Chapter 1

บทที่ 1
       ข้ อมูลทัวไปของหน่ วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
            ่

    การศึกษาข้อมูลทัวไปของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ผูรายงานได้
            ่                         ้
ดาเนินการศึกษาระหว่างฝึ กประสบการณ์วชาชีพ โดยผูรายงานได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทัวไปของ
                  ิ     ้               ่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
    1. ข้อมูลด้านกายภาพ
    2. ข้อมูลด้านการจัดองค์การ
    3. ข้อมูลด้านลักษณะของงานขององค์การ

1. ข้ อมูลด้ านกายภาพ
     1.1 ที่ต้ ง
          ั
                           ั ่
     สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีที่ต้ งอยูที่ ถนนสวรรค์วถี ตาบลนครสวรรค์ตก
                                    ิ
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
     1.2 ประวัติของหน่วยงาน
     สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มี
หน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งการปกป้ องดูแลความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และยังหมายถึงการสร้างเสริ มและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
               ้
ภายในจังหวัดนครสวรรค์ให้กาวหน้า สามารถแข่งขันทัดเทียมได้ในระดับประเทศและระดับสากล

2. ข้ อมูลด้ านการจัดองค์ การ
     2.1 ข้อมูลด้านการจัดองค์กร
     สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดองค์การตามลักษณะงานและ
ภาระหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
     2. ฝ่ ายนโยบายและแผน
     3. ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม
     4. ฝ่ ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
     2.2 สายการบังคับบัญชา
2     สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็ น 4
ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ฝ่ ายนโยบายและแผน ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรมและฝ่ าย
อุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ แต่ฝ่ายที่ผรายได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพ
                           ู้                ิ
ประจา คือ ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม โดยมีสายการบังคับบัญชา ดังนี้
           1. นางสาวนภาพร อรุ ณเจริ ญยิง (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม)
                             ่
           2. นางสาวรสิ ชา นุ่มโต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
           3. นายจิณณวัตร ............... (นักวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)

3. ข้ อมูลด้ านลักษณะของงานขององค์ การ
     ผูรายงานได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพจากหัวหน้าฝ่ ายบุคคลของสานักงาน
       ้                     ิ
                                ่
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพประจาอยูฝ่ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ซึ่ ง
                           ิ
มีลกษณะงานของฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม มีดงนี้
  ั                     ั
     1. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการ โดยเฉพาะ
                                 ้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุนชม
     2. ส่ งเสริ มการใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
     3. ประสานการส่ งเสริ มการลงทุน
     4. ปฏิบติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบติงานอื่นในความรับผิดชอบของสานักงาน
          ั                ั
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ตามที่ได้รับมอบหมาย

Recomendados

World Agriculture por
World AgricultureWorld Agriculture
World AgriculturePrakij Lertpredanant
359 vistas31 diapositivas
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข por
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขtrucks2
7K vistas9 diapositivas
6 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการวิเคราะห์นโยบาย por
6 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการวิเคราะห์นโยบาย6 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการวิเคราะห์นโยบาย
6 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการวิเคราะห์นโยบายDr.Choen Krainara
71.5K vistas3 diapositivas
office syn.pdf por
office syn.pdfoffice syn.pdf
office syn.pdf60919
12 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
21.3K vistas69 diapositivas
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.2K vistas22 diapositivas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.9K vistas99 diapositivas
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K vistas19 diapositivas
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K vistas51 diapositivas
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vistas42 diapositivas

Destacado(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd21.3K vistas
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.2K vistas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.9K vistas
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K vistas
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vistas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K vistas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas

Chapter 1

 • 1. บทที่ 1 ข้ อมูลทัวไปของหน่ วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ่ การศึกษาข้อมูลทัวไปของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ผูรายงานได้ ่ ้ ดาเนินการศึกษาระหว่างฝึ กประสบการณ์วชาชีพ โดยผูรายงานได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทัวไปของ ิ ้ ่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 1. ข้อมูลด้านกายภาพ 2. ข้อมูลด้านการจัดองค์การ 3. ข้อมูลด้านลักษณะของงานขององค์การ 1. ข้ อมูลด้ านกายภาพ 1.1 ที่ต้ ง ั ั ่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีที่ต้ งอยูที่ ถนนสวรรค์วถี ตาบลนครสวรรค์ตก ิ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 1.2 ประวัติของหน่วยงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มี หน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งการปกป้ องดูแลความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และยังหมายถึงการสร้างเสริ มและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ้ ภายในจังหวัดนครสวรรค์ให้กาวหน้า สามารถแข่งขันทัดเทียมได้ในระดับประเทศและระดับสากล 2. ข้ อมูลด้ านการจัดองค์ การ 2.1 ข้อมูลด้านการจัดองค์กร สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดองค์การตามลักษณะงานและ ภาระหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม 2. ฝ่ ายนโยบายและแผน 3. ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรม 4. ฝ่ ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 2.2 สายการบังคับบัญชา
 • 2. 2 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็ น 4 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ฝ่ ายนโยบายและแผน ฝ่ ายโรงงานอุตสาหกรรมและฝ่ าย อุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ แต่ฝ่ายที่ผรายได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพ ู้ ิ ประจา คือ ฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม โดยมีสายการบังคับบัญชา ดังนี้ 1. นางสาวนภาพร อรุ ณเจริ ญยิง (หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม) ่ 2. นางสาวรสิ ชา นุ่มโต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 3. นายจิณณวัตร ............... (นักวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) 3. ข้ อมูลด้ านลักษณะของงานขององค์ การ ผูรายงานได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพจากหัวหน้าฝ่ ายบุคคลของสานักงาน ้ ิ ่ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ฝึกประสบการณ์วชาชีพประจาอยูฝ่ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ซึ่ ง ิ มีลกษณะงานของฝ่ ายส่ งเสริ มอุตสาหกรรม มีดงนี้ ั ั 1. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการ โดยเฉพาะ ้ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุนชม 2. ส่ งเสริ มการใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ประสานการส่ งเสริ มการลงทุน 4. ปฏิบติงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบติงานอื่นในความรับผิดชอบของสานักงาน ั ั อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ตามที่ได้รับมอบหมาย