Publicidad

Παρουσίαση Δρ. Ηλία Χοντζόπουλου - Έρευνα και Ανάπτυξη - Δυνατότητες και Οικονομικά/ φορολογικά κίνητρα

Greek Solar Industry Association (EBHE)
13 de Feb de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Similar a Παρουσίαση Δρ. Ηλία Χοντζόπουλου - Έρευνα και Ανάπτυξη - Δυνατότητες και Οικονομικά/ φορολογικά κίνητρα(20)

Publicidad

Más de Greek Solar Industry Association (EBHE)(17)

Último(20)

Publicidad

Παρουσίαση Δρ. Ηλία Χοντζόπουλου - Έρευνα και Ανάπτυξη - Δυνατότητες και Οικονομικά/ φορολογικά κίνητρα

 1. 1 Έρευνα και Ανάπτυξη Δυνατότητες και Οικονομικά/φορολογικά κίνητρα Δρ. Ηλίας Χοντζόπουλος Γενική Συνέλευση ΕΒΗΕ 28 Ιανουαρίου 2019
 2. 1 ❑ Η καινοτομία θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως. ❑ Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), γιατί μέσω της καινοτομίας μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. ❑ Οι ΜΜΕ προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, πρέπει να αξιοποιούν συνεχώς νέες ευκαιρίες για καινοτομία. Καινοτομία και επιχείρηση
 3. 1 ❑ Η Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα καινοτομίας των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο οι επενδύσεις για Ε&Α είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες για τον προσδιορισμό του επιπέδου της καινοτομίας σε έναν κλάδο ή τομέα παραγωγής μίας χώρας. ❑ Η Ε&Α αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις. Έρευνα και Καινοτομία
 4. 1 ❑ Η θετική σχέση ανάμεσα στην καινοτομία και τις επενδύσεις για Ε&Α, υποδεικνύει ότι οι ΜΜΕ με αύξηση των επενδύσεων σε ενέργειες Ε&Α παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανότητα να αποκτήσουν καινοτόμες δραστηριότητες. ❑ Έχει διαπιστωθεί αρνητική σχέση ανάμεσα στην καινοτομία και το εταιρικό μέγεθος, υποδεικνύοντας ότι μια παραγωγική εταιρεία με μικρότερο μέγεθος παρουσιάζει μεγαλύτερη πιθανότητα να καινοτομήσει έναντι μίας μεγάλης στον τομέα του προϊόντος ή τον προσανατολισμό της διαδικασίας παραγωγής. Έρευνα και Καινοτομία
 5. 1 ❑ Οι ΜΜΕ, λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να συνεργάζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα (πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής κ.λπ. ❑ Η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα έχει καλά εξειδικευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο προσωπικό, τεχνική υποδομή, καθώς και συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. ❑ Οι συστάδες (clusters) μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και των εταιρειών τεχνολογίας έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ των πληροφοριών και της γνώσης. ❑ Ακόμη μια επιλογή είναι και η ομαδοποίηση των ΜΜΕ στις δραστηριότητες Ε&Α. Έρευνα και Καινοτομία
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1 Ορισμός της Ε&Τ Έρευνας Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας είναι οι δημιουργικές εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση του αποθέματος αυτού, για την επινόηση νέων εφαρμογών.
 11. 1 Ορισμός της Ε&Τ Έρευνας Κατηγορίες Ε&Τ Έρευνας Βασική Εφαρμοσμένη Πειραματική
 12. 1 Πιστοποίηση Δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων (αρ.22Α, ν.4172/2013)
 13. 1 Σκοπός της δράσης ❑ Η «Πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). ❑ Είναι έμμεση χρηματοδότηση (δεν υπάρχει άμεση εκροή χρηματοδότησης) των επιχειρήσεων μέσω οριζόντιων φορολογικών κινήτρων που παρέχονται ισότιμα (με τα ίδια κριτήρια) σε όλες τις επιχειρήσεις. ❑ Σημαντικό πλεονεκτήματα ότι η ίδια η επιχείρηση επιλέγει το πρόγραμμα που θα «χρηματοδοτηθεί».
 14. 1 Αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ / Έκδοσης βεβαιώσεων ❑ Η ΓΓΕΤ είναι η υπηρεσία όπου οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματα τους, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, και τα οποία συνοδεύονται με τα σχετικά αρχεία για την πιστοποίηση δαπανών όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής αιτημάτων του κάθε έτους (αναρτάται στον ιστότοπο www.gsrt.gr). ❑ Η ΓΓΕΤ ακολουθώντας την από νόμο προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προβαίνει στην έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ. ❑ Η ΓΓΕΤ κοινοποιεί τις σχετικές βεβαιώσεις στην αρμόδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου καθώς και στις δικαιούχους επιχειρήσεις. (ΥΑ 109343/12/2017 (ΦΕΚ Β2351/11-07-2017))
 15. 1
 16. 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23 31 41 48 76 98 83 Αριθμός αιτημάτων Ε&Τ ανά φορολ. έτος Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ
 17. 1 Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Εκατομμύρια Δαπάνες Ε&Τ (σε εκατ. €)
 18. 1 Δικαιολογητικά για την κατάθεση αιτήματος 1. Αναλυτικό διαβιβαστικό σημείωμα που θα αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν (πρωτοκολλείται από τη Γ.Γ.Ε.Τ και την αρμόδια Διεύθυνση) 2. Έντυπο υποβολής για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (ξεχωριστό έντυπο για το κάθε υποβαλλόμενο έργο) 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 της επιχείρησης (υπάρχει σχετικό υπόδειγμα στην Πρόσκληση Υποβολής αιτήματος) 4. Φόρμα πιστοποίησης (αρχείο excel) για τις υποβαλλόμενες δαπάνες των ερευνητικών έργων. 5. Καταστατικό της επιχείρησης όπως ισχύει (αρχικό και τροποποιήσεις αυτού), 6. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί έτους που αφορά την πιστοποίηση και προηγούμενου αυτού) 7. Αντίγραφα παραδοτέων, αποτελέσματα, φωτογραφίες και σχετικό τεκμηριωτικό υλικό που να αποδεικνύει το προς πιστοποίηση φυσικό αντικείμενο.
 19. 1 Δικαιολογητικά για την κατάθεση αιτήματος 8. Ξεχωριστό λογαριασμό στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι δαπάνες Ε&Τ έρευνας 9. Αναλυτικό καθολικό του κέντρου κόστους Έρευνας και Ανάπτυξης 10.Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της επιχείρησης οι οποίες θα περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 3 της ΚΥΑ 109343/Ι2 (Πρακτικά ΔΣ) 11.Φύλλο μερισμού δαπανών 12.Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του έργου/ων, τα οποία θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εξόφλησης, 13.Αντίγραφα αποφάσεων υπαγωγής και συμβάσεων/αποφάσεων χρηματοδότησης των επιχορηγούμενων/συγχρηματοδοτούμενων έργων της επιχείρησης 14.Αναλυτικό πίνακα δαπανών σε μορφή excel ανά ερευνητικό έργο και ανά κατηγορία δαπάνης 15.Συμβάσεις έργου, όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
 20. 1 Δικαιολογητικά για την κατάθεση αιτήματος 16.Μισθοδοτικές καταστάσεις (όπως αποστέλλονται στο ΙΚΑ)/Αποδεικτικά απόδοσης φόρου/ασφαλιστικών εισφορών (για συμβάσεις μισθωτών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου), αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ, 17.Αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας, απόδοσης ΦΜΥ, ασφαλιστικών εισφορών όλων των ταμείων, εισφοράς αλληλεγγύης, κλπ 18.Βιογραφικά της ομάδας έργου και Εκθέσεις παραχθέντος έργου με σαφή τεκμηρίωση της εμπλοκής τους στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου / ερευνητικών έργων . 19.Αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης ανά μήνα και ημέρα για την απασχόληση κάθε μέλους της ομάδας υλοποίησης του έργου/των έργων (GLOBAL TIMESHEETS). 20.Σε περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικούς Συμβούλους/Υπεργολάβους τμήματος του ερευνητικού έργου με σύμβαση, σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που τους ανατέθηκε και τεκμηρίωση του βαθμού επίτευξης/υλοποίησης αυτού (π.χ. βεβαιώσεις παραχθέντος έργου) 21.Για δαπάνες μετακινήσεων απαιτείται σαφής τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους και της συνάφειάς τους με το ερευνητικό έργο
 21. 1 ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
 22. ➢Βασικός στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. ➢Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. ➢Η άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων. Στόχοι της δράσης
 23. 1 ❑ Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση ❑ Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας ❑ Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. Στόχοι της δράσης
 24. 1 ➢ Η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, ➢ Ύπαρξη κρίσιμου δυναμικού επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας, ➢ Συμφωνία με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, ➢ Τελικός στόχος ο εκσυγχρονισμός, η διαφοροποίηση και η εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία. Προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων
 25. 1 Χρηματοδοτούμενες ενέργειες Οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: ❑ Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) ❑ Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων) ❑ Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
 26. 1 Κατηγορίες Παρεμβάσεων της δράσης I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (μόνο επιχειρήσεις) II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (μόνο επιχειρήσεις) IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
 27. 1 Δημόσια Δαπάνη δράσης
 28. 1 Γεωγραφική κατανομή Δημόσιας Δαπάνης
 29. 1 Δημόσια Δαπάνη ανά θεματική περιοχή
 30. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ: i. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων «ΜΜΕ» αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. ii. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. iii.Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ . Ορισμός ΜΜΕ
 31. 1 «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ Κύκλος: αποτελέσματα
 32. 1 Α Κύκλος : αποτελέσματα Οι χρηματοδοτούμενες προτάσεις του Α Κύκλου της δράσης απαίτησαν τελικά συνολικά 342.535.722 € Δημόσιας Δαπάνης και εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: I. «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» με στόχο την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε ΜΜΕ. II. «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» με στόχο την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. III.«Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
 33. 1 Α Κύκλος: Υποβληθείσες προτάσεις/Τομέα Προτεραιότητας
 34. 1 Α Κύκλος: Υποβληθείσες προτάσεις/Τομέα Προτεραιότητας
 35. Α Κύκλος: Υποβληθείσες προτάσεις/Περιφέρεια
 36. Α Κύκλος: Υποβληθείσες προτάσεις/Τομέα Προτεραιότητας
 37. 1 Α Κύκλος: Συμμετοχή επιχειρήσεων
 38. 1 Α Κύκλος: Εγκεκριμένες προτάσεις/Τομέα Προτεραιότητας
 39. 1 Α Κύκλος: Εγκεκριμένη Δημ.Δαπάνη/Τομέα Προτεραιότητας
 40. 1 Α Κύκλος: Εγκεκριμένος προϋπολογισμός/Είδος φορέα
 41. 1 Α Κύκλος: Συμμετοχή επιχειρήσεων στις εγκεκριμένες προτάσεις
 42. 1 Α Κύκλος: Περιοχές παρέμβασης στην Ενέργεια
 43. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 44. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 45. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 46. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 47. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 48. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 49. 1 Α Κύκλος: Προτεραιοποίηση περιοχών παρέμβασης στην Ενέργεια
 50. 1 Α Κύκλος: Προτάσεις ανά περιοχή παρέμβασης στην Ενέργεια
 51. 1 Α Κύκλος: Προτάσεις ανά περιοχή παρέμβασης στην Ενέργεια
 52. 1 Α Κύκλος: Προτάσεις ανά περιοχή παρέμβασης στην Ενέργεια
 53. 1 Α Κύκλος: Εγκεκριμένες Προτάσεις ανά περιοχή παρέμβασης στην Ενέργεια
 54. 1 «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β Κύκλος
 55. 1 Β Κύκλος: Κατηγορίες παρεμβάσεων I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης: ✓ Σε συμπράξεις δύο έως τεσσάρων φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. ✓ Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
 56. 1 Β Κύκλος: Κατηγορίες παρεμβάσεων III.Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: αφορά υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: αφορά ΜΜΕ ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Ελληνικών Επιχειρήσεων.
 57. 1 Β Κύκλος: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 58. 1 Β Κύκλος: *Προϋποθέσεις προσαύξησης Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή ii. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
 59. 1 Β Κύκλος: ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 60. 1 Β Κύκλος: ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 61. 1 Β Κύκλος: ΙV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
 62. 1 Β Κύκλος: Ανώτερος συνολικός Προϋπολογισμός/Παρέμβαση
 63. Β Κύκλος: Κριτήρια Αξιολόγησης- Βαθμολόγηση Προτάσεων A. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence) B. Εμπειρία και αξιοπιστία των δικαιούχων και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) C. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)
 64. 1 Β Κύκλος: Κριτήρια Αξιολόγησης- Βαθμολόγηση Προτάσεων 0: Η Αίτηση Χρηματοδότησης αδυνατεί παντελώς να αξιολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο αυτό ή τα απαιτούμενα για το κριτήριο στοιχεία δεν υπάρχουν ή είναι ημιτελή. 1 ανεπαρκής: Το κριτήριο αδυνατεί να εξετασθεί επαρκώς από τα παρεχόμενα στοιχεία της Αίτησης Χρηματοδότησης ή υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες. 2 μέτριος: Το κριτήριο αναλύεται με γενικό τρόπο στην Αίτηση Χρηματοδότησης, αλλά υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. 3 καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης καλά, αλλά υπάρχουν ατέλειες. 4 πολύ καλός: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης πολύ καλά, αλλά υπάρχει ένας μικρός αριθμός ατελειών. 5 άριστα: Το κριτήριο αναλύεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης με επιτυχία από κάθε άποψη και οποιεσδήποτε τυχόν ατέλειες είναι δευτερεύουσες.
 65. 1 Β Κύκλος: Κριτήρια Αξιολόγησης- Βαθμολόγηση Προτάσεων ➢ Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το τρία (3.00) για όλες τις παρεμβάσεις. ➢ Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορίζονται και ελάχιστες αποδεκτές βαθμολογίες ανά κριτήριο και ανά παρέμβαση.
 66. 1 Άλλες δυνατότητες ?? ➢ Η παρουσίαση αυτή αφορά προκηρύξεις της ΓΓΕΤ για έρευνα & ανάπτυξη. ➢ Αναφέρθηκαν μόνο εθνικές δράσεις που δεν χρειάζεται διεθνής συνεργασία αλλά υπάρχουν και τα διακρατικά που απαιτούν διμερή συνεργασία(συνεργατικά έργα). ➢ Προφανώς υπάρχουν και άλλου είδους προκηρύξεις από άλλα υπουργεία (επενδυτικός, εργαλειοθήκη ΜΜΕ κλπ) που όμως δεν στοχεύουν σε έρευνα & ανάπτυξη και έχουν χαμηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης. ➢ Επίσης υπάρχουν οι ευρωπαϊκές προκηρύξεις του Η2020, που όμως είναι αρκετά πιο δύσκολες και απαιτούν σημαντική διεθνή συνεργασία αλλά και πολύ προετοιμασία/προεργασία.
Publicidad