Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
YYÖÖNNEETTİİMM vvee 
OORRGGAANNİİZZAASSYYOONN 
TTEEOORRİİLLEERRİİ 
1 - 30 
TT..CC.. 
AANNAADDOOLLUU ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESS...
2 - 30
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
- BBiilliimmsseell YYöönneettiimm YYaakkllaaşşıımmıı :: 
FFrreeddeerri...
1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
AA –– BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMII 
•1900’lü yılların ba...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
• Gelişigüzel, herkesin kendi bildiğine değil, bilimsel olarak 
tanıml...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
• Düşük verim değil, maksimum çıktı, 
• Her işe en uygun işgörenin seç...
1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII 
•Temsilcisi, İstanbul do...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
Fayol’a göre bir işletmedeki ffaaaalliiyyeettlleerr bbaaşşllııccaa 
aa...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
((DDeevvaammıı)) 
BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
•• FFaayyooll,, yyuukkaarrııddaa bbeelliirrttiilleenn yyöönneettiimm f...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
•• FFaayyooll,, yyuukkaarrııddaa bbeelliirrttiilleenn yyöönneettiimm f...
1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII 
•Temsilcisi Alman sosyolog Max We...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
((DDeevvaammıı)) 
CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII 
•Sosyal...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
•Karizmatik yetki; toplum içinde bazı kişilerin, liderlerin 
karizmati...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
Bürokratik Yetki 
•Bu yetki tarzı, mal ve hizmet üreten birimler için ...
11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII 
Bürokratik bir örgüt yapısının başlıca özellikleri; 
•Fonksiyonel uzma...
22 –– NNEEOO--KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM 
YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• Bu yaklaşımın en önemli yönü, klasik yönetim yaklaş...
2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• Organizasyon içinde çalışan insan unsurunu anlamak, 
• İnsan yetenekler...
2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• İletişim, algı, liderlik, motovasyon, değişim, anlaşmazlık ve 
çatışmal...
2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
Hawthorne Araştırmaları 
• Harvard Üniversitesi’ne mensup bilim adamların...
2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• Araştırmacılar, “İşyerinin fiziksel koşullarının (ışıklandırma, 
ısıtma...
2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
Davranışsal Yaklaşımla İlgili Diğer 
Modeller 
• Dougles McGregor: X ve Y...
33 –– MMOODDEERRNN YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
Modern Yönetim Yaklaşımları, iki temel ayrıma tabi 
tutulabili...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
SİSTEM YAKLAŞIMI 
• Biyolog, Ludwing von Bertalanffy tarafından 1920’lerde 
g...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
•Sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında 
belirli ilişkiler ...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
Modern Teoriye Göre Organizasyonun, Ana 
kısımları, bağlantı ve ana amaçları ...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
((DDeevvaammıı)) 
Modern Teoriye Göre Organizasyonun, Ana 
kısımları, bağlant...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
DURUMSALLIK YAKLAŞIMI 
• Durumsallık yaklaşımı 1960’lı yıllarda ortaya atılan...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• Bu temel varsayıma göre yöneticilerin önceden 
benimseyebilecekleri hiçbir ...
3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII 
• Durumsallık yaklaşımının özellikle üzerinde durduğu ve 
yöneticilerin yönet...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Yönetim ve Organizasyon Teorileri

23.789 visualizaciones

Publicado el

Yönetim ve Organizasyon Teorileri

Publicado en: Empresariales
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Yönetim ve Organizasyon Teorileri

 1. 1. YYÖÖNNEETTİİMM vvee OORRGGAANNİİZZAASSYYOONN TTEEOORRİİLLEERRİİ 1 - 30 TT..CC.. AANNAADDOOLLUU ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR EENNSSTTİİTTÜÜSSÜÜ PPrrooff..DDrr..DDeenniizz TTAAŞŞCCII EEmmrree AAYYDDIINN 4433775500114466331144 22001144 –– EEsskkiişşeehhiirr
 2. 2. 2 - 30
 3. 3. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII - BBiilliimmsseell YYöönneettiimm YYaakkllaaşşıımmıı :: FFrreeddeerriicckk WWiinnssllooww TTaayylloorr (11885566--11991155)) - YYöönneettiimm SSüürreeccii YYaakkllaaşşıımmıı :: HHeennrryy FFaayyooll (11884411--11992255)) -BBüürrookkrraassii YYaakkllaaşşıımmıı :: KKaarrll EE..MMaaxxiimmiilliiaann WWeebbeerr (11886644--11992200)) 3 - 30
 4. 4. 1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII AA –– BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMII •1900’lü yılların başlarında Amerikalı Frederick Winslow Taylor’un öncülüğünü yaptığı bu yaklaşım, yönetim ve organizasyon alanında genel kabul görmüş ve işletmelerde verimliliği artırma reçetesi olarak görülmüştür. •Kısaca Taylorizm olarak adlandırılan bilimsel yönetim bakış açısının ana ilkeleri şu şekilde özetlenebilir. 4 - 30
 5. 5. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII • Gelişigüzel, herkesin kendi bildiğine değil, bilimsel olarak tanımlanmış bir çalışma düzeni, • Çalışanların kendilerine kalmış iş yapma ve davranış tarzı değil, her yönü sistematize edilmiş, ölçülmüş ve tanımlanmış iş görme davranışları, • Başıbozuk ve birbirinden kopuk çalışma düzeni değil, tarif edilmiş ahenk ve koordinasyon, • Bireysellik değil, yardımlaşma, 5 - 30 (DDeevvaammıı)) AA –– BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 6. 6. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII • Düşük verim değil, maksimum çıktı, • Her işe en uygun işgörenin seçimi için gerekli tanımların ve sistemin kurulması, • Her çalışanın mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılabilmesi için eğitilmesi, • Standartları belirlenmiş üretimi gerçekleştirenlerin ek ücret ödemeleri ile teşvik edilmesi 6 - 30 (DDeevvaammıı)) AA –– BBİİLLİİMMSSEELL YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 7. 7. 1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII •Temsilcisi, İstanbul doğumlu,Fransız Maden Mühendisi Henry Fayol’dur. •Yönetim süreci yaklaşımı da işletmelerde etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almıştır. Dolayısıyla bu yaklaşım bilimsel yönetim yaklaşımının bir tamamlayıcısı sayılabilir. •Fayol, Taylor’dan farklı olarak organizasyonun tamamını ele alarak daha iyi bir organizasyon dizaynı ve yönetiminin ilkelerini araştırmıştır. 7 - 30
 8. 8. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII Fayol’a göre bir işletmedeki ffaaaalliiyyeettlleerr bbaaşşllııccaa aallttıı ggrruuppttaa ttooppllaannaabbiilliirr.. 1. Teknik faaliyetler (üretim faaliyetleri) 2. Ticari faaliyetler (alım, satım vb.) 3. Finansal faaliyetler (para bulma ve kullanma) 4. Muhasebe faaliyetleri (gelir ve giderlerin yasal usullere göre tutulması) 5. Güvenlik faaliyetleri (işyeri ve işgörenlerin korunması) 6. Yönetim faaliyetleri 8 - 30 (DDeevvaammıı)) BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 9. 9. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII ((DDeevvaammıı)) BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII Yönetim FFaaaalliiyyeettlleerrii ((SSüürreeççlleerrii)) 9 - 30 •Planlama, •Organizasyon, •Emir-komuta (yürütme) •Koordinasyon •Kontrol
 10. 10. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII •• FFaayyooll,, yyuukkaarrııddaa bbeelliirrttiilleenn yyöönneettiimm ffaaaalliiyyeettlleerriinnee iilliişşkkiinn oollaarraakk 1144 iillkkee iilleerrii ssüürrmmüüşşttüürr.. 1.İş bölümü 2.Yetki 3.Disiplin 4.Emir komuta birliği 5.Amaç birliği 6.Genel çıkarların bireysel çıkardan üstün tutulması 7.Ücretleme 10 - 30 ((DDeevvaammıı)) BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 11. 11. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII •• FFaayyooll,, yyuukkaarrııddaa bbeelliirrttiilleenn yyöönneettiimm ffaaaalliiyyeettlleerriinnee iilliişşkkiinn oollaarraakk 1144 iillkkee iilleerrii ssüürrmmüüşşttüürr.. 8.Merkeziyet 9.Hiyerarşik yapı 10.Düzen 11.Hakkaniyet 12.İş güvenliğinde denge 13.İnisiyatif 14.Moral güç 11 - 30 ((DDeevvaammıı)) BB –– YYÖÖNNEETTİİMM SSÜÜRREECCİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 12. 12. 1 – KLASİK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII •Temsilcisi Alman sosyolog Max Weber’dir. •Weber’in sosyolojik çalışmaları içinde geçen ve organizasyonların bürokratik bir yapıda olmaları halinde etkinlik ve verimliliklerinin daha fazla olacağı yönündeki görüşleri nedeniyle “bürokrasi savunucusu” gibi algılanıp klasik teorinin bir parçası haline getirilmiştir. 12 - 30
 13. 13. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII ((DDeevvaammıı)) CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII •Sosyal Ve Ekonomik Organizasyonun Teorisi başlıklı kitabında Weber, toplumda insanları etkilemekte kullanılan otoritenin kaynağını ve şekillerini incelemiş ve genellikle üç tür otorite (yetki) üzerinde durmuştur. •Karizmatik yetki •Geleneksel yetki 13 - 30 •Bürokratik yetki
 14. 14. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII •Karizmatik yetki; toplum içinde bazı kişilerin, liderlerin karizmatik özellikleri nedeniyle başkalarını belli davranışlara yönlendirebilmesi halinde söz konusudur. •Geleneksel yetki; toplumsal geleneklere dayanarak veya aileden gelen nedenlerle bazı kişilerin diğerlerini belli davranışlara sevk edebilmesi halinde söz konusudur. •Bürokratik yetki; yasal temeli olan, tanımlanmış ve belli kurallara bağlanmış bir şekilde başkalarının davranışlarını etkileyebilme durumun ifade eder. 14 - 30 ((DDeevvaammıı)) CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 15. 15. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII Bürokratik Yetki •Bu yetki tarzı, mal ve hizmet üreten birimler için en etkin yetki türüdür. Çünkü bu tarzda meşrulaştırılmış her şey net, açıktır. Belirsizlik yoktur, kimin ne yapacağı bellidir, ilişkiler iş bazındadır ve işin yapılması kişiye göre değişmez. Yani gayri şahsilik esastır. Dolayısıyla bu şekilde kurulan bir organizasyon, bir anlamda tam ayarlı bir makine gibi çalışacaktır. 15 - 30 ((DDeevvaammıı)) CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 16. 16. 11 –– KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM AANNLLAAYYIIŞŞII Bürokratik bir örgüt yapısının başlıca özellikleri; •Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan bir iş bölümü •Açık ve seçik bir şekilde belirlenmiş hiyerarşik bir yapı; böylece her kademe bir üst kademe tarafından kontrol edilebilecektir, •İlke ve yöntemler; her kademede işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak ayrıntılı ve somut ilkeler ve yönetmeler geliştirilecektir. 16 - 30 ((DDeevvaammıı)) CC –– BBÜÜRROOKKRRAASSİİ YYAAKKLLAAŞŞIIMMII
 17. 17. 22 –– NNEEOO--KKLLAASSİİKK YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • Bu yaklaşımın en önemli yönü, klasik yönetim yaklaşımın eksik bıraktığı, insan unsurunu inceleme konusu yapmasıdır. • Bu konuda ileri sürülen görüşler de yine, ilkelere uyma, en iyi organizasyon yapısını belirleme, verimlilik gibi klasik teorinin temel anlayışını esas aldığı için bu yaklaşım klasik yönetim yaklaşımının bir tamamlayıcısı olarak da kabul edilmektedir. 17 - 30
 18. 18. 2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • Organizasyon içinde çalışan insan unsurunu anlamak, • İnsan yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilmek, • Organizasyon yapısı (iş tanımlar, yetki ilişkileri vs) ile insanların (çalışanların) davranışları arasındaki ilişkileri incelemek, • Organizasyon içinde insanların bir araya gelmeleri ile oluşturdukları informel ilişkileri ve sosyal grupları anlamak, • Grupların özellikleri ve organizasyon üzerindeki etkilerini araştırmak, 18 - 30 ((DDeevvaammıı))
 19. 19. 2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • İletişim, algı, liderlik, motovasyon, değişim, anlaşmazlık ve çatışmalar, ihtiyaç ve yetkilerin değişmesi ile davranışların değişmesi arasındaki ilişkileri anlamak, • Klasik teorinin rasyonellik anlayışı çerçevesinde yeni bir boyut olarak insanın tatmin olması, bunu etkileyen faktörler ve tatmin ile verimlilik arasındaki ilişkileri anlamak. 19 - 30 ((DDeevvaammıı))
 20. 20. 2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII Hawthorne Araştırmaları • Harvard Üniversitesi’ne mensup bilim adamlarınca (F.Roethlisberger ve Elton Mayo) Western Elektrik Şirketi’nin, Chicago’nun banliyösü olan Cicero’daki Hawthorne fabrikasında yaptıkları araştırmalar yönetim ve organizasyon konusunda davranışsal yaklaşımın başlangıç aşamasını oluşturmuştur. • Araştırmalar 1924 yılında başlamış, araştırma sonuçları ise 1930’larda alınmıştır. 20 - 30 ((DDeevvaammıı))
 21. 21. 2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • Araştırmacılar, “İşyerinin fiziksel koşullarının (ışıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları, fiziksel iyileştirmenin derecesi) çalışanların verimi üzerinde olumlu etki yaratacağı” hipotezini test etmek istemişlerdir. • Ancak yapılan deneyler bu hipotezi doğrulamamıştır. 21 - 30 ((DDeevvaammıı))
 22. 22. 2 – NEO-KLASİK YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII Davranışsal Yaklaşımla İlgili Diğer Modeller • Dougles McGregor: X ve Y Teorisi • Rensis Likekrt’in Sistem 1- Sistem 4 Modeli • Chris Argis’in Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli 22 - 30 ((DDeevvaammıı))
 23. 23. 33 –– MMOODDEERRNN YYÖÖNNEETTİİMM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII Modern Yönetim Yaklaşımları, iki temel ayrıma tabi tutulabilir. Bunlar; –Sistem Yaklaşımı ile –Durumsallık Yaklaşımlarıdır. 23 - 30
 24. 24. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII SİSTEM YAKLAŞIMI • Biyolog, Ludwing von Bertalanffy tarafından 1920’lerde gündeme getirilen genel sistem teorisine dayanmaktadır. • Bertalanffy’e göre, her olayı belirli bir çevre içinde başka olaylarla ilişkili olarak incelemenin olayları anlama, tahmin ve kontrol etme açısından daha etkin olduğu ileri sürülmüştür. • Genel sistem teorisi, tüm sistemlere uygulanabilen genel ilke ve prensipleri içeren disiplinler arası bir çalışma alanıdır. 24 - 30 ((DDeevvaammıı))
 25. 25. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII •Sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevreyle ilişkisi olan, birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanabilir. •Modern organizasyon teorisi büyük ölçüde genel sistem teorisinin etkisinde kalmıştır. •Her ikisinde de sistemi oluşturan parçalar, bu parçaların sistem içi ve dışındaki hareketleri, içinde bulunduğu çevreyle etkileşimleri, kendi aralarındaki etkileşimleri, ve genel büyüme ve istikrar sağlama problemleri üzerinde odaklanmıştır. •Modern işletmeler açık sistemlerdir. (Girdi alırlar ve bunu çıktıya dönüştürürler) 25 - 30 ((DDeevvaammıı))
 26. 26. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII Modern Teoriye Göre Organizasyonun, Ana kısımları, bağlantı ve ana amaçları • Sistemi Oluşturan Ana Kısımlar –Bireyler –Formel Yapı –İnformel Organizasyon –Statü ve rol kalıpları –Fiziksel iş ortamı 26 - 30 ((DDeevvaammıı))
 27. 27. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII ((DDeevvaammıı)) Modern Teoriye Göre Organizasyonun, Ana kısımları, bağlantı ve ana amaçları • Kısımları Bağlayan Prosesler –İletişim mekanizması –Sistemin parçaları arasındaki dengeleyici 27 - 30 mekanizma –Karar alma mekanizması •Sistemin Ulaşmaya Çalıştığı Ana Amaçlar –Büyüme –İstikrar –Karşılıklı Etkileşim
 28. 28. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII DURUMSALLIK YAKLAŞIMI • Durumsallık yaklaşımı 1960’lı yıllarda ortaya atılan ancak 1980’li yıllarda geliştirilen ve genel kabul gören bir modern yönetim tekniğidir. • Temel düşüncesi, her yerde ve her koşulda geçerli bir yönetim biçiminin bulunamayacağıdır. • Yönetim biçimini belirleyen etkenleri dışsal ve içsel etkenler şeklinde iki kategoride ele alan, durumsallık yaklaşımının teorisyenleri; dışsal etkenler arasında, örgütün sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Pazar koşulları, rekabet ve devlet müdahalesi şeklinde ele alırken; içsel etkenler arasında yapılacak iş, personelin niteliği, kullanılan teknoloji ve örgütün amaçlarını saymaktadırlar. 28 - 30 ((DDeevvaammıı))
 29. 29. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • Bu temel varsayıma göre yöneticilerin önceden benimseyebilecekleri hiçbir evrensel yönetim ilkesinin veya yönetim tekniğinin bulunmayacağı kabul edilmektedir. • Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar ve koşullar yönetimde başarılı olmak için değişik kavram, teknik ve davranışları gerektirir. • Bu nedenle her yer ve koşullarda geçerli tek bir en iyi organizasyon yapısı yoktur 29 - 30 ((DDeevvaammıı))
 30. 30. 3 – MODERN YÖNETİM YYAAKKLLAAŞŞIIMMLLAARRII • Durumsallık yaklaşımının özellikle üzerinde durduğu ve yöneticilerin yönetim biçimlerini doğrudan etkilediği kabul edilen üç önemli faktör vardır. Bu faktörler; * Çevre, * Teknoloji ve * Örgütün benimsediği stratejiler olarak belirtilmektedir. • Çevre faktörü örgütün işleyişini doğrudan etkilerken, diğer faktörler örgüt yapısını dolaylı olarak etkilemektedir. 30 - 30 ((DDeevvaammıı))

×