Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Report KSSR

38.841 visualizaciones

Publicado el

Report KSSR

 1. 1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH<br /><ul><li>DEFINISI
 2. 2. KURIKULUM
 3. 3. Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah.</li></ul>1.2STANDARD <br />Standard pula ditakrifkan oleh Kamus Dewan edisi keempat sebagai sesuatu yang dapat diterima (diiktiraf) dan dijadikan dasar untuk mengukur sesuatu yang lain. <br />2.0PENGENALAN<br /><ul><li>Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan pada tahun 1983 dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. KBSR disemak semula pada tahun 2003 kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). KBSR (semakan) telah digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).
 4. 4. Dasar teras kedua PIPP adalah membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat PIPP adalah untuk memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat, menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai murni.
 5. 5. Gagasan ke-3 ucapan dasar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 telah menuntut supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada teras kedua PIPP. Justeru, KSSR diperkenalkan bagi tujuan itu.
 6. 6. KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.
 7. 7. KSSR mula dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, KSSR tidak menggantikan tetapi seiringan dengan KBSR.
 8. 8. Bermula pada 31 Mac 2009 hingga akhir Jun 2009, sebanyak 500 buah sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk menguji keberkesanan KSSR. Daripada 500 buah sekolah itu, 50 buah sekolah telah diuji rintis dengan semua mata pelajaran, manakala bakinya hanya diuji dengan mata pelajaran terpilih sahaja.
 9. 9. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Modul Asas Teras merangkumi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.
 10. 10. Modul Asas Tema pula terdiri daripada Dunia Sains dan Teknologi, Malaysia Negaraku serta Seni Visual dan Muzik. Modul Asas Elektif pula pilihan bahasa seperti Bahasa Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab.</li></ul>3.0 TRANSFORMASI KURIKULUM<br />3.1 DEFINISI:<br />Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah <br />3.2 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH <br />Matlamat KBSR<br />Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.<br />Objektif KBSR<br />Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid:<br /><ul><li>menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;
 11. 11. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah;
 12. 12. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;</li></ul>iv.         menguasai kemahiran belajar;<br />v.          menguasai kemahiran berfikir;<br />vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;<br />vii.         memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;<br />viii.        membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;<br />ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar;<br />x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;<br />xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;<br />xii.        menjaga kesihatan dan kecergasan diri;<br />xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti;<br />xiv.menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;<br />xv.menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia;<br />xvi.       membina semangat patriotisme;<br />xvii.      mengembangkan bakat dan kreativiti; dan<br />xviii.mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.<br />Prinsip KBSR<br />KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-<br />i.           Pendekatan Bersepadu;<br />ii.          Perkembangan individu secara menyeluruh;<br />iii.        Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan<br />iv.         Pendidikan seumur hidup.<br />v.      murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan kemahiran melalukukan aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding dengan penglaman hidup mereka, justeru semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat<br />vi.      suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid<br />vii.aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas<br />viii.     aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel<br />ix.      penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)<br />x.      penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)<br />xi.penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah  <br />Penekanan<br />Fokus Tahap I<br />i.  Penguasaan kemahiran asas berbahasa<br />(mendengar, bertutur, membaca dan menulis)<br />ii.    Penguasaan nombor dan operasi asas mengira<br />iii.    Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran;<br /><ul><li>Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.</li></ul>Fokus Tahap II<br />i.      Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;<br />ii.    Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;<br />iii.      Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain<br />iv.   Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;<br />v.   Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;<br />vi.    Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai<br />Struktur  KBSR<br />Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-<br />i.                    Komunikasi;<br />ii.                 Manusia dan Alam Kelilingnya; dan<br />iii.               Perkembangan Diri Individu.<br />Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-<br />i.                    Kemahiran Asas;<br />ii.                 Manusia dengan Persekitaran;<br />iii.               Kesenian dan Kesihatan;<br />iv.                Kerohanian, nilai dan sikap<br />v.                  Kemahiran Hidup; dan<br />vi.                Kokurikulum<br /> <br />Bidang Pelajaran<br />BidangKomponenMatapelajaranFasa 1Fasa 2  Komunikasi  Kemahiran AsasBahasa MelayuBahasa InggerisBahasa CinaBahasa Tamil Bahasa MelayuBahasa InggerisBahasa CinaBahasa TamilMatematikMatematik Manusia dan Persekitaran Sikap , Nilai dan SpiritualPendidikan IslamPendidikan MoralPendidikan IslamPendidikan Moral -SainsKajian TempatanPerkembangan Diri Individu Kemahiran HidupSeni dan RiadahKokurikulum-Kemahiran HidupPendidikan MuzikPendidikan MuzikPendidikan SeniPendidikan SeniPendidikan Jasmani dan Pendidikan KesihatanPendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan<br />          Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-<br />i.                    Bidang Komunikasi<br />1.                   Bahasa Melayu;<br />2.                 Bahasa Inggeris;<br />3.                 Bahasa Cina;<br />4.                 Bahasa Tamil; dan<br />5.                 Matematik.<br />ii.                 Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya<br />1.    Pendidikan Islam;<br />2.    Pendidikan Moral;<br />3.    Sains; dan<br />4.   Kajian Tempatan.<br /> <br />iii.               Bidang Perkembangan Diri Individu<br />1.     Kemahiran Hidup;<br />2.    Pendidikan Muzik;<br />3.     Pendidikan Seni;<br />4.     Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan<br />  <br />Peruntukan Masa  <br />Mata PelajaranSekolah KebangsaanSekolah Jenis KebangsaanTahap 1Tahap 2Tahap 1Tahap 2Perkara123456123456Bahasa Melayu450450450300300300270270270150150150Bahasa Inggeris240240240210210210  60909090Bahasa Cina/Tamil      450450450300300300Sains   150150150   150150150Matematik210210210210210210210210210210210210Pend. Islam/Moral180180180180180180150150150150150150Pendidikan Seni606060606060606060606060Pendidikan Muzik606060606060606060606060Kemahiran Hidup   606060   606060Kajian Tempatan   120120120   120120120Pend. Jas. & Kes.909090606060909090606060Perhimpunan303030303030303030303030Pilihan Guru Besar303030   303030   JUMLAH135013501350144014401440135013501350144014401440<br /> <br />3.3 MENGAPA STANDARD?<br />Terdapat beberapa sebab dan tujuan standard diwujudkan dalam kurikulum baru ini. Antaranya ialah memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. Melalui adanya standard kandungan dan standard pembelajaran , guru dapat mengikuti garis panduan tersebut supaya murid dapat mencapai pembelajaran dengan lebih berkesan. Hal ini, sacara tidak langsung dapat mengatasi keciciran dalam pembelajaran murid di sekolah. Selain itu penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur oleh guru terhadap murid adalah jelas. Perkara ini dapat dilakukan melalui pentaksiran yang akan dibuat kepada murid. Perlaksanaan yang dibuat adalah berasaskan sekolah. Staretegi penambahbaikan ( assessment for learning ) dapat dikenal pasti juga antara tujuan standard ini dibuat. Oleh yang demikian , guru dan murid akan meningkatkan diri masing-masing untuk mencapai lebih daripada yang telah ditetapkan. <br />4.0PERBANDINGAN KBSR DENGAN KSSR<br />4.1KAEDAH PENTAKSIRAN<br />Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan (SK) Taman Bukit Maluri, Saadun Kasim yang merupakan Yang Di Pertua Majlis Guru Besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pembaharuan yang diperkenalkan KSSR adalah Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK). SPPK bermatlamat untuk mengurangkan tekanan peperiksaan awam, memperkukuh Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), memperbaiki pembelajaran murid, pentaksiran holistik dan berterusan serta membina modal insan dengan lebih berkesan. Terdapat lima kaedah pentaksiran yang dilaksanakan melalui SPPK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, pentaksiran sekolah, pentaksiran psikometrik, peperiksaan pusat serta pentaksiran pusat. <br />Di bawah pentaksiran sekolah, setiap sekolah bertanggungjawab melaksanakan sistem pentaksiran sendiri yang dirancang dan diperiksa guru membabitkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran sekolah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. <br />Pentaksiran formatif membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau verbal mengenai cara meningkatkan pembelajaran murid. Guru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala yang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini.<br />Pentaksiran sumatif dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. Maklumat itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif mengikut standard ditetapkan sekolah.<br />4.2 PERUNTUKAN MASA<br />Berlaku perubahan peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Hal ini kerana kerajaan telah menggariskan penekanan untuk memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris selaras dengan pemansuhan dasar PPSMI.<br />4.3KANDUNGAN KSSR<br />Terdapat perubahan berlaku pada semua mata pelajaran. Pendidikan seks diajar menerusi Pendidikan Kesihatan di bawah Modul Teras Asas bagi tahap satu. Menurut Datu Dr Julaihi Bujang, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, pengetahuan mengenai pendidikan seks hanya mewakili 75 peratus daripada keseluruhan pengisian kurikulum baru subjek berkenaan.<br />Enam tunjang yang menjadi teras pengisian pendidikan seks mencakupi perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Enam tunjang ini akan dilaksanankan secara berperingkat bermula Tahun satu sehingga Tahun enam.<br />Menurut beliau lagi, perkembangan manusia mendedahkan murid mengenai pengetahuan sistem reproduktif manusia, perhubungan pula menjurus mengenai kasih sayang dan persahabatan. Murid turut didedahkan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggungjawab sebagai ibu bapa, manakal kebolehan dalam membuat keputusan menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri.<br />Kesihatan dan tingkah laku seksual membicarakan amalan seks sepanjang kehidupan, kaedah mengelakkan hubungan seksual, fantasi, kehamilan, penyakit seksual berjangkit, HIV, AIDS. Isu berkaitan seks dan perundangan pula dibincang di dalam tunjang masyarakat dan budaya.<br />Selain daripada itu, mata pelajaran Matematik turut mengalami perubahan. Jika pada peringkat KBSR konsep 3M (membaca, menulis, mengira) ditekankan, namun pada pelaksanaan KSSR, konsep 4M ditekankan (membaca, menulis, mengira, menaakul). Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Penaakulan berupaya mengembangkan kapasiti pemikiran logikal dan dan kapasiti pemikiran kritis. Sebagai contoh, untuk topik Pecahan Tahun satu, murid diajar tentang konsep keseluruhan bagi memastikan mereka memahami tentang konsep separuh dan suku. *rujukan – rencana berita harian 30 jan 2011*<br />5.0KOMPOSISI KURIKULUM<br />KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. Pelaksanaan KSSR adalah usaha untuk mentranformasikan pendidikan sekolah dengan menyatupadukan pelbagai disiplin ilmu bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan bermakna. <br />Selain itu, murid Tahun Satu juga akan diajar pendidikan seks. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran, Datu Dr, Julaihi Bujang, berkata pendedahan pendidikan seks akan diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Ia membabitkan murid dalam Tahap Satu iaitu murid Tahun 1 hingga Tahun 3. Pendidikan seks akan mencakupi perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Guru yang terbabit dengan pengajaran subjek berkenaan telah diberi kursus manakala bahan pengajaran turut disediakan.<br />Mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara praktikal atau `hands-on’. 2. Murid Tahun Satu akan mempelajari asas sains hayat, sains fizikal dan sains bahan yang diberi penilaian berasaskan sekolah melalui kaedah pemerhatian secara berterusan serta pelbagai pendekatan meliputi secara bertulis dan projek ditentukan guru. Murid akan mempelajari Microsoft Word, diikuti Microsoft Power Point dan Painting. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan, sebaliknya didedahkan kepada murid Tahun Satu sebagai menyuntik nilai tambah dari segi kreativiti dan inovasi. Sains hayat akan mendedahkan murid Tahun Satu kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, manakala sains fizikal berkaitan semua jenis deria, dan sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari yang merangkumi cipta bahan dan reka bentuk.  Pengajaran subjek Dunia Sains dan Teknologi untuk murid Tahun Satu ini membabitkan dua waktu seminggu di mana mereka akan banyak terdedah kepada proses pembelajaran menyeronokkan menerusi kaedah inkuiri, iaitu secara dapatan dan penemuan menarik.<br />Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. (Rujuk Lampiran ). Pembahagian masa juga bertambah daripada 1350 dalam KBSR kepada 1380 dalam KSSR. <br />Modul Teras Asas terdiri daripada subjek asas seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Matematik. <br />Modul Teras Tema pula terdiri daripada subjek Dunia Sains dan Teknologi, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik. <br />Modul Elektif pula terdiri daripada bahasa pilihan seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Rendah, Bahasa Tamil Sekolah Rendah, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Peruntukan masa pengajaran bagi modul elektif adalah sebanyak 90 minit (3 waktu) yang dimasukkan dalam jadual persekolahan. Sekolah perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengukit kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah. Sekiranya sekolah tidak dapat menjalankan Modul Elektif kerana kekurangan prasarana, mereka boleh membuat pilihan untuk melaksanakan satu atau kombinasi mata pelajaran daripada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik serta Dunia Sains dan Teknologi. Contoh kombinasi mata pelajaran ialah dengan menjalankan pengajaran Bahasa Melayu selama 60 minit dan Bahasa Inggeris selama 30 minit. Pemilihan subjek atau kombinasi subjek bergantung kepada kesediaan dan keupayaan sekolah. <br />Bagi Tahap Dua pula, akan dilaksanakan pada tahun 2014. Antara subjek yang bakal diperkenalkan ialah Reka Bentuk dan Teknologi Maklumat dan Sejarah. Manakala subjek sedia ada termasuklah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT), Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani, Matematik, Sains, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.<br />6.0 BAHAN KURIKULUM<br />Bahan kurikulum yang digunakan dalam melaksanakan KSSR terbahagi kepada tiga iaitu dokumen standard, modul pengajaran dan modul pembelajaran.<br />Dokumen standard ialah bahan kurikulum utama yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan dokumen standard ini untuk merancang rancangan pengajaran mereka. Standard kandungan dan standard pembelajaran adalah elemen utama yang terdapat dalam dokumen standard. <br />Standard kandungan adalah kenyataan umum tentang domain kognitif (pengetahuan)dan efektif (sikap dan nilai) yang boleh dicapai oleh murid. Standard pembelajaran pula ialah kenyataan khusus kepda murid agar mereka tahu dan boleh melakukan dari segi konsep dan pengetahuan. Keupayaan melakukan sesuatu membolehkan murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bentuk yang boleh diukur. <br />Sebagai contoh dalam mata pelajaran Matematik , guru membimbing pelajar dalam menamakan dan menentukan nilai dalam topik Nombor Bulat 0 hingga 100 yang merupakan standard kandungan magi topic ini. Manakala standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah dapat menamakan nombor hingga 100.<br />Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), modul didefinisikan sebagai unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponen yang melaksanakanfungsi tertentu dan dapat dirangkaian dengan unit-unit lain di dalam sesuatu yang lebih besar. Selain itu, modul juga merupakan kursus pengajaran (latihan dan seumpamanya) yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. Malihat kepada dua definisi ini, kita boleh mentakrifkan modul sebagai suatu bahan pengajaran yang lengkap dengan isi pelajaran khas yang telah dirancang dan merangkumi soalan-soalan sama ada objektif atau subjektif bagi menguji tahap pemahaman pelajar supaya mereka dapat mencapai kemahiran-kemahiran tertentu yang dikehendaki.<br />Modul pengajaran adalah dokumen yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran manakala modul pembelajaran pula dugunakan oleh murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran. <br />7.0 DOKUMEN KURIKULUM<br />Dokumen kurikulum pula terdiri daripada bahan kurikulum dan juga bahan sokongan. Bahan kurikulum adalah dokumen standard yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Setiap subjek yang ditawarkan dalam KSSR mempunyai dokumen standard yang khusus.<br />Bahan sokongan pula terdiri daripada buku teks, modul pengajaran dan pembelajaran serta buku panduan untuk guru. <br />8.0 PENTAKSIRAN<br />Pentaksiran Sekolah ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran (assessment for learning) manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), pentaksiran formatif berasaskan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersifat autaentik dan holistik. <br />Proses Pentaksiran Sekolah melibatkan aktiviti-aktiviti seperti mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap (dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard) serta penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. Guru membuat penilaian dan melaporkan secara verbal atau bertulis tentang prestasi, potensi, pencapaian dan keperluan murid.<br />Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. Murid dapat menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah tersendiri. Selain itu, murid dapat mensíntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati fakta. Murid akan lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran, dapat melalui proses pembelajaran dengan berjaya serta berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi. <br />Pentaksiran formatif untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. Oleh itu, maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain.<br />Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan, perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis, sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran.<br />Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan, kedudukan atau persaingan. Maklumbalas perlu mengandungi elemen-elemen seperti kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan, tahap pembelajaran yang diharapkan dan maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan.<br />Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis, perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas, bukan semata-mata merekod skor. Oleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya, guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh mana-mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau nazir. <br />Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas.<br />Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. Pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. Tujuan utama pentaksiran bukan hanya untuk membuat keputusan, tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran; bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan, menyumbang kepada keberkesanan program. <br />Antara kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah ialah melalui kaedah pencerapan. Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod, seperti senarai semak dan skala pengadaran (rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. <br />Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. Sekiranya digunakan dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari. Ujian boleh dilaksanakan secara manual seperti kertas-pensil, papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline. <br />Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar. Antara contoh ialah projek, pameran, penyampaian visual dan lisan, debat, simulasi komputer dan persembahan. <br />Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. <br />Pentaksiran rakan sebaya, menggunakan senarai semak atau rubrik, membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis.<br />Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama, bantu membantu, pengagihan kerja dan sumbangan setiap individu melalui satu produk. Pentaksiran kerja berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau hasil kerja. Ia melibatkan pentaksiran kemahiran sosial, pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan, selain daripada hasil kerja kumpulan.<br />Modul pengaran dalam KSSR mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan kepada murid. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. Tujuan pemulihan adalah untuk membantu murid lemah mencapai objektif pembelajaran yang belum dicapai dalam pelajaran lalu dan untuk membantu murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka. <br />Dalam aktiviti pemulihan, guru boleh menjalankan program bacaan tambahan dengan menggalakkan murid membuat bacaan meluas dengan pelbagai rujukan daripada buku dan internet. Guru boleh memberi bahan bacaan yang sejajar dengan perkembangan kognitif murid bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kelas. Selain itu, guru boleh menggalakkan murid membuat kerja projek yang dijalankan secara individu atau berkumpulan contohnya aktiviti yang meminta murid untuk membuat sesuatu hasilan atau menyelesaikan masalah mudah. Ia bertujuan untuk menggalakkan murid-murid untuk berfikir menyelesaikan masalah. <br />Pengayaan ialah proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Tujuannya ialah untuk memperkembangkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada pada murid di samping membekalkan peluang tambahan untuk mengembangkan lagi daya kreatif, minat, sifat ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinan murid-murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti pengayaan menyediakan murid untuk memperkembangkan potensi ke tahap maksima. Ia dijalankan secara tidak formal dan tidak dimasukkan dalam jadual waktu tetap sekolah. Bimbingan guru adalah pada tahap minima kerana aktiviti pengayaan bercorak belajar kendiri. <br />9.0 KESIMPULAN<br />Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. <br />Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa seta pihak berkepentingan. Hal ini kerana, kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran semasa dan masa depan.<br />10.0 REFLEKSI<br />NAMA: SITI ZAFIRAH BINTI AHMAD ZUKRI<br />Menerusi pembentangan kumpulan saya pada minggu ini, saya memperoleh banyak maklumat penting tentang perubahan kurikulum yang digubal kerajaan. Setiap soalan yang diajukan membuka minda dan pemikiran supaya saya mendapat lebin maklumat tentang sebab berlakunya transformasi itu. Walaubagaimanapun, terdapat juga perkara-perkara dan persoalan-persoalan yang tidak dapat dijelaskan dengan tepat kerana kekurangan sumber. Seperti yang kita tahu, KSSR adalah masalah baru kurikulum bagi tahun ini. Jadi sumber rujukan yang kami peroleh juga terhad kerana hanya bergantung kepada internet, akhbar serta beberapa responden yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan KSSR. Jadi persoalan-persoalan yang diutarakan agak sukar untuk dijawab. <br />Walaubagaimanapun, kami dapat melakukan pembentangan yang agak lengkap walaupun sumber adalah terhad. Dokumen-dokumen yang diperoleh dalam laman web Kementerian Pelajaran Malaysia banyak membantu kami menerangkan dengan lebih mendalam tentang KSSR. Tetapi keberkesanan KSSR tidak dapat dijelaskan dengan lebih lanjut memandangkan transformasi kurikulum ini baru berjalan selama 2 bulan. Maka kami tidak dapat memberi bukti keberkesanan perubahan kurikulum tersebut. <br />Saya berpendapat bahawa KSSR adalah lebih baik dijalankan sejajar dengan peubahan arus dan permodenan zaman. Kita perlu bergerak maju ke hadapan dan tidak hanya bergantung pada kurikulum sedia ada kerana manusia akan berubah dari segi pemikiran dan sosial. Sekiranya tiada perubahan yang dibuat maka kita tidak akan dapat mengatasi masalah pelajar-pelajar yang semakin meruncing saban hari dalam pelajaran mahupun dalam aktiviti sosial. Transformasi kurikulum yang digubal oleh kerajaan diarap dapat membentuk pelajar yang berketrampilan, bersahsial serta berilmu dalam menyumbang tenaga mereka kepada Negara suatu hari nanti. <br />Saya berharap agar perubahan kurikulum yang digubal kerajaan memberi impak positif kepada semua pihak terutama kepada pelajar dan tidak akan membebankan sesetengah pihak untuk melaksanakan perkara tersebut.<br />NAMA: NUR ILLYA AMEERA BINTI MUAHMAD<br />Hari ini merupakan pembentangan kumpulan kami. Saya berasa sungguh gementar untuk membentangkan topik ini. Jam sudah menunjukkan hampir jam 8 pagi, namun masih belum ramai rakan-rakan yang tiba. 5 minit selepas jam 8 pagi, Dr Lim tiba di kelas. Kami memulakan pembentangan setelah Dr Lim mengizinkan. Walaupun saya sudah menyediakan bahan yang agak banyak, namun perasaan gementar tetap ada. Hal ini kerana seperti yang diketahui, Dr Lim merupakan seorang yang suka bertanyakan soalan yang kritis.<br />Sesi pembentangan kami berjalan dengan lancar. Kami berjaya menjawab kebanyakan soalan yang ditujukan oleh Dr Lim serta sahabat yang lain. Perkara yang menarik adalah apabila Dr Lim mengatakan bahawa kebanyakan guru tidak memahami konsep sebenar dalam mata pelajaran yang mereka ajar. Selain itu, Dr Lim menggalakkan untuk bertanya soalan yang bagus. Hal ini kerana, dengan soalan yang bagus, murid akan belajar dengan lebih berkesan. <br />Selain itu, Dr Lim serta rakan-rakan yang lain bertanya kepada kumpulan kami, mengenai perbezaan KBSR dengan KSSR. Apabila saya menyentuh aspek isi kandungan, Dr Lim terus mengatakan adakah wajar KSSR diperkenalkan sedangkan masalah KBSR masih belum dapat diselesaikan. Sejujurnya, saya kurang yakin dengan pelaksanaan KSSR kerana berdasarkan perbualan saya dengan kebanyakan guru sekolah rendah, mereka agak kurang senang dengan pembaharuan ini. Satu lagi perkara menarik yang dapat saya kutip semasa sesi pembentangan adalah apabila Dr Lim mengatakan mengapa digunakan perkataan standard itu? Perkataan standard itu seolah-olah ingin memperniagakan manusia seperti dalam bidang pemasaran. Hal ini tidak sewajarnya terjadi kerana bekerja dengan manusia adalah sama sekali tidak seperti bekerja dengan bahan.<br />Selain itu, apabila disentuh mengenai kurikulum di UPSI sendiri, kebanyakan daripda kami tidak mengetahui mengapa perlu belajar tentang pelajaran yang mempunyai aras yang tinggi sedangkan perkara ini tidak akan diajar kepada murid-murid di sekolah nanti. Adalah lebih wajar sekiranya kurikulum di UPSI lebih mementingkan tentang konsep sebenar yang akan diajar di sekolah nanti.<br />Sesi pembentangan kami diakhiri dengan perbincangan yang sungguh menarik.<br />NAMA: NUR HAFIZAH BINTI ABDUL HALIM<br />Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) merupakan tajuk kumpulan kami untuk subjek Trend dan Isu dalam Matematik (SME 3023 ) yang diajar oleh pensyarah kami iaitu Dr. Lim Chong Hin. Pada pendapat saya , pembentangan untuk seubjek ini sangat berbeza dengan pembentangan yang pernah saya lalui sepanjang saya belajar. Bermula dengan persediaan sebelum pembentangan perlu dirancang dengan teliti dan rapi. Maklumat tentang tajuk yang diberi perlulah dikuasai dengan selengkapnya. Pengolahan tajuk juga memainkan peranan yang penting supaya apa yang akan disampaikan adalah lebih berkesan.<br />Kumpulan kami terdiri daripada Ilya , saya dan Zafirah . Saya akan membentang salah satu bahagian yang penting dalam KSSR iaitu transformsai kurikulum , perbezaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ) dengan KSSR dan mengapa standard. Pelajar-pelajar dalam kelas sangat berkeinginan untuk mengetahui transformasi kurikulum ini yang baru sahaja diperkenalkan pada tahun 2011 kepada pelajar sekolah rendah Tahun 1. Mengapa perlu ada tranformasi pada kurikulum yang sedia ada?<br />Pada kali ini Dr. Lim telah membuka pemikiran kami tentang kadang-kadang sesuatu yang dilakukan supaya perkara itu diterima ialah dengan penggunaan perkataan yang moden tetapi sama maksudnya. Sebagai contoh , tranformasi digunakan dan membawa maksud perubahan. Oleh yang demikian , sebelum sesuatu perkara itu diterima kita hendaklah memikirkan mengapa transformasi kurikulum ini dibuat, adakah terdapat masalah dengan dengan kurikulum sebelumnya dan adakah langkah mengatasi masalah tersebut telah diambil tindakan. Kita seharusya bijak dalam mebuat penilaian dan bukan sahaja menerima secara terus tanpa berfikir tentang perubahan yang berlaku.<br />Sesuatu perindustrian biasanya akan ada satu standard yang perlu dicapai. Sebagai contoh, dalam pembuatan kereta Proton akan ada standard dalam pemasangan bahagian-bahagian kereta yang perlu dicapai. Begitu juga dalam KSSR , yang mana pihak kementerian ingin mewujudakan satu standard yang perlu pelajar dicapai dalam sesi pembelajaran terutamanya dalam sudut kandungan mata pelajaran. Persoalan yang timbul ialah apakah sesuai dan implikasi standard seperti diaplikasikan dalam pendidikan. <br />Melalui sesi pembentangan ini juga, kami turut mengaitkan dengan isu-isu pendidkan yang lain. Antara isu yang dibincangkan ialah subjek-subjek yang diambil oleh mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri . Apabila Dr. Lim menunjukkan konsep asas pecahan kepada kami , saya telah bertanyakan soalan iaitu kami tidak diajar tentang perkara tersebut malah kami mengambil subjek-subjek yang kami merasakan tiada mengena untuk diajar di sekolah nanti. Oleh itu, kami akan menghadapi masalah dalam pengajaran nanti yang mana daripada sudut penguasaan kandungan mata pelajaran yang ingin diajar adalah kurang.<br />Perkara yang penting yang kami belajar dalam subjek ini ialah kepentingan berfikir sesuatu perkara. Pensyarah kami begitu menekankan perkara ini termasuk dalam sesi pembentangan kami. Banyak perkara baru yang kami peroleh sepanjang sesi pembentangan kami terutama sebagai persediaan untuk menjadi seorang guru kelak. <br />11.0LAMPIRAN<br />KOMPOSISI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH TAHAP I<br />BILMATA PELAJARANMODUL TERAS ASAS1BAHASA MALAYSIA2BAHASA INGGERIS3BAHASA CINABAHASA TAMIL4PENDIDIKAN ISLAMPENDIDIKAN MORAL5PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN6MATEMATIKMODUL TERAS TEMA7DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGISENI VISUAL DAN MUZIKMALAYSIA NEGARAKU8MODUL ELEKTIFBCSK/BTSK/B.ARAB9PERHIMPUNAN<br />KOMPOSISI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH TAHAP II<br />BILMATA PELAJARAN1BAHASA MALAYSIA2BAHASA INGGERIS3BAHASA CINABAHASA TAMIL4PENDIDIKAN ISLAMPENDIDIKAN MORAL5PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN6MATEMATIK7SAINS8P.MUZIK/P.SENI VISUAL9SEJARAH/MALAYSIA NEGARAKU10REKA BENTUK & TEKNOLOGI11MATA PELAJARAN ELEKTIFBCSK/BTSK/B.ARAB/B.KADAZANDUSUN/B.SEMAI/B.IBAN12PERHIMPUNAN<br />BBILMODULMASA DALAM SEMINGGUSKSJKCSJKTMODUL TERAS ASAS1BAHASA MALAYSIA3603003002BAHASA INGGERIS3001501503BAHASA CINA-360-BAHASA TAMIL--3604PENDIDIKAN ISLAM/PENDIDIKAN MORAL1801201205PENDIDIKAN JASMANI6060606PENDIDIKAN KESIHATAN3030307MATEMATIK180180180MODUL TERAS TEMA8DUNIA KESENIANDUNIA SENI VISUAL303030DUNIA MUZIK3030309DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI606060MODUL ELEKTIF1B.ARAB/BCSK/BTSK/B.IBAN/ B.KADAZANDUSUN90--PERHIMPUNAN303030JUMLAH138013801380<br />11.0 RUJUKAN<br />Khairul Hazman Taha (Januari 11, 2011). Panduan Melaksanakan Modul Elektif di SK. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada http://www.akademikpahang.edu.my/v3/berita-semasa-2009/panduan-melaksanakan-modul-elektif-di-sk.html<br />Khairina Yasin (November 30, 2010), Berita Harian: 500,000 murid Tahun Satu sesi 2011 diajar pendidikan seks. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada http://www.bharian.com.my/bharian/articles/500_000muridTahunSatusesi2011diajarpendidikanseks/Article/<br />Mohd. Fadzly Mohd. Izab (May 25, 2010). Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011. Diperoleh pada Februari 3, 2011 daripada http://www.stsaraswathy.net/index.php/blog-layout/39-frontpage/127-info-sekolah<br />Puan Lela (2008). Peperiksaan Vs Pentaksiran. Diperoleh pada Januari 26, 2011 daripada http://pengajianam900.forumotion.com/t31-peperiksaan-vs-pentaksiran<br />Penilaian Kendalian Sekolah Rendah(PKSR) : Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan Inklusif. Diperoleh pada Februari 2, 2011 daripada http://www.scribd.com/doc/14586713/Penilaian-Kendalian-Sekolah-Rendah-PKSR-Pemulihan-Pengayaan-Dan-Pendidikan-Inklusif<br />

×