Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

05 lidershipi direktiv java e i-vte

 1. Modelet e Sjelljes se Lidershipit SJELLJA DIREKTIVE E LIDERSHIPIT
 2. Llojet e Sjelljeve direktive te Lidershipit Udhëzime dhe strukturim te aktiviteteve te pasuesit ' Motivimi dhe ekspertiza përcjellëse Monitorim dhe vijimi I detyrave Definimi i roleve dhe modeleve te komunikimit Sjellja Direktive e Lidershipit Planifikimi dhe percaktimi I pergjegjesive Qartësimi I synimeve, dhe metodat e punës
 3. A mund te jete sjellja direktive ndonjehere jo-efikase? • Po! • Nese nuk behet ne kontekst te duhur dhe me informata te nevojshme. • Në qoftë se koha dhe mungesa e reagimeve rezulton në keqinterpretimin e liderit direktiv.
 4. Si te jeni Direktiv: Aftesit dhe bazat e Fuqise Aftesit Komunikuese Ekspert I Fuqise Vetebesim dhe kembengulesi Kompetenca teknike dhe profesionale Aftesit,tiparet dhe burimet e energjise(fuqi se) Lidhjet e burimeve/Fuqise Fuqia Legjitime
 5. EFEKTET E LIDERSHIPIT DIREKTIV • Lidershipi direktiv eshte shume shpesh I kombinuar me sjellje mbeshtetese ne formen me efektive te mundshme. • Efektet tek pasuesit jane fuqimisht te influencuara nga situata dhe karakteristikat e vartesve.
 6. Sjelljet Direktive perreth botes • Japonia - direktiviteti eshte I pranuar larte ngase e shohin si drejteperdrejte te lidhur me pranimin e misionit dhe synimeve te organizates. • E kombinuar me mbeshtetje,studimet paraqesin rezultate te larta ndermjet Izraeliteve. • Studimet e bera ne Mexico, Taiwan, dhe Kore tregojn perfshirje pozitive te sjelljes direktive ndermjet reaksioneve psikologjike dhe
 7. Ndikimet e Lidershipit Direktiv Benifitet e pasuesve: • Qartesia e Rolit • Synimet e qarta • Satisfaksion me punen dhe mbikeqyersin • Satisfaksion me organizaten • Stres I ulet • Performans e ngritur Benifitet e organizates: -Rritja e kohezionit dhe harmonis -Cilësi të lartë në marrëdhëniet midis anëtarëve të grupit -Reduktimin e synimeve për tu larguar -Grupi i fokusuar në arritjen e qëllimeve organizative
 8. Situata efektive apo joefektive • 1) Ndjekësit e shohin veten si individë të aftë dhe me përvojë, të cilët dëshirojnë të punojnë të pavarur w mbikëqyrje / o. 2) Ndjekësit janë anëtarë të një grupi pune të madhe dhe duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre me njëri-tjetrin dhe të jenë të suksesshme. 3) Lideri ka një shkallë të lartë të ekspertizës dhe është mbështetës. 4) Ndjekësit punës, ku në plan të qartë, procedura, qëllimet ekzistojnë dhe reagimi vjen direkt nga kompjuteri. 5) Ndjekësit punojn në grup koheziv anëtarët e së cilës kanë dëshirë pak ose aspak për të përmbushur qëllimet e kreut të performancës. 6) Ndjekësit punojnë në detyrat që kërkojnë procedura të veçanta. 7) Ndjekësit janë të rinj në punë dhe u duhen udhëzime nga
 9. Faktoret e Situates qe ngrsisin efikasitetin e lidershipit direkt Karakteristika e pasuesit Karakteristikat e grupit dhe organizates •Nevoj e larte per arritje •Deshira per qartesi te rolit Karakteristikat e detyres •Strukturuar larte •Stres •Ndervaresi e detyres •Komunikim direkt ndermjet klienteve dhe vartesve Faktoret e Situates •Madhesia e grupit •Organizate burokratike •Norm pozitve e prodhimit te grupit •Lider – ekspertize e larte •Lider mbeshtetes
 10. Faktoret e Situates qe ulin efikasitetin Grupe kohezive te pasuesve/ një normë të ulët të performancës Detyre e strukturuar larte Faktoret qe ulin efikasitetin Përvojë të lartë e vartesve, aftësia, apo nevojë për pavarësi.
 11. Faktoret e Situates qe zevendesojn nevojen per Lidership Direktiv Numer I madh vitesh me Liderin Formalizim Organziativ Faktoret e Situates Grupe te punes – autonome,operime ekipore Feedback I detyres Rrjedhë e parashikueshëm e punës ose punë rutinore(të përsëritura)
 12. Procesi I Modelit te Lidershipit per Lider Direktiv Lider Direktiv Ngritja e Direktives Zevendesimi I Direktives Neutralizues te Direktives Reagimi psikologjik I vartesve Rezultatet e Sjelljes se vartesit
 13. Lideri Direktiv -Udhëzimi dhe strukturimi i aktiviteteve të pasuesve -Definimi i roleve dhe modelit te komunikimit -Qartësimi I synimeve dhe metodat e punës -Planifikimin dhe percaktimi i përgjegjësive -Monitorimi dhe vijushmeria e detyrave -Motivimi dhe përcjellja e ekspertizës
 14. Ngritja e Direktives -Detyrë e strukturuar lartë -Stres i lartë mbi vartesit -Grup i madh -Strukturë burokratike -Lider Ekspert -Lider mbështetëse - Vartesit kane nevoje për qartësi dhe për arritjen
 15. Neutralizuesit e Direktives -Detyrë e struktura lartë -Grup kohezive / norma të ulëta të performancës -Përvojë e lartë e pasuesve -Aftësi e lartë e pasuesve -Nevoje e lartë e pasuesit për pavarësi
 16. Zevendesimet per Lidershipin Direktiv •Grupe punuese-autonome •Operacione ekipore •Formalizimi Organizativ •Feedback I detyres •Rrjedhja e parashikueshme e punes •Nje numer I madh I viteve me liderin
 17. Reagimet psikologjike te pasuesve -Qartësia e Roleve -Kënaqshmëria me punën dhe mbikëqyrësit -Kënaqshmëria me punën e brendshme -Stresi ulët në punë -Kohezioni grupor
 18. Rezultatet e Sjelljes se pasuesve -Efikasiteti i departamentit dhe organizatës -Rritja e performancës individuale dhe grupore -Renditja e larte e meritave për lideret, reduktojn qëllimet për tu larguar.
 19. Aplikimi I Modelit te Lidershipit Direktiv 1) Diagnostifikimi I Situates 3) Modifikimi I vartesve dhe/ose Situates 2) Lidershipi Direktiv
 20. Diagnostifikimi i situatës 1) Diagnostifikimi i situatës -A janë detyrat e punes se vartesve shumë të strukturuar apo stresuese? -A kanë nevojë vartesit për qartësi dhe udhëzim në rolet e tyre të punës? -A i përkasin vartesit një grupi të madh? -A është organizata e madhe burokratike? -A ka lideri një shkallë të lartë të ekspertizës se detyrës apo është lider shumë mbështetës? -A kanë vartesit nevojë të lartë për arritje? Nëse "po" për një ose më shumë, atëherë sjellja e lidereve "direktivë ndoshta do të jetë efektive.
 21. Lidershipi Direktiv -Lideri demonstron sjellje direktive me vartesitt nga: -Definimi I liderit dhe rolit te pasuesit -Vendosja e qëllimeve te pasuesit për sasinë, cilësinë, dhe afatet kohore të performancës -Planifikimin dhe caktimin e punës -Krijimi i modeleve të komunikimit -Monitorimi I pasuesit për të përmirësuar punën e tyre -Trajnimi ose stërvitja e pasuesit për aftësim për punë dhe teknika të reja.
 22. Modifikimi I pasuesve dhe/ose situates 3) Pasuesit e Ndryshimit dhe / ose të situatave -Udhëheqësit gjithashtu veprojnë për të: -Lehtësuar presionet , rregullat e rrepta, dhe strese të tjera mbi pasuesit. -Krijon grupe pune autonome ose struktura të ekipit kur është e përshtatshme -Punë te Dizajnuar kështu që pasuesit marrin reagime të performancës direkt nga detyrat e punës -Inkurajojnë mbështetje tek vartesit të tjerë të cilët kanë përvojë me liderin -Inkurajojnë zhvillimin e normave teperformancës së lartë

Notas del editor

 1. Lidershipi Direktiv përfshin aktivitete që udhëzojn dhe strukturojn veprimet e anëtarëve të grupit.Lideri identifikon nevojat e vartesit 'për udhëzime dhe informata në kryerjen e detyrave të tyre dhe të sigurojnë inputet e nevojshme për të përmbushur këto nevoja.
 2. Kjo paraqitje tregon të gjitha aktivitetet lidhur me lidershipin direktiv. Një lider ndoshta nuk do të përdor të gjitha këto sjellje direktive në një situatë ku drektiva është e nevojshme, por ka të ngjarë të zgjidhni ato sjellje që të duken te përshtatshme në situatë.Lideret jo-direktive janë në mëdyshje rreth përcaktimit kush, çfarë, dhe si pasuesit do të përmbushin detyrat e tyre. Lideret Jo-Direktivë , bëjnë sugjerime vetëm kur kërkohet nga pasuesit, dhe ata shpesh lejojn pasuesit të bëjnë punën aashtu siq ata mendojnë se eshte mirë. Përderisa kjo qasje mund të jetë efektive me pasues të trajnuar dhe të motivuar, shumë situata kërkojë disa lloj udheheqje nga lideri.Direktiva e ndryshon sjelljen e informacionit pasuesit ', të kuptuarit, dhe aftësinë për të kryer detyrat. Direktiva mund të përmirësojë aftësitë punuese te pasuesit duke eliminuar përpjekje të kota dhe duke përqëndruar vëmendjen mbi metodat e punës efektive dhe aspektet kryesore të performancës së detyrës. Vendosja e objektivit është një teknikë e provuar për lider direktivë për të motivuar të performancës e vartesit/pasuesit.Shumë direktiva ose direktiva te zbatuara zbatuar ne situatat te gabuara mund të krijojë pakënaqësi tek ndjekës dhe përfundimisht të shkaktojnë ankesat.
 3. Koha dhe përshtatshmëria e sjelljeve të lidereve direktiv për një detyrë të veçantë janë me rëndësi kritike. Disa detyra kërkojnë strukturë dhe udhëzim gjatë fazës qëllimin e përcaktimit, të tjerët të kërkojnë sqarime dhe reagime të performancës gjatë ekzekutimit.Disa vartes kanë nevojë per drejtim teknik nga lideri, disa kane nevoje per udhëzime per të bërë punën e tyre siq bejne edhe punonjës të tjerë.
 4. Burimet e nevojshme te Fuqise:Pushtet legjitim - i nevojshëm për shkak pajtim pasuesit 'është bazuar në besimin se lideri ka të drejtë të sigurojë drejtimin, dhe pasuesit janë të detyruar të pajtohen.Pushtet Ekspert - ndihmon për shkak se lideri duhet te kete niveli të lartë të njohurive dhe aftësive për kryerjen e detyrave. Kreu mundëson për të bërë plane dhe strategji efektive, zgjidhjen e problemeve, dhe për të arritur objektivat e detyrës. Kur pasuesit të varen nga lideri për këshilla dhe udhëzime, sjellja efektive e liderit direktivë rritet.Lidhja e Burimeve / fuqis - u mundëson liderëve për të siguruar vartesit me të dhëna dhe mbështetjen e informacionit për të justifikuar drejtimin e tyre. Kur vartesit shohin se drejtimet e liderit janë të justifikuara nga dëshmia e qartë e ecurisë së fundit, ata kanë më shumë gjasa për të parë drejtimin, si të dobishem.
 5. Pasuesit dhe karakteristikat e situatës në mënyrë tipike nuk do të ndryshojnë drejtimin e ndikimit të direktives. Për shembull, një punëtor në një detyrë shumë të strukturuar do të kete pak nevojë për lidershipin direktiv. Prandaj ky lidership do të ketë një ndikim më të vogël (edhe pse ende pozitiv) në kënaqësinë e këstij vartesi se sa tek një tjeter me një detyrë më pak të strukturuar.
 6. Qartësia e Rolit - një nga efektet me të rëndësishme psikologjike. Kur lideri i jep informacion në lidhje me pritshmëritë apo udhëzon per metodat e punes një vartësi të punës, lideri ka një pasqyrë të qartë për vartësin se qfarë duhet të bëj. Kjo heq pasigurin dhe tensioni tek vartesit dhe ata e dinë saktësisht se si të sillen. Lideri siguron strukturën për vartësit.Kënaqshmëria - Ndihma në pasigurisë dhe sigurimi i strukturës paraqesin kënaqësi të larta me punë dhe mbikëqyrës. Megjithate, studime të kryera mbi lidershipin direktiv që përfshinte dimensione ndëshkuese, autokratike, autoritare, kanë treguar renie ne kënaqshmërinë e vartësve.Stresi - Kur lidershipi direktivë është i përbërë nga ofrimin i informatave, ekspertizës, dhe udhëzimeve të kombinuara me mbeshtetje,stresi eshte ne renie te pasuesit.Grupi i kohezionit - Lidershipi Direktiv i cili nuk është në mënyrë arbitrare ndëshkuese, autokrate ose autoritare kanë tendencë të kenë grup shumë koheziv, i cila zakonisht çon në performancën më të lartë.Rezultatet - Në organizatat e mëdha me disa nivele të menaxhimit, lideret direktivë të prirur për të marrë vlerësimet më të larta se sa lideret jo- direktivë. Veçanërisht nen kushtet,në kohë të kufizuar të tilla si prodhimi. Më pak e vërtetë në organizatat e shërbimeve sociale. Zakonisht kanë performanse më të lartë që kryejnë, vartesit jane më produktive se te lidershipi jo-direktiv.
 7. Situatat e 2,3,6, dhe 7 janë shembuj ku zakonisht nevojë pasuesit dhe për t'iu përgjigjur të favorshme për sjelljet e direktivës.Në situata të 1 dhe 5, lidershipi direktiv- udhëzues ka efekt të kundërt. Në këto situata, pasuesit e thjesht nuk duan ndonjë informacion apo udhëzime dhe mund të bëhen jobashkepunetore.Në situata të 4 dhe 8, nevoja për lidershipin direktivë është zëvendësuar nga anëtarët e grupit të punës.
 8. Karakteristikat e Detyrave:Në detyra të larta të strukturuar,performanca e vartesve përmirësohet me sjelljen direktive, ndoshta për shkak të ekzistencës së strukturës se detyrës, i jep liderit një sërë hapash të qartë dhe te saktë për të përdorur në udhëheqjen e vartesve.Ndërvarësia e detyres dhe kontakti i drejtpërdrejtë I vartesit / konsumatorit gjithashtu I përgjigjet pozitivisht sjelljes direktive te lidershipit. Vartesit e kuptojnë rëndësinë e shtuar ne kryerjen e detyrave të tyre dhe për këtë arsye janë më të përgjegjshem për drejtimin e lidershipit e direktiv.Vartesit vlerësojnë drejtimin, sidomos kur kombinohet me sjellje mbështetëse. Lideret me shumë përvojë janë më të vlefshëm se shumë lider inteligjent në mjedise të stresit të lartë.Karakteristikat e grupit:Grupe të mëdha janë më pak të kohezive, prandaj, direktiva është e nevojshme që të drejtojë dhe të koordinojë grupe të mëdha njerëzish. Funksion më I madhë është shpjegimi I normave te punës dhe zhvillimin e angazhimit te përbashkët.Në burokraci, ku vendimet janë bërë shpesh në nivele më të larta, vartesit presin nga liderett e nivelit të ulët të jene direktiv që sigurohen se vendime janë kryer. Kënaqësinë e lartë mund të ndodhë për shkak se lideri I permbush keto pritje.
 9. Ju mund të vini re detyra e strukturuar lartë është gjithashtu në këtë listë ashtu siç ishte për rritjen e efektivitetit të lidershipit direktiv. Lidershipi Direktiv në këtë mjedis ka një efekt negativ në kënaqësinë e punëtoreve edhe pse studimet tregojnë produktivitet të përmirësuar.Grupet me kohezion të lartë dhe të normave të ulëta të performancës nuk i përgjigjen lidershipit direktiv. Kohezioni i tyre bën që ata të veprojnë së bashku kundër liderit në qoftë se është duke u përpjekur për të ngritur një normë të performancës. Përndryshe, nëse grupi ka normat e larta të performancës, lidershipi direktiv mund të rrisë performancën.Shumë punëtorë me përvojë nuk kanë nevojë për drejtim dhe shohin sjelljen direktivë si ndërhyrëse.
 10. Nder me te fuqishmit,është grupi autonom i punëve apo ekipet ku vartesit bashkëveprojnë shpesh me njëri-tjetrin dhe marrin udhëzime nga kolegët. Krijimi i ekipeve të pavarura është e dëshirueshme, por vetëm nëse anëtarët e ekipit kanë përvojë, jane kompetent, dhe të angazhuar për kryerjen e mirë. Atyre gjithashtu u duhen reagime të drejtpërdrejta ne detyrë dhe autoritet që të bëjnë dhe zbatojnë vendimet e punës. Kjo do të rrisë reagimet psikologjike dhe punën e punëtorit dhe lidereve u jipet më shumë kohë për më shumë nisma strategjike.
 11. Kjo është një modeli I sjelljes direktive te lidershipit. Duke filluar në krye, sjellja e lidershipit direktiv është shfaqura këtu për të ndikuar / reagimet ndjekës grup psikologjike, e cila nga ana ndikojnë rezultatet e "sjelljes” se vartesit. Faktorët e situatës që mund të rrisin ose ulin efikasitetin e sjelljes direktive janë të shfaqur në çdo anë dhe ndikimin e tyre vjen ne shprehje kur ata bashkëveprojnë me sjelljen mbështetës. Shigjeta nga katrori i mbeshtetjes për te katrori I faktorit te situatës tregojnë se lideri nganjëherë mund të manipulojë situata për të përmirësuar reagimet e vartesit 'tërthorazi dhe në këtë mënyrë të zëvendësojnë nevojën për të siguruar sjellje të direktivës.
 12. Ky model i fundit ka për qëllim të tregojë se si të përdoriet modeli i mëparshëm. Ai përshkruan tre detyra kryesore për lidership efektive. Lideret se pari diagnostifikojn situatën duke iu përgjigjur një sërë pyetjesh lidhur me vartesit dhe gjendja e detyrës se tyre. Këto pyetje identifikojnë faktorët që mund të rrisin ndikimin e lidershipit mbështetëse. Nëse përgjigja për të paktën një nga këto pyetje është po, atëherë lidershipi direktivë është quajtur ndoshta për të.Pasi kreu kryen sjellje të përshtatshme direktiva, ndjekës dhe karakteristikat e situatës duhet të shqyrtohet për të parë nëse ekziston ndonjë që mund të jenë të ulur efektivitetin e directiveness udhëheqës. Eliminimin e këtyre faktorëve të situatës, nëse është e mundur, duhet të përmirësojë ndikimin e liderit mbi pasuesit.
Publicidad