Publicidad
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Publicidad
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx
Próximo SlideShare
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Glenn Rivera(20)

Publicidad

Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.docx

  1. BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN 9 EKONOMIKS Paaralan Masbate National Comprehensive High School Baitang 9 Guro GLENN G. RIVERA Asignatura Araling Panlipunan Oras & Petsa MARCH 14, 2023 (2:00-3:00 PM & 3:00-4:00 PM) Markahan IKATLONG MARKAHAN I.LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalalaman Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay makapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung papaano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Mula sa MELC) 1. Naipahahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok (AP9MAK-lllc-6) 2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag-iimpok (AP9MAK-llc-7) Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan; 2. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabadyet at pag-iimpok. II.NILALAMAN Paksa: Ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan III.KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro LRMDS Teacher’s Guide o Gabay sa Pagtuturo Yunit 3 - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo BE-LCP Most Essential Learning Competencies (MELCs) Pahina 54 Prototype and Contextualized Daily Lesson Plan (DLPs) Araling Panlipunan 9 (Ikatlong Markahan), Pahina 23-27 2. Mga pahina sa kagamitang pang mag- aaral Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, Pahina 259- 268 Gawaing Pagkatuto Bilang 6, Pag-iimpok at Pamumuhunan 3. Mga pahina sa teksbuk Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, (Bagong Edisyon), Pahina 287-301 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o nilalaman. LRMDS Sample Daily Lesson Log - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo
  2. B. Iba pang Kagamitang Panturo Manila paper, marking pen, adhesive tape, larawan, larawan sa pagganyak, laptop at projector o TV monitor IV.PAMAMARAAN A. Pagsasaayos ng mga Upuan (Seating Arrangement) Susundin ng mga bata ang panuntunan sa pag-upo sa mga upuang may distansya na naaayon sa IATF Health and Safety Protocols. May isang metro ang pagitan ng bawat upuan sa gilid, harap, at sa likod. Payuhan ang mga bata na umupo ayon sa kanilang espesyal na mga pangangailangan. Ang mga nahihirapang magbasa mula sa malayo ay uupo sa harapan, habang ang mga nakababasa kahit na mula sa malayo ay uupo sa likod. Gayundin, ang mga mahina ang pandinig ay uupo sa harap, habang ang mga maayos naman ang pandinig ay uupo sa bandang hulihan. Tandaan: Kung sakaling lumindol, huwag mataranta at agad na sundin ang duck, cover and hold. Patuloy na magmatyag at maghintay sa mga hudyat tulad ng alarm at panawagan ng paglikas. B. Pagdarasal Pipili ng mag-aaral na mangunguna sa pagdarasal. Isusunod agad ang pagwawasto ng attendance at pagtatala ng liban sa klase. Sasabihan ang mga liban sa klase na magkakaroon ng enhancement/remedial activities. C. Balitaan Sabihin ang mga balitang may kinalaman sa ekonomiks o ekonomiya ng bansang Pilipinas. A. Balik-aral sa nakaraang aralin o pag sisimula ng bagong aralin D. Pagbabalik-aral Magbalik-aral tayo sa tinalakay kahapon. 1. Paano sila nagkakatulad? Average Learner Advanced Learner 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? Ibigay ang kanilang kahulugan 1. Isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng GNI at GDP. Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutuhan natin na ang dalawang panukat sa pagsulong ng eknomiya ay ang GDP at GNI. Ang GDP ay Gross Domestic Product na sinusukat ang kabuuang kita ng mga mamamayan ng bansa na nasa loob nito sa buong taon o kwarter. GDP GNI GDP GNI
  3. Samantala ang GNI/GNP ay kabuuang produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas. Pagganyak: Larawan Suri! Panuto: Kilalanin ang larawan at buuin ang word puzzle sa ibaba. https://tinyurl.com/y3gbwoql M_N_G_G_W_ http://tinyurl.com/3qwf889 P_G_I_P_K https://tinyurl.com/yybk64j8 P_R_ https://tinyurl.com/mf5ks5bk P_G_O_S_M_ 1. Anu-ano ang mga nabuong konsepto sa word puzzle? 2. May kaugnayan ba ang mga ito sa buhay ng tao? 3. Bakit mo nasabi ang mga ito? B. Paghahabi sa layunin ng aralin. Narinig mo na ba ang magulang mong nag-dialogue nang ganito: “Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo” o kaya’y “Tiis- tiis muna wala pang pera ang tatay niyo, sa makalawa pa ang sweldo.” Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Ibig lamang sabihin nito na sakto lamang ang kita ng magulang ninyo sa pang araw-araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo mayroon pang isang bagay na maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-pakinabang, ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikaping mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak ang pagkamit nito.)
  4. Pagpapakita ng “video presentation:” “Ipon-Ipon Din: A Savings Video (W/ English Subtitles)” https://www.youtube.com/watch?v=dIuslRE8gQ EXPLORE C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Pamprosesong tanong 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag-impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit? 4. Sa bangko at sa iba pang financial intermediaries, tulad ng mga kooperatiba, mutual funds, modified pag-ibig savings 2 (MP2), tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera sa pamamagitan ng tubo, interes at dibidendo. kung itatago natin ito sa bahay o alkansiya, hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkakaroon ng kakulangan sa suplay ng salapi sa pamilihan. subalit kung nasa financial intermediaries, ito ay babalik sa pamilihan. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Paano tayo magiging matalino sa pag-iimpok? Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag- iimpok, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa apat (4) na pangkat. Bawat pangkat ay may teksto akong ibibigay. Ngayon, susuriin ninyo kung papaano makatutulong ang Habits of a Wise Saver at ipaliliwanag ng kinatawan ng bawat pangkat gamit ang graphic organizer. I P O N K U R Y E N T E T U B I G P A G K A I N
  5. Simulan natin ang pag-uulat ng: Unang Pangkat Ikalawang Pangkat Ikatlong Pangkat Ikaapat na Pangkat E. Paglalahad ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habits of a Wise Saver 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC, at BSP? EXPLAIN AND ELABORATE F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) #3 Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga sumusunod: PERA Ano ang Pera? KITA Saan nanggagaling ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK Paano tayo nag-iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ang tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag-iimpok? G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay. Alin ang angkop o nararapat na pormula sa pag-iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. Integrasyon sa Mathematics, Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP), Technology Livelihood Education (TLE), Grade 11/12 Empowerment Technologies and Grade 11/12 Business Finance: 1. Ilan sa inyo ang nag-iimpok? Maaari bang itaas ang kanang kamay? Ngayon, ilang bahagdan o porsiyento sa inyo ang nag-iimpok? Ilang posiyento rin ba ang inyong naiimpok mula sa inyong kita o baon kada buwan? Paano ka nag-iimpok at bakit? (M5NS-llla-140 – Week 1 and 2 – Habits of a Wise Saver 1 3 5 7 2 4 6 Pormula 1 Income – Expenses = Savings Pormula 2 Income – Savings = Expenses
  6. Solves routine and non-routine problems involving percentage using appropriate strategies and tools; M6NS-llc-142 – Week 3 – Finds the percentage or rate or percent in a given problem) 2. Anu-ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng isang taong nag-iimpok dahil sa hanapbuhay o maging sa pagnenegosyo? Paano mo isinasabuhay ang mga ito? (EsP9KP-llle-12.1/1.2 – Week 5 – Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok) 3. Ano ang mga bagay na nagawa mo na ukol sa pagbabadyet ng iyong sariling kita at gastusin, lalo na kung ikaw ay may hanapbuhay, trabaho o negosyong ginagawa? Paano ka nagbabadyet? (TLE7/TLE8 Week 2 – Use calculations involving fractions, percentage, and mixed numbers to complete workplace tasks; CS_ICT11/12-ICTPT-llm-p18 – Weeks 2-4 Savings and financial literacy drives; ABM_BF12-Ivo-p-27 – Week 3-4 – Illustrate the money management cycle and give examples of sound practices in earning, spending, saving, and investing money; TLE6HE-0b-3 – Week 1 – Allocates budget for basic and social need and Savings/emergency budget such as health, house repair) H. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang sa bawat bilog. EVALUATE I. Pagtataya ng Aralin Tukuyin kung ang mga sumusuod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot at sabihin kung PAANO ang proseso upang ang bawat aytem ay magiging tama sa paningin ng nakararami. 1. Ang perang naimpok sa bangko ay kumikita ng interes. 2. Kapag nagsara ang bangko, ang perang naimpok ay hindi na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kaniyang kita. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. 5. Hindi masama ang pagiging impulse buyer dahil nasusunod mo ang uso at gusto mo. EXTEND J. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation 1. Tanungin ang mga magulang o tagapag-gabay ukol sa badyet ng inyong pamilya. 2. Gumawa ng chart ng badyet ng inyong pamilya na nagpapakita ng mga nakalaang pondo o pera sa bawat aytem na kanilang babanggitin. Halimbawa: pagkain, tubig, tirahan, mga kasuotan o damit, pamasahe, kuryente, LPG o panggatong, mga espesyal na bayarin, mga kagustuhan o Pag- iimp ok
  7. luxury items, ipong pera, mga gamot at bayarin sa ospital, mga kagamitan sa pag-aaral, atbp. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY VII. OTHERS A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagsusulit. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ng remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nabuo na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: GLENN G. RIVERA JHS-Teacher Sinuri ni: JANETH F. ALMOGUERRA MT-II, JHS Binigyang-pansin: ROSALIE M. LUBATON T-III/OIC, AP Department
Publicidad