Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1 de 128

BÍ QUYẾT QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÂU LẠC BỘ CHA MẸ VÀ VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN

3

Compartir

Cuốn tài liệu là tập hợp các phương pháp, các nội dung chúng tôi đã sử dụng thành công trong quá trình truyền thông giáo dục tình dục của dự án thông qua các câu lạc bộ ở cộng đồng. Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ của dự án đã được các trường THCS và THPT áp dụng linh hoạt, phù hợp với hoạt động giáo dục chung của nhà trường.

Địa bàn triển khai dự án đại diện cho các vùng miền trên cả nước nên các phương pháp và nội dung trong tài liệu được thiết kế linh hoạt theo đặc điểm vùng miền và có thể áp dụng ở nhiều địa phương với các điều kiện khác nhau.

Bộ tài liệu gồm 3 phần:
- Phần 1: Quả lý câu lạc bộ
- Phần 2: Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề
- Phần 3: Các hoạt động mở rộng của câu lạc bộ

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

BÍ QUYẾT QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÂU LẠC BỘ CHA MẸ VÀ VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN

 1. 1. nnnnnn t tttt GG M
 2. 2. I II III I U CÂU INH CÂU H CH L L L L L . L . GIITHIUÂU THH ÂU ÂU GU HIHH . L P P N T T T. . HUY UẢ HO O Đ IV . . . C C G M M M
 3. 3. II III I II III CÂU L K L . . . . HHIHH ÂU H HIUHH UIIHH HIUHH H PHIDU HH. IUHHUIIHH HKI TH HU HKI TH HGI KI TH PH HIU HKI TH H H . . . . . L . K . K K P P P T T T T T. T T T T TT T. T T T T T T T T T T T T T T R . . A . UY UY UY UY UY UY UY UẢ HO Đ IV V IV . . . . C C PHƯƠ G G G G G GGG. GGG. GGG. G G G GGG. . M. M M M M M M M NG NG M
 4. 4. . . ssss I II III CÂUHI INH CÂU I RU I II II I L L . . . . K . K IH H THI H. PH H TH GIITHIUH. ÂUHIGILƯUIKH HI ÂUHIHIH H HI ÂUHI . . . VÀ và n ànnnannn. ranệnến an . ID KTD ID D KTD. P r T T T T T T T T N N T về . . DÂ . UY v GIẢ. q . đ HO Đ IV V . . . . . IV . c ức C C GG. G G G G . NGRONG HÔNG NG NG M .
 5. 5. L K K K H LH H HI TH U ID TD D D DID D D D GDTD TD KTD D HTD P P P LT PTT T TTHPTTTTTT T tttt bả LG G GG G KHHG G G M M M M
 6. 6. K K H H H HI HI HI HTH an D D D D ID ID ID D D P PP P P P a T TT THPT Y C GG G G GGG G G M M M M
 7. 7. L K L HI ID D D D D D PP T T T T T TT N C C C C G G G GG CG
 8. 8. H HI IGIỚIHIU CÂU ID P V G C lý M q ả
 9. 9. HI ID P T T C GG G M
 10. 10. T
 11. 11. K HI HI ID ID P GG
 12. 12. CHA CÁCC M
 13. 13. L KK TH HU IIHÀNHCÂU D D D TTT T KHHG G C
 14. 14. D
 15. 15. R
 16. 16. P TTTTTT G
 17. 17. K TTTT T
 18. 18. U IIIU CÂU L L P N C
 19. 19. L L L L L L n P T T T T T ý q ổ cạc G
 20. 20. H ANHÁCHHI CÂU ANHÁCHHI CÂU L L L L ÂU ÂU P PP VIÊN VIÊN N N TT Đ UẢ UẢ C C G G
 21. 21. U ÀI CÂU U ÀI CÂU PP N N N N N C CC M
 22. 22. U ÀICHNHCÂU U ÀICHNHCÂU H T N P P N N NN C C G
 23. 23. I II III VI VII ĐÁNH UIINH CÂU ĐÁNH UIINH CÂU K L T D P N N N N N N N TT TT Đ IV V GIÁ GIÁ HO HO C C C CÁC C CÁC C M
 24. 24. L s H H H H L HI ÂU HI CÂU P n T T T tt T VIÊN IÊ ý q ổ cạc G C
 25. 25. L L H H HU NGU TT N Đ IV C C NG
 26. 26. K KTD T TT
 27. 27. D TT M MMM
 28. 28. K K K K L HU U HH D D P M M M
 29. 29. CÂU H U H HI H H NGH VÀ D ID P NN T D CHA Ô V C ỨC Đ M GG G M HƯ
 30. 30. L U H D D P T TTT Đ C KHHG M M
 31. 31. H HH H H H H H CÂU H HÀNH HANH P P P PP VÀ N A NIÊN NIÊNạtN CHA Đ V C C C M M M M C ỨC M
 32. 32. HH H H P N N T Đ C M M M
 33. 33. K CÂU H U NGHH L VÀ NN T T T T T T D N CHA N R Ô V C ỨC Đ C M G C MM CHỨC HƯ
 34. 34. U H KL D C G MM M
 35. 35. T T GG M
 36. 36. s CH GIỚI GIỚINH I CH INH s K K K VÀ P ạt ề ủ ạtt Đ HO ề C C CÁC M ĐIỂM ủ e
 37. 37. K CH U HINH U HÌNH CH H CH HIÌNH H KK KTD KTD HTD HTD HTD HTD HTD P P P P P N N N R C C ỨC ỨC C C G G NG NG ĐIỂM ĐIỂM ÂM M
 38. 38. CH HINH HÀNH HANH VAI CH UI HÀNH CH K K K L L L L L L L L L L L K K L L L VÀ N NIÊN NIÊN CON NIÊN CON R ACHA CHA A ACHA V V C C C CỨC C C C ĐIỂMCHĂM M ĐIỂMÀM M ĐIỂMÀM M
 39. 39. CH H CH ĐÌNH H II CHINH CÂU L L K T T GIA O O O O Đ HO HO Ế C C C C C C C C NG NG ĐƯỜNG RONG NG NG ĐIỂM HÀNG NĂM
 40. 40. l L K K K t n u ch sinhh hich D T T lựa p đề chủ C việc c c C M M
 41. 41. KK K KTD KTD P P TDT TDT G
 42. 42. K K K L L L L L L L L L L K K L L P P P TDT TDT TDT T T
 43. 43. L L L K T
 44. 44. l H HH tn P u hchsinhh D N TT của Đ C C c c C kế M m
 45. 45. H H H H H HH H P P PP P A C C C M M M M M
 46. 46. H H H P TTT TTT TT T M M
 47. 47. L T T G M
 48. 48. HH K K IIIURÌNHĐIUHÀNH UIINH D T HO C G GG M M M
 49. 49. K T TTTTt t Á q ả
 50. 50. CH CH CH GIỚI GIỚINHU H CH ĐÌNH H H CH HIÌNH VAI UI URÌNHĐIUHÀNH CH H I CHNH VÀ VÀ VÀ P n ch T P N N N CON N CON R R TTT GIA ACHA CHA A ACHA NN Đ O O v V V V đề Đ chủ C C C C C C C C IV ác NG NG ĐƯỜNG NG NG ĐIỂM ÀM ÂM M CHĂM M ÀM M ÀM M M G làm RONG UNG M
 51. 51. KK L CH ÌNH GIỚI GIỚIÌNH GIỚI IVỚI P P P T T T R Đ Đ Đ Đ V C NG CÔNGNG NG M
 52. 52. K H H P T T T T G G M MM
 53. 53. TT T T T MMMM
 54. 54. K K KK HH K K CH U K KTD KTD KTD VÀ VÀ T KTD KTD KTD N IN GIÁO Đ V V C C C ĐƯ HÔNG
 55. 55. K K K K K K K L K K L KTD KTD KTD KTD KTD KTD KTD T T T TT T T TT TTTT G G G G
 56. 56. K KKK KKK H H HH HI HH ID T T T T T T T D P G G G
 57. 57. K K KTD T KTD T T T
 58. 58. L CH ĐÌNHVỚINGƯỜI UI K P P GIA O CAO Đ V C C M
 59. 59. T C
 60. 60. k L CH ĐÌNHGI CH K P P Rất GIA A O Đ V V C C NG M
 61. 61. T Rất HÔNG M
 62. 62. CH H CH HIÌNH ĐÌNHH HTD HTD HTD HTDHTD HTD P P T R GIA Đ V C C NG NG RONG HÀNG M M ÂM M
 63. 63. HTD
 64. 64. K K K K CH UI UI H K P N T T T T T T T T T T Đ V V C C MM CHĂM
 65. 65. K K K TNNN TT T T C
 66. 66. TTT
 67. 67. CH K L P P CON O CHO Đ Đ V C C NG
 68. 68. T T T T
 69. 69. CH CU I MÂUHU L VÀ CONHÔNNGOAN N T T T T GIA VÔ VÀO O Đ V V C CÁC CC C HÔNG HAM
 70. 70. K H H L L T T T Y M
 71. 71. U ĐIUHÀNHUIINH TTT Đ HO V C Ế RONG M
 72. 72. kk K T Đ C M
 73. 73. KK H D tt tt T T T Y q
 74. 74. K K HI I CH I RU I RU CÂU KTD ID T TT N N A N N A Đ Đ R Đ A C C C HÔNG NG NG HO Đ M CHỨC C HÔNG NG NG C C NG NG M
 75. 75. L H IICHU I RU T T N N N Đ GGG CHỨC C HÔNG NG NG
 76. 76. L K H H H ần n D P a T T T đề ủ eo cạc c M
 77. 77. K H K H TTTTT TT P P T T T CCCCCC M M M
 78. 78. K H TH D D P P T T T T T C MM
 79. 79. K K T T T Đ G M
 80. 80. III I VÀ T TT Nt t yề Á Đ CHỨC C M MM G NG NG GIÁM
 81. 81. K K K VI HIUU I P T T T Nt t yề HÁ Đ V G CHỨC C HƯ NG RONG NG NG M
 82. 82. L D TT TT TT C M
 83. 83. D TT TT G MM
 84. 84. L K H H T G MM
 85. 85. K K K P T T C M M MM M M MM M M
 86. 86. H H H H T T T T C M M M M M M M MM
 87. 87. K K L T T C M M M
 88. 88. K D M MMM M M M M M
 89. 89. T C M M
 90. 90. K K T T T T T V M
 91. 91. H T T T C M M M M
 92. 92. L L L H IICH ÁCH II ÁCH U ÁCH VÀ TTT A N Đ Đ HIẾ C C C HIẾ NG NG C NG NG
 93. 93. L D D T T TT T C M
 94. 94. KKK K PLPLKKPL K K K L K K L HI HIHI HI HIHI H U HH L PL KK TD TD ID ID D D P P KTKT T KTKT TT D P P TKT C GGGG GG G GG G
 95. 95. KKKK T TT T T GG GGGG G GGGGGGGGGGG
 96. 96. K T
 97. 97. IIIH D N N Đ V C C
 98. 98. K K IUÁCH T TTT TT T N Đ Đ G M C NG NG
 99. 99. H K K H H ÁCH n sách ợn N N T T HÔN ổ ổ sác GGGG m
 100. 100. K K KL RU GIỚIHIUÁCH T T T T N IV G G M G G HÔNG
 101. 101. ICÂUHI ƯUVỚI GI CÂUHI INH CÂU I HÁN VÀ Nt t yề GIAO V Đ HO GGG V C C NGRONG NG NG M
 102. 102. s AI Đ VHIV GG G G
 103. 103. N Â HIV HIV V C C GG G G G
 104. 104. N C C GG G
 105. 105. KKKK KKK K K IICÂUHIHÁI CH KTD KTD TT T ÂN HOA V M M M
 106. 106. K K K K P P TT T TT T MM M
 107. 107. K K K K K HI TD ID KTD KTD P LT T T T M M M M MM
 108. 108. AII HI HI HHI HIHIHI HIHIHI H HI HI HI HI HI AI ID D ID ID ID T T T HIV HIV HIV HIV
 109. 109. H HH H D T T T A CC G KHHG G
 110. 110. G G G
 111. 111. HI ID TD P T T T G G G G G M
 112. 112. H IIICÂUHI NGHI HÀNH HANH L T T T T TT NIÊN NIÊN VV RẮC M M
 113. 113. K T T T G
 114. 114. T T T G M
 115. 115. K RANH HI KTD VÀ T T NIẾN UAN Y Y IVV HỂ HỨC M M ĐIỂM
 116. 116. k tt ột t t ề yề ẽ q ủ ả q ủ ó số

×