Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kostoja E Prodhimit

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
7. kostot
7. kostot
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kostoja E Prodhimit (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Kostoja E Prodhimit

 1. 1. Kostoja e prodhimit
 2. 2. Konceptet kyçe <ul><li>Llojet e kostove dhe fitimi </li></ul><ul><li>Sjellja e kostove afatshkurtëra </li></ul><ul><li>Sjellja e kostove afatgjata </li></ul>
 3. 3. Kostoja e prodhimit <ul><li>Ligji i ofertës : </li></ul><ul><li>Firmat janë të gatshme të prodhojnë dhe të shesin sasi më të mëdha të një produkti kur çmimi i tij është i lartë, për shkak të sjelljeve tipike të produktivitetit dhe kostos. </li></ul>Oferta P Q
 4. 4. Pse të studiojmë sjelljen e firmës? <ul><li>Të fitojmë njohuri më të mira në lidhje me vendimet që marrin prodhuesit. </li></ul><ul><li>Të studiojmë se si sjellja e firmave varet nga struktura e tregut. </li></ul>
 5. 5. Qëllimi i firmave tipike <ul><li>Qëllimi ekonomik i firmës është maksimizimi i fitimit! </li></ul><ul><li>Fitimi = Të hyrat e përgjithshme – Kostot e përgjithshme . </li></ul>
 6. 6. Fitimi i një firme individuale : Të hyrat minus kostoja <ul><li>Të hyrat : shuma që firma e merr si kompenzim për shitjen e produkteve të saj. </li></ul><ul><ul><li>(Çmimi i tregut x sasia e shitur)= Të hyrat </li></ul></ul><ul><li>Kostoja : Shuma që firma e sakrifikon për të blerë inputet. </li></ul><ul><li>Fitimi : Të hyrat e përgjithshme minus kostot e përgjithshme. </li></ul>
 7. 7. Kostoja e prodhimit <ul><li>Në ëprgjithësi, zakonisht marrim parasysh tre lloje të kostove kur marrim vendime lidhur me ofertën. </li></ul><ul><ul><li>Kostoja eksplicite </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja implicite </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja Sunk </li></ul></ul>
 8. 8. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kostot e firmës përfshijnë kostot eksplicite dhe kostot implicite : </li></ul><ul><ul><li>Kostot eksplicite : kostot që kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare për faktorët e prodhimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot implicite : kostot që nuk kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja opurtune e inputeve të vet pronarit – paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit). </li></ul></ul>
 9. 9. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kontabilistët matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojnë ato implicite. </li></ul><ul><li>Ekonomistët përfshijnë të gjitha kostot opurtune kur matin kostot. </li></ul><ul><li>Fitimi Kontabël = TH – Kostot Eksplicite </li></ul><ul><li>Fitimi Ekonomik = TR – Kostot Eksplicite – Kostot Implicite </li></ul>
 10. 10. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kostoja e tretë, që nuk ashiqare kosto implicite paraqet koston sunk . </li></ul><ul><li>Kostot Sunk janë kosto që kanë veç janë zotuar dhe nuk mund të rikthehen. Sunk Kostot janë . . . </li></ul><ul><ul><li>Një kosto opurtune </li></ul></ul><ul><ul><li>Shpesh të injoruara kur merren vendimet për ofrimin e një produkti </li></ul></ul>
 11. 11. Pyetje <ul><li>“ NJë fermer ka mbjellur farën e grurit, por ende nuk e ka plehërosur arën.” </li></ul><ul><li>A është kostoja e farës së grurit një kosto opurtune apo kosto sunk? </li></ul><ul><li>A është kostoja e plehërave kosto opurtune apo kosto sunk? </li></ul><ul><li>Cila nga këto dy kosto ka gjasa më të mëdha për të ndikuar në vendimin për ta vazhduar biznesin? </li></ul>
 12. 12. Afatshkurtër vs. Afatgjatë <ul><li>Dy horizonte kohore janë të rëndësishme kur analizojmë kostot. </li></ul><ul><li>Afatshkurtër : Periudha kohore gjatë së cilës disa inpute janë variabile (puna dhe materialet) dhe disa janë fikse (kapitali, objektet). </li></ul><ul><li>Afatgjatë : Periudha kohore gjatë së cilës të gjithainputet janë variabile, duke përfshirë kapitalin dhe objektet. </li></ul>
 13. 13. Kostoja afatshkurtër <ul><li>Kostoja e prodhimit mund të ndahet në kategori në afat të shkurtër : </li></ul><ul><li>Kostot fikse: </li></ul><ul><ul><li>Kostot të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e sasisë së prodhuar. </li></ul></ul><ul><li>Kostot variabile: </li></ul><ul><ul><li>Kostot të cilat ndryshojnë me ndryshimin e sassë së prodhuar. </li></ul></ul>
 14. 14. Familja e kostos së përgjthshme... <ul><li>Kostot e përgjithshme fikse (TFC) </li></ul><ul><li>Kostot e përgjithshme variabile (TVC) </li></ul><ul><li>Kostot përgjithshme (TC) </li></ul><ul><ul><li>ku: TC = TFC + TVC </li></ul></ul>
 15. 15. Familja e kostove mesatare. . . <ul><li>Kostot mesatare : </li></ul><ul><ul><li>Kostot specifike / sasia e prodhuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare të përgjithshme (ATC) = TC / Q </li></ul></ul>
 16. 16. Kostot marxhinale: “Sa kushton prodhimi i një njësie shtesë të outputit?” <ul><li>Kostot marxhinale (MC): </li></ul><ul><li>“ Kostoja shtesë apo ekstra për prodhimin e një njësie shtesë të outputit.” </li></ul><ul><ul><li>MC është shtesa në koston e prodhimit që duhet të mbulohet nga të hyrat shtesë për të maksimizuar fitimin. </li></ul></ul><ul><ul><li>MC = TC ÷ Q </li></ul></ul>
 17. 17. Pyetje! <ul><li>Nëse kosoja e përgjithshme për prodhimin e 4 veturave është 225,000 euro dhe kostoja e përgjithshme për prodhimin e 5 veturave është 250,000 euro. . . </li></ul><ul><li>...sa është kostoja mesatare dhe ajo marxhinale për prodhimin e veturës së pestë? </li></ul>
 18. 18. Forma e lakoreve të kostove afatshkurtëra <ul><li>Sjellja e kostos afatshkurtër bazohet në produktivitetin e inputeve (burimeve). </li></ul><ul><li>Në rastet kur firma vazhdon rritjen e sasisë së prodhuar (outputin), në situatën ku madhësia e firmës është fikse, përfundimisht prodhimi marxhinal i cdo punëtori të angazhuar më pas do të zvogëlohet . </li></ul><ul><li>Prodhimi marxhinal zbritës shkakton që kostoja marxhinale të rritet në afat të shkurtër . Kjo më pas ndikon në sjelljen e kostos mesatare. </li></ul>
 19. 19. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC
 20. 20. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC
 21. 21. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC
 22. 22. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC AFC
 23. 23. Forma e lakoreve tipike të kostos <ul><li>Forma – U e kostos së përgjithshme mesatare (ATC) : </li></ul><ul><ul><li>Për nivelet e ulta të outputit, kur firma rrit prodhimin, ATC zvogëlohet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Për nvele më të larta të prodhimit , kur firma rrit prodhimin, ATC rritet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pjesa e poshtme e formës – U paraqitet te niveli I otputit I cili minimizon koston e përgjithshme mesatare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjo quhet madhësia eficiente e firmës. </li></ul></ul>
 24. 24. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare <ul><li>Pse ATC ka formë të U - së? </li></ul><ul><li>Kur kostoja marxhinale është më e vogël se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në zvogëlim e sipër. </li></ul><ul><ul><li>MC < ATC ATC </li></ul></ul><ul><li>Kur kstoja marxhinale është ë e madhe se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në rënie e sipër. </li></ul><ul><ul><li>MC > ATC ATC </li></ul></ul>
 25. 25. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare <ul><li>Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e ATC. </li></ul><ul><li>Pse? </li></ul>
 26. 26. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC Lakorja e kostos marxhinale gjithmonë e pret atë të kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e kostos së përgjithshme mesatare !
 27. 27. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Si sjellen kostot për njësi prodhimi kur firma rrit të gjitha inputet, edhe madhësia dhe shakalla e operimit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja mesatare afatgjatë (LRATC) reflekton koston për njësi më të vogël të mundshme në relacion me madhësi të ndryshme të firmës dhe/apo me shkallën e operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lakorja LRATC ka formën e U-së sic është paraqitur në sllajdin në vijim. </li></ul></ul>
 28. 28. Kostot afatgjata Shkalla e të ardhurave rritëse Shkalla e të ardhurave zbritëse Shkalla konstante e të ardhurave Lakorja LRATC Për njësi (euro) Shkalla e operimit (Q)
 29. 29. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Ekzistojnë tre situata tipike kostove afatgjata: </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla rritëse e të ardhurave : LRATC zvogëlohet kur rritet shkalla e operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla zbritëse e të ardhurave : LRATC rritet me rritjen e shkallës së operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla konstante e të ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit. </li></ul></ul>
 30. 30. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Shkaktarët e mundshëm të shkallës rritëse : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lirimet me shumicë në blerje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ekonomizimi I prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firmat më të mëdha mund të marrin kredi me kamata më të ulta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Shkaktarët e mundshëm të shkallës zbritëse të të ardhurave </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>diskonomizimi në menaxhment... </li></ul></ul></ul>

Notas del editor

 • 1 1 1 1

×