Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Shapit wela gajanan mule

1.407 visualizaciones

Publicado el

marathi kavita by Gajanan Mule

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Shapit wela gajanan mule

 1. 1. ऴापित ळेलाhttp://www.marathikavitagm.blogspot.com
 2. 2. ळापऩत लेऱा “ Shapit Wela ” Marathi poetry गजानन भुऱे प्रकाळन – फब्रळारी २०१३. े ु ©गजानन मुले mulegajanan57@gmail.com अषयजऱणी ल भाांडणी ु बाऱाजी एन्टरप्रायझेस, चोरडडया बबझनेस सेंटर, जन्या जज.ि. जळल, ु सोमळार िेठ िणे - ०१ ु balajienterprises120@yahoo.com ऩूलप्रकाळन : व ई साहित्य, आनंदऋतू, मनोगत © सदर िुस्तकातीऱ कठऱािी मजकर कोणत्यािी स्ळरुिात ु ू ळािरताना कळीची िूळिरळानगी घेणे आळऴक आिे . व ऴापित ळेलाhttp://www.marathikavitagm.blogspot.com
 3. 3. अऩवणऩत्रिका सायंकालच्या घनव्याकल क्षणांना !! ु .... तुम्िीच तर िे दान माझ्या िदरात टाकऱंत !! ऴापित ळेलाhttp://www.marathikavitagm.blogspot.com
 4. 4. अनुक्रभणणका१ बूत १२ तायकाांचा चांदेयी झगभगाट २३ ककतीदा वांध्माकाऱी ३४ ऩामाांखारचा यस्ता ४५ झाड ५६ वाचा ६७ एक लेल्शाऱ ऩाखरु ७८ शे कवरे जगणे ८९ बुयबूयता ऩाऊव ९१० दयलऱे प्राणात भाती १०११ ऩुांडलरक १११२ नागलां बपलतव्म १२१३ उवांत १३१४ गोष्ट १४१५ ननलावताचे दे णे १५१६ नांतय १६१७ ददलेरागणीची लेऱ १७१८ रुतल्मा जेंव्शा उयात काचा १८१९ ऩदालरी १९२० ऩाचू ऩेयल्मा यानातून २०२१ नास्स्तक २१ जाता जाता २२
 5. 5. बूत ऩण तयीशी भी जेंव्शा एखाद्मा व्मावऩीठालरून फोरू रागतो... तें व्शा भाि भरा मातरां काशी म्शणता काशी आठलत नाशी. लाशून गेरेरी नदी, आटरेरे तऱे , आत्भशत्मा, ऩार्टवमा, नाचगाणां, अश्रीर लळलीगाऱ, ऩुढाऱमाांची बाऴणां, खयां च मातरां काशी म्शणता काशी आठलत नाशी. भी उघड्मा डोळमाांनी ऩाशतो ... भी फोरत याशतो नुस्ता .... लाशत गेरेरी नदी, कठे तयी प्रकाळभान अवरेल्मा ताऱमाांफाफत... ु आटरेरे तऱे , त्माांच्माळी कयाय कल्मावायखा. े खोर खडकात रुतून फवरेरी ओर. कऱत नाशी अळालेऱी भी योज ऩाशतो कोण वांचायतां भाझ्मात फीबत्व तरुणाईचां फेबान थथयकणां, ....अनाशू त ! गाण्माच्मा तारालय ळेतकऱमाांच्मा आत्भशत्मा, आददलळीांचां जगणां. भाझाच भेरेरा आत्भा ...? कक स्जलांत झारेरां बूत ...? भी चुऩचाऩ एकतो योज वांगीताच्मा कोंदणातरां अभांगऱ गीत, ऩोकऱ ऩुढाऱमाांची लाचार बाऴणां, रुऱरेल्मा घोऴणा, गऱरेरे पलचाय. ऩयला तय भी एका भ्रष्ट अथधकाऱमाच्मा ननदोऴ वुटकनांतय े यािी त्माच्मा ददलवबयाच्मा राचेचा दशळोफशी ऐकरा ... ननभुटऩणे. भी योजच्मा लतऩिात लाचतो ृ फरात्काय, खून, दयोड्माच्मा फातम्मा, स्लत्चेच घडलून आणरेरे वत्काय, ननयव लाङभमाची वयव वभीषा. भी शुांगून घेतो उष्टालरेरे प्मारे, चुयगऱरेरी परे,ु आणण भाऱालयची घाणेयीशी. भी योज चारतो खड्डे ऩडरेल्मा यस्त्मालरून कयकयत ... गुयगुयत. ु ु ऴापित ळेला १ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 6. 6. तायकाांचा चांदेयी झगभगाट तायकाांचा चांदेयी झगभगाट भोशलत अवरा ककतीशी तयी वूमव झाकोऱता मेत नाशी त्माांना शे वत्म कधीच फदरत नवतां . आऩरां आऩण ठयलालां प्रत्मेकानां आकाळातल्मा चाांदण्मा भोजत फवून याशालां यािबय गच्चीलय . कक तऱऩणाया वूमव डोक्मालय घेलून ददलवबय चारत जाली आऩाऩरी लाट .... ददलव ओवये ऩमंत....! आमुष्म वये ऩमंत....!! ऴापित ळेला २ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 7. 7. ककतीदा वांध्माकाऱी ककतीदा वांध्माकाऱी एकाांतात कातयलेऱी वभुद्राच्मा ककनाऱमालय नतनां भरा वोफत नेरां दो शाताांनी जभलून लाऱू घय फनलरां. लळांऩल्मा जभलून अांगण वजलरां. लाऱूलय भाझां तीचां नाल लरदशरां. ..जलऱू न.. दरून ु फयां च ऩादशरां. शोडीच्मा शे रकाव्मात ळब्द नतचे गाणे झारे. दयलय जाता जाता ु ककती ककती जलऱ आरे. एक ददलळी े काम झारे कणाव ठालूक ु कठरी राट कळी नतच्मा ु ककनाऱमालय कधी आरी कऱरांशी नाशी त्मा राटे तच नतनां भरा रोटून ददरां. काम झारां ? का झारां ? ... कऱामच्मा आत .. तयीशी ती ककनाऱमालय फये च ददलव मेत यादशरी पलस्कटून भनबय वांध्माकाऱ ऩीत यादशरी त्मानांतय भी भाि त्मा राटे भध्मे पवाऱत यादशरो... े उवऱत यादशरो.... ककनाऱमालय मेत यादशरो ... ... ककतीदा वांध्माकाऱी ....एकाांतात कातयलेऱी . ऴापित ळेला ३ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 8. 8. ऩामाांखारचा यस्ता ऩामाांखारचा यस्ता भी ऩुन्शा ऩुन्शा उचरतो ऩाम, ऩुन्शा ऩुन्शा भाांडून फघतो डाल. काम वाांगालां ... कधी ....कवा .... ऩण कधीतयी नक्की यां गात मेईर शा खेऱ ......मा आळेलयच भी ऩुन्शा ऩुन्शा उचरतो ऩाम. भी थकत नाशी चारून चारून ... भाझ्मा ओठाांलयरे ळब्द वांऩत नाशीत अलेऱी ... बयत नाशी कधीच बयल्मा ओांजऱीतरी ऩोकऱी भी अधूनभधून भाझे णखळे चाचऩतो, .... श्लाव भोजतो, ..... नाडी तऩावतो, .... आबाऱ फघतो. आणण अळा ऩानगऱीत लळयीऴाची ऩानां झेरत फवतो अांगालय एखाद्मा वांध्माकाऱी, भरा भादशत आशे ... तो परणाय आशे ु थोड्माच ददलवात... कठल्मातयी लेऱी. ु “नको घाई, घाई नको ... भलाऱ भजकयारा ु यक्ताची ळाई नको ” भी फजालतो भाझ्माच ऩामाांना अगदी ऩुन्शा ऩुन्शा ... भी ऩुन्शा उचरतो ऩाम .... शा ऩामाांखारचा यस्ता क्षषनतजाच्मा ऩाय कठे तयी वांऩतो ु ... अवां भी ऐकरांम पक्त. त्माच्मा अांताऩमंत चारत जालूनच भरा वांऩूणव पलश्ाांती घ्मामचीम खयां तय.... ऩण खांत आशे ती इतकीच की भी अद्माऩ क्षषनतजशी गाठू ळकरो नाशी. ऴापित ळेला ४ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 9. 9. झाड कायण भरा कऱू रागरांम शऱूशऱू .... तू झाड आशे व ... कार्टमाकर्टमाांचां.....वालरीचां.... ु फाशुरीचां ..... भाऊरीचां ... तू शुांकायाांना ‘ शो ’ म्शणतेव कातयलेऱी शऱली शोतेव .... ऩानाांचां.....कळमाांचां ..... पराांचां....पऱाांचां .... ु ननयाांजन तेलत ठे लतेव आणण एकणच ू यािांददलव दे व्शाऱमात, धीयोदात्त भातीत कधी यािी-अऩयािी आरीच जाग तय खोरलय रुजरेल्मा तेर-लातीची खािी करूनच ऩक्क्मा भुऱाांचां . आबाऱारा डोऱे दे तेव. तू झाड आशे व .... शवतेव अळी की... तू झाड आशे व .....!! वांध्माकाऱ दाटून मेते भनात. आणण यडतानाशी ... स्पदण्माच्मा ऩरीकडे ुां ... आक्रोळाच्मा अरीकडे .... कठे तयी उबी अवतेव तू . ु तुझे डोऱे तें व्शा ननयाांजनातल्मा तेराने डफडफरेरे अवतात.... आणण खयां वाांगू .... त्मालेऱी भरा ना काऩयावायखां जऱामरा शोतां . तू ऩाजऱतेव ् ऩलरते आांफेचे ... तुऱजाईचे ... आणण अांगणात धूऱ उडू नमे म्शणून ... वडा-वयलण कयतेव योजची योज . तू वाांबाऱतेव घय .... की घयच वाांबाऱतां तुरा.... शा अवरा वांभ्रभ आताळा भरा छऱत नाशी कधीच. ऴापित ळेला ५ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 10. 10. वाचा .... भी भागे भागे जात यादशरो कणाच्मातयी ु तो भाि भाझ्माभागे कधी आराच नाशी भी गदीतून लाट काढत ऩुढे...ऩु ढे..ऩु ढेच गेरो मालेऱीशी तो गदीभध्मे ददवराच नाशी भी भानेने शोकाय ददरे, अनेकाांचे वत्काय करे ... े ऩण त्माच्मालय ऩरयणाभ कणाचा कवराच नाशी ु भी झेंडे नाचलीत, गुरार उधऱीत फवरो तो मा लालटऱीच्मा गतेभध्मे पवराच नाशी ळेलटी भराच त्माचा ऩाईक शोणे बाग ऩडरे त्माचा आत्भा त्माने कणाच्मा वाच्मात ओतराच नाशी ु ऴापित ळेला ६ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 11. 11. एक लेल्शाऱ ऩाखरु एक लेल्शाऱ ऩाखरु नब ये खाताना झारे गबावय क्षषतीज ढग ऩेरताना आरा उगलून इांद्रधनू आकाळाच्मा ओटीऩोटी मा कडेची त्मा कडेरा कळी वुयेख लेराांटी त्माचा यां गशी गदशया कवा ळब्दात भालेना वांध्मेच्मा कातयलेऱी कवे एकटे यशालेना मे तू शोऊन ऩाऊव लबजल मा लाटा जन्भबयीच्मा द:खाचा ु काढ शरलून काटा ऴापित ळेला ७ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 12. 12. शे कवरे जगणे शे कवरे जगणे ... भीऩण छऱते षणाषणारा पलझेर का शे नतच्मा स्तनाच्मा भऊ उळीरा नतच्मा आधयाांलय अस्पटाांचे काशी फोर पराले ु ु अन ् लभठीत नतथचमा भज उद्ध्लस्ताचे स्लप्न ऩडाले शे कवरे नाते ... नतच्मा भाझ्मातीर ऩुवते अांतय ती यडते थोडी ... ओठालयती प्राण आणुनी शवते नांतय . ऴापित ळेला ८ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 13. 13. बुयबुयता ऩाऊव बुयबुयता ऩाऊव, लबजरेरी लाट शवणाऱमा डोळमाांचा ओराच काठ ओल्मा ओठाांचा ओराच वांदेश ओल्मा ओल्मा भनाचा ओराच दे श ओरां आबाऱ... तळी ओरी शला ओरवय भातीचा ... गांधशी नला बुयबूयता ऩाऊव .. लबयलबयते कवे लबयलबय ळब्दाांचा लेगऱाच दे ळ अनोऱख्मा वभुद्राची ओऱखीची गाज बरतांच काशी वुचतांम ना आज रुजरेरा ऩाऊव ... लबजरेरी ती नतच्माच काठालय ... रुजरेरा भी ऴापित ळेला ९ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 14. 14. दलवऱे प्राणात भाती दलवऱे प्राणात भाती ऩरय शुांदक्माांचे गाल शे कवरे आलेळ अांगी अन ् कठरे स्लबाल शे ु माच लाटे लयी भी मा गांपताना वालल्मा ु उन्श शोते वोफतीरा अन ् फुफुऱातीर फाशुल्मा ऩाम ओढामा आरेरे शात शोते राांफरे त्मात आणण आवलाांचे आबाऱशी ओथांफरे ऴापित ळेला १० http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 15. 15. ऩांडलरक ु कधी कधी उठतो भनात एकच वलार... तुझ्माभुऱेच आरां दगडारा दे लऩण तुझ्माभुऱेच झारा ऩाांडुयां गाचा पलठ्ठर जेव्शा तुझ्माच दे लऱातरा ऩुजायी आभच्मा भामफाऩाांचां नाल पलचारून... म्शणून .... भागतो एकालन रुऩमे तेव्शाां म्शणून त्माच्माशी आधी चांद्रबागेत उबा अवताना तुझ्मा आम्शी तुझांच नाल घेतो. ऩामाांखारची लाऱू …. तू लाल्माचा लास्ल्भकी शोऊन वयकत कळी नाशी....!!! करीव भामफाऩाांची अऩाय वेला... े त्मात इतका तल्रीन झाराव की तुरा दे लाच्मा दे लत्लाचाशी उयरा नाशी धाक... आणण जेव्शा दे लच आरा दायात तुझ्मा तेव्शाांशी तू शररा नाशीव जागचा की घातरां नाशीव रोटाांगण लगैये ….ते तय वोडाच ऩण वाधा ऩाटशी नाशी ददराव तू दे लारा ... दरूनच जोडरेव शात ु आणण ददरीव ती लीट... स्जच्मालय तो उबा आशे . नतथेच...तवाच अजूनशी... फघ भातापऩत्मालयची शी तुझी श्द्धा ऩाशून दे लशी आरा तुझ्मा दायालय दळवनावाठी ... शी तुझी कभवकथा आम्शी ऐकत आरोम लऴावनुलऴे.... आणण घेत आरोम दळवन तू पलटे लय उबां करेल्मा पलठ्ठराचां. े तवा ऩांढयऩूयरा गेल्मालय भी शी कधी ऩयतत नाशी तुझ्मा बेटीलळलाम... तवां ऩाशामरा गेरां तय भी शी थोडा श्द्धेम.... तुझ्मावायखाच ऩण तुझ्माइतका नाशी नक्कीच ... म्शणूनच रशानऩणावून ऐकत आरेल्मा मा गोष्टीलय भाझा ऩूणव पलश्लाव अवून... आजशी ... ऴापित ळेला ११ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 16. 16. नागलां बपलतव्म ... ददलव उजाडताना प्रकाळात फुडून जाणाऱमा स्लप्नाांच्मा चाांदण्मा अगणणत. डोक्मालयचा वूमव ऩेटताना शातालयच्मा ऩोटात उवऱणाया बुकचा आगडोंफ अगनतक. े ज्मा खाांफाांखारी वाया ददलव जातो त्माच्मा ताये लय बयणायी थचभण्माांची ळाऱा दऩायची. ु ऩालवाऩाण्मात छप्ऩय ळोधताना फांगल्माांच्मा करुऩफांद गेटआतून ु बुांकणाये पलदे ळी किे याजेळाशी. ु बोलती दाटून मेणाऱमा काऱोखात वयकायी काजव्माांचा आधाय तात्ऩुयता. वांध्माकाऱी थकन बागून ू यस्त्माच्मा कडेरा पटऩाथलय झोऩणायां ु उद्माच्मा उज्लर याष्राचां बपलतव्म नागलां . ऴापित ळेला १२ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 17. 17. उवांत........ डोळमाांलय झाऩड नाशी. यस्ता तवाच आशे ऩामाांखारी. मा उन्शात दऩायी ु पक्त यान तेलढे जऱते आशे . शात शातात आशे त खये ऩण रयत्मा ओांजऱीत तू कठरे भोती ळोधतेमव....!! ु लेडे .... शी ओांजऱ आशे पक्त पटक्मा शाताांची. ु ककनाऱमालय वाऩडरेरा लळांऩरा नाशी. भी योज यािी शातालय कपयलता माला चांद्र कधी अधाव कधी ऩुया म्शणून ददलव वाया वुमावखारी पलझत अवतो. ते तऱव्मालय कलडवे गोऱा कयामचे ददलव शयलून गेरे रशानऩणी. ळोधरे तय वाऩडतीर ऩण आता उवांत कठरी.....!! ु ऴापित ळेला १३ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 18. 18. गोष्ट...... रशानऩणी ऐकरी अवेरच वाऱमाांनी लवांशाची नी उां दयाची गोष्ट.... खोटी लाटत अवेर आज ... ऩण तुम्शी कधी फुपद्धफऱ खेऱराम ? भात कयामरा काशीच नाशी लळल्रक उां दयावायखे काशी प्मादे आशे त पक्त .. फाकी वफ खल्राव .. ऩण लाट काढत काढत वाऩडराच ळेलट तय ... तय .. आऩल्माच भनालय ळेलटचां घय ... आऩणच ठयलणाय कोण उठणाय ... एक जील फदरी करून स्जांकताशी मेऊ ळकतो डाल. प्मादी प्मादी अवते लजीय लजीय !! तयीऩण नतराशी अवतेच चार तीच अवते ढार.... फड्माफड्माांची ... म्शणूनच शी गोष्ट आजशी आऩण वाांगत अवतो आऩल्मा भुराांना. खोटी लाटताना .. छोटी लाटताना...!! ऴापित ळेला १४ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 19. 19. ननलावताचे दे णे वांऩरेल्मा वुयातरे गीत अजून उयी कारची याि ऩुन्शा आरी आजच्मा दायी ककतीदा बेटामचे ढऱताना वाांज ककतीदा ऐकामची पलयणायी गाज कळीत यािीांच्मा इथे कोयडे शुांदक ु े कयऩरेल्मा काऱजाची योज नली द्खे ु शा भुरुख ऩयका ऩण ओऱखीच्मा शाका इथे फोरतो लाया नन ऩान घेई झोका शी ळशाऱमाची लेऱ शा बातुकरीचा खेऱ जऱरेल्मा वुांबाचा शा उयरेरा पऩऱ ककती फोरळीर फाई ककती डवळीर ननजा तुझ्मा ननलावतीतल्मा कधी वांऩणाय पलजा भाझा दे श अनलाणी तुझ्मा बेटीचा बुकरा े तुरा वोवता वोवता ककती वुकननमा गेरा ु ऴापित ळेला १५ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 20. 20. नांतय .... आता डोळमाांत दाटत नाशी ऩाणी, ओठाांलय एखाद्मा गाण्माची रकय तेलढी धुभवत जाते. े घयाांच्मा लबांतीांना ऩडत नाशीत थचये , अलकाऱी वयीांनी अांगण तेलढे ओरे शोते. भनाच्मा कोऩऱमातल्मा काऱोखाची बीती नाशी लाटत भुऱीच, तेलणाऱमा ननयाांजनातरी ज्मोत तेलढी पयपयत यशाते यािबय. ु ु बय उन्शात ऩामाांना बेगा वतालत नाशीत नततक्मा, घाभाांनी अांग वाये भाि डफडफून जाते. आताळा अधून भधून श्लाव कोंडत नाशी कधीच, अफोरीचे पर ऩण ु ददलवबय फोरत यशाते . ऴापित ळेला १६ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 21. 21. ददलेरागणीची लेऱ जोत्मालय जभरेरी ऩोये ... ककरत्रफर ऩयवातरी ... त्मा गरफल्मात आजीचा आलाज काऩया... ददव्माांच्मा लाती वालयताना ताईच्मा प्राथवनेतून जागणाया फाप्ऩा... लांदालनातरा...... ृ वाये षण कवे गोंदण झारेरे ऩण ळयीयबय शुयशूय उयरेरी ... ननजताना आकाळातल्मा चाांदण्मा भोजामरा आता आबाऱ नाशी ददवत... ऩाखयां मेतात अधूनभधून आठलणीांवायखी फवतात णखडकीत ... गजाांलय .... तें व्शा अांगणात झाड नाशी भाझ्मा माची खांत भनबय ऩवरून यशाते ... ती गेरी .... कऱण्माआधीच ऩण ... नतचे शात खयफयीत ... गारालरून कपयत यादशरे जन्भबय... नतची एक तवफीय आशे लबांतीलय रटकलरेरी ... भाझे लडीर नतरा योज अगयफत्ती रालतात, भरा भाि आठलतात ऩाढे .... नतच्मा पाटक्मा ऩदयात शयलरेरे. आईचा शात कधी कपयरा गारालरून तय जाणलते अजून उगीच थयथय फोटाांची ....णझजरेल्मा ... भाझे लडीर वाांगतात ....फाया ऩोये वाांबाऱताना नतची फोटे णझजून गेरी. आणण घाव शातातोंडाळी आरा ...तें व्शा ती ननघून गेरी. भरा ती आठलत नवेर आज ऩण आठलतात ऩाढे ... गाणी ... आणण झोऩताना अध्मावच ऐकरेल्मा ककत्मेक गोष्टी ... छोर्टमा ....छोर्टमा.....!! ददलेरागणीच्मा लेऱेरा ...!! ऴापित ळेला १७ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 22. 22. रुतल्मा जेंव्शा उयात काचा ढाचा वाया डऱभऱरा एक म्शाताया लबांतीलयरा अनत द्खाने कऱलऱरा ु यक्त वाांडरे पयळीलयती रारेरार झारे घय णखऱणखऱरी कडीककल्चने ओझ्माने लाकरे वय ननष्ऩणांची छामा दायी भोय पऩवाये गेरे दय ू ओठालयल्मा राऱे भधुनी अन ् ळब्दाांचे आरे ऩूय डोऱे लेडे ठाक कोयडे ळोधामरा गेरे अथव म्शणारीच नजय कोयडी ‘ ऩुये आता इतक तूतव ’ े भी आत्म्माचा वोडून खोऩा झेऩा घेलून गेरो ऩाय लऱरो तेव्शाां कऱरे शोते फांदच झारे शोते दाय !! ऴापित ळेला १८ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 23. 23. ऩदालरी जीलनाच्मा ऩदालल्मा वोडलताना आमुष्मात लभवऱून ऩादशरां; आमुष्मारा लगऱून ऩादशरां; आमुष्मारा गुणून ऩादशरां, आमुष्मारा बागून ऩादशरां.... = च्मा ऩुढे ळून्मात जाणायां आमुष्म एका तांतोतांत भोजभाऩाच्मा चौकोनात ळेलटी आखून ऩादशरां...... आशो आश्चमव ......!! वारां आमुष्म ळेलटऩमंत वयऱ ये ऴेतच चारत यादशरां. ननलावणीरा कऱरे अभमावद प्रतराची राांफी रुां दी आखून नाशी घेता मेणाय, ..... आऩण अऩुये आशोत . आयतीच्मा ताटात जऱणायी काऩुये आशोत. ऴापित ळेला १९ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 24. 24. ऩाचू ऩेयल्मा यानातून ऩाचू ऩेयल्मा यानातून कधी करा नाशी प्रलाव... े आकाळाच्मा ऩाांघरुणात कधी ननजरो नाशी ननलाांत. स्लप्नाांच्मा रुकरुक चाांदण्मा भाि वदै ल दाटून यादशल्मा ऩाऩण्मात. ऩामतऱीची लाट पलस्कटून गेरी ककत्मेकदा.... ऩामाांवकट उन्भऱून ऩडरोशी कधी ... ऩण भूऱां शोती ऩक्की रोचट म्शणून लाचरो. जलभनीळी रगट करून त्माांनीच तय उबां करां ऩुन्शा जलभनीलय. े आता पटते आशे ऩारली शऱूशऱू.... ु आणण आबाऱशी गच्च बरून मेतां अधूनभधून.... स्लप्नाांच्मा चाांदण्मा भाि ढऱत नाशीत कधीच टप्ऩोय गाय गाय थेंफाांवोफत भुवऱधाय ऩालवातशी.... म्शणूनच भी कदाथचत जगत अवेन ...! ककां ला ... स्जलांत अवेन...!! ऴापित ळेला २० http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 25. 25. नास्स्तक तो दे लऱात जाऊन कधी घेत नवेर दळवन दे लाचां ऩण भाणवाांच्मा गदीत शयलरेरा दे ल ळोधत अवतो योज. तो वुमावरा पक्त वूमव भानतो, चांद्रारा पक्त चांद्र, ऩण वूमावच्मा अखांड उजेफद्दर त्मारा प्रचांड कतूशर आशे . ु तो ळेंदय थाऩल्मा दगडाांवभोय रीन शोत नवेर कधी ू ऩण नतभस्तक अवतो वदै ल रोकोत्तयाांवभोय. काभावाठी तो कधी भुशूतव – त्रफशतव फघत नवरा तयी प्रत्मेक काभ लेऱेलय कयण्मावाठी दष अवतो नेशभी. दै लालय त्माचा नवरा जयी बयलवा तयी प्रत्मेक गोष्टीरा एक लेऱ अवते शे भादशत आशे त्मारा. ‘ इह्रोकाऩाय एक स्लगव आशे ’ शे भान्म नाशी त्मारा ऩण ‘ ऩेयेर ते उगलेर ’ शी म्शण तो भान्म कयतो. ‘ मा जगात दे ल आशे ’ म्शणणां त्मारा ननयाधाय लाटत अवरां तयी ननयाधायाांना आधाय द्मामरा तो कचयत नाशी कधीच. रोक म्शणतात तो ‘ नास्स्तक ’ आशे . ऩण भरा तय लाटतां तो ‘ आस्स्तक ’ आशे . कायण .......... तो दे लऱात जाऊन कधी घेत नवेर दळवन दे लाचां ऩण भाणवाांच्मा गदीत शयलरेरा दे ल ळोधत अवतो योज ऴापित ळेला २१ http://www.marathikavitagm.blogspot.com
 26. 26. जाता जाता .... शे भाझे ऩदशरेच ई फुक तुम्शा यलवकाांच्मा शाती दे ताना भरा अत्मांत आनांद शोतो आशे . मा ऩूलीभाझा एक कपलतावांग्रश “ कधीचा इथे भी ...” प्रलवद्ध झारेरा आशे . ऩयां तू त्मा कपलता अनेक व्मक्तीांनीभागणी करूनशी भी काशी भमावदेभुऱे त्माांच्माऩमंत ऩोशचलू ळकरो नाशी . त्मात कपलता बयऩूयअवल्माने त्माचे ई फुक तमाय व्शामरा फयाच लेऱ रागेर . तूतावव शे गोड भानून घ्माले. शे ई फुक तुभच्मा लभि / भैत्रिणीांना ऩाठलामरा भाझी काशीशी शयकत नाशी. मा कपलता तुम्शाराआलडतीरच ... ऩण कऱलामरा पलवरू नका..... भी भाझ्माफद्दर काम फोरू ? भाझी कपलता फोरेरच .....मथालकाळ !!....ऩु न्शा बेटू...!! वांऩकव गजानन भुऱे Email : mulegajanan57@gmail.com माझा ब्ऱॉग : http://www.marathikavitagm.blogspot.com Facebook page : www.facebook.com/kadhichaithemi २२

×