Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pla d us_de_les_t_ic pdv2011

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
PLA D’ÚS DE LES TIC.
CEIP PUIG D’EN VALLS.
Setembre 2011.
PLA D’US DE LES TIC.
I N D E X
1.-
Justificació ..................................................................
..... 2...
PLA D’US DE LES TIC.
PLA D’ÚS DE LES TIC AL CEIP PUIG D’EN VALLS.
1.- JUSTIFICACIÓ:
És el moment de realitzar una integrac...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Nous coord10 lle
Nous coord10 lle
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Pla d us_de_les_t_ic pdv2011 (20)

Anuncio

Pla d us_de_les_t_ic pdv2011

 1. 1. PLA D’ÚS DE LES TIC. CEIP PUIG D’EN VALLS. Setembre 2011.
 2. 2. PLA D’US DE LES TIC. I N D E X 1.- Justificació .................................................................. ..... 2 2.- Situació actual respecte a les TIC .................................. 2 3.- Estructura necessària per implantar les TIC.................. 4 4.- Objectius ..................................................................... .... 8 5.- Referent curricular i competencial en TIC ..................... 12 6.- Metodologia ................................................................. .... 15 7.- Recursos ...................................................................... .... 20 8.- Avaluació ..................................................................... .... 22 2
 3. 3. PLA D’US DE LES TIC. PLA D’ÚS DE LES TIC AL CEIP PUIG D’EN VALLS. 1.- JUSTIFICACIÓ: És el moment de realitzar una integració de les TIC dins del currículum. Que els alumnes utilitzin les TIC per desenvolupar les CCBB. Estam immersos en un canvi radical en el concepte d’utilització de les noves tecnologies a l’aula; és diferent treballar en una Aula d’Informàtica compartida amb la resta del centre, que és un espai físic diferent al de la pròpia aula, que fer-ho en aules digitals, amb la disponibilitat dels ordinadors per a poder ser utilitzats en el moment que sigui necessari, esta és la nova realitat del tercer cicle. Això canvia les rutines diàries de l’aula, la manera de treballar, les dinàmiques i les sinèrgies que es generen. Els alumnes poden passar de ser només consumidors de la dinàmica escolar, a ser creadors de continguts. Voldríem arribar a que: · Hi hagi una bona connexió per treballar a l’aula i a casa (alumnes/professorat). 3
 4. 4. PLA D’US DE LES TIC. · El professorat no s’hagi de preocupar del manteniment de les connexions (Cablejat wifi) i els ordinadors, pissarres digitals… · Es pugui disposar d’una plataforma de recursos digitals prou versàtil que no comporti massa dificultats per a un bon us i rendiment a l’aula. · S’ofereixi formació al professorat. 2.- SITUACIÓ ACTUAL RESPECTE LES TIC. RESPECTE A L’ALUMNAT: – La ràtio d’alumnes per ordinador és d’un alumne per ordinador i sessions quinzenals per la meitat de la classe a l’aula d’informàtica. – Els alumnes s’inicien en la competència digitals des dels 3 anys fins arribar a sisè. – Un percentatge del 60% que usa les TIC al seu domicili. RESPECTE AL PROFESSORAT: – Percentatge de professora amb formació en TIC..... – Percentatge de professorat que usa les TIC a l’aula..... – Percentatge de professorat que planteja activitats basades en els TIC. – Pla de formació de microtallers: dos microtallers un de blogs i un altre de PDI (2010-11). GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ORGANITZATIVA: – No existeix un Pla TIC i s’ha d’actualitzar el PEC. – Des del present curs les actes, convocatòries i informacions són transmeses al claustre via email. – Les famílies poden visitar la pàgina web i el blog de l’APIMA que sempre està actualitzat amb la informació de l’equip directiu i de la Junta Directiva de l’APIMA. INFRAESTRUCTURES TIC: – Hi ha una aula d’informàtica amb .... ordinadors pels alumnes i un portàtil pel professor, una pissarra digital, una impressora. En horari lectiu s’utilitza pels alumnes en horari complementari pel professorat. – Hi ha una aula d’anglès amb dotació de ... ordinadors, una pissarra digital amb el seu projector. – El laboratori està preparat amb una PDI, un portàtil i un canó, dedicat per exposicions a les famílies o presentacions als alumnes (E Infantil, auxiliar lingüístic, col·laboradors o professors. – Les aules del 3r cicle estan dotades d’una PDI, un ordinador per professorat i miniportàtils pels alumnes amb el seu carretó carregador. – L’equip directiu compta amb un ordinador cadun i una impressora. – Aula de treball del professorat dotat de sis ordinadors, dues impressores i un scanner. 4
 5. 5. PLA D’US DE LES TIC. – L’equip de suport compta amb dues ordinadors i una impressora escanner. – L’aula d’acolliment lingüístic té un ordinador – El centre compta amb: dues gravadores digitals, tres càmeres fotogràfiques digitals i una càmera de vídeo digital. – L’aula de música compta amb un ordinador i projector. - La biblioteca consta de dos ordinadors: un per la bibliotecària i un altre pel públic. - A les aules amb alumnes nese hi ha un ordinador per aula. - La connexió a internet és per xarxa - Els ultraportàtils es connecten per wifi. - Existeix pàgina web del centre dividida en diferents seccions. - Tot el professorat i els membres del Consell Escolar tene email per facilitar la comunicació. - La coordinadora és de nova incorporació i no té la formació necessària per aquest motiu és necessària molta ajuda de suport tècnic. suport@educacio.caib.es. 3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA NECESSÀRIA PER IMPLANTAR EL PLA. A. - COMISSIÓ DE TICS: Composició. - Professors de diferents cicles i/o àrees amb un nivell mitjà de competència digital i compromís d’aprenentatge permanent. - Membres de l’equip directiu. - Un membre de l’equip de suport. - Es decidirà un coordinador de la Comissió de TIC. Treball cooperatiu: - Reunions a principi de curs per programar i presentar el Pla al claustre. - Reunions mensuals de seguiment i coordinació. - Reunió a final de curs per avaluar el Pla i plantetjar propostes de millota. Aquest equip serà el responsable de: - Desenvolupar el Pla d’ús de les TIC. - Conèixer el hadware, els perifèrics i tot l’equipament existent al centre. La seua ubicació i utilització. - Impartir classes amb contingut curricular TIC als grups desdoblant en les àrees que es cregui pertinent. - Elaborar un llistat de sofware actualitzat per a facilitar al professorat, tenir en compte les àrees, etapes educatives i l’atenció a la diversitat. - Conèixer el sistema de seguretat de la xarxa. - Ajudar al professorat interessat en utilitzar el recurs de les TIC en les seues activitats, estimulant l’autoconfiança del mateix. Efectuar els ajustaments curriculars necessaris per a integrar les TIC en les activitats. 5
 6. 6. PLA D’US DE LES TIC. - Fomentar la formació del professorat en TIC. - Identificar les necessitats de formació i planificar les estratègies necessàries per cobrir-les. - Mantenir la coordinació amb l’equip directiu i assessorar-lo en els temes administratius. - Elaborar l’horari de l’aula d’informàtica. - Elaborar les normes d’ús de les aules TIC i dels ordinadors d’aula. - Vetllar per mantenir i millorar la infraestructura de TIC. - Mantenir actualitzada la pàgina web del centre. Disponibilitat horària: • A un representant de cadascun dels cicles se li assignarà una sessió setmanal de dedicació a les TIC per coordinar activitats amb professorat del seu cicle. (Sempre que sigui possible). • Al coordinador de la Comissió TIC se li assignarà tres sessions setmanals de dedicació exclusiva a les TIC. B. – MATERIAL I RECURSOS ESPECÍFICS. B.1.- RECURSOS (hadware, perifèrics i altres equipaments), UBICACIÓ I PROTOCOL D’UTILITZACIÓ. DESCRIPCIÓ UBICACIÓ ÚS QUANTITAT Impressora Brother Equip de suport Equip de suport 1 Impressora Brother Aula TIC Aula TIC 1 Impressora Kyocera FS Secretaria Secretaria 1 Impressora Kyocera KM Sala de professors Professors 1 Impressora Kyocera KM Sala de professors Professors 1 Scanner Sala de professors Professors 1 Pòrtàtil XP Fujitsu Punt Verd Punt verd 1 WinXP Aula suport Professorat/alumna t 2 Portàtil Aula acollida Alumnes acolliment 1 Portàtil XP Laboratori Expossicions en gran grup per Infantil, activitats complementàries, reunió pares 1 PDI interwrite 1 Projector 1 Portàtil XP Aula TIC Professor de TIC a 1 6
 7. 7. PLA D’US DE LES TIC. l’aula. Professorat PDI interwrite 1 Projector 1 WinXP Aula TIC Alumnes 14 WinXP Sala professors Professors 6 WinXP Secretaria Equip directiu 3 WinXP Aula Música Professor 1 WinXP Aula CCP Coordinadors/Equip directiu 1 Taula ordinador 1 WinXP Aula anglès Alumnes 6 PDI Smart Aula 1 Projector Aula 1 WinXP Biblioteca Bibliotecari/ Usuaris 2 Portàtil Biblioteca Usuaris 1 Portàtil win7 Aula TIC Professor 1 Portàtil XP Servidor Coordinadors TIC 1 WinXP Aula 5 anys Aula 1 INves Conselleria 2000 Aules d’Infantil i Primària Aula 12 (Necessari reviscola per acceder a la xarxa) Servidor NT Conselleria 2000 Espai servidor Servidor 1 Servidor 2003 Conselelria 2005 1 Servidor lx Red.es 2004 1 Equipament del Pla de Modernització Educativa XARXIPÈLAG 2.0 (2010-11). DESCRIPCIÓ UBICACIÓ ÚS QUANTITAT PDI SMART Aules 3r cicle AULA 4 PROJECTOR 4 PC MESTRES 4 ALTAVEUS 4 WEB CAM 4 MINIPORTÀTILS ALUMNES AULES 3R CICLE AULA 120 CARRETONS PER A PORTÀTILS AULA D’INFORMÀTICA Carregar i emmagatzemar portàtils 4 Servidors virtual: Espai servidor Servidors 2 7
 8. 8. PLA D’US DE LES TIC. Proxy-catxé Servidor de configuració Equipament adquirit per obsequi de Santillana (Curs 2011-12) DESCRIPCIÓ UBICACIÓ ÚS QUANTITAT PDI SMART AULES 1R CICLE AULA 4 PORTÀTIL 4 PROJECTOR 4 PDI SMART AULA DE MÚSICA AULA 1 PROJECTOR 1 B.2.- CONECTIVITAT A INTERNET CONNECTIVITAT: Connexió a internet ADSL . Escuela 2.0/ XARXIPELAG 2.0 connexió wi-fi PÀGINA WEB DEL CENTRE: www.cppuigdenvall.com (domini aruba.it subvencionat pel centre) http://c07005091.eduwebs.caib.es/ (Pàgina subvencionada per la conselleria). B.3.- ADMINISTRACIÓ I PROCEDIMENTS DE SEGURETAT. La xarxa serà controlada pel Coordinador de TIC. Un dels professors de la comissió de TIC rebrà la formació necessària per ajudar en el manteniment. UNITATS DE XARXA: H - Partició personal. I – Alumnes I - Professors. O- Departament d’orientació T- Equip directiu V – Còpies de seguretat X- BDAdes. .ANTIVIRUS: 2 cops a la setmana Bitdefender online o Sytemantec. (Antivirus Clamwin està caducat i pendent d’avís des de suport). CÒPIES DE SEGURETAT: 8
 9. 9. PLA D’US DE LES TIC. Estan programades 2 còpies setmanals de D: (dilluns i dijous). Està programada una còpia setmanal de Sistema ( dissabte). Es fan a la partició seguretat i a un disc dur extern. S’ha de comprovar si es fan bé els còpies, és una prova per alliberar espai). TASQUES ANUALS: - El professorat interí, com els alumnes de pràcticum utilitzaran el perfil “prof”. - A principi de curs a cada professor de nova adscripció se l’assignarà un usuari i contrasenya. En finalitzar el seu període al centre se li donarà de baixa. ( Des de P crear usuaris , editar un TXT amb els usuaris que es creen i guardar en P amb l’any) ( Per eliminar professors, en perfils xp eliminar i després des d’usuaris – professros eliminar a cadun) (canvi de contrasenya per la xarxa de l’escola des de P crearusuaris, buscar el fitxer _______.txt de l’any corresponent i canviar-la, després en inici triar usuari obrir el que volien canviar i dir-li restablir contrasenya).- Hi haurà una carpeta PROFESSORS en la que tots poden accedir però no llevar cap carpeta. Cada any la carpeta s’actualitzarà. - Cada professor ha de controlar la seua clau d’accés al GESTIB i ha de preocupar-se de la renovació. TASQUES SETMANALS SERVIDOR. Passar antivirus. (Des de P) (Eliminar arxius infectats). Buidar paperera . (Des de D) Comprovar propietats quota (Des de D, propietats – quotes) C.- PROTOCOL D’ÚS DELS ULTRAPORTÀTILS DELS ALUMNES. (Aprovat en claustre el dia 21 de març de 2011) PROPOSTA DE PROTOCCOL D’ÚS DELS PORTÀTILS. a.- Condicions prèvies 1. Es considerarà com a usuari a alumnes o mestres del centre . 2. Els usuaris del tercer cicle són els usuaris preferents dels portàtils. 3. En el cas d'haver-hi equips lliures, podran ser utilitzats també per qualssevol altres alumnes o mestres, es prioritzaran les aules que no tenen accés a internet per la xarxa del centre. 4. S’entén per equip el format per: portàtil, ratolí, cascos I funda del portàtil. 9
 10. 10. PLA D’US DE LES TIC. 5. Els equips són d'ús individual. 6. Els equips no sortiran del centre. 7. En el moment que un equip no funcioni adequadament s’ha de comunicar enseguida al professor tutor i aquest al coordinador/a TIC per intentar resoldre el problema. b.- Normes d’ús: De l’alumne: 8. Per a poder utilitzar els equips cal conèixer i acceptar totes les normes i protocol d’ús, tant per part de l’alumne com de les famílies. (Signatura de l’annex I per part de les famílies i dels alumnes). 9. A les aules serà possible l'ús d'ordinadors portàtils sempre que hi hagi un professor a l’aula responsable del grup o de l’activitat. 10.El professor responsable de l'aula podrà instar aquells usuaris que estigueren dedicant l'equip a finalitats diferents de les que s’han programat a l’aula. 11.Cada ordinador estarà etiquetat amb el nom de l’alumne i aquesta etiqueta no es podrà llevar ni pintar. 12.Les fundes dels portàtils quedaran a l’aula i l’alumne es farà responsable de la seua conservació. Estaran numerades segons l’ordre de llista. 13.Els alumnes guardaran els portàtils en el carretó seguint l’ordre de llista Del professor: 14.Cada grup-aula tindrà assignat un carretó amb un nombre d’ordinadors igual al de número d’alumnes del grup. 15.Cada ordinador estarà assignat a un alumne durant tot el seu període educatiu del tercer cicle, promocioni o no. 16.Els tutors del grup són els responsables de carregar les bateries dels portàtils amb els carretons. Mai es connectaran tots els carretons simultàniament. 17.Els carretons seran a les aules de 9h a 14 h i al finalitzar la jornada es tornaran a l’aula d’informàtica amb tots els portàtils. 18.Els professors especialistes poden fer ús d’aquest recurs en les seues classes tenint cura del transport i ús dels portàtils per part dels alumnes. c.- Limitacions en l'us d'equips informàtics 19. No es permet la instal·lació de programari als usuaris, ni modificar l'existent. 10
 11. 11. PLA D’US DE LES TIC. 20. Està prohibit sostraure o danyar el material existent. 21. Està prohibit l'ús dels equips i de la xarxa per a la realització d'activitats no educatives ni programades pel professor. d.- Deures dels usuaris Són deures dels usuaris: 22.- Contribuir a la cura i conservació del portàtil.. 23.- Notificar al professor de l’aula les anomalies que detecten en els equips, tant de maquinari com de programari. 24.- Respectar les indicacions que reben dels professors respecte al funcionament i a l'ús dels seus equips. 25.- Respectar l’equip en tot moment i fer-se responsable d’ell. Durant el desenvolupament de la classe, en els canvis de professor i en els canvis d’aula. 26.- Complir les normés d’ús. 27.- En cas d’un mal ús de l’equip o provocar un dany intencionat per part de l’alumne s’aplicaran les sancions corresponents i establertes al Pla de Convivència i al Decret de drets i deures dels alumnes 121/2010. 28.- i Si els danys provocat en l’equip són de forma intencionada la família de l’alumne es farà càrrec de les despeses de reparació. .... Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència alscentres docents no universitaris sostinguts amb fons Article 17 Dret a la utilització de les instal·lacions del centre 1. Els alumnes tenen dret a utilitzar les instal·lacions del centre amb leslimitacions derivades de la programació d’altres activitats ja autoritzades i amb les precaucions derivades de la seguretat de les persones, l’adequada conservació dels recursos i la correcta destinació d’aquests. 2. Els alumnes tenen dret a utilitzar les instal·lacions Article 21 Deure de respectar els professors Són deures dels alumnes envers els professors: a) Mostrar respecte als professors i col·laborar amb responsabilitat en l’exercici de l’autoritat docent i en la transmissió de coneixements i valors. b) Complir les normes i seguir les pautes establertes pels professors per fer possible l’organització de l’aula, el treball sistemàtic i la millora del rendiment. c) Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions dels professors i dur a terme les activitats i les proves encarregades per aquests. d) Participar i assumir un compromís actiu en la seva formació i en el seu aprenentatge. h) Cuidar i utilitzar correctament els béns mobles, el material didàctic, els documents i altres recursos i instal·lacions del centre, i respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, així com complir les normes bàsiques de respecte a l’entorn i al medi ambient. 11
 12. 12. PLA D’US DE LES TIC. Article 45 Reparació material dels danys causats i responsabilitat subsidiària de pares o tutors legals Els alumnes que, individualment o col·lectivament, causin danys de forma intencionada o per negligència a les instal·lacions del centre o al material, están obligats a reparar el dany causat o a rescabalar el cost econòmic de la seva reparació. Igualment, els alumnes que sostraguin béns al centre han de restituir el que han sostret. En tot cas, els pares o representants legals dels alumnes en són responsables civils en els termes prevists en les lleis. E.- PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. A DISTÀNCIA I COM A FORMACIÓ EN CENTRES. E.I.- Punt de partida. Recollir informació inicial sobre el nivell de capacitació digital del professorat i sobre l’interès en incorporar les TIC en les activitats d’aprenentatge. E.2.- Treball amb els docents des del centre i coordinat per la comissió TIC per permetre l’avanç de la formació del professorat en l’ús de les TIC. E.2.a.- Recolzament TIC per als docents amb menys competència digital. E.2.b.- Elaboració i distribució de materials interactius relacionats amb el monogràfic anual. E.2.c.- Integrar materials interactius al currículum. E.3.- Fomentar la formació contínua del professorat en l’àmbit TIC a través dels cursos a distància de la Conselleria, presencials del CEP o tallers/seminaris al centre i petits cursos impartits pel professorat del centre amb competència digital. E.4.- Potenciar els entorns de la Conselleria : http://ieduca.caib.es/ http://www.innovacions.cat/ E.5.- Motivar la creació de materials informàtics, blogs, etc per part del professorat. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE curs 2010-11 OBJECTIUS Actualitzar al professorat davant les noves dotacions de material i programari TIC. Oferir nous recursos pel treball del professor dins l’aula. Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles. TEMPORALITZACIÓ Dues sessions de 4 h, de pissarres i monoportàtils impartides per l’empresa subministradora del material del 12
 13. 13. PLA D’US DE LES TIC. tercer cicle. Dues sessions de 4 h per a cada microtaller impartides per personal especialitzat assignat pel CEP. Una sessió setmanal (opcional) de treball personal i/o en grup a l’aula de TICs per part del professorat. Cada dimecres de 8 a 9 h. Amb l’assessorament de la coordinadora de Xarxipèlag. METODOLOGIA SESSIONS AL CENTRE: - Sessions presencials al centre. SESSIONS PRESENCIAL DEL CEP: - Participar en la sessió de formació. SESSIONS DE TREBALL AL CENTRE: - Fer pràctiques individualment de creacions de blogs i utilitats de la pissarra. - Presentar una relació de blogs educatius per a conèixer les característiques. - Presentar els blogs que mestres del centre han elaborat amb finalitat educativa. - Dissenyar un blog amb finalitat educativa: aplicar a l’aula en qualsevol àrea, tutoria, jocs, convivència, animació lectora, ... (OPCIONAL) - Presentar el blog als professors companys per ampliar conceptes, aportar idees i fer un debat en positiu de com millorar-lo per aconseguir els objectius proposats. - Fer practiques amb la pissarra digital. - . AVALUACIÓ: Avaluació de les sessions impartides. Anàlisi de les activitats proposades pels professors. Assistència a les sessions. SOL·LICITUD DE FORMACIÓ EN CENTRES DADES GENERALS Necessitat formativa MICROTALLERS TIC Centre CEIP PUIG D’EN VALLS Director/directora EDUVIGIS SÁNCHEZ MEROÑO Nombre de membres del claustre CURS 2011-12 (29 PROFESSORS) Persona coordinadora EDUVIGIS SÁNCHEZ MEROÑO Telèfon: Adreça electrònica: edumerono@educacio.caib.es TALLERS: 13
 14. 14. PLA D’US DE LES TIC. JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD (origen de la necessitat, fets rellevants, capacitat de produir millores...) Al centre es va iniciar la formació Xarxipèlag 2.0 el curs 2010-11, a més s’està elaborant el Pla d’ús de les TICs al centre i un apartat tracta sobre la formació en TICs, pels objectius expossats al Pla i les característiques del professorats és necessari continuar la formació. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 2011-12 OBJECTIUS Actualitzar al professorat davant les noves dotacions de material i programari TIC. Oferir nous recursos pel treball del professor dins l’aula. Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles. TEMPORALITZACIÓ Dues sessions de 4 h per a cada microtaller impartides per personal especialitzat assignat pel CEP. Una sessió setmanal de treball personal i/o en grup a l’aula de TICs per part del professorat. Cada dimecres de 8 a 9 h. Amb l’assessorament de la coordinadora de Xarxipèlag. En total 12 sessions . Hi haurà un control d’assistència. Sessions de treball personal individual. SOL·LICITAR: Sol·licitar crèdits de formació per les 20 hores de formació METODOLOGIA SESSIÓ PRESENCIAL DEL CEP: - Participar en la sessió de formació. SESSIONS DE TREBALL AL CENTRE: - Fer pràctiques individualment de creacions ...... - Presentar una relació de materials educatius per a conèixer les característiques. - Presentar els materials que els/les mestres del centre han elaborat amb finalitat educativa, per ampliar conceptes, aportar idees i fer un debat en positiu de com millorar-lo per aconseguir els objectius proposats. - Dissenyar una activitat amb finalitat educativa: aplicar a l’aula en qualsevol àrea, tutoria, jocs, convivència, animació lectora, ... AVALUACIÓ: Avaluació de les sessions impartides. Anàlisi de les activitats proposades pels professors. Assistència a les sessions de treball. Edició d’imatges digitals Mapes a la xarxa (Google Earth) 14
 15. 15. PLA D’US DE LES TIC. 4.- OBJECTIUS: Els objectius del Pla haurien de permetre: - Ajudar al professorat a ensenyar més eficaçment. - Millorar la gestió administrativa del centre. - Ajudar a l’alumnat a estudiar més eficaçment. - Facilitar la inclusió i l’accés a l’aprenentatge dels alumnes nese. - Facilitar la comunicació entre la comunitat educativa. - Innovar i treballar cooperativament el professorat A.- RESPECTE AL CENTRE: A.1.- Millorar i modernitzar la gestió de la informació en les tasques d’administració escolar. A.2.- Facilitar la comunicació amb la comunitat educativa. A.3.- Portar Internet a tots els espais del centre. A.4.- Potenciar les TIC com l’entorn d’ensenyament i aprenentatge tant en el cas de docents –per la planificació, per la recerca d’informació, per la preparació de les classes o com mitjà de comunicació entre companys- com per els estudiants. A.5.- Facilitar la inclusió dels alumnes amb diverses necessitats d’aprenentatge. Instal·lar PDI a les aules. A.6.- Utilitzar el correu electrònic ( professorat, alumnes i pares) com a una eina educativa i de comunicació. A.7.- Crear la Comissió de TIC. Mantenir reunions periòdiques per a decidir les línies de treball amb els alumnes i la inclusió de les TIC en la programació d’aula. B.- RESPECTE AL PROFESSORAT: B.1.- Programar activitats per desenvolupar la competència digital des de totes les àrees del currículum. B.2.- Portar a terme la formació necessària –instrumental i curricular- en noves aplicacions i continguts. B.3.- Crear blogs o altres comunitats virtuals per àrees i/o projectes per a poder traspassar el concepte d’espais i temps en el procés d’aprenentatge, fer-lo més actiu i significatiu. C.- RESPECTE A L’ALUMNAT: C.1.- Aconseguir que els nostres alumnes al finalitzar l’etapa de Primària tenguin unes habilitats en TIC tant en la vertient instrumental com a curricular. 15
 16. 16. PLA D’US DE LES TIC. C.2.- Conèixer les múltiples fonts de formació, informació i comunicació que proporciona internet. C.3.- Identificar les TIC com una eina de treball intel·lectual. 16
 17. 17. PLA D’US DE LES TIC. OBJEC TIUS ÀMBIT D’ACTUACIÓ ESTRATÈGIES ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE S INDICADORS D’AVALUACIÓ TEMPS A.1 Administrati u Complimentar els apartats del XESTIB, ECOIB programes XESTIB ECOIB Equip directiu. Professorat Portar al dia: avaluacions, faltes d’assistència, factures centre. Trimes tralme nt A.2 Organitzatiu Enviar actes i convocatòries per email. Comunicació al claustre de tots els events per email. Comunicar events a la pàgina web del centre email. pàgina web del centre Equip directiu Resposta del claustre. Participació del professorat. Participació de les famílies. Diari A.3 Organitzatiu Connexió a totes les aules d’un ordinador a través d ela xarxa del centre o de wifi Ordinadors. WIFI Equip directiu Ordinador connectat a internet a cada aula o espai Tot el curs A.4 Docent Cursos de formació. Implicació professors en elaboració blogs. Seminaris de professors al centre per dominar els nous equipaments Ordinadors. Equip de coordinadors de TIC. Professors/es Professors participants dels cursos. Interés d eles activitats. Domini de les PDI a les aules. Blogs personals Tot el curs A.5 Docent Dotar cada aula amb alumnes nese amb un ordinador. ACIS en TIC ordinadors Professors. Comissió TIC Habilitats en TIC dels alumnes nese Tot el curs A.6 Organitzatiu Enviar actes i convocatòries per email. Comunicació al claustre de tots els events per email. Comunicar events a la pàgina web del centre. Creació email genèric dels alumnes email. pàgina web del centre Equip directiu. Comissió TIC Resposta del claustre. Participació del professorat. Participació de les famílies. Diari A.7 Organitzatiu i docent Elaborar Pla d’ús de TICS. Creació Comissió TIC Pla d’ús de les TIC. Ordinadors Equip directiu. Comissió Tic Compliment del Pla d’ús de TIC. Tot el curs B.1 Docent Adaptar les programacions didàctiques. Intal·lar PDI a totes les aules PCC Unitat didàctica CCP Comissió TIC Utilització de les TIC Tot el curs B.2 Docent Adaptar les programacions didàctiques. Intal·lar PDI a totes les aules. Treball interdisciplinar i cooperatiu. PCC Unitat didàctica Comissió TIC Aplicacions didàctiques utilitzades Tot el curs B.3 Docent Treball cooperatiu i interdisciplinar. Creació de blogs PCC Professors Comissió TIC Blogs elaborats Participació en la pàgina web del cenrte. Tot el curs C.1 Docent Utilització de les TIC a l’aula ordinaria i en sessions de TIC. Unitat didàctica. Ordinadors Internet Professors/es Comissió TIC Habilitats en TIC Tot el curs 17
 18. 18. PLA D’US DE LES TIC. 5.- REFERENT CURRICULAR I COMPETENCIAL EN TIC. A. CONTINGUTS TIC PER ETAPES I CICLES. (Aprovat des de 2005-06) 18
 19. 19. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: OBJECTIUS GENERALS DESTRESES BÀSIQUES COM INSTRUMENT DE TREBALL I RECURS D'APRENENTATGE COM A EINA DE COMUNICACIÓ 1. Prendre consciència de les TIC com a objecte de comunicació e informació. 2. Conèixer els components i els conceptes necessaris per a utilitzar les TIC. 3. Adquirir les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC. 1. Enriquir el procés de treball intel·lectual i la creativitat amb l'ajut de les TIC. 2. Emprar les TIC per buscar, localitzar, seleccionar i recuperar informació a partir de diferents fons. 3. Crear i editar documents propis, utilitzant les TIC 1. Emprar els diferents canals i modalitats de comunicació que proporcionen les TIC per transmetre i rebre informació. 2. Valorar la implicació de les eines de comunicació en l'entorn social i cultural. 19
 20. 20. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER ÀMBITS ÀMBIT: Destreses bàsiques ED. INFANTIL (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (1r cicle) ED. PRIMÀRIA (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (3r cicle) 1. Engegar l'ordinador. 2. encendre els altaveus. 3. Usar el ratolí per assenyalar i fer clic. 4. Iniciar-se a l'ús del teclat. 5. Imprimir a la icona d'imprimir. 6. Conèixer i anomenar els elements bàsics: ratolí, teclat, ordinador i impressora. 1. Engegar l'ordinador. 2. Tancar l'ordinador. 3. Continuar amb l'ús del teclat. 4. Imprimir des de la icona. 5. Obrir i tancar una aplicació des de l'escriptori. 6. Conèixer i anomenar els elements bàsics de l'ordinador, així com alguns perifèrics que l'envolten: impressora, torre, monitor, altaveus i auriculars. 1. Engegar l'ordinador i entrar com a usuari de xarxa. 2. Tancar l'ordinador. 3. Guardar i imprimir un document. 4. Obrir programes a partir del menú Inici. 5. Anomenar les diferents parts de l'ordinador i perifèrics. 6. Crear una carpeta. 7. Recuperar un document d'una carpeta. 8. Inserir un Cd-Rom i un disquet en el lector i accedir al seu contingut. 9. Identificar les diferències centre l'ús del disc dur, de disquets i de Cd-Rom. 10. Conèixer els elements bàsics de la navegació per Internet. 11. Usar l'ordinador de forma segura i responsable. 1. Domini bàsic d'un programa de tractament de textos: a) Utilitzar el procediment “d'enganxar i copiar”. b) Seleccionar una imatge de diferents suports (disquets CD, Internet...) c) Tractament de una imatge. d) Inserir una imatge o taula en un document. e) Enregistrar un documenet en un disquet a més del disc dur. 2. Utilitzar l'explorador de windows. 3. Comprendre la necessitat de fer còpies de seguretat i ser capaços de fer-les. 4. Comprendre els elements d'Internet: modem, línea telefònica i servidor. 5. Utilitzar els elemets de navegació per Internet. 6. Identificar els mecanismes de busca. 7. Conèixer els elements del correu electrònic. 8. Classificar en carpetes els missatges rebuts. 9. Enviar un fitxer adjunt. 10. Usar l'ordinador de forma segura i responsable. 20
 21. 21. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER ÀMBITS ÀMBIT : Com Instrument de Treball i Recurs d'Aprenentatge. ED. INFANTIL (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (1r cicle) ED. PRIMÀRIA (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (3r cicle) 1. Prendre consciència de que la informació es pot obtenir a partir de diverses fonts, una d'aquestes mitjançant l'ordinador. 2. Realitzar dibuixos utilitzant un programa senzill. 3. Escriure paraules i petites frases amb un processador de text senzill. 1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de l'ordinador. 2. Confeccionar una imatge utilitzant un programa senzill de dibuix. 3. Crear i editar un text. 4. Accedir a informació que es trobi en un suport de cd-rom autoarrancable. 5. Accedir a pàgines web prèviament seleccionades (Carpeta preferits). 1. Prendre consciència de la importància de les TIC com a instrument de treball i recurs d'aprenentatge. 2. Fer creacions pròpies amb un programa de dibuix senzill. 3. Crear i editar un document usant les eines d'edició de text cada vegada més complexos. Extreure una informació concreta d'un cd-rom autoarrancable. 4. Inserir una imatge en un document. 5. Elaborar una presentació multimèdia senzilla. 6. Extraure una informació completa a partir d'un cd-rom autoarrancable. 7. Usar un navegador d'Internet i accedir a una informació concreta. 8. Utilitzar un cercador per accedir a una informació a partir d'un mot clau. 1. Comprendre la importància d'utilitzar les TIC com una eina més de treball i recurs d'aprenentatge. 2. Redactar, revisar, editar i guardar la informació obtinguda a partir de les fonts utilitzades. 3. Iniciar-se en la elaboració de pàgines Web. 4. Conèixer les diferents fonts per cercar i recuperar informació: enciclopèdies digitals, diccionaris, CD educatius, Internet.... 5. Utilitzar els buscadors. 21
 22. 22. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER ÀMBITS ÀMBIT : Com Eina de Comunicació ED. INFANTIL (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (1r cicle) ED. PRIMÀRIA (2n cicle) ED. PRIMÀRIA (3r cicle) 1. Realitzar comparacions senzilles entre el telèfon i el correu electrònic. 1. Prendre consciència de la possibilitat de comunicar-se a través d'internet. 2. Establir una comunicació senzilla entre dos persones. 1. Prendre consciència de la possibilitat de comunicar-se per mitjà d'internet. 2. Establir una comunicació senzilla entre dos persones. 3. Participar en un xat. 1. Conèixer i utilitzar els diferents tipus de comunicació: correu, xat, fòrum. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER CICLES ED. INFANTIL – 2n CICLE DESTRESES BÀSIQUES COM INSTRUMENT DE TREBALL I RECURS D'APRENENTATGE COM EINA DE COMUNICACIÓ - Engegar l'ordinador. -Encendre els altaveus. -Usar el ratolí per assenyalar i fer clic. -Iniciar-se a l'ús del teclat. -Imprimir a la icona d'imprimir. -Conèixer i anomenar el elements bàsics: ratolí, teclat, ordinador i impressora. -Prendre consciència de que la informació es pot obtenir a partir de diverses fonts, una d'aquestes és l'ordinador. -Realitzar dibuixos utilitzant un programa senzill. -Escriure paraules i petites frases amb un processador de text senzill. 1. Realitzar comparacions senzilles entre el telèfon i el correu electrònic. 22
 23. 23. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER CICLES ED. PRIMÀRIA – 1r CICLE DESTRESES BÀSIQUES COM INSTRUMENT DE TREBALL I RECURS D'APRENENTATGE COM EINA DE COMUNICACIÓ 1. Engegar l'ordinador. 2. Tancar l'ordinador. 3. Continuar amb l'ús del teclat. 4. Imprimir des de la icona. 5. Obrir i tancar una aplicació des de l'escriptori. 6. Conèixer i anomenar els elements bàsics de l'ordinador, així com alguns perifèrics que l'envolten: impressora, torre, monitor, altaveus i auriculars. 1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de l'ordinador. 2. Confeccionar una imatge utilitzant un programa senzill de dibuix. 3. Crear i editar un text. 4. Accedir a informació que es trobi en un suport de cd-rom autoarrancable. 5. Accedir a pàgines web prèviament seleccionades (Carpeta preferits). 1. Prendre consciència de la possibilitat de comunicar-se a través d'internet. 2. Establir una comunicació senzilla entre dos persones. 23
 24. 24. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER CICLES ED. PRIMÀRIA – 2n CICLE DESTRESES BÀSIQUES COM INSTRUMENT DE TREBALL I RECURS D'APRENENTATGE COM EINA DE COMUNICACIÓ 1. Engegar l'ordinador i entrar com a usuari de xarxa. 2. Tancar l'ordinador. 3. Guardar i imprimir un document. 4. Obrir programes a partir del menú Inici. 5. Anomenar les diferents parts de l'ordinador i perifèrics. 6. Crear una carpeta. 7. Recuperar un document d'una carpeta. 8. Inserir un Cd-Rom i un disquet en el lector i accedir al seu contingut. 9. Identificar les diferènciesentre l'ús del disc dur, de disquets i de Cd-Rom. 10. Conèixer els elements bàsics de la navegació per Internet. 11. Usar l'ordinador de forma segura i responsable. 1. Prendre consciència de la importància de les TIC com a instrument de treball i recurs d'aprenentatge. 2. Fer creacions pròpies amb un programa de dibuix senzill. 3. Crear i editar un document usant les eines d'edició de text cada vegada més complexos. Extreure una informació concreta d'un cd-rom autoarrancable. 4. Inserir una imatge en un document. 5. Elaborar una presentació multimèdia senzilla. 6. Extraure una informació completa a partir d'un cd- rom autoarrancable. 7. Usar un navegador d'Internet i accedir a una informació concreta. 8. Utilitzar un cercador per accedir a una informació a partir d'un mot clau. 1. Prendre consciència de la possibilitat de comunicar-se per mitjà d'internet. 2. Establir una comunicació senzilla entre dos persones. 3. Participar en un xat. 24
 25. 25. PLA D’US DE LES TIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TIC: SEQÜENCIACIÓ PER CICLES ED. PRIMÀRIA 3r. CICLE DESTRESES BÀSIQUES COM INSTRUMENT DE TREBALL I RECURS D'APRENENTATGE COM EINA DE COMUNICACIÓ 1. Domini bàsic d'un programa de tractament de textos: a) Utilitzar el procediment “d'enganxar i copiar”. b) Seleccionar una imatge de diferents suports (disquets CD, Internet...) c) Tractament d’una imatge. d) Inserir una imatge o taula en un document. e) Enregistrar un documnet en un disquet a més del disc dur. 2. Utilitzar l'explorador de windows. 3. Comprendre la necessitat de fer còpies de seguretat i ser capaços de fer-les. 4. Comprendre els elements d'Internet: modem, línea telefònica i servidor. 5. Utilitzar els elemets de navegació per Internet. 6. Identificar els mecanismes de busca. 7. Conèixer els elements del correu electrònic. 8. Classificar en carpetes els missatges rebuts. 9. Enviar un fitxer adjunt. 10. Usar l'ordinador de forma segura i responsable. 1. Comprendre la importància d'utilitzar les TIC com una eina més de treball i recurs d'aprenentatge. 2. Redactar, revisar, editar i guardar la informació obtinguda a partir de les fonts utilitzades. 3. Iniciar-se en la elaboració de pàgines Web. 4. Conèixer les diferents fonts per buscar i recuperar informació: enciclopèdies digitals, diccionaris, CD educatius, Internet.... 5. Utilitzar els buscadors. 1. Conèixer i utilitzar els diferents tipus de comunicació: correu, xat, fòrum. 25
 26. 26. PLA D’US DE LES TIC. INDICADORS DE LOGRO DE LA COMPETÈNCIA TRATAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL INDICADORS DE LOGRO 1R CICLE INDICADORS DE LOGRO 2N CICLE INDICADORS DE LOGRO 3R CICLE 1.-Redacta textos orals sobre la vida quotidiana utilitzant informacions tretes de suports digitals. 2.- Accedeix a l’ordinador per buscar informació bàsica, textual i icònica, sobre el medi físic proper i l’activitat humana que es desenvolupa. 3.- Exposa l’ús que fa en l’entorn familiar dels aparells i jocs electrònics i estima si són beneficioses o perjudicials per la salut i el benestar personal. 4.- Planteja problemes o questions relacionades amb les encessitats bàsiques dels ciutadans i proposa solucions utilitzant formes de presentació en support digital. 1.- Explica amb diferents suports ( textual, numèric, gràfic …) determinats aspectes rellevants de la vida quotidiana i l’evolució que han experimentat en els darrers anys. 2.- Accedeix a les TIC per obtenir i comunicar informació sobre fets o fenòmens naturals i socials que afectin o siguin actualitat en la comunitat. 3.- Valora l’ús responsble de diferents suports i recursos digitals per l’accés a la informació i al desenvolupament d’activitats d’oci personal. 4.- Utilitza suports tecnològics per plantejar i resoldre situacions o problemes relacionats amb l’ús dels recursos naturals, els servicis i altres i valora el paper actiu i responsable que ha de tenir com a consumidor responsable. 1.- Compren i produeix textos i informacions en diferents còdigs i formats digitals relacionats amb l’activitat acadèmica i social. 2.- Busca, selecciona i organitza informacions procedents de diferents mitjans relacionats amb situacions quotidianes i escolars utilitzant de forma habitual els procediments de planificació i revisió dels textos, utilitzant diferents models i aportant exemples i els representa en difrents suports : textual, icónico, visual i gràfic. 3.- Valora la desigualdat existent entre les persones i determinats grups socials en relació amb l’accés i l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, analitza conseqüències de la utilització inadequada i ofereix propostes d’un ús adequat de les noves tecnologies. 4.a.- Elabora i presenta informes o documents en diferents llengües i suports electrònics, sobre situacions o problemes de la vida quotidiana fent ús dels recursos tecnològics relacionats amb la informació i la comunicació. 4.b.- Valora críticament el paper actiu i responsable que ha de tenir en l’ús de les noves tecnologies. 26
 27. 27. PLA D’US DE LES TIC. 27
 28. 28. PLA D’US DE LES TIC. B. COMPETÈNCIA DIGITAL. C. COMPETÈNCIA DIGITAL I LES ÀREES CURRICULARS. D. COMPETÈNCIA DIGITAL I ELS PROJECTES DEL CENTRE. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL DEFINICIÓ: Habilitat per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar –la en coneixements. Implica ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva al seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seues fonts. 28
 29. 29. PLA D’US DE LES TIC. DIMENSIONS HABILITATS 1. Cercar, obtenir, processar i comunicar informació. 1.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques. Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un ordinador. - Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques. - Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació. - Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware. - Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles. 2.- Recerca i tractament de la informació Habilitats per localitzar, organitzar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, contrastar la seua validesa i combinar la informació obtinguda. - Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor. - Dominar les pautes de descodificació i transferència. - Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos 2. Transformar la informació en coneixement. 3.- Coneixement i aplicació. Habilitats per: - Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat. - Resoldre problemes de forma real de manera eficient. - Prendre decisions. - Treballar en entorns cooperatius. - Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci. - Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques. - Processar i gestionar adequadament la informació. - Comprendre i integrar la informació. 3. Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. 4.- Comunicar la informació. Habilitats per: - Comunicar la informació i els coneixements. - Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se. - Emprar diferents recursos expressius a més d eles TICs. - Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual. - Generar creacions responsables i creatives. 29
 30. 30. PLA D’US DE LES TIC. ÀREES TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL CATALÀ VOCABULARIESPECÍFICDEL’ÀREA.ALFABRTIZACIÓNDIGITAL.AMPLIACIÓDECONEIXEMENTS.RECERCAD’INFORMACIÓ. - Recerca, comprensió, selecció i tractament de la informació. - Ús social i col·laborador de l’escriptura. - Composició de textos: Planificació/elaboració/revisió.CASTELLÀ ANGLÈS - Comunicació en temps real amb altres persones. - Accés a la informació. - Contextos reals i funcionals de comunicació. MATEMÀTIQUES - Comprensió d’informacions amb quantitats o mesures. - Llenguatges gràfics i estadístics. - Ús de calculadores i eines tecnològiques. CONEIXEMENT DEL MEDI - Procediments que requereixen codis, formats i llenguatges diversos per a ser interpretats. EDUCACIÓ ARTÍSTICA - Demostració de processos. - Aproximació a la creació de produccions artístiques. - Anàlisi de la imatge i del so i dels seus missatges. - Disseny de situacions creatives. EDUCACIÓ FÍSICA - Valoració crítica dels missatges referits al cos. EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS Procediments que requereixen codis, formats i llenguatges diversos per a ser interpretats. PROJECTES DEL CENTRE Programació CCBB, Escoles en Xarxa, Projecte ecoambiental, Sa Revista, Comenius, Seccions Europees. - Recerca, comprensió, selecció i tractament de la informació. - Ús social i col·laborador de l’escriptura. - Composició de textos: Planificació/elaboració/revisió. - Comunicació en temps real amb altres persones. - Accés a la informació. - Contextos reals i funcionals de comunicació. - Aproximació a la creació de produccions artístiques. - Anàlisi de la imatge i del so i dels seus missatges. - Disseny de situacions creatives. 30
 31. 31. PLA D’US DE LES TIC. E. COMPETÈNCIA DIGITAL I EL TRACTAMENT DE LES NESE. 6.- METODOLOGIA. A.- METODOLOGIA. Basada en la innovació i integració: Eina que facilita l’aprenentatge i el desenvolupament. Professorat que treballa cooperativament. Aprenentatge cooperatiu. Alumne és el centre de l’activitat. Eina que afavoreix la integració. B.- ADQUISICIÓ DE DESTRESES BÀSIQUES DIGITALS: Les sessions de TIC poden ser impartides pel tutor/a o un membre del cicle de la Comissió de TIC. TREBALL ESPECÍFIC DE COMPETÈNCIA DIGITAL: A l’aula d’informàtica per: - Alumnes d’Educació Infantil. Es desdoblarà el grup i assistiran a l’aula d’informàtica amb un professor, en un principi en petits grups ( 5 alumnes) i després fins arribar a la meitat de la classe. Les destreses bàsiqeus a treballar són les que estan exposades al Pla més activitats relacionades amb el monogàfic del centre. - Alumnes del 1r cicle d’EP, les sessions d’informàtica seran quincenals, es desdoblarà el grup en dos una meitat farà artística en anglès ( seccions europees) i l’altra informàtica. Les destreses bàsiqeus a treballar són les que estan exposades al Pla més activitats relacionades amb el monogàfic del centre. - Alumnes del 2n cicle d’EP, les sessions d’informàtica seran quincenals, en anglès ja que els grups es desdoblaran en dos, un farà artística en anglès i l’altre informàtica en anglès. (Ampliació de seccions europees). Els alumnes en el darrer trimestre iniciaran el trball amb miniportàtils per familiaritzar-se. SESSIONS A L’AULA ORDINÀRIA. - Alumnes del 3r cicle, les sessions d’informàtica seran amb tot el grup, amb els miniportàtils i amb dos professors a l’aula, el coordinador de TIC i el professor tutor. La sessió correspondrà a una sessió de català. C.- RECURS CURRICULAR A LES ÀREES I/O TREBALL INTERDISCIPLINAR: El professorat podrà disposar del material necessari per a poder programar activitats de qualsevol de les àrres. - Aula d’anglès: Estarà dotada de 5 d’ordinadors i PDI per a utilitzar com a recurs específic. Els alumnes del 3r cicle podran utilitzar els seus miniportàtils. 31
 32. 32. PLA D’US DE LES TIC. - Aula de música: estarà dotada de PDI i un ordinador per a utilitzar a l’aula. - Aula d’acolliment: estarà dotada amb un ordinador amb connexió a internet. - Aula de suport. Estarà dotada de dos ordinadors pels alumnes i utilització del professorat, més d’una impressora multifunció. - Aules amb alumnes nese, sempre que sigui possible es dotarà a les aules amb alumnes nese amb un ordinador a l’aula. - Aules del 1r cicle tindran 1 ordinador i una PDI. - Aules del 2n cicle estaran dotades d’un miniportàtil amb connexió a la wifi. - Aules d’Infantil: estaran dotades d’un ordinador per realitzar el racó o taller d’informàtica. - Laboratori estarà dotat d’un ordinador i PDI per a utilitzar per Educació Infantil. - L’aula d’informàtica tindrà assignada una sessió setmanal per a cada grup del 2n cicle per a poder utilitzar els ordinadors i la PDI. D.- UTILITZACIÓ EN PROJECTES DEL CENTRE: Utilitzar en els projectes del centre: - Centre ecoambiental: utilització en el punt verd. - Apadrinament lector. Utilització dels miniportàtils per part dels alumnes del 3r cicle durant el tercer trimestre per presentar lectures als alumnes del 1r cicle. - Animació lectora: utilitzar en la sessió de lectura. - Projecte de seccions europees. - Projecte PROA. - Revista escolar. - Projecte de música: Què sona a Puig d’en Valls. - Projectes Europeus (Comenisu, ...). 7.- RECURSOS: A.- PROGRAMES EDUCATIUS. B.- LLISTAT DE SOFWARE ACTUALMENT EN ÚS I RECOMANACIONS PER ATENDRE LA DIVERSITAT. C.- DISPONIBILITAT DE RECURSOS TIC PER ALUMNES NESE D.- PÀGINA WEB DEL CENTRE. 8.- AVALUACIÓ. A.- AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL. 32
 33. 33. PLA D’US DE LES TIC. ALUMNES A.1. INDICADORS DE LOGRO DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL. INDICADORS DE LOGRO 1R CICLE INDICADORS DE LOGRO 2N CICLE INDICADORS DE LOGRO 3R CICLE 1.-Redacta textos orals sobre la vida quotidiana utilitzant informacions tretes de suports digitals. 2.- Accedeix a l’ordinador per buscar informació bàsica, textual i icònica, sobre el medi físic proper i l’activitat humana que es desenvolupa. 3.- Exposa l’ús que fa en l’entorn familiar dels aparells i jocs electrònics i estima si són beneficioses o perjudicials per la salut i el benestar personal. 4.- Planteja problemes o questions relacionades amb les encessitats bàsiques dels ciutadans i proposa solucions utilitzant formes de presentació en support digital. 1.- Explica amb diferents suports ( textual, numèric, gràfic …) determinats aspectes rellevants de la vida quotidiana i l’evolució que han experimentat en els darrers anys. 2.- Accedeix a les TIC per obtenir i comunicar informació sobre fets o fenòmens naturals i socials que afectin o siguin actualitat en la comunitat. 3.- Valora l’ús responsble de diferents suports i recursos digitals per l’accés a la informació i al desenvolupament d’activitats d’oci personal. 4.- Utilitza suports tecnològics per plantejar i resoldre situacions o problemes relacionats amb l’ús dels recursos naturals, els servicis i altres i valora el paper actiu i responsable que ha de tenir com a consumidor responsable. 1.- Compren i produeix textos i informacions en diferents còdigs i formats digitals relacionats amb l’activitat acadèmica i social. 2.- Busca, selecciona i organitza informacions procedents de diferents mitjans relacionats amb situacions quotidianes i escolars utilitzant de forma habitual els procediments de planificació i revisió dels textos, utilitzant diferents models i aportant exemples i els representa en difrents suports : textual, icónico, visual i gràfic. 3.- Valora la desigualdat existent entre les persones i determinats grups socials en relació amb l’accés i l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, analitza conseqüències de la utilització inadequada i ofereix propostes d’un ús adequat de les noves tecnologies. 4.a.- Elabora i presenta informes o documents en diferents llengües i suports electrònics, sobre situacions o problemes de la vida quotidiana fent ús dels recursos tecnològics relacionats amb la informació i la comunicació. 4.b.- Valora críticament el paper actiu i responsable que ha de tenir en l’ús de les noves tecnologies. A.2.- INSTRUMENTS: - Observació directa en les sessions de TIC. - Avaluació de les activitats TIC. - Full de seguiment. - Activitats de les diferents àrees. PROFESSORS/ES 33
 34. 34. PLA D’US DE LES TIC. Per ajudar a reflexionar al professorat i avançar en l’ús eficient de recursos, a final de curs ompliran la següent graella. Com millorar les competències dels docents. Elena Cano. GRAÓ. COMPETÈNCIA DIGITAL a Grau d’adquisició (de l’1 al 5) b Importànci a per a la meva feina (si/no) c Possibilitat d’aprende -la (si/no) d Priorització Cerca i selecció d’informació a través d’internet. Disposar de criteris per avaluar la habilitat de la informació que es troba. Ús bàsic dels navegadors: navegar per Internet (emmagatzemar, recuperar i imprimir informació). Utilitzar els cercadors per localitzar informació específica a Internet. Tenir clar l’objectiu de cerca i navegar en itineraris rellevants per a la feina que es vulgui dur a terme (no navegar sense rumb). Comunicació interpersonal i treball de col·laboració en xarxes. Conèixer les normes de cortesia i correcció en la comunicació per la xarxa. Enviar i rebre missatges de correu electrònic, organitzar la llibreta d’adreces i saber adjuntar arxius. Fer servir amb responsabilitat les TIC com a mitjà de comunicació interpersonal en grups ( xats, fòrums ...). Processament de textos. Conèixer la terminologia bàsica sobre editors de text (format de lletra, paràgraf, marge ...). Utilitzar les funcions bàsiques d’un processador de textos (redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los). Estructurar internament els documents (copiar, tallar i enganxar). Donar format a un text (tipus de lletra, marge ...). Inserir imatges i altres elements gràfics. Utilitzar els correctors ortogràfics per assegurar la correcció ortogràfica. Conèixer l’ús del teclat. Tractament d ela imatge. Utilitzar les funcions bàsiques d’un editor gràfic (fer dibuixos i gràfics senzills, emmagatzemar i imprimir el treball9. Utilització del full de càlcul. Conèixer la terminologia bàsica sobre fulls de càlcul (files, columnes, cel·les, dades i fòrmules ...). Utilitzar les funcions bàsiques d’un full de càlcul (fer càlculs senzills, ajustar el format, emmagatzemar, imprimir ...). Ús de bases de dades. Saber què és i per a què serveix una base de dades. Consultar bases de dades. Introduir noves dades a una base de dades a través d’un 34
 35. 35. PLA D’US DE LES TIC. formulari. Entreteniment i aprenentatge amb les TIC. Controlar el temps que es dedica a l’entreteniment amb les TIC i el seu poder d’addicció. Conèixer les múltiples fonts d’informació que proporciona Internet (biblioteques, cursos, materials formatius, premsa ...). Telegestions. Conèixer les precaucions que cal seguir per fer les telegestions monetàries, donar o rebre informació ... Conèixer l’existència de sistemes de protecció per a les telegestions (signatura electrònica, privacitat, encriptació, llocs segurs ...). Actitud general davant les TIC Desenvolupar una actitud oberta i crítica davant les noves tecnologies (continguts, entreteniments, ...). Estar prefisposat a l’aprenentatge continu i a l’actualització permanent. Evitar l’accés a informació conflictiva i/o il·legal. B.- AVALUACIÓ DEL PLA D’ÚS DE LES TIC. INDICADORS DE L’AVALUACIÓ. Grau d’adquisició (de l’1 al 5) Respecte al treball en xarxa: - Es participa en fors i xarxes d’interés educatiu. - Hi ha intercanvi de materials i experiències amb professorat d’altres centres, amb companys del mateix centre i altres institucions. - És eficaç la pàgina web. Respecte al currículum: - Hi ha millora del curriculum. - Hi ha millora o canvis en les estratègies d’ensenyament. - S’afavoreix la interdiciplinarietat. - Es desenvolupen nous projectes i continguts. - S’integren les TIC en les activitas d’ensenyament. Respecte a l’ús de les TIC : - Participa l’alumnat en les activitats amb TIC. - Participa el professorat utilitzant les TIC a l’aula : Preparant les classes, preparant o elaborant materials, com a recolzament a l’aula. a la tutoria: avaluació, gestió de la tutoria. - Formació: activitas de formació respecte a funcionament de programes ( processadors de textos, paint,…) internet, ús pedagògic de les TIC, ús d eles TIC per accions administratives o gestió educativa. 35
 36. 36. PLA D’US DE LES TIC. - Qualitat de la formació rebuda. - Repercusió de la utilització de les TIC en la comunitat educativa Respecte a l’equipament i els recursos: - Augment de l’equipament. - Adequació de la ubicación dels equipaments i l’accessibilitat. - Adequació del servei tècnic. - Estat de l’equip: antigüetat, utilització. - Varietat de software. - Rapidessa i connectivitat a Internet C.- REVISSIÓ I SEGUIMENT DEL PLA D’ÚS DE LES TIC. La comissió de TIC és l’encarregada de valorar el desenvolupament del Pla d’ús trimestralment en cada etapa educativa. Elaborar per cicles una valoració a final de curs per incloure en la memòria. Els cicles valoraran els aspectes sobre TIC incluits a la PGA. http://www.cbib.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=74:moodletac-compet %C3%A8ncia-digital-i-tractament-de-la-informaci%C3%B3 36

×