Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Projekta izstrāde

Descargar para leer sin conexión

LU studentu padome mani uzaicināja pastāstīt jauniešiem "KAS IR PROJEKTS". Tad nu lūk, sagatavoju materiālu, balstoties uz teoriju & praksi, un 22.10.2010. stāstīju par projekta raksturīgākajām iezīmēm, dzīves ciklu, projekta pieteikumu un tā būtiskākajām sastāvdaļām, kā vadlīnijas palīdz projekta izstrādē, kā arī sniedzu ieteikumus projektu izstrādē, u.c.
Enjoy it! 0:)

LU studentu padome mani uzaicināja pastāstīt jauniešiem "KAS IR PROJEKTS". Tad nu lūk, sagatavoju materiālu, balstoties uz teoriju & praksi, un 22.10.2010. stāstīju par projekta raksturīgākajām iezīmēm, dzīves ciklu, projekta pieteikumu un tā būtiskākajām sastāvdaļām, kā vadlīnijas palīdz projekta izstrādē, kā arī sniedzu ieteikumus projektu izstrādē, u.c.
Enjoy it! 0:)

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Projekta izstrāde (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Projekta izstrāde

 1. 1. Projekta izstrāde Edgars Grigorjevs Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011 E-pasts: alianse@nvo.lv GSM: 297 15 791 Tālr. 67 84 64 64 Skype: elpa_riga www.NVO.lv 22.01.2010.
 2. 2. Kas ir PROJEKTS ? • Oksfordas angļu valodas vārdnīcas definīcija: Projekts ir individuāls vai kopīgs pasākums, kas tiek uzmanīgi plānots un projektēts, lai sasniegtu konkrētu mērķi. • Starptautiskā standarta ISO 10 006 definīcija: Projekts ir process, ko veido koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir noteikti sākuma un beigu termiņi un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis jāsasniedz, iekļaujoties atvēlētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros. • Vārds “projekts” pirmo reizi izmantots 16.gs. un tulkojumā no latīņu valodas (projicere) tas nozīmē “uz priekšu mests” (izejas punkts, grūst sevi uz priekšu, ceļā uz mērķi) Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 3. 3. • Tradicionāli ar jēdzienu “projekts” skaidro secīgu pasākumu kopumu, kas veicami noteiktā laika periodā, noteikta finansējuma robežās, noteiktu mērķu sasniegšanai, lai uzlabotu faktisko situāciju. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 4. 4. Projektu raksturīgākās iezīmes • Reālistiski un mērķorientēti - formulētajiem mērķiem ir jābūt sasniedzamiem (jāņem vērā prasības, pieejamie resursi, u.tml.). • Resursu ierobežotība - laikā un telpā (sākums un beigas, konkrētā vietā ar konkrētu kontekstu), finansēs, cilvēkos, u.c. • Unikāli un inovatīvi - visi projekti rodas no jaunām idejām un ir vienreizīgi, savdabīgi, radoši, ar jauninājumiem risinājumos! • Projekti ir piedzīvojums - katrs projekts ir atšķirīgs un jauns. Tie vienmēr ietver zināma veida nenoteiktību un risku. • Sastāv no dažādiem elementiem – plānošana, sagatavošana, īstenošana, novērtēšana, valorizācija (rezultātu izplatīšana). • Projekti ir kopēji - projekti tiek izstrādāti kopēju pūļu rezultātā. Tos vada komandas, tajos ir iesaistīti dažādi partneri, tiek gādāts par citu cilvēku vajadzību apmierināšānu. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 5. 5. Projekta ideja un tās definēšana Rezultātu izplatīšana un izmantošana (PLĀNOŠANA) (VALORIZĀCIJA) Resursu piesaiste un Rezultātu analīze pieteikuma izstrāde (NOVĒRTĒŠANA) (SAGATAVOŠANA) Aktivitāšu ieviešana (ĪSTENOŠANA) Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 6. 6. Projekts nav tikai viens/daži pasākumi, bet gan cikls! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 7. 7. Projekta pieteikums • Projekta pieteikums ir o kādam konkrētam finansētājam sagatavots atbalsta pieprasījums iecerētā projekta īstenošanai; o dokuments, kuru finansētājs izskata, lai lemtu par atbalsta piešķiršanu konkrētam projektam; o daudziem fondiem un uzņēmumiem pieteikumi ir jāiesniedz uz noteiktas projektu pieteikumu veidlapas, atbilstoši to noformēšanas un iesniegšanas kārtībai un vadlīnijām. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 8. 8. Pirms pieteikuma izstrādes • Obligāti izpēti konkrētā finansētāja nosacījumus (kuram vēlies projektu iesniegt) – vadlīnijas jeb noteikumi, kas nosaka līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma, pieteikuma izstrādes un atskaišu iesniegšanas kārtību, u.c. • Atbildi uz jautājumiem: o Vai projekta ideja atbilst finansētāja izvirzītajiem kritērijiem (prioritātes, atbalstāmās aktivitātes, iesniedzējs, u.tml.) un vai projekta ideja patiesi ir īstenojama (reāla)? o Vai ir skaidri finansēšanas nosacījumi (finansējuma apmērs, līdzfinansējuma nepieciešamība, avansa maksājumi)? o Vai projekts un tā mērķis atbilst tavas organizācijas misijai? o Vai organizācijai ir atbilstoša kapacitāte un resursi, lai projektu ieviestu? o Vai organizācija paspēs laikā sagatavot projektu? Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 9. 9. Projekta pieteikuma sagatavošana • Pieteikuma vispārējās sastāvdaļas (ja nav veidlapas !): o Kopsavilkums (nosaukums, kontakti, īss satura atstāsts) o Projekta iesniedzēja apraksts o Situācijas un problēmu apraksts (nepieciešamības pamatojums) o Mērķi, Uzdevumi, Mērķauditorija o Īstenošanas aktivitātes o Aktivitāšu ieviešanas laika grafiks o Plānotie rezultāti un to novērtēšanas apraksts o Projekta ilgtspējas raksturojums o Ieviešanas personāls o Publicitāte (iekšējā un ārējā komunikācija) o Budžets o Pielikumi (darbinieku CV / scenāriji / skices, u.c.) Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 10. 10. Situācijas un problēmu apraksts (nepieciešamības pamatojums) • Šajā sadaļā jums jāpierāda, ka jūsu projekts ir nepieciešams, jo tas risina kādu tiešām pastāvošu un aktuālu problēmu. Sniedziet konkrētu informāciju par šīs problēmas esamību, mērogu un aktualitāti (precīzi definējiet problēmu)! • Ne vienmēr finansētājs orientējas sfērā, kuru gatavojas atbalstīt, tādēļ aprakstam jābūt precīzam un saprotamam. • Pēc iespējas izmantojiet statistiku, atsaucieties uz pētījumiem. Sniedziet informāciju par to, kas līdz šim darīts šajā laukā. • Norādiet tieši jūsu projekta iespējamo ieguldījumu problēmas risināšanā. Pamatojiet, ar ko tieši jūsu piedāvātā ideja ir vienreizēja un netradicionāla. • Šī ir pieteikuma svarīgākā daļa (tai jābūt konkrētai un skaidrai, bez liekas informācijas)! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 11. 11. Definējot problēmu, var modelēt problēmu koku: Piemērs: Jauniešu ekonomiskā migrācija Sekas Straujš bezdarba līmeņa pieaugums Finanšu trūkums valstī Juridisko un privātpersonu ekonomiskās Problēma aktivitātes mazināšanās Latvijā Valsts pārvaldes bezatbildība Cēlonis Ekonomiskā krīze Latvijā Vispārējā ekonomiskā krīze pasaulē Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 12. 12. Projekta mērķi • Projekta vispārīgie ilgtemiņa mērķi atspoguļo KĀ organizācija vēlas ietekmēt sabiedrību, tās daļu. • Projekta tiešie mērķi parāda KO tieši organizācija ir iecerējusi sasniegt konkrētajā projektā. • Mērķi parāda KO un KĀPĒC organizācija vēlas sasniegt (kādas pārmaiņas, vispārējā virzība, kā ietekmēt sabiedrību..). • Formulējot mērķus, izmantojiet atslēgasvārdus (sekmēt, rosināt, veicināt, uzlabot, ietekmēt...). • Mērķi nav tieši novērtējami jeb simtprocentīgi izpildāmi! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 13. 13. Projekta uzdevumi • Projekta uzdevumi nosaka, kas konkrēti tiks paveikts projekta ietvaros, lai tuvinātos izvirzītajam mērķim. • Projekta uzdevumiem jābūt: o konkrētiem; o ar precīzi formulētu paredzamo galarezultātu; o izpildāmiem konkrētā laikposmā. • Uzdevumi pierāda, ka jums ir pilnīgi skaidrs, ko jūs gribat panākt, un ka jums ir kritēriji, pēc kuriem novērtēt rezultātus. • Tieši no projekta uzdevumu formulējuma atkarīga finansētāja izpratne par jūsu projekta saturu un apjomu! • Uzdevumu formulējumā vajadzētu lietot konkrētus kvantitatīvus un kvalitatīvus lielumus. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 14. 14. Mērķauditorija • Mērķauditorija ir tie cilvēki, ko ar konkrēto projektu vēlas sasniegt un uzrunāt. • Mērķauditoriju var dalīt dažādi – pēc vecuma, dzimuma, ģeogrāfiskās piederības, dzīves stila, utt. • Var norādīt tiešo un netiešo mērķauditoriju (atkarībā no projekta plašuma). Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 15. 15. Aktivitāšu ieviešanas laika grafiks Laiks / I II III IV .... Aktivitāte A B C D E F ..... Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 16. 16. Plānoto rezultātu apraksts • 1. rezultāts: ...... Kvantitatīvais novērtējums: ....... Kvalitatīvais novērtējums: ........ Pārbaudes avoti: ......... • 2. rezultāts: ...... Kvantitatīvais novērtējums: ....... Kvalitatīvais novērtējums: ........ Pārbaudes avoti: ......... Rezultātu valorizācija.... Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 17. 17. Ilgtspējas apraksts • Projektu finansētājus uztrauc līdzekļu ieguldījums īslaicīgā iniciatīvā, kas sniegusi ātri iznīkstošus „augļus”. • Tādēļ tiek sagaidīts saprātīgs un pārdomāts projekta ilgtspējas apraksts – paliekoši rezultāti un ideju turpināšanās pēc projekta termiņa beigām. • Labs ilgtspējas rādītājs ir projektā iesaistītie partneri – citas nevalstiskās organizācijas, augstskolas, pētnieciskie institūti, pašvaldības, uzņēmēji... Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 18. 18. Projekta ieviešanas personāls • Šajā sadaļā jānorāda: o Detalizēts darba grupas apraksts; o Veicamie uzdevumi un kompetences; o Darbinieku izvēles principi; o Ieviešanas organizācijas forma; o Kas veiks uzraudzību un īstenošanas kvalitātes novērtēšanu; o U.c. • Šajā daļā jums jāpierāda, ka organizācijas darbiniekiem ir pietiekama kompetence un kas ir vispiemērotākie kandidāti šī projekta īstenošanai. • Projekta pielikumā jāpievieno personāla CV! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 19. 19. Uzdevuma devējs - biedrības valdes priekšsēdētājs Projekta vadītājs Grāmatvedis Projekta uzraudzības komiteja: Apmācību Sabiedrisko attiecību Biedrības valdes koordinators speciālists loceklis; Biedrības revidents; Finansētāju pārstāvji. Lektori / Konsultanti Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 20. 20. Publicitāte • Iekšējā komunikācija: Kā informācija cirkulē projekta komandā? • Ārējā komunikācija: o Vai projektam ir nepieciešams plašsaziņas līdzekļu atbalsts mērķauditorijas sasniegšanā? (Kāpēc? Kā? Kādos aspektos? Var ievietot, piemēram, mediju plānu); o Kā tiks nodrošināta projekta, tā aktivitāšu informācijas izplatīšana un kādos kanālos? o Reklāmas & SA aktivitātes. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 21. 21. Projekta resursu plānošana Nepieciešamie Atbildīgais / Aktivitāte resursi Veicējs A Finanses B Cilvēki C Informācija D Materiāli E Tehnoloģijas Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 22. 22. Projekta budžets • Projekta budžets (tāme) ir sīks projekta apraksts finansiālā izteiksmē. • Budžetu sāk veidot, kad precīzi ir zināmas o visas projekta aktivitātes; o aktivitāšu izpildes laiks; o aktivitātēm piesaistītie resursi (materiāli, cilvēki, u.c.); o finansējuma modelis. • Tāmes sadaļā IZDEVUMI pēc iespējas detalizētāk jāatspoguļo projekta kopējās reālās izmaksas. • Visi projektam piesaistītie finansu līdzekļi (pašfinansējums, citu finansētāju ieguldījums, ienākumi no biļetēm, pārdotajiem grāmatu eksemplāriem u.c.) veido tāmes sadaļu – IEŅĒMUMI. • Ieņēmumu un izdevumu summai jābūt vienādai! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 23. 23. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 24. 24. Kā finansētāja vadlīnijas palīdz projekta izstrādē? • Finansētāja programmas mērķi un prioritātes ir špikeris, kurš pasaka priekšā, kādā virzienā projekts var tikt attīstīts. • Vērtēšanas kritēriji pasaka priekšā uz kādiem jautājumiem jums ir jāatbild savā pieteikumā. • Dokumentu paraugi pasaka priekšā, kādas administratīvās procedūras jums būs jāievēro un kādi pasākumi jāīsteno (piemēram, vai būs nepieciešams audits, kādi publicitātes pasākumi jāīsteno, u.c.). Tos nepieciešams iekļaut projekta aktivitātēs un it īpaši ieplānot budžetā. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 25. 25. Fondu un programmu specifiskās prasības • Projekta atbilstība noteiktām/gadskārtējām prioritātēm; • Attiecināmā teritorija; • Partnerības nosacījumi, partneru atbilstība; • Projekta apjoms un līdzfinansējuma lielums; • Finansējuma saņemšanas kārtība; • Atbalstāmās un neatbalstāmās (attiecināmās un neattiecināmās) izmaksas; • Pieteikuma iesniegšanas kārtība un termiņi; • Aizliegums gūt peļņu; • Dubultā finansējuma aizliegums (“dubultā grāmatvedība”); • Eiropas dimensija (Eiropas pilsonība un dažādības apzināšanās); • U.c. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 26. 26. Partnerība • Labam projektam un tā veiksmīgai ieviešanai partnerību vajadzētu veidot savlaicīgi, jo partneriem, kurus uzaicināt piedalīties savā projektā, ir “jānobriest” dalībai projektā, viņiem jābūt uzticamiem, atbildīgiem un izdarīgiem. • Projektus vērtējot, izņēmumi attiecībā uz partnerību netiek pieļauti. Izvēlieties tikai atbilstošus sadarbības partnerus. • Ja kāda pieejamā programma jums ir interesanta, bet paši uzņemties vadošā partnera lomu nevarat, noskaidrojiet, kura cita organizācija gatavo pieteikumu, vai tās mērķi atbilst jūsu interesēm un piedāvājiet kļūt par partneri? Izmantojiet internetā pieejamās partneru meklēšanas datu bāzes! • Ja jums nav starptautisku projektu ieviešanas pieredzes, sākumā labāk kļūt par partneri citas organizācijas vadītā projektā. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 27. 27. Projekta apjoms, līdzfinansējuma lielums, finansējuma saņemšana • Gatavojot pieteikumu vajadzētu ņemt vērā finansētāja programmas nosacījumus – kāds ir kopējais pieejamā finansējuma apjoms un cik projektus šī programma plāno atbalstīt. • Vienas programmas ietvaros var būt atšķirīgi nosacījumi apakšprogrammu finansējuma apjomam (projekta kopējai minimālajai un maksimālajai attiecināmo izmaksu summai). • Partneriem ar dažādu juridisko statusu var būt atšķirīgi nosacījumi finansējuma apjomam. • Partneriem ar dažādu ģeogrāfisko atrašanās vietu var būt atšķirīgi nosacījumi līdzfinansējuma % apjomam. • Dažas programmas piešķir avansu, dažas atmaksā jau notikušus izdevumus. Avansa apmērs svārstās no 20 - 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 28. 28. Atbalstāmās un neatbalstāmās projekta izmaksas • Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu veidi dažādām finansētāju programmām ir atšķirīgi. • Neizmantojiet vienu un to pašu pieeju dažādu programmu projektos. Rūpīgi iepazīstieties ar katras programmas nosacījumiem. • Dažādām programmām būs atšķirīgas izmaksu aprēķina metodes. Parasti tās tiek norādītas vadlīnijās. • Vienas un tās pašas izmaksas dažādos projektos var tikt dažādi nosauktas un sagrupētas. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 29. 29. Pieteikuma iesniegšana • Atklāts konkurss • Slēgts konkurss • Vairāki/viens konkrēts datums, laiks • Konkrēts laika periods/sezona/cauru gadu • Elektroniski (Kur un kā? Vai jāapstiprina ar e-parakstu?) • Drukātā veidā (Cik eksemplāros? Kā jānoformē?) • Iesniegšanas termiņš & uzsākšanas datums Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 30. 30. Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 31. 31. Ieteikumi • Neuzskatiet, ka jūs zināt visu un nepaļaujieties uz pieņēmumiem! • Neveiciet to jauniešu labā, veiciet to sadarbībā ar tiem! • Nedariet to tāpēc, ka tas ir stilīgi! • Neiesīkstiet pasivitātē vai pesimismā! • Uzziniet to cilvēku viedokļus, kas iesaistīti projektā! • Nevajag iesniegt projektus, kas neatbilst finansētāja prasībām. • Nevajag pieteikumā iekļaut nenozīmīgu informāciju vai milzums daudz dažādu pielikumu, kas neattiecas uz konkrēto projektu. • Nevajag domāt, ka jo vairāk naudas es prasīšu, jo vairāk saņemšu. • Pavirši plānots projekts aizņems 3 x vairāk laika, nekā paredzēts. Rūpīgi plānots projekts aizņems 2 x mazāk laika. • Dariet “to” tajā brīdī, kad tas ir jādara! • Uzdrīkstieties peldēt pret straumi! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791
 32. 32. Ieguldi savu enerģiju darbos, ne vārdos un uzsāc sadarbību jau šodien! Edgars Grigorjevs alianse@nvo.lv www.nvo.lv 67846464, 29715791

×