Á MESA DO PARLAMENTOO Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa dosseus deputados, Ramó...
A normativa educativa vixente, concretamente a LOE, permite solucionar estaproblemática sen necesidade de novos desenvolve...
Asinado dixitalmente por:Ramón Vázquez Díaz na data 20/05/2013 12:36:34José Javier Ron Fernández na data 20/05/2013 12:36:39
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en la Universidad

249 visualizaciones

Publicado el

Iniciativa de AGE (IU) en el parlamento gallego

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en la Universidad

  1. 1. Á MESA DO PARLAMENTOO Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa dosseus deputados, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, e ao abeiro do dispostono artigo 160 do Regulamento da Cámara do Parlamento de Galicia, presenta aseguinte Proposición non de Lei, para o seu debate en Comisión, relativa a adscricióndas Ensinanzas Artísticas Superiores á Universidade.Numerosas sentenzas do Tribunal Supremo relativas ao recurso presentado por variasUniversidades contra a ordenación das Ensinanzas Artísticas Superiores establecida noReal Decreto 1614/2009, sitúan ás Administracións educativas diante da necesidade dedar unha rápida resposta a unha situación que veñen padecendo estas ensinanzasdesde hai tempo.Urxe polo tanto a transformación dos estudos artísticos superiores en ensinanzas deGrao e Posgrao, en paridade coas titulacións universitarias, porque do contrarioasistiremos a unha desvalorización e un deterioro destas ensinanzas inadmisible para oalumnado, que xa está cursando nestes momentos os estudos en Ensinanzas Artísticas,e para o colectivo de docentes que veñen demostrando o seu compromiso co procesode converxencia destas ensinanzas no Espazo Europeo da Educación Superior.De acordo co contido das sentenzas, a integración plena e definitiva das EnsinanzasArtísticas Superiores no Sistema Universitario Galego debe producirse de xeitoinmediato, o que inclúe o recoñecemento dos títulos que ofrecen os centros comoGraos Universitarios, mediante os mecanismos que se deban establecer. Este procesodebe facerse atendendo ás particularidades e especificidades propias de cadaensinanza.Digitally signed by RexistroEntradaDate: 2013.05.20 12:40:40 +02:00Reason: 8036Location: Parlamento de GaliciaSignature Not Verified
  2. 2. A normativa educativa vixente, concretamente a LOE, permite solucionar estaproblemática sen necesidade de novos desenvolvementos normativos, pois o seuartigo 58, no apartado 4, establece que as Comunidades Autónomas e as Universidadesdo seus ámbitos territoriais poderán establecer convenios para a organización destasensinanzas.Instamos á Administración a que inicie canto antes os pasos para un proceso deintegración no que se atenda tanto esas particularidades coma os lexítimos interesesdo profesorado e dos diferentes sectores das comunidades educativas. Este procesodeberá realizarse con claridade, determinación e contando coa colaboración necesariae a participación activa dos axentes educativos, sociais e artísticos propios dasEnsinanzas Artísticas Superiores.Por todo isto, preséntase a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate naComisión:- O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que con data do 1 de xullo de2013 os centros que imparten as Ensinanzas Artísticas Superiores se adscriban áUniversidade e se poña igualmente en marcha un proceso que permita que nunprazo razoable de tempo se poida dar a integración plena de centros eensinanzas na Universidade, para garantir que o alumnado afectado poidarecibir no remate dos estudos a titulación de Grao, pero tamén para iniciar uncamiño que permita a plena integración destas ensinanzas na Universidade, edesenvolver así todo o seu potencial no eido da docencia e da investigación.Compostela, 20 de maio do 2013.Asdo. Xabier Ron FernándezAsdo. Ramón Vázquez Díaz
  3. 3. Asinado dixitalmente por:Ramón Vázquez Díaz na data 20/05/2013 12:36:34José Javier Ron Fernández na data 20/05/2013 12:36:39

×