Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ชุดที่4 การเรียนการสอนรูปแบบmiap

5.012 visualizaciones

Publicado el

เทคนิคการสอน ชุดที่ 4 การเรียนการสอนรูปแบบ MIAP
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

ชุดที่4 การเรียนการสอนรูปแบบmiap

  1. 1. 08/05/54 1 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาเอกสารประกอบการสอน กระบวนการเรียนการสอน รูปแบบ MIAP ชุดที่ 04 : 09-11 พฤษภาคม 2554 จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ !! เพื่อ... กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP “คนเรา” เรียนรู้ได้อย่างไร? กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP MIAP คือ อะไร ? MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  2. 2. 08/05/54 2 คนเราจะเรียนรู้ได้ ถ้า... - มีความสนใจอยากรู้ - ได้ข้อมูลที่เพียงพอ - ได้ฝึกหัดทา/ฝึกปฏิบัติ - ทราบผลการฝึกหัดนั้น กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP ทาอย่างไรจึงสวมแหวนเข้ากับตะปูได้ โดยไม่จับแหวนและตะปู ? 1 2 กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  3. 3. 08/05/54 3 ผู้เรียน จะต้อง... - มีความสนใจอยากรู้ - ได้ข้อมูลที่พียงพอ - ได้ฝึกหัดทา/ฝึกปฏิบัติ - ทราบผลการฝึกหัดนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอน จะต้อง... - สร้างความสนใจ - ให้ข้อมูลที่พียงพอ - เตรียมแบบฝึกหัด - เฉลยผลการฝึกหัด กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP ขั้นตอนการสอน - Motivation - Information - Application - Progress กระบวนการเรียนรู้ ชื่อเรียกขั้นตอน - ขั้นสนใจปัญหา - ขั้นศึกษาข้อมูล - ขั้นพยายาม - ขั้นสาเร็จผล กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP กระบวนการเรียนรู้ MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP ขั้นตอนการสอน - Motivation - Information - Application - Progress กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP Mนาเข้าสู่บทเรียนด้วยคาถาม/ปัญหา ประกอบสื่อต่าง ๆ ที่ท้าทายความคิด และน่าสนใจให้คิดแก้ปัญหา ในเวลา สั้นๆ (ประมาณ 3-5 นาที) กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  4. 4. 08/05/54 4 เป็นช่วงการให้เนื้อหา ทาโดยการสอน ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆที่จะช่วย ให้ผู้เรียนรับข้อมูลได้ง่าย รวดเร็วและ เพียบพร้อมมากที่สุด กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP I กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเนื้อหา ความรู้ที่ได้รับจากขั้นให้เนื้อหา (I) มา ทดลองใช้แก้ปัญหา จะโดยการฟื้นคืน การประยุกต์ หรืออื่นๆ ก็ตาม กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP A กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP เป็นขั้นเฉลยที่จะให้ผู้เรียนได้ทราบผล การแก้ปัญหาว่า เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ นั้นสามารถแก้ปัญหาได้เพียงใด ซึ่งเป็น ขั้นสุดท้ายที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP P กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นพยายาม ขั้นสาเร็จผล Motivation Information Application Progress กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  5. 5. 08/05/54 5 Intention Time (Min) 00% 60 120 180 50% 100% ความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาเรียนกับความตั้งใจ กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP Intention Time (Min) 00% 60 120 180 50% 100% กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP Intention Time (Min) 00% 60 120 180 50% 100% กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP Intention Time (Min) 00% 60 120 180 50% 100% กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  6. 6. 08/05/54 6 MIAP-1 MIAP-3MIAP-2 Intention Time (Min) 00% 60 120 180 50% 100% กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP Motivation M I A P Information Application Progress 1MIAP (60M) (3-5 M) (40 M) (10 M) (5 M) กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP MIAP 1 MIAP 2 M I A P 60 Min M I A P 60 Min กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP M I A P ทดสอบท้ายบทเรียน MIAP 1 M I A P MIAP 2 Test Test 50 min 50 min 20 min กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP
  7. 7. 08/05/54 7 T1 10 min M I A P ทดสอบหลังเรียน MIAP 1 M I A P MIAP 2 Test T2 50 min 50 min กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP 10 min Test ทดสอบก่อนเรียน กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP M I A P 1MIAP 240 min สาธิต -Job Sheet -Evaluation Sheet กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP วิชาปฏิบัติ กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP กระบวนการสอน รูปแบบ MIAP วิชาปฏิบัติ M I A P MIAP 2 180 min สาธิต -Job Sheet -Evaluation Sheet IA P M 60 min MIAP 1 ทฤษฎี กระบวนการในการเรียนรู้ และการสอนรูปแบบ MAIP M …… …. P 1MIAP (60 Min) (…….Min) (…….Min) (…….Min) (…….Min) . … …. .. ……. min ... .. .. 60 min MIAP…. MIAP…. เอกสารประกอบการสอน 04แบบฝึกหัด กิจกรรมที่ 6 นาที

×