Publicidad

Traballo Word TICs

14 de Oct de 2014
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Publicidad
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Publicidad
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Traballo Word TICs
Publicidad
Traballo Word TICs
Próximo SlideShare
Traballo sobre as TICTraballo sobre as TIC
Cargando en ... 3
1 de 15
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Traballo Word TICs

 1. Alberto Costela Vázquez 1 BACH. A. Nº12
 2. Alberto Costela Vázquez 2014 ÍNDICE 1. AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ....................................................................... 3 2. TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA ................ 4 3. INTERNET: A GLOBALIZACIÓN ................................... 9 4. A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS ........11 5. VALORACIÓN CRÍTICA DAS POSIBILIDADES E RISCOS DAS TICs ...........................................................14 Traballo TICs [Escribir texto] Página 2
 3. Alberto Costela Vázquez 2014 1. AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA. As tecnoloxias da información e da comunicación (TICs ) ocupan un lugar central na sociedade O concepto de TIC xorde como a converxencia tecnolóxica de produtos electrónicos, software e infraestructura de telecomunicacións. A combinación destas tres tecnoloxías dá orixe a unha concepción de proceso da información na que as comunicacións abren novos horizontes e paradigmas . A revolución electrónica comezou na década dos 70 é o punto de partida para o desenvolvemento crecente da Era Dixital , pouco a pouco foron mellorando eh avanzando a gran velocidade Na década dos oitenta foi o teléfono Nos anos noventa vanse añadindo a novos poxectos para internet E dende 1995 ata o presente momento os equipos teñen incorporado tecnoloxía dixital, o que permitiu que todos os cambios e as novas tendencias que estamos a ver. Traballo TICs [Escribir texto] Página 3
 4. Alberto Costela Vázquez 2014 2. TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA. Telecomunicacións : As TICs é calquera transmisión e recepción de sinais de calquera natureza, tipicamente electromagnética, que contén sinais, sons , imaxes, ou, en definitiva, calquera tipo de información que quere comunicarse a certa distancia Tamén chamamos de telecomunicacións a disciplina que estuda, proxecta, desenvolve e opera sistemas que permiten comunicacions ; Do mesmo xeito, enxeñería de telecomunicacións resolve problemas técnicos relacionados con esta disciplina. Telecomunicacións é unha infraestrutura básica do actual contexto. A capacidade de comunicar calquera orde militar ou política de forma case instantaneamente foi radical en moitos eventos históricos da Idade contemporánea ( o primeiro sistema de telecomunicacións moderrna aparece durante a Revolución Francesa) . Ademais, as telecomunicacións, hox en día é un factor social e económico de gran importancia. Os medios de comunicación tamén fan uso de telecomunicacións para compartir contidos ao público, de gran importancia para a comprensión do concepto de sociedade de masas. A telecomunicacion inclue moitas tecnoloxías de telecomunicacións , como radio, televisión , teléfono e telefonía Traballo TICs [Escribir texto] Página 4
 5. Alberto Costela Vázquez 2014 móbil, comunicación de datos , redes de ordenadores ou a internet. Moitas destas tecnoloxías, que naceron para atender a fins militares ou científicas, agora converteronse en tecnoloxias da información e comunicación e son de gran importancia na vida diaria das persoas Intelixencia artificial : A intelixencia artificial é un área multidisciplinaria que, a través de ciencias como a informática, a lógica e a filosofía, estuda a creación e o diseño de entidades capaces de razonar por sí mesmas utilizando como paradigma a intelixencia humana. En xeneral e amplo como eso, reúne a amplos campos, os cales teñen en común a creación de máquinas capaces de pensar. Traballo TICs [Escribir texto] Página 5
 6. Alberto Costela Vázquez 2014 Debido á multiplicidade de pais que tivo a intelixencia artificial, non hai un consenso para definir ese concepto, mais podemos dicir que a intelixencia artificial encárgase de modelar a intelixencia humana en sistemas computacionais. Pode dicirse que a intelixencia artificial é unha das áreas máis fascinantes e con máis retos das ciencias da computación, na súa área de ciencias cognoscitivas. Naceu como mero estudo filosófico e razonístico da intelixencia humana, mesturada coa inquietude do home por imitar a natureza circundante (como voar e nadar), ata inclusive querer imitarse a si mesmo. En resumo, a intelixencia artificial procura imitar a intelixencia humana. Obviamente non o logrou aínda, ao menos non completamente por agora , pero seguro que nun futuro non moi lonxano o conseguirán . Existen cinco puntos de vista principais sobre estes sistemas: Os que pensan como humanos. Os que actúan como humanos. Os que pensan racionalmente. Os que actúan racionalmente. Os que senten como humanos O obxetivo último da Inteligencia Artificial é comprender e construir Entidades Intelixentes. Aínda que desde logo, existen outros planteamentos como os seguintes:  "Desenvolver unha máquina intelixente capaz de aprender a través da experiencia, recoñecer as limitacións do seu coñocemento, exhibir verdadeira creatividade, tomar as súas propias decisións e interactuar co medio que a rodée" Traballo TICs [Escribir texto] Página 6
 7. Alberto Costela Vázquez 2014  "Facer que as computadoras sexan capaces de mostrar un comportamento que sexa considerado como intelixente por parte dun observador humano (Turing test)".  "Elevar o Coeficiente Intelectual das máquinas (machine-IQ)"  "Desenvolver as capacidades da computadora máis aló do seu uso tradicional actual". Tecnoloxía multimedia : A tecnoloxía multimedia é aquela que combina o uso de arquivos de diferentes tipos de orixen, como imáxenes, vídeos, animacions, voces, música, e textos. A súa utilización converteuse nun uso estandarizado en internet e nas novas tecnoloxías en xeneral, gañando unha importante aceptación entre os usuarios debido a interactividade que produce mediante a utilización de recursos de calidade. Os diferentes tipos de información multimedia son:  Texto: sen formatear, formateado, lineal e hipertexto.  Gráficos: empregado para representar esquemas, planos, debuxos lineais...  Imaxes: son documentos formados por píxeles. Poden xerarse por copia do entorno (escaneado, fotografía dixital) e tenden a ser ficheiros moi voluminosos.  Animación: presentación dun número de gráficos por segundo que xera no observador a sensación de movemento.  Vídeo: Presentación dun número de imaxes por segundo, que crean no observador a sensación de movemento. Poden ser sintetizadas ou captadas.  Son: pode ser fala, música ou outros sons. Traballo TICs [Escribir texto] Página 7
 8. Alberto Costela Vázquez 2014 Evolución da multimedia : Antes, do cine, e dos libros, os ordenadores e os teléfonos tíñan soportes diferentes,e a sua mezcla Era moi complexa En 1945 Vannevar Bush en "As we may think" propuxo que as computadoras deberían usarse como soporte de traballo intelectual dos humanos aparte de facer cálculos ( que era para o que se unsaban nese momento ) Bush diseñóu unha máquina chamada MEMEX que a pesar de non ser construida tiña todas as características agora asociadas coas estacions de traballo multimedia Co paso do tempo Ted Nelson retomou esas ideas e posterior mente Douglas Engelbart asi ata crear o concepto multimedia Hai diferentes tipos de multimedia usalos independientemente do medio no que sean publicadas : Multimedia educativa , publicitaria , comercial e educativa Traballo TICs [Escribir texto] Página 8
 9. Alberto Costela Vázquez 2014 3. INTERNET: A GLOBALIZACIÓN A globalización é un proceso económico, tecnolóxico, social e cultural a gran escala, que consiste na crecente comunicación e interdependencia entre os diferentes países do mundo unificando os seus mercados, sociedades e culturas, a través dunha serie de transformacións sociais, económicas e políticas que lles dan un carácter global. A globalización, tal e como hoxe é entendida, implica o dominio duns poucos a custa da explotación da pobreza dunha inmensa maioría; pero "globalizar" tamén significa "facer algo universal". Nun inminente futuro, a limitación da liberdade de expresión en Traballo TICs [Escribir texto] Página 9
 10. Alberto Costela Vázquez 2014 beneficio da seguridade colectiva, probablemente será o problema máis crucial ao que teñamos que facer fronte como internautas. China decidiu dar marcha atrás provisionalmente ao seu intento de implantar en todos os ordenadores alí construídos un software -bautizado polas autoridades como "dique verde" - que bloqueará determinados contidos: en especial, blogs ou webs que sexan contrarios ao réxime (Marcas como Toshiba ou Acer manifestaron sen reservas o seu visto e prace a instalar nos discos duros dos seus ordenadores o devandito programa; outras empresas, en especial as americanas, declinaron manifestarse publicamente ao respecto.) Para evitar que isto chegue a acontecer en países onde os seus cidadáns gozan dunha liberdade que faría imposible unha acción similar, aparentemente, o poder concienciador de Internet pode xogar unha gran baza. As súas "armas": a súa capacidade de difusión inmediata e a insondable creatividade humana, posta ao alcance de case todo o planeta por medio dunha conexión, un ordenador, un rato e un teclado. No tecnolóxico a globalización depende dos avances na conectividade humana (transporte e telecomunicacións) facilitando a libre circulación de persoas e a masificación das TICs e o Internet. No plano ideolóxico, os credos e valores colectivistas e tradiciona-listas causan un desinterese xeneralizado e van perdendo terreo ante o individualismo e o cosmopolitismo da sociedade aberta. Mentres tanto, na política, os gobernos van perdendo atribucións ante o que se denominou sociedade rede, o activismo cada vez xira máis en torno ás redes sociais, estendeuse a transición á democracia contra os réximes despóticos, e en políticas públicas destacan os esforzos para a transición ao capitalismo nalgunhas das antigas economías Traballo TICs [Escribir texto] Página 10
 11. Alberto Costela Vázquez 2014 dirixidas e a transición do feudalismo ao capitalismo en economías subdesenvolvidas de algúns países aínda que con diferentes graos de éxito. Xeopolíticamente o mundo debátese entre a unipolaridade da superpotencia estadounidense e o xurdimento de novas potencias rexionais, e en relacións internacionais o multilateralismo e o poder blando volvesen os mecanismos máis aceptados pola comunidade internacional. A valoración positiva ou negativa deste fenómeno, ou a inclusión de definicións ou características adicionais para resaltar a inclusión dalgún xuízo de valor, poden variar segundo a ideoloxía do interlocutor. Isto porque o fenómeno globalizador despertou gran entusiasmo nalgúns sectores, mentres noutros despertou un profundo rechazo (antiglobalización), habendo tamén posturas eclécticas e moderadas. 4. A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS O termo Web 2.0 comprende aqueles sitios web que facilitan compartir información, a interoperabilidade, o deseño centrado no usuario1 e a colaboración na World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite aos usuarios interactuar e colaborar entre si como creadores de contido xerado por usuarios nunha comunidade virtual. O termo web 2.0 está asociado a Tim O'Reilly, debido á conferencia sobre a Web 2.0 de O'Reilly Mediaen 2004.2 Aínda Que o termo suxire unha nova versión da World Wide Web, non se refire a unha actualización das especificacións técnicas da web, senón máis ben a cambios acumulativos na forma na que desenvolvedores de software e usuarios finais utilizan a Web. O feito de que a Web 2.0 é cualitativamente diferente das tecnoloxías web anteriores foi cuestionado polo creador da World Wide Web Tim Berners-Lee, quen cualificou ao termo como "tan só unha xerga" - precisamente porque tiña a intención de que a Web incorporase estes valores no primeiro Traballo TICs [Escribir texto] Página 11
 12. Alberto Costela Vázquez 2014 lugar[cita requirida]. En conclusión, a Web 2.0 permítenos realizar traballo colaborador entre varios usuarios ou colaboradores. Ademais, as ferramentas que ofrece a web 2.0 non só permitirán mellorar os temas na aula de clase, senón tamén poden utilizarse para traballo en empresa. A web 2.0 permite a estudantes e docentes mellorar as ferramentas utilizadas na aula de clase. O traballo colaborador esta tomando moita importancia nas actividades que realicemos en internet. Os principais tipos de servizos de redes sociais son as que conteñen as categorías de algo específico ou os medios para conectarse con amigos e un sistema de recomendación vinculada á confianza. Os métodos populares combinan agora moitos deles, cos servizos baseados en América como Facebook, Google+, Tumblr e Twitter, amplamente utilizado en todo o mundo; Nexopia en Canadá Badoo,Bebo, VKontakte, Delphi, Draugiem.lv (sobre todo en Letonia), Hi5,Hyves (sobre todo no Países Baixos), iWiW (sobre todo en Hungría),Nasza-Klasa, sopa (principalmente en Polonia), Glocals en Suíza,Skyrock, La Esfera, StudiVZ (sobre todo en Alemaña), Tagged,Tuenti (principalmente en España), e XING en partes de Europa, Hi5 e Orkut en América do Sur e América Central, Mxit en África; eCyworld, Mixi, Orkut, Renren, Weibo e Miserable en Asia e as illas do Pacífico. Para compartir na Web 2.0 utilízanse unha serie de ferramentas:  Blogs: Un blog é un espazo web persoal no que o seu autor pode escribir cronoloxicamente artigos, noticias... (con imaxes videos e enlaces. A blogosfera é o conxunto de blogs que hai en internet. Como servizo para a creación de blogs destaca Blogger.com  Wikis: Unha wiki é un espazo web corporativo, organizado mediante unha estrutura hipertextual de páxinas, onde varias persoas elaboran contidos de xeito asíncrono  Fotos: Picasa, Flickr, etc. Permiten compartir fotografías Traballo TICs [Escribir texto] Página 12
 13. Alberto Costela Vázquez 2014  Videos: Youtube, Vimeo, etc. Son webs onde hai unha gran variedade de videos compartidos por diferentes usuarios  Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive,  Presentaciones: Prezi, Slideshare  Documentos: Google Drive, permítenos subir documentos, editalos e compartilos. Traballo TICs [Escribir texto] Página 13
 14. Alberto Costela Vázquez 2014 5. VALORACIÓN CRÍTICA DAS POSIBILIDADES E RISCOS DAS TICs Posibilidades:  Desenvolvemento de habilidades de busca e selección de información.  Mellora das competencias de expresión e creatividade.  Acceso a moita información de todo tipo.  Permitir a aprendizaxe interactiva e a educación a distancia.  A miúdo aprenden con menos tempo  Atractivo.  Acceso a múltiples recursos educativos e ámbitos de aprendizaxe.  Impartir novos coñecementos para a empleabilidad que requiren moitas competencias (integración, traballo en equipo, motivación, disciplina, etc.).  Facilidades.  Menores costos, debido a que é todo virual e non hai necesidade de mercar material. A día de hoxe, as TICs son imprescindibles. Na vida cotiá e na maioría dos traballos utilízanse. Tamén nos ofrecen moitas vantaxes á hora de saber algo, pero como todo, ten os seus riscos. Riscos:  Distraccións.  Dispersión.  Informacións non fiables Traballo TICs [Escribir texto] Página 14
 15. Alberto Costela Vázquez 2014  Adicción.  Illamento.  Cansazo visual e outros problemas físicos.  Investimento de tempo.  Virus. En conclusión, as TICs son unha evolución favorable sempre e cando se utilicen para o que realmente se crearon e non para perder tempo. Traballo TICs [Escribir texto] Página 15
Publicidad