Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Anexo i

811 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Anexo i

 1. 1. MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS ANEXO I: ESTUDO ESTATÍSTICO ÍNDICE IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas
 2. 2. Contidos: 1. FASES NA ELABORACIÓN DUN ESTUDO ESTATÍSTICO 2. DEFINICIÓN DE ENQUISA 3. TIPOS DE ENQUISAS 4. TABULACIÓN DAS RESPOSTAS 5. FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISA 6. PRESENTACIÓN DO ESTUDO IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 3. 3. 1. FASES NA ELABORACIÓN DUN ESTUDOESTATÍSTICO1ª fase:Identificación edefinición do problema•Definición do problema e discusión do deseño•Formulación dos obxectivos e da metodoloxía que se vai utilizar IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 4. 4. 1.-FASES NA ELABORACIÓN DUN ESTUDOESTATÍSTICO2ª fase: Elaboración dun plan•Organización do traballo•Elaboración dos cuestionarios(borrador e definitivo)•Deseño da mostra e a súa distribución•Selección e formación dos enquisadores•Planificación do traballo de campo e do custo que representa IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 5. 5. 1.-FASES NA ELABORACIÓN DUN ESTUDOESTATÍSTICO3ª fase: Desenvolvemento do plan•Realización do traballo de campo•Recopilación e comprobación doscuestionarios•Codificación, procesamento einterpretación dos resultados•Preparación dun informe que incluaresultados, taboas e gráficos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 6. 6. 1.-FASES NA ELABORACIÓN DUN ESTUDOESTATÍSTICO4ª fase: Valoración dosresultadosComprobación da hipóteseestablecida, obtendoas correspondentesconclusións IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 7. 7. 3.-TIPOS DE ENQUISASAs enquisas poden ser realizadas: Por teléfono: entrevistador e entrevistado coinciden no tempo pero non no espazo Cara a cara: entrevistador e entrevistado coinciden no tempo e no espazo Por correo: realízanse coa ausencia do entrevistador IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 8. 8. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS TELEFÓNICASCoñecido o tamaño da mostra, realízase aselección por un procedemento aleatorio simpleou sistemático; xeralmente con sistemasCATI(Computer Assisted TelephoneIntervieW) onde unha computadora podeseleccionar ao chou un número telefónico doconxunto da base de datos, efectuar omarcado, presentar na pantalla todos os datosde cada número e detectar os valoresincorrectos. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 9. 9. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS TELEFÓNICAS IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 10. 10. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS TELEFÓNICASO cuestionario telefónico , ao ser un conxuntode preguntas para ser escoitadas, debecaracterizarse por: – Ser cómodo e manexable para o entrevistador – Entendible para o entrevistado – Conter preguntas de categorías curtas – Evitar respostas complexas IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 11. 11. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS POR CORREOO resultado dunha enquisa por correodepende en grande medida docuestionario, sendo fundamental aredacción das súas preguntas, a orde e oformato de presentación. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 12. 12. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS POR CORREOO cuestionario debe caracterizarse por: » Boa tipografía » Espazo suficiente para contestar » Notas explicativas » Preguntas formuladas de forma precisa e clara » Deixar pouca iniciativa aos enquisados. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 13. 13. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS CARA A CARARealízanse mediante unhaentrevista persoal preguntando oentrevistador directamente eanotando as respostas dadas poloentrevistado.Este tipo de enquisas reduce aespontaneidade do suxeito, peroaumenta a fiabilidade dosresultados e pode ser aplicada acalquera persoa. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 14. 14. 3.-TIPOS DE ENQUISASENQUISAS CARA A CARAAs enquisas cara a cara teñen como inconveniente que émáis cara que os outros tipos e o enquisador podeexercer a súa influenza sobre o enquisado. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 15. 15. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASAs preguntas dun cuestionario debencaracterizarse por: – Ser fáciles de contestar – Formuladas de forma precisa – Deixar pouca iniciativa ao enquisadoDeste xeito evitarase a dispersión decontestacións e obteransen resultadosmáis precisos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 16. 16. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASAs preguntas dun cuestionario poden ser:•Abertas•Pechadas•Parcialmente pechadasSegún a súa tabulación podémolas clasificar en:•Preguntas de resposta única•Preguntas múltiples de resposta única•Preguntas de resposta múltiple•Preguntas de puntuación nunha escala IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 17. 17. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASPreguntas de resposta única:Contéstanse sinalando soamente un atributo IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 18. 18. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASPreguntas múltiples de resposta única: variaspreguntas agrúpanse nunha táboa, mais en cadapregunta só se pode contestar a un atributo, sendo osatributos os mesmos para cada unha das preguntas quese presentan na táboa.Cre vostede que dentro de cinco anos a poboacióngalega será…..? Máis Igual Menos NS Moderna Desenvolta Democrática Tolerante Traballadora Relixiosa IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 19. 19. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASPreguntas de resposta múltiple:O entrevistado pode sinalar varias respostas.Neste caso, obtense cada porcentaxe comoproporción das respostas favorables entre onúmero total de enquisados, non sendo 100 asuma das porcentaxes IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 20. 20. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASPreguntas de resposta múltiple IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 21. 21. 4.-TABULACIÓN DAS RESPOSTASPreguntas de puntuación nunha escala:O entrevistado dá unha puntuación da escalaque se lle presenta IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 22. 22. 5.-FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISAA ficha técnica recolle ascaracterísticas fundamentaiscoas que se levou a cabo a enquisa,sendo obrigatoria a súa inclusiónna publicación dos resultados. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 23. 23. 5.-FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISANa ficha técnica aparece:•Ámbito de referencia: rexional, nacional,autonómico,..•Universo: características dos enquisados•Tamaño: Número de enquisados•Procedimento de mostraxe: procedemento de elección das persoas enquisadas•Erro mostral: nivel de confianza elixido•Data de realización: días nos que se fixo a toma de datos•Realización: realizadores da enquisa IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 24. 24. 5.-FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISA IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 25. 25. 5.-FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISA IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 26. 26. 5.-FICHA TÉCNICA DUNHA ENQUISA IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 27. 27. 6.-PRESENTACIÓN DUN ESTUDOToda presentación dun estudodebe ter:•Título e autores•Agradecementos•Índice•Introdución: Constarán os obxectivos do traballo, dificultades na realización, … IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 28. 28. 6.-PRESENTACIÓN DUN ESTUDO•Ficha técnica•Desenvolvemento do traballo: aparecerá cada pregunta da enquisa, a táboa cos resultados e unha gráfica ilustrativa•Conclusións•Anexo: incluirase a enquisa orixinal completa IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.

×