გაკვეთილი № 22

datiko43

http://qimia.blogspot.com კურსის ავტორები: მერაბ ჯელია, გიორგი მახარაძე, ნუნუ ჯავახიშვილი.

გაკვეთილი N 22


საშინაო დავალების შემოწმება:

1. აქ განხილულია სავარაუდო ვარიანტები. თქვენ შეიძლება მოიყვანოთ სხვა
  მაგალითები.

ა) CaCO3 + 2HClO4  Ca(ClO4)2 + H2O + CO2


  MgSO3 + 2HI  MgI2 + H2O + SO2
   Na2S + 2HMnO4  NaMnO4+ H2S
  ბ) Cu + 2AgNO3  2Ag + Cu(NO3)2
   Zn + PbCl2  ZnCl2 + Pb
   Fe + Sn(NO3)2  Fe(NO3)2+ Sn
  გ) 2KOH + Cu(NO3)2  2KNO3 + Cu(OH)2
    ხ    ხ     ხ    უ
    Ba(OH)2 + K2SO4  2KOH + BaSO4
     ხ    ხ    ხ   უ
    2NaOH + SnCl2  2NaCl + Sn(OH)2
      ხ   ხ    ხ   უ
  დ) 2KI + Ag2SO4  K2SO4 + 2AgI
    ხ   მხ   ხ   უ

     3BaCl2 + Al2(SO4)3  2AlCl3 + 3BaSO4
     ხ     ხ      ხ    უ
    Na2CO3 + Fe(NO3)2  2NaNO3 + FeCO3
     ხ     ხ     ხ    უ
        t0
  ე)   BaCO3BaO+CO2

       t0
    CaSO3CaO+SO2

2. მივიღოთ ყველა ხერხით:

       ZnCl2

     1.  Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
     2.  ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O
     3.  Zn(OH)2 + 2HCl  ZnCl2 + 2H2O
     4.  ZnCO3 + 2HCl  ZnCl2 + H2O + CO2
ან ZnS + 2HCl  ZnCl2 + H2S
  ან ZnSO3 + 2HCl  ZnCl2 + H2O + SO2   და ა.შ.
 5. Zn + Cl2  ZnCl2
 6. Zn + FeCl2  ZnCl2 + Fe
 ან Zn + CuCl2  ZnCl2 + Cu     და ა.შ.
 7. –––––––
 8. –––––––
 9. –––––––
 10. ZnSO4 + BaCl2  ZnCl2 + BaSO4
   ხ     ხ   ხ    უ


  MgCl2

 1. Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
 2. MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O
 3. Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O
 4. MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + CO2
 ან MgSO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + SO2 და ა.შ.
 5. Mg + Cl2  MgCl2
 6. Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe
 შეიძლება ასევე CoCl2, CuCl2 და Mg-ზე ნაკლებად აქტიური სხვა მეტალების
 ქლორიდების გამოყენებაც.
 7. –––––––
 8. –––––––
 9. Mg(OH)2 ამ რეაქციაში არ შედის.
 10. MgSO4 + BaCl2  MgCl2 + BaSO4
   ხ    ხ    ხ   უ


      Na2SO4
 1. 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2
 2. Na2O + H2SO4  Na2SO4 + H2O
 3. 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O
          t0
 4. 2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl
 ან Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + SO2 და ა.შ.
 5. –––––––
 6. 2Na + 2H2O2NaOH+H2
   2NaOH+CuSO4Na2 SO4+Cu(OH)2
  ____________________________
  2Na + 2H2O + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2
 7. Na2O + SO3  Na2SO4
 8. 2NaOH + SO3  Na2SO4 + H2O
 9. 2NaOH + SnSO4  Na2SO4 + Sn(OH)2
    ხ    ხ    ხ   უ
შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე FeSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4, CuSO4 და ა.შ.
 10. 2NaCl + Ag2SO4  Na2SO4 + 2AgCl
   ხ    მხ     ხ   უ
MgSO4
  1. Mg + H2SO4  MgSO4 + H2
   და ა.შ.
ანალოგიურადაა AlCl3, Al2(SO4)3-ის მიღების ხერხები.
       CuCl2
 1. Cu + HCl
 არ მიმდინარეობს, რადგან Cu მეტალთა აქტივობის მწკრივში (H2)-ის
 მარჯვნივაა მოთავსებული.
შემდეგ კი ჩვეულებრივად.

      Hg(NO3)2
 1. როგორც ავღნიშნეთ ამ ხერხს არ ვიხილავთ.
 2. HgO + 2HNO3  Hg(NO3)2 + H2O
 3. Hg(OH)2 + 2HNO3  Hg(NO3)2 + 2H2O
 4. HgCO3 + 2HNO3  Hg(NO3)2 + H2O + CO2
 5. –––––––
 6. Hg + 2AuNO3  Hg(NO3)2 + 2Au
 7. HgO + N2O5  Hg(NO3)2
 8. Hg(OH)2 + N2O5  Hg(NO3)2 + H2O
 9. –––––––
 10. HgSO4 + Ba(NO3)2  Hg(NO3)2 + BaSO4
   ხ     ხ     ხ    უ
      Ca3(PO4)2
 1. 3Ca + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2
 2. 3CaO + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2O
 3. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 6H2O
 4. 3CaCO3 + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2
 შეიძლება ასევე CaSO3 და CaS გამოყენებაც.
 5. –––––––
 6. ამ რეაქციას არ განვიხილავთ.
 7. 3CaO + P2O5  Ca3(PO4)2
 8. 3Ca(OH)2 + P2O5  Ca3(PO4)2 + 3H2O
 9. 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6NaOH
    მხ    ხ      უ      ხ

 10. 3CaCl2 + 2Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6NaCl
    ხ     ხ    ხ       უ

 მე-9-ე და მე-10-ე რეაქციებში შეიძლება K3PO4- ის გამოყენებაც
მარილების ტიპები

 აქამდე ჩვენ ვიხილავდით ე.წ. ნორმალურ მარილებს. ნორმალური მარილების
შემადგენლობაში მხოლოდ მეტალისა და მჟავას ნაშთის ატომები შედიან.
 ნორმალურ მარილებს სხვაგვარად საშუალო მარილებსაც უწოდებენ.
 არსებობენ მჟავა, ფუძე, ორმაგი, შერეული მარილებიც. გავეცნოთ თითოეულ
მათგანს.

 მჟავა მარილები:

  მჟავებს, რომელთა მოლეკულაში მეტალის ატომით ჩანაცვლების უნარის მქონე
წყალბადის ერთი ატომია – ერთფუძიანი მჟავა ქვია. სადაც ორი ასეთი ატომია –
ორფუძიანი, სადაც სამი ასეთი ატომია – სამფუძიანი.
  ერთფუძიანი მჟავებია: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HMnO4 და ა.შ.
  ორფუძიანი მჟავებია: H2SO4, H2SO3, H2CO3, H2CrO4 და ა.შ.
  სამფუძიანი მჟავებია: H3BO3, H3PO4, H3AsO4 და ა.შ.
  ორ და სამფუძიანი მჟავები ნორმალური მარილების გარდა მჟავა მარილებიც
წარმოქმნიან. მჟავა მარილების შემადგენლობაში გარდა მეტალის ატომებისა და
მჟავას ნაშთისა, წყალბადის ატომებიც შედიან.
  მაგ: გოგირდმჟავას მოლეკულაში თუ ორივე წყალბადატომი ნატრიუმის
ატომებითაა ჩანაცვლებული მაშინ ნორმალური მარილი – ნატრიუმის სულფატი
მიიღება. ხოლო თუ ნატრიუმის ატომებით მხოლოდ ერთი წყალბადატომია
ჩანაცვლებული მიიღება მჟავა მარილი – ნატრიუმის ჰიდროსულფატი – NaHSO4           O            O           O
   H  O         Na   O        Na  O
        S            S           S
   H  O         H  O          Na  O
          O            O           O
   გოგირდმჟავა       ნატრიუმის      ნატრიუმის სულფატი
   (H2SO4)       ჰიდროსულფატი         (ნორმალური
              (მჟავა მარილი)         მარილი)
               (NaHSO4)        (Na2SO4)

  თუ რეაგირებს 1 მოლი გოგირდმჟავა 2 მოლ ნატრიუმის ტუტესთან, მაშინ
მიიღება ნორმალური მარილი.

   H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O

  მაგრამ თუ 1 მოლი გოგიდრმჟავა 1 მოლ ნატრიუმის ტუტესთან რეაგირებს, მაშინ
მიიღება მჟავა მარილი.

   H2SO4 + NaOH  NaHSO4 + H2O
  ე.ი. მჟავა მარილები მჟავის არასრული განეიტრალების პროდუქტებია.
  მჟავა მარილებს წარმოქმნის აგრეთვე სამფუძიანი მჟავებიც:
მაგ:
  H  O             Na   O
 H  O    P  O      H   O  P  O
 H  O             H  O
 ფოსფორმჟავა         მჟავა მარილი
  (H3PO4)        ნატრიუმის დიჰიდროფოსფატი
                   (NaH2PO4)

  Na   O           Na   O
  Na   O   P  O      Na   O  P  O
  H  O           Na  O
 მჟავა მარილი         ნორმალური მარილი
 ნატრიუმის           ნატრიუმის ფოსფატი
 ჰიდროფოსფატი               (Na3PO4)
 (Na2HPO4)

 ფოსფორმჟავას მარილები წარმოიქმნება შემდეგი გზით:

  H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O  n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 3
  H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 2
  H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O   n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 1
  მჟავა მარილების მიღება შეიძლება შესაბამის ნორმალურ (საშუალო) მარილებზე
მჟავის მოქმედებისას, მაგალითად:
  Ca3(PO4)2 + H3PO4  3Ca(H2PO4) 2
  Na2SO4 + H2SO4  2NaHSO4
  Na2CO3 + H2O+ CO2  2NaHCO3 (H2O+ CO2 შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც
ნახშირმჟავა H2CO3)
  მჟავა მარილების შემადგენლობაში თუ 1 ატომი წყალბადია სახელწოდებაში
ნორმალური მარილის სახელწოდებას ემატება წინსართი “ჰიდრო”, ორი წყალბადის
შემთხვევაში – ‘dihidro”.
  cxadia, rom erTfuZian mJavebs mxolod normaluri marilebis
warmoqmna SeuZliaT. orfuZianebs - normaluris da mxolod erTi mJava
marilis, samfuZianebs ki – normaluris da ori mJava marilis.

 ფუძე მარილები:

  ფუძე მარილების შემადგენლობაში გარდა მეტალის და მჟავას ნაშთის ატომებისა
შედის ერთი ან რამდენიმე ჰიდროქსილის ჯგუფი.
  მაგ:
          OH
      Ca
          Cl
  კალციუმის ქლორიდი მიიღება, როცა 1 მოლი კალციუმის ჰიდროქსიდი
რეაქციაში შედის 2 მოლ მარილმჟავასთან.

    Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O
ხოლო თუ 1 მოლი კალციუმის ჰიდროქსიდი რეაგირებს 1 მოლ მარილმჟავასთან
მიიღება კალციუმის ჰიდროქსოქლორიდი.

    Ca(OH)2 + HCl  Ca(OH)Cl + H2O

  ცხადია, რომ ფუძე მარილებს ვერ წარმოქმნის ერთვალენტიანი მეტალები. ფუძე
მარილებს ორ და სამვალენტიანი მეტალები წარმოქმნიან.
  ფუძე მარილის შემადგენლობაში 1 ჰიდროქსიდის ჯგუფის შემცველობისას ფუძე
მარილის სახელწოდება იწარმოება ნორმალური მარილის სახელზე წინსართი
“ჰიდროქსო”-ს დამატებით. 2 ჰიდროქსიდის ჯგუფის შემცველობისას კი –
“დიჰიდროქსოს” დამატებით.
  მაგ:   AlCl3      Al(OH)Cl2     Al(OH)2Cl
      ალუმინის    ალუმინის     ალუმინის
      ქლორიდი     ჰიდროქსო     დიჰიდროქსო
      (ნორმალური   ქლორიდი      ქლორიდი
      მარილი)     (ფუძე მარილი)   (ფუძე მარილი)
  ორმაგი და შერეული მარილები:

  ორ და მეტფუძიანმა მჟავებმა შეიძლება წარმოქმნან ისეთი მარილები, რომლებიც
ერთი მჟავას ნაშთს და ორი სხვადასხვა მეტალის ატომებს შეიცავენ. ასეთი მარილები
ხშირად გვხვდება ბუნებაში.
  მაგ: NaKSO4         NaKCO3

  Na    O        O    Na  O
          S              C  O
  K    O        O    K   O
  ნატრიუმკალიუმის         ნარტიუმკალიუმის
  სულფატი              კარბონატი

        NaAl(SO4)2

            Na    O     O
                   S
                O     O
            Al         O
                O
                   S
                O  O
          ნატრიუმალუმინის სულფატი
           ნატრიუმის შაბი


  ორმაგი მარილები შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზით:
KOH + H2SO4  KHSO4 + H2O
   KHSO4 + NaOH  KNaSO4 + H2O

  შერეული მარილები ეწოდებათ ისეთ რთულ ნივთიერებებს, რომლებიც ერთი
მეტალის ატომისა და ორი სხვადასხვა მჟავას ნაშთისგან შედგებიან.
  მაგ:
          Cl
      Ca
          OCl

 ეს მარილი ორი მჟავას ნაშთს შეიცავს:
 HCl – Cl (I) ქლორიდი
 HOCl – ClO (I) ჰიპოქლორიტი
 ამიტომ აღნიშნულ მარილს კალციუმის ქლორიდ-ჰიპოქლორიტი ქვია.
 ცხადია, რომ შერეულ მარილებს ორ და სამვალენტიანი მეტალები წარმოქმნიან.


 საშინაო დავალება:

 1. კალიუმის ტუტის და დარიშხანმჟავას (H3AsO4) მოქმედებით მივიღოთ
   კალციუმის არსენატი, ჰიდროარსენატი და დიჰიდროარსენატი.
 2. ალუმინის ჰიდროქსიდისა და აზოტმჟავას მოქმედებით მივიღოთ ალუმინის
   ნიტრატი, ჰიდროქსონიტრატი და დიჰიდროქსონიტრატი.
 3. მივიღოთ ყველა შესაძლო ხერხით:
   Cu(NO3)2  (I ხერხი გამოვტოვოთ)
   CuBr2,   AlI3.

Recomendados

გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15datiko43
3.5K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14datiko43
5.4K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 16 por
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16datiko43
1.8K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 18 por
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18datiko43
2.3K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 19 por
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19datiko43
6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 20 por
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20datiko43
6.4K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13datiko43
11K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 24 por
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24datiko43
3.7K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 7 por
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7datiko43
2.6K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 11 por
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11datiko43
5.8K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 10 por
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10barambo
3.6K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი N 2 por
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2datiko43
8K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი № 24 por datiko43
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24
datiko433.7K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 10 por barambo
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
barambo3.6K vistas
გაკვეთილი N 2 por datiko43
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2
datiko438K vistas
ტესტები por barambo
ტესტებიტესტები
ტესტები
barambo11.8K vistas
გაკვეთილი №4 por datiko43
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4
datiko4311.7K vistas
გაკვეთილი № 12 por datiko43
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
datiko435K vistas
G 017.doc por qimia
G 017.docG 017.doc
G 017.doc
qimia1.1K vistas
გაკვეთილი № 27 por datiko43
გაკვეთილი № 27გაკვეთილი № 27
გაკვეთილი № 27
datiko433.3K vistas
ამოცანა 33-42 por barambo
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42
barambo7.2K vistas
გაკვეთილი № 26 por datiko43
გაკვეთილი № 26გაკვეთილი № 26
გაკვეთილი № 26
datiko434.5K vistas
G 007.docx por qimia
G 007.docxG 007.docx
G 007.docx
qimia6.5K vistas
გაკვეთილი I por qimia
გაკვეთილი Iგაკვეთილი I
გაკვეთილი I
qimia15.5K vistas
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია por lika_86
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაციაარაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
lika_866.5K vistas
გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი №1 por datiko43
გაკვეთილი №1გაკვეთილი №1
გაკვეთილი №1
datiko4311.9K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
გაკვეთილი III por qimia
გაკვეთილი IIIგაკვეთილი III
გაკვეთილი III
qimia9.8K vistas

Destacado

გაკვეთილი № 23 por
გაკვეთილი № 23გაკვეთილი № 23
გაკვეთილი № 23datiko43
731 vistas2 diapositivas
გაკვეთილი № 47 por
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47datiko43
9.6K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 48 por
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48datiko43
6.2K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 49 por
გაკვეთილი № 49გაკვეთილი № 49
გაკვეთილი № 49datiko43
5.8K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 45 por
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45datiko43
1.8K vistas6 diapositivas

Destacado(17)

გაკვეთილი № 23 por datiko43
გაკვეთილი № 23გაკვეთილი № 23
გაკვეთილი № 23
datiko43731 vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
გაკვეთილი № 44 por datiko43
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44
datiko4319.7K vistas
გაკვეთილი № 49 por datiko43
გაკვეთილი № 49გაკვეთილი № 49
გაკვეთილი № 49
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 30 por datiko43
გაკვეთილი № 30გაკვეთილი № 30
გაკვეთილი № 30
datiko438.3K vistas
გაკვეთილი № 46 por datiko43
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46
datiko431.9K vistas
გაკვეთილი № 35 por datiko43
გაკვეთილი № 35გაკვეთილი № 35
გაკვეთილი № 35
datiko433.1K vistas
გაკვეთილი № 31 por datiko43
გაკვეთილი № 31გაკვეთილი № 31
გაკვეთილი № 31
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი II por qimia
გაკვეთილი IIგაკვეთილი II
გაკვეთილი II
qimia4.6K vistas
გაკვეთილი № 5 por datiko43
გაკვეთილი № 5გაკვეთილი № 5
გაკვეთილი № 5
datiko435.2K vistas
გაკვეთილი № 3 por datiko43
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
datiko4315.4K vistas
გაკვეთილი № 9 por datiko43
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9
datiko432K vistas
გაკვეთილი № 28 por datiko43
გაკვეთილი № 28გაკვეთილი № 28
გაკვეთილი № 28
datiko431K vistas
ნაერთთა კლასების მიმოხილვა por mananajiquridze
ნაერთთა კლასების მიმოხილვანაერთთა კლასების მიმოხილვა
ნაერთთა კლასების მიმოხილვა
mananajiquridze5.8K vistas
G 040 por datiko43
G 040G 040
G 040
datiko431.2K vistas

Similar a გაკვეთილი № 22

G021 110926073641-phpapp02 por
G021 110926073641-phpapp02G021 110926073641-phpapp02
G021 110926073641-phpapp02barambo
213 vistas6 diapositivas
G020 110926073539-phpapp01 por
G020 110926073539-phpapp01G020 110926073539-phpapp01
G020 110926073539-phpapp01barambo
295 vistas6 diapositivas
G 020.doc por
G 020.docG 020.doc
G 020.docqimia
752 vistas6 diapositivas
G019 110926073413-phpapp01 por
G019 110926073413-phpapp01G019 110926073413-phpapp01
G019 110926073413-phpapp01barambo
693 vistas4 diapositivas
G024 110926074256-phpapp02 por
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02barambo
306 vistas8 diapositivas
G 019.doc por
G 019.docG 019.doc
G 019.docqimia
601 vistas3 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 22(20)

G021 110926073641-phpapp02 por barambo
G021 110926073641-phpapp02G021 110926073641-phpapp02
G021 110926073641-phpapp02
barambo213 vistas
G020 110926073539-phpapp01 por barambo
G020 110926073539-phpapp01G020 110926073539-phpapp01
G020 110926073539-phpapp01
barambo295 vistas
G 020.doc por qimia
G 020.docG 020.doc
G 020.doc
qimia752 vistas
G019 110926073413-phpapp01 por barambo
G019 110926073413-phpapp01G019 110926073413-phpapp01
G019 110926073413-phpapp01
barambo693 vistas
G024 110926074256-phpapp02 por barambo
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02
barambo306 vistas
G 019.doc por qimia
G 019.docG 019.doc
G 019.doc
qimia601 vistas
G 016.doc por qimia
G 016.docG 016.doc
G 016.doc
qimia524 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo532 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo229 vistas
G014 110926065624-phpapp01 por barambo
G014 110926065624-phpapp01G014 110926065624-phpapp01
G014 110926065624-phpapp01
barambo228 vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo484 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo197 vistas
G 014.doc por qimia
G 014.docG 014.doc
G 014.doc
qimia1.4K vistas
G 018.doc por qimia
G 018.docG 018.doc
G 018.doc
qimia483 vistas
G 013.doc por qimia
G 013.docG 013.doc
G 013.doc
qimia801 vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
G 012.doc por qimia
G 012.docG 012.doc
G 012.doc
qimia4K vistas
G025 110928021137-phpapp01 por barambo
G025 110928021137-phpapp01G025 110928021137-phpapp01
G025 110928021137-phpapp01
barambo226 vistas
G012 110926064535-phpapp02 por barambo
G012 110926064535-phpapp02G012 110926064535-phpapp02
G012 110926064535-phpapp02
barambo269 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo705 vistas

Más de datiko43

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.wdatiko43
2.8K vistas23 diapositivas
გაკვეთილი № 45 por
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45datiko43
1.2K vistas2 diapositivas
გაკვეთილი № 43 por
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43datiko43
4.7K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 42 por
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42datiko43
18.9K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 41 por
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41datiko43
4K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 39 por
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39datiko43
2.6K vistas6 diapositivas

Más de datiko43(14)

12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w por datiko43
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
12.ictteqnologiebi 2011 2016 s.w
datiko432.8K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.2K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
გაკვეთილი № 42 por datiko43
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42
datiko4318.9K vistas
გაკვეთილი № 41 por datiko43
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41
datiko434K vistas
გაკვეთილი № 39 por datiko43
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39
datiko432.6K vistas
G 037 por datiko43
G 037G 037
G 037
datiko43666 vistas
გაკვეთილი № 37 por datiko43
გაკვეთილი № 37გაკვეთილი № 37
გაკვეთილი № 37
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 36 por datiko43
გაკვეთილი № 36გაკვეთილი № 36
გაკვეთილი № 36
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 34 por datiko43
გაკვეთილი № 34გაკვეთილი № 34
გაკვეთილი № 34
datiko431.6K vistas
გაკვეთილი № 33 por datiko43
გაკვეთილი № 33გაკვეთილი № 33
გაკვეთილი № 33
datiko437.3K vistas
გაკვეთილი № 32 por datiko43
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32
datiko436.3K vistas
გაკვეთილი № 29 por datiko43
გაკვეთილი № 29გაკვეთილი № 29
გაკვეთილი № 29
datiko433.8K vistas
G 026 por datiko43
G 026G 026
G 026
datiko431.6K vistas

გაკვეთილი № 22

 • 1. გაკვეთილი N 22 საშინაო დავალების შემოწმება: 1. აქ განხილულია სავარაუდო ვარიანტები. თქვენ შეიძლება მოიყვანოთ სხვა მაგალითები. ა) CaCO3 + 2HClO4  Ca(ClO4)2 + H2O + CO2 MgSO3 + 2HI  MgI2 + H2O + SO2 Na2S + 2HMnO4  NaMnO4+ H2S ბ) Cu + 2AgNO3  2Ag + Cu(NO3)2 Zn + PbCl2  ZnCl2 + Pb Fe + Sn(NO3)2  Fe(NO3)2+ Sn გ) 2KOH + Cu(NO3)2  2KNO3 + Cu(OH)2 ხ ხ ხ უ Ba(OH)2 + K2SO4  2KOH + BaSO4 ხ ხ ხ უ 2NaOH + SnCl2  2NaCl + Sn(OH)2 ხ ხ ხ უ დ) 2KI + Ag2SO4  K2SO4 + 2AgI ხ მხ ხ უ 3BaCl2 + Al2(SO4)3  2AlCl3 + 3BaSO4 ხ ხ ხ უ Na2CO3 + Fe(NO3)2  2NaNO3 + FeCO3 ხ ხ ხ უ t0 ე) BaCO3BaO+CO2 t0 CaSO3CaO+SO2 2. მივიღოთ ყველა ხერხით: ZnCl2 1. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 2. ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O 3. Zn(OH)2 + 2HCl  ZnCl2 + 2H2O 4. ZnCO3 + 2HCl  ZnCl2 + H2O + CO2
 • 2. ან ZnS + 2HCl  ZnCl2 + H2S ან ZnSO3 + 2HCl  ZnCl2 + H2O + SO2 და ა.შ. 5. Zn + Cl2  ZnCl2 6. Zn + FeCl2  ZnCl2 + Fe ან Zn + CuCl2  ZnCl2 + Cu და ა.შ. 7. ––––––– 8. ––––––– 9. ––––––– 10. ZnSO4 + BaCl2  ZnCl2 + BaSO4 ხ ხ ხ უ MgCl2 1. Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 2. MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O 3. Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O 4. MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + CO2 ან MgSO3 + 2HCl  MgCl2 + H2O + SO2 და ა.შ. 5. Mg + Cl2  MgCl2 6. Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe შეიძლება ასევე CoCl2, CuCl2 და Mg-ზე ნაკლებად აქტიური სხვა მეტალების ქლორიდების გამოყენებაც. 7. ––––––– 8. ––––––– 9. Mg(OH)2 ამ რეაქციაში არ შედის. 10. MgSO4 + BaCl2  MgCl2 + BaSO4 ხ ხ ხ უ Na2SO4 1. 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 2. Na2O + H2SO4  Na2SO4 + H2O 3. 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O t0 4. 2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl ან Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O + SO2 და ა.შ. 5. ––––––– 6. 2Na + 2H2O2NaOH+H2 2NaOH+CuSO4Na2 SO4+Cu(OH)2 ____________________________ 2Na + 2H2O + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2 7. Na2O + SO3  Na2SO4 8. 2NaOH + SO3  Na2SO4 + H2O 9. 2NaOH + SnSO4  Na2SO4 + Sn(OH)2 ხ ხ ხ უ შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე FeSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4, CuSO4 და ა.შ. 10. 2NaCl + Ag2SO4  Na2SO4 + 2AgCl ხ მხ ხ უ
 • 3. MgSO4 1. Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 და ა.შ. ანალოგიურადაა AlCl3, Al2(SO4)3-ის მიღების ხერხები. CuCl2 1. Cu + HCl არ მიმდინარეობს, რადგან Cu მეტალთა აქტივობის მწკრივში (H2)-ის მარჯვნივაა მოთავსებული. შემდეგ კი ჩვეულებრივად. Hg(NO3)2 1. როგორც ავღნიშნეთ ამ ხერხს არ ვიხილავთ. 2. HgO + 2HNO3  Hg(NO3)2 + H2O 3. Hg(OH)2 + 2HNO3  Hg(NO3)2 + 2H2O 4. HgCO3 + 2HNO3  Hg(NO3)2 + H2O + CO2 5. ––––––– 6. Hg + 2AuNO3  Hg(NO3)2 + 2Au 7. HgO + N2O5  Hg(NO3)2 8. Hg(OH)2 + N2O5  Hg(NO3)2 + H2O 9. ––––––– 10. HgSO4 + Ba(NO3)2  Hg(NO3)2 + BaSO4 ხ ხ ხ უ Ca3(PO4)2 1. 3Ca + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2 2. 3CaO + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2O 3. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 6H2O 4. 3CaCO3 + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2 შეიძლება ასევე CaSO3 და CaS გამოყენებაც. 5. ––––––– 6. ამ რეაქციას არ განვიხილავთ. 7. 3CaO + P2O5  Ca3(PO4)2 8. 3Ca(OH)2 + P2O5  Ca3(PO4)2 + 3H2O 9. 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6NaOH მხ ხ უ ხ 10. 3CaCl2 + 2Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6NaCl ხ ხ ხ უ მე-9-ე და მე-10-ე რეაქციებში შეიძლება K3PO4- ის გამოყენებაც
 • 4. მარილების ტიპები აქამდე ჩვენ ვიხილავდით ე.წ. ნორმალურ მარილებს. ნორმალური მარილების შემადგენლობაში მხოლოდ მეტალისა და მჟავას ნაშთის ატომები შედიან. ნორმალურ მარილებს სხვაგვარად საშუალო მარილებსაც უწოდებენ. არსებობენ მჟავა, ფუძე, ორმაგი, შერეული მარილებიც. გავეცნოთ თითოეულ მათგანს. მჟავა მარილები: მჟავებს, რომელთა მოლეკულაში მეტალის ატომით ჩანაცვლების უნარის მქონე წყალბადის ერთი ატომია – ერთფუძიანი მჟავა ქვია. სადაც ორი ასეთი ატომია – ორფუძიანი, სადაც სამი ასეთი ატომია – სამფუძიანი. ერთფუძიანი მჟავებია: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HMnO4 და ა.შ. ორფუძიანი მჟავებია: H2SO4, H2SO3, H2CO3, H2CrO4 და ა.შ. სამფუძიანი მჟავებია: H3BO3, H3PO4, H3AsO4 და ა.შ. ორ და სამფუძიანი მჟავები ნორმალური მარილების გარდა მჟავა მარილებიც წარმოქმნიან. მჟავა მარილების შემადგენლობაში გარდა მეტალის ატომებისა და მჟავას ნაშთისა, წყალბადის ატომებიც შედიან. მაგ: გოგირდმჟავას მოლეკულაში თუ ორივე წყალბადატომი ნატრიუმის ატომებითაა ჩანაცვლებული მაშინ ნორმალური მარილი – ნატრიუმის სულფატი მიიღება. ხოლო თუ ნატრიუმის ატომებით მხოლოდ ერთი წყალბადატომია ჩანაცვლებული მიიღება მჟავა მარილი – ნატრიუმის ჰიდროსულფატი – NaHSO4 O O O H O Na O Na O S S S H O H O Na O O O O გოგირდმჟავა ნატრიუმის ნატრიუმის სულფატი (H2SO4) ჰიდროსულფატი (ნორმალური (მჟავა მარილი) მარილი) (NaHSO4) (Na2SO4) თუ რეაგირებს 1 მოლი გოგირდმჟავა 2 მოლ ნატრიუმის ტუტესთან, მაშინ მიიღება ნორმალური მარილი. H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O მაგრამ თუ 1 მოლი გოგიდრმჟავა 1 მოლ ნატრიუმის ტუტესთან რეაგირებს, მაშინ მიიღება მჟავა მარილი. H2SO4 + NaOH  NaHSO4 + H2O ე.ი. მჟავა მარილები მჟავის არასრული განეიტრალების პროდუქტებია. მჟავა მარილებს წარმოქმნის აგრეთვე სამფუძიანი მჟავებიც:
 • 5. მაგ: H O Na O H O P O H O P O H O H O ფოსფორმჟავა მჟავა მარილი (H3PO4) ნატრიუმის დიჰიდროფოსფატი (NaH2PO4) Na O Na O Na O P O Na O P O H O Na O მჟავა მარილი ნორმალური მარილი ნატრიუმის ნატრიუმის ფოსფატი ჰიდროფოსფატი (Na3PO4) (Na2HPO4) ფოსფორმჟავას მარილები წარმოიქმნება შემდეგი გზით: H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 3 H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 2 H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O n (H3PO4) : n (NaOH) = 1 : 1 მჟავა მარილების მიღება შეიძლება შესაბამის ნორმალურ (საშუალო) მარილებზე მჟავის მოქმედებისას, მაგალითად: Ca3(PO4)2 + H3PO4  3Ca(H2PO4) 2 Na2SO4 + H2SO4  2NaHSO4 Na2CO3 + H2O+ CO2  2NaHCO3 (H2O+ CO2 შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ნახშირმჟავა H2CO3) მჟავა მარილების შემადგენლობაში თუ 1 ატომი წყალბადია სახელწოდებაში ნორმალური მარილის სახელწოდებას ემატება წინსართი “ჰიდრო”, ორი წყალბადის შემთხვევაში – ‘dihidro”. cxadia, rom erTfuZian mJavebs mxolod normaluri marilebis warmoqmna SeuZliaT. orfuZianebs - normaluris da mxolod erTi mJava marilis, samfuZianebs ki – normaluris da ori mJava marilis. ფუძე მარილები: ფუძე მარილების შემადგენლობაში გარდა მეტალის და მჟავას ნაშთის ატომებისა შედის ერთი ან რამდენიმე ჰიდროქსილის ჯგუფი. მაგ: OH Ca Cl კალციუმის ქლორიდი მიიღება, როცა 1 მოლი კალციუმის ჰიდროქსიდი რეაქციაში შედის 2 მოლ მარილმჟავასთან. Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O
 • 6. ხოლო თუ 1 მოლი კალციუმის ჰიდროქსიდი რეაგირებს 1 მოლ მარილმჟავასთან მიიღება კალციუმის ჰიდროქსოქლორიდი. Ca(OH)2 + HCl  Ca(OH)Cl + H2O ცხადია, რომ ფუძე მარილებს ვერ წარმოქმნის ერთვალენტიანი მეტალები. ფუძე მარილებს ორ და სამვალენტიანი მეტალები წარმოქმნიან. ფუძე მარილის შემადგენლობაში 1 ჰიდროქსიდის ჯგუფის შემცველობისას ფუძე მარილის სახელწოდება იწარმოება ნორმალური მარილის სახელზე წინსართი “ჰიდროქსო”-ს დამატებით. 2 ჰიდროქსიდის ჯგუფის შემცველობისას კი – “დიჰიდროქსოს” დამატებით. მაგ: AlCl3 Al(OH)Cl2 Al(OH)2Cl ალუმინის ალუმინის ალუმინის ქლორიდი ჰიდროქსო დიჰიდროქსო (ნორმალური ქლორიდი ქლორიდი მარილი) (ფუძე მარილი) (ფუძე მარილი) ორმაგი და შერეული მარილები: ორ და მეტფუძიანმა მჟავებმა შეიძლება წარმოქმნან ისეთი მარილები, რომლებიც ერთი მჟავას ნაშთს და ორი სხვადასხვა მეტალის ატომებს შეიცავენ. ასეთი მარილები ხშირად გვხვდება ბუნებაში. მაგ: NaKSO4 NaKCO3 Na O O Na O S C O K O O K O ნატრიუმკალიუმის ნარტიუმკალიუმის სულფატი კარბონატი NaAl(SO4)2 Na O O S O O Al O O S O O ნატრიუმალუმინის სულფატი ნატრიუმის შაბი ორმაგი მარილები შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზით:
 • 7. KOH + H2SO4  KHSO4 + H2O KHSO4 + NaOH  KNaSO4 + H2O შერეული მარილები ეწოდებათ ისეთ რთულ ნივთიერებებს, რომლებიც ერთი მეტალის ატომისა და ორი სხვადასხვა მჟავას ნაშთისგან შედგებიან. მაგ: Cl Ca OCl ეს მარილი ორი მჟავას ნაშთს შეიცავს: HCl – Cl (I) ქლორიდი HOCl – ClO (I) ჰიპოქლორიტი ამიტომ აღნიშნულ მარილს კალციუმის ქლორიდ-ჰიპოქლორიტი ქვია. ცხადია, რომ შერეულ მარილებს ორ და სამვალენტიანი მეტალები წარმოქმნიან. საშინაო დავალება: 1. კალიუმის ტუტის და დარიშხანმჟავას (H3AsO4) მოქმედებით მივიღოთ კალციუმის არსენატი, ჰიდროარსენატი და დიჰიდროარსენატი. 2. ალუმინის ჰიდროქსიდისა და აზოტმჟავას მოქმედებით მივიღოთ ალუმინის ნიტრატი, ჰიდროქსონიტრატი და დიჰიდროქსონიტრატი. 3. მივიღოთ ყველა შესაძლო ხერხით: Cu(NO3)2 (I ხერხი გამოვტოვოთ) CuBr2, AlI3.