130315 financament-acc1 o-presentacio

Cerdanyola Oberta
Cerdanyola ObertaAAPP en Ajuntament de Cerdanyola
Programes i Serveis financers
de suport a l’empresa
www.acc10.cat
Cerdanyola del Vallès, 15/03/2013
Internacionalització
ACC1Ó AJUDA L’EMPRESA A GUANAR COMPETITIVITAT
 Ajuts i finançament
 Assessorament especialitzat
 Informació i coneixement
 Activitats de promoció
INNOVACIÓ
INTERNACIO-
NALITZACIÓ
Finançament
Gestió i Estratègia
ACC1Ó, l’Agència per la competitivitat de l’empresa
catalana
ACC1Ó, l’Agència per la competitivitat de l’empresa
catalana
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
1. Servei d’Orientació Financera (SOF)
1.1. Per què un Servei d’Orientació Financera?
1.2. En què consisteix?
2. Préstecs participatius ENISA creació
2.1. ENISA joves emprenedors
2.2. ENISA emprenedors
3. Préstecs participatius ENISA creixement
3.1. ENISA competitivitat
3.2. ENISA tecnologia
4. Préstec participatiu i capital COFIDES
5. Préstecs bonificats CDTI
5.1. Préstec NEOTEC
5.2. Préstec PID
6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP)
7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó
8. Fons de capital risc
9. Pitch Readiness
10. Esmorzars de Finançament
11. Sessions d’Orientació Financera per pimes i emprenedors
ÍndexÍndex
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
1. Instruments financers per la internacionalització
Préstec ICO internacional
Préstec ICO liquiditat segment exportador
Préstec ICO exportadors
Préstec i+i
Préstec ICEX Banc Sabadell
Préstec ICEX La Caixa
Préstec ICEX BBVA
Préstec ICEX Banc Popular
Préstec ICEX Catalunya Caixa
Préstec participatiu de Cofides
2. Instruments financers per la innovació
Préstec CDTI Neotec I
Préstec PID
Préstec Banca-CDTI
Préstec innternacionalització
Préstec i+i
3. Instruments financers creixement i altres
Préstec captació d’inversions
Préstec participatiu d’ENISA competitivitat
Préstec participatiu d’ENISA expansió
Préstec participatiu d’ENISA BT
Préstec participatiu d’ENISA fusions i adquisicions
Préstec participatiu d’ENISA sortida al MAB
Préstec participatiu ICF-IFEM coinversió
ICF capitalització
ICF inversió
ICO emprendedores
ICO SGR
ICO liquidez
ICO inversión
ICO financiación corporativa
4. Microcrèdits
Préstec participatiu d’ENISA joves emprenedors
Préstec participatiu d’ENISA emprenedors
Préstec participatiu d’ENISA emprenedors socials
Préstec participatiu Caixa Capital micro
Microcrèdit IFEM
Microcrèdit Microbank
Microcrèdit Dones sense avals (FIDEM)
Préstec ajuts ASCA
5. Avals tècnics i financers
Avals Avalis
Avals Avalis emprèn
Avals ICF
6. Business angels i capital risc pel creixement
Business angels
Capital risc
7. Ajuts públics per la internacionalització
Iniciació a l’exportació
Inversió Directa a l’Exterior (IDE)
Programa PAPI, PIE, PAPAS de l’ICEX
Programa Proinvest de l’ICEX
8. Ajuts públics per la innovació
Eranet
Innoempresa individual
Innoempresa codesenvolupament
Innoempresa sistematització
Inversions empresarials d’alt impacte
9. Ajuts públics per la gestió i estratègia empresarial
360º: millora del model de gestió
10. Ajuts públics per política sectorial
Noves oportunitats de negoci
1.1. Per què un Servei d’Orientació Financera?
1. Servei d’Orientació Financera
(SOF)
1. Servei d’Orientació Financera
(SOF)
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
1. Servei d’Orientació Financera
(SOF)
1. Servei d’Orientació Financera
(SOF)
1.2. En què consisteix el SOF?
Objectiu
Determinar el possible mix de finançament, públic o privat, en deute o en capital més adequat a les
necessitats de l’empresa
A més: suport en la cerca de proveïdors de fons i socis financers i elements de reflexió i contactes per
facilitar la consecució dels recursos
Beneficiaris
Empreses i emprenedors catalans amb projectes d’innovació, d’internacionalització, emprenedoria o de
creixement
Condicions
Reunió d’aproximadament una hora sota petició de l’empresa
Dades 2012
370 empreses ateses amb més de 1.000 contactes de proveïdors de finançament oferts.
ACC1Ó ofereix aquest servei d’assessorament financer a les empreses catalanes. Servei gratuït
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
2.1. ENISA joves emprenedors
Objectiu
Préstec participatiu per promoure la creació d’empreses per part de joves emprenedors (51% del
capital cal que tingui propietari de màxim 40 anys), aportant com a garantia el projecte
Beneficiaris
Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:
 Menys de dos anys de vida
 Producte o servei innovador
Condicions
Despeses elegibles: actius fixes i circulant
Import: 25.000 - 75.000 euros
Altres: l’emprenedor aportarà com a FP del 15% al 30% del projecte
Tipus d’interès: Euribor+2,5%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx. 4,5%)
Termini d’amortització: màxim 4 anys, possibilitat d’un any de carència del principal
Desemborsament: 100% en formalitzar
Garanties: el propi projecte i les aportacions i implicació dels socis
ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït
2. Préstec participatiu ENISA creació2. Préstec participatiu ENISA creació
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
2.2. ENISA emprenedors
Objectiu
Préstec participatiu per promoure la creació d’empreses per part d’emprenedors, aportant com a
garantia el projecte
Beneficiaris
Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:
 Menys de dos anys de vida
 Producte/Servei innovador
Condicions
Despeses elegibles: actius fixes i circulant
Import: 25.000 - 300.000 euros
Altres: FP com a mínim igual al préstec sol·licitat
Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx. 8%)
Termini d’amortització: màxim 6 anys, amb possibilitat de 2 anys de carència del principal
Desemborsament: 100% en formalitzar
Garanties: el propi projecte i les aportacions i implicació dels socis
ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït
2. Préstec participatiu ENISA creació2. Préstec participatiu ENISA creació
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
3.1. ENISA competitivtat
Objectiu
Préstec participatiu per pimes amb models de negoci viables i rendibles, i amb projectes enfocats
a la millora competitiva, aportant com a garantia el projecte
Beneficiaris
Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:
 Facturació recurrent i exponencial
 Producte o servei innovador
 Comptes auditats a partir de sol·licituds superiors a 300.000 euros
Condicions
Import: 75.000 - 1.500.000 euros
Cal fer una ampliació de capital per mínim el mateix import del préstec
Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx 8%)
Termini d’amortització: màxim 9 anys, amb màxim 7 anys de carència del principal
Desemborsament: 50% en formalitzar i la resta al cap d’un any, en funció dels resultats assolits
Garanties: el propi projecte, la implicació i aportacions dels socis (ampliació de capital)
ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït
3. Préstec participatiu ENISA
creixement
3. Préstec participatiu ENISA
creixement
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
3.2. ENISA tecnologia
Objectiu
Préstec participatiu per pimes amb projectes enfocats a un avanç tecnològic, obtenció de nous
productes, processos o serveis, o la millora substancial dels ja existents, en sector com:
TIC, biotecnologia, nous materials, etc. aportant com a garantia el projecte
Beneficiaris
Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:
 Facturació recurrent i exponencial
 Producte o servei innovador
 Comptes auditats a partir de sol·licituds superiors a 300.000 euros
.
Condicions
Import: 75.000 - 1.500.000 euros
Cal fer una ampliació de capital per mínim el mateix import del préstec
Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx 8%)
Termini d’amortització: màxim 7 anys, amb màxim 5 anys de carència
Desemborsament: 50% en formalitzar i la resta al cap d’un any, en funció dels resultats assolits
Garanties: el propi projecte, la implicació i aportacions dels socis (ampliació de capital)
ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït
3. Préstecs participatius ENISA
creixement
3. Préstecs participatius ENISA
creixement
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
4.1. Préstec participatiu i capital risc COFIDES
Objectiu
Finançament d’actiu immobilitzat i circulant a l’exterior mitjançant capital o préstec participatiu a
les filials constituïdes a l’exterior per empreses espanyoles
Beneficiaris
Empreses amb seu social a Espanya, que tinguin els tres últims anys auditats
Condicions
Despeses elegibles: actiu immobilitzat (productives) i circulant (comercials)
Import: 75.000 – 10.000.000 euros
Altres: risc compartit: COFIDES aportarà com a màxim el mateix que l’empresa matriu
Tipus d’interès: Euribor + diferencial + tram variable en funció de la rendibilitat de l’empresa
Termini: de 3 a 12 anys, en funció del tipus de filial
Garanties: afiançament solidari de la matriu o garanties reals hipotecàries a la filial
ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a COFIDES. Servei gratuït
4. Préstec participatiu i capital
COFIDES
4. Préstec participatiu i capital
COFIDES
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
5.1. CDTI Neotec
Objectiu
Préstec per finançar la creació d’empreses de base tecnològica (mínim el 15% de despeses totals
en R+D) per part d’emprenedors novells.
Beneficiaris
Empreses espanyoles, amb menys de 4 anys de constitució i amb projectes intensius en R+D
Condicions
Despeses elegibles: personal, materials, col·laboracions externes, actius fixos, despeses generals,
d’auditoria, etc. Projecte mínim 175.000 euros
Import: màxim 70% del pressupost, amb un màxim de 250.000 euros
Altres: cal que l’empresa faci una ampliació de capital per mínim el 30% del pressupost del projecte
Tipus d’interès: fixe, Euribor a 1 any + 0,1%
Termini per fer el projecte: 1 a 2 anys
Termini d’amortització: quan l’empresa tingui cash-flow positiu ó del 8è-15è any obligatòriament
Desemborsament: entre 40-60% en signar el préstec, i la resta al final del projecte
Garanties: sense garanties
ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a CDTI. Servei gratuït
5. Préstec bonificat CDTI5. Préstec bonificat CDTI
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
5.2. CDTI PID
Objectiu
Préstec individual per finançar projectes d’R+D
Beneficiaris
Empreses espanyoles amb projectes intensius en despeses d’R+D
Es pot fer R+D directament o subcontractar-lo (parcialment) a un centre de recerca
Condicions
Despeses elegibles: personal, materials, amortitzacions actius fixes,... (però sempre per R+D). Projecte
mínim: 175.000 euros
Import: màxim 75% del pressupost (excepcionalment 85%)
Tipus d’interès: Euribor a 1 any + 0,1%
Termini per fer el projecte: 12 a 36 mesos
Termini d’amortització: fins a 10 anys, màxim 3 anys de carència
Desemborsament: en funció de les fites marcades
Garanties: (1) Capacitat d’execució del projecte – Ampliació de capital del 15-30 % del pressupost
elegible (2) Capacitat de devolució del préstec – Afiançament solidari dels socis (3) si l’empresa és molt
petita, fins a 250.000 euros, exempció de garanties
ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a CDTI. Servei gratuït
5. Préstec bonficat CDTI5. Préstec bonficat CDTI
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectiu
El programa XIP d’ACC1Ó vol incentivar l’actuació dels Business Angels a Catalunya, com a
punt de trobada entre inversors i emprenedors, per canalitzar recursos i coneixement
Les xarxes filtren els projectes rebuts i es fan fòrums per valorar si invertir o no en els projectes
preseleccionats.
Fan d’intermediaris entre inversors i emprenedors
Són filtres pels inversors i amplificadors pels emprenedors
Beneficiaris
Empreses que busquen capital i inversors que busquen rendibilitat
Condicions
Empreses que tinguin un projecte amb potencial de creixement, un equip implicat i amb un producte
competiu (que ja hagi tingut vendes i sigui previsible un augment important de les mateixes)
ACC1Ó finança parcialment les xarxes i proporciona els contactes a les empreses
6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP)6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP)
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectiu
Punt de trobada anual entre emprenedors i inversors a Catalunya.
Els emprenedors o empresaris procuren convèncer els inversors perquè inverteixin en les seves
iniciatives, i els inversors cerquen els millors projectes on participar. És l’oportunitat de trobar i ser
trobat. 21 projectes fan la seva presentació en públic, davant de tots els assistents (uns 500), en
format elevator pitch. Al final del Fòrum s’atorguen tres premis: Premi a la trajectòria emprenedora,
Premi al projecte amb més impacte social i Premi al projecte amb més potencial
d’internacionalització.
Durant la jornada hi ha un espai dedicat al networking preagendat
Catàleg de projectes
S’edita un Catàleg de Projectes d’ACC1Ó amb la descripció dels principals projectes d’empreses
amb elevat potencial de creixement que busquen capital (http://www.anella.cat/web/portal/eines/-
/custom_publisher/6UgO/27570286/XVIII-Forum-d-Inversio-catalegs-de-projectes-i-provedors-de-
fons?utm_campaign=REC&utm_source=num13-02&utm_medium=text_link2)
L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades
7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectiu
Entitats que inverteixen temporalment en el capital d’una empresa en procés d’expansió, amb la
finalitat d’obtenir-ne una rendibilitat. Finançament per empreses en creixement/expansió
Beneficiaris
Empreses que estiguin en procés d’expansió, que en els pròxims 3-4 anys tinguin previst multiplicar
el seu valor/creixement elevat
No poden accedir-hi: empreses del sector financer i immobiliari, i les cotitzades
Condicions
Important: saber quins criteris d’inversió té cada fons, sector/situació (internacionalització,
innovació, seed, start-up, etc.)
ACC1Ó elabora cada any un Catàleg de Proveïdors de Fons en el qual hi ha informació sobre
més de 50 fons, classificats per criteris d’inversió, entre altres característiques:
http://www.anella.cat/web/portal/eines/-/custom_publisher/6UgO/27570286/XVIII-Forum-d-Inversio-
catalegs-de-projectes-i-provedors-de-fons?utm_campaign=REC&utm_source=num13-
02&utm_medium=text_link2
Accés al catàleg gratuït
8. Fons de capital risc8. Fons de capital risc
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectiu
Aportar un mètode eficaç de presentació de projectes a emprenedors que cerquen capital.
Són tallers pràctics orientats a treballar la comunicació i presentació dels projectes empresarials
davant d’inversors i socis estratègics.
Estan previstos 6 tallers durant el 2013:
http://agenda.acc10.cat/agenda/list.php?int_cel_PKs=0&txt_SearchText=Pitch+Readiness&dnt_art_
BeginDate=19%2F03%2F2012&dnt_art_EndDate=&int_fromSearcher=1
Beneficiaris
Emprenedors de tres sectors: TIC, Ciències de la salut i la vida, Enginyeria i tecnologies netes
Cal que tinguin un producte/servei innovador i que sigui escalable
Condicions
En les tres sessions, s’aconseguirà:
1) Conèixer les claus per captivar a l’inversor
2) Tenir consciència del propi impacte (a partir de l’enregistrament del pitch)
3) Feedback honest i constructiu d’un inversor veterà i un emprenedor d’èxit
Proper pitch readiness: 14-26/06 i 26/07
L’assistència té un cost de 60 euros
9. Pitch readiness9. Pitch readiness
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectius
Els Esmorzars de Finançament d’ACC1Ó són sessions participatives que tenen l’objectiu d’oferir
elements de reflexió al públic assistent, en relació amb les seves estratègies d’inversió i de
cerca de finançament.
Beneficiaris
Les sessions estan dirigides a:
 emprenedors
 inversors
 consultors
 representants de les societats de capital risc
 i a la comunitat inversora, en general.
Condicions
Temes relacionats amb el finançament, l’emprenedoria, etc.
Cada tercer dimarts a les 8:30h del matí
Els Esmorzars es programen de manera mensual, el tercer dimarts
Proper Esmorzar: 19/03/2013, “Vols saber què és el venture farming?” (amb Charles Ehredt,
Group Director of New Ventures and Innovation a ODIGEO)
L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades
10. Esmorzars de finançament10. Esmorzars de finançament
Gestió i Estratègia
Finançament
Innovació
Internacio-
nalització
Objectius
Sessions d'assessorament sobre instruments de finançament que tenen per objectiu informar
sobre les seves característiques i els tràmits per sol·licitar-los.
Beneficiaris
Emprenedors o empreses amb projectes d’innovació, d’internacionalització o de creixement.
Condicions
Informació del mix de finançament públic i privat en capital i en deute que millor encaixi amb les
necessitats que planteja l’empresa per definir una estratègia de finançament adequada.
Suport en la cerca de proveïdors de fons i socis financers.
Elements de reflexió i contactes per facilitar la consecució dels recursos.
Les sessions es programen de manera mensual
Propera sessió: 21/03/2013, “SOF PIME amb Banc Sabadell” (amb Francisco Diaz, Director
d'Empreses del Banc Sabadell)
Les sessions son gratuïtes, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades
11. Sessions d’Orientació Financera11. Sessions d’Orientació Financera
Àrea de Finançament
sof@acc10.cat
1 de 19

Recomendados

Role of Companies in Horizon 2020 (David Rovirosa) por
Role of Companies in Horizon 2020 (David Rovirosa)Role of Companies in Horizon 2020 (David Rovirosa)
Role of Companies in Horizon 2020 (David Rovirosa)Vall d'Hebron Institute of Research (VHIR)
1.2K vistas38 diapositivas
Presentación ICF - Jornada Buscas Financiación 2014 por
Presentación ICF - Jornada Buscas Financiación 2014Presentación ICF - Jornada Buscas Financiación 2014
Presentación ICF - Jornada Buscas Financiación 2014La Salle Technova Barcelona
500 vistas13 diapositivas
Programa Indústria del Coneixement: obertura convocatòries 'Llavor' i 'Producte' por
Programa Indústria del Coneixement: obertura convocatòries 'Llavor' i 'Producte'Programa Indústria del Coneixement: obertura convocatòries 'Llavor' i 'Producte'
Programa Indústria del Coneixement: obertura convocatòries 'Llavor' i 'Producte'Coneixement. Generalitat de Catalunya.
1.1K vistas32 diapositivas
130315 financament-icf-presentacio por
130315 financament-icf-presentacio130315 financament-icf-presentacio
130315 financament-icf-presentacioCerdanyola Oberta
277 vistas11 diapositivas
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...guest4c15a16
211 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

U3 anàlisi dels estats financers por
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financersddaude
1K vistas5 diapositivas
U 2 5 Eoe 0910(1) por
U 2 5 Eoe 0910(1)U 2 5 Eoe 0910(1)
U 2 5 Eoe 0910(1)Escola Pia
3K vistas33 diapositivas
Ross7e ch05 en español por
Ross7e ch05 en españolRoss7e ch05 en español
Ross7e ch05 en españolAlfredo Vasquez
1.3K vistas43 diapositivas
U 2 7 Eoe 0910 por
U 2 7 Eoe 0910U 2 7 Eoe 0910
U 2 7 Eoe 0910Escola Pia
1.4K vistas28 diapositivas
T4 els estats financers por
T4 els estats financersT4 els estats financers
T4 els estats financersLaura
6.6K vistas15 diapositivas
Economia empresa por
Economia empresaEconomia empresa
Economia empresaUniversitat Pompeu Fabra
845 vistas35 diapositivas

Destacado(10)

U3 anàlisi dels estats financers por ddaude
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
ddaude1K vistas
U 2 5 Eoe 0910(1) por Escola Pia
U 2 5 Eoe 0910(1)U 2 5 Eoe 0910(1)
U 2 5 Eoe 0910(1)
Escola Pia3K vistas
U 2 7 Eoe 0910 por Escola Pia
U 2 7 Eoe 0910U 2 7 Eoe 0910
U 2 7 Eoe 0910
Escola Pia1.4K vistas
T4 els estats financers por Laura
T4 els estats financersT4 els estats financers
T4 els estats financers
Laura6.6K vistas
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii por Laura
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa iiL’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa ii
Laura16K vistas
La direcció de la producció por Laura
La direcció de la producció La direcció de la producció
La direcció de la producció
Laura8.8K vistas
Paginas de matematicas por espanol
Paginas de matematicasPaginas de matematicas
Paginas de matematicas
espanol2.1M vistas

Similar a 130315 financament-acc1 o-presentacio

Com finançar la internacionalització a l'Iran? por
Com finançar la internacionalització a l'Iran?Com finançar la internacionalització a l'Iran?
Com finançar la internacionalització a l'Iran?Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
585 vistas30 diapositivas
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...CINC Business Center
357 vistas20 diapositivas
Programes d'ACCIÓ al suport d'incentius fiscals por
Programes d'ACCIÓ al suport d'incentius fiscalsProgrames d'ACCIÓ al suport d'incentius fiscals
Programes d'ACCIÓ al suport d'incentius fiscalsAgència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
1.2K vistas29 diapositivas
Com prendre decisions d'inversió i finançament por
Com prendre decisions d'inversió i finançamentCom prendre decisions d'inversió i finançament
Com prendre decisions d'inversió i finançamentAgència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
1.4K vistas11 diapositivas
Programa d’ACCIÓ de suport als incentius fiscals por
Programa d’ACCIÓ de suport als incentius fiscalsPrograma d’ACCIÓ de suport als incentius fiscals
Programa d’ACCIÓ de suport als incentius fiscalsAgència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
1.1K vistas30 diapositivas

Similar a 130315 financament-acc1 o-presentacio(20)

Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també... por CINC Business Center
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Internacionalitzar-se és bàsic: un bon finançament també...
Pla PIMESTIC por stsiweb
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
stsiweb715 vistas
Línia emprenedors - 2010 por Autoocupació
Línia emprenedors - 2010 Línia emprenedors - 2010
Línia emprenedors - 2010
Autoocupació235 vistas
Antlia Serveis PresentacióCambra2010 por Sergi Coma
Antlia Serveis PresentacióCambra2010Antlia Serveis PresentacióCambra2010
Antlia Serveis PresentacióCambra2010
Sergi Coma255 vistas

Más de Cerdanyola Oberta

Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics. por
Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.
Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.Cerdanyola Oberta
106 vistas49 diapositivas
Com fer el teu curriculum. por
Com fer el teu curriculum.Com fer el teu curriculum.
Com fer el teu curriculum.Cerdanyola Oberta
63 vistas1 diapositiva
Dossier infogràfic entrevistes de selecció por
Dossier infogràfic entrevistes de seleccióDossier infogràfic entrevistes de selecció
Dossier infogràfic entrevistes de seleccióCerdanyola Oberta
99 vistas13 diapositivas
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio por
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacioCerdanyola Oberta
413 vistas9 diapositivas
130313 internacional-acc1ó-presentacio por
130313 internacional-acc1ó-presentacio130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacioCerdanyola Oberta
225 vistas14 diapositivas
130313 internacional- cambra babadell-presentacio por
130313 internacional- cambra babadell-presentacio130313 internacional- cambra babadell-presentacio
130313 internacional- cambra babadell-presentacioCerdanyola Oberta
204 vistas26 diapositivas

Más de Cerdanyola Oberta(20)

Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics. por Cerdanyola Oberta
Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.
Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.
Cerdanyola Oberta106 vistas
Dossier infogràfic entrevistes de selecció por Cerdanyola Oberta
Dossier infogràfic entrevistes de seleccióDossier infogràfic entrevistes de selecció
Dossier infogràfic entrevistes de selecció
Cerdanyola Oberta99 vistas
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio por Cerdanyola Oberta
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio
130313 internacional-pimec-montse castro-presentacio
Cerdanyola Oberta413 vistas
130313 internacional-acc1ó-presentacio por Cerdanyola Oberta
130313 internacional-acc1ó-presentacio130313 internacional-acc1ó-presentacio
130313 internacional-acc1ó-presentacio
Cerdanyola Oberta225 vistas
130313 internacional- cambra babadell-presentacio por Cerdanyola Oberta
130313 internacional- cambra babadell-presentacio130313 internacional- cambra babadell-presentacio
130313 internacional- cambra babadell-presentacio
Cerdanyola Oberta204 vistas
130315 innovacio-upc terrassa-presentacio por Cerdanyola Oberta
130315 innovacio-upc terrassa-presentacio130315 innovacio-upc terrassa-presentacio
130315 innovacio-upc terrassa-presentacio
Cerdanyola Oberta207 vistas
130315 innovacio-ascamm-presentacio curta por Cerdanyola Oberta
130315 innovacio-ascamm-presentacio curta130315 innovacio-ascamm-presentacio curta
130315 innovacio-ascamm-presentacio curta
Cerdanyola Oberta240 vistas
130315 financament-banc sabadell-presentacio por Cerdanyola Oberta
130315 financament-banc sabadell-presentacio130315 financament-banc sabadell-presentacio
130315 financament-banc sabadell-presentacio
Cerdanyola Oberta299 vistas
130313 consolidacio-cambra sabadell-presentacio por Cerdanyola Oberta
130313 consolidacio-cambra sabadell-presentacio130313 consolidacio-cambra sabadell-presentacio
130313 consolidacio-cambra sabadell-presentacio
Cerdanyola Oberta230 vistas
130313 consolidacio-pimec-ana isabelperez-presentacio por Cerdanyola Oberta
130313 consolidacio-pimec-ana isabelperez-presentacio130313 consolidacio-pimec-ana isabelperez-presentacio
130313 consolidacio-pimec-ana isabelperez-presentacio
Cerdanyola Oberta351 vistas

130315 financament-acc1 o-presentacio

 • 1. Programes i Serveis financers de suport a l’empresa www.acc10.cat Cerdanyola del Vallès, 15/03/2013
 • 2. Internacionalització ACC1Ó AJUDA L’EMPRESA A GUANAR COMPETITIVITAT  Ajuts i finançament  Assessorament especialitzat  Informació i coneixement  Activitats de promoció INNOVACIÓ INTERNACIO- NALITZACIÓ Finançament Gestió i Estratègia ACC1Ó, l’Agència per la competitivitat de l’empresa catalana ACC1Ó, l’Agència per la competitivitat de l’empresa catalana
 • 3. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 1. Servei d’Orientació Financera (SOF) 1.1. Per què un Servei d’Orientació Financera? 1.2. En què consisteix? 2. Préstecs participatius ENISA creació 2.1. ENISA joves emprenedors 2.2. ENISA emprenedors 3. Préstecs participatius ENISA creixement 3.1. ENISA competitivitat 3.2. ENISA tecnologia 4. Préstec participatiu i capital COFIDES 5. Préstecs bonificats CDTI 5.1. Préstec NEOTEC 5.2. Préstec PID 6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP) 7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó 8. Fons de capital risc 9. Pitch Readiness 10. Esmorzars de Finançament 11. Sessions d’Orientació Financera per pimes i emprenedors ÍndexÍndex
 • 4. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 1. Instruments financers per la internacionalització Préstec ICO internacional Préstec ICO liquiditat segment exportador Préstec ICO exportadors Préstec i+i Préstec ICEX Banc Sabadell Préstec ICEX La Caixa Préstec ICEX BBVA Préstec ICEX Banc Popular Préstec ICEX Catalunya Caixa Préstec participatiu de Cofides 2. Instruments financers per la innovació Préstec CDTI Neotec I Préstec PID Préstec Banca-CDTI Préstec innternacionalització Préstec i+i 3. Instruments financers creixement i altres Préstec captació d’inversions Préstec participatiu d’ENISA competitivitat Préstec participatiu d’ENISA expansió Préstec participatiu d’ENISA BT Préstec participatiu d’ENISA fusions i adquisicions Préstec participatiu d’ENISA sortida al MAB Préstec participatiu ICF-IFEM coinversió ICF capitalització ICF inversió ICO emprendedores ICO SGR ICO liquidez ICO inversión ICO financiación corporativa 4. Microcrèdits Préstec participatiu d’ENISA joves emprenedors Préstec participatiu d’ENISA emprenedors Préstec participatiu d’ENISA emprenedors socials Préstec participatiu Caixa Capital micro Microcrèdit IFEM Microcrèdit Microbank Microcrèdit Dones sense avals (FIDEM) Préstec ajuts ASCA 5. Avals tècnics i financers Avals Avalis Avals Avalis emprèn Avals ICF 6. Business angels i capital risc pel creixement Business angels Capital risc 7. Ajuts públics per la internacionalització Iniciació a l’exportació Inversió Directa a l’Exterior (IDE) Programa PAPI, PIE, PAPAS de l’ICEX Programa Proinvest de l’ICEX 8. Ajuts públics per la innovació Eranet Innoempresa individual Innoempresa codesenvolupament Innoempresa sistematització Inversions empresarials d’alt impacte 9. Ajuts públics per la gestió i estratègia empresarial 360º: millora del model de gestió 10. Ajuts públics per política sectorial Noves oportunitats de negoci 1.1. Per què un Servei d’Orientació Financera? 1. Servei d’Orientació Financera (SOF) 1. Servei d’Orientació Financera (SOF)
 • 5. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 1. Servei d’Orientació Financera (SOF) 1. Servei d’Orientació Financera (SOF) 1.2. En què consisteix el SOF? Objectiu Determinar el possible mix de finançament, públic o privat, en deute o en capital més adequat a les necessitats de l’empresa A més: suport en la cerca de proveïdors de fons i socis financers i elements de reflexió i contactes per facilitar la consecució dels recursos Beneficiaris Empreses i emprenedors catalans amb projectes d’innovació, d’internacionalització, emprenedoria o de creixement Condicions Reunió d’aproximadament una hora sota petició de l’empresa Dades 2012 370 empreses ateses amb més de 1.000 contactes de proveïdors de finançament oferts. ACC1Ó ofereix aquest servei d’assessorament financer a les empreses catalanes. Servei gratuït
 • 6. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 2.1. ENISA joves emprenedors Objectiu Préstec participatiu per promoure la creació d’empreses per part de joves emprenedors (51% del capital cal que tingui propietari de màxim 40 anys), aportant com a garantia el projecte Beneficiaris Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:  Menys de dos anys de vida  Producte o servei innovador Condicions Despeses elegibles: actius fixes i circulant Import: 25.000 - 75.000 euros Altres: l’emprenedor aportarà com a FP del 15% al 30% del projecte Tipus d’interès: Euribor+2,5%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx. 4,5%) Termini d’amortització: màxim 4 anys, possibilitat d’un any de carència del principal Desemborsament: 100% en formalitzar Garanties: el propi projecte i les aportacions i implicació dels socis ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït 2. Préstec participatiu ENISA creació2. Préstec participatiu ENISA creació
 • 7. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 2.2. ENISA emprenedors Objectiu Préstec participatiu per promoure la creació d’empreses per part d’emprenedors, aportant com a garantia el projecte Beneficiaris Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:  Menys de dos anys de vida  Producte/Servei innovador Condicions Despeses elegibles: actius fixes i circulant Import: 25.000 - 300.000 euros Altres: FP com a mínim igual al préstec sol·licitat Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx. 8%) Termini d’amortització: màxim 6 anys, amb possibilitat de 2 anys de carència del principal Desemborsament: 100% en formalitzar Garanties: el propi projecte i les aportacions i implicació dels socis ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït 2. Préstec participatiu ENISA creació2. Préstec participatiu ENISA creació
 • 8. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 3.1. ENISA competitivtat Objectiu Préstec participatiu per pimes amb models de negoci viables i rendibles, i amb projectes enfocats a la millora competitiva, aportant com a garantia el projecte Beneficiaris Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:  Facturació recurrent i exponencial  Producte o servei innovador  Comptes auditats a partir de sol·licituds superiors a 300.000 euros Condicions Import: 75.000 - 1.500.000 euros Cal fer una ampliació de capital per mínim el mateix import del préstec Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx 8%) Termini d’amortització: màxim 9 anys, amb màxim 7 anys de carència del principal Desemborsament: 50% en formalitzar i la resta al cap d’un any, en funció dels resultats assolits Garanties: el propi projecte, la implicació i aportacions dels socis (ampliació de capital) ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït 3. Préstec participatiu ENISA creixement 3. Préstec participatiu ENISA creixement
 • 9. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 3.2. ENISA tecnologia Objectiu Préstec participatiu per pimes amb projectes enfocats a un avanç tecnològic, obtenció de nous productes, processos o serveis, o la millora substancial dels ja existents, en sector com: TIC, biotecnologia, nous materials, etc. aportant com a garantia el projecte Beneficiaris Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:  Facturació recurrent i exponencial  Producte o servei innovador  Comptes auditats a partir de sol·licituds superiors a 300.000 euros . Condicions Import: 75.000 - 1.500.000 euros Cal fer una ampliació de capital per mínim el mateix import del préstec Tipus d’interès: Euribor+2%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera (màx 8%) Termini d’amortització: màxim 7 anys, amb màxim 5 anys de carència Desemborsament: 50% en formalitzar i la resta al cap d’un any, en funció dels resultats assolits Garanties: el propi projecte, la implicació i aportacions dels socis (ampliació de capital) ACC1Ó assessora i ajuda en la preparació i lliurament de la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït 3. Préstecs participatius ENISA creixement 3. Préstecs participatius ENISA creixement
 • 10. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 4.1. Préstec participatiu i capital risc COFIDES Objectiu Finançament d’actiu immobilitzat i circulant a l’exterior mitjançant capital o préstec participatiu a les filials constituïdes a l’exterior per empreses espanyoles Beneficiaris Empreses amb seu social a Espanya, que tinguin els tres últims anys auditats Condicions Despeses elegibles: actiu immobilitzat (productives) i circulant (comercials) Import: 75.000 – 10.000.000 euros Altres: risc compartit: COFIDES aportarà com a màxim el mateix que l’empresa matriu Tipus d’interès: Euribor + diferencial + tram variable en funció de la rendibilitat de l’empresa Termini: de 3 a 12 anys, en funció del tipus de filial Garanties: afiançament solidari de la matriu o garanties reals hipotecàries a la filial ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a COFIDES. Servei gratuït 4. Préstec participatiu i capital COFIDES 4. Préstec participatiu i capital COFIDES
 • 11. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 5.1. CDTI Neotec Objectiu Préstec per finançar la creació d’empreses de base tecnològica (mínim el 15% de despeses totals en R+D) per part d’emprenedors novells. Beneficiaris Empreses espanyoles, amb menys de 4 anys de constitució i amb projectes intensius en R+D Condicions Despeses elegibles: personal, materials, col·laboracions externes, actius fixos, despeses generals, d’auditoria, etc. Projecte mínim 175.000 euros Import: màxim 70% del pressupost, amb un màxim de 250.000 euros Altres: cal que l’empresa faci una ampliació de capital per mínim el 30% del pressupost del projecte Tipus d’interès: fixe, Euribor a 1 any + 0,1% Termini per fer el projecte: 1 a 2 anys Termini d’amortització: quan l’empresa tingui cash-flow positiu ó del 8è-15è any obligatòriament Desemborsament: entre 40-60% en signar el préstec, i la resta al final del projecte Garanties: sense garanties ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a CDTI. Servei gratuït 5. Préstec bonificat CDTI5. Préstec bonificat CDTI
 • 12. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització 5.2. CDTI PID Objectiu Préstec individual per finançar projectes d’R+D Beneficiaris Empreses espanyoles amb projectes intensius en despeses d’R+D Es pot fer R+D directament o subcontractar-lo (parcialment) a un centre de recerca Condicions Despeses elegibles: personal, materials, amortitzacions actius fixes,... (però sempre per R+D). Projecte mínim: 175.000 euros Import: màxim 75% del pressupost (excepcionalment 85%) Tipus d’interès: Euribor a 1 any + 0,1% Termini per fer el projecte: 12 a 36 mesos Termini d’amortització: fins a 10 anys, màxim 3 anys de carència Desemborsament: en funció de les fites marcades Garanties: (1) Capacitat d’execució del projecte – Ampliació de capital del 15-30 % del pressupost elegible (2) Capacitat de devolució del préstec – Afiançament solidari dels socis (3) si l’empresa és molt petita, fins a 250.000 euros, exempció de garanties ACC1Ó assessora i ajuda en l’encaix de la sol·licitud a CDTI. Servei gratuït 5. Préstec bonficat CDTI5. Préstec bonficat CDTI
 • 13. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectiu El programa XIP d’ACC1Ó vol incentivar l’actuació dels Business Angels a Catalunya, com a punt de trobada entre inversors i emprenedors, per canalitzar recursos i coneixement Les xarxes filtren els projectes rebuts i es fan fòrums per valorar si invertir o no en els projectes preseleccionats. Fan d’intermediaris entre inversors i emprenedors Són filtres pels inversors i amplificadors pels emprenedors Beneficiaris Empreses que busquen capital i inversors que busquen rendibilitat Condicions Empreses que tinguin un projecte amb potencial de creixement, un equip implicat i amb un producte competiu (que ja hagi tingut vendes i sigui previsible un augment important de les mateixes) ACC1Ó finança parcialment les xarxes i proporciona els contactes a les empreses 6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP)6. Xarxa d’Inversors Privats (XIP)
 • 14. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectiu Punt de trobada anual entre emprenedors i inversors a Catalunya. Els emprenedors o empresaris procuren convèncer els inversors perquè inverteixin en les seves iniciatives, i els inversors cerquen els millors projectes on participar. És l’oportunitat de trobar i ser trobat. 21 projectes fan la seva presentació en públic, davant de tots els assistents (uns 500), en format elevator pitch. Al final del Fòrum s’atorguen tres premis: Premi a la trajectòria emprenedora, Premi al projecte amb més impacte social i Premi al projecte amb més potencial d’internacionalització. Durant la jornada hi ha un espai dedicat al networking preagendat Catàleg de projectes S’edita un Catàleg de Projectes d’ACC1Ó amb la descripció dels principals projectes d’empreses amb elevat potencial de creixement que busquen capital (http://www.anella.cat/web/portal/eines/- /custom_publisher/6UgO/27570286/XVIII-Forum-d-Inversio-catalegs-de-projectes-i-provedors-de- fons?utm_campaign=REC&utm_source=num13-02&utm_medium=text_link2) L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades 7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó7. Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó
 • 15. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectiu Entitats que inverteixen temporalment en el capital d’una empresa en procés d’expansió, amb la finalitat d’obtenir-ne una rendibilitat. Finançament per empreses en creixement/expansió Beneficiaris Empreses que estiguin en procés d’expansió, que en els pròxims 3-4 anys tinguin previst multiplicar el seu valor/creixement elevat No poden accedir-hi: empreses del sector financer i immobiliari, i les cotitzades Condicions Important: saber quins criteris d’inversió té cada fons, sector/situació (internacionalització, innovació, seed, start-up, etc.) ACC1Ó elabora cada any un Catàleg de Proveïdors de Fons en el qual hi ha informació sobre més de 50 fons, classificats per criteris d’inversió, entre altres característiques: http://www.anella.cat/web/portal/eines/-/custom_publisher/6UgO/27570286/XVIII-Forum-d-Inversio- catalegs-de-projectes-i-provedors-de-fons?utm_campaign=REC&utm_source=num13- 02&utm_medium=text_link2 Accés al catàleg gratuït 8. Fons de capital risc8. Fons de capital risc
 • 16. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectiu Aportar un mètode eficaç de presentació de projectes a emprenedors que cerquen capital. Són tallers pràctics orientats a treballar la comunicació i presentació dels projectes empresarials davant d’inversors i socis estratègics. Estan previstos 6 tallers durant el 2013: http://agenda.acc10.cat/agenda/list.php?int_cel_PKs=0&txt_SearchText=Pitch+Readiness&dnt_art_ BeginDate=19%2F03%2F2012&dnt_art_EndDate=&int_fromSearcher=1 Beneficiaris Emprenedors de tres sectors: TIC, Ciències de la salut i la vida, Enginyeria i tecnologies netes Cal que tinguin un producte/servei innovador i que sigui escalable Condicions En les tres sessions, s’aconseguirà: 1) Conèixer les claus per captivar a l’inversor 2) Tenir consciència del propi impacte (a partir de l’enregistrament del pitch) 3) Feedback honest i constructiu d’un inversor veterà i un emprenedor d’èxit Proper pitch readiness: 14-26/06 i 26/07 L’assistència té un cost de 60 euros 9. Pitch readiness9. Pitch readiness
 • 17. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectius Els Esmorzars de Finançament d’ACC1Ó són sessions participatives que tenen l’objectiu d’oferir elements de reflexió al públic assistent, en relació amb les seves estratègies d’inversió i de cerca de finançament. Beneficiaris Les sessions estan dirigides a:  emprenedors  inversors  consultors  representants de les societats de capital risc  i a la comunitat inversora, en general. Condicions Temes relacionats amb el finançament, l’emprenedoria, etc. Cada tercer dimarts a les 8:30h del matí Els Esmorzars es programen de manera mensual, el tercer dimarts Proper Esmorzar: 19/03/2013, “Vols saber què és el venture farming?” (amb Charles Ehredt, Group Director of New Ventures and Innovation a ODIGEO) L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades 10. Esmorzars de finançament10. Esmorzars de finançament
 • 18. Gestió i Estratègia Finançament Innovació Internacio- nalització Objectius Sessions d'assessorament sobre instruments de finançament que tenen per objectiu informar sobre les seves característiques i els tràmits per sol·licitar-los. Beneficiaris Emprenedors o empreses amb projectes d’innovació, d’internacionalització o de creixement. Condicions Informació del mix de finançament públic i privat en capital i en deute que millor encaixi amb les necessitats que planteja l’empresa per definir una estratègia de finançament adequada. Suport en la cerca de proveïdors de fons i socis financers. Elements de reflexió i contactes per facilitar la consecució dels recursos. Les sessions es programen de manera mensual Propera sessió: 21/03/2013, “SOF PIME amb Banc Sabadell” (amb Francisco Diaz, Director d'Empreses del Banc Sabadell) Les sessions son gratuïtes, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades 11. Sessions d’Orientació Financera11. Sessions d’Orientació Financera