, folyamatosan (1-2 évente) aktualizálni azokat, rendszernek függetlennek, ugyanakkor kiszolgálói szinten más klinikai szakmák kollégiumaival az elfogadott szem- kompatibilisnek, ellenôrzötten nyitottnak kell lennie a belsô lélet érdekében egyeztetni kell. kórházi rendszerek és a külsô, hasonló rendszerek irányába. • Az egészségügyi finanszírozás területén a képalkotó di- A teleradiológia alkalmazásaiban követni kell az európai és agnosztika finanszírozásának javítása, a teleradiológiai hazai adatvédelmi, betegjogi törvényeket, rendeleteket, tevékenység finanszírozásának megoldása szükséges. szabványokat. IRODALOMJEGYZÉK [1] Barta H. Miklós, Berentey Ernô, Forrai Gábor: Digitális [8] Papp Péter: A radiológia digitalizálása Nagykanizsán. radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban. IME Egészségügyi gazdasági szemle 2004;5:45 2004;2:32-37 [9] Repa Imre: Kritikus helyzetben a magyar radiológia. A [2] Battyány István, Papp Ákos, Duliskovich Tibor: Orvosi jövô a képalkotó diagnosztikai centrumokban folyó e- képek menedzsmentje, mit várunk a PACS rendszerek- alapú tevékenységé. Kórház 2004;7-8:19-20 tôl? IME 2004;6:42-50 [10] Repa Imre: Stratégia a radiológiában. „Valami van, de [3] Csernay László, Almási László, Katona Zoltán, Vass nem az igazi”. Kórház 2006;5:21-24 Dezsô: Távoli radiológiai központok informatikai rend- [11] Szilády Julianna, Jurenka Oszkár: Az e-Egészség szereinek összekapcsolása. IME 2005;2:48-53 lehetôségei a foglalkozás-egészségügyben: összefog- [4] Hodosi György: A képalapú informatikai rendszerek év- laló tanulmány. Foglalkozás-egészségügy 2005;1:19- tizede. Régiónkon belül az elôny nálunk. Kórház 21 2005;1:26-27 [12] A Radiológus Szakmai Kollégium állásfoglalása a radio- [5] Kelényi Zoltán: Adat- és titokvédelem az egészségügy- lógia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekrôl. A digitá- ben. IME 2005;2:42-44 lis radiológia, a PACS és a teleradiológia fejlôdési irá- [6] Kozmann György: Új információs technológiák az nyai szakmai, technikai, jogi feltételrendszere. 2005. egészségügyben. Lehetôség a minôségi, gazdaságos- (http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/ sági és versenyképességi elvárások teljesítésére. IME rtg_szakm_koll_2005_allasfogl_rad_digit.pdf) 2005;3:34-39 [13] Bodrogi Márta: A teleradiológia jogi vonatkozásai. 2005. [7] Maróti Tamás: IHE, avagy az eltérô kórházi informatikai (http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/ rendszerek integrálhatósága. IME 2003;9:48-50 rtg_szakm_koll_2005_teleradiologia_jog.pdf) A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Bágyi Péter 1991-ben végzett a itális radiológia...” Szimpóziumokat. 2003. decemberétôl – DEOEC-ban. 1996-ban szakvizsgázott kisebb megszakítással – dolgozik a mátészalkai Területi radiológiából. 1991-2003-ig a debrece- Kórházban, 2006. februártól osztályvezetô fôorvosként. ni Radiológiai Klinikán dolgozott, ahol a 2000-2004-ig a Magyar Radiológusok Társaságának Ifjúsá- digitális modalitások megjelenésével a gi Bizottságának elnöke. 2004-tôl a Magyar Radiológusok képmegjelenítés, -tárolás, -továbbítás Társaságának vezetôségi tagja. A Társaság honlapjának megoldásával, fejlesztésével is foglal- (http://www.socrad.hu) szerkesztôje. 2006. augusztusától a kozott. Ezzel összhangban szervezett MOTESZ Szakmapolitikai és Finanszírozási Bizottságának és koordinált országos „Hol tart a dig- tagja. 48 IME V. ÉVFOLYAM KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI KÜLÖNSZÁM 2006. SZEPTEMBER

×