Publicidad

SET.pdf

Kobsak
Kobsak
3 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a SET.pdf(10)

Publicidad

Último(16)

SET.pdf

 1. เจาะลึกเศรษฐกิจโลก การเงิน และความท้าทายต่อภาคธุรกิจไทย กอบศักดิ์ ภูตระกูล 1 มีนาคม 2566
 2. 2 หัวข้อการบรรยาย • เจาะลึกเศรษฐกิจโลก • เศรษฐกิจไทย • นัยยะต่อภาคธุรกิจไทย
 3. I. เศรษฐกิจโลกล่าสุด
 4. 4 เราได้ผ่านวิกฤต Perfect Storm ไปแล้วประมาณ 1/3 ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2022 2023 2024 2025 นักลงทุน เงินเฟ้อ Fedเริ่มชะลอ เฟดเริ่มลด เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ EMCrises Exitเรียบร้อย เริ่มลดลง การขึ้นดอกเบี้ย ดอกเบี้ย Bottomout 2% สงบลง
 5. 2022 เป็นปีแห่งความผันผวน
 6. ผลกระทบของปีแรก ราคาน้ามัน ราคาโลหะ ราคาอาหาร USD
 7. ผลกระทบของปีแรก Dow Jones Bitcoin Nasdaq Gold
 8. ผลกระทบของปีแรก ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 2 ปี
 9. 9 ผลกระทบของปีแรก เงินเฟ้อสหรัฐ YOY
 10. 10 ผลกระทบของปีแรก เงินเฟ้อสหรัฐ MoM
 11. 11 อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้ออาจจะยังสูงไม่ยอมลงได้อีกระยะ รายละเอียดเงินเฟ้อสหรัฐ
 12. 12 3 องค์ประกอบหลักของตระกร้าเงินเฟ้อสหรัฐ • สินค้า • บ้าน • บริการ
 13. 13 รับกับสัญญาณเฟดว่าปี 66 จะขึ้นดอกเบี้ยอีกระยะ (อย่างน้อย +0.75%) 4.4 4.6 +4.1% +5.1% +4.4% +3.1%
 14. 10 กรกฎาคม 2563 14 เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปที่ระดับปกติ +0.25% ล่าสุดอยู่ที่ 4.5-4.75% +0.50% +0.75% +0.75% +0.75% +0.75% +0.50% +0.25% +0.25%
 15. (1) เงินเฟ้อดื้อไม่ยอมลงมาหรือไม่ (2) ตลาดแรงงานยังคึกคักอยู่หรือไม่ สาหรับการตัดสินใจของเฟดในการหยุดหรือไม่ ขึ้นกับว่า
 16. 16 Minutes ของการประชุมเฟดเมื่อ 1 กพ 66 Minutes from the U.S. central bank's Jan. 31-Feb. 1 meeting released on Wednesday showed that a number of policymakers are worried an "insufficiently restrictive" policy stance could "halt recent progress in moderating inflationary pressures" and keep consumer prices elevated for a longer period.
 17. 17 การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสู้เงินเฟ้อในอดีต +0.25% 17 ครั้ง
 18. 18 เงินเฟ้อในอดีตของสหรัฐ
 19. 19 เงินเฟ้อสหรัฐเดือนล่าสุด
 20. 20 เงินเฟ้อสหรัฐเดือนล่าสุด
 21. 21 เงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐ เดือนล่าสุด
 22. 22 สัญญาณความดื้อแพ่งของเงินเฟ้อ รายละเอียดเงินเฟ้อสหรัฐ
 23. 23 ตลาดแรงงานสหรัฐยังเข้มแข็งมาก อัตราว่างงานต่าสุดในรอบหลายปี
 24. 24 ตลาดแรงงานสหรัฐ : Non-farm Payroll เพิ่มเกินคาดในเดือนมกราคม
 25. 25 ตลาดแรงงานสหรัฐ : Non-farm Payroll ช่วงสู้เงินเฟ้อ
 26. หรือว่าจะมีคลื่น 2 ของการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ?
 27. 27 คาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐล่าสุดของตลาด
 28. 28 ก้าวต่อไปของ Fed ในปี 66 (Market Best Case) + 0.75% + 0.50% +0.25% การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด 1 Feb 22 Mar 3 May 14 June +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% มีประมาณการณ์ dot plot ประกอบ มีประมาณการณ์ dot plot ประกอบ
 29. 29 ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐ 2 ปี
 30. 30 ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยบ้านของสหรัฐ 30 ปี
 31. 31 ผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์
 32. (1) เศรษฐกิจซบเซาถดถอยในบางประเทศ (2) ปัญหาใน EM บางส่วน (3) Assets บางส่วนที่ผันผวน และอาจเริ่มปรับดีขึ้นต่อไป ผลกระทบปีที่สอง (2023)
 33. (1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
 34. Recessions ที่กาลังรออยู่ : ดัชนี PMI ของประเทศต่างๆ US EU CN UK
 35. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ
 36. ส่งออกของประเทศต่างๆ CN KR SG HK
 37. IMF projection
 38. IMF projection
 39. 39 การระบาดของโควิดรอบใหม่ในจีน น่าจะเป็น Positive Factor
 40. 40 บทเรียนจากอินเดีย 1 เม.ย. 64 1 ก.ค. 64
 41. 41 การระบาดของโควิดรอบใหม่ในจีน
 42. 42 Post Covid Rebound ของสหรัฐ US GDP Growth
 43. 43 Post Covid Rebound ของจีน รอบนี้จะเกิดตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไป
 44. 44 China PMI ล่าสุด
 45. (2) ผลกระทบต่อ Emerging Market บางส่วน
 46. 46 ดัชนี JPM EMBI Global Diversified Index
 47. 47 Egypt Pound
 48. 48 Pakistan Rupee
 49. 49 Bangladesh Taka
 50. 50 Labanese Pound
 51. (3) การฟื้นตัวของ Assets ต่างๆ
 52. 10 กรกฎาคม 2563 52
 53. 10 กรกฎาคม 2563 53
 54. 10 กรกฎาคม 2563 54
 55. 2023 ปีของโอกาส ปีแห่งการลงทุน
 56. 56 ผลกระทบต่อสินทรัพย์ : Dow Jones Dow Jones
 57. 57 ผลกระทบต่อสินทรัพย์ : Nasdaq Dow Jones
 58. 58 Google
 59. 59 Amazon
 60. 60 Apple
 61. 61 Nvidia
 62. II. เศรษฐกิจไทยล่าสุด
 63. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเดือนล่าสุด 63
 64. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเดือนล่าสุด 64
 65. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสล่าสุด 65
 66. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 66 66
 67. โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 67
 68. 68 (2)นักท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 25.5 และ34.0 ใน2ปีข้างหน้า
 69. เงินเฟ้อไทยเดือนล่าสุด 5.02% 69
 70. เงินเฟ้อพื้นฐานไทยเดือนล่าสุด 3.04% 70
 71. 71 (3)เงินเฟ้อไทยจะปรับลดลงสู่ช่วงเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่ 3
 72. ทาให้ กนง.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงกลางปี 66 72 29 มี.ค. 31 พ.ค. 2 ส.ค. 27 ก.ย. 29 พ.ย.
 73. ประเด็นที่ต้องจับตามอง - ค่าเงินบาท 73
 74. ที่ยังผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์ 74
 75. ทั้งนี้ เมื่อช่วงปีที่แล้วค่าเงินบาทอ่อนค่าไปกับ EMอื่นๆ 75
 76. แต่ปีนี้ เงินบาทจะแข็งค่ากว่า EMอื่นๆส่งผลต่อภาคส่งออก 76
 77. โดยCurrentAccount ไทยที่เริ่มเป็นบวกจะช่วย Supportค่าเงินบาท 77
 78. และเงินสารอง ตปทไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน 78
 79. เงินไหลเข้าเพราะคิดว่าตลาดหุ้นไทยคือ Safe Haven จะช่วยอีกด้าน 79
 80. SET 80
 81. EquityInflow 81
 82. BondInflow 82
 83. ภาคธุรกิจไทย
 84. ฐานะบริษัทไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 84
 85. ฐานะบริษัทไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 85
 86. โอกาสที่ดีในอนาคต
 87. เงินลงทุนกาลังไหลเข้าอาเซียน 87
 88. ในสัดส่วนที่มากขึ้น 88
 89. เป้าหมายการลงทุนที่สาคัญ 89
 90. คาขอรับการส่งเสริมจากBOI 90
 91. คาขอรับการส่งเสริมจาก BOI(นักลงทุนต่างประเทศ) 91
 92. ปัจจัยเสี่ยงในประเทศ –การเลือกตั้ง 92
 93. ความผันผวนทั้งหมด คือ โอกาสในการที่จะลงทุน ☺
 94. III. นัยยะต่อภาคธุรกิจไทย
 95. 95 เราควรเริ่มคิดเกี่ยวกับ ช่วง 3 และ 4 ช่วงแรก นักลงทุนเร่ง Exit ช่วงสอง Fed ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ เงินเฟ้อเริ่มลดลง ช่วงสาม Recessions / EM Crises / เงินเฟ้อ 2% ช่วงสี่ Fed กระตุ้นเศรษฐกิจ 2022 2023 2024 2025 นักลงทุน เงินเฟ้อ Fedเริ่มชะลอ เฟดเริ่มลด เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ EMCrises Exitเรียบร้อย เริ่มลดลง การขึ้นดอกเบี้ย ดอกเบี้ย Bottomout 2% สงบลง
 96. Q&A
Publicidad