Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

มลพิษทางอากาศ

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

มลพิษทางอากาศ

 1. 1. บทที่บทที่ 44 มลพิษสิ่งมลพิษสิ่ง แวดล้อมแวดล้อม -- มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ -- รายวิชารายวิชา ENV 2103ENV 2103 สิ่งแวดล้อมกับการสิ่งแวดล้อมกับการ พัฒนาพัฒนา สุทธิวัฒน์ บุญเลิศสุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
 2. 2. • ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น • ของผสมที่เกิดจากก๊าซหลายชนิด • อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และ ไม่มีรส • มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมี อากาศ (Air)
 3. 3. 1. ก๊าซ: เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของ อากาศ 2. ของเหลว: ได้แก่ ไอนำ้า 3. ของแข็ง: ได้แก่ อนุภาคของฝุ่น ละอองต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตาม ส่วนประกอบของ  อากาศ
 4. 4. 1. ก๊าซ: ส่วนประกอบของ  อากาศ
 5. 5. 2. ของเหลว: ได้แก่ ไอนำ้า ส่วนประกอบของ  อากาศ เมื่อไอนำ้าที่ถูกปล่อยออกมาลอยขึ้นสู่อากาศจะทำาให้เกิด  เป็นปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ฝน   เมฆ หมอกและ
 6. 6. 3. ของแข็ง: • อนุภาคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ • อนุภาคที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของ มนุษย์ •อนุภาคของฝุ่นละอองที่มีอยู่ในอากาศเป็น ที่ยึดเกาะของหยดนำ้า ส่วนประกอบของ  อากาศ
 7. 7. องค์ประกอบของอากาศ ไนโตรเจน (N) 78% ออกซิเจน (O) 21% อื่นๆ 1% อากาศ บริสุทธิ์ อากาศ เสีย ฝุ่น สารมลพิษ ต่างๆ
 8. 8. มลพิษทางอากาศ (air pollution) “ภาวะของอากาศที่มีการเจือปน ของสารหรือสิ่งปนเปื้อนในปริมาณที่ มากพอ ทำาให้อากาศเสื่อมคุณภาพ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์
 9. 9. มลสาร (pollutant) ที่ปนเปื้อนอยู่ ในอากาศ • ของแข็ง ฝุ่นละอองขนาดต่างๆ • ไอระเหยหรือก๊าซ • กลิ่น เขม่า ควัน • สารกัมมันตรังสี • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน • ปรอท ตะกั่ว • ออกไซด์ของไนโตรเจน กำามะถันและ
 10. 10. พื้นดิน แหล่งนำ้ำ ต้นไม้ แหล่งกำำเนิด แพร่กระจำยขึ้น บรรยำกำศชั้นบน อยู่ในบรรยำกำศชั้นล่ำง ลงมำอยู่ที่ต้นไม้ แหล่งนำ้ำ ผิวดิน สำรมลพิษปฐมภูมิ สำรมลพิษทุติยภูมิ วัฏจักรโดยทั่วไปของสำรมลพิษใน HC, CO, NOX ,SO2, Pb O3
 11. 11. แหล่งกำำเนิดของ สำรมลพิษแหล่งกำำเนิดตำมธรรมชำติ (Natural Sources) แหล่งกำำเนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของ มนุษย (Man-Made Sources)
 12. 12. แหล่งกำำเนิดของ สำรมลพิษ1. แหล่งกำำเนิดตำมธรรมชำติ (Natural Sources) เช่น ภูเขำไฟระเบิด และไฟปำ เปนต้น ภูเข ำไฟ ซัลเฟอรไดออกไซด(SO2), ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S), ก๊ำซ มีเทน (CH4)ไฟ ไหม้ ปำ ควัน เถ้ำ CO, NOx, HC, SOx กำรเน่ำ เปื่อย COx, NH3, H2S กำรฟุ้งกระจำย จุลินทรียต่ำง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรำ และสปอร
 13. 13. 2.1 แหล่งกำำเนิดเคลื่อนที่ได้ (mobile sources) เช่น รถยนต เรือยนต เครื่องบิน เปนต้น 2. แหล่งกำำเนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของ มนุษย (Man-Made Sources) แหล่งกำำเนิดของ สำรมลพิษ
 14. 14. 2.2 แหล่งกำำเนิดอยู่กับที่ (stationary sources) เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งสำรมลพิษ อำจเกิดจำกกำรใช้เชื้อเพลิงและ กระบวนกำรผลิตต่ำงๆ 2. แหล่งกำำเนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของ มนุษย (Man-Made Sources) แหล่งกำำเนิดของ สำรมลพิษ
 15. 15. เกิด จำก 1. กำรเผำไหม้ของ หม้อนำ้ำ2. กำรถลุงและ แปรรูปโลหะ3. วัตถุดิบที่เปน ผง4. กำรกลั่นเชื้อเพลิง เหลว5. กำรแพร่กระจำยสำรพิษ จำก ควำมไม่ระวัง6. กำร ก่อสร้ำง SO2 NOx CO HCl2 DioxinCu Pb Zn Cd Hg SO2 NOxฝุนละออง ไฮโดรคำร บอน
 16. 16. 1. อนุภำคต่ำง ๆ อนุภำคที่ล่องลอยอยู่ในอำกำศมีอยู่หลำยชนิด เช่น ฝุน ขี้เถ้ำ เขม่ำ 2. ก๊ำซและไอต่ำง ๆ เช่น ออกไซดต่ำง ๆ ของคำรบอน, ออกไซด ของซัลเฟอร, ออกไซดของไนโตรเจน ชนิดของสำรมลพิษทำง อำกำศ
 17. 17. 1. อนุภำคต่ำง ๆ 1.1) ฝุน - เปนอนุภำคที่เปนของแข็งเกิดจำกกำร บด ขัดสี ทุบ ปน ระเบิด ฯลฯ ของสำรทั้ง ที่เปนอินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ - เมื่อถูกปล่อยเข้ำสู่บรรยำกำศจะสำมำรถ ล่องลอยอยู่ในอำกำศได้ชั่วระยะเวลำหนึ่ง จำกนั้นส่วนใหญ่จะตกกลับสู่พื้นดิน ชนิดของสำรมลพิษทำง อำกำศ
 18. 18. 1. อนุภำคต่ำง ๆ 1.2) ขี้เถ้ำ ได้แก่ อนุภำคขนำดเล็กมำกของสิ่งที่ เหลือจำกกำรเผำไหม้ 1.3) เขม่ำ เปนอนุภำคที่เกิดจำกกำรรวมตัวของ อนุภำคขนำดเล็ก ๆ ของคำรบอน ที่เกิดจำก ชนิดของสำรมลพิษทำง อำกำศ
 19. 19. ฝุ่น ฝุ่นละอองจากสารอินทรีย์ : เกสรของพืชหรือหญ้า แบคทีเรีย เศษเน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิตอองจากสารอนินทรีย์ : ฝุ่นหิน ฝุ่นเหล็ก ฝุ่นทราย พื้นดิน แหล่งนำ้า ต้นไม้ ฝุ่นขนาดใหญ่ ตามองเห็น 100 ไมครอน ฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด 10 ไมครอน ไมโครเมตร (1/1,000,000 เมตร) Particulate Matter (PM10) มาตรฐานฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ~ 120 ไมโครกรัม ต่อ
 20. 20. ฝุ่น ฝุ่นละอองจากสารอินทรีย์ : เกสรของพืชหรือหญ้า แบคทีเรีย เศษเน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิตอองจากสารอนินทรีย์ : ฝุ่นหิน ฝุ่นเหล็ก ฝุ่นทราย พื้นดิน แหล่งนำ้า ต้นไม้ + PAHs, Dioxins + Pb, Cd, Cr, Hg, As ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบต่อ สุขภาพสิ่งมีชีวิต 1. ตัวฝุ่น : สะสมในปอดและทางเดินหายใจ ทำาลายระบบ หายใจ
 21. 21. ถ่านหิน C นำ้า มัน C C พื ช CO การสันดาปไม่สมบูรณ์ CO2 การสันดาปสมบูรณ์ พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง +H2 O H2CO3 กรด คาร์บอน นิก ต้นไม้ ดิน แหล่งนำ้า เข้าสู่ระบบหายใจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. H2CO3 กัดกร่อน ทำาลายสิ่งก่อสร้าง 2. H2CO3 ทำาให้pH ตำ่ากว่าปกติ ระบบนิเวศในแหล่งนำ้า เปลี่ยน 3. CO สามารถเกาะกับฮีโมโกลบิน ทำาให้ร่างกายขาด ารเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เตาเผาต่างๆ 2. ก๊าซและไอต่าง ๆ 2.1) ออกไซด์ต่าง ๆ ของคาร์บอน (COx)
 22. 22. 2. ก๊าซและไอต่าง ๆ 2.2) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ถ่านหิน แร่ธาตุยิปซั่ม S นำ้า มัน S +O2 SO3 +O2 +H2O ต้นไม้ ดิน แหล่งนำ้าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. H2SO4 กัดกร่อน ทำาลายสิ่งก่อสร้าง 2. H2SO4 ทำาให้pH ตำ่ากว่าปกติ ยับยั้งการ แพร่พันธุ์สัตว์นำ้า 3. H2SO4 ผลผลิตพืชบางประเภทลดลง บาง H2SO4 กรดซัลฟูริก ผาไหม้ในโรงงานไฟฟ้า ผาขยะ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ SO2
 23. 23. 2. ก๊าซและไอต่าง ๆ 2.3) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ถ่านหิน N นำ้า มัน N +O2 N พื ช N2O, NO3, N2O3, N2O4, N2O5, NO, NO2 +O2 ในไอเสียอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่ +H2O HNO3 กรดไนตริก NO NO2 Nอยู่ในคลอโรฟิล โปรตีน ฮีโมโกบิน ของสิ่งมีชีวิต ต้นไม้ ดิน แหล่งนำ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1. HNO3กัดกร่อน ทำาลายสิ่งก่อสร้าง 2. HNO3 ทำาให้pH ตำ่ากว่าปกติ ระบบนิเวศ ในแหล่งนำ้าเปลี่ยน 3. ผลผลิตพืชบางประเภทลดลง บางประเภท
 24. 24. 2. ก๊าซและไอต่าง ๆ 2.4) ไฮโดรคาร์บอน (HC) ความเข้มข้นตำ่า ไม่เป็น พิษ สารตั้งต้นการเกิด photochemical oxidation เป็นสารก่อมะเร็ง รประกอบระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจน จากการสันดาปของเชื้อเพลิง การพ่น ทาสี โรงงานที่ใช้ตัว นส่งนำ้ามัน หญ่หลงเหลือจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ล่านี้ได้แก่ มีเทน (CH4), อีเทน (C2H6),ออกเทน (C8H18) น (C6H6) เป็นต้น
 25. 25. โลหะหนัก Pb, Cd, Cr, Hg, As นำ้ามัน เครื่อง ผสมโลหะ หนัก แบตเต อรี่ เข้าสู่ระบบหายใจ พื้นดิน แหล่งนำ้า ต้นไม้ เกาะกับเม็ดฝุ่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบต่อ สุขภาพสิ่งมีชีวิต Pb : ขัดขวางการสร้างและเจริญเติบโตของเม็ดเลือดแดง, Cd : ทำาลายไตและกระดูก(โรคItaiitai), Cr : ปอด อักเสบ, Hg :ทำาลายระบบประสาทและสมองส่วนที่ การเผาไหม้ในโรงงาน แบตเตอรี่ โรงงานถลุง เหล็ก โรงงานย้อมสี ยา ฆ่าแมลงและปราบศัตรู พืช เครื่องยนต์ที่ใช้ นำ้ามันผสมโลหะหนัก
 26. 26. รายต่างๆ โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน( นำ้ามัน เครื่องผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น ยาง พลาสติก เข้าสู่ระบบหายใจ พื้นดิน แหล่งนำ้า ต้นไม้ เกาะกับเม็ดฝุ่น การเผาไหม้ต่างๆ PAHs:ในเครื่องยนต์ เตา ความร้อนDioxins: เตา เผาขยะ,กระบวนการเผา ไหม้ของเสีย สารเคมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบต่อ สุขภาพสิ่งมีชีวิต บางชนิดก่อให้เกิดมะเร็ง บางชนิดมีผลทำาลายเซลสิ่งมีชีวิต
 27. 27. คมิคัลออกซิแดนท์ NO2, PAN, (O3) แหล่งกำาเนิด สารประกอบHC สารประกอบNOx พื้นดิน ต้นไม้ แหล่งนำ้า คือสารมลพิษที่มีคุณสมบัติออกซิไดซ์ มักเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของสารประกอบHCและสารประกอบNOxเมื่อโดนรังสีอุลตรา Photochemical smog Photochemical oxidants เช่น NO NO2 PAN (Peroxy acyl nitrates) O3 ฯลฯ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ส่วนใหญ่เป็นผลจากความ สามารถในการออกซิไดซ์สูง 1. ทำาให้แสบตา ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เป็น เกิดการออกซิไดซ์สารต่างๆ ทำาให้เกิดสารพิษใหม่ๆมา รังสีอุลตราไวโอเล็ต + O2
 28. 28. ปรากฏการณ์เรือนกระจก Greenhouse gas บรรยากาศชั้น Troposhere ถูกดูดซับ พลังงาน ความร้อน ก๊าซเรือนกระจก CO2, CFC, CH4, NO2 ไอนำ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นผลจากปริมาณ พลังงานความร้อน อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น ภูมิอากาศแปรปรวน ทำาลายผลิตผลการเกษตร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะรุนแรง
 29. 29. ดและตัวอย่างปัญหามลพิษในอากาศที่เกิด ฝน กรด ควัน พิษหมอกโฟโตเคมิคัล รถูกทำาลายของชั้นโอโซน ากฏการณ์เรือนกระจก (SOX , NOX , COX) (SOX , NOX , COX , Heavy metal, PAHs , Dioxines ) (NO2, PAN, O3) (CFC, HCFC) (CO2, NO2 CFC, CH4)
 30. 30. ฝนกรด (Acid rain) • นำ้าฝนที่รวมตัวกัน กับก๊าซออกไซด์ของ โลหะบางชนิดใน อากาศ (SO2 NOx) เกิดเป็นสารละลายที่มี สมบัติเป็นกรด และมี pH = 3-5 ซึ่งเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ และ จากการกระทำาของ
 31. 31. ฝนกรดในประเทศไทย : • ปี 2535 ที่โรง ไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำาปาง มีการตรวจ พบว่านำ้าฝนที่ตกลงมา มีค่า pH ตำ่ากว่า 5.6 •โรงไฟฟ้าแม่เมาะถือ เป็นแหล่งกำาเนิดก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝนกรด (Acid rain)
 32. 32. Acid rain has scarred the pine forest in the Smoky Mountain
 33. 33. การควบคุมและ ป้องกันมลพิษอากาศ1. กฎหมาย ควบคุม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน เมืองพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกฎกระทรวง
 34. 34. 2. การกำาหนดมาตรฐาน (Air Quality Standard Control)เพื่อประโยชน์ต่อการใช้กฎหมาย ควบคุมคุณภาพอากาศ2.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศหน่วยงานรัฐควบคุมให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กำาหนด 2.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศ จากแหล่งกำาเนิด
 35. 35. 3. ควบคุม แหล่งกำาเนิดควบคุมการปล่อยสาร หรือลดการ ผลิตสารปนเปื้อน ควบคุมการสารปนเปื้อนจาก แหล่งกำาเนิด เปลี่ยน กระบวนการ ผลิต การกรองเอาอนุภาค ออกจากอากาศการสันดาปเชื้อเพลิง ให้สมบูรณ์การซับแก๊ส การ ดูดซึมทำาให้เจือจาง และการ ควบแน่น
 36. 36. คำาถามจากการดูวิดีทัศน์ เรื่อง ฝนกรด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝนกรดได้แก่ มีแหล่งกำาเนิดมาจ วอย่าง ผลกระทบที่เกิดจากฝนกรดที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนกรด ทำาได้อย่าง

Notas del editor

 • มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งรอบๆ ตัวเราตลอดจนตามที่ว่างต่างๆ อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น มีมวล   น้ำหนัก  ต้องการที่อยู่     มีแรงกระทำต่อวัตถุได้ทุกทิศทุกทาง     อากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้เป็นชั้นๆ มีความสูงจากพื้นผิวโลกขึ้นไปประมาณ  500 กิโลเมตร   เราเรียกชั้นของอากาศที่ห่อหุ้มโลกว่า  บรรยากาศอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน   สัตว์   และ พืช ถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตต่างๆ ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ คนเราสามารถอดอาหารได้หลายวัน   แต่ถ้าขาดอากาศหายใจเพียง   5-6  นาที   เราสามารถตายได้   อากาศที่อยู่รอบตัวเรานี้   ประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด   เช่น   แก๊สออกซิเจน ไฮโดรเจน   ไนโตรเจน   คาร์บอนไดออกไซด์   และแก๊สอื่นๆ   นอกจากนี้อากาศยังมีส่วนผสมของไอน้ำฝุ่นละออง   เขม่าควัน   และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเจือปนอยู่ด้วย 
 • เกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำบนพื้นผิวโลก รวมทั้งการคายน้ำของพืชและการหายใจของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  
  เมื่อไอน้ำที่ถูกปล่อยออกมาลอยขึ้นสู่อากาศ   จะทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ   เช่น  ฝน  เมฆ  หมอกและน้ำค้าง ทำให้อากาศมีความชื้น
 •  นอก จากอากาศประกอบด้วยแก๊ส และของเหลว เช่น ไอน้ำ อากาศยังประกอบด้วยอนุภาคของฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองดิน ละอองหิน ละอองเกสรดอกไม้ หรืออนุภาคที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อนุภาคของฝุ่นละอองจากกระบวนการอุตสาหกรรม การคมนาคม การเผาไหม้ รวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศ อนุภาคของฝุ่นละอองที่มีอยู่ในอากาศเป็นที่ยึดเกาะของหยดน้ำที่เกิดจากการ กลั่นตัวของไอน้ำในบรรยากาศ ถ้าไม่มีฝุ่นละอองก็จะไม่มีหยดน้ำในอากาศ ดังนั้น สภาพอากาศในที่ต่างๆ จึงมีความแตกต่างกันไป
 • ฝนกรด
  ฝนกรดเกิดจากชั้นบรรยากาศที่ถูกมนุษย์ปล่อยสิ่งสกปรกไปแล้วเกิดการสะสมไว้ที่ชั้น บรรยากาศ อาทิเช่น ควัน เขม่า ละอองไอเสีย ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม จากเครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งก๊าซบางอย่างจะไปรวมตัวกับน้ำในบรรยากาศ ทำให้น้ำฝนเป็นกรด
  ผลกระทบจากฝนกรด
  •ผู้ที่ใช้น้ำฝนเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ จะมีผลต่อสุขภาพเพราะฝนกรดเหล่านี้อาจทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค เช่น ทำให้เป็นโรคกระเพาะ โรคมะเร็ง อันเนื่องมาจากกรดซัลฟูริค เป็นต้น
  •ฝนกรดจะทำลายธาตุอาหารบางชนิดในดิน เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต ทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นมีผลต่อการเพาะปลูก เช่นปลูกพืชผักไม่เจริญเติบโตได้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ เพราะฝนกรดทำให้ดินเปรี้ยวจุลินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชถูกทำอันตรายต่อความเป็นกรดทั้งสิ้นพืชต้องอาศัย จุลินทรีย์จากดิน เช่น สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่จะต้องถูกสลายให้เป็นโมเลกุลเล็กพืชถึงจะดูดเข้าไปใช้ได้ หรือพืชจะต้องอาศัยอนุมูลแอมโมเนียที่จุลินทรีย์ดึงมาจากอากาศ ดังนั้น การที่มีกรดในน้ำฝนจึงลดความเจริญของจุลินทรีย์ในดินยังผลกระทบกระเทือนไปถึงพืชอีกด้วย
  •ฝนกรดทำลายวัสดุสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์บางชนิด คือ จะกัดกร่อนทำลายพวกโลหะ เช่น เหล็กเป็นสนิมเร็วขึ้น สังกะสีมุงหลังคาที่ใกล้ ๆ โรงงานจะผุกร่อนเร็ว สังเกตได้ง่าย นอกจากนี้ยังทำให้แอร์ ตู้เย็น หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ปูนซีเมนต์หมดอายุเร็วขึ้น ผุกร่อนเร็วขึ้น เป็นต้น
  •ฝนกรดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปู หอย กุ้งสูญพันธุ์ไปได้ เพราะ ฝนกรดที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊ออกไซด์และเกิดจากก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ พวกนี้จะทำให้น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบกลายเป็นกรด ทำให้สัตว์น้ำดังกล่าวตาย เช่น อเมริกาตอนกลาง ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำลดลง ทำให้ทะเลสาบ 85 แห่งไม่มีปลา และทะเลสาบในประเทศวีเดน 15,000 แห่ง ไม่มีปลา และนับวันจะปราศจากปลามากขึ้น ทะเลสาบางแห่งป้องกันฝนกรดได้ เพราะในทะเลสาบนั้นมีสารพวกไบคาร์บอเนตละลายอยู่ หรือบางแห่งมีธาตุทางธรณีวิทยา
 • ฝนกรด
  ฝนกรดเกิดจากชั้นบรรยากาศที่ถูกมนุษย์ปล่อยสิ่งสกปรกไปแล้วเกิดการสะสมไว้ที่ชั้น บรรยากาศ อาทิเช่น ควัน เขม่า ละอองไอเสีย ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม จากเครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งก๊าซบางอย่างจะไปรวมตัวกับน้ำในบรรยากาศ ทำให้น้ำฝนเป็นกรด
  ผลกระทบจากฝนกรด
  •ผู้ที่ใช้น้ำฝนเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ จะมีผลต่อสุขภาพเพราะฝนกรดเหล่านี้อาจทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค เช่น ทำให้เป็นโรคกระเพาะ โรคมะเร็ง อันเนื่องมาจากกรดซัลฟูริค เป็นต้น
  •ฝนกรดจะทำลายธาตุอาหารบางชนิดในดิน เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต ทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นมีผลต่อการเพาะปลูก เช่นปลูกพืชผักไม่เจริญเติบโตได้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ เพราะฝนกรดทำให้ดินเปรี้ยวจุลินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชถูกทำอันตรายต่อความเป็นกรดทั้งสิ้นพืชต้องอาศัย จุลินทรีย์จากดิน เช่น สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่จะต้องถูกสลายให้เป็นโมเลกุลเล็กพืชถึงจะดูดเข้าไปใช้ได้ หรือพืชจะต้องอาศัยอนุมูลแอมโมเนียที่จุลินทรีย์ดึงมาจากอากาศ ดังนั้น การที่มีกรดในน้ำฝนจึงลดความเจริญของจุลินทรีย์ในดินยังผลกระทบกระเทือนไปถึงพืชอีกด้วย
  •ฝนกรดทำลายวัสดุสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์บางชนิด คือ จะกัดกร่อนทำลายพวกโลหะ เช่น เหล็กเป็นสนิมเร็วขึ้น สังกะสีมุงหลังคาที่ใกล้ ๆ โรงงานจะผุกร่อนเร็ว สังเกตได้ง่าย นอกจากนี้ยังทำให้แอร์ ตู้เย็น หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ปูนซีเมนต์หมดอายุเร็วขึ้น ผุกร่อนเร็วขึ้น เป็นต้น
  •ฝนกรดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปู หอย กุ้งสูญพันธุ์ไปได้ เพราะ ฝนกรดที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊ออกไซด์และเกิดจากก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ พวกนี้จะทำให้น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบกลายเป็นกรด ทำให้สัตว์น้ำดังกล่าวตาย เช่น อเมริกาตอนกลาง ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำลดลง ทำให้ทะเลสาบ 85 แห่งไม่มีปลา และทะเลสาบในประเทศวีเดน 15,000 แห่ง ไม่มีปลา และนับวันจะปราศจากปลามากขึ้น ทะเลสาบางแห่งป้องกันฝนกรดได้ เพราะในทะเลสาบนั้นมีสารพวกไบคาร์บอเนตละลายอยู่ หรือบางแห่งมีธาตุทางธรณีวิทยา
 • ฝนกรด
            ฝนกรด หมายถึง น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 โดยส่วนมากเกิดจากก๊าซ 2 ชนิด คือ        1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทำให้เกิดกรด ซัลฟุริก (H2SO4)        2. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ทำให้เกิดกรด ไนตริก (HNO3)             ฝนกรดมักพบในเขตอุตสาหกรรมซึ่งสามารถอยู่ในรูปของฝน หมอก หิมะ ซึ่งมีผลกระทบต่อพืชสัตว์น้ำ และ สิ่งก่อสร้างต่างๆ 

×