Bài tập đạo hàm có hướng dẫn

D

Bài tập đạo hàm có hướng dẫn. Xem thêm thông tin kì thi THPT 2015 tại đây http://www.baomoi.com/Home/DaoTao.epi

Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
BÀI TẬP ĐẠO HÀM
Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = 2x 1− tại x0 = 5
Giải: Tập xác định D =
1
x : x
2
 
≥ 
 
• Với ∆ x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ ∆ x ∈ ∆ thì
• ∆ y = 2(5 x) 1+ ∆ − - 10 1−
• Ta có:
y
x
∆
∆
=
9 2 x 9
x
+ ∆ −
∆
Khi đó: y’(5)=
x 0
y
lim
x∆ →
∆
∆
=
( )( )
( )x 0
9 2 x 3 9 2 x 3
lim
x 9 2 x 3∆ →
+ ∆ − + ∆ +
∆ + ∆ +
• =
( )x 0
9 2 x 9
lim
x 9 2 x 3∆ →
+ ∆ −
∆ + ∆ +
=
( )x 0
2
lim
9 2 x 3∆ →
+ ∆ +
=
1
3
Bài 2 : Chứng minh hàm số
x
y
x 1
=
+
liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.
HD: Chú ý định nghĩa: x =
x ,neáu x 0
-x ,neáu x<0
≥


Cho x0 = 0 một số gia ∆ x
∆ y = f(x0+∆ x) –f(x0) = f(∆ x) –f(0) =
x
x 1
∆
∆ +
y
x
∆
∆
=
( )
x
x x 1
∆
∆ ∆ +
• Khi ∆ x →0+
( thì ∆ x > 0) Ta có:
x 0
y
lim
x+
∆ →
∆
∆
=
( )x 0
x
lim
x x 1+
∆ →
∆
∆ ∆ +
=
( )x 0
1
lim
x 1+
∆ → ∆ +
=1
Bài 3: Cho hàm số y = f(x) =
2
x ,
,
− ≥


neáu x 0
x neáu x<0
a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0 b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao?
Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =
2
(x 1) ,n
,n
 − ≥


2
eáu x 0
-x eáu x<0
không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2
hàm số đó có đạo hàm hay không ?
Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =
2
(x 1) ,
,2
neáu x 0
(x+1) neáu x<0
 − ≥


không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên
tục tại đó.
HD:a) f(0) = (0-1)2
= 1;
x 0
y
lim
x+
∆ →
∆
∆
= -2;
x 0
y
lim
x−
∆ →
∆
∆
= 2⇒
x 0
y
lim
x+
∆ →
∆
∆
≠
x 0
y
lim
x−
∆ →
∆
∆
⇒ hàm số không có đạo
hàm tại x0 = 0
b) Vì x 0
lim f(x)+
∆ →
=1; x 0
lim f(x)−
∆ →
=1; f(0) = 1 ⇒ x 0
lim f(x)+
∆ →
= x 0
lim f(x)−
∆ →
= f(0) = 1
1
1
Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
⇒ hàm số liên tục tại x0 = 0
Bài 6: Cho hàm số y = f(x) =
cos x,
sin x
Neáu x 0
Neáu x<0
≥

−
a) Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0.
b) Tính đạo hàm của f(x) tại x =
4
π
HD:a) Vì x 0
lim f(x)+
→
= x 0
lim cos x+
→
=1 và x 0
lim f(x)−
→
= x 0
lim( sin x)−
→
− = 0; f(0) = cos0 = 1 ⇒ x 0
lim f(x)+
→
≠
x 0
lim f(x)−
→
⇒ hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0)
Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau:
1. y = ( 2
x -3x+3)( 2
x +2x-1); Đs: y’ = 4x3
-3x2
– 8x+ 9
2. y = ( 3
x -3x+2)( 4
x + 2
x -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x
3. Tìm đạo hàm của hàm số: y = ( )2
3x x 1
x
 
+ − ÷
 
Giải: y’ = ( )2
3x ' x 1
x
 
+ − ÷
 
+ ( )2
3x x 1 '
x
 
+ − ÷
 
= ( )2
2
3 x 1
x
 
− + − ÷
 
=
2 1
3x
x 2 x
  
+ ÷ ÷
  
= ( )2
2
3 x 1
x
 
− + − ÷
 
+
1 3x
x x 2 x
+
3. y = ( ) 1
x 1 1
x
 
+ − ÷
 
4. y = ( )( )3 23
x 2 1 x 3x+ + +
5. y = ( 2
x -1)( 2
x -4)( 2
x -9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x
6. y = (1+ x )(1+ 2x )(1+ 3x )
7. y =
1 x
1 2x
+
+
8. y =
3
3
1 2x
1 2x
−
+
9. y =
x 1
x 1
+
−
; Đs:- 3
1
(x 1)(x 1)+ −
10. y =
2
2
1 x
1 x
−
+
; Đs:- 2 2 3
2x
(1 x )(1 x )− +
11.
12. y = cos2
1 x
1 x
 −
 ÷ ÷+  ; Đs:
2
1 1 x
sin 2
x(1 x) 1 x
 −
 ÷ ÷+ + 
13. y = (1+sin2
x)4
; Đs: 2 3
(1 sin x) sin 2x+
14. y =sin2
(cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x
15. y =
sin x cos x
sin x cos x
−
+
; Đs: 2
2
(sin x cos x)+
2
2
Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
16. y = 2
sin3x
sin x.cos x
518) y = f(x) =
x
1 cos x−
; y’ =
( )
2
1 cos x xsin x
1 cos x
− −
−
519) y = f(x) =
tan x
x
; y’ = 2 2
x sin x cos x
x cos x
−
522) y = f(x) =
sin x
1 cos x+
; y’ =
1
1 cos x+
523) y = f(x) =
x
sin x cos x+
; y’ =
sin x cos x x(sin x cos x)
1 sin 2x
+ + −
+
526) y = f(x) =
41
tan x
4
; y’ = tan3
x. 2
1
cos x
527) y = f(x) = cosx
31
cos x
3
− ; y’ = -sin3
x
528) y = f(x) = 3sin2
x –sin3
x; y’ =
3
sin 2x(2 sin x)
2
−
529) y = f(x) =
1
3
tan3
x –tanx + x; y’ = tan4
x
535) y = f(x) = tan
x 1
2
+
; y’ = 2
1
x 1
2cos
2
+
539) y = f(x) = cos3
4x; y’ = -12cos2
4x.sin4x
544) y = f(x) =
1
1 tan x
x
 
+ + ÷
 
; y’ =
2
2 2
x 1
1 1
2x cos x 1 tan x
x x
−
   
+ + + ÷  ÷
   
672) y = f(x) = 3cos2
x –cos3
x; y’ =
3
2
sin2x(cosx-2)
682) y = f(x) =
2
2sin x
cos2x
; y’ = 2
2sin 2x
cos 2x
684) y = f(x) =
x x
tan cot
2 2
x
+
; y’ = 2 2
2(x cos x sin x)
x sin x
+
−
685) y = f(x) =
2 x x
sin cot
3 2
; y’ =
1 x 2x
cot sin
3 2 3
21 x
sin
2 2
− ….
689) y = f(x) = 2 4
1 tan x tan x+ + ; y’ =
2
2 2 4
tan x(1 2tan x)
cos x 1 tan x tan x
+
+ +
694) y = f(x) =
6 81 1
sin 3x sin 3x
18 24
− ; y’ = sin5
3xcos3
3x
705) y = f(x) = cosx.( )2
1 sin x+ ; y’ =
3
2
2sin x
1 sin x
−
+
706) y = f(x) = 0.4
2
2x 1
cos sin0.8x
2
+ 
− ÷
 
; y’ = -0.8
2x 1
cos sin0.8x
2
+ 
− ÷
 
2x 1
sin cos0.8x
2
+ 
+ ÷
 
3
3
Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
713) y = f(x) = 2
1
1 sin x+
; y’ =
( )
32
sin 2x
2 1 sin x
−
+
721) y = f(x) = sin2
x.sinx2
; y’ =2sinx(xsinx.cosx2
+cosx.sinx2
)
722) y = f(x) =
2cos x
cos2x
; y’ =
2sin x
cos2x cos2x
BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ SUNG
1.Tìm đạo hàm của hàm số: y = x cot2x Giải: y’ = ( x )cot2x+ x (cot2x)’ =
1
2 x
cot2x 2
2 x
sin 2x
−
2. Tìm đạo hàm của hàm số: y = 3sin2
xcosx+cos2
x
y’ = 2(sin2
x)’cosx+3(sin2
x)(cosx)’+(cos2
x)’
= 6sinxcos2
x-3sin3
x-2cosxsinx =sinx(6cos2
x-3sin2
x-2cosx)
3. Cho hàm số : y = 2
x
x x 1+ +
Tìm TXĐ và tính đạo hàm của hàm số ? TXĐ: D = R
y’ =
2
2
2
2x 1
x x 1 x.
2 x x 1
x x 1
+
+ + −
+ +
+ +
=
( )
2
32
2(x x 1) x(2x 1)
x x 1
+ + − +
+ +
=…
Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:
a) y = sin6
x + cos6
x +3sin2
xcos2
x;
HD:
Cách 1: y = (sin2
x)3
+(cos2
x)3
+3sin2
xcos2
x= (sin2
x+cos2
x)(sin4
x-sin2
xcos2
x+cos4
x) +3sin2
xcos2
x
= [(sin2
x)2
+[(cos2
x)2
+2sin2
xcos2
x-3sin2
xcos2
x] +3sin2
xcos2
x
=[(sin2
x+cos2
x)2
-3sin2
xcos2
x] +3sin2
xcos2
x
= 1
⇒ y’ = 0 (đpcm)
Cách 2:
y’ = 6sin5
x.(sinx)’ +6cos5
x.(cosx)’+3[(sin2
x)’.cos2
x+sin2
x(cos2
x)’]
= 6sin5
x.cosx -6cos5
x.sinx + 3[2sinx(sinx)’.cos2
x+sin2
x.2cosx.(cosx)’]
= 6sinx.cosx(sin4
x-cos4
x) + 3[2sinx.cosx. cos2
x-sin2
x.2cosx.sinx]
= 6sinx.cosx(sin4
x-cos4
x) + 6sinx.cosx(cos2
x – sin2
x)
b) y = cos2
x
3
π 
− ÷
  +cos2
x
3
π 
+ ÷
  +cos2
2
x
3
π 
− ÷
  +cos2
2
x
3
π 
− ÷
  -2sin2
x.
Bài : Cho hàm số y = f(x) = 2cos2
(4x-1)
a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x)
Bài : Cho hàm số y = f(x) = 3cos2
(6x-1)
a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x)
Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau thỏa mãn phương trình :
a) y = 2
2x x− ; y3
y"+1 = 0. b) y = e4x
+2e-x
; y''' –13y' –12y = 0. c) y = e2x
sin5x; y"-4y'+29y = 0
d) y = 3
x [cos(lnx)+sin(lnx)]; 2
x y"-5xy'+10y = 0. e) y =( )
2
2
x x 1+ + ; (1+ 2
x )y"+xy'-4y = 0
Bài : Cho hàm số
y= f(x) = 2x2
+ 16 cosx – cos2x.
1/. Tính f’(x) và f”(x), từ đó tính f’(0) và f”(π). 2/. Giải phương trình f”(x) = 0.
Bài : Cho hàm số y = f(x) =
x 1
2
−
cos2
x
a) Tính f'(x) b) Giải phương trình f(x) -(x-1)f'(x) = 0
4
4
Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
Bài : Giải phương trình f’(x) = 0 biết rằng:
f(x) = 3x+
60
x 3
64
x
− +5; b) f(x) =
sin3x
3
+cosx- 3
cos3x
sin x
3
 
+ ÷
 
Giải:
f’(x) = 3 2
60
x
− +
2
6
64.3x
x
== 3 2
60
x
− + 4
64.3
x
== 3 2 4
20 64
1
x x
 
− + ÷
 
f’(x) = 0 ⇔ 2 4
20 64
1
x x
 
− + ÷
 
= 0⇔ x4
-20x2
+64 = 0 (x ≠ 0) ⇔ …{ }2; 4± ±
5
5
Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com
Bài : Giải phương trình f’(x) = 0 biết rằng:
f(x) = 3x+
60
x 3
64
x
− +5; b) f(x) =
sin3x
3
+cosx- 3
cos3x
sin x
3
 
+ ÷
 
Giải:
f’(x) = 3 2
60
x
− +
2
6
64.3x
x
== 3 2
60
x
− + 4
64.3
x
== 3 2 4
20 64
1
x x
 
− + ÷
 
f’(x) = 0 ⇔ 2 4
20 64
1
x x
 
− + ÷
 
= 0⇔ x4
-20x2
+64 = 0 (x ≠ 0) ⇔ …{ }2; 4± ±
5
5

Recomendados

SỐ NGUYÊN - BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN LỚP 6 por
SỐ NGUYÊN - BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN LỚP 6SỐ NGUYÊN - BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN LỚP 6
SỐ NGUYÊN - BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TOÁN LỚP 6Bồi dưỡng Toán lớp 6
139.3K vistas4 diapositivas
Hinh hoc-affine por
Hinh hoc-affineHinh hoc-affine
Hinh hoc-affineDương Trong
9.6K vistas40 diapositivas
Chuong03 por
Chuong03Chuong03
Chuong03Châu Thanh Chương
4K vistas64 diapositivas
Chuong02 por
Chuong02Chuong02
Chuong02Châu Thanh Chương
38.2K vistas61 diapositivas
Bai tap-dai-so-tuyen-tinh-co-giai por
Bai tap-dai-so-tuyen-tinh-co-giaiBai tap-dai-so-tuyen-tinh-co-giai
Bai tap-dai-so-tuyen-tinh-co-giaigiaoduc0123
19.8K vistas10 diapositivas
Luận văn: Phép biến đổi phân tuyến tính, HAY, 9đ por
Luận văn: Phép biến đổi phân tuyến tính, HAY, 9đLuận văn: Phép biến đổi phân tuyến tính, HAY, 9đ
Luận văn: Phép biến đổi phân tuyến tính, HAY, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
1.2K vistas61 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Topo daicuong1[1] por
Topo daicuong1[1]Topo daicuong1[1]
Topo daicuong1[1]Bui Loi
13.9K vistas163 diapositivas
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9 por
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9youngunoistalented1995
41.3K vistas26 diapositivas
Bài tập hàm biến phức por
Bài tập hàm biến phứcBài tập hàm biến phức
Bài tập hàm biến phứcThế Giới Tinh Hoa
23.6K vistas25 diapositivas
Gt khong gian_metric Nguyen Hoang por
Gt khong gian_metric Nguyen HoangGt khong gian_metric Nguyen Hoang
Gt khong gian_metric Nguyen HoangBui Loi
8.2K vistas88 diapositivas
Bai7 khai trien_taylor por
Bai7 khai trien_taylorBai7 khai trien_taylor
Bai7 khai trien_taylorljmonking
154.1K vistas58 diapositivas
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 por
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58lovestem
10.1K vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Topo daicuong1[1] por Bui Loi
Topo daicuong1[1]Topo daicuong1[1]
Topo daicuong1[1]
Bui Loi13.9K vistas
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9 por youngunoistalented1995
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9
Ứng dụng đồng dư vào giải toán chia hết lớp 9
youngunoistalented199541.3K vistas
Gt khong gian_metric Nguyen Hoang por Bui Loi
Gt khong gian_metric Nguyen HoangGt khong gian_metric Nguyen Hoang
Gt khong gian_metric Nguyen Hoang
Bui Loi8.2K vistas
Bai7 khai trien_taylor por ljmonking
Bai7 khai trien_taylorBai7 khai trien_taylor
Bai7 khai trien_taylor
ljmonking154.1K vistas
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 por lovestem
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
lovestem10.1K vistas
Bt dai so hoang por Hoanghl Lê
Bt dai so hoangBt dai so hoang
Bt dai so hoang
Hoanghl Lê49.9K vistas
45099385 bai-tap-do-do-tich-phan (1) por Vinh Phan
45099385 bai-tap-do-do-tich-phan (1)45099385 bai-tap-do-do-tich-phan (1)
45099385 bai-tap-do-do-tich-phan (1)
Vinh Phan5.6K vistas
cơ sở lý thuyết môđun và vành / 0004 - 0936877869 por HNGNGUYN465169
cơ sở lý thuyết môđun và vành / 0004 - 0936877869cơ sở lý thuyết môđun và vành / 0004 - 0936877869
cơ sở lý thuyết môđun và vành / 0004 - 0936877869
HNGNGUYN465169904 vistas
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính por Chien Dang
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tínhTính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính
Tính toán khoa học - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính
Chien Dang41K vistas
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan por Sơn DC
 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan 201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan
201-bai-tap-phuong-trinh-vi-phan
Sơn DC130.8K vistas
kỹ thuật giải phương trình hàm por ljmonking
kỹ thuật giải phương trình hàmkỹ thuật giải phương trình hàm
kỹ thuật giải phương trình hàm
ljmonking69.6K vistas
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 - CHUYÊN ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ por BOIDUONGTOAN.COM
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 - CHUYÊN ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈBỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 - CHUYÊN ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 - CHUYÊN ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ
BOIDUONGTOAN.COM60.1K vistas
Tính toán khoa học - Chương 7: Các phương pháp cực tiểu hóa không ràng buộc por Chien Dang
Tính toán khoa học - Chương 7: Các phương pháp cực tiểu hóa không ràng buộcTính toán khoa học - Chương 7: Các phương pháp cực tiểu hóa không ràng buộc
Tính toán khoa học - Chương 7: Các phương pháp cực tiểu hóa không ràng buộc
Chien Dang9.8K vistas
Giai nhanh phuong phap tinh por Pham Huy
Giai nhanh phuong phap tinhGiai nhanh phuong phap tinh
Giai nhanh phuong phap tinh
Pham Huy32.8K vistas
Toan a1 -_bai_giang por xuanhoa88
Toan a1 -_bai_giangToan a1 -_bai_giang
Toan a1 -_bai_giang
xuanhoa8810.2K vistas
[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_... por Nguyen Vietnam
[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...
[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...
Nguyen Vietnam53.9K vistas
Tính toán khoa học - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân por Chien Dang
Tính toán khoa học - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phânTính toán khoa học - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân
Tính toán khoa học - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân
Chien Dang49.9K vistas

Destacado

đạO hàm và vi phân por
đạO hàm và vi phânđạO hàm và vi phân
đạO hàm và vi phânchuateonline
132.3K vistas40 diapositivas
Bài tập toán cao cấp - bookbooming por
Bài tập toán cao cấp - bookboomingBài tập toán cao cấp - bookbooming
Bài tập toán cao cấp - bookboomingbookbooming
45.4K vistas160 diapositivas
ứng dụng của tích phân por
ứng dụng của tích phânứng dụng của tích phân
ứng dụng của tích phânOanh MJ
39.5K vistas27 diapositivas
Chuyen de dao ham por
Chuyen de dao ham Chuyen de dao ham
Chuyen de dao ham Tuấn Nguyễn Anh
31.2K vistas16 diapositivas
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan por
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phanBai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phandiemthic3
127.2K vistas70 diapositivas
đồ áN ngành may về cử gá triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩm por
đồ áN ngành may về cử gá  triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩmđồ áN ngành may về cử gá  triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩm
đồ áN ngành may về cử gá triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩmTÀI LIỆU NGÀNH MAY
8.2K vistas71 diapositivas

Destacado(9)

đạO hàm và vi phân por chuateonline
đạO hàm và vi phânđạO hàm và vi phân
đạO hàm và vi phân
chuateonline132.3K vistas
Bài tập toán cao cấp - bookbooming por bookbooming
Bài tập toán cao cấp - bookboomingBài tập toán cao cấp - bookbooming
Bài tập toán cao cấp - bookbooming
bookbooming45.4K vistas
ứng dụng của tích phân por Oanh MJ
ứng dụng của tích phânứng dụng của tích phân
ứng dụng của tích phân
Oanh MJ39.5K vistas
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan por diemthic3
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phanBai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan
diemthic3127.2K vistas
đồ áN ngành may về cử gá triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩm por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
đồ áN ngành may về cử gá  triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩmđồ áN ngành may về cử gá  triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩm
đồ áN ngành may về cử gá triển khai áp dụng cữ gá trong quá trình may sản phẩm
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11... por Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...
CHUYÊN ĐỀ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC HÀM SỐ & ĐỀ KIỂM TRA - CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11...
Hoàng Thái Việt380.3K vistas

Similar a Bài tập đạo hàm có hướng dẫn

Toan11 cac quy_tac_dao_ham por
Toan11 cac quy_tac_dao_hamToan11 cac quy_tac_dao_ham
Toan11 cac quy_tac_dao_hamquantcn
219 vistas1 diapositiva
72 hệ phương trình por
72 hệ phương trình72 hệ phương trình
72 hệ phương trìnhHades0510
59.7K vistas24 diapositivas
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty por
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyCác phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyroggerbob
28.2K vistas17 diapositivas
Phuong trinh vo ty por
Phuong trinh vo tyPhuong trinh vo ty
Phuong trinh vo tytututhoi1234
7.4K vistas17 diapositivas
Tông hợp hpt por
Tông hợp hptTông hợp hpt
Tông hợp hptCảnh
803 vistas24 diapositivas
72 hệ phương trình por
72 hệ phương trình72 hệ phương trình
72 hệ phương trìnhtuituhoc
7K vistas10 diapositivas

Similar a Bài tập đạo hàm có hướng dẫn(20)

Toan11 cac quy_tac_dao_ham por quantcn
Toan11 cac quy_tac_dao_hamToan11 cac quy_tac_dao_ham
Toan11 cac quy_tac_dao_ham
quantcn219 vistas
72 hệ phương trình por Hades0510
72 hệ phương trình72 hệ phương trình
72 hệ phương trình
Hades051059.7K vistas
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty por roggerbob
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-tyCác phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
Các phương pháp hay giải Phuong trinh-vo-ty
roggerbob28.2K vistas
Phuong trinh vo ty por tututhoi1234
Phuong trinh vo tyPhuong trinh vo ty
Phuong trinh vo ty
tututhoi12347.4K vistas
Tông hợp hpt por Cảnh
Tông hợp hptTông hợp hpt
Tông hợp hpt
Cảnh803 vistas
72 hệ phương trình por tuituhoc
72 hệ phương trình72 hệ phương trình
72 hệ phương trình
tuituhoc7K vistas
75 bài tập hệ phương trình por tuituhoc
75 bài tập hệ phương trình75 bài tập hệ phương trình
75 bài tập hệ phương trình
tuituhoc113.5K vistas
đại số lớp 11 por Luna Trần
đại số lớp 11đại số lớp 11
đại số lớp 11
Luna Trần1K vistas
Bài tập chủ đề phương trình por Nhẫn Nguyễn
Bài tập chủ đề phương trìnhBài tập chủ đề phương trình
Bài tập chủ đề phương trình
Nhẫn Nguyễn28 vistas
Cac chuyen de on toan 9doc por Tam Vu Minh
Cac chuyen de on toan 9docCac chuyen de on toan 9doc
Cac chuyen de on toan 9doc
Tam Vu Minh905 vistas
Cac chuyen de on toan 9doc por Tam Vu Minh
Cac chuyen de on toan 9docCac chuyen de on toan 9doc
Cac chuyen de on toan 9doc
Tam Vu Minh479 vistas
20 chuyen de boi duong toan 8 por cunbeo
20 chuyen de boi duong toan 820 chuyen de boi duong toan 8
20 chuyen de boi duong toan 8
cunbeo2.3K vistas
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2 por hotramy
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2De cuong on tap toan 8 hoc ki 2
De cuong on tap toan 8 hoc ki 2
hotramy1.3K vistas
[Vnmath.com] phuong-trinh-bpt-trong-de-thi-thu-2014 por Antonio Krista
[Vnmath.com] phuong-trinh-bpt-trong-de-thi-thu-2014[Vnmath.com] phuong-trinh-bpt-trong-de-thi-thu-2014
[Vnmath.com] phuong-trinh-bpt-trong-de-thi-thu-2014
Antonio Krista7.3K vistas
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012 por Vivian Tempest
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Toan cao cap 2 de thi mau 01 apr 2012
Vivian Tempest273 vistas
Phuongtrinh bpt-hpt por hao5433
Phuongtrinh bpt-hptPhuongtrinh bpt-hpt
Phuongtrinh bpt-hpt
hao5433755 vistas
Tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi por Nhập Vân Long
Tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏiTổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi
Tổng hợp bồi dưỡng học sinh giỏi
Nhập Vân Long751 vistas
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2 por thithanh2727
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
thithanh27274.4K vistas
Chuyen de boi_duong_hoc_sinh_gioi_lop_12_2802 por baolanchi
Chuyen de boi_duong_hoc_sinh_gioi_lop_12_2802Chuyen de boi_duong_hoc_sinh_gioi_lop_12_2802
Chuyen de boi_duong_hoc_sinh_gioi_lop_12_2802
baolanchi108 vistas

Más de diemthic3

Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nội por
Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà NộiThông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nội
Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nộidiemthic3
1.1K vistas183 diapositivas
Nhi thuc niuton p5_bg por
Nhi thuc niuton p5_bgNhi thuc niuton p5_bg
Nhi thuc niuton p5_bgdiemthic3
1.6K vistas4 diapositivas
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơ por
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơđề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơ
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơdiemthic3
2.4K vistas3 diapositivas
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương por
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dươngđề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dươngdiemthic3
1.5K vistas2 diapositivas
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dương por
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dươngĐề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dương
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dươngdiemthic3
832 vistas2 diapositivas
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013 por
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013diemthic3
6.6K vistas7 diapositivas

Más de diemthic3(20)

Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nội por diemthic3
Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà NộiThông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nội
Thông tin tuyển ĐH- CĐ khu vực Hà Nội
diemthic31.1K vistas
Nhi thuc niuton p5_bg por diemthic3
Nhi thuc niuton p5_bgNhi thuc niuton p5_bg
Nhi thuc niuton p5_bg
diemthic31.6K vistas
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơ por diemthic3
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơđề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơ
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 cần thơ
diemthic32.4K vistas
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương por diemthic3
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dươngđề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương
đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2013 trường chuyên nguyễn trãi- Hải Dương
diemthic31.5K vistas
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dương por diemthic3
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dươngĐề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dương
Đề Thi tuyển sinh vào 10 năm 2012 hải dương
diemthic3832 vistas
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013 por diemthic3
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013
đề Thi tuyển sinh lớp 10 thpt tỉnh hà nội năm 2013
diemthic36.6K vistas
Khoảng cách trong hàm số - phần 2 por diemthic3
Khoảng cách trong hàm số - phần 2Khoảng cách trong hàm số - phần 2
Khoảng cách trong hàm số - phần 2
diemthic326.7K vistas
Khoảng cách trong hàm số- phần 1 por diemthic3
Khoảng cách trong hàm số- phần 1Khoảng cách trong hàm số- phần 1
Khoảng cách trong hàm số- phần 1
diemthic3132.4K vistas
Sự biến thiên của hàm số por diemthic3
Sự biến thiên của hàm sốSự biến thiên của hàm số
Sự biến thiên của hàm số
diemthic34.3K vistas
Vẽ đồ thị hàm số por diemthic3
Vẽ đồ thị hàm sốVẽ đồ thị hàm số
Vẽ đồ thị hàm số
diemthic3470 vistas
Ve do thi ham so por diemthic3
Ve do thi ham soVe do thi ham so
Ve do thi ham so
diemthic3295 vistas
Ve do thi ham so bg por diemthic3
Ve do thi ham so bgVe do thi ham so bg
Ve do thi ham so bg
diemthic3305 vistas
01 khao sat va ve do thi ham so p1 por diemthic3
01 khao sat va ve do thi ham so p101 khao sat va ve do thi ham so p1
01 khao sat va ve do thi ham so p1
diemthic3335 vistas
Được cộng tối đa 4 điểm ưu thi trong kì thi tốt nghiệp năm 2015 por diemthic3
Được cộng tối đa 4 điểm ưu thi trong kì thi tốt nghiệp năm 2015Được cộng tối đa 4 điểm ưu thi trong kì thi tốt nghiệp năm 2015
Được cộng tối đa 4 điểm ưu thi trong kì thi tốt nghiệp năm 2015
diemthic3214 vistas
Lợi thế xét tuyển đh 2015 por diemthic3
Lợi thế xét tuyển đh 2015Lợi thế xét tuyển đh 2015
Lợi thế xét tuyển đh 2015
diemthic3200 vistas
Tích phân của các hàm hữu tỷ por diemthic3
Tích phân của các hàm hữu tỷTích phân của các hàm hữu tỷ
Tích phân của các hàm hữu tỷ
diemthic314.4K vistas
Phương trình số phức - phần 1 por diemthic3
Phương trình số phức - phần 1Phương trình số phức - phần 1
Phương trình số phức - phần 1
diemthic344.6K vistas
Lịch thi thpt quốc gia 2015 por diemthic3
Lịch thi thpt quốc gia 2015Lịch thi thpt quốc gia 2015
Lịch thi thpt quốc gia 2015
diemthic3188 vistas
Đáp án đề thi Toán đại học - 2012 por diemthic3
Đáp án đề thi Toán đại học - 2012Đáp án đề thi Toán đại học - 2012
Đáp án đề thi Toán đại học - 2012
diemthic3263 vistas

Último

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vistas359 diapositivas
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 vistas26 diapositivas
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 vistas138 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas93 diapositivas
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...tcoco3199
5 vistas155 diapositivas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
5 vistas26 diapositivas

Último(20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vistas
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vistas
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 vistas
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk177 vistas
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 vistas
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vistas
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vistas
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...

Bài tập đạo hàm có hướng dẫn

 • 1. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com BÀI TẬP ĐẠO HÀM Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = 2x 1− tại x0 = 5 Giải: Tập xác định D = 1 x : x 2   ≥    • Với ∆ x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ ∆ x ∈ ∆ thì • ∆ y = 2(5 x) 1+ ∆ − - 10 1− • Ta có: y x ∆ ∆ = 9 2 x 9 x + ∆ − ∆ Khi đó: y’(5)= x 0 y lim x∆ → ∆ ∆ = ( )( ) ( )x 0 9 2 x 3 9 2 x 3 lim x 9 2 x 3∆ → + ∆ − + ∆ + ∆ + ∆ + • = ( )x 0 9 2 x 9 lim x 9 2 x 3∆ → + ∆ − ∆ + ∆ + = ( )x 0 2 lim 9 2 x 3∆ → + ∆ + = 1 3 Bài 2 : Chứng minh hàm số x y x 1 = + liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó. HD: Chú ý định nghĩa: x = x ,neáu x 0 -x ,neáu x<0 ≥   Cho x0 = 0 một số gia ∆ x ∆ y = f(x0+∆ x) –f(x0) = f(∆ x) –f(0) = x x 1 ∆ ∆ + y x ∆ ∆ = ( ) x x x 1 ∆ ∆ ∆ + • Khi ∆ x →0+ ( thì ∆ x > 0) Ta có: x 0 y lim x+ ∆ → ∆ ∆ = ( )x 0 x lim x x 1+ ∆ → ∆ ∆ ∆ + = ( )x 0 1 lim x 1+ ∆ → ∆ + =1 Bài 3: Cho hàm số y = f(x) = 2 x , , − ≥   neáu x 0 x neáu x<0 a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0 b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao? Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) = 2 (x 1) ,n ,n  − ≥   2 eáu x 0 -x eáu x<0 không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2 hàm số đó có đạo hàm hay không ? Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) = 2 (x 1) , ,2 neáu x 0 (x+1) neáu x<0  − ≥   không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên tục tại đó. HD:a) f(0) = (0-1)2 = 1; x 0 y lim x+ ∆ → ∆ ∆ = -2; x 0 y lim x− ∆ → ∆ ∆ = 2⇒ x 0 y lim x+ ∆ → ∆ ∆ ≠ x 0 y lim x− ∆ → ∆ ∆ ⇒ hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0 b) Vì x 0 lim f(x)+ ∆ → =1; x 0 lim f(x)− ∆ → =1; f(0) = 1 ⇒ x 0 lim f(x)+ ∆ → = x 0 lim f(x)− ∆ → = f(0) = 1 1 1
 • 2. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com ⇒ hàm số liên tục tại x0 = 0 Bài 6: Cho hàm số y = f(x) = cos x, sin x Neáu x 0 Neáu x<0 ≥  − a) Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0. b) Tính đạo hàm của f(x) tại x = 4 π HD:a) Vì x 0 lim f(x)+ → = x 0 lim cos x+ → =1 và x 0 lim f(x)− → = x 0 lim( sin x)− → − = 0; f(0) = cos0 = 1 ⇒ x 0 lim f(x)+ → ≠ x 0 lim f(x)− → ⇒ hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0) Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau: 1. y = ( 2 x -3x+3)( 2 x +2x-1); Đs: y’ = 4x3 -3x2 – 8x+ 9 2. y = ( 3 x -3x+2)( 4 x + 2 x -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x 3. Tìm đạo hàm của hàm số: y = ( )2 3x x 1 x   + − ÷   Giải: y’ = ( )2 3x ' x 1 x   + − ÷   + ( )2 3x x 1 ' x   + − ÷   = ( )2 2 3 x 1 x   − + − ÷   = 2 1 3x x 2 x    + ÷ ÷    = ( )2 2 3 x 1 x   − + − ÷   + 1 3x x x 2 x + 3. y = ( ) 1 x 1 1 x   + − ÷   4. y = ( )( )3 23 x 2 1 x 3x+ + + 5. y = ( 2 x -1)( 2 x -4)( 2 x -9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x 6. y = (1+ x )(1+ 2x )(1+ 3x ) 7. y = 1 x 1 2x + + 8. y = 3 3 1 2x 1 2x − + 9. y = x 1 x 1 + − ; Đs:- 3 1 (x 1)(x 1)+ − 10. y = 2 2 1 x 1 x − + ; Đs:- 2 2 3 2x (1 x )(1 x )− + 11. 12. y = cos2 1 x 1 x  −  ÷ ÷+  ; Đs: 2 1 1 x sin 2 x(1 x) 1 x  −  ÷ ÷+ +  13. y = (1+sin2 x)4 ; Đs: 2 3 (1 sin x) sin 2x+ 14. y =sin2 (cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x 15. y = sin x cos x sin x cos x − + ; Đs: 2 2 (sin x cos x)+ 2 2
 • 3. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com 16. y = 2 sin3x sin x.cos x 518) y = f(x) = x 1 cos x− ; y’ = ( ) 2 1 cos x xsin x 1 cos x − − − 519) y = f(x) = tan x x ; y’ = 2 2 x sin x cos x x cos x − 522) y = f(x) = sin x 1 cos x+ ; y’ = 1 1 cos x+ 523) y = f(x) = x sin x cos x+ ; y’ = sin x cos x x(sin x cos x) 1 sin 2x + + − + 526) y = f(x) = 41 tan x 4 ; y’ = tan3 x. 2 1 cos x 527) y = f(x) = cosx 31 cos x 3 − ; y’ = -sin3 x 528) y = f(x) = 3sin2 x –sin3 x; y’ = 3 sin 2x(2 sin x) 2 − 529) y = f(x) = 1 3 tan3 x –tanx + x; y’ = tan4 x 535) y = f(x) = tan x 1 2 + ; y’ = 2 1 x 1 2cos 2 + 539) y = f(x) = cos3 4x; y’ = -12cos2 4x.sin4x 544) y = f(x) = 1 1 tan x x   + + ÷   ; y’ = 2 2 2 x 1 1 1 2x cos x 1 tan x x x −     + + + ÷  ÷     672) y = f(x) = 3cos2 x –cos3 x; y’ = 3 2 sin2x(cosx-2) 682) y = f(x) = 2 2sin x cos2x ; y’ = 2 2sin 2x cos 2x 684) y = f(x) = x x tan cot 2 2 x + ; y’ = 2 2 2(x cos x sin x) x sin x + − 685) y = f(x) = 2 x x sin cot 3 2 ; y’ = 1 x 2x cot sin 3 2 3 21 x sin 2 2 − …. 689) y = f(x) = 2 4 1 tan x tan x+ + ; y’ = 2 2 2 4 tan x(1 2tan x) cos x 1 tan x tan x + + + 694) y = f(x) = 6 81 1 sin 3x sin 3x 18 24 − ; y’ = sin5 3xcos3 3x 705) y = f(x) = cosx.( )2 1 sin x+ ; y’ = 3 2 2sin x 1 sin x − + 706) y = f(x) = 0.4 2 2x 1 cos sin0.8x 2 +  − ÷   ; y’ = -0.8 2x 1 cos sin0.8x 2 +  − ÷   2x 1 sin cos0.8x 2 +  + ÷   3 3
 • 4. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com 713) y = f(x) = 2 1 1 sin x+ ; y’ = ( ) 32 sin 2x 2 1 sin x − + 721) y = f(x) = sin2 x.sinx2 ; y’ =2sinx(xsinx.cosx2 +cosx.sinx2 ) 722) y = f(x) = 2cos x cos2x ; y’ = 2sin x cos2x cos2x BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ SUNG 1.Tìm đạo hàm của hàm số: y = x cot2x Giải: y’ = ( x )cot2x+ x (cot2x)’ = 1 2 x cot2x 2 2 x sin 2x − 2. Tìm đạo hàm của hàm số: y = 3sin2 xcosx+cos2 x y’ = 2(sin2 x)’cosx+3(sin2 x)(cosx)’+(cos2 x)’ = 6sinxcos2 x-3sin3 x-2cosxsinx =sinx(6cos2 x-3sin2 x-2cosx) 3. Cho hàm số : y = 2 x x x 1+ + Tìm TXĐ và tính đạo hàm của hàm số ? TXĐ: D = R y’ = 2 2 2 2x 1 x x 1 x. 2 x x 1 x x 1 + + + − + + + + = ( ) 2 32 2(x x 1) x(2x 1) x x 1 + + − + + + =… Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x: a) y = sin6 x + cos6 x +3sin2 xcos2 x; HD: Cách 1: y = (sin2 x)3 +(cos2 x)3 +3sin2 xcos2 x= (sin2 x+cos2 x)(sin4 x-sin2 xcos2 x+cos4 x) +3sin2 xcos2 x = [(sin2 x)2 +[(cos2 x)2 +2sin2 xcos2 x-3sin2 xcos2 x] +3sin2 xcos2 x =[(sin2 x+cos2 x)2 -3sin2 xcos2 x] +3sin2 xcos2 x = 1 ⇒ y’ = 0 (đpcm) Cách 2: y’ = 6sin5 x.(sinx)’ +6cos5 x.(cosx)’+3[(sin2 x)’.cos2 x+sin2 x(cos2 x)’] = 6sin5 x.cosx -6cos5 x.sinx + 3[2sinx(sinx)’.cos2 x+sin2 x.2cosx.(cosx)’] = 6sinx.cosx(sin4 x-cos4 x) + 3[2sinx.cosx. cos2 x-sin2 x.2cosx.sinx] = 6sinx.cosx(sin4 x-cos4 x) + 6sinx.cosx(cos2 x – sin2 x) b) y = cos2 x 3 π  − ÷   +cos2 x 3 π  + ÷   +cos2 2 x 3 π  − ÷   +cos2 2 x 3 π  − ÷   -2sin2 x. Bài : Cho hàm số y = f(x) = 2cos2 (4x-1) a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x) Bài : Cho hàm số y = f(x) = 3cos2 (6x-1) a) Tìm f'(x); b)Tìm tập giá trị của hàm số f'(x) Bài : Chứng minh rằng các hàm số sau thỏa mãn phương trình : a) y = 2 2x x− ; y3 y"+1 = 0. b) y = e4x +2e-x ; y''' –13y' –12y = 0. c) y = e2x sin5x; y"-4y'+29y = 0 d) y = 3 x [cos(lnx)+sin(lnx)]; 2 x y"-5xy'+10y = 0. e) y =( ) 2 2 x x 1+ + ; (1+ 2 x )y"+xy'-4y = 0 Bài : Cho hàm số y= f(x) = 2x2 + 16 cosx – cos2x. 1/. Tính f’(x) và f”(x), từ đó tính f’(0) và f”(π). 2/. Giải phương trình f”(x) = 0. Bài : Cho hàm số y = f(x) = x 1 2 − cos2 x a) Tính f'(x) b) Giải phương trình f(x) -(x-1)f'(x) = 0 4 4
 • 5. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com Bài : Giải phương trình f’(x) = 0 biết rằng: f(x) = 3x+ 60 x 3 64 x − +5; b) f(x) = sin3x 3 +cosx- 3 cos3x sin x 3   + ÷   Giải: f’(x) = 3 2 60 x − + 2 6 64.3x x == 3 2 60 x − + 4 64.3 x == 3 2 4 20 64 1 x x   − + ÷   f’(x) = 0 ⇔ 2 4 20 64 1 x x   − + ÷   = 0⇔ x4 -20x2 +64 = 0 (x ≠ 0) ⇔ …{ }2; 4± ± 5 5
 • 6. Nguyễn Vũ Minh minhnguyen249@yahoo.com Bài : Giải phương trình f’(x) = 0 biết rằng: f(x) = 3x+ 60 x 3 64 x − +5; b) f(x) = sin3x 3 +cosx- 3 cos3x sin x 3   + ÷   Giải: f’(x) = 3 2 60 x − + 2 6 64.3x x == 3 2 60 x − + 4 64.3 x == 3 2 4 20 64 1 x x   − + ÷   f’(x) = 0 ⇔ 2 4 20 64 1 x x   − + ÷   = 0⇔ x4 -20x2 +64 = 0 (x ≠ 0) ⇔ …{ }2; 4± ± 5 5