CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)

CSR Västsverige
CSR VästsverigeCSR Västsverige

CSR Västsverige erbjuder tipslistor, vi kallar dem Ansvarsinitiativ. De innehåller utmaningar som hjälper verksamheter att utveckla sitt CSR-arbete inom tre olika områden - miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö. Initiativen innehåller en rad olika utmaningar som hjälper er att medvetandegöra och vidareutveckla ett trovärdigt CSR-arbete. Genom att arbeta med dem och göra kontinuerliga framsteg visar ni ert engagemang för en hållbar utveckling och driver på för ett ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Ansvarsinitiativen kan även användas som verktyg i dialogen med intressenter. Till varje initiativ finns ett unikt medlemsstöd som skapar mervärden i form av möjlighet till uppföljning och kommunikation.

REKO
ARBETSPLATS
INITIATIVET FÖR
INITIATIVET FÖR
REKO ARBETSPLATS
Initiativet för Reko arbetsplats är en av CSR Västsveriges tipslistor för
ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera i
flera sammanhang och för olika verksamheter – stora som små.
En bärande idé bakom initiativet är att det skall underlätta, medvetande-
göra samt utveckla er organisations arbetsmiljöansvar. Det innehåller
utmaningar av olika karaktär för att alla skall kunna hitta en lämplig
ingångsnivå, oavsett var ni står idag. Många steg i rätt riktning blir
i sinom tid ett jättekliv. Tillsammans gör vi skillnad!
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ fungerar utmärkt både som uppstart
och vidareutveckling av er verksamhets CSR-arbete. Mer information
hittar du på csrvastsverige.se.
HUR GÅR VI TILLVÄGA?
VÄLJ UTMANINGAR
I din hand håller du ett urval av olika s.k. utmaningar vilka ingår i
Initiativet för Reko arbetsplats. Fler utmaningar finns på csrvast-
sverige.se. CSR Västsverige rekommenderar att du väljer så olika utma-
ningar som möjligt eftersom detta maximerar din verksamhets utbyte.
KOMMUNICERA – SKAPA MERVÄRDEN
Genom att kommunicera ert engagemang inom Initiativet för Reko
arbetsplats, internt och externt, kan ni inspirera andra och därigenom
skapa ringar på vattnet. Som medlem i CSR Västsverige ges ni möjlig-
heten att berätta om era CSR-aktiviteter i den publika kommunikations-
kanalen The Good Society. The Good Society är även en kunskapsdatabas
som samlar erfarenheter kopplade till de specifika utmaningarna. Du
hittar den på csrvastsverige.se. Även icke medlemmar kan använda
initiativet som grund för sitt arbete för en reko arbetsplats, dock utan
de mervärden som ett medlemskap ger.
FORTSATT ARBETE
Initiativet för Reko arbetsplats stöder både uppstart och pågående
arbete inom CSR-området. Genom att fördjupa och öka antalet antagna
utmaningar med tiden kan din verksamhets arbete utvecklas ytterligare.
PSST!
Du vet väl att CSR Västsverige även har två andra initiativ, Socialt
ansvar och Miljöansvar?
VI UTVECKLAR GODA
VÄRDEGRUNDER FÖR
VÅR VERKSAMHET
Genom att utforma goda värdegrunder kan ni skapa bra förut-
sättningar för er verksamhet. Låt dessa värdegrunder genomsyra
och vägleda ert arbete. Använd dem kontinuerligt inom verk-
samheten och kommunicera dem även utåt för att stärka och
inspirera andra.
VI UTBILDAR
MEDARBETARE I CSR
Att involvera och engagera sina medarbetare är viktigt för ett
framgångsrikt CSR-arbete. Ett betydande första steg är att utbilda
dem i CSR-frågor som är relevanta för er verksamhet. På så sätt
skapar ni medvetenhet, sprider kunskap, samt inspirerar till
engagemang och handling.
CSR
VI MOTARBETAR
AKTIVT ALLA FORMER
AV KORRUPTION
Trots lagar och föreskrifter mot mutor och korruption, är det
vanligt förekommande i stora delar av världen. Genom att slå
fast en nolltolerans mot korruption och aktivt motarbeta alla
former av oegentligheter deklarerar ni er ståndpunkt i frågan,
både internt och externt.
VI ÖKAR TRANSPARENSEN
I VÅR VERKSAMHET
Transparens är viktigt för att skapa trovärdighet och legitimitet.
Det handlar om öppenhet och möjlighet till granskning. Genom
att vara öppna med både de starkare och svagare sidorna i er
verksamhet, kan ni bygga förtroende och öka trovärdigheten
bland era intressenter.
VI KOMMUNICERAR
REGELBUNDET VÅRT
CSR-ARBETE
När ni kommunicerar ert CSR-arbete, både internt och externt,
skapar ni ringar på vattnet. Externt handlar det om att stärka
varumärket och inspirera andra till handling. Internt ger det
förankring, motivation och en känsla av större sammanhang.
Gör era medarbetare till ambassadörer som kan föra er talan
även utanför verksamheten!
Tips! Använd gärna ”The Good Society”, CSR Västsveriges platt-
form för kommunikation och inspiration. Denna kanal ger er
möjlighet till transparens, fördjupning och interaktivitet vilket
stöder ert arbete.
VI TAR VARA PÅ
MÅNGFALDEN OCH
VARANDRAS OLIKHETER
Alla medarbetare är unika och har varierande erfarenheter och
förutsättningar. Genom att se era medarbetares olikheter som
tillgångar, som ger nya perspektiv och idéer, och ta hänsyn till
detta vid rekrytering och medarbetarutveckling, skapar ni en
mångfald på er arbetsplats. På så sätt bidrar ni även till en
trivsam och inspirerande arbetsmiljö.
VI BEDRIVER EN AKTIV
INTRESSENTDIALOG FÖR
ÖKAT ANSVARSTAGANDE
Att öppna upp för dialog kring ert ansvar möjliggör stärkt sam-
arbete och kommunikation med intressenterna. Er verksamhet
får på detta sätt värdefull feedback till förmån för ett mer effek-
tivt CSR-arbete. Samtidigt kan ni sprida ringar på vattnet och
skapa ett ökat intresse för CSR bland exempelvis kunder och
leverantörer.
VI LÅTER VÅRA
MEDARBETARE
ENGAGERA SIG
VOLONTÄRT
Allt fler verksamheter erbjuder sina medarbetare att arbeta som
volontärer. Samtidigt som ni gör insatser för andra bidrar ni till
att de egna medarbetarna växer som individer. Detta kan leda
till ett ökat engagemang i det interna arbetet vilket stärker den
egna verksamheten.
Tips! Använd gärna CSR Västsveriges funktion ”Good Match-
making” för att söka och hitta flera möjligheter till samarbeten
kring volontärskap.
VI FRÄMJAR FYSISK
OCH PSYKISK HÄLSA
För att undvika arbetsplatsrelaterad ohälsa i form av stress,
utbrändhet och utmattning är det viktigt att arbeta både före-
byggande och stödjande. Involvera era medarbetare och låt
dem uttrycka sig kring utformandet av ert hälsofrämjande
arbete. Tillsammans kan ni skapa och upprätthålla en god
hälsa på arbetsplatsen.
VI KÖPER MILJÖMÄRKT
ELLER ÅTERANVÄNDER
INREDNING OCH MÖBLER
Många av de möbler som säljs idag innehåller eller har behandlats
med flera olika kemiska ämnen. För att minska miljöpåverkan
kan ni välja att köpa möbler som uppfyller miljömärkningar. Ni
kan också handla secondhand för att minska ert ekologiska
fotavtryck och återanvända de välfunktionerande möbler som
redan finns.
FLER UTMANINGAR
Initiativet för Reko Arbetsplats innehåller fler utmaningar än de du
finner i denna broschyr. På CSR Västsveriges webbplats hittar du hela
listan. Exempel på fler utmaningar är:
• Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete
• Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete
• Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar
• Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete
• Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar
• Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat miljöansvar
• Vi byter till el märkt med Bra Miljöval
• Vi klimatkompenserar för de utsläpp vi inte kan undvika
• Vi ställer om till gröna resor och transporter
• Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen
• Vi minskar vårt avfall och motverkar ”slit och släng”
• Vi maximerar användningen av förnybara material
FLER INITIATIV
Se även våra andra initiativ, vilka du finner på vår hemsida. Att anta
ytterligare utmaningar inom valt initiativ eller inom ett nytt, möjliggör
ett ökat ansvarstagande för er organisation.
CSRVASTSVERIGE.SE
KORT OM CSR
VÄSTSVERIGE
• Sverige största sektorsöverskridande CSR-nätverk
• Är till för alla verksamheter – stora som små
• Stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla
ett strategiskt CSR-arbete
• Erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg
och kontaktnät
• Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi
• Oberoende och icke-vinstdrivande förening,
medfinansierad av Västra Götalandsregionen
FLER UTMANINGAR
Utmaningarna i denna broschyr är ett urval.
Du hittar fler på CSR Västsveriges webbplats.

Recomendados

CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016) por
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)CSR Västsverige
188 vistas16 diapositivas
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016) por
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ socialt ansvar (reviderad 2016)CSR Västsverige
232 vistas16 diapositivas
CSR handbok por
CSR handbokCSR handbok
CSR handbokCSR Västsverige
4.5K vistas132 diapositivas
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012 por
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012Fox Belysning AB
982 vistas60 diapositivas
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan! por
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!
#Skolvåren - så här tycker unga om skolan!Transformator Design Group
291 vistas16 diapositivas
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder final por
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder finalCSR Forum 2012: Cash & Heart folder final
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder finalCSR Västsverige
971 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)

Ålandsbanken hållbarhet 072017 por
Ålandsbanken hållbarhet 072017Ålandsbanken hållbarhet 072017
Ålandsbanken hållbarhet 072017Ålandsbanken
116 vistas12 diapositivas
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommun por
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommunVår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommun
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommunCarl Westman
1.1K vistas13 diapositivas
CSR Västsverige infoblad 2018 por
CSR Västsverige infoblad 2018CSR Västsverige infoblad 2018
CSR Västsverige infoblad 2018CSR Västsverige
6.9K vistas4 diapositivas
Återkoppling är verksamhetsutvecklande por
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeGabriella Ekström
112 vistas24 diapositivas
Servicekontorets vision och lönekriterier por
Servicekontorets vision och lönekriterierServicekontorets vision och lönekriterier
Servicekontorets vision och lönekriterierCarl Westman
5K vistas12 diapositivas
Frukostseminarium: Digital CSR - Mars 2011 por
Frukostseminarium: Digital CSR - Mars 2011Frukostseminarium: Digital CSR - Mars 2011
Frukostseminarium: Digital CSR - Mars 2011Hallvarsson Halvarsson
549 vistas61 diapositivas

Similar a CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)(20)

Ålandsbanken hållbarhet 072017 por Ålandsbanken
Ålandsbanken hållbarhet 072017Ålandsbanken hållbarhet 072017
Ålandsbanken hållbarhet 072017
Ålandsbanken116 vistas
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommun por Carl Westman
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommunVår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommun
Vår goda kultur på servicekontoret i Halmstads kommun
Carl Westman1.1K vistas
Servicekontorets vision och lönekriterier por Carl Westman
Servicekontorets vision och lönekriterierServicekontorets vision och lönekriterier
Servicekontorets vision och lönekriterier
Carl Westman5K vistas
Great place to work 20150414 por 100-listan
Great place to work 20150414 Great place to work 20150414
Great place to work 20150414
100-listan409 vistas
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online por caniceconsulting
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
caniceconsulting95 vistas
Tillväxtprogrammet 2016 por Magnus Gr
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
Magnus Gr256 vistas
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN por caniceconsulting
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
caniceconsulting113 vistas
Ideell redovisning i kommersiella kläder por AnnaLena Moberg
Ideell redovisning i kommersiella kläderIdeell redovisning i kommersiella kläder
Ideell redovisning i kommersiella kläder
AnnaLena Moberg770 vistas
Folder Aspling Konsult Ab por Lars Aspling
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling262 vistas
Ta ansvar por Unionen
Ta ansvarTa ansvar
Ta ansvar
Unionen5.4K vistas
Business Model Innovation RealSprint por Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vistas
Business-transformation-culture por birgittabiz
Business-transformation-cultureBusiness-transformation-culture
Business-transformation-culture
birgittabiz193 vistas

Más de CSR Västsverige

Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi por
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergiAnsvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergiCSR Västsverige
2.4K vistas36 diapositivas
Presentation ung 2012 por
Presentation ung 2012Presentation ung 2012
Presentation ung 2012CSR Västsverige
646 vistas21 diapositivas
Hållbara inköp verktygslåda 2011 por
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 CSR Västsverige
3.8K vistas13 diapositivas
Hållbara inköp verktygslåda 2010 por
Hållbara inköp verktygslåda 2010Hållbara inköp verktygslåda 2010
Hållbara inköp verktygslåda 2010CSR Västsverige
549 vistas11 diapositivas
Hållbara inköp slutrapport 2010 por
Hållbara inköp slutrapport 2010Hållbara inköp slutrapport 2010
Hållbara inköp slutrapport 2010CSR Västsverige
626 vistas11 diapositivas
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse por
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelseAnsvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelseCSR Västsverige
1.7K vistas18 diapositivas

Más de CSR Västsverige(8)

Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi por CSR Västsverige
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergiAnsvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi
Ansvarsbarometern 2013 - Affärer och samhällsansvar i synergi
CSR Västsverige2.4K vistas
Hållbara inköp verktygslåda 2011 por CSR Västsverige
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
CSR Västsverige3.8K vistas
Hållbara inköp verktygslåda 2010 por CSR Västsverige
Hållbara inköp verktygslåda 2010Hållbara inköp verktygslåda 2010
Hållbara inköp verktygslåda 2010
CSR Västsverige549 vistas
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse por CSR Västsverige
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelseAnsvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse
Ansvarsbarometern 2010 - Västsvenskars syn på ansvar i internationell jämförelse
CSR Västsverige1.7K vistas
Ansvarsbarometern 2011 - Ansvarstagande i förändring por CSR Västsverige
Ansvarsbarometern 2011 - Ansvarstagande i förändringAnsvarsbarometern 2011 - Ansvarstagande i förändring
Ansvarsbarometern 2011 - Ansvarstagande i förändring
CSR Västsverige1.8K vistas
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012 por CSR Västsverige
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012
VGR:s utvärdering av CSR Västsverige 2012
CSR Västsverige1.8K vistas

CSR Västsveriges ansvarsinitiativ reko arbetsplats (reviderad 2016)

 • 2. INITIATIVET FÖR REKO ARBETSPLATS Initiativet för Reko arbetsplats är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera i flera sammanhang och för olika verksamheter – stora som små. En bärande idé bakom initiativet är att det skall underlätta, medvetande- göra samt utveckla er organisations arbetsmiljöansvar. Det innehåller utmaningar av olika karaktär för att alla skall kunna hitta en lämplig ingångsnivå, oavsett var ni står idag. Många steg i rätt riktning blir i sinom tid ett jättekliv. Tillsammans gör vi skillnad! CSR Västsveriges ansvarsinitiativ fungerar utmärkt både som uppstart och vidareutveckling av er verksamhets CSR-arbete. Mer information hittar du på csrvastsverige.se.
 • 3. HUR GÅR VI TILLVÄGA? VÄLJ UTMANINGAR I din hand håller du ett urval av olika s.k. utmaningar vilka ingår i Initiativet för Reko arbetsplats. Fler utmaningar finns på csrvast- sverige.se. CSR Västsverige rekommenderar att du väljer så olika utma- ningar som möjligt eftersom detta maximerar din verksamhets utbyte. KOMMUNICERA – SKAPA MERVÄRDEN Genom att kommunicera ert engagemang inom Initiativet för Reko arbetsplats, internt och externt, kan ni inspirera andra och därigenom skapa ringar på vattnet. Som medlem i CSR Västsverige ges ni möjlig- heten att berätta om era CSR-aktiviteter i den publika kommunikations- kanalen The Good Society. The Good Society är även en kunskapsdatabas som samlar erfarenheter kopplade till de specifika utmaningarna. Du hittar den på csrvastsverige.se. Även icke medlemmar kan använda initiativet som grund för sitt arbete för en reko arbetsplats, dock utan de mervärden som ett medlemskap ger. FORTSATT ARBETE Initiativet för Reko arbetsplats stöder både uppstart och pågående arbete inom CSR-området. Genom att fördjupa och öka antalet antagna utmaningar med tiden kan din verksamhets arbete utvecklas ytterligare. PSST! Du vet väl att CSR Västsverige även har två andra initiativ, Socialt ansvar och Miljöansvar?
 • 4. VI UTVECKLAR GODA VÄRDEGRUNDER FÖR VÅR VERKSAMHET Genom att utforma goda värdegrunder kan ni skapa bra förut- sättningar för er verksamhet. Låt dessa värdegrunder genomsyra och vägleda ert arbete. Använd dem kontinuerligt inom verk- samheten och kommunicera dem även utåt för att stärka och inspirera andra.
 • 5. VI UTBILDAR MEDARBETARE I CSR Att involvera och engagera sina medarbetare är viktigt för ett framgångsrikt CSR-arbete. Ett betydande första steg är att utbilda dem i CSR-frågor som är relevanta för er verksamhet. På så sätt skapar ni medvetenhet, sprider kunskap, samt inspirerar till engagemang och handling. CSR
 • 6. VI MOTARBETAR AKTIVT ALLA FORMER AV KORRUPTION Trots lagar och föreskrifter mot mutor och korruption, är det vanligt förekommande i stora delar av världen. Genom att slå fast en nolltolerans mot korruption och aktivt motarbeta alla former av oegentligheter deklarerar ni er ståndpunkt i frågan, både internt och externt.
 • 7. VI ÖKAR TRANSPARENSEN I VÅR VERKSAMHET Transparens är viktigt för att skapa trovärdighet och legitimitet. Det handlar om öppenhet och möjlighet till granskning. Genom att vara öppna med både de starkare och svagare sidorna i er verksamhet, kan ni bygga förtroende och öka trovärdigheten bland era intressenter.
 • 8. VI KOMMUNICERAR REGELBUNDET VÅRT CSR-ARBETE När ni kommunicerar ert CSR-arbete, både internt och externt, skapar ni ringar på vattnet. Externt handlar det om att stärka varumärket och inspirera andra till handling. Internt ger det förankring, motivation och en känsla av större sammanhang. Gör era medarbetare till ambassadörer som kan föra er talan även utanför verksamheten! Tips! Använd gärna ”The Good Society”, CSR Västsveriges platt- form för kommunikation och inspiration. Denna kanal ger er möjlighet till transparens, fördjupning och interaktivitet vilket stöder ert arbete.
 • 9. VI TAR VARA PÅ MÅNGFALDEN OCH VARANDRAS OLIKHETER Alla medarbetare är unika och har varierande erfarenheter och förutsättningar. Genom att se era medarbetares olikheter som tillgångar, som ger nya perspektiv och idéer, och ta hänsyn till detta vid rekrytering och medarbetarutveckling, skapar ni en mångfald på er arbetsplats. På så sätt bidrar ni även till en trivsam och inspirerande arbetsmiljö.
 • 10. VI BEDRIVER EN AKTIV INTRESSENTDIALOG FÖR ÖKAT ANSVARSTAGANDE Att öppna upp för dialog kring ert ansvar möjliggör stärkt sam- arbete och kommunikation med intressenterna. Er verksamhet får på detta sätt värdefull feedback till förmån för ett mer effek- tivt CSR-arbete. Samtidigt kan ni sprida ringar på vattnet och skapa ett ökat intresse för CSR bland exempelvis kunder och leverantörer.
 • 11. VI LÅTER VÅRA MEDARBETARE ENGAGERA SIG VOLONTÄRT Allt fler verksamheter erbjuder sina medarbetare att arbeta som volontärer. Samtidigt som ni gör insatser för andra bidrar ni till att de egna medarbetarna växer som individer. Detta kan leda till ett ökat engagemang i det interna arbetet vilket stärker den egna verksamheten. Tips! Använd gärna CSR Västsveriges funktion ”Good Match- making” för att söka och hitta flera möjligheter till samarbeten kring volontärskap.
 • 12. VI FRÄMJAR FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA För att undvika arbetsplatsrelaterad ohälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning är det viktigt att arbeta både före- byggande och stödjande. Involvera era medarbetare och låt dem uttrycka sig kring utformandet av ert hälsofrämjande arbete. Tillsammans kan ni skapa och upprätthålla en god hälsa på arbetsplatsen.
 • 13. VI KÖPER MILJÖMÄRKT ELLER ÅTERANVÄNDER INREDNING OCH MÖBLER Många av de möbler som säljs idag innehåller eller har behandlats med flera olika kemiska ämnen. För att minska miljöpåverkan kan ni välja att köpa möbler som uppfyller miljömärkningar. Ni kan också handla secondhand för att minska ert ekologiska fotavtryck och återanvända de välfunktionerande möbler som redan finns.
 • 14. FLER UTMANINGAR Initiativet för Reko Arbetsplats innehåller fler utmaningar än de du finner i denna broschyr. På CSR Västsveriges webbplats hittar du hela listan. Exempel på fler utmaningar är: • Vi tar fram en policy för vårt miljöarbete • Vi har en handlingsplan med tydliga mål för vårt miljöarbete • Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar • Vi inspirerar andra genom att kommunicera vårt miljöarbete • Vi ställer miljökrav vid inköp och upphandlingar • Vi bedriver en aktiv intressentdialog för ökat miljöansvar • Vi byter till el märkt med Bra Miljöval • Vi klimatkompenserar för de utsläpp vi inte kan undvika • Vi ställer om till gröna resor och transporter • Vi minimerar användningen av miljöfarliga ämnen • Vi minskar vårt avfall och motverkar ”slit och släng” • Vi maximerar användningen av förnybara material
 • 15. FLER INITIATIV Se även våra andra initiativ, vilka du finner på vår hemsida. Att anta ytterligare utmaningar inom valt initiativ eller inom ett nytt, möjliggör ett ökat ansvarstagande för er organisation.
 • 16. CSRVASTSVERIGE.SE KORT OM CSR VÄSTSVERIGE • Sverige största sektorsöverskridande CSR-nätverk • Är till för alla verksamheter – stora som små • Stärker medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete • Erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät • Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi • Oberoende och icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen FLER UTMANINGAR Utmaningarna i denna broschyr är ett urval. Du hittar fler på CSR Västsveriges webbplats.