Programa orientació professional_acadèmica_2012-13

E
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
PROGRAMA D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
3r ESO
Curs 2012-2013 1
Nom: _____________________
Data: _____________________
Curs: 3r ESO .....
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ÍNDEX
1. Introducció.
2. Presentació.
3. L’autoconeixement.
• Com em puc conèixer?
• Capacitats / Aptituds.
• Rendiment Acadèmic.
• Valors.
• Interessos.
4. El pla vocacional.
• Què és la vocació?
• Com puc conèixer la meva vocació?
5. La presa de decisions.
• Què vol dir prendre una decisió?
• Quins factors influeixen en la presa de decisions?
• Passes a seguir per aprendre una decisió.
6. L’optativitat.
• Què és l’optativitat?
• Material Informatiu:
• Matèries optatives a 4t d’ESO.
• Com escollir-les?
7. Annexos.
• Annex 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (Menorca).
• Annex 2. Batxillerat, branques de coneixement i graus.
Curs 2012-2013 2
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
1. INTRODUCCIÓ
El POAP és un pla en què s’introdueixen els diversos programes d’orientació acadèmica i
professional que es van desenvolupant al centre i que pretén, fonamentalment, contribuir
al desenvolupament personal i social dels alumnes facilitant la presa de decisions de
cada alumne/a respecte el seu itinerari acadèmic en l’etapa i amb la tria acadèmica i
professional posterior. És important que la decisió s’adapti als interessos de cadascun, a
més de tenir en compte les aptituds, personalitat i característiques individuals i personals,
per a confrontar-les amb altres opcions d’estudis i professions. Per això, és necessari
treballar: el coneixement de sí mateix, els interessos, recursos, capacitats, estratègies i
habilitats de decisió, el coneixement de possibilitats que el Sistema Educatiu ofereix, a
què tenim accés en funció de les nostres eleccions, i el coneixement de les exigències
del món laboral i la relació amb els diferents estudis. Així, el POAP tracta d’atendre les
demandes educatives dels alumnes a través de diverses activitats (qüestionaris, treballs
individuals/grupals, entrevistes, xerrades, etc.) amb la pretensió d’orientar-los per tal que
les seves eleccions siguin les més adequades possible.
Aquest pla té com a finalitat, a més de facilitar la presa de decisions de cada alumne
respecte el seu itinerari acadèmic i professional, afavorir el seu procés de maduresa
vocacional per tal de desenvolupar la seva capacitat d’auto-orientació. En aquest sentit,
els objectius generals es concreten en tres àmbits:
 Amb els alumnes:
 Afavorir l’autoconeixement pel que fa a les capacitats, aptituds, rendiment
acadèmic, valors, interessos i motivacions de l’alumnat, tot valorant-ho
d’una manera ajustada.
 Que els alumnes aprenguin a prendre decisions d’una manera cada cop
més autònoma i conseqüent.
 Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions
educatives i/o laborals que ofereix el sistema educatiu.
 Amb els tutors/es:
 Implicació i participació en el pla establert.
 Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del seu grup
d’alumnes.
 Amb les famílies:
 Facilitar informació sobre les diverses opcions que proposa el sistema
educatiu i les sortides professionals.
 Potenciar una major implicació i suport en el procés de presa de decisions
dels seus fills/es.
Curs 2012-2013 3
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
2. PRESENTACIÓ
El proper curs realitzaràs el darrer curs de l’ESO i en finalitzar-lo tancaràs una etapa
educativa, l’educació obligatòria; a partir d’aquest moment hauràs de decidir ca a on vols
orientar el teu itinerari. Per tal que pugui elegir entre el màxim de possibilitats, et
recomanem:
- Si tens assignatures pendents d’altres cursos intenta recuperar-les el més aviat
possible.
- És important que facis atenció en l’elecció de les optatives de 4t en funció del tipus
d’estudis que vulguis fer el proper curs.
- Centra’t en els estudis i no deixis escapar l’oportunitat d’aconseguir el Graduat en
l’ESO.
L’Orientació Acadèmica i Professiona és un procés contínu d’ajuda personal, crític i actiu
que afavoreix el desenvolupament de les teves capacitats com el tu propi coneixement, la
recollida i anàlisis de la informació i la presa de decisions. Amb això pretenem:
- Afavorir el teu autoconeixement.
- Proporcionar-te coneixements del món educatiu actual.
- Facilitar el teu procés de presa de decisions respecte al teu initnerari acadèmic i
professional.
Curs 2012-2013 4
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
3. L’AUTOCONEIXEMENT
L’autoconeixement és un concepte psicològic que implica introspecció (percepció
interna), definir la pròpia visió d’un mateix i determinar les característiques de la
personalitat. Aquest procés d’introspecció, de reconeixement dels propis estats mentals
està íntimament relacionat amb el fet de descobrir quina és la imatge del propi jo que
projectem i de quina manera es correspon amb els nostres sentiments, pensaments,
emocions. És un procés cognitiu que ha de ser una constant al llarg de la vida. Implica
tenir una imatge adequada, correcte del propi jo, mitjançant:
- Prendre consciència d’un mateix.
- Descobrir, identificar, reconèixer la forma de pensar, sentir i actuar pròpia.
- Analitzar i conèixer les nostres experiències personals, el nostre passat, per a què
ens serveixin pel nostre futur.
- L’auto-observació de com són en cadascun de nosaltres els cinc pensaments o
habilitats cognitives assenyalats per Spivack Shure:
• Pensament causal: és la capacitat de determinar l’origen o causa del
problema. És l’habilitat de dir “el que avui passa és...” i donar un diagnòstic
encertat de la situació. Els que no tenen aquest pensament ho atribueixen
tot a la mala sort o bé es queden sense paraules davant un problema
interpersonal.
• Pensament alternatiu: és la capacitat d’imaginar el major nombre de
solucions a un problema determinat (creativitat).
• Pensament conseqüència: és la capacitat de preveure les conseqüències
de les nostres actituds, comportaments (d’allò dit o no dit o d’allò fet o no
fet).
• Pensament de perspectiva: és la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre.
És el pensament que fa possible l’empatia o sintonia afectiva amb els
altres.
• Pensament de mitjans - fins: és la capacitat de fixar-se objectius i organitzar
els mitjans de què es disposa per aconseguir la finalitat marcada en
l’objectiu.
Diuen que en cada persona hi podem trobar tres persones:
 La que creiem que som (autoconcepte).
 La que els altres creuen que som.
 La que som realment (autoconeixement).
Com hem puc conèixer?
Saber com som realment no és una tasca tan fàcil com pot semblar a simple vista, ja que
implica ser objectiu amb un mateix. Per tant, ens podem conèixer:
- Observant i analitzant perquè faig o deixo de fer unes o altres coses.
- Observant i analitzant als altres.
- Interrogant-me.
- Interioritzant i descobrint els “perquès” propis i dels altres.
Curs 2012-2013 5
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
“Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si quieres conocer a los demás, mira en tu propio
corazón” (Friedrich Schiller)
Capacitats / Aptituds
Capacitat i aptitud són sinònims, ja que ambdós termes signifiquen les nostres
possibilitats de desenvolupar determinats aspectes. És a dir, són les característiques de
les persones i es posseeixen d’una manera innata o s’adquireixen amb l’aprenentatge i
l’experiència. Si ens diuen que tenim aptituds, vol dir que tenim capacitat per fer
determinades coses: aptitud musica, mecànica, numèrica, verbal, etc.
Això implica poder donar resposta a: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En què
destaco?
Rendiment acadèmic
El rendiment acadèmic fa referència a l’avaluació del coneixement adquirit a l’àmbit
escolar, és a dir, és una mesura de les capacitats de l’alumne que expressa el que ha
après al llarg del seu procés formatiu. També suposa la capacitat de l’alumne per a
respondre als estímuls educatius, en aquest sentit, el rendiment acadèmic està vinculat a
l’aptitud. Un estudiant amb un bon rendiment acadèmic és aquell que obté qualificacions
positives en els exàmens al llarg de l’etapa educativa.
Això implica donar resposta a: Quines assignatures em van millor?, Quines assignatures
m’agraden més?
Valors
Els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament, és a dir,
creences fonamentals que ens ajudaran a preferir, apreciar i triar unes coses en lloc
d’unes altres, o un comportament enlloc d’un altre. Ens proporcionen una pauta per a
formular metes i propòsits, a més reflecteixen els nostres interessos, sentiments i
conviccions més importants. Decidim actuar d’una manera i no d’una altra en base a allò
que és important per a nosaltres.
Això implica donar resposta a: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futura
feina?
Interessos / Motivacions
Parlar d’interessos i motivacions és parlar d’allò que ens agrada més, i que per tal
d’aconseguir-ho faríem un gran esforç. És necessari tenir en compte que moltes
capacitats no es tenen, s’adquireixen. Per tant, si no reunim unes determinades
capacitats per ser allò que volem ser, les podrem adquirir si ens hi volem esforçar. En
aquest sentit, si es vol ser o fer alguna cosa, amb l’esforç es podrà aconseguir si
existeixen interessos i motivacions.
Això implica donar resposta a: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?,
Què faig durant el temps lliure?
Curs 2012-2013 6
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 1: ET CONEIXES BÉ?
Conèixer qui ets és conèixer les teves habilitats per a realitzar algunes coses, quins són
els teus interessos, motivacions, quines coses valores més en la vida, com és el teu
rendiment acadèmic. Per tal de facilitar-te la tasca de reflexió sobre tu mateix/a, hauràs
de resoldre diverses qüestions. La sinceritat és molt important, ja que és tracta de valorar
realment els diversos aspectes que configuren l’autoconeixement per a ajudar-te a
decidir sobre el teu futur acadèmic i professional.
1. Completa les següents qüestions sobre tu mateix/a:
Jo sóc... Els meus sentiments són...
• La meva forma de ser és:
• El que més m’agrada és:
• Els programes de TV que més m’agraden són:
• Els meus gustos són:
• El que millor sé fer és:
• M’agradaria ser com:
• Les coses que canviaria de mi mateix són:
• La meva il·lusió més gran és:
• Mai no seria com:
• El que jo vull és:
• El que necessito és:
• Espero que:
• No puc:
• Un dia jo:
• El meu grup pensa que jo:
• Tinc por de:
• Mai més no:
• Els meus pares diuen que jo sóc:
• Els meus millors records:
Valoro com sóc Mai A
vegades
Quasi
sempre
Sempre
M’agrada com sóc.
Conec els meus aspectes positius i negatius.
M’esforço molt encara que m’és difícil fer les coses.
Crec que sóc intel·ligent.
Sóc una persona que agrada als altres.
Confio en mi.
Si em comparo amb els meus amics/es, estic
content/a de com sóc?
Crec que tinc un esperit divertit que agrada a la
gent?
M’agrada estudiar i fer les coses ben fetes.
2. Contesta amb sinceritat les següents preguntes:
a) Necessito ser sempre el centre d’atenció? Per què?
b) Vull tenir sempre la raó? Per què?
Curs 2012-2013 7
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
c) Sempre vull impressionar als altres? Per què?
d) Quan faig alguna cosa malament, dono sempre la culpa als altres? O bé
assumeixo la meva responsabilitat? Per què?
e) Em costa relacionar-me amb els altres? Per què?
f) Sóc dels que sempre veig l’ampolla mig buida o mig plena? Per què?
3. Resumeix les teves característiques personals sobre:
Personalitat
Com et definiries a tu mateix/a? Com ets?
Quins són els teus punts forts i febles?
Quines qualitats t’atribueixen els demés?
Quins aspectes creus que necessites millorar?
Aptituds
Què sé fer bé?
En què destaco?
Valors
Quins són els teus principis en la vida?
Quines són les teves metes i ideals?
Què pretens aconseguir?
Interessos professionals
Què t’agrada fer? I què no?
En quina àrea o sector t’agradaria treballar?
Quines expectatives tens del teu futur professional?
Quin tipus de professional t’agradaria ser?
En quin lloc de treball t’imagines?
Curs 2012-2013 8
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 2: TENC APTITUDS!
A continuació, se’t presenta un quadre amb diferents aptituds. De manera individual
selecciona 10 aptituds que creus que tens. Després és comentarà amb el gran grup, per
observar els diferents resultats que hi ha entre uns i altres.
APTITUDS
Amor per la naturalesa i els
animals.
Disponibilitat per traslladar-se i
viatjar.
Aptituds musicals, bona oïda Esperit emprenedor; capacitat
d’iniciativa.
Autoritat. Facilitat per l’aprenentatge
d’idiomes.
Bon estat físic. Habilitat manual.
Capacitat de comunicació, relació
social, amabilitat.
Honestedat, integritat, respecte de
les normes.
Capacitat d’improvisació. Inclinació a la lectura i a l’estudi
Capacitat de negociació i
persuasió.
Paciència, calma, ponderació.
Capacitat d’observació. Perseverança.
Capacitat d’organització,
rigurositat i disciplina.
Reflexes ràpids, intuïció, vivacitat.
Capacitat de raonament i reflexió. Sang freda davant situacions
extremes.
Capacitat numèrica. Creativitat, capacitat artística,
imaginació.
Capacitat per treballar en equip,
cooperació.
Dinamisme, entusiasme.
Altres:
Curs 2012-2013 9
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 3: ELS MEUS INTERESSOS PROFESSIONALS
A partir de 3r d’ESO cal prendre les primeres decisions que afecten les teves opcions
d’estudi enfocades a la teva futura vida professional. per ajudar-te, hem escollit aquest
qüestionari. L’objectiu és saber quin tipus d’activitats que t’atreuen més en aquests
moments. Aquestes preferències poden canviar, però et serà útil per començar-hi a
pensar. No t’estem preguntant res sobre les teves aptituds, habilitats o possibilitats.
Contesta seriosament, amb sinceritat i tranquil·lament; no és cap prova ni es tracta
d’endevinar res, només ajudar-te a pensar el que t’agradaria fer.
1. Digues en quines activitats t’ho passes més bé:
Al col·legi En el temps lliure
2. Digues de què t’agradaria treballar i com t’agradaria viure quan tinguis 30 anys.
Explica-ho, posa-hi les teves raons...
3. Digues ara que et sembla que faràs d’ara fins els vint anys. Parla’ns d’estudis,
treball, temps lliure...
Curs 2012-2013 10
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
QÜESTIONARI INTERESSOS PROFESSIONALS
1. OFICIS SI NO
1) T'agrada fer activitats manuals, muntar o fabricar coses, fer bricolatge, etc.?
2) A casa teva acostumes a arreglar les coses que s'espatllen?
3) T'agrada treballar i manipular objectes com roba, eines, metalls, plàstics, aliments,
productes de consum, etc.?
4) T'interessa l'àrea de Tecnologia?
5) T'agradaria tenir un ofici com: cuiner/a, perruquer/a, venedor/a, etc.
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
2. AGROPECUARI SI NO
1) T'agrada el camp, els arbres, les plantes, etc.?
2) Si t'oferissin un treball on haguessis de cuidar flors, plantes i arbres, penses que
t'agradaria?
3) Acceptaries viure fora de la teva ciutat, en contacte amb la natura?
4) T'agraden les Naturals i els crèdits relacionats amb la natura?
5) T'agradaria tenir i treballar el teu propi hort?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
3. MILITAR-SEGURETAT SI NO
1) T'agradaria ser un/a professional de l'exèrcit?
2) Faries un treball en que haguessis de portar armes a sobre?
3) T'agraden els crèdits d'Educació Física i Esportiva?
4) Treballaries com a guàrdia urbana, dirigint i controlant el trànsit?
5) Treballaries com a policia, cossos de seguretat, vigilant jurat, etc.?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
4. ADMINISTRATIU I OFICINA SI NO
1) Treballaries fent feines d'oficina, com: arxivar papers, escriure a màquina,
complimentar impresos, classificar documents, etc.?
2) Treballaries en un lloc tancat sense llum natural?
3) Treballaries en un banc?
4) T'agrada l'ordre, ets organitzat i endreçat a casa teva?
5) Faries un treball dirigit i supervisat per un cap de personal?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
5. ECONÒMIC-EMPRESARIAL SI NO
1) T'agradaria muntar la teva pròpia empresa?
2) Treballaries dirigint i controlant un equip de persones?
3) T'agrada el càlcul i les matemàtiques?
4) T'interessen els temes relacionats amb l'economia i les finances?
5) Lluitaries per vendre un producte o una idea?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
Curs 2012-2013 11
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
6. SERVEIS SOCIALS SI NO
1) T'agrada ajudar els altres, encara que no els coneguis?
2) Treballaries en contacte amb molta gent?
3) Si un company teu t'explica un problema que té, acostumes a escoltar-lo i a
aconsellar-lo?
4) Ets membre d'alguna ONG o t'interessaria ser-ne?
5) T'interesses per les diverses problemàtiques socials, com: la pobresa, la
delinqüència, la droga, el SIDA, etc.?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
7. ENSENYAMENT SI NO
1) T'agrada explicar als teus companys o germans petits els temes que no han entès?
2) Et consideres clar i didàctic quan has d'explicar alguna temàtica escolar als teus
companys o germans?
3) Tens facilitat per parlar en públic?
4) Faries de monitor de nens o de grans durant l'estiu?
5) T'agradaria ser mestre o professor?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
8. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS SI NO
1) T'interessen les diverses problemàtiques socials, com: l'atur, el racisme i
xenofòbia, la manca de valors, la pobresa, etc.?
2) Treballaries a l'ensenyament?
3) T'interessa tot el que està relacionat amb la persona i els valors humans?
4) T'agrada llegir?
5) T'agraden els crèdits de l'àrea de Socials?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
9. CIÈNCIES DE LA SALUT SI NO
1) T'agrada fer cures i vendatges quan algú s'ha fet malbé?
2) T'interessen els programes de TV relacionats amb la salut i la medicina, com:
documentals sobre el cos humà, intervencions quirúrgiques, malalties, etc.?
3) Pots fer una cura o veure una ferida sense que et faci angúnia la sang?
4) Estàs disposat/da a treballar, si cal, els dies festius, i tenir un horari laboral
irregular?
5) T'agradaria ser metge o infermer?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
10. CIÈNCIES EXPERIMENTALS SI NO
1) Treballaries en un laboratori fent investigacions científiques?
2) T'interessen els articles científics dels diaris i revistes, els documentals de TV,
etc.?
3) Faries experiments amb animals per tal d'investigar un remei contra el càncer?
4) T'interessen les temàtiques que estudies en Naturals i en els crèdits d'aquesta
àrea?
5) Treballaries com a: físic, químic, biòleg, etc.
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
Curs 2012-2013 12
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
11. TECNOLÒGIC SI NO
1) T'agrada muntar i desmuntar aparells, motors, etc.?
2) Saps arreglar els aparells, endolls, llums, etc., que s'espatllen a casa teva?
3) T'agrada el dibuix, sobretot el dibuix tècnic?
4) T'interessa el que estudies en els crèdits de tecnologia?
5) Treballaries com a: enginyer, informàtic, controlador aeri, tècnic de
telecomunicacions, etc.?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
12. ARTÍSTIC SI NO
1) En el teu temps d'esbarjo, t'agrada pintar, dibuixar, modelar, fer música, tocar un
instrument musical, etc.?
2) Extraescolarment estudies música o toques algun instrument musical?
3) T'agrada el teatre, la interpretació, etc.?
4) T'agrada el que estudies en els crèdits de Plàstica o en els crèdits de Música?
5) T'agradaria treballar en el món de la fotografia, la TV o el cinema?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
13. FÍSIC-ESPORTIU SI NO
1) Practiques algun esport extraescolar?
2) Acostumes a participar en les competicions, partits o activitats esportives del teu
centre escolar?
3) T'agradaria organitzar competicions esportives o ser entrenador d'algun equip
esportiu?
4) Treballaries com a professor d'Educació Física o monitor esportiu en un gimnàs,
poliesportiu, escoles, etc.?
5) T'agrada el que estudies en els crèdits d'Educació Física?
A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai.
CONSTRUCCIÓ DEL PERFIL D’INTERESSOS
(Procediment)
 Assigna a cada resposta afirmativa (SI) de cada grup ocupacional el valor d’un 20
%. Si la resposta és negativa (NO) no li donis cap valor.
 Escriu al quadre inferior dret de cada taula la suma dels percentatges.
 Ara, escriu les 13 quantitats a la taula que a continuació trobaràs.
 A partir d’aquests resultats acumulats has de fer la representació gràfica al full que
et donarà el teu professor. Primer, senyala els punts sobre la plantilla gràfica i,
després, fes el traçat del perfil d’interessos amb bolígraf blau.
 Els resultats poden ser significatius a partir del 80 %.
TAULA Núm.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Puntuació en %
Curs 2012-2013 13
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
Advertim que aquest qüestionari no és un test psicològic sinó un exercici sobre la impressió que té l’alumne
dels seus interessos. Per tant, pot no correspondre amb la realitat. El que considerem útil d’aquest
qüestionari és la possibilitat que ens dóna per a discutir sobre els seus resultats, i fer valoracions conjuntes
a classe i amb els pares per tal d’estimular la reflexió. Perfectament es pot no estar d’acord amb els
resultats, per aquest motiu es demana l’opinió personal.
Curs 2012-2013 14
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INTERESSOS
(Segons la valoració subjectiva de l’alumne/a obtinguda amb l’ajuda del qüestionari no estandarditzat d’interessos)
100%
80%
60%
40%
20%
Curs 2012-2013 15
NOM: CURS:
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
OFICIS
AGROPECUARI
MILITAR-SEGURETAT
ADMINISTRATIUIOFICINA
ECONÒMIC-EMPRESARIAL
SERVEISSOCIALS
ENSENYAMENT
CC.HUMANESISOCIALS
CIÈNCIESDELASALUT
CIÈNCIESEXPERIMENTALS
TECNOLÒGICTECNOLÒGIC
ARTÍSTIC
FÍSIC-ESPORTIU
Curs 2012-2013 16
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
OPINIÓ PERSONAL
1. Ara fes una redacció breu donant la teva opinió sobre el perfil d’interessos obtingut.
2. Posa en comú amb els teus pares el qüestionari i el perfil obtingut i esciur a
continuació l’opinió que t’hagin donat.
QUAN ACABIS L’ESO, què t’agradaria fer?
Estudiar/Treballar Sí/No Per què?
Batxillerat de Ciències i/o Tecnologia
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Cicle Formatiu . De quina mena?
Anar a treballar.
PUNTUA les següents matèries de l’1 al 8 segons la teva preferència (i pensant en
estudis posteriors).
1 a 8 Comentaris (per què?)
Biologia i geologia
Educació Visual i plàstica
Física i química
Informàtica
Llatí
Música
Anglès
Tecnologia
ESCRIU LA NOTA què vas treure de les següents matèries comunes:
2n d’ESO
Música Educació Física
Ll. catalana Matemàtiques
Ll. castellana Ciències Nat i Fis. Quim.
Anglès Tecnologia
Ciències Socials Visual i plàstica
3r d’ESO
Música Educació Física
Ll. catalana Matemàtiques
Ll. castellana Ciències Nat i Fis. Quim.
Anglès Tecnologia
Ciències Socials Visual i plàstica
Curs 2012-2013 17
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
4. EL PLA VOCACIONAL
Què és la vocació?
La vocació és el desig d’emprendre una carrera, professió o qualsevol altra activitat quan
encara no s’han adquirit totes les aptituds o coneixements necessaris. A nivell general
apareix relacionada amb els anhels i amb allò que resulta inspirador per a cada subjecte.
Es suposa que la vocació concorda amb els gustos, els interessos i les aptituds de la
persona. També es considerada com un procés que es desenvolupa al llarg de tota la
vida, ja que es construeix de manera permanent, implica descobrir qui sóc, com sóc i cap
a on vull anar. Les respostes a aquests interrogants marcaran la vocació i el camí a
seguir per l’individu.
En finalitzar l’escolarització secundària, cada ésser humà comença a actuar en
conseqüència amb la seva vocació. L’elecció d’una carrera professional o d’un treball,
per exemple, sol respondre a la seva vocació. En els casos en què aquesta elecció no
resulti satisfactòria per a la persona, es sol justificar que el que s’ha triat “no era la meva
vocació”.
En un procés d’orientació acadèmica – professional o de suport a la presa de decisions,
entenem la vocació com la descoberta de la predisposició a fer una activitat que provoqui
satisfacció i sensació exitosa. És a dir, és el desig que ha de trobar l’orientat per
emprendre un objectiu concret: l’elecció d’uns estudis, el camí cap a una professió o
qualsevol altra activitat que afavoreixi la seva actitud activa i motivada. El més important
és que pressuposi motivació, ganes de fer-ho, esforç, sacrifici i voluntat d’aconseguir-ho
perquè hi hagi una distància entre el present i aquest desig futur. És per això que ha
d’implicar un creixement, una millora personal en aquest procés.
Però no tothom troba la vocació o aquesta predisposició de manera innata, sinó que s’ha
d’anar descobrint. I segurament poden ser diferents descobriments al llarg de la vida.
Aquest és el cas de molts dels nois i noies amb un sentiment de desorientació que els
angoixa al final de l’escolaritat obligatòria.
Com puc conèixer la meva vocació?
Principalment cal tenir en compte que tot plegat és un procés, i com a tal, contempla
diferents fases o etapes. El punt de partida sempre ha de ser l’autoconeixement, com a
base de l’autoestima. Un ha de saber qui és, com és i on vol anar o com vol ser. Es
poden valorar aspectes com ara el rendiment acadèmic d’un alumne per conèixer el seu
potencial. Però també podem emprar altres eines i recursos, com ara els psicotècnics,
per tenir en compte diferents aspectes (interessos, preferències, valors, trets de
personalitat, etc.). Ens donen més informació, però tampoc no és definitiva. Al potencial
d’una persona s’hi ha d’afegir la seva motivació i les ganes d’estudiar. “per què continuar
estudiant?” Un ho ha de tenir clar si vol triomfar i sentir-se exitós en l’assoliment
d’objectius. Els aspectes de personalitat són definitius per superar algunes de les
dificultats en els estudis. Hi fa més l’actitud que l’aptitud...
“Qui vol fer una cosa troba un camí; qui no vol fer res troba una excusa.” (M. Mascarell)
Curs 2012-2013 18
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 4: TINC VOCACIÓ?
La vocació és la tendència que sent una persona cap a determinades activitats, és una
inclinació natural que ja es manifesta des de fillets. Les persones no tenen una sola
vocació, sinó que en tenen moltes. Per a saber si tenim vocació, principalment cal parar
atenció a l’autoconeixement, la motivació i les ganes d’estudiar / treballar.
1. Respon les següents preguntes.
- Quan eres petit/a, què olies ser de gran? Per què?
- Com ha evolucionat aquesta idea inicial? Segueixes pensant el mateix? Hi ha
hagut canvis? Quins?
- Creus que val la pena perseguir els teus somnis? Per què?
2. Debat:
Hem de triar els nostres estudis posteriors escoltant la nostra
vocació o bé cal mirar com està el mercat laboral i triar en
funció d’això?
Curs 2012-2013 19
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
5. LA PRESA DE DECISIONS
Què vol dir prendre una decisió?
La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza una elecció entre les
alternatives o formes per resoldre diferents situacions de la vida, que es poden presentar
en diferents contextos: a nivell laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. En tot
moment es prenen decisions, la diferència entre cada una d’aquestes és el procés o la
forma en la qual s’arriba a elles.
A nivell individual és caracteritza perquè una persona faci ús del seu raonament i
pensament per triar una decisió a un problema que se li presenti a la vida, és a dir, si una
persona té un problema, aquesta haurà de ser capaç de resoldre’l individualment a través
de prendre decisions amb aquest específic motiu. En la presa de decisions importa
l’elecció d’un camí a seguir, pel que en un estadi anterior s’han d’avaluar alternatives
d’acció. Si aquestes últimes no estan presents, no hi haurà decisió.
“Tota mala decisió que prenc va seguida d’una mala decisió”. (Harry S. Truman)
Escollir és quelcom que fem sovint i que té unes conseqüències que pretenem que siguin
les desitjades. Però no totes les decisions que prenem impliquen la mateixa
responsabilitat ni la mateixa importància pel que fa a la seva rellevància en les nostres
vida i fins i tot a la seva possibilitat de reversibilitat.
Com prendre la millor decisió? Com considerar les millors alternatives? Com estar segur
que la decisió presa era la correcta? Aquestes són les preguntes que ens fem un i altre
cop. Actualment, els alumnes es troben en un moment en què les decisions que prenguin
sobre els estudis afectaran pel seu futur professional. La professió que realitzin al llarg de
la seva vida, no només els proporcionarà uns ingressos econòmics que els permetran ser
independents, sinó que, a més, influiran en el seu desenvolupament i la seva realització
personal.
Quins factors influeixen en la presa de decisions?
Conèixer-se un mateix i conèixer les opcions entre les que es pot triar són dos elements
claus per assegurar una bona elecció. En aquest sentit, cal tenir presents els factors que
poden influir en què prenguem una decisió o una altra.
• Factors interns (autoconeixement): és imprescindible saber com és un mateix
per poder prendre decisions correctes i ajustades a la manera de ser de cadascú.
Caldrà reflexionar sobre cada un d’aquests aspectes personals:
* Les capacitat o aptituds: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En què
destaco?
* El rendiment acadèmic: Quines assignatures em van millor?, Quines
assignatures m’agraden més?
* Els valors: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futura feina?
* Els interessos: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?,
Què faig durant el temps lliure?
Curs 2012-2013 20
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
• Factors externs: són els que no depenen d’un mateix, sinó de l’entorn on vivim.
Aquests factors fan referència a la formació (conèixer les possibles alternatives de
formació a l’abast) i al món laboral (conèixer la realitat del mercat laboral).
* La formació. El què cal saber per triar uns estudis: la forma d’accedir a
aquests estudis, els continguts o el pla d’estudis, la durada, el tipus de títol
que s’obté en acabar els estudis, les sortides professionals (les tradicionals
i les noves), els centres públics i privats on s’imparteixen.
* El mercat laboral: el tipus de feines que realitzen aquests titulats, la situació
actual de la professió en el mercat laboral, les perspectives futures de la
professió, el sou aproximat i les condicions laborals, les possibilitats de
promoció, les professions semblants i relacionades, les organitzacions o
entitats on es pot obtenir més informació.
* Altres factors: la família (expectatives, recursos econòmics...), els amics i
les amigues, els mitjans de comunicació, les professions de moda...
Quines passes he de seguir per prendre una decisió?
Per prendre una decisió, no importa la seva naturalesa, cal conèixer, comprendre,
analitzar un problema, per així poder donar-li solució, en alguns casos per ser tan
simples i quotidians, aquest procés es realitza de forma implícita i es soluciona molt
ràpidament, però hi ha altres casos en els quals les conseqüències d’una mala o bona
decisió pot tenir repercussions en la vida. Les decisions ens afecte a tots i gràcies a elles
podem tenir una opinió crítica. Per tant cal:
1. Ser conscient de la importància de prendre decisions.
2. Reflexionar, analitzar i valorar les opcions personals (valors, interessos, aptituds).
3. Reflexionar, analitzar i valorar la informació sobre les alternatives acadèmiques i
professionals a les quals pots accedir.
4. prendre la decisió més adient a partir de la valoració dels aspectes positius i
negatius de les diferents opcions analitzades.
Curs 2012-2013 21
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 5: ELS PLANS D’ESTIU D’EN PERE
Tot seguit exposem un cas en què has de seguir un determinat procés per a la presa de
decisions. Llegeix atentament i contesta les preguntes.
En Pere és un noi esportista de 16 anys. El seu amic
Jordi l’ha convidat aquest estiu a passar la primera
setmana de juliol a un xalet que tenen els seus pares en
el camp, ja que després en Jordi marxa la resta d’estiu a
visitar la seva família que viu a França.
Justament, l’equip de futbol d’en Pere juga la final d’un
Torneig Juvenil aquella setmana, per tant ha d’entrenar
molt. No té gens clar què fer, per això ha de seguir un pla
per aprendre la decisió més adequada.
Contesta les següents preguntes com si fossis en Pere:
 Planificació:
- Definir bé el problema: Què he de decidir i de quant de temps disposo?
- Establir un pla per a resoldre’l: Què necessito fer o saber per a resoldre’l de
manera adequada i en quin ordre?
 Desenvolupament del pla:
- Clarificar els meus interessos i valors i millorar el meu autoconeixement: Tinc
clar què m’agradaria fer realment i què em mereix la pena?
- Identificar les alternatives que tinc: Conec les diferents opcions que tinc i, dins
d’aquestes, les diferents possibilitats?
- Valorar les conseqüències de cada opció: Què em suposa cadascuna
d’aquestes opcions? (avantatges i inconvenients).
- Eliminar el que no m’interessa i decidir-me.
- Posar en pràctica la decisió presa.
 Avaluació:
- Avaluar la meva decisió: em sent a gust amb la decisió que vaig prendre? Em fa
sentir bé? Em vaig equivocar en valorar algun dels aspectes?
Curs 2012-2013 22
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ACTIVITAT 6: JO DECIDEIXO
1. En grups de 3 o 4 alumnes heu de representar una de les situacions que es plantegen
a continuació.
Heu d’explicar, a través de la interpretació, l’itinerari formatiu que han de seguir els i les
protagonistes per aconseguir el seu objectiu, les argumentacions d’aquests per realitzar
aquests estudis i no altres, els possibles obstacles i solucions que se li puguin plantejar.
A cada representació hauran d’aparèixer, a més dels protagonistes, els següents
personatges: familiars, amistats i orientador/a del centre; els que tractaran d’influenciar a
la persona protagonista en la presa de decisions i mostraran, així, els diversos factors
que intervenen en la presa de decisions. L’alumnat tindrà uns 15 minuts per preparar les
interpretacions. La història ha de ser breu.
Després de cada representació comentar com és deu sentir la persona protagonista.
Na Valèria vol ser fontanera. No té molt clar què és el que s’ha d’estudiar
per això i, a més, a la seva mare i al seu pare no els fa molta gràcia. Els
seus companys i companyes tampoc l’animen, “Com li pot agradar, per
exemple, desembussar un lavabo?”. Però ella va veure treballar alguna
vegada a un fontaner i creu que li agradaria: s’ha de ser capaç de resoldre
un problema, utilitzar eines, anar d’una banda a una altra i conèixer a
gent...
En Dani vol ser comare. A la majoria de gent li fa riure quan ho diu, però ell
vol se CO-MA-RE. Li agraden molt els nens i les nenes petits/es, sobretot
quan son nadons. Sap que ha d’estudiar infermeria i que per entrar fa falta
tenir una bona nota. La seva mare no diu res, però el seu avi es va enfadà
molt quan es va assabentar: “Com farà ell, el seu net una feina de dones!,
on s’ha vist?”
En Miquel vol ser hostessa d’avió. Li sembla increïble poder tenir una feina
amb la que recórrer el món. A més, pot conèixer gent, practicar altres
idiomes... Això se li dóna bé. El problema és que a la seva família no li fa
tanta gràcia: els cursos costen doblers, s’hauria de desplaçar a una altra
ciutat. Els seus amics tampoc l’animen, perquè ja no es veurien casi mai...
Uf! Que difícil és prendre una decisió quan no et donen suport!
N’Anna vol ser jutge. Creu que hi ha moltes coses que canviar en aquest
món i que si fos jutge tindria el poder per fer alguns d’aquests canvis. Sap
que ha d’estudiar dret i després unes oposicions molt difícils, però està
segura de que si desitges molt una cosa i treballes dur, pots aconseguir-
ho... La seva germana major és advocada, treballa en un buffet i li conta
moltes coses dels judicis. També li diu que ha d’estar segura del que vol.
2. Ara, amb el grup, penseu quines passes hauria de seguir el vostre protagonista per
prendre una decisió.
6. L’OPTATIVITAT
Curs 2012-2013 23
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
La possibilitat que l’alumne/a esculli part de les matèries que va a cursar és una de les
característiques que defineixen l’ESO. La possibilitat d’elecció és reduïda en els dos
primers cursos, s’incrementa en els posteriors, essent molt important a 4t d’ESO.
En el currículum de continguts de l’ESO, a més de les matèries obligatòries que tot
l’alumnat ha de cursar, s’ofereixen també altres matèries, la utilitat de les quals és
permetre el desenvolupament de les capacitats i les Competències Bàsiques en les
diferents àrees ofertes pel centre. Són les anomenades matèries optatives de l’ESO que
permeten atendre a la diversitat i apropar l’alumnat a certs temes que poden ser del seu
interès (cultura, informàtica, artesania, llengües estrangeres, etc.). En aquest sentit, les
matèries optatives són una eina fonamental per a conciliar la formació comuna i l’atenció
a la diversitat, i proporcionen una varietat d’opcions per a adaptar els processos
d’ensenyament-aprenentatge a la complexitat pròpia de l’etapa associada a l’evolució
dels nois i noies en aquestes edats.
L’oferta de matèries optatives en els centres ha d’estar orientada a facilitar a l’alumnat la
consolidació dels aprenentatges fonamentals, així com la seva orientació educativa
posterior o la seva incorporació a la vida laboral.
• MATERIAL INFORMATIU
Curs 2012-2013 24
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
Matèries optatives a 4t ESO
El centre ofereix les següents matèries optatives d’opció en funció de les modalitats de
Batxillerat que es vulgui cursar, si es vol fer un Cicle Formatiu o anar al món laboral:
OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C OPCIÓ D
Biologia i Geologia Tecnologia Llatí
Tecnologia / Biologia
i Geologia
Física i Química Física i Química Música / Informàtica Música / Informàtica
Alemany / *
Informàtica /
Plàstica
Alemany / *
Informàtica /
Plàstica
Alemany / *
Informàtica /
Plàstica
Alemany / *
Informàtica /
Plàstica
* Triar-ne una de les tres
 Observació:
• Opcions A, B i C  Batxillerat Humanístic, Ciències Socials, Arts.
• Opcions A i B  Batxillerat Científic i Tecnològic.
• Opció D  Cicle Formatiu GM / Món Laboral.
Relació dels itineraris amb les Matemàtiques
OPCIÓ A OPCIÓ B
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
- Encaminat a ciències: Matemàtiques B
Cicles Formatius
*Matemàtiques A
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
-Encaminat a tecnologia: Matemàtiques B
Cicles Formatius
*Matemàtiques A
OPCIÓ C OPCIÓ D
Batxillerat Humanitats i Ciències Socials /
Arts
- Encaminat a ciències socials:
Matemàtiques B
- Encaminat a Humanitats / Arts:
Matemàtiques A o B
Cicles Formatius i Món Laboral
*Matemàtiques A
Com escollir-les?
Et trobes davant la teva primera elecció pel que fa al teu itinerari formatiu. La decisió que
has de prendre no és decisiva, però pot començar a marcar el teu futur camí educatiu, i
també professional. Per això, cal pensar bé l’elecció, no t’has de precipitar ni has de fer el
mateix que els teus amics o amigues. Busca el teu propi camí. Compta també amb
l’opinió de la gent del teu entorn (pares, professors, tutor/a, orientador/a...). La decisió
final és teva i, per tant, cal que triïs en funció dels teus interessos, ja que l’objectiu és que
acabis estudiant i treballant en allò que més t’agradi.
“Que faci una bona tria... I bona sort!”
ANEX 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (Menorca
Curs 2012-2013 25
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
 Objectiu. Preparar per l’activitat professional.
 Organització. Mòduls professionals de formació teòrica pràctica.
 Duració. Variable segons el cicle (aprox. 1.400 o 2.000 h.).
 Títol. Tècnic en...
 Vies d’accés
- Títol de graduat en ESO.
- Prova d’accés (17 anys).
- PQPI i prova d’accés.
Possibilitat d’accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família
professional superant prova de maduresa.
CENTRE CICLE FORMATIU GM
IES Mª Àngels Cardona (Ciutadella)
∗ Cuina i gastronomia
∗ Serveis de Restauració
∗ Electromecànica de Vehicles
∗ Gestió Administrativa
IES Josep Mª Quadrado (Ciutadella)
∗ Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de
calor
IES Biel Martí (Ferreries) ∗ Sistemes microinformàtics i xarxes
IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)
∗ Farmàcia
∗ Elaboració de productes lactis
IES Joan Ramis i Ramis (Maó) ∗ Sistemes microinformàtis i xarxes
IES Cap de Llevant (Maó)
∗ Atenció sociosanitària
∗ Cures auxiliar d’infermeria
∗ Perruqueria
∗ Animació d’activitats físiques i esportives
IES Pasqual Calbó (Maó)
∗ Mecanització
∗ Equips i instal·lacions electrotècniques
∗ Explotacions agràries extensives
∗ Gestió administrativa
Escola d’Art de Menorca (Maó)
∗ Autoedició
∗ Procediments de joieria artística
(Amb prova d’accés)
Curs 2012-2013 26
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
ANEX 2. Batxillerat, Branques de coneixement i Graus Universitaris
El següent quadre presenta la relació de les modalitats de Batxillerat amb les branques de coneixement que s’adscriuen als diversos
Graus Universitaris.
MODALITAT DE BATXILLERAT BRANQUES DE CONEIXEMENT
∗ Art
∗ Humanitats i Ciències Socials
∗ Ciències i Tecnologia
- Art i Humanitats
- Ciències Socials i Jurídiques
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Enginyeria i Arquitectura
Així, cadascun dels Graus Universitaris pertany a una de les cinc branques de coneixement esmentades. Per tant ens trobem que:
ARTS I HUMANITATS
- Anglès
- Arqueologia
- Arts i disseny
- Belles arts
- Cinema i mitjans audiovisuals
- Comunicació cultural
- Comunicació i periodisme audiovisuals
- Conservació-restauració de béns culturals
- Disseny
- Estudis de francès i català
- Estudis de francès i d'espanyol
- Estudis de francès i de clàssiques
- Estudis d’anglès i català
- Estudis d’anglès i de clàssiques
- Estudis d’anglès i espanyol
- Estudis d’anglès i francès
- Estudis d’Àsia oriental
- Estudis d’espanyol i de clàssiques
- Filologia romànica
- Filosofia
- Geografia i ordenació del territori
- Història
- Història de l’art
- Humanitats
- Humanitats i estudis culturals
- Lingüística
- Llengua i literatura catalanes
Curs 2012-2013 27
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
- Estudis anglesos
- Estudis àrabs i hebreus
- Estudis catalans i occitans
- Estudis clàssics
- Estudis de català i de clàssiques
- Estudis de català i espanyol
- Estudis francesos
- Estudis hispànics: llengua i literatura
- Estudis literaris
- Filologia catalana
- Filologia clàssica
- Filologia hispànica
- Llengua i literatura espanyoles
- Llengua i literatura hispàniques
- Llengües aplicades
- Llengües i literatures modernes
- Musicologia
- Traducció i interpretació
CIÈNCIES
- Biologia
- Biologia ambiental
- Bioquímica
- Bioquímica i biologia molecular
- Biotecnologia
- Ciència i tecnologia d’aliments
- Ciències ambientals
- Ciències biomèdiques
- Enologia
- Estadística aplicada
- Física
- Genètica
- Geologia
- Matemàtiques
- Microbiologia
- Nanociència i nanotecnologia
- Química
Curs 2012-2013 28
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
- Administració d'Empreses i gestió de la innovació
- Administració i direcció d’empreses
- Antropologia social i cultural
- Audiovisual i multimèdia
- Ciència política i gestió pública
- Ciències de l’activitat física i de l’esport
- Ciències empresarials - Gestió
- Ciències polítiques
- Ciències polítiques i de l’Administració
- Cinema i televisió
- Comptabilitat i finances
- Comunicació
- Comunicació audiovisual
- Comunicació i indústries culturals
- Dret
- Economia
- Educació infantil
- Educació primària
- Educació social
- Empresa i tecnologia
- Estadística
- Estudis internacionals d’economia i empresa
- Finances i comptabilitat
- Geografia
- Geografia i ordenació del territori
- Geografia, ordenació del territori i gestió del medi
ambient
- Gestió aeronàutica
- Gestió d’empreses
- Màrqueting i investigació de mercats
- Mestre d'educació infantil
- Mestre d'educació primària
- Mitjans audiovisuals
- Multimèdia
- Negocis i màrqueting internacionals
- Pedagogia
- Periodisme
- Prevenció i seguretat integral
- Psicologia
- Publicitat i relacions públiques
- Relacions laborals
- Relacions laborals i ocupació
- Relacions laborals i recursos humans
Curs 2012-2013 29
CIÈNCIES DE LA SALUT
- Biologia humana
- Ciència i salut animal
- Ciència i tecnologia dels aliments
- Ciències biomèdiques
- Ciències de l’activitat física i de
l’esport
- Ciències mèdiques bàsiques
- Farmàcia
- Fisioteràpia
- Infermeria
- Logopèdia
- Medicina
- Nutrició humana i dietètica
- Odontologia
- Òptica i optometria
- Podologia
- Psicologia
- Teràpia ocupacional
- Veterinària
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
- Criminologia
- Criminologia i polítiques públiques de prevenció
- Direcció d’empreses
- Direcció d’empreses tecnològiques
- Direcció empreses (BBA)
- Gestió i Administració pública
- Gestió turística i hotelera
- Informació i documentació
- Màrqueting i direcció comercial
- Sociologia
- Treball social
- Turisme
- Turisme i gestió del lleure
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Curs 2012-2013 30
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
- Arquitectura
- Ciències i tecnologies de telecomunicació
- Disseny
- Enginyeria agrària i alimentària
- Enginyeria agrícola
- Enginyeria agroalimentària
- Enginyeria agroambiental i del paisatge
- Enginyeria alimentària
- Enginyeria biomèdica
- Enginyeria civil
- Enginyeria d'aeronavegació
- Enginyeria d'aeroports
- Enginyeria de disseny industrial
- Enginyeria de disseny industrial i
desenvolupament del producte
- Enginyeria de la construcció
- Enginyeria de l’energia
- Enginyeria de materials
- Enginyeria de recursos minerals
- Enginyeria de sistemes audiovisuals
- Enginyeria de sistemes biològics
- Enginyeria de sistemes de telecomunicació
- Enginyeria de sistemes electrònics
- Enginyeria de sistemes TIC
- Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
- Enginyeria d’edificació
- Enginyeria d’organització industrial
- Enginyeria elèctrica
- Enginyeria electrònica de telecomunicació
- Enginyeria electrònica industrial i automàtica
- Enginyeria en electrònica industrial i automàtica
- Enginyeria en organització de les tecnologies de la
informació i la comunicació
- Enginyeria en organització industrial
- Enginyeria en sistemes audiovisuals
- Enginyeria en sistemes i tecnologia naval
- Enginyeria en tecnologies aeroespacials
- Enginyeria en tecnologies industrials
- Enginyeria en vehicles aeroespacials
- Enginyeria física
- Enginyeria forestal
- Enginyeria geològica
- Enginyeria geomàtica i topografia
- Enginyeria informàtica
- Enginyeria marina
- Enginyeria mecànica
- Enginyeria mecatrònica
- Enginyeria multimèdia
- Enginyeria nàutica i transport marítim
- Enginyeria química
- Enginyeria telemàtica
- Fotografia i creació digital
- Informàtica i serveis
- Matemàtiques
- Multimèdia
- Pilot d'aviació comercial i operacions aèries
- Tecnologies de telecomunicació
Curs 2012-2013 31
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
Curs 2012-2013 32
Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO
Curs 2012-2013 33

Recomendados

La motivació por
La motivacióLa motivació
La motivacióElena1010
671 vistas20 diapositivas
Què vol dir motivar per aprendre llengua? por
Què vol dir motivar per aprendre llengua?Què vol dir motivar per aprendre llengua?
Què vol dir motivar per aprendre llengua?MTeresaGarcia
453 vistas61 diapositivas
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia por
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaRecolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia llucia
Recolza parlem d'altes capacitats mireia caralt i silvia lluciaacanet3
458 vistas29 diapositivas
Directors aacc por
Directors aaccDirectors aacc
Directors aaccacanet3
315 vistas31 diapositivas
Avaluar per aprendre 2 por
Avaluar per aprendre 2Avaluar per aprendre 2
Avaluar per aprendre 2Francesc Segura
1.5K vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentació als professors avaluar x aprendre por
Presentació als professors avaluar x aprendrePresentació als professors avaluar x aprendre
Presentació als professors avaluar x aprendrerdonaire
766 vistas27 diapositivas
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats por
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitatsRecurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats891114
5.3K vistas35 diapositivas
Competències de l'ocupació por
Competències de l'ocupacióCompetències de l'ocupació
Competències de l'ocupaciósoymria
517 vistas17 diapositivas
Gracia i panisello la motivació por
Gracia i panisello la motivacióGracia i panisello la motivació
Gracia i panisello la motivacióCarme Bové
384 vistas15 diapositivas
Intel multiples por
Intel multiplesIntel multiples
Intel multiplescrpbergueda
361 vistas53 diapositivas
Portfoli de l'alumne-ESO por
Portfoli de l'alumne-ESOPortfoli de l'alumne-ESO
Portfoli de l'alumne-ESOAntoni de la Torre
2.7K vistas46 diapositivas

La actualidad más candente(12)

Presentació als professors avaluar x aprendre por rdonaire
Presentació als professors avaluar x aprendrePresentació als professors avaluar x aprendre
Presentació als professors avaluar x aprendre
rdonaire766 vistas
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats por 891114
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitatsRecurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats
Recurs per tractar amb alumnes d'altes capacitats
8911145.3K vistas
Competències de l'ocupació por soymria
Competències de l'ocupacióCompetències de l'ocupació
Competències de l'ocupació
soymria517 vistas
Gracia i panisello la motivació por Carme Bové
Gracia i panisello la motivacióGracia i panisello la motivació
Gracia i panisello la motivació
Carme Bové384 vistas
Intel multiples por crpbergueda
Intel multiplesIntel multiples
Intel multiples
crpbergueda361 vistas
Discent, requissits i consideracions. Blanca Duran por rteixidol
Discent, requissits i consideracions. Blanca DuranDiscent, requissits i consideracions. Blanca Duran
Discent, requissits i consideracions. Blanca Duran
rteixidol256 vistas
Altes capacitats por acanet3
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
acanet32.6K vistas
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset por rteixidol
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i TusetRequisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset
Requisits dels discent en el procés d'aprenentatge. Cerdan, Torres i Tuset
rteixidol349 vistas
Presentació clemente fernàndez por iftolos
Presentació clemente fernàndezPresentació clemente fernàndez
Presentació clemente fernàndez
iftolos211 vistas

Destacado

Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diporto por
Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diportoLe associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diporto
Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diportoeAmbiente
473 vistas17 diapositivas
Recursos periféricos por
Recursos periféricosRecursos periféricos
Recursos periféricosArturo Garcia
157 vistas20 diapositivas
Estadistica por
EstadisticaEstadistica
EstadisticaLuis Alfonso Loya Gusman
571 vistas5 diapositivas
Pelotas(2) por
Pelotas(2)Pelotas(2)
Pelotas(2)Vitor Dias
197 vistas3 diapositivas
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр... por
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
653 vistas19 diapositivas
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио... por
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
993 vistas12 diapositivas

Destacado(8)

Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diporto por eAmbiente
Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diportoLe associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diporto
Le associazioni di categoria e lo sviluppo sostenibile del diporto
eAmbiente473 vistas
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр... por Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио... por Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...
Възможности за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Нацио...
Introduzione: "CERTIFICATI BIANCHI E GAS SERRA. Obiettivi, linee guida, incen... por eAmbiente
Introduzione: "CERTIFICATI BIANCHI E GAS SERRA. Obiettivi, linee guida, incen...Introduzione: "CERTIFICATI BIANCHI E GAS SERRA. Obiettivi, linee guida, incen...
Introduzione: "CERTIFICATI BIANCHI E GAS SERRA. Obiettivi, linee guida, incen...
eAmbiente732 vistas

Similar a Programa orientació professional_acadèmica_2012-13

El rol del formador 2 por
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2ICE_URV_NU
343 vistas23 diapositivas
Desenvolupament_Professional.pptx por
Desenvolupament_Professional.pptxDesenvolupament_Professional.pptx
Desenvolupament_Professional.pptxalinawar3
2 vistas6 diapositivas
Treball curs altes capacitats por
Treball curs altes capacitatsTreball curs altes capacitats
Treball curs altes capacitatsGrup d'Altes Capacitats - ICE UB
929 vistas9 diapositivas
Com motivar els alumnes? por
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
3.5K vistas16 diapositivas
La cultura de l'esforç por
La cultura de l'esforçLa cultura de l'esforç
La cultura de l'esforçequiplicvoc
3.3K vistas17 diapositivas
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan por
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoancrp-cornella
1.4K vistas47 diapositivas

Similar a Programa orientació professional_acadèmica_2012-13(20)

El rol del formador 2 por ICE_URV_NU
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2
ICE_URV_NU343 vistas
Desenvolupament_Professional.pptx por alinawar3
Desenvolupament_Professional.pptxDesenvolupament_Professional.pptx
Desenvolupament_Professional.pptx
alinawar32 vistas
Com motivar els alumnes? por PERE MARQUES
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
PERE MARQUES3.5K vistas
La cultura de l'esforç por equiplicvoc
La cultura de l'esforçLa cultura de l'esforç
La cultura de l'esforç
equiplicvoc3.3K vistas
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan por crp-cornella
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan
crp-cornella1.4K vistas
Pla d'orientació por termusa1
Pla d'orientacióPla d'orientació
Pla d'orientació
termusa1397 vistas
Avaluació competencial maig 2012 por Nuria Alart
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K vistas
LA MOTIVACIÓ EN L'AULA por Clara Cabrera
LA MOTIVACIÓ EN L'AULALA MOTIVACIÓ EN L'AULA
LA MOTIVACIÓ EN L'AULA
Clara Cabrera287 vistas
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala. por rteixidol
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.
El discent. Com és i com aprèn. Arantxa Comamala.
rteixidol640 vistas
Com acompanyar els nostres fills en els estudis? por Home
Com acompanyar els nostres fills en els estudis?Com acompanyar els nostres fills en els estudis?
Com acompanyar els nostres fills en els estudis?
Home629 vistas
Metodologia de la Mediació por guestd495f77
Metodologia de la MediacióMetodologia de la Mediació
Metodologia de la Mediació
guestd495f77734 vistas
4.3 Qüestionari reflexió definitiu IES Núm. 1_Xàbia por Raquel Gómez Paredes
4.3 Qüestionari reflexió definitiu IES Núm. 1_Xàbia4.3 Qüestionari reflexió definitiu IES Núm. 1_Xàbia
4.3 Qüestionari reflexió definitiu IES Núm. 1_Xàbia
Dossier 1 por MRURIS
Dossier 1Dossier 1
Dossier 1
MRURIS683 vistas
Claustre: Atenció a la diversitat por lasinia
Claustre: Atenció a la diversitatClaustre: Atenció a la diversitat
Claustre: Atenció a la diversitat
lasinia492 vistas

Programa orientació professional_acadèmica_2012-13

 • 1. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO PROGRAMA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 3r ESO Curs 2012-2013 1 Nom: _____________________ Data: _____________________ Curs: 3r ESO .....
 • 2. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ÍNDEX 1. Introducció. 2. Presentació. 3. L’autoconeixement. • Com em puc conèixer? • Capacitats / Aptituds. • Rendiment Acadèmic. • Valors. • Interessos. 4. El pla vocacional. • Què és la vocació? • Com puc conèixer la meva vocació? 5. La presa de decisions. • Què vol dir prendre una decisió? • Quins factors influeixen en la presa de decisions? • Passes a seguir per aprendre una decisió. 6. L’optativitat. • Què és l’optativitat? • Material Informatiu: • Matèries optatives a 4t d’ESO. • Com escollir-les? 7. Annexos. • Annex 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (Menorca). • Annex 2. Batxillerat, branques de coneixement i graus. Curs 2012-2013 2
 • 3. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 1. INTRODUCCIÓ El POAP és un pla en què s’introdueixen els diversos programes d’orientació acadèmica i professional que es van desenvolupant al centre i que pretén, fonamentalment, contribuir al desenvolupament personal i social dels alumnes facilitant la presa de decisions de cada alumne/a respecte el seu itinerari acadèmic en l’etapa i amb la tria acadèmica i professional posterior. És important que la decisió s’adapti als interessos de cadascun, a més de tenir en compte les aptituds, personalitat i característiques individuals i personals, per a confrontar-les amb altres opcions d’estudis i professions. Per això, és necessari treballar: el coneixement de sí mateix, els interessos, recursos, capacitats, estratègies i habilitats de decisió, el coneixement de possibilitats que el Sistema Educatiu ofereix, a què tenim accés en funció de les nostres eleccions, i el coneixement de les exigències del món laboral i la relació amb els diferents estudis. Així, el POAP tracta d’atendre les demandes educatives dels alumnes a través de diverses activitats (qüestionaris, treballs individuals/grupals, entrevistes, xerrades, etc.) amb la pretensió d’orientar-los per tal que les seves eleccions siguin les més adequades possible. Aquest pla té com a finalitat, a més de facilitar la presa de decisions de cada alumne respecte el seu itinerari acadèmic i professional, afavorir el seu procés de maduresa vocacional per tal de desenvolupar la seva capacitat d’auto-orientació. En aquest sentit, els objectius generals es concreten en tres àmbits:  Amb els alumnes:  Afavorir l’autoconeixement pel que fa a les capacitats, aptituds, rendiment acadèmic, valors, interessos i motivacions de l’alumnat, tot valorant-ho d’una manera ajustada.  Que els alumnes aprenguin a prendre decisions d’una manera cada cop més autònoma i conseqüent.  Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcions educatives i/o laborals que ofereix el sistema educatiu.  Amb els tutors/es:  Implicació i participació en el pla establert.  Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del seu grup d’alumnes.  Amb les famílies:  Facilitar informació sobre les diverses opcions que proposa el sistema educatiu i les sortides professionals.  Potenciar una major implicació i suport en el procés de presa de decisions dels seus fills/es. Curs 2012-2013 3
 • 4. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 2. PRESENTACIÓ El proper curs realitzaràs el darrer curs de l’ESO i en finalitzar-lo tancaràs una etapa educativa, l’educació obligatòria; a partir d’aquest moment hauràs de decidir ca a on vols orientar el teu itinerari. Per tal que pugui elegir entre el màxim de possibilitats, et recomanem: - Si tens assignatures pendents d’altres cursos intenta recuperar-les el més aviat possible. - És important que facis atenció en l’elecció de les optatives de 4t en funció del tipus d’estudis que vulguis fer el proper curs. - Centra’t en els estudis i no deixis escapar l’oportunitat d’aconseguir el Graduat en l’ESO. L’Orientació Acadèmica i Professiona és un procés contínu d’ajuda personal, crític i actiu que afavoreix el desenvolupament de les teves capacitats com el tu propi coneixement, la recollida i anàlisis de la informació i la presa de decisions. Amb això pretenem: - Afavorir el teu autoconeixement. - Proporcionar-te coneixements del món educatiu actual. - Facilitar el teu procés de presa de decisions respecte al teu initnerari acadèmic i professional. Curs 2012-2013 4
 • 5. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 3. L’AUTOCONEIXEMENT L’autoconeixement és un concepte psicològic que implica introspecció (percepció interna), definir la pròpia visió d’un mateix i determinar les característiques de la personalitat. Aquest procés d’introspecció, de reconeixement dels propis estats mentals està íntimament relacionat amb el fet de descobrir quina és la imatge del propi jo que projectem i de quina manera es correspon amb els nostres sentiments, pensaments, emocions. És un procés cognitiu que ha de ser una constant al llarg de la vida. Implica tenir una imatge adequada, correcte del propi jo, mitjançant: - Prendre consciència d’un mateix. - Descobrir, identificar, reconèixer la forma de pensar, sentir i actuar pròpia. - Analitzar i conèixer les nostres experiències personals, el nostre passat, per a què ens serveixin pel nostre futur. - L’auto-observació de com són en cadascun de nosaltres els cinc pensaments o habilitats cognitives assenyalats per Spivack Shure: • Pensament causal: és la capacitat de determinar l’origen o causa del problema. És l’habilitat de dir “el que avui passa és...” i donar un diagnòstic encertat de la situació. Els que no tenen aquest pensament ho atribueixen tot a la mala sort o bé es queden sense paraules davant un problema interpersonal. • Pensament alternatiu: és la capacitat d’imaginar el major nombre de solucions a un problema determinat (creativitat). • Pensament conseqüència: és la capacitat de preveure les conseqüències de les nostres actituds, comportaments (d’allò dit o no dit o d’allò fet o no fet). • Pensament de perspectiva: és la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre. És el pensament que fa possible l’empatia o sintonia afectiva amb els altres. • Pensament de mitjans - fins: és la capacitat de fixar-se objectius i organitzar els mitjans de què es disposa per aconseguir la finalitat marcada en l’objectiu. Diuen que en cada persona hi podem trobar tres persones:  La que creiem que som (autoconcepte).  La que els altres creuen que som.  La que som realment (autoconeixement). Com hem puc conèixer? Saber com som realment no és una tasca tan fàcil com pot semblar a simple vista, ja que implica ser objectiu amb un mateix. Per tant, ens podem conèixer: - Observant i analitzant perquè faig o deixo de fer unes o altres coses. - Observant i analitzant als altres. - Interrogant-me. - Interioritzant i descobrint els “perquès” propis i dels altres. Curs 2012-2013 5
 • 6. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO “Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si quieres conocer a los demás, mira en tu propio corazón” (Friedrich Schiller) Capacitats / Aptituds Capacitat i aptitud són sinònims, ja que ambdós termes signifiquen les nostres possibilitats de desenvolupar determinats aspectes. És a dir, són les característiques de les persones i es posseeixen d’una manera innata o s’adquireixen amb l’aprenentatge i l’experiència. Si ens diuen que tenim aptituds, vol dir que tenim capacitat per fer determinades coses: aptitud musica, mecànica, numèrica, verbal, etc. Això implica poder donar resposta a: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En què destaco? Rendiment acadèmic El rendiment acadèmic fa referència a l’avaluació del coneixement adquirit a l’àmbit escolar, és a dir, és una mesura de les capacitats de l’alumne que expressa el que ha après al llarg del seu procés formatiu. També suposa la capacitat de l’alumne per a respondre als estímuls educatius, en aquest sentit, el rendiment acadèmic està vinculat a l’aptitud. Un estudiant amb un bon rendiment acadèmic és aquell que obté qualificacions positives en els exàmens al llarg de l’etapa educativa. Això implica donar resposta a: Quines assignatures em van millor?, Quines assignatures m’agraden més? Valors Els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament, és a dir, creences fonamentals que ens ajudaran a preferir, apreciar i triar unes coses en lloc d’unes altres, o un comportament enlloc d’un altre. Ens proporcionen una pauta per a formular metes i propòsits, a més reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més importants. Decidim actuar d’una manera i no d’una altra en base a allò que és important per a nosaltres. Això implica donar resposta a: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futura feina? Interessos / Motivacions Parlar d’interessos i motivacions és parlar d’allò que ens agrada més, i que per tal d’aconseguir-ho faríem un gran esforç. És necessari tenir en compte que moltes capacitats no es tenen, s’adquireixen. Per tant, si no reunim unes determinades capacitats per ser allò que volem ser, les podrem adquirir si ens hi volem esforçar. En aquest sentit, si es vol ser o fer alguna cosa, amb l’esforç es podrà aconseguir si existeixen interessos i motivacions. Això implica donar resposta a: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?, Què faig durant el temps lliure? Curs 2012-2013 6
 • 7. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 1: ET CONEIXES BÉ? Conèixer qui ets és conèixer les teves habilitats per a realitzar algunes coses, quins són els teus interessos, motivacions, quines coses valores més en la vida, com és el teu rendiment acadèmic. Per tal de facilitar-te la tasca de reflexió sobre tu mateix/a, hauràs de resoldre diverses qüestions. La sinceritat és molt important, ja que és tracta de valorar realment els diversos aspectes que configuren l’autoconeixement per a ajudar-te a decidir sobre el teu futur acadèmic i professional. 1. Completa les següents qüestions sobre tu mateix/a: Jo sóc... Els meus sentiments són... • La meva forma de ser és: • El que més m’agrada és: • Els programes de TV que més m’agraden són: • Els meus gustos són: • El que millor sé fer és: • M’agradaria ser com: • Les coses que canviaria de mi mateix són: • La meva il·lusió més gran és: • Mai no seria com: • El que jo vull és: • El que necessito és: • Espero que: • No puc: • Un dia jo: • El meu grup pensa que jo: • Tinc por de: • Mai més no: • Els meus pares diuen que jo sóc: • Els meus millors records: Valoro com sóc Mai A vegades Quasi sempre Sempre M’agrada com sóc. Conec els meus aspectes positius i negatius. M’esforço molt encara que m’és difícil fer les coses. Crec que sóc intel·ligent. Sóc una persona que agrada als altres. Confio en mi. Si em comparo amb els meus amics/es, estic content/a de com sóc? Crec que tinc un esperit divertit que agrada a la gent? M’agrada estudiar i fer les coses ben fetes. 2. Contesta amb sinceritat les següents preguntes: a) Necessito ser sempre el centre d’atenció? Per què? b) Vull tenir sempre la raó? Per què? Curs 2012-2013 7
 • 8. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO c) Sempre vull impressionar als altres? Per què? d) Quan faig alguna cosa malament, dono sempre la culpa als altres? O bé assumeixo la meva responsabilitat? Per què? e) Em costa relacionar-me amb els altres? Per què? f) Sóc dels que sempre veig l’ampolla mig buida o mig plena? Per què? 3. Resumeix les teves característiques personals sobre: Personalitat Com et definiries a tu mateix/a? Com ets? Quins són els teus punts forts i febles? Quines qualitats t’atribueixen els demés? Quins aspectes creus que necessites millorar? Aptituds Què sé fer bé? En què destaco? Valors Quins són els teus principis en la vida? Quines són les teves metes i ideals? Què pretens aconseguir? Interessos professionals Què t’agrada fer? I què no? En quina àrea o sector t’agradaria treballar? Quines expectatives tens del teu futur professional? Quin tipus de professional t’agradaria ser? En quin lloc de treball t’imagines? Curs 2012-2013 8
 • 9. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 2: TENC APTITUDS! A continuació, se’t presenta un quadre amb diferents aptituds. De manera individual selecciona 10 aptituds que creus que tens. Després és comentarà amb el gran grup, per observar els diferents resultats que hi ha entre uns i altres. APTITUDS Amor per la naturalesa i els animals. Disponibilitat per traslladar-se i viatjar. Aptituds musicals, bona oïda Esperit emprenedor; capacitat d’iniciativa. Autoritat. Facilitat per l’aprenentatge d’idiomes. Bon estat físic. Habilitat manual. Capacitat de comunicació, relació social, amabilitat. Honestedat, integritat, respecte de les normes. Capacitat d’improvisació. Inclinació a la lectura i a l’estudi Capacitat de negociació i persuasió. Paciència, calma, ponderació. Capacitat d’observació. Perseverança. Capacitat d’organització, rigurositat i disciplina. Reflexes ràpids, intuïció, vivacitat. Capacitat de raonament i reflexió. Sang freda davant situacions extremes. Capacitat numèrica. Creativitat, capacitat artística, imaginació. Capacitat per treballar en equip, cooperació. Dinamisme, entusiasme. Altres: Curs 2012-2013 9
 • 10. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 3: ELS MEUS INTERESSOS PROFESSIONALS A partir de 3r d’ESO cal prendre les primeres decisions que afecten les teves opcions d’estudi enfocades a la teva futura vida professional. per ajudar-te, hem escollit aquest qüestionari. L’objectiu és saber quin tipus d’activitats que t’atreuen més en aquests moments. Aquestes preferències poden canviar, però et serà útil per començar-hi a pensar. No t’estem preguntant res sobre les teves aptituds, habilitats o possibilitats. Contesta seriosament, amb sinceritat i tranquil·lament; no és cap prova ni es tracta d’endevinar res, només ajudar-te a pensar el que t’agradaria fer. 1. Digues en quines activitats t’ho passes més bé: Al col·legi En el temps lliure 2. Digues de què t’agradaria treballar i com t’agradaria viure quan tinguis 30 anys. Explica-ho, posa-hi les teves raons... 3. Digues ara que et sembla que faràs d’ara fins els vint anys. Parla’ns d’estudis, treball, temps lliure... Curs 2012-2013 10
 • 11. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO QÜESTIONARI INTERESSOS PROFESSIONALS 1. OFICIS SI NO 1) T'agrada fer activitats manuals, muntar o fabricar coses, fer bricolatge, etc.? 2) A casa teva acostumes a arreglar les coses que s'espatllen? 3) T'agrada treballar i manipular objectes com roba, eines, metalls, plàstics, aliments, productes de consum, etc.? 4) T'interessa l'àrea de Tecnologia? 5) T'agradaria tenir un ofici com: cuiner/a, perruquer/a, venedor/a, etc. A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 2. AGROPECUARI SI NO 1) T'agrada el camp, els arbres, les plantes, etc.? 2) Si t'oferissin un treball on haguessis de cuidar flors, plantes i arbres, penses que t'agradaria? 3) Acceptaries viure fora de la teva ciutat, en contacte amb la natura? 4) T'agraden les Naturals i els crèdits relacionats amb la natura? 5) T'agradaria tenir i treballar el teu propi hort? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 3. MILITAR-SEGURETAT SI NO 1) T'agradaria ser un/a professional de l'exèrcit? 2) Faries un treball en que haguessis de portar armes a sobre? 3) T'agraden els crèdits d'Educació Física i Esportiva? 4) Treballaries com a guàrdia urbana, dirigint i controlant el trànsit? 5) Treballaries com a policia, cossos de seguretat, vigilant jurat, etc.? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 4. ADMINISTRATIU I OFICINA SI NO 1) Treballaries fent feines d'oficina, com: arxivar papers, escriure a màquina, complimentar impresos, classificar documents, etc.? 2) Treballaries en un lloc tancat sense llum natural? 3) Treballaries en un banc? 4) T'agrada l'ordre, ets organitzat i endreçat a casa teva? 5) Faries un treball dirigit i supervisat per un cap de personal? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 5. ECONÒMIC-EMPRESARIAL SI NO 1) T'agradaria muntar la teva pròpia empresa? 2) Treballaries dirigint i controlant un equip de persones? 3) T'agrada el càlcul i les matemàtiques? 4) T'interessen els temes relacionats amb l'economia i les finances? 5) Lluitaries per vendre un producte o una idea? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. Curs 2012-2013 11
 • 12. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 6. SERVEIS SOCIALS SI NO 1) T'agrada ajudar els altres, encara que no els coneguis? 2) Treballaries en contacte amb molta gent? 3) Si un company teu t'explica un problema que té, acostumes a escoltar-lo i a aconsellar-lo? 4) Ets membre d'alguna ONG o t'interessaria ser-ne? 5) T'interesses per les diverses problemàtiques socials, com: la pobresa, la delinqüència, la droga, el SIDA, etc.? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 7. ENSENYAMENT SI NO 1) T'agrada explicar als teus companys o germans petits els temes que no han entès? 2) Et consideres clar i didàctic quan has d'explicar alguna temàtica escolar als teus companys o germans? 3) Tens facilitat per parlar en públic? 4) Faries de monitor de nens o de grans durant l'estiu? 5) T'agradaria ser mestre o professor? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 8. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS SI NO 1) T'interessen les diverses problemàtiques socials, com: l'atur, el racisme i xenofòbia, la manca de valors, la pobresa, etc.? 2) Treballaries a l'ensenyament? 3) T'interessa tot el que està relacionat amb la persona i els valors humans? 4) T'agrada llegir? 5) T'agraden els crèdits de l'àrea de Socials? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 9. CIÈNCIES DE LA SALUT SI NO 1) T'agrada fer cures i vendatges quan algú s'ha fet malbé? 2) T'interessen els programes de TV relacionats amb la salut i la medicina, com: documentals sobre el cos humà, intervencions quirúrgiques, malalties, etc.? 3) Pots fer una cura o veure una ferida sense que et faci angúnia la sang? 4) Estàs disposat/da a treballar, si cal, els dies festius, i tenir un horari laboral irregular? 5) T'agradaria ser metge o infermer? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 10. CIÈNCIES EXPERIMENTALS SI NO 1) Treballaries en un laboratori fent investigacions científiques? 2) T'interessen els articles científics dels diaris i revistes, els documentals de TV, etc.? 3) Faries experiments amb animals per tal d'investigar un remei contra el càncer? 4) T'interessen les temàtiques que estudies en Naturals i en els crèdits d'aquesta àrea? 5) Treballaries com a: físic, químic, biòleg, etc. A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. Curs 2012-2013 12
 • 13. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 11. TECNOLÒGIC SI NO 1) T'agrada muntar i desmuntar aparells, motors, etc.? 2) Saps arreglar els aparells, endolls, llums, etc., que s'espatllen a casa teva? 3) T'agrada el dibuix, sobretot el dibuix tècnic? 4) T'interessa el que estudies en els crèdits de tecnologia? 5) Treballaries com a: enginyer, informàtic, controlador aeri, tècnic de telecomunicacions, etc.? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 12. ARTÍSTIC SI NO 1) En el teu temps d'esbarjo, t'agrada pintar, dibuixar, modelar, fer música, tocar un instrument musical, etc.? 2) Extraescolarment estudies música o toques algun instrument musical? 3) T'agrada el teatre, la interpretació, etc.? 4) T'agrada el que estudies en els crèdits de Plàstica o en els crèdits de Música? 5) T'agradaria treballar en el món de la fotografia, la TV o el cinema? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. 13. FÍSIC-ESPORTIU SI NO 1) Practiques algun esport extraescolar? 2) Acostumes a participar en les competicions, partits o activitats esportives del teu centre escolar? 3) T'agradaria organitzar competicions esportives o ser entrenador d'algun equip esportiu? 4) Treballaries com a professor d'Educació Física o monitor esportiu en un gimnàs, poliesportiu, escoles, etc.? 5) T'agrada el que estudies en els crèdits d'Educació Física? A cada resposta afirmativa li has d'assignar un 20% i escriure el total en l’espai. CONSTRUCCIÓ DEL PERFIL D’INTERESSOS (Procediment)  Assigna a cada resposta afirmativa (SI) de cada grup ocupacional el valor d’un 20 %. Si la resposta és negativa (NO) no li donis cap valor.  Escriu al quadre inferior dret de cada taula la suma dels percentatges.  Ara, escriu les 13 quantitats a la taula que a continuació trobaràs.  A partir d’aquests resultats acumulats has de fer la representació gràfica al full que et donarà el teu professor. Primer, senyala els punts sobre la plantilla gràfica i, després, fes el traçat del perfil d’interessos amb bolígraf blau.  Els resultats poden ser significatius a partir del 80 %. TAULA Núm.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puntuació en % Curs 2012-2013 13
 • 14. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO Advertim que aquest qüestionari no és un test psicològic sinó un exercici sobre la impressió que té l’alumne dels seus interessos. Per tant, pot no correspondre amb la realitat. El que considerem útil d’aquest qüestionari és la possibilitat que ens dóna per a discutir sobre els seus resultats, i fer valoracions conjuntes a classe i amb els pares per tal d’estimular la reflexió. Perfectament es pot no estar d’acord amb els resultats, per aquest motiu es demana l’opinió personal. Curs 2012-2013 14
 • 15. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INTERESSOS (Segons la valoració subjectiva de l’alumne/a obtinguda amb l’ajuda del qüestionari no estandarditzat d’interessos) 100% 80% 60% 40% 20% Curs 2012-2013 15 NOM: CURS:
 • 16. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO OFICIS AGROPECUARI MILITAR-SEGURETAT ADMINISTRATIUIOFICINA ECONÒMIC-EMPRESARIAL SERVEISSOCIALS ENSENYAMENT CC.HUMANESISOCIALS CIÈNCIESDELASALUT CIÈNCIESEXPERIMENTALS TECNOLÒGICTECNOLÒGIC ARTÍSTIC FÍSIC-ESPORTIU Curs 2012-2013 16
 • 17. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO OPINIÓ PERSONAL 1. Ara fes una redacció breu donant la teva opinió sobre el perfil d’interessos obtingut. 2. Posa en comú amb els teus pares el qüestionari i el perfil obtingut i esciur a continuació l’opinió que t’hagin donat. QUAN ACABIS L’ESO, què t’agradaria fer? Estudiar/Treballar Sí/No Per què? Batxillerat de Ciències i/o Tecnologia Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials Cicle Formatiu . De quina mena? Anar a treballar. PUNTUA les següents matèries de l’1 al 8 segons la teva preferència (i pensant en estudis posteriors). 1 a 8 Comentaris (per què?) Biologia i geologia Educació Visual i plàstica Física i química Informàtica Llatí Música Anglès Tecnologia ESCRIU LA NOTA què vas treure de les següents matèries comunes: 2n d’ESO Música Educació Física Ll. catalana Matemàtiques Ll. castellana Ciències Nat i Fis. Quim. Anglès Tecnologia Ciències Socials Visual i plàstica 3r d’ESO Música Educació Física Ll. catalana Matemàtiques Ll. castellana Ciències Nat i Fis. Quim. Anglès Tecnologia Ciències Socials Visual i plàstica Curs 2012-2013 17
 • 18. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 4. EL PLA VOCACIONAL Què és la vocació? La vocació és el desig d’emprendre una carrera, professió o qualsevol altra activitat quan encara no s’han adquirit totes les aptituds o coneixements necessaris. A nivell general apareix relacionada amb els anhels i amb allò que resulta inspirador per a cada subjecte. Es suposa que la vocació concorda amb els gustos, els interessos i les aptituds de la persona. També es considerada com un procés que es desenvolupa al llarg de tota la vida, ja que es construeix de manera permanent, implica descobrir qui sóc, com sóc i cap a on vull anar. Les respostes a aquests interrogants marcaran la vocació i el camí a seguir per l’individu. En finalitzar l’escolarització secundària, cada ésser humà comença a actuar en conseqüència amb la seva vocació. L’elecció d’una carrera professional o d’un treball, per exemple, sol respondre a la seva vocació. En els casos en què aquesta elecció no resulti satisfactòria per a la persona, es sol justificar que el que s’ha triat “no era la meva vocació”. En un procés d’orientació acadèmica – professional o de suport a la presa de decisions, entenem la vocació com la descoberta de la predisposició a fer una activitat que provoqui satisfacció i sensació exitosa. És a dir, és el desig que ha de trobar l’orientat per emprendre un objectiu concret: l’elecció d’uns estudis, el camí cap a una professió o qualsevol altra activitat que afavoreixi la seva actitud activa i motivada. El més important és que pressuposi motivació, ganes de fer-ho, esforç, sacrifici i voluntat d’aconseguir-ho perquè hi hagi una distància entre el present i aquest desig futur. És per això que ha d’implicar un creixement, una millora personal en aquest procés. Però no tothom troba la vocació o aquesta predisposició de manera innata, sinó que s’ha d’anar descobrint. I segurament poden ser diferents descobriments al llarg de la vida. Aquest és el cas de molts dels nois i noies amb un sentiment de desorientació que els angoixa al final de l’escolaritat obligatòria. Com puc conèixer la meva vocació? Principalment cal tenir en compte que tot plegat és un procés, i com a tal, contempla diferents fases o etapes. El punt de partida sempre ha de ser l’autoconeixement, com a base de l’autoestima. Un ha de saber qui és, com és i on vol anar o com vol ser. Es poden valorar aspectes com ara el rendiment acadèmic d’un alumne per conèixer el seu potencial. Però també podem emprar altres eines i recursos, com ara els psicotècnics, per tenir en compte diferents aspectes (interessos, preferències, valors, trets de personalitat, etc.). Ens donen més informació, però tampoc no és definitiva. Al potencial d’una persona s’hi ha d’afegir la seva motivació i les ganes d’estudiar. “per què continuar estudiant?” Un ho ha de tenir clar si vol triomfar i sentir-se exitós en l’assoliment d’objectius. Els aspectes de personalitat són definitius per superar algunes de les dificultats en els estudis. Hi fa més l’actitud que l’aptitud... “Qui vol fer una cosa troba un camí; qui no vol fer res troba una excusa.” (M. Mascarell) Curs 2012-2013 18
 • 19. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 4: TINC VOCACIÓ? La vocació és la tendència que sent una persona cap a determinades activitats, és una inclinació natural que ja es manifesta des de fillets. Les persones no tenen una sola vocació, sinó que en tenen moltes. Per a saber si tenim vocació, principalment cal parar atenció a l’autoconeixement, la motivació i les ganes d’estudiar / treballar. 1. Respon les següents preguntes. - Quan eres petit/a, què olies ser de gran? Per què? - Com ha evolucionat aquesta idea inicial? Segueixes pensant el mateix? Hi ha hagut canvis? Quins? - Creus que val la pena perseguir els teus somnis? Per què? 2. Debat: Hem de triar els nostres estudis posteriors escoltant la nostra vocació o bé cal mirar com està el mercat laboral i triar en funció d’això? Curs 2012-2013 19
 • 20. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO 5. LA PRESA DE DECISIONS Què vol dir prendre una decisió? La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza una elecció entre les alternatives o formes per resoldre diferents situacions de la vida, que es poden presentar en diferents contextos: a nivell laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. En tot moment es prenen decisions, la diferència entre cada una d’aquestes és el procés o la forma en la qual s’arriba a elles. A nivell individual és caracteritza perquè una persona faci ús del seu raonament i pensament per triar una decisió a un problema que se li presenti a la vida, és a dir, si una persona té un problema, aquesta haurà de ser capaç de resoldre’l individualment a través de prendre decisions amb aquest específic motiu. En la presa de decisions importa l’elecció d’un camí a seguir, pel que en un estadi anterior s’han d’avaluar alternatives d’acció. Si aquestes últimes no estan presents, no hi haurà decisió. “Tota mala decisió que prenc va seguida d’una mala decisió”. (Harry S. Truman) Escollir és quelcom que fem sovint i que té unes conseqüències que pretenem que siguin les desitjades. Però no totes les decisions que prenem impliquen la mateixa responsabilitat ni la mateixa importància pel que fa a la seva rellevància en les nostres vida i fins i tot a la seva possibilitat de reversibilitat. Com prendre la millor decisió? Com considerar les millors alternatives? Com estar segur que la decisió presa era la correcta? Aquestes són les preguntes que ens fem un i altre cop. Actualment, els alumnes es troben en un moment en què les decisions que prenguin sobre els estudis afectaran pel seu futur professional. La professió que realitzin al llarg de la seva vida, no només els proporcionarà uns ingressos econòmics que els permetran ser independents, sinó que, a més, influiran en el seu desenvolupament i la seva realització personal. Quins factors influeixen en la presa de decisions? Conèixer-se un mateix i conèixer les opcions entre les que es pot triar són dos elements claus per assegurar una bona elecció. En aquest sentit, cal tenir presents els factors que poden influir en què prenguem una decisió o una altra. • Factors interns (autoconeixement): és imprescindible saber com és un mateix per poder prendre decisions correctes i ajustades a la manera de ser de cadascú. Caldrà reflexionar sobre cada un d’aquests aspectes personals: * Les capacitat o aptituds: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En què destaco? * El rendiment acadèmic: Quines assignatures em van millor?, Quines assignatures m’agraden més? * Els valors: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futura feina? * Els interessos: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?, Què faig durant el temps lliure? Curs 2012-2013 20
 • 21. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO • Factors externs: són els que no depenen d’un mateix, sinó de l’entorn on vivim. Aquests factors fan referència a la formació (conèixer les possibles alternatives de formació a l’abast) i al món laboral (conèixer la realitat del mercat laboral). * La formació. El què cal saber per triar uns estudis: la forma d’accedir a aquests estudis, els continguts o el pla d’estudis, la durada, el tipus de títol que s’obté en acabar els estudis, les sortides professionals (les tradicionals i les noves), els centres públics i privats on s’imparteixen. * El mercat laboral: el tipus de feines que realitzen aquests titulats, la situació actual de la professió en el mercat laboral, les perspectives futures de la professió, el sou aproximat i les condicions laborals, les possibilitats de promoció, les professions semblants i relacionades, les organitzacions o entitats on es pot obtenir més informació. * Altres factors: la família (expectatives, recursos econòmics...), els amics i les amigues, els mitjans de comunicació, les professions de moda... Quines passes he de seguir per prendre una decisió? Per prendre una decisió, no importa la seva naturalesa, cal conèixer, comprendre, analitzar un problema, per així poder donar-li solució, en alguns casos per ser tan simples i quotidians, aquest procés es realitza de forma implícita i es soluciona molt ràpidament, però hi ha altres casos en els quals les conseqüències d’una mala o bona decisió pot tenir repercussions en la vida. Les decisions ens afecte a tots i gràcies a elles podem tenir una opinió crítica. Per tant cal: 1. Ser conscient de la importància de prendre decisions. 2. Reflexionar, analitzar i valorar les opcions personals (valors, interessos, aptituds). 3. Reflexionar, analitzar i valorar la informació sobre les alternatives acadèmiques i professionals a les quals pots accedir. 4. prendre la decisió més adient a partir de la valoració dels aspectes positius i negatius de les diferents opcions analitzades. Curs 2012-2013 21
 • 22. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 5: ELS PLANS D’ESTIU D’EN PERE Tot seguit exposem un cas en què has de seguir un determinat procés per a la presa de decisions. Llegeix atentament i contesta les preguntes. En Pere és un noi esportista de 16 anys. El seu amic Jordi l’ha convidat aquest estiu a passar la primera setmana de juliol a un xalet que tenen els seus pares en el camp, ja que després en Jordi marxa la resta d’estiu a visitar la seva família que viu a França. Justament, l’equip de futbol d’en Pere juga la final d’un Torneig Juvenil aquella setmana, per tant ha d’entrenar molt. No té gens clar què fer, per això ha de seguir un pla per aprendre la decisió més adequada. Contesta les següents preguntes com si fossis en Pere:  Planificació: - Definir bé el problema: Què he de decidir i de quant de temps disposo? - Establir un pla per a resoldre’l: Què necessito fer o saber per a resoldre’l de manera adequada i en quin ordre?  Desenvolupament del pla: - Clarificar els meus interessos i valors i millorar el meu autoconeixement: Tinc clar què m’agradaria fer realment i què em mereix la pena? - Identificar les alternatives que tinc: Conec les diferents opcions que tinc i, dins d’aquestes, les diferents possibilitats? - Valorar les conseqüències de cada opció: Què em suposa cadascuna d’aquestes opcions? (avantatges i inconvenients). - Eliminar el que no m’interessa i decidir-me. - Posar en pràctica la decisió presa.  Avaluació: - Avaluar la meva decisió: em sent a gust amb la decisió que vaig prendre? Em fa sentir bé? Em vaig equivocar en valorar algun dels aspectes? Curs 2012-2013 22
 • 23. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ACTIVITAT 6: JO DECIDEIXO 1. En grups de 3 o 4 alumnes heu de representar una de les situacions que es plantegen a continuació. Heu d’explicar, a través de la interpretació, l’itinerari formatiu que han de seguir els i les protagonistes per aconseguir el seu objectiu, les argumentacions d’aquests per realitzar aquests estudis i no altres, els possibles obstacles i solucions que se li puguin plantejar. A cada representació hauran d’aparèixer, a més dels protagonistes, els següents personatges: familiars, amistats i orientador/a del centre; els que tractaran d’influenciar a la persona protagonista en la presa de decisions i mostraran, així, els diversos factors que intervenen en la presa de decisions. L’alumnat tindrà uns 15 minuts per preparar les interpretacions. La història ha de ser breu. Després de cada representació comentar com és deu sentir la persona protagonista. Na Valèria vol ser fontanera. No té molt clar què és el que s’ha d’estudiar per això i, a més, a la seva mare i al seu pare no els fa molta gràcia. Els seus companys i companyes tampoc l’animen, “Com li pot agradar, per exemple, desembussar un lavabo?”. Però ella va veure treballar alguna vegada a un fontaner i creu que li agradaria: s’ha de ser capaç de resoldre un problema, utilitzar eines, anar d’una banda a una altra i conèixer a gent... En Dani vol ser comare. A la majoria de gent li fa riure quan ho diu, però ell vol se CO-MA-RE. Li agraden molt els nens i les nenes petits/es, sobretot quan son nadons. Sap que ha d’estudiar infermeria i que per entrar fa falta tenir una bona nota. La seva mare no diu res, però el seu avi es va enfadà molt quan es va assabentar: “Com farà ell, el seu net una feina de dones!, on s’ha vist?” En Miquel vol ser hostessa d’avió. Li sembla increïble poder tenir una feina amb la que recórrer el món. A més, pot conèixer gent, practicar altres idiomes... Això se li dóna bé. El problema és que a la seva família no li fa tanta gràcia: els cursos costen doblers, s’hauria de desplaçar a una altra ciutat. Els seus amics tampoc l’animen, perquè ja no es veurien casi mai... Uf! Que difícil és prendre una decisió quan no et donen suport! N’Anna vol ser jutge. Creu que hi ha moltes coses que canviar en aquest món i que si fos jutge tindria el poder per fer alguns d’aquests canvis. Sap que ha d’estudiar dret i després unes oposicions molt difícils, però està segura de que si desitges molt una cosa i treballes dur, pots aconseguir- ho... La seva germana major és advocada, treballa en un buffet i li conta moltes coses dels judicis. També li diu que ha d’estar segura del que vol. 2. Ara, amb el grup, penseu quines passes hauria de seguir el vostre protagonista per prendre una decisió. 6. L’OPTATIVITAT Curs 2012-2013 23
 • 24. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO La possibilitat que l’alumne/a esculli part de les matèries que va a cursar és una de les característiques que defineixen l’ESO. La possibilitat d’elecció és reduïda en els dos primers cursos, s’incrementa en els posteriors, essent molt important a 4t d’ESO. En el currículum de continguts de l’ESO, a més de les matèries obligatòries que tot l’alumnat ha de cursar, s’ofereixen també altres matèries, la utilitat de les quals és permetre el desenvolupament de les capacitats i les Competències Bàsiques en les diferents àrees ofertes pel centre. Són les anomenades matèries optatives de l’ESO que permeten atendre a la diversitat i apropar l’alumnat a certs temes que poden ser del seu interès (cultura, informàtica, artesania, llengües estrangeres, etc.). En aquest sentit, les matèries optatives són una eina fonamental per a conciliar la formació comuna i l’atenció a la diversitat, i proporcionen una varietat d’opcions per a adaptar els processos d’ensenyament-aprenentatge a la complexitat pròpia de l’etapa associada a l’evolució dels nois i noies en aquestes edats. L’oferta de matèries optatives en els centres ha d’estar orientada a facilitar a l’alumnat la consolidació dels aprenentatges fonamentals, així com la seva orientació educativa posterior o la seva incorporació a la vida laboral. • MATERIAL INFORMATIU Curs 2012-2013 24
 • 25. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO Matèries optatives a 4t ESO El centre ofereix les següents matèries optatives d’opció en funció de les modalitats de Batxillerat que es vulgui cursar, si es vol fer un Cicle Formatiu o anar al món laboral: OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C OPCIÓ D Biologia i Geologia Tecnologia Llatí Tecnologia / Biologia i Geologia Física i Química Física i Química Música / Informàtica Música / Informàtica Alemany / * Informàtica / Plàstica Alemany / * Informàtica / Plàstica Alemany / * Informàtica / Plàstica Alemany / * Informàtica / Plàstica * Triar-ne una de les tres  Observació: • Opcions A, B i C  Batxillerat Humanístic, Ciències Socials, Arts. • Opcions A i B  Batxillerat Científic i Tecnològic. • Opció D  Cicle Formatiu GM / Món Laboral. Relació dels itineraris amb les Matemàtiques OPCIÓ A OPCIÓ B Batxillerat de Ciències i Tecnologia - Encaminat a ciències: Matemàtiques B Cicles Formatius *Matemàtiques A Batxillerat de Ciències i Tecnologia -Encaminat a tecnologia: Matemàtiques B Cicles Formatius *Matemàtiques A OPCIÓ C OPCIÓ D Batxillerat Humanitats i Ciències Socials / Arts - Encaminat a ciències socials: Matemàtiques B - Encaminat a Humanitats / Arts: Matemàtiques A o B Cicles Formatius i Món Laboral *Matemàtiques A Com escollir-les? Et trobes davant la teva primera elecció pel que fa al teu itinerari formatiu. La decisió que has de prendre no és decisiva, però pot començar a marcar el teu futur camí educatiu, i també professional. Per això, cal pensar bé l’elecció, no t’has de precipitar ni has de fer el mateix que els teus amics o amigues. Busca el teu propi camí. Compta també amb l’opinió de la gent del teu entorn (pares, professors, tutor/a, orientador/a...). La decisió final és teva i, per tant, cal que triïs en funció dels teus interessos, ja que l’objectiu és que acabis estudiant i treballant en allò que més t’agradi. “Que faci una bona tria... I bona sort!” ANEX 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (Menorca Curs 2012-2013 25
 • 26. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO  Objectiu. Preparar per l’activitat professional.  Organització. Mòduls professionals de formació teòrica pràctica.  Duració. Variable segons el cicle (aprox. 1.400 o 2.000 h.).  Títol. Tècnic en...  Vies d’accés - Títol de graduat en ESO. - Prova d’accés (17 anys). - PQPI i prova d’accés. Possibilitat d’accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional superant prova de maduresa. CENTRE CICLE FORMATIU GM IES Mª Àngels Cardona (Ciutadella) ∗ Cuina i gastronomia ∗ Serveis de Restauració ∗ Electromecànica de Vehicles ∗ Gestió Administrativa IES Josep Mª Quadrado (Ciutadella) ∗ Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor IES Biel Martí (Ferreries) ∗ Sistemes microinformàtics i xarxes IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior) ∗ Farmàcia ∗ Elaboració de productes lactis IES Joan Ramis i Ramis (Maó) ∗ Sistemes microinformàtis i xarxes IES Cap de Llevant (Maó) ∗ Atenció sociosanitària ∗ Cures auxiliar d’infermeria ∗ Perruqueria ∗ Animació d’activitats físiques i esportives IES Pasqual Calbó (Maó) ∗ Mecanització ∗ Equips i instal·lacions electrotècniques ∗ Explotacions agràries extensives ∗ Gestió administrativa Escola d’Art de Menorca (Maó) ∗ Autoedició ∗ Procediments de joieria artística (Amb prova d’accés) Curs 2012-2013 26
 • 27. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO ANEX 2. Batxillerat, Branques de coneixement i Graus Universitaris El següent quadre presenta la relació de les modalitats de Batxillerat amb les branques de coneixement que s’adscriuen als diversos Graus Universitaris. MODALITAT DE BATXILLERAT BRANQUES DE CONEIXEMENT ∗ Art ∗ Humanitats i Ciències Socials ∗ Ciències i Tecnologia - Art i Humanitats - Ciències Socials i Jurídiques - Ciències - Ciències de la Salut - Enginyeria i Arquitectura Així, cadascun dels Graus Universitaris pertany a una de les cinc branques de coneixement esmentades. Per tant ens trobem que: ARTS I HUMANITATS - Anglès - Arqueologia - Arts i disseny - Belles arts - Cinema i mitjans audiovisuals - Comunicació cultural - Comunicació i periodisme audiovisuals - Conservació-restauració de béns culturals - Disseny - Estudis de francès i català - Estudis de francès i d'espanyol - Estudis de francès i de clàssiques - Estudis d’anglès i català - Estudis d’anglès i de clàssiques - Estudis d’anglès i espanyol - Estudis d’anglès i francès - Estudis d’Àsia oriental - Estudis d’espanyol i de clàssiques - Filologia romànica - Filosofia - Geografia i ordenació del territori - Història - Història de l’art - Humanitats - Humanitats i estudis culturals - Lingüística - Llengua i literatura catalanes Curs 2012-2013 27
 • 28. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO - Estudis anglesos - Estudis àrabs i hebreus - Estudis catalans i occitans - Estudis clàssics - Estudis de català i de clàssiques - Estudis de català i espanyol - Estudis francesos - Estudis hispànics: llengua i literatura - Estudis literaris - Filologia catalana - Filologia clàssica - Filologia hispànica - Llengua i literatura espanyoles - Llengua i literatura hispàniques - Llengües aplicades - Llengües i literatures modernes - Musicologia - Traducció i interpretació CIÈNCIES - Biologia - Biologia ambiental - Bioquímica - Bioquímica i biologia molecular - Biotecnologia - Ciència i tecnologia d’aliments - Ciències ambientals - Ciències biomèdiques - Enologia - Estadística aplicada - Física - Genètica - Geologia - Matemàtiques - Microbiologia - Nanociència i nanotecnologia - Química Curs 2012-2013 28
 • 29. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES - Administració d'Empreses i gestió de la innovació - Administració i direcció d’empreses - Antropologia social i cultural - Audiovisual i multimèdia - Ciència política i gestió pública - Ciències de l’activitat física i de l’esport - Ciències empresarials - Gestió - Ciències polítiques - Ciències polítiques i de l’Administració - Cinema i televisió - Comptabilitat i finances - Comunicació - Comunicació audiovisual - Comunicació i indústries culturals - Dret - Economia - Educació infantil - Educació primària - Educació social - Empresa i tecnologia - Estadística - Estudis internacionals d’economia i empresa - Finances i comptabilitat - Geografia - Geografia i ordenació del territori - Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient - Gestió aeronàutica - Gestió d’empreses - Màrqueting i investigació de mercats - Mestre d'educació infantil - Mestre d'educació primària - Mitjans audiovisuals - Multimèdia - Negocis i màrqueting internacionals - Pedagogia - Periodisme - Prevenció i seguretat integral - Psicologia - Publicitat i relacions públiques - Relacions laborals - Relacions laborals i ocupació - Relacions laborals i recursos humans Curs 2012-2013 29 CIÈNCIES DE LA SALUT - Biologia humana - Ciència i salut animal - Ciència i tecnologia dels aliments - Ciències biomèdiques - Ciències de l’activitat física i de l’esport - Ciències mèdiques bàsiques - Farmàcia - Fisioteràpia - Infermeria - Logopèdia - Medicina - Nutrició humana i dietètica - Odontologia - Òptica i optometria - Podologia - Psicologia - Teràpia ocupacional - Veterinària
 • 30. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO - Criminologia - Criminologia i polítiques públiques de prevenció - Direcció d’empreses - Direcció d’empreses tecnològiques - Direcció empreses (BBA) - Gestió i Administració pública - Gestió turística i hotelera - Informació i documentació - Màrqueting i direcció comercial - Sociologia - Treball social - Turisme - Turisme i gestió del lleure ENGINYERIA I ARQUITECTURA Curs 2012-2013 30
 • 31. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO - Arquitectura - Ciències i tecnologies de telecomunicació - Disseny - Enginyeria agrària i alimentària - Enginyeria agrícola - Enginyeria agroalimentària - Enginyeria agroambiental i del paisatge - Enginyeria alimentària - Enginyeria biomèdica - Enginyeria civil - Enginyeria d'aeronavegació - Enginyeria d'aeroports - Enginyeria de disseny industrial - Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte - Enginyeria de la construcció - Enginyeria de l’energia - Enginyeria de materials - Enginyeria de recursos minerals - Enginyeria de sistemes audiovisuals - Enginyeria de sistemes biològics - Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria de sistemes electrònics - Enginyeria de sistemes TIC - Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil - Enginyeria d’edificació - Enginyeria d’organització industrial - Enginyeria elèctrica - Enginyeria electrònica de telecomunicació - Enginyeria electrònica industrial i automàtica - Enginyeria en electrònica industrial i automàtica - Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació - Enginyeria en organització industrial - Enginyeria en sistemes audiovisuals - Enginyeria en sistemes i tecnologia naval - Enginyeria en tecnologies aeroespacials - Enginyeria en tecnologies industrials - Enginyeria en vehicles aeroespacials - Enginyeria física - Enginyeria forestal - Enginyeria geològica - Enginyeria geomàtica i topografia - Enginyeria informàtica - Enginyeria marina - Enginyeria mecànica - Enginyeria mecatrònica - Enginyeria multimèdia - Enginyeria nàutica i transport marítim - Enginyeria química - Enginyeria telemàtica - Fotografia i creació digital - Informàtica i serveis - Matemàtiques - Multimèdia - Pilot d'aviació comercial i operacions aèries - Tecnologies de telecomunicació Curs 2012-2013 31
 • 32. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO Curs 2012-2013 32
 • 33. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO Curs 2012-2013 33