Publicidad
โครงการลูกเสือ 48
โครงการลูกเสือ 48
โครงการลูกเสือ 48
โครงการลูกเสือ 48
Publicidad
โครงการลูกเสือ 48
Próximo SlideShare
โครงการลูกเสือ 50โครงการลูกเสือ 50
Cargando en ... 3
1 de 5
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(15)

Similar a โครงการลูกเสือ 48(20)

Publicidad

โครงการลูกเสือ 48

  1. โครงการ กิจกรรมลูกเสือช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 – ป.3) แผนงาน กิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ อุปนันท์ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาการดำาเนินการ 2548 ปีการศึกษา ************************************************************** ************************** 1. หลักการและเหตุผล กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และรู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน รูจักการทำาประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และยังช่วยฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือผูอื่นและมีการตัดสินใจเมื่อ ้ ้ เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 2. ความหมายและขอบข่าย กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ลกเสือ – เนตรนารี มีพัฒนาการทางด้าน ู ร่างกายและจิตใจ สติปญญา รวมถึงความมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี และรับผิดชอบรูจักการเห็นอกเห็นใจผูอื่น ซึ่งก่อ ั ้ ้ ให้เกิดความเสียสละตามมา 3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จกการบำาเพ็ญ ั - ประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารีรู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4. เป้าหมาย 4.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำานวน ……… .. คน รูจักการเสียสละ บำาเพ็ญตนให้เป็น ้ ประโยชน์ มีระเบียบวินัย 4.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำานวน ……… .. คน เป็นคนที่รู้จกการสังเกตสามารถ ั แก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ 5. วิธีและขั้นตอนการดำาเนินงาน ระเวลาการดำาเนินงาน พ ศ ( . . 2548-2549) เม พ. มิ. ก. ส. ก. ต. พ. ธ. ม. ก. มี. กิจกรรม ผู้ปฏิบติ ั .ย ค. ย. ค. ค. ย. ค. ย. ค. ค. พ. ค. . 1.จัดทำาโครงการ อ.ธนวัฒน์ 2. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมติ ั
  2. 3. ประชุมวางแผนแบ่งงาน 4. แบ่งครูนกเรียนประจำาหมู่ ั 5. เตรียมอุปกรณ์ และสถาน ที่ 6. ประชุมนักเรียน 7. ประชุมคณะครูเพื่อ แบ่งหน้าที่ 8. ดำาเนินกิจกรรม 9. ประเมินผล 6. งบประมาณ ค่าวัสดุประจำาโครงการ จำานวน …………… บาท 7.วัดผลประเมินผล ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ วิธการวัดและประเมินผล ี เครืองมือที่ใช้วัด ่ 1. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและ 1. แบบสอบถาม …… คน มีความเสียสละ มีระเบียบ สอบถามเพื่อนลูกเสือ วินัย รู้จกสังเกต มีความสามัคคี ั 2. แบบฝึกหัด 2. ตรวจผลงานนักเรียน 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน มีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย รูจักสังเกต และมีความสามัคคี ้ ลงชื่อ………………………………………ผู้เขียนโครงการ (นายธนวัฒน์ อุปนันท์) ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผู้ตรวจโครงการ ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ ้ ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ้
  3. 3. ประชุมวางแผนแบ่งงาน 4. แบ่งครูนกเรียนประจำาหมู่ ั 5. เตรียมอุปกรณ์ และสถาน ที่ 6. ประชุมนักเรียน 7. ประชุมคณะครูเพื่อ แบ่งหน้าที่ 8. ดำาเนินกิจกรรม 9. ประเมินผล 6. งบประมาณ ค่าวัสดุประจำาโครงการ จำานวน …………… บาท 7.วัดผลประเมินผล ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ วิธการวัดและประเมินผล ี เครืองมือที่ใช้วัด ่ 1. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและ 1. แบบสอบถาม …… คน มีความเสียสละ มีระเบียบ สอบถามเพื่อนลูกเสือ วินัย รู้จกสังเกต มีความสามัคคี ั 2. แบบฝึกหัด 2. ตรวจผลงานนักเรียน 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน มีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย รูจักสังเกต และมีความสามัคคี ้ ลงชื่อ………………………………………ผู้เขียนโครงการ (นายธนวัฒน์ อุปนันท์) ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผู้ตรวจโครงการ ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ ้ ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ้
  4. 3. ประชุมวางแผนแบ่งงาน 4. แบ่งครูนกเรียนประจำาหมู่ ั 5. เตรียมอุปกรณ์ และสถาน ที่ 6. ประชุมนักเรียน 7. ประชุมคณะครูเพื่อ แบ่งหน้าที่ 8. ดำาเนินกิจกรรม 9. ประเมินผล 6. งบประมาณ ค่าวัสดุประจำาโครงการ จำานวน …………… บาท 7.วัดผลประเมินผล ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ วิธการวัดและประเมินผล ี เครืองมือที่ใช้วัด ่ 1. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและ 1. แบบสอบถาม …… คน มีความเสียสละ มีระเบียบ สอบถามเพื่อนลูกเสือ วินัย รู้จกสังเกต มีความสามัคคี ั 2. แบบฝึกหัด 2. ตรวจผลงานนักเรียน 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน มีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย รูจักสังเกต และมีความสามัคคี ้ ลงชื่อ………………………………………ผู้เขียนโครงการ (นายธนวัฒน์ อุปนันท์) ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผู้ตรวจโครงการ ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ ้ ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ้
  5. 3. ประชุมวางแผนแบ่งงาน 4. แบ่งครูนกเรียนประจำาหมู่ ั 5. เตรียมอุปกรณ์ และสถาน ที่ 6. ประชุมนักเรียน 7. ประชุมคณะครูเพื่อ แบ่งหน้าที่ 8. ดำาเนินกิจกรรม 9. ประเมินผล 6. งบประมาณ ค่าวัสดุประจำาโครงการ จำานวน …………… บาท 7.วัดผลประเมินผล ตัวบ่งชี้สภาพความสำาเร็จ วิธการวัดและประเมินผล ี เครืองมือที่ใช้วัด ่ 1. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและ 1. แบบสอบถาม …… คน มีความเสียสละ มีระเบียบ สอบถามเพื่อนลูกเสือ วินัย รู้จกสังเกต มีความสามัคคี ั 2. แบบฝึกหัด 2. ตรวจผลงานนักเรียน 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน มีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย รูจักสังเกต และมีความสามัคคี ้ ลงชื่อ………………………………………ผู้เขียนโครงการ (นายธนวัฒน์ อุปนันท์) ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผู้ตรวจโครงการ ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ ้ ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอำานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ้
Publicidad