Publicidad

El text descriptiu

13 de Dec de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

El text descriptiu

 1. El text descriptiu
 2. Què és una descripció? • La descripció consisteix a explicar amb paraules com és un objecte, una persona, un animal, un lloc, un ambient, etc. • L’estructura  És un dels tipus de text més diversos, ja que l’ordenació dels elements és molt variada i també depèn d’allò que es descriu. • Característiques lingüístiques: - Noms acompanyats d’adjectius (adjectivació). - Recursos retòrics, com la comparació o la metàfora, que faciliten que el destinatari pugui fer-se una representació mental d’allò que s’està descrivint. • Depenent de com descrivim, podem trobar: - La descripció tècnica (o objectiva) - La descripció literària (o subjectiva)
 3. La descripció tècnica • En la descripció científica o tècnica: - L’autor adopta una actitud imparcial. - L’autor descriu amb la major objectivitat i precisió possibles les característiques que millor el defineixen. - S’utilitza en els textos expositius (per exemple, la definició d’una paraula al diccionari o les explicacions d’una enciclopèdia o d’una guia turística). - Té una intenció didàctica i no ha de presentar ambigüitats. - No s’inclouen mai les impressions personals ni s’intenta provocar cap emoció al lector.
 4. La descripció literària • En la descripció literària: - L’autor reflecteix allò que li suggereix personalment l’objecte que descriu. - Té un marcat caràcter subjectiu. - Hi predomina la intenció estètica i expressiva. - S’utilitzen figures retòriques (sobretot comparacions i metàfores) per transferir o suggerir al lector la imatge que es descriu. - Se sol alternar amb la narració o el diàleg.
 5. La descripció literària en les narracions • A les obres narratives, sobretot a les novel·les, les descripcions solen representar una interrupció de la narració després d’una escena d’acció. • Són molt freqüents les descripcions acumulatives, és a dir, la descripció no es fa d’un sol cop, sinó que es va intercalant dins la narració o el diàleg. • La descripció com a creadora d’atmosferes ambientals  Pot provocar en el lector un sentiments de trobar-se en un ambient fantàstic, de por o de misteri, tranquil, acollidor, càlid, fred... • La descripció d’un espai psicològic  És la descripció d’un espai físic que expressa un estat emocional d’un personatge, és a dir, s’utilitza com un element que pot afectar els personatges o bé ser un reflex dels seus sentiments o emocions.
 6. Descripció científica o tècnica (objectiva) Descripció literària (subjectiva) Finalitat Enumerar amb precisió els trets més notables de l’objecte descrit Plasmar allò que l’objecte descrit suggereix a l’autor Actitud Objectiva Subjectiva Funció lingüística predominant Referencial Poètica o estètica Trets lingüístics i expressius - Lèxic tècnic. - Adjectius especificatius. - Verbs en present d’indicatiu amb valor intemporal. - Lèxic poètic. - Adjectius explicatius. - Verbs en present o imperfet d’indicatiu. - Comparacions, metàfores, personificacions...
 7. Practicam! “Jo recordava vagament aquell antic jardí, adornat amb els quatre escuts del fundador, al voltant d’una font abandonada. El jardí i el palau tenien aquella vellesa senyorial i melancòlica dels llocs per on, en altres temps, ha passat la vida amable del galanteig i l’amor.” “Per desplaçar-se, les meduses s’impulsen per contraccions rítmiques de tot el cos; prenen aigua, que s’introdueix en la seva cavitat gastrovascular, i l’expulsen, utilitzant-la com a propulsor.”
 8. Com es fa la descripció d’una persona? • Podem descriure les persones físicament  Els trets corporals o de vestit. • Podem descriure les persones psicològicament  La seva personalitat, el seu comportament o les seves reaccions.
 9. La prosopografia • És la descripció dels trets físics d’una persona. • No hi ha un ordre prefixat: se sol insistir en el rostre, els ulls, els cabells, els gestos, la vestimenta...
 10. L’etopeia • És la descripció dels trets psicològics d’una persona. • Ens mostra les seves qualitats, gustos, idees, costums i aspectes més notables del seu caràcter.
 11. El retrat i l’autoretrat • El retrat és la barreja de la prosopografia i l’etopeia, és a dir, de la descripció física i psicològica d’una persona en una mateixa descripció. • L’autoretrat és quan l’autor del text es descriu a ell mateix.
 12. La caricatura i l’esperpent • La caricatura és la deformació dels elements reals exagerant o ridiculitzant els trets més notables de la persona descrita. • L’esperpent és l’últim pas en la distorsió de la realitat contemplada. El llenguatge esperpèntic és violent, carregat de crítica i intenció satírica. Per aconseguir l’objectiu crític i deformador que es proposa, l’esperpent presenta l’extraordinari com a normal i es produeix un procés d’animalització dels personatges.
 13. Practicam! “No renunciava a pujar, a arribar el més amunt possible, però cada dia pensava menys en aquelles vaguetats de l’ambició a llarg termini, pròpies de la joventut. Havia arribat als trenta- cincs anys, i la cobdícia del poder era més forta i menys idealista; es conformava amb menys, però ho desitjava amb més força, ho necessitava més a prop.” “El rostre de n’Almudena, d’una lletjor expressiva, bru, amb la barba negra com l’ala d’un corb, es caracteritzava principalment per la desmesurada grandària de la boca que, quan somreia, traçava una corba els extrems de la qual, reflectint la pell flàccida de les galtes, se situaven molt a prop de les orelles.”
 14. Ara et toca a tu! • Pensa i tria els trets que vols remarcar. • Ordena els elements que vols descriure. • Expressa’t amb llenguatge clar i precís. • Redacta el text de manera entenedora. • Repassa’l i corregeix-ne el que faci falta.
Publicidad