Memòria curs 10 11.doc suport

MEMÒRIA DE L’EQUIP DE SUPORT

    CURS 2010 - 11
ÍNDEX

1.- Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional.

2.- Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola

 a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular.

3.- Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els

 objectius educatius del centre.

4.- Programació , en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions del

 suport adients per donar resposta a les necessitats detectades.

5.- Calendari de reunions.

6.- Propostes de millora.
1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT.

   Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles i del

col·legis, als centres de nou o més unitats es va constituir l’equip de suport

amb la següent composició:

   Núria Torres Tur .............. Audició i Llenguatge

    Joana M. Torres Balanzat............ Atenció a la Diversitat.

   Mª José Ferrando Poquet ............ Representant Equip Directiu

   Tere Mató Petit .................... ......... Membre EOEP

   Elisa .......................................... Educadora Social de l’Ajuntament de

   Santa Eulària des Riu.

    Elena García Morell. Pedagogia terapèutica (Coordinadora)
   L’A.L. ha estat com a itinerant, compartida amb el CP Jesús.
2.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE TOTES LES NECESSITATS

DE SUPORT DE L’ESCOLA A PARTIR DE CADA GRUP CLASSE I EN

FUNCIÓ DE CADA ALUMNE EN PARTICULAR I L’ORGANITZACIÓ.

  Les necessitats d’audició i llenguatge, pedagogia terapèutica s’han

 atès des de començament de curs. També hem de ressaltar que

 l’especialista en Audició i llenguatge ha estat com a itinerant, la qual

 cosa ha dificultat l’atenció als alumnes. Volem ressaltar que hi ha 19

 alumnes al centre que estan rebent suport d’audició i llenguatge. Així,

 necessitam l’especialista d’AL a temps complet. S’ha pogut fer la

 prevenció a Educació Infantil a 4 anys i 5 anys, i si s’agafa gent nova

 ha de ser reduint les hores d’atenció dels alumnes actuals.

 Aquest curs han hagut  8 alumnes nouvinguts amb desconeixement de

 la llengua vehicular de l’escola. Aquest fet fa que l’especialista AD ha

 d’atendre’ls dins l’aula d’acollida de manera intensiva durant el període

 de temps que es considera necessari (entre dues i tres setmanes). Això

 provoca que la resta d’alumnat d’atenció a la diversitat, durant aquest

 període quedi sense suport. Per aquest motiu, consideram que seria

 necessari comptar amb dos mestres d’atenció a la diversitat, per

 atendre correctament les necessitats. Volem ressaltar que aquestos

 alumnes nouvinguts arriben en períodes de temps diferents i no es

 poden atendre junts.
EQUIP DE SUPORT CURS 2010-11


PV: Pendent de valorar  T: Temporal
ALUMNAT QUE REQUEREIX ATENCIÓ ESPECÍFICA

    -   DIAGNOSTICATS PER L’EOEP: alumnes que tenen                 dictamen
    d’escolarització, modalitat integració.
    -   COMPENSACIÓ EDUCATIVA:
       o   AL
       o   AD i alumnat amb nee temporals que reben suport.
RETARD ESCOLAR: Alumnes que ja han repetit algun curs i tenen un ncc més baix del
             que es correspon. DA
       El suport pels alumnes amb retard escolar depèn de les possibilitats organitzatives del
centre i la disponibilitat d’horari.
  Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
              (NESE)

S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el següent:

   Alumnat amb necessitats educatives especials.

   Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(amb ACI

    significativa).
 Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(sense ACI

   significativa).

  Alumnat amb altes capacitats.

  Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

  Alumnat que per condicions personals o d’història escolar,

   derivades de factors socials,econòmics, culturals, geogràfics,

   ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. (A

   partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular

   significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt) .Aquesta llista ha canviat al llarg del curs. A més hi ha un alumne que ha
set diagnosticat com a TGD en 2n A.
3.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT BASANT-SE EN ELS OBJECTIUS

   EDUCATIUS DEL CENTRE.

       EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR
                                                      PROPOSTES DE
            OBJECTIUS                  VALORACIÓ       DIFICULTATS
                                                       MILLORA
                                                    Posar un horari per
- Col·laborar participant activament en la planificació,
                               Assolit.                 l’elaboració de les ACIs
l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació
                                                    depenent de les
curricular individual de l’alumnat amb nese.
                                                    possibilitats del centre.
                               Assolit.
- Assessorar i orientar en relació a estratègies
                               Dins   les   reunions
organitzatives i metodològiques que facilitin la resposta
                               fixades   tots   els
a la diversitat i per tant l’atenció a les nese.
                               dimecres amb els cicles.
- Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les                       Hi ha hagut demandes
programacions d’aula en relació a la seva adequació a la   Assolit                  molt concretes i
diversitat de l’alumnat.                                        puntuals.
- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de
materials curriculars per treballar el desenvolupament    Assolit.
de les capacitats de l’alumnat.
                                                    S’han realitzat reunions
                               Assolit.                 amb les famílies fora de
- Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de S’han realitzat reunions         l’horari habitual de
la relació amb les famílies i la seva implicació en el procés amb les famílies, sempre         reunions amb pares per
d’ensenyament - aprenentatge.                 que s’ha demanat o era          col·laborar amb elles i
                               necessari.                coincidir amb el membre
                                                    de l’EOEP.
Per l’any que ve,revisar i
- Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la  Assolit.          elaborar un guió per a la
detecció i l’anàlisi en les necessitats educatives de    Per part de l’Equip de   detecció de possibles
l’alumnat.                         Suport.          dificultats des dels tres
                                            anys.
                              Assolit. Sols teníem un
                              alumne amb DA (ACIs)
- Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb
                              que ha promocionat a
nese i l’orientació en relació amb la sortida del centre.
                              l’IES i un altre amb HE
                              (ACIs).

- Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria.   Assolit

                               Assolit. Hem aconseguit
                              que no coincidiren dos
- Planificació de les sessions de suport compartides.
                              suports alhora en una
                              classe.
EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU

                                                      PROPOSTES DE
            OBJECTIUS                  VALORACIÓ       DIFICULTATS
                                                       MILLORA

- Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu per
tal de planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada
                              Assolit
per l’equip de suport i la resposta del professorat al
treball amb l’alumnat amb nese.
                                                    S’hauria de controlar
                               Assolit.
                                                    més els préstecs que es
- Elaborar i/o recopilar els materials, programes i      L’equip de suport s’ha
                                                    fan. S’ha elaborat un full
recursos adients a les nese i a l’aula de suport.       utilitzat com a centre de
                                                    de préstec que ningú
                               recursos.
                                                    ompl.
                               Assolit. S’han donat
- Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes  pautes a les famílies i
d’actuació família – centre que es puguin proposar en     s’han fet contractes,
relació amb les famílies, APIMAS, ...             horaris, etc. amb els
                               alumnes.
- Mantenir una coordinació estable amb l’equip
                               Assolit.
psicopedagògic i facilitar la relació amb els mestres.
PROPOSTES DE
            OBJECTIUS                  VALORACIÓ     DIFICULTATS
                                                      MILLORA

- Participar activament dins l’àmbit dels cicles, amb     Assolit.
l’organització i desenvolupament d’activitats que faciliten  Cada membre de l’equip
l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de     de suport pertany a un
l’alumnat.                          cicle.

- Potenciar, facilitar i coordinar la intervenció en el
                               Assolit.
centre educatiu dels serveis externs.

- Elaborar pautes de detecció de signes d’alerta en                         Es proposa per fer el
                          No assolit.
l’evolució d’infants a l’inici de l’escolaritat.                           proper curs.


- Treballar les competències bàsiques.            En procés.

- Treballar les proves d’avaluació de diagnòstic de 4t amb
                                                   Es podrien passar cada
els tutors.                          Assolit.
                                                   any.
EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

                                                 PROPOSTES DE
           OBJECTIUS                 VALORACIÓ   DIFICULTATS
                                                  MILLORA
                                               Ampliar l’orientació a les
                                               famílies de tots els
                                               alumnes (encara que no
                                               rebin suport) amb
                                               pautes orientatives: per
                                               treballar els hàbits i
- Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes que                  tècniques d’estudi a 2n i
                              Assolit.
rebin suport.                                        2r cicle i per treballar la
                                               lectoescriptura a 1r
                                               cicle. Es proposa donar
                                               aquestes orientacions
                                               als tutors perquè les
                                               donin a les famílies a
                                               principi de curs.

- Fer una reunió conjunta de l’AL i la membre de
l’EOEP a principi de curs per tractar pautes                         Continuar el pròxim
                         Assolit
d’estimulació del llenguatge, llímits educatius a                      curs.
E.I, etc.
Memòria curs 10 11.doc suport
EN RELACIÓ A L’ALUMNAT

                                                      PROPOSTES DE
           OBJECTIUS                  VALORACIÓ    DIFICULTATS
                                                       MILLORA
                                                    Per tal d’ampliar la tasca
                                                    de prevenció de
                                                    llenguatge oral a
                              Assolit.     Necessitem un A.L. a
- Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible.                        educació infantil, el curs
                                       temps complet.
                                                    2011 - 2012 hauria
                                                    d’estar la mestra AL a
                                                    temps complet.
- Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries pel
desenvolupament personal, establertes com a prioritàries Assolit
a l’adaptació curricular.
- Fer una intervenció dins l’aula ordinària de forma
coordinada amb el professorat i sols en aquells casos que
degut a la seva especificitat i/o complexitat, s’hagi
                               Assolit
justificat i explicitat a l’adaptació curricular, es podran
treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en
períodes determinats de la jornada.
                                       Hem tingut problemes
- Passar el qüestionari CESC a tots els nivells a
                                       amb el programa     Passar-lo al segon
finals del 1r trimestre o començament del 2n        No assolit
                                       informàtic i també per  trimestre.
trimestre.
                                       manca de temps.
ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE
                                                        PROPOSTES DE
           OBJECTIUS                  VALORACIÓ        DIFICULTATS
                                                         MILLORA
                              Assolit.
                              S’ha revisat el
- Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves                No es poden revisar els
                              llenguatge de tots els
estandarditzades, proves d’elaboració pròpia i observació               alumnes de 3 anys per
                              alumnes de 4 i 5 anys
directa en l’aula, en petits grups o de manera individual.              falta de temps.
                              per veure quins
                              necessitaven atenció.
                              Assolit.
                              Després de l’avaluació
- Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més   inicial, s’ha determinat
adient, valorant els avantatges i inconvenients.      el tipus d’intervenció
                              més adient per a cada
                              alumne.

- Realitzar les tasques pròpies de planificació de la
                              Assolit.
intervenció, des de la programació dels objectius fins
l’elaboració, si cal, de material a utilitzar.
OBJECTIUS                 VALORACIÓ       DIFICULTATS  PROPOSTES DE MILLORA
                              S’ha atès a tot l’alumnat
                              que estava a les
- Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que
                              butlletes, així com totes         Continuar amb les tasques de
l’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de
                              les peticions que s’han          prevenció a E.I.
comunicació, llenguatge i parla.
                              fet.

                              S’han realitzat
                              entrevistes amb les
                              famílies de manera
                              individual.                Es   continuarà  realitzant
- Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres  S’ha fet una reunió a 3          reunions informatives per a les
professionals implicats.                  anys per donar el tríptic         famílies, des de 3 anys a nivell
                              informatiu amb pautes           de grup.
                              d’estimulació del
                              llenguatge per les
                              famílies d’E.I.
ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
                                                          PROPOSTES DE
           OBJECTIUS                  VALORACIÓ        DIFICULTATS
                                                           MILLORA
                              Assolit. S'ha intentat en
                              la majoria dels casos,
                              seguir la programació de
- Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb
                              l'aula. En els casos que
una programació flexible en cada cas, dins l’aula sempre
                              no era possible, degut al
que sigui possible.
                              desnivell curricular, s'ha
                              seguit una programació
                              específica.
                              Assolit. Les reunions de
- Observar els progressos dels alumnes i avaluació     cicle amb l'equip de
sistemàtica en col·laboració amb els tutors /es.      suport ens ajuden a fer
                              aquest seguiment.
                                                         Intentar coordinar-se a
                                             La falta de temps per
                                                         les hores d’exclusiva
- Coordinar amb tots els suports que rep l’alumne.     Assolit, només en part.   coordinar-se tots els
                                                         dedicades a coordinació
                                             mestres
                                                         de nivells.
PROPOSTES DE
            OBJECTIUS                 VALORACIÓ       DIFICULTATS
                                                    MILLORA
                              Assolit. Tot l'alumnat de
                              l'escola participa a
- Desenvolupar activitats escolars que facilitin la    totes les activitats que
integració de l’alumnat.                  es realitzen, tant a
                              nivell d'aula com a nivell
                              de tot el centre.
                              Assolit. He assistit a
                              les reunions amb els
                              pares dels alumnes que
                              reben suport juntament
- Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de
                              amb la resta de
l’alumnat que rep suport.
                              professionals implicats,
                              sempre que ha set
                              necessari i m’ho han
                              demanat.
ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
                                                           PROPOSTES DE
            OBJECTIUS                 VALORACIÓ         DIFICULTATS
                                                            MILLORA
                                             He trobat manca
                                            d’hàbits de treball en
                                            alguns alumnes amb
                               Assolit. Sobretot per a  aquesta problemàtica.
- Afavorir l’acollida de l’alumnat que pertany a minories   que la llengua no     Alguns porten un
ètniques o culturals en desavantatge i altres sectors socials dificulti el seu     desfasament curricular
desfavorits.                         rendiment.        molt important que
                                            dificulta el seu
                                            rendiment escolar i
                                            l’aprenentatge de la
                                            llengua.
                               Assolit. S’ha creat un
- Impulsar la inserció de l’alumnat pertanyent a minories
                               bon ambient de
ètniques o culturals en desavantatge i a altres sectors
                               convivència entre els
socials desfavorits.
                               alumnes.
                                                         Encara que sigui difícil
                                                         motivar a l’alumnat per a
                                             Poc aprofitament d’algun que aprofiti aquestes
Donar suport a la consecució dels objectius educatius per
                                            alumne en aquestes    hores és important fer-li
part de l’alumnat destinatari de les actuacions de      Assolit.
                                            hores de suport.     veure que treballant i
compensació educativa.
                                            Sobretot a tercer cicle. amb interès millorarà el
                                                         seu rendiment escolar i
                                                         personal.
PROPOSTES DE
             OBJECTIUS               VALORACIÓ  DIFICULTATS
                                               MILLORA


                                             Es proposa fer per al
- Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acollida d’E.I.  No assolit.
                                             curs vinent.
4.- PROGRAMACIÓ , EN COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE CICLE, DE

  LES ACTUACIONS DEL SUPORT ADIENTS PER DONAR RESPOSTA

  A LES NECESSITATS DETECTADES.

   Mantenir les reunions per cicles un cop per setmana i buscar

estratègies per optimitzar-les.

 -Tractar aspectes de l’alumnat.

 -Aportar materials concrets.

 -Establir aspectes de teoria.

 -Elaborar activitats adaptades.

 -Elaborar ACIs. Aquest aspecte serà prioritari en les reunions de principi

   de curs. S’ han d’ elaborar Aci s dels alumnes amb nese.

  Les reunions de l’Equip de Suport amb els cicles haurien de ser més àgils,
directes i tractar temes puntuals i concrets. Hem d’intentar buscar
solucions entre tots.
5.- CALENDARI REUNIONS EQUIP DE SUPORT.


 S’han realitzat pràcticament totes les reunions programades.
6. PROPOSTES PER AL CURS 2011 – 2012.

    Continuar fent una reunió, a començament de curs abans de
    rebre a l’alumnat, amb els mestres que tinguin nens amb nese,
    per a explicar les seves característiques i donar les orientacions
    oportunes. Però hauríem de ser més explícits a les reunions a
    l’hora d’explicar les necessitats dels alumnes i les possibles
    mesures que es poden prendre a l’aula.

    Mantenir les reunions setmanals amb els cicles .Es prioritzarà
    l’ elaboració d’Acis. Es proposa fer revisions dels ACI
    trimestralment.

    Revisar/elaborar un guió per a la detecció de possibles
    dificultats des dels 3 anys.

    Revisar el material que hi ha a l’aula de suport i comprar-ne de
    nou per anar ampliant.

    Impulsar la pàgina web: crear un bloc de l’Equip de Suport per
    posar-hi orientacions per les famílies i temes d’interès.

    Millorar la coordinació entre els mestres que fan suport a un
    alumne en concret.

    Es proposa aplicar el qüestionari CESC (sociograma) a totes les
    classes al segon trimestre i sempre que es consideri necessari.

    Es proposa aplicar les proves d’Avaluació de diagnòstic als
    alumnes de 4t cada any.

    Es proposa fer reunions conjuntes de l’AL i la membre de l’EOEP
    a principi de curs per tractar: pautes d’estimulació del
    llenguatge, límits educatius a E.I. , etc.

Recomendados

Pla d'atenció a la diversitat pdv por
Pla d'atenció a la diversitat pdvPla d'atenció a la diversitat pdv
Pla d'atenció a la diversitat pdvceippuigdenvalls
2.3K vistas31 diapositivas
Pla actuacio equip de suport 12 13 por
Pla actuacio equip de suport 12 13Pla actuacio equip de suport 12 13
Pla actuacio equip de suport 12 13ceippuigdenvalls
2.1K vistas16 diapositivas
Presentacio Escalae fecc 2011 por
Presentacio Escalae fecc 2011Presentacio Escalae fecc 2011
Presentacio Escalae fecc 2011Escalae
292 vistas16 diapositivas
Memoria eq.sup 13-14sense noms por
Memoria eq.sup 13-14sense nomsMemoria eq.sup 13-14sense noms
Memoria eq.sup 13-14sense nomsceippuigdenvalls
263 vistas27 diapositivas
Pad definitiu maig16 por
Pad definitiu maig16Pad definitiu maig16
Pad definitiu maig16ceippuigdenvalls
718 vistas26 diapositivas
Mesures d'atenció a la diversitat por
Mesures d'atenció a la diversitatMesures d'atenció a la diversitat
Mesures d'atenció a la diversitatJosep Tort Coma
1.2K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

DAFO Practicum II por
DAFO Practicum IIDAFO Practicum II
DAFO Practicum IIaramal2
222 vistas6 diapositivas
Memoria eq.sup 15-16_final-1 por
Memoria eq.sup 15-16_final-1Memoria eq.sup 15-16_final-1
Memoria eq.sup 15-16_final-1ceippuigdenvalls
477 vistas28 diapositivas
Projecte d'innovacio por
Projecte d'innovacioProjecte d'innovacio
Projecte d'innovacioceippuigdenvalls
223 vistas48 diapositivas
Claustres por
ClaustresClaustres
Claustresacanet3
105 vistas28 diapositivas
Del currículum a les programacions por
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsnmurillo
2.7K vistas45 diapositivas
Pi escol as por
Pi escol asPi escol as
Pi escol asrfito1
642 vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(16)

DAFO Practicum II por aramal2
DAFO Practicum IIDAFO Practicum II
DAFO Practicum II
aramal2222 vistas
Claustres por acanet3
ClaustresClaustres
Claustres
acanet3105 vistas
Del currículum a les programacions por nmurillo
Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacions
nmurillo2.7K vistas
Pi escol as por rfito1
Pi escol asPi escol as
Pi escol as
rfito1642 vistas
Punt 3 por lensil
Punt 3Punt 3
Punt 3
lensil312 vistas
Reunión de padres por Claudia CP
Reunión de padresReunión de padres
Reunión de padres
Claudia CP265 vistas
PROGRAMACIÓ SERVEI DE FISIOTERÀPIA. CURS 2012 2013 por Fisioterapeuta
PROGRAMACIÓ SERVEI DE FISIOTERÀPIA. CURS 2012 2013PROGRAMACIÓ SERVEI DE FISIOTERÀPIA. CURS 2012 2013
PROGRAMACIÓ SERVEI DE FISIOTERÀPIA. CURS 2012 2013
Fisioterapeuta158 vistas
Avaluacio Loe 17nov2008 por cucufato
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008
cucufato524 vistas
Tema 1 acis por TDAH
Tema 1 acisTema 1 acis
Tema 1 acis
TDAH754 vistas
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses por canmisses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
canmisses508 vistas
Atenci A La Diversitat I Les Adaptacions Curriculars Individuals por lolitatis
Atenci A La Diversitat I Les Adaptacions Curriculars IndividualsAtenci A La Diversitat I Les Adaptacions Curriculars Individuals
Atenci A La Diversitat I Les Adaptacions Curriculars Individuals
lolitatis2.6K vistas

Destacado

Power point comenius maig suïssa2013 por
Power point comenius maig suïssa2013Power point comenius maig suïssa2013
Power point comenius maig suïssa2013ceippuigdenvalls
474 vistas36 diapositivas
Avaluació comenius por
Avaluació comeniusAvaluació comenius
Avaluació comeniusceippuigdenvalls
256 vistas44 diapositivas
Gincana 5èdefinitiuok por
Gincana 5èdefinitiuokGincana 5èdefinitiuok
Gincana 5èdefinitiuokceippuigdenvalls
273 vistas18 diapositivas
Memòria curs 10 11 por
Memòria curs 10 11Memòria curs 10 11
Memòria curs 10 11ceippuigdenvalls
1.7K vistas34 diapositivas
Sessions por
SessionsSessions
Sessionsceippuigdenvalls
292 vistas4 diapositivas
19031967 28061969 por
19031967 2806196919031967 28061969
19031967 28061969ceippuigdenvalls
212 vistas176 diapositivas

Destacado(19)

Power point comenius maig suïssa2013 por ceippuigdenvalls
Power point comenius maig suïssa2013Power point comenius maig suïssa2013
Power point comenius maig suïssa2013
ceippuigdenvalls474 vistas
Presentació conviure a puig d'en valls por ceippuigdenvalls
Presentació conviure a puig d'en vallsPresentació conviure a puig d'en valls
Presentació conviure a puig d'en valls
ceippuigdenvalls1.6K vistas
Power point comenius setembre dinamarca2013 por ceippuigdenvalls
Power point comenius setembre dinamarca2013Power point comenius setembre dinamarca2013
Power point comenius setembre dinamarca2013
ceippuigdenvalls390 vistas
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1 por ceippuigdenvalls
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
ceippuigdenvalls4.4K vistas
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès por ceippuigdenvalls
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglèsMemòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
Memòria i avaluació del projecte 2003 aprofundiment anglès
ceippuigdenvalls175 vistas

Similar a Memòria curs 10 11.doc suport

Diversitat por
DiversitatDiversitat
DiversitatRoser Orquin
1K vistas77 diapositivas
Addenda pec (2019) por
Addenda pec (2019)Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)davidmanx
436 vistas11 diapositivas
INTERVENCIÓ por
INTERVENCIÓINTERVENCIÓ
INTERVENCIÓElisabet Jansà
721 vistas21 diapositivas
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf por
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfDocument-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfANNAMUOZECHEVARRIA1
21 vistas42 diapositivas
Memoria eoep por
Memoria eoepMemoria eoep
Memoria eoepceippuigdenvalls
270 vistas10 diapositivas
La programació por
La programacióLa programació
La programacióiesmontserratroig
188 vistas4 diapositivas

Similar a Memòria curs 10 11.doc suport(20)

Addenda pec (2019) por davidmanx
Addenda pec (2019)Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)
davidmanx436 vistas
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf por ANNAMUOZECHEVARRIA1
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfDocument-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Plans individuals 16 17 por Rocio Avila
Plans individuals 16 17Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17
Rocio Avila1.2K vistas
Requisits dels discents amb síndrome d'asperger en el procés d'E-A. Elisenda ... por rteixidol
Requisits dels discents amb síndrome d'asperger en el procés d'E-A. Elisenda ...Requisits dels discents amb síndrome d'asperger en el procés d'E-A. Elisenda ...
Requisits dels discents amb síndrome d'asperger en el procés d'E-A. Elisenda ...
rteixidol431 vistas
Sessio3.3 mesures datenció a la diversitat por Elisabet Jansà
Sessio3.3 mesures datenció a la diversitatSessio3.3 mesures datenció a la diversitat
Sessio3.3 mesures datenció a la diversitat
Elisabet Jansà349 vistas
2013 14 presentació claustre inicial por Rossend
2013 14 presentació claustre inicial2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicial
Rossend700 vistas
DAFO Pràcticum II por aramal2
DAFO Pràcticum IIDAFO Pràcticum II
DAFO Pràcticum II
aramal2186 vistas
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021 por antonisociaspons
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
Ptil 2014 2015-ceip_maria lluïsa serra_07015021
antonisociaspons291 vistas

Más de ceippuigdenvalls

Religio por
ReligioReligio
Religioceippuigdenvalls
205 vistas1 diapositiva
Musica periode convid por
Musica periode convidMusica periode convid
Musica periode convidceippuigdenvalls
171 vistas3 diapositivas
Material fraccions para repasar por
Material fraccions para repasarMaterial fraccions para repasar
Material fraccions para repasarceippuigdenvalls
110 vistas16 diapositivas
Feina des de casa por
Feina des de casaFeina des de casa
Feina des de casaceippuigdenvalls
197 vistas1 diapositiva
Families EF por
Families EFFamilies EF
Families EFceippuigdenvalls
198 vistas1 diapositiva
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3 por
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3ceippuigdenvalls
200 vistas6 diapositivas

Más de ceippuigdenvalls(20)

Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3 por ceippuigdenvalls
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
ceippuigdenvalls200 vistas
La cultura i la vida als castells por ceippuigdenvalls
La cultura i la vida als castellsLa cultura i la vida als castells
La cultura i la vida als castells
ceippuigdenvalls1.6K vistas
Mínims de competència matemàtica.doc ok1 por ceippuigdenvalls
Mínims de competència matemàtica.doc ok1Mínims de competència matemàtica.doc ok1
Mínims de competència matemàtica.doc ok1
ceippuigdenvalls192 vistas
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok por ceippuigdenvalls
Mínims de competència llengua catalana catalana.docokMínims de competència llengua catalana catalana.docok
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok
ceippuigdenvalls212 vistas

Memòria curs 10 11.doc suport

 • 1. MEMÒRIA DE L’EQUIP DE SUPORT CURS 2010 - 11
 • 2. ÍNDEX 1.- Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional. 2.- Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular. 3.- Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els objectius educatius del centre. 4.- Programació , en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions del suport adients per donar resposta a les necessitats detectades. 5.- Calendari de reunions. 6.- Propostes de millora.
 • 3. 1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT. Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles i del col·legis, als centres de nou o més unitats es va constituir l’equip de suport amb la següent composició: Núria Torres Tur .............. Audició i Llenguatge Joana M. Torres Balanzat............ Atenció a la Diversitat. Mª José Ferrando Poquet ............ Representant Equip Directiu Tere Mató Petit .................... ......... Membre EOEP Elisa .......................................... Educadora Social de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Elena García Morell. Pedagogia terapèutica (Coordinadora) L’A.L. ha estat com a itinerant, compartida amb el CP Jesús.
 • 4. 2.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE TOTES LES NECESSITATS DE SUPORT DE L’ESCOLA A PARTIR DE CADA GRUP CLASSE I EN FUNCIÓ DE CADA ALUMNE EN PARTICULAR I L’ORGANITZACIÓ. Les necessitats d’audició i llenguatge, pedagogia terapèutica s’han atès des de començament de curs. També hem de ressaltar que l’especialista en Audició i llenguatge ha estat com a itinerant, la qual cosa ha dificultat l’atenció als alumnes. Volem ressaltar que hi ha 19 alumnes al centre que estan rebent suport d’audició i llenguatge. Així, necessitam l’especialista d’AL a temps complet. S’ha pogut fer la prevenció a Educació Infantil a 4 anys i 5 anys, i si s’agafa gent nova ha de ser reduint les hores d’atenció dels alumnes actuals. Aquest curs han hagut 8 alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua vehicular de l’escola. Aquest fet fa que l’especialista AD ha d’atendre’ls dins l’aula d’acollida de manera intensiva durant el període de temps que es considera necessari (entre dues i tres setmanes). Això provoca que la resta d’alumnat d’atenció a la diversitat, durant aquest període quedi sense suport. Per aquest motiu, consideram que seria necessari comptar amb dos mestres d’atenció a la diversitat, per atendre correctament les necessitats. Volem ressaltar que aquestos alumnes nouvinguts arriben en períodes de temps diferents i no es poden atendre junts.
 • 5. EQUIP DE SUPORT CURS 2010-11 PV: Pendent de valorar T: Temporal ALUMNAT QUE REQUEREIX ATENCIÓ ESPECÍFICA - DIAGNOSTICATS PER L’EOEP: alumnes que tenen dictamen d’escolarització, modalitat integració. - COMPENSACIÓ EDUCATIVA: o AL o AD i alumnat amb nee temporals que reben suport. RETARD ESCOLAR: Alumnes que ja han repetit algun curs i tenen un ncc més baix del que es correspon. DA El suport pels alumnes amb retard escolar depèn de les possibilitats organitzatives del centre i la disponibilitat d’horari. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el següent:  Alumnat amb necessitats educatives especials.  Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(amb ACI significativa).
 • 6.  Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(sense ACI significativa).  Alumnat amb altes capacitats.  Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.  Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials,econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. (A partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt) . Aquesta llista ha canviat al llarg del curs. A més hi ha un alumne que ha set diagnosticat com a TGD en 2n A.
 • 7. 3.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT BASANT-SE EN ELS OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Posar un horari per - Col·laborar participant activament en la planificació, Assolit. l’elaboració de les ACIs l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació depenent de les curricular individual de l’alumnat amb nese. possibilitats del centre. Assolit. - Assessorar i orientar en relació a estratègies Dins les reunions organitzatives i metodològiques que facilitin la resposta fixades tots els a la diversitat i per tant l’atenció a les nese. dimecres amb els cicles. - Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les Hi ha hagut demandes programacions d’aula en relació a la seva adequació a la Assolit molt concretes i diversitat de l’alumnat. puntuals. - Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials curriculars per treballar el desenvolupament Assolit. de les capacitats de l’alumnat. S’han realitzat reunions Assolit. amb les famílies fora de - Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de S’han realitzat reunions l’horari habitual de la relació amb les famílies i la seva implicació en el procés amb les famílies, sempre reunions amb pares per d’ensenyament - aprenentatge. que s’ha demanat o era col·laborar amb elles i necessari. coincidir amb el membre de l’EOEP.
 • 8. Per l’any que ve,revisar i - Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la Assolit. elaborar un guió per a la detecció i l’anàlisi en les necessitats educatives de Per part de l’Equip de detecció de possibles l’alumnat. Suport. dificultats des dels tres anys. Assolit. Sols teníem un alumne amb DA (ACIs) - Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb que ha promocionat a nese i l’orientació en relació amb la sortida del centre. l’IES i un altre amb HE (ACIs). - Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria. Assolit Assolit. Hem aconseguit que no coincidiren dos - Planificació de les sessions de suport compartides. suports alhora en una classe.
 • 9. EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA - Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu per tal de planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada Assolit per l’equip de suport i la resposta del professorat al treball amb l’alumnat amb nese. S’hauria de controlar Assolit. més els préstecs que es - Elaborar i/o recopilar els materials, programes i L’equip de suport s’ha fan. S’ha elaborat un full recursos adients a les nese i a l’aula de suport. utilitzat com a centre de de préstec que ningú recursos. ompl. Assolit. S’han donat - Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes pautes a les famílies i d’actuació família – centre que es puguin proposar en s’han fet contractes, relació amb les famílies, APIMAS, ... horaris, etc. amb els alumnes. - Mantenir una coordinació estable amb l’equip Assolit. psicopedagògic i facilitar la relació amb els mestres.
 • 10. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA - Participar activament dins l’àmbit dels cicles, amb Assolit. l’organització i desenvolupament d’activitats que faciliten Cada membre de l’equip l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de de suport pertany a un l’alumnat. cicle. - Potenciar, facilitar i coordinar la intervenció en el Assolit. centre educatiu dels serveis externs. - Elaborar pautes de detecció de signes d’alerta en Es proposa per fer el No assolit. l’evolució d’infants a l’inici de l’escolaritat. proper curs. - Treballar les competències bàsiques. En procés. - Treballar les proves d’avaluació de diagnòstic de 4t amb Es podrien passar cada els tutors. Assolit. any.
 • 11. EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Ampliar l’orientació a les famílies de tots els alumnes (encara que no rebin suport) amb pautes orientatives: per treballar els hàbits i - Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes que tècniques d’estudi a 2n i Assolit. rebin suport. 2r cicle i per treballar la lectoescriptura a 1r cicle. Es proposa donar aquestes orientacions als tutors perquè les donin a les famílies a principi de curs. - Fer una reunió conjunta de l’AL i la membre de l’EOEP a principi de curs per tractar pautes Continuar el pròxim Assolit d’estimulació del llenguatge, llímits educatius a curs. E.I, etc.
 • 13. EN RELACIÓ A L’ALUMNAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Per tal d’ampliar la tasca de prevenció de llenguatge oral a Assolit. Necessitem un A.L. a - Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible. educació infantil, el curs temps complet. 2011 - 2012 hauria d’estar la mestra AL a temps complet. - Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries pel desenvolupament personal, establertes com a prioritàries Assolit a l’adaptació curricular. - Fer una intervenció dins l’aula ordinària de forma coordinada amb el professorat i sols en aquells casos que degut a la seva especificitat i/o complexitat, s’hagi Assolit justificat i explicitat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada. Hem tingut problemes - Passar el qüestionari CESC a tots els nivells a amb el programa Passar-lo al segon finals del 1r trimestre o començament del 2n No assolit informàtic i també per trimestre. trimestre. manca de temps.
 • 14. ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S’ha revisat el - Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves No es poden revisar els llenguatge de tots els estandarditzades, proves d’elaboració pròpia i observació alumnes de 3 anys per alumnes de 4 i 5 anys directa en l’aula, en petits grups o de manera individual. falta de temps. per veure quins necessitaven atenció. Assolit. Després de l’avaluació - Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més inicial, s’ha determinat adient, valorant els avantatges i inconvenients. el tipus d’intervenció més adient per a cada alumne. - Realitzar les tasques pròpies de planificació de la Assolit. intervenció, des de la programació dels objectius fins l’elaboració, si cal, de material a utilitzar.
 • 15. OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS PROPOSTES DE MILLORA S’ha atès a tot l’alumnat que estava a les - Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que butlletes, així com totes Continuar amb les tasques de l’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de les peticions que s’han prevenció a E.I. comunicació, llenguatge i parla. fet. S’han realitzat entrevistes amb les famílies de manera individual. Es continuarà realitzant - Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres S’ha fet una reunió a 3 reunions informatives per a les professionals implicats. anys per donar el tríptic famílies, des de 3 anys a nivell informatiu amb pautes de grup. d’estimulació del llenguatge per les famílies d’E.I.
 • 16. ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S'ha intentat en la majoria dels casos, seguir la programació de - Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb l'aula. En els casos que una programació flexible en cada cas, dins l’aula sempre no era possible, degut al que sigui possible. desnivell curricular, s'ha seguit una programació específica. Assolit. Les reunions de - Observar els progressos dels alumnes i avaluació cicle amb l'equip de sistemàtica en col·laboració amb els tutors /es. suport ens ajuden a fer aquest seguiment. Intentar coordinar-se a La falta de temps per les hores d’exclusiva - Coordinar amb tots els suports que rep l’alumne. Assolit, només en part. coordinar-se tots els dedicades a coordinació mestres de nivells.
 • 17. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Tot l'alumnat de l'escola participa a - Desenvolupar activitats escolars que facilitin la totes les activitats que integració de l’alumnat. es realitzen, tant a nivell d'aula com a nivell de tot el centre. Assolit. He assistit a les reunions amb els pares dels alumnes que reben suport juntament - Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de amb la resta de l’alumnat que rep suport. professionals implicats, sempre que ha set necessari i m’ho han demanat.
 • 18. ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA He trobat manca d’hàbits de treball en alguns alumnes amb Assolit. Sobretot per a aquesta problemàtica. - Afavorir l’acollida de l’alumnat que pertany a minories que la llengua no Alguns porten un ètniques o culturals en desavantatge i altres sectors socials dificulti el seu desfasament curricular desfavorits. rendiment. molt important que dificulta el seu rendiment escolar i l’aprenentatge de la llengua. Assolit. S’ha creat un - Impulsar la inserció de l’alumnat pertanyent a minories bon ambient de ètniques o culturals en desavantatge i a altres sectors convivència entre els socials desfavorits. alumnes. Encara que sigui difícil motivar a l’alumnat per a Poc aprofitament d’algun que aprofiti aquestes Donar suport a la consecució dels objectius educatius per alumne en aquestes hores és important fer-li part de l’alumnat destinatari de les actuacions de Assolit. hores de suport. veure que treballant i compensació educativa. Sobretot a tercer cicle. amb interès millorarà el seu rendiment escolar i personal.
 • 19. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Es proposa fer per al - Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acollida d’E.I. No assolit. curs vinent.
 • 20. 4.- PROGRAMACIÓ , EN COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE CICLE, DE LES ACTUACIONS DEL SUPORT ADIENTS PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES. Mantenir les reunions per cicles un cop per setmana i buscar estratègies per optimitzar-les. -Tractar aspectes de l’alumnat. -Aportar materials concrets. -Establir aspectes de teoria. -Elaborar activitats adaptades. -Elaborar ACIs. Aquest aspecte serà prioritari en les reunions de principi de curs. S’ han d’ elaborar Aci s dels alumnes amb nese. Les reunions de l’Equip de Suport amb els cicles haurien de ser més àgils, directes i tractar temes puntuals i concrets. Hem d’intentar buscar solucions entre tots. 5.- CALENDARI REUNIONS EQUIP DE SUPORT. S’han realitzat pràcticament totes les reunions programades.
 • 21. 6. PROPOSTES PER AL CURS 2011 – 2012.  Continuar fent una reunió, a començament de curs abans de rebre a l’alumnat, amb els mestres que tinguin nens amb nese, per a explicar les seves característiques i donar les orientacions oportunes. Però hauríem de ser més explícits a les reunions a l’hora d’explicar les necessitats dels alumnes i les possibles mesures que es poden prendre a l’aula.  Mantenir les reunions setmanals amb els cicles .Es prioritzarà l’ elaboració d’Acis. Es proposa fer revisions dels ACI trimestralment.  Revisar/elaborar un guió per a la detecció de possibles dificultats des dels 3 anys.  Revisar el material que hi ha a l’aula de suport i comprar-ne de nou per anar ampliant.  Impulsar la pàgina web: crear un bloc de l’Equip de Suport per posar-hi orientacions per les famílies i temes d’interès.  Millorar la coordinació entre els mestres que fan suport a un alumne en concret.  Es proposa aplicar el qüestionari CESC (sociograma) a totes les classes al segon trimestre i sempre que es consideri necessari.  Es proposa aplicar les proves d’Avaluació de diagnòstic als alumnes de 4t cada any.  Es proposa fer reunions conjuntes de l’AL i la membre de l’EOEP a principi de curs per tractar: pautes d’estimulació del llenguatge, límits educatius a E.I. , etc.