SlideShare una empresa de Scribd logo
HR SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉN- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

   VÁLTOZÁSKEZELÉS
                1
“A Qualitas garancia a tudatos és számon kérhető fejlődésre,
             egyén és szervezet számára.”
Garancia: mert a vállalt feladatot felkészült, a minőségelvűséget mindig szem előtt tartó szakembe-
rek által, az Ügyfél számára átlátható módon végezzük.
Tudatos: mert ügyfeleink problémáinak alapos megismerése után adunk csak megoldási javaslatot.
Számon kérhető: mert a komplex fejlesztési folyamat eredményességéért teljes felelősséget válla-
lunk.
Fejlődés: mert a közösen megfogalmazott célok elérést támogató változásnak köszönhetően a szer-
vezet eredményesebb lesz.
Egyén-és szervezet számára: mert a fejlesztési munkánk eredményeképpen megtaláljuk az optimális
illeszkedési lehetőséget.


Cégünk, a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult.
Az évek során tevékenységi körünk folyamatosan bővült. Mára a továbbképzések, tréningek
tartása mellett foglalkozunk szervezetfejlesztéssel; változások kezelésével, változásme-
nedzsmenttel; humánerő-fejlesztéssel, az RDA kompetenciamodell és az MBTI személyiség-
tipizáló rendszer alkalmazásával, egyéni fejlesztéssel; vezetésfejlesztéssel, vezetői támoga-
tással (coachinggal), értékeléssel. Munkánkat korszerű informatikai háttértámogatással vé-
gezzük (internet alapú értékelési rendszer, projektek nyomon követését támogató internetes
szolgáltatások stb.).
                                                 2
Az alábbiakban bemutatjuk az általunk alkalmazott módszereket, technikákat. A szervezeti,
csoport- és egyéni fejlesztési folyamatok minden esetben testreszabott megoldásokat jelen-
tenek.


Tartalom
1. Vezetés, irányítás ............................................................................................................................4
   1.1. Coaching ..................................................................................................................................5
   1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában.....................................................................................6
   1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer ..........................................7
   1.4. Vezetői tréningek .....................................................................................................................9
2.   Humánerőforrás fejlesztése ...................................................................................................... 10
   2.1 Egyéni fejlesztés ...................................................................................................................... 10
   2.2. Csoportos fejlesztés ............................................................................................................... 11
    Problémamegoldó team–coaching ............................................................................................ 11
    T- csoportos sajátélményre építő tréningek............................................................................... 11
    Képzések ................................................................................................................................... 11
3.   Változások kezelése .................................................................................................................. 12
   3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő ...................................................................................... 12
   3.2. Változásmenedzsment ........................................................................................................... 13
   3.3. Szervezetfejlesztés ................................................................................................................. 14
   3.4. A fejlesztések informatikai támogatása .................................................................................. 15
4.   Ajánlatkérés és finanszírozás ..................................................................................................... 17
5.   Referenciák ............................................................................................................................... 16                                                                           3
1. Vezetés, irányítás
Egy vezetőnek (mint leader) célokat kell meghatároznia, stratégiát és taktikát kialakítania,
megfelelően kommunikálnia, tudnia kell másokat irányítani, tárgyalni és meggyőzni, moti-
válni és ellenőrizni, naponta újabb kihívásokkal és akadályokkal szembenézni, változásokat
kezelni és irányítani ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. A vezetőnek (mint
manager) ugyanakkor vezetői feladata a kitűzött tervek megvalósításának operatív irányítá-
sa, monitorozása, értékelése.
A szervezeti eredményesség kulcsfigurái tehát a vezetők. Egyes kutatások szerint egy szerve-
zet eredményességének kb. 25%-a a vezetésen múlik. Így természetes módon élvez kiemelt
jelentőséget, szerepet a vezetők képzése, vezetési készségeik, képességeik folyamatos fej-
lesztése, a személyes vezetői hatékonyságfejlesztés. Ehhez a következő módszereket, tech-
nikákat ajánljuk.
                                                4
1.1. Coaching
  Volt már olyan, amikor úgy érezte, egy adott helyzet foglya?
  Járt már úgy, hogy állandóan korlátokba ütközött, s nem tudott továbbmenni?
  Érezte már azt, hogy tanult, dolgozott, de valahogy az új dolgok nem épültek be a műkö-
  désébe?
  Előfordult, hogy egy teljesen új helyzetbe kerülve a sok új dolog szinte teljesíthetetlen
  elvárásként nehezedett Önre?
  Vagy egyszerűen csak azt érezte, hogy tovább kell lépnie?

 Ha ezek között a kérdések között csak egy olyat is talál, amit már feltett magának, de nem
volt válasza, akkor az Ön számára a coaching a megoldás! A coach felteszi a jó kérdéseket és
            hozzásegíti Önt saját válaszai megtalálásához!

                    Mi a coaching?
A coaching támogatást nyújt a vezető számára a fejlesztési folyamatban; segíti a tanultak, az
új dolgok gyakorlati alkalmazását; a készségek, képességek célirányos fejlesztését, viselke-
désbe való beépülését. A coaching egy 6-8 találkozásból álló folyamat, amely során a coach
segíti a klienst abban, hogy saját maga megtalálja az utat a megoldáshoz, s ehhez képes le-
gyen mozgósítani erőforrásait.

Célok, melyek megvalósításában Coach munkatársunk segíti Önt, hogy:
   Lássa saját és mások értékeit, rejtett képességeit,
   Tudja elfogadni, kezelni és jól megélni az Ön körülött zajló változásokat,
   Tudjon változtatni viselkedésén – ha ezt látja szükségesnek, s mindehhez
   Fel tudja tárni és tudja mozgósítani erőforrásait!

Ön nélkül nem megy! Ha belevág, akkor érzékelhetően fog haladni a saját maga által szaba-
don megválasztott célok felé. Ez az igazi siker.

                                                5
1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában


Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen,
mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi; azonosak vagy
különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra
teljesen érdektelen az, ami bennünket lázba hoz.

Ehhez ajánljuk az MBTI-t, amely segítségével azonosíthatjuk a körülöttünk lévők főbb jellem-
vonásait, és fejleszthetjük társ- és önismeretünket.

Az MBTI-t (Myers-Briggs Típusindikátor) főként a humánerőforrás, valamint a tanácsadás
területén alkalmazzák. Az eszközt egyéni fejlesztéshez, csapatépítéshez, csapatfejlesztéshez
lehet használni. A csapatépítés során lehet elemzi a team céljait, felmérni a jelenlegi
teamtagok típusát, és ennek segítségével is végiggondolni a team további tagjaira való szük-
ségletet, mik a célok, és azokhoz milyen személyes jellemzőkre van szükség.

A tanácsadás folyamata a kliens személyiségtípusának megállapításával indul, majd az MBTI
tanácsadó és a kliens 4-6 alkalommal közösen dolgoznak együtt a személyes hatékonyság
fejlesztésén, az MBTI-ből származó információk felhasználásával.
                                             6
1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer


  Mozgósítsa a rejtett kompetenciákat az egyéni és a szervezeti hatékonyság növelése
        érdekében! A megfelelő embert, a megfelelő munkakörbe!


  A RaDAr egy kompetenciamérő modell, ajánljuk cégvezetőknek, HR vezetőknek, munka-
  társaknak. Gyors, költséghatékony, profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rend-
  szer, amely két internetes kérdőívből, valamint részletes tanácsadói visszajelzésből és fej-
  lesztésből áll.
  A munkavégzés hatékonyságának egyik kulcseleme az, hogy kompetensnek érezzük ma-
  gunkat azon a területen, ahol nap mint nap helyt kell állnunk. Egy szervezet működésé-
  ben rendkívül fontos az, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. A RaDAr
  alkalmazásával megoldást kínálunk Önnek csapata optimalizálásához.

  Spóroljon időt online szolgáltatásainkkal!

  A www.kompetenciavizsgalat.hu oldalon segítséget talál
   a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez;
   humánerőforrás fejlesztéséhez és menedzseléséhez, vezetők, munkatársak értékelé-
   séhez, egyéni és csoportos fejlesztéséhez;
   képzési igények felméréséhez;
   toborzási, kiválasztási folyamatok megkönnyítéséhez;
   közoktatásban, felsőoktatásban tanuló diákok számára a pályaorientációhoz, tovább-
   tanuláshoz, munkaerő-piaci tanácsadáshoz;
   magánszemélyek számára egyéni életútjuk támogatásához;
   vállalatok szervezeti kultúrájának feltárásához és fejlesztéséhez, a szervezeti klíma ja-
   vításához.
                                               7
Egy kép felér ezer szóval! A vizuális megjelenítés segíti a tisztánlátást!

  Az alkalmazott eszköz a RaDAr kompetenciamérő és fejlesztő modell. A következő ábrán
  egy egyéni RaDAr profilt egy funkcióprofillal vetettünk össze. Azonnal látható, hogy az
  adott személy milyen mértékben illeszkedik a pozícióhoz, és milyen területeken van
  szüksége fejlesztésre.
  Hol alkalmazható még a modell?

  •  Személyes és szakmai fejlesztési programok kidolgozása
  •  Átszervezés és változásmenedzsment
  •  Konfliktusok kezelése
  •  Kiégés ellenőrzése
  •  Visszahelyezés, újraintegrálás
  •  Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése
  •  Képzési programok átvilágítása
  •  Olvasási problémákkal küzdő személyek kompetenciáinak képes kérdőívvel történő
    mérése

Egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink

  •  Online adatfelvétel és elemzés
  •  Továbbképzések, tréningek
  •  Egyéni- és teamcoaching
  •  Mentorálás
  •  Benchmarking
  •  Egyéni és csoportos tanácsadás
  •  Coaching
                                            8
1.4. Vezetői tréningek

A tanulás egyik leghatékonyabb formája a tapasztalati tanulás. „A Tapasztalati tanulás egy
aktív tanulási és fejlesztési út. A résztvevők a tudást nem a trénertől kapják, hanem saját
próbálkozásaik feldolgozásából jutnak új ismeretekhez magukról, egymásról és a világról. Az
így megszerzett tudás a korábbinál eredményesebb személyes működéshez vezet, mert nem
elméletekre, hanem a résztvevők saját, tényleges tapasztalataira épül.” (Boros András)

Ajánlott tréningprogramjaink:

    Vezetői készségfejlesztő tréning
    Vezetésmódszertani ismeretek
    Változások kezelése
    Időmenedzsment
    Vezetés, döntés motiváció
    Kommunikációs tréning
    Konfliktuskezelési tréning
    Moderációs tréning
    Önismereti tréning
    Személyes hatékonyság fejlesztése; asszertivitás tréning

Képzett szakembereink speciális, testre szabott, igényekhez igazodó tréningprogramokat is
állítanak össze a megrendelővel való egyeztetés alapján.
                                             9
2. Humánerőforrás fejlesztése„Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatla-
nok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges
földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal má-
sokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embe-
reket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” (Peter Ferdinand Drucker)

A szervezetben dolgozók fejlesztésének minden esetben az az alapja, hogy az érintett meny-
nyire felel meg a munkaköri, illetve a szervezeti elvárásoknak. Az egyéni személyiségprofil
felvétele után testreszabott egyéni, csoportos és szervezetfejlesztési javaslatokat fogalma-
zunk meg.Ezért ajánljuk szíves figyelmébe a humánerőforrás fejlesztéséhez szolgáltatásainkat.2.1 Egyéni fejlesztés


Az egyéni fejlesztésekhez három módszert ajánlunk: a RaDAr-t, az MBTI-t, valamint a
coachingot.

         A szervezetben dolgozó munkatársak fejlesztésének alapja:

              megfelelő embert a megfelelő helyre!

   A fejlesztés alapja a munkakörnek és a szervezeti elvárásoknak való megfelelés.                                              10
2.2. Csoportos fejlesztés

Problémamegoldó team–coaching


A Team-coaching csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat,
melynek során a résztvevők a napi munkát segítő a gyakorlatban közvetlenül használható
megoldásokat közösen dolgoznak ki. A konkrét és használható megoldásokon túl javul a
résztvevők közötti együttműködés, amely szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez és fejlődésé-
hez is vezet.
    5-8 résztvevő - azonos munkakörből vagy különböző szintről
    csoportos helyzetelemzés és problémamegoldás a gyakorlatban
    konkrét, használható megoldások, nemcsak az esetgazdák számára
    együttműködési készségek fejlesztése
    utánkövetés
    gyors beépülés a mindennapi gyakorlatba

T- csoportos sajátélményre építő tréningek
   Kommunikációs tréning - hogy az üzenete meghallgatásra találjon
   Konfliktuskezelési tréning - hogy kitűzött céljait elérje
   Vezetés, döntés motiváció - hogy felismerje saját és mások döntése hátterét
   Csapatépítő tréning - hogy az egyéni célok helyébe szervezeti célok lépjenek

Képzések
  Moderáció - mert a hangot mindenkivel meg lehet találni
  Vezetés módszertani ismeretek - mert a csoportot tudatosan kell irányítani
  Változásmenedzsment – azért, hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba
  Szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése - mert a lényeg a felszín alatt van                                               11
3. Változások kezelése
Változó világunkban – ahogy szokták mondani – csak a változás állandó. Jövője az adaptív,
proaktív szervezeteknek van. Tanácsadói támogatást nyújtunk a változások kezeléséhez, a
változások menedzseléséhez. Segítjük a hálózati működést.
3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő


Mi az a Kék óceán?
A kék óceán a verseny nélküli piaci tér; egy új szemléletű, új megközelítésű stratégia, ame-
lyet ha módszeresen és szisztematikusan végigviszünk, „olyan piacokra bukkanhatunk, ahol
még nincs senki, ahol még kék az óceán, és nem véreznek el céljaink a költségcsökkentés,
illetve az árverseny csapdáiban.” (W. Chan Kim - Renée Mauborgne)
A Kék óceán programot azért fejlesztettünk ki, mert azt látjuk, hogy a cégek, vállalatok min-
den korábbinál komolyabb kihívásokkal néznek szembe, s úgy gondoljuk, hogy ez a program
segíthet a helyzet és a jövő végiggondolásában, tervezésében. Ha úgy látja, hogy ez egy út
lehet a jövőhöz, a fennmaradáshoz, akkor kérje Kék óceán műhely programunkat.

A „Kék óceán műhely” a kívánt jövőkép kidolgozására irányuló, kreatív módszerek segítségé-
vel megvalósított foglalkozás, amely segít megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a tár-
sadalmi és az üzleti élet területein áttörésekhez vezetnek.

A Kék óceán műhely a kívánt jövőnek az elemeit dolgozza ki a jelen tényeihez legjobban il-
leszkedő fejlődési utak kiválasztásával.
Kétfázisú megvalósítás: 1 napos tervező műhely, amely ingyenes, azaz csak a ténylegesen
felmerült költségek megtérítését kérjük, pl. útiköltség; majd az eredmények alapján folyta-
tás, testre szabottan, Önöknek.
                                             12
3.2. Változásmenedzsment


A szervezetek változnak maguktól, akaratlanul is, a változtatás a tudatos, irányított változást
jelenti – ezért kötődik leggyakrabban a vezetéshez. Akarnak-e a szervezetek változni – és
bennük az emberek? Mi a hajtóereje a változásnak – a vonzerő, a vágy az újra, vagy éppen a
félelem, a nem változás kockázata? Minek nagyobb az ára, a változásnak vagy a változatlanul
maradásnak? Hogyan dönthetjük el? Hogyan készíthetjük fel a szervezetet a változásra? És
hogyan vihetjük ezt végig kitartóan, szisztematikusan?

A változások szakszerű végig viteléhez tudunk segítséget dönteni. A változásmenedzsment
során a CHAMP modellt alkalmazzuk. Cégünk szakértői gazdag szakmai eszköztáruk segítsé-
gével, az egyéni igényeknek és céloknak megfelelő változáskezelési programot állítanak ösz-
sze.

A változások menedzseléséhez számos modell és eszköz célirányos, testre szabott és integ-
rált alkalmazásával dolgozunk. A diagnózishoz összegyűjtjük a változás megalapozásához
szükséges információkat a szervezetről, a szükséges mértékben a tagjairól, környezetéről és
ezeket rendszerezzük, majd megtervezzük a változás mélységét és menetét. A megvalósítást
folyamattanácsadással támogatjuk a kliens igényeihez igazodva. Az értékelésre az input-
oupt-outcome-impact modellt alkalmazzuk.
                                              13
3.3. Szervezetfejlesztés


Egy szervezet, egy cég eredményességét hosszú távon erősen befolyásolja, hogy milyen a
szervezet kultúrája, mennyire alakult ki a szervezetben a célok megvalósítását támogató
szervezeti kultúra. Meghatározó jelentőséggel bír, hogy milyen hagyományai vannak a szer-
vezetben az együttműködésnek, tudnak-e a munkatársak csapatban dolgozni, mennyire
partnerközpontú a szervezet működése, figyel-e a vevők, a partnerek igényére, elvárásaira. A
szervezeti kultúra egyes elemei – mint például a munkatársak bevonása, az innováció támo-
gatása, működő munkatársi értékelési- és ösztönző rendszer – a minőségirányítási rendszer
tartalmi működtetéséhez is nagyon jó feltételeket, körülményeket teremtenek.

A szervezet, a szervezet kultúrájának fejlesztéséhez a következő lépéseket végezzük el:

  Szervezetdiagnózis – a szervezet aktuális állapotának felmérése
  Jövőképalkotó, célmeghatározó műhely
  A célok megvalósítását szolgáló szervezeti kultúra meghatározása
  Képzési szükségletek felmérése, feltárása; képzési programok tervezése
  Szervezettervezés, szervezetfejlesztés


A szervezetfejlesztésben a PDA (Process Diagrammatic Approach - Folyamatközpontú Meg-
közelítés) modellt is alkalmazzuk, amely arra az elvre épül, hogy a szervezetek fejlesztésében
nem az euklideszi egyenes a legrövidebb út! Ha definiáljuk a kiindulási pontot (diagnózis) és
megfogalmazzuk ehhez a célt, akkor a kettő közötti különbség leküzdésére segítjük megter-
vezni az optimális, célhoz vezető utat.
                                              14
3.4. A fejlesztések informatikai támogatása


A fejlesztések során minden esetben olyan internetes szolgáltatásokat alkalmazunk, amelyek
megkönnyítik ügyfeleink, partnereink tájékozódását és célirányos támogatást nyújtanak
döntéselőkészítéshez, a projektek megvalósulásának nyomon követéséhez. Használjuk és
használatra kínáljuk az e-Q Center rendszerünket, amely alkalmas kérdőíves vizsgálatok el-
végzésére, igény- és elégedettségvizsgálatok lebonyolítására, a szervezeti kultúra, szervezeti
klíma elemzésére, képzések, fejlesztések értékelésére, projektek megvalósításának nyomon
követésére, a keletkező tudásnak a szervezetbe való beépülésének vizsgálatára.
                                              15
3. Referenciák
           SZTE KÖVI     Szeged Megyei Jogú Város
         Szolnok Városi Óvodák
                                  16
5. Ajánlatkérés és finanszírozás

Az ajánlatkérés/megrendelés folyamata

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, ha úgy érzi, esetlegesen fennálló kérdéseire, problé-
máira választ talált kínálatunkban, kérjen ajánlatot!

  1. Kérjük, töltse ki a következő oldalon található Ajánlatkérő lapot, majd küldje el a
   Qualitas T&G Kft-hez. Természetesen egyáltalán nem probléma, ha nincsenek konk-
   rét ötletei, javaslatai az alkalmazott módszerekre, ez számunkra csak tájékoztató jel-
   leggel bír.
  2. Az Ajánlatkérő beérkezése után kollégánk felveszi Önökkel a kapcsolatot.
     a. Az Ajánlat elkészítése előtt mindenképpen szeretnénk Önökkel találkozni
       azért, hogy pontosan tisztázni lehessen a felmerült kérdéseket, fejlesztendő
       területeket. Csak ezek ismeretében tudunk önöknek testre szabott ajánlatot
       készíteni.
     b. A találkozó témája lehet az is, hogy közösen áttekintsük a finanszírozási lehe-
       tőségeket, van-e aktuálisan nyitott Európai Uniós pályázat stb.
  3. A megbeszélés alapján elkészítjük Önöknek testre szabott ajánlatunkat.
  4. Az ajánlat elkészítése után, amennyiben szükségesnek tartja, tovább egyeztetésre ál-
   lunk rendelkezésére.

A szolgáltatások finanszírozása

A megrendelt szolgáltatásokat finanszírozni tudja
   önerőből,
   Európai Uniós pályázatokból illeszkedés esetén,
   Új Széchenyi terv pályázatokból,
   szakképzési hozzájárulásból
Minderről részletes információt talál www.qualitas.hu honlapon.                                             17
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés megérkezése után kollégánk személyesen megkeresi Önt, hogy Ajánlatunkat testre sza-
bottan tudjuk elkészíteni Önöknek!
Az Ajánlatkérő cég neve
Az ajánlatkérő cég honlapja
                  Irányítószám:        Város:
Az Ajánlatkérő cég adatai     Utca, házszám:
                  Adószám:          Cégjegyzékszám:

Az Ajánlatot kérő cég kapcsolat-  Név:               Beosztás:
tartója               Telefon:             Fax:
                  E-mail cím(ek)

A Qualitas T&G Kft. szakmai kínálata alapján árajánlatot kérünk.

Vezetés, irányítás                  Elsősorban a következő területek érdekelnek:
   Coaching                       MBTI
   RaDAr                         Tréning
                           Témák:
                           Tervezett létszám:
Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Humánerőforrás fejlesztése              Elsősorban a következő területek érdekelnek:
   Problémamegoldó team–coaching             Egyéni coaching

    RaDAr                        MBTI
   Képzés                      Tréning
Témák:                      Témák:
Tervezett létszám:                Tervezett létszám:
Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Változások kezelése                 Elsősorban a következő területek érdekelnek:
Kék óceán műhely                   Változásmenedzsment
Szervezetfejlesztés                 Fejlesztést támogató informatikai rendszerek

Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni

Egyéb észrevétel, kérdés

Kelt; év              hó                nap
Cégszerű aláírás, pecsét
                                          Ph.

Ajánlatát elküldheti  postán: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 19.
            e-mailben:   qualitas@qualitas.hu
            faxon:     06-62/558-143

                                                  18

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Coaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai ViktorCoaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai ViktorViktor Pusztai
 
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit
 
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanPéter Briga
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólióAttila dr. Merényi
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
Imre Környei, PCC, MBA
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Wiesner Edit
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit
 
Brief leadership
Brief leadershipBrief leadership
Brief leadership
Imre Környei, PCC, MBA
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
 
Nyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentációNóra Nyulászi
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia
Attila Neupert
 
Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona
 
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
Imre Környei, PCC, MBA
 
Vezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
FORLONG Bt.
 
Célkeresztben az ösztönzőrendszerek
Célkeresztben az ösztönzőrendszerekCélkeresztben az ösztönzőrendszerek
Célkeresztben az ösztönzőrendszerek
Krisztián Fazekas
 
Innermetrix ADV riport leírás
Innermetrix ADV riport leírásInnermetrix ADV riport leírás
Innermetrix ADV riport leírás
HDTeam - Human Development Team
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
Pronay46
 

La actualidad más candente (18)

Coaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai ViktorCoaching_Pusztai Viktor
Coaching_Pusztai Viktor
 
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
 
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólió
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
 
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
 
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozóWiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
Wiesner Edit - Szakmai bemutatkozó
 
Brief leadership
Brief leadershipBrief leadership
Brief leadership
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
 
Nyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentáció
 
Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia Neupert Siker Akadémia
Neupert Siker Akadémia
 
Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
 
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
iCons-Hungary tevékenységeink (2017)
 
Vezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
 
Célkeresztben az ösztönzőrendszerek
Célkeresztben az ösztönzőrendszerekCélkeresztben az ösztönzőrendszerek
Célkeresztben az ösztönzőrendszerek
 
Innermetrix ADV riport leírás
Innermetrix ADV riport leírásInnermetrix ADV riport leírás
Innermetrix ADV riport leírás
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
 

Similar a Céges kínálat

A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
 
ALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutatóALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutató
Erzsébet Katona
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
 
Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1palasthyerika
 
360 fokos kompetencia teszt minta profil
360 fokos kompetencia teszt minta profil360 fokos kompetencia teszt minta profil
360 fokos kompetencia teszt minta profil
Imre Környei, PCC, MBA
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2palasthyerika
 
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
Erzsébet Katona
 
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalKrisztina Ilosfai
 
Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet
Erzsébet Katona
 
Value radar sales new2
Value radar sales new2Value radar sales new2
Value radar sales new2
Szandra Tasnádi
 
Value Radar
Value RadarValue Radar
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smbbalogh75
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay
 
Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
POZITEAM
 
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaA hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
Fatime Amma Adjei
 
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása
iGEN Debrecen - a képzés bemutatásaiGEN Debrecen - a képzés bemutatása
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása
Máté Rab
 
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
bkiktanoszt
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild
 

Similar a Céges kínálat (20)

A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
 
ALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutatóALITERA cégbemutató
ALITERA cégbemutató
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
 
Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1Takácsné palásthy erika.pdf1
Takácsné palásthy erika.pdf1
 
360 fokos kompetencia teszt minta profil
360 fokos kompetencia teszt minta profil360 fokos kompetencia teszt minta profil
360 fokos kompetencia teszt minta profil
 
Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
 
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
 
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
 
Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet
 
Value radar sales new2
Value radar sales new2Value radar sales new2
Value radar sales new2
 
Value Radar
Value RadarValue Radar
Value Radar
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
 
Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
 
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlításaA hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
A hagyományos és a coaching szemléletmód összehasonlítása
 
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása
iGEN Debrecen - a képzés bemutatásaiGEN Debrecen - a képzés bemutatása
iGEN Debrecen - a képzés bemutatása
 
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 

Céges kínálat

 • 1. HR SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉN- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VÁLTOZÁSKEZELÉS 1
 • 2. “A Qualitas garancia a tudatos és számon kérhető fejlődésre, egyén és szervezet számára.” Garancia: mert a vállalt feladatot felkészült, a minőségelvűséget mindig szem előtt tartó szakembe- rek által, az Ügyfél számára átlátható módon végezzük. Tudatos: mert ügyfeleink problémáinak alapos megismerése után adunk csak megoldási javaslatot. Számon kérhető: mert a komplex fejlesztési folyamat eredményességéért teljes felelősséget válla- lunk. Fejlődés: mert a közösen megfogalmazott célok elérést támogató változásnak köszönhetően a szer- vezet eredményesebb lesz. Egyén-és szervezet számára: mert a fejlesztési munkánk eredményeképpen megtaláljuk az optimális illeszkedési lehetőséget. Cégünk, a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult. Az évek során tevékenységi körünk folyamatosan bővült. Mára a továbbképzések, tréningek tartása mellett foglalkozunk szervezetfejlesztéssel; változások kezelésével, változásme- nedzsmenttel; humánerő-fejlesztéssel, az RDA kompetenciamodell és az MBTI személyiség- tipizáló rendszer alkalmazásával, egyéni fejlesztéssel; vezetésfejlesztéssel, vezetői támoga- tással (coachinggal), értékeléssel. Munkánkat korszerű informatikai háttértámogatással vé- gezzük (internet alapú értékelési rendszer, projektek nyomon követését támogató internetes szolgáltatások stb.). 2
 • 3. Az alábbiakban bemutatjuk az általunk alkalmazott módszereket, technikákat. A szervezeti, csoport- és egyéni fejlesztési folyamatok minden esetben testreszabott megoldásokat jelen- tenek. Tartalom 1. Vezetés, irányítás ............................................................................................................................4 1.1. Coaching ..................................................................................................................................5 1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában.....................................................................................6 1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer ..........................................7 1.4. Vezetői tréningek .....................................................................................................................9 2. Humánerőforrás fejlesztése ...................................................................................................... 10 2.1 Egyéni fejlesztés ...................................................................................................................... 10 2.2. Csoportos fejlesztés ............................................................................................................... 11 Problémamegoldó team–coaching ............................................................................................ 11 T- csoportos sajátélményre építő tréningek............................................................................... 11 Képzések ................................................................................................................................... 11 3. Változások kezelése .................................................................................................................. 12 3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő ...................................................................................... 12 3.2. Változásmenedzsment ........................................................................................................... 13 3.3. Szervezetfejlesztés ................................................................................................................. 14 3.4. A fejlesztések informatikai támogatása .................................................................................. 15 4. Ajánlatkérés és finanszírozás ..................................................................................................... 17 5. Referenciák ............................................................................................................................... 16 3
 • 4. 1. Vezetés, irányítás Egy vezetőnek (mint leader) célokat kell meghatároznia, stratégiát és taktikát kialakítania, megfelelően kommunikálnia, tudnia kell másokat irányítani, tárgyalni és meggyőzni, moti- válni és ellenőrizni, naponta újabb kihívásokkal és akadályokkal szembenézni, változásokat kezelni és irányítani ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. A vezetőnek (mint manager) ugyanakkor vezetői feladata a kitűzött tervek megvalósításának operatív irányítá- sa, monitorozása, értékelése. A szervezeti eredményesség kulcsfigurái tehát a vezetők. Egyes kutatások szerint egy szerve- zet eredményességének kb. 25%-a a vezetésen múlik. Így természetes módon élvez kiemelt jelentőséget, szerepet a vezetők képzése, vezetési készségeik, képességeik folyamatos fej- lesztése, a személyes vezetői hatékonyságfejlesztés. Ehhez a következő módszereket, tech- nikákat ajánljuk. 4
 • 5. 1.1. Coaching  Volt már olyan, amikor úgy érezte, egy adott helyzet foglya?  Járt már úgy, hogy állandóan korlátokba ütközött, s nem tudott továbbmenni?  Érezte már azt, hogy tanult, dolgozott, de valahogy az új dolgok nem épültek be a műkö- désébe?  Előfordult, hogy egy teljesen új helyzetbe kerülve a sok új dolog szinte teljesíthetetlen elvárásként nehezedett Önre?  Vagy egyszerűen csak azt érezte, hogy tovább kell lépnie? Ha ezek között a kérdések között csak egy olyat is talál, amit már feltett magának, de nem volt válasza, akkor az Ön számára a coaching a megoldás! A coach felteszi a jó kérdéseket és hozzásegíti Önt saját válaszai megtalálásához! Mi a coaching? A coaching támogatást nyújt a vezető számára a fejlesztési folyamatban; segíti a tanultak, az új dolgok gyakorlati alkalmazását; a készségek, képességek célirányos fejlesztését, viselke- désbe való beépülését. A coaching egy 6-8 találkozásból álló folyamat, amely során a coach segíti a klienst abban, hogy saját maga megtalálja az utat a megoldáshoz, s ehhez képes le- gyen mozgósítani erőforrásait. Célok, melyek megvalósításában Coach munkatársunk segíti Önt, hogy:  Lássa saját és mások értékeit, rejtett képességeit,  Tudja elfogadni, kezelni és jól megélni az Ön körülött zajló változásokat,  Tudjon változtatni viselkedésén – ha ezt látja szükségesnek, s mindehhez  Fel tudja tárni és tudja mozgósítani erőforrásait! Ön nélkül nem megy! Ha belevág, akkor érzékelhetően fog haladni a saját maga által szaba- don megválasztott célok felé. Ez az igazi siker. 5
 • 6. 1.2. MBTI alkalmazása a vezetői munkában Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen, mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi; azonosak vagy különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra teljesen érdektelen az, ami bennünket lázba hoz. Ehhez ajánljuk az MBTI-t, amely segítségével azonosíthatjuk a körülöttünk lévők főbb jellem- vonásait, és fejleszthetjük társ- és önismeretünket. Az MBTI-t (Myers-Briggs Típusindikátor) főként a humánerőforrás, valamint a tanácsadás területén alkalmazzák. Az eszközt egyéni fejlesztéshez, csapatépítéshez, csapatfejlesztéshez lehet használni. A csapatépítés során lehet elemzi a team céljait, felmérni a jelenlegi teamtagok típusát, és ennek segítségével is végiggondolni a team további tagjaira való szük- ségletet, mik a célok, és azokhoz milyen személyes jellemzőkre van szükség. A tanácsadás folyamata a kliens személyiségtípusának megállapításával indul, majd az MBTI tanácsadó és a kliens 4-6 alkalommal közösen dolgoznak együtt a személyes hatékonyság fejlesztésén, az MBTI-ből származó információk felhasználásával. 6
 • 7. 1.3. RaDAr - a profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rendszer Mozgósítsa a rejtett kompetenciákat az egyéni és a szervezeti hatékonyság növelése érdekében! A megfelelő embert, a megfelelő munkakörbe! A RaDAr egy kompetenciamérő modell, ajánljuk cégvezetőknek, HR vezetőknek, munka- társaknak. Gyors, költséghatékony, profil alapú munkaerő kiválasztási és fejlesztési rend- szer, amely két internetes kérdőívből, valamint részletes tanácsadói visszajelzésből és fej- lesztésből áll. A munkavégzés hatékonyságának egyik kulcseleme az, hogy kompetensnek érezzük ma- gunkat azon a területen, ahol nap mint nap helyt kell állnunk. Egy szervezet működésé- ben rendkívül fontos az, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre. A RaDAr alkalmazásával megoldást kínálunk Önnek csapata optimalizálásához. Spóroljon időt online szolgáltatásainkkal! A www.kompetenciavizsgalat.hu oldalon segítséget talál  a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez;  humánerőforrás fejlesztéséhez és menedzseléséhez, vezetők, munkatársak értékelé- séhez, egyéni és csoportos fejlesztéséhez;  képzési igények felméréséhez;  toborzási, kiválasztási folyamatok megkönnyítéséhez;  közoktatásban, felsőoktatásban tanuló diákok számára a pályaorientációhoz, tovább- tanuláshoz, munkaerő-piaci tanácsadáshoz;  magánszemélyek számára egyéni életútjuk támogatásához;  vállalatok szervezeti kultúrájának feltárásához és fejlesztéséhez, a szervezeti klíma ja- vításához. 7
 • 8. Egy kép felér ezer szóval! A vizuális megjelenítés segíti a tisztánlátást! Az alkalmazott eszköz a RaDAr kompetenciamérő és fejlesztő modell. A következő ábrán egy egyéni RaDAr profilt egy funkcióprofillal vetettünk össze. Azonnal látható, hogy az adott személy milyen mértékben illeszkedik a pozícióhoz, és milyen területeken van szüksége fejlesztésre. Hol alkalmazható még a modell? • Személyes és szakmai fejlesztési programok kidolgozása • Átszervezés és változásmenedzsment • Konfliktusok kezelése • Kiégés ellenőrzése • Visszahelyezés, újraintegrálás • Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése • Képzési programok átvilágítása • Olvasási problémákkal küzdő személyek kompetenciáinak képes kérdőívvel történő mérése Egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink • Online adatfelvétel és elemzés • Továbbképzések, tréningek • Egyéni- és teamcoaching • Mentorálás • Benchmarking • Egyéni és csoportos tanácsadás • Coaching 8
 • 9. 1.4. Vezetői tréningek A tanulás egyik leghatékonyabb formája a tapasztalati tanulás. „A Tapasztalati tanulás egy aktív tanulási és fejlesztési út. A résztvevők a tudást nem a trénertől kapják, hanem saját próbálkozásaik feldolgozásából jutnak új ismeretekhez magukról, egymásról és a világról. Az így megszerzett tudás a korábbinál eredményesebb személyes működéshez vezet, mert nem elméletekre, hanem a résztvevők saját, tényleges tapasztalataira épül.” (Boros András) Ajánlott tréningprogramjaink:  Vezetői készségfejlesztő tréning  Vezetésmódszertani ismeretek  Változások kezelése  Időmenedzsment  Vezetés, döntés motiváció  Kommunikációs tréning  Konfliktuskezelési tréning  Moderációs tréning  Önismereti tréning  Személyes hatékonyság fejlesztése; asszertivitás tréning Képzett szakembereink speciális, testre szabott, igényekhez igazodó tréningprogramokat is állítanak össze a megrendelővel való egyeztetés alapján. 9
 • 10. 2. Humánerőforrás fejlesztése „Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatla- nok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal má- sokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embe- reket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” (Peter Ferdinand Drucker) A szervezetben dolgozók fejlesztésének minden esetben az az alapja, hogy az érintett meny- nyire felel meg a munkaköri, illetve a szervezeti elvárásoknak. Az egyéni személyiségprofil felvétele után testreszabott egyéni, csoportos és szervezetfejlesztési javaslatokat fogalma- zunk meg. Ezért ajánljuk szíves figyelmébe a humánerőforrás fejlesztéséhez szolgáltatásainkat. 2.1 Egyéni fejlesztés Az egyéni fejlesztésekhez három módszert ajánlunk: a RaDAr-t, az MBTI-t, valamint a coachingot. A szervezetben dolgozó munkatársak fejlesztésének alapja: megfelelő embert a megfelelő helyre! A fejlesztés alapja a munkakörnek és a szervezeti elvárásoknak való megfelelés. 10
 • 11. 2.2. Csoportos fejlesztés Problémamegoldó team–coaching A Team-coaching csoportos helyzetelemzésre és problémamegoldásra kidolgozott folyamat, melynek során a résztvevők a napi munkát segítő a gyakorlatban közvetlenül használható megoldásokat közösen dolgoznak ki. A konkrét és használható megoldásokon túl javul a résztvevők közötti együttműködés, amely szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez és fejlődésé- hez is vezet.  5-8 résztvevő - azonos munkakörből vagy különböző szintről  csoportos helyzetelemzés és problémamegoldás a gyakorlatban  konkrét, használható megoldások, nemcsak az esetgazdák számára  együttműködési készségek fejlesztése  utánkövetés  gyors beépülés a mindennapi gyakorlatba T- csoportos sajátélményre építő tréningek  Kommunikációs tréning - hogy az üzenete meghallgatásra találjon  Konfliktuskezelési tréning - hogy kitűzött céljait elérje  Vezetés, döntés motiváció - hogy felismerje saját és mások döntése hátterét  Csapatépítő tréning - hogy az egyéni célok helyébe szervezeti célok lépjenek Képzések  Moderáció - mert a hangot mindenkivel meg lehet találni  Vezetés módszertani ismeretek - mert a csoportot tudatosan kell irányítani  Változásmenedzsment – azért, hogy ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba  Szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése - mert a lényeg a felszín alatt van 11
 • 12. 3. Változások kezelése Változó világunkban – ahogy szokták mondani – csak a változás állandó. Jövője az adaptív, proaktív szervezeteknek van. Tanácsadói támogatást nyújtunk a változások kezeléséhez, a változások menedzseléséhez. Segítjük a hálózati működést. 3.1. Kék óceán műhely- fókuszban a jövő Mi az a Kék óceán? A kék óceán a verseny nélküli piaci tér; egy új szemléletű, új megközelítésű stratégia, ame- lyet ha módszeresen és szisztematikusan végigviszünk, „olyan piacokra bukkanhatunk, ahol még nincs senki, ahol még kék az óceán, és nem véreznek el céljaink a költségcsökkentés, illetve az árverseny csapdáiban.” (W. Chan Kim - Renée Mauborgne) A Kék óceán programot azért fejlesztettünk ki, mert azt látjuk, hogy a cégek, vállalatok min- den korábbinál komolyabb kihívásokkal néznek szembe, s úgy gondoljuk, hogy ez a program segíthet a helyzet és a jövő végiggondolásában, tervezésében. Ha úgy látja, hogy ez egy út lehet a jövőhöz, a fennmaradáshoz, akkor kérje Kék óceán műhely programunkat. A „Kék óceán műhely” a kívánt jövőkép kidolgozására irányuló, kreatív módszerek segítségé- vel megvalósított foglalkozás, amely segít megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek a tár- sadalmi és az üzleti élet területein áttörésekhez vezetnek. A Kék óceán műhely a kívánt jövőnek az elemeit dolgozza ki a jelen tényeihez legjobban il- leszkedő fejlődési utak kiválasztásával. Kétfázisú megvalósítás: 1 napos tervező műhely, amely ingyenes, azaz csak a ténylegesen felmerült költségek megtérítését kérjük, pl. útiköltség; majd az eredmények alapján folyta- tás, testre szabottan, Önöknek. 12
 • 13. 3.2. Változásmenedzsment A szervezetek változnak maguktól, akaratlanul is, a változtatás a tudatos, irányított változást jelenti – ezért kötődik leggyakrabban a vezetéshez. Akarnak-e a szervezetek változni – és bennük az emberek? Mi a hajtóereje a változásnak – a vonzerő, a vágy az újra, vagy éppen a félelem, a nem változás kockázata? Minek nagyobb az ára, a változásnak vagy a változatlanul maradásnak? Hogyan dönthetjük el? Hogyan készíthetjük fel a szervezetet a változásra? És hogyan vihetjük ezt végig kitartóan, szisztematikusan? A változások szakszerű végig viteléhez tudunk segítséget dönteni. A változásmenedzsment során a CHAMP modellt alkalmazzuk. Cégünk szakértői gazdag szakmai eszköztáruk segítsé- gével, az egyéni igényeknek és céloknak megfelelő változáskezelési programot állítanak ösz- sze. A változások menedzseléséhez számos modell és eszköz célirányos, testre szabott és integ- rált alkalmazásával dolgozunk. A diagnózishoz összegyűjtjük a változás megalapozásához szükséges információkat a szervezetről, a szükséges mértékben a tagjairól, környezetéről és ezeket rendszerezzük, majd megtervezzük a változás mélységét és menetét. A megvalósítást folyamattanácsadással támogatjuk a kliens igényeihez igazodva. Az értékelésre az input- oupt-outcome-impact modellt alkalmazzuk. 13
 • 14. 3.3. Szervezetfejlesztés Egy szervezet, egy cég eredményességét hosszú távon erősen befolyásolja, hogy milyen a szervezet kultúrája, mennyire alakult ki a szervezetben a célok megvalósítását támogató szervezeti kultúra. Meghatározó jelentőséggel bír, hogy milyen hagyományai vannak a szer- vezetben az együttműködésnek, tudnak-e a munkatársak csapatban dolgozni, mennyire partnerközpontú a szervezet működése, figyel-e a vevők, a partnerek igényére, elvárásaira. A szervezeti kultúra egyes elemei – mint például a munkatársak bevonása, az innováció támo- gatása, működő munkatársi értékelési- és ösztönző rendszer – a minőségirányítási rendszer tartalmi működtetéséhez is nagyon jó feltételeket, körülményeket teremtenek. A szervezet, a szervezet kultúrájának fejlesztéséhez a következő lépéseket végezzük el:  Szervezetdiagnózis – a szervezet aktuális állapotának felmérése  Jövőképalkotó, célmeghatározó műhely  A célok megvalósítását szolgáló szervezeti kultúra meghatározása  Képzési szükségletek felmérése, feltárása; képzési programok tervezése  Szervezettervezés, szervezetfejlesztés A szervezetfejlesztésben a PDA (Process Diagrammatic Approach - Folyamatközpontú Meg- közelítés) modellt is alkalmazzuk, amely arra az elvre épül, hogy a szervezetek fejlesztésében nem az euklideszi egyenes a legrövidebb út! Ha definiáljuk a kiindulási pontot (diagnózis) és megfogalmazzuk ehhez a célt, akkor a kettő közötti különbség leküzdésére segítjük megter- vezni az optimális, célhoz vezető utat. 14
 • 15. 3.4. A fejlesztések informatikai támogatása A fejlesztések során minden esetben olyan internetes szolgáltatásokat alkalmazunk, amelyek megkönnyítik ügyfeleink, partnereink tájékozódását és célirányos támogatást nyújtanak döntéselőkészítéshez, a projektek megvalósulásának nyomon követéséhez. Használjuk és használatra kínáljuk az e-Q Center rendszerünket, amely alkalmas kérdőíves vizsgálatok el- végzésére, igény- és elégedettségvizsgálatok lebonyolítására, a szervezeti kultúra, szervezeti klíma elemzésére, képzések, fejlesztések értékelésére, projektek megvalósításának nyomon követésére, a keletkező tudásnak a szervezetbe való beépülésének vizsgálatára. 15
 • 16. 3. Referenciák SZTE KÖVI Szeged Megyei Jogú Város Szolnok Városi Óvodák 16
 • 17. 5. Ajánlatkérés és finanszírozás Az ajánlatkérés/megrendelés folyamata Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, ha úgy érzi, esetlegesen fennálló kérdéseire, problé- máira választ talált kínálatunkban, kérjen ajánlatot! 1. Kérjük, töltse ki a következő oldalon található Ajánlatkérő lapot, majd küldje el a Qualitas T&G Kft-hez. Természetesen egyáltalán nem probléma, ha nincsenek konk- rét ötletei, javaslatai az alkalmazott módszerekre, ez számunkra csak tájékoztató jel- leggel bír. 2. Az Ajánlatkérő beérkezése után kollégánk felveszi Önökkel a kapcsolatot. a. Az Ajánlat elkészítése előtt mindenképpen szeretnénk Önökkel találkozni azért, hogy pontosan tisztázni lehessen a felmerült kérdéseket, fejlesztendő területeket. Csak ezek ismeretében tudunk önöknek testre szabott ajánlatot készíteni. b. A találkozó témája lehet az is, hogy közösen áttekintsük a finanszírozási lehe- tőségeket, van-e aktuálisan nyitott Európai Uniós pályázat stb. 3. A megbeszélés alapján elkészítjük Önöknek testre szabott ajánlatunkat. 4. Az ajánlat elkészítése után, amennyiben szükségesnek tartja, tovább egyeztetésre ál- lunk rendelkezésére. A szolgáltatások finanszírozása A megrendelt szolgáltatásokat finanszírozni tudja  önerőből,  Európai Uniós pályázatokból illeszkedés esetén,  Új Széchenyi terv pályázatokból,  szakképzési hozzájárulásból Minderről részletes információt talál www.qualitas.hu honlapon. 17
 • 18. Ajánlatkérés Ajánlatkérés megérkezése után kollégánk személyesen megkeresi Önt, hogy Ajánlatunkat testre sza- bottan tudjuk elkészíteni Önöknek! Az Ajánlatkérő cég neve Az ajánlatkérő cég honlapja Irányítószám: Város: Az Ajánlatkérő cég adatai Utca, házszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Az Ajánlatot kérő cég kapcsolat- Név: Beosztás: tartója Telefon: Fax: E-mail cím(ek) A Qualitas T&G Kft. szakmai kínálata alapján árajánlatot kérünk. Vezetés, irányítás Elsősorban a következő területek érdekelnek:  Coaching  MBTI  RaDAr  Tréning Témák: Tervezett létszám: Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Humánerőforrás fejlesztése Elsősorban a következő területek érdekelnek:  Problémamegoldó team–coaching  Egyéni coaching  RaDAr  MBTI  Képzés  Tréning Témák: Témák: Tervezett létszám: Tervezett létszám: Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Változások kezelése Elsősorban a következő területek érdekelnek: Kék óceán műhely Változásmenedzsment Szervezetfejlesztés Fejlesztést támogató informatikai rendszerek Csak az előzetes egyeztetés után kívánok dönteni Egyéb észrevétel, kérdés Kelt; év hó nap Cégszerű aláírás, pecsét Ph. Ajánlatát elküldheti postán: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 19. e-mailben: qualitas@qualitas.hu faxon: 06-62/558-143 18