Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sistem token dan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Sistem token dan permainan dalam pengajaran dan pembelajaran

 1. 1. SISTEM TOKEN DAN PERMAINAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN<br />niksufiahbintinikabaziz (P51970)<br />HAZARITHSOFIA BINTI HASHIM (P51979)<br />SMK PUTRAJAYA PRESINT 9 (2), PUTRAJAYA<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Guru sebagaipenentudanpelaksanapendekatandanstrategiP&P berkesanyangmampumeningkatkanpotensidiripelajarsertatingkahlaku yang positif.<br />Aktiviti yang dijalankanmestilahmempengaruhiintelek, emosidanminatpelajarsecaraberkesan.<br />Kaedahdanteknikpelbagaiperlusupayapengajaranmenarikdanmemberiruangpelajarterlibatsecaraaktifdantidakmerasajemudanmengamalkankaedahpembelajaranberasaskaningatan.<br />
 3. 3. PERNYATAAN MASALAH<br />Pelajar-pelajar kurang berminat dan tidak fokus dengan kaedah kuliah.<br />Kurang memberi perhatian dan cepat merasa bosan kerana mereka tidak terlibat secara aktif.<br />Pelajar kurang faham tentang isi pengajaran kerana kurangnya aktiviti berbentuk ’hands-on’ dan mereka tidak bermotivasi menguasai isi pengajaran.<br />Sesi P&P terganggu disebabkan tingkah laku pelajar yang negatif seterusnya menjejaskan penyampaian isi pelajaran oleh guru.<br />
 4. 4. OBJEKTIF<br />Meningkatkanminatdanpenglibatanpelajarsecaraaktifsemasaprosespengajarandanpembelajaranmelaluisistemtoken.<br />MeningkatkankefahamanpelajarbermasalahpembelajaranbagisubjekBahasaMelayudanMatematikmelaluipenggunaanpermainansepertiSahibba, Monopoli, RodaImpian, dan ‘Jigsaw Puzzle’ dalamprosesP&P.<br />
 5. 5. PERKAEDAHAN KAJIAN<br />
 6. 6. REKABENTUK KAJIAN<br />MERANCANG<br />Kitaran 1<br />REFLEKSI<br />TINDAKAN<br />MERANCANG<br />PEMERHATIAN<br />REFLEKSI<br />Kitaran 2<br />TINDAKAN<br />PEMERHATIAN<br />Model Kemmis & McTaggart (1983)<br />
 7. 7. Prosedurkajian: MERANCANG<br />Menyediakan jadual penerimaan mata ganjaran token yang ditampalkan di papan kenyataan di dalam kelas yang terlibat. <br />Menyediakan bahan bantu mengajar seperti kad gambar, kad soalan, peta minda, permainan Sahibba, Monopoli, Jigsaw Puzzle dan Roda Impian.<br />
 8. 8. PROSEDUR KAJIAN: TINDAKAN<br />KitarPertama - 26 Mac 2010<br />KelasPintar<br />PermainanRodaImpian– Pelajarputarkanrodauntukmendapatkanmarkahdankadsoalan.<br />Sistem token – Pelajarmendapatmarkahtertinggiakanmemperolehimataganjaran token. <br />Penilaian – Lembarankerja<br />KelasRajin<br />PermainanJigsaw Puzzle – Dalamkumpulan, pelajarberbezatahapmenyelesaikan ‘puzzle’ dandiberikadperkataanuntukmembinaayat. <br />Sistem token – Kumpulan yang paling cepatmendapatmataganjaran token. <br />Penilaian – Lembarankerja<br />
 9. 9. PROSEDUR KAJIAN: TINDAKAN<br />KitarKedua16 April 2010<br />Kelas Pintar<br />Permainan Monopoli Sifir – Pelajar menyelesaikan tugasan membacakan sifir dan menjawab soalan operasi darab.<br />Sistem token – Berjaya menghabiskan permainan dan menjawab lembaran kerja dengan baik mendapat mata ganjaran token.<br />Penilaian – Lembaran kerja.<br />Kelas Rajin<br />Permainan Sahibba– Dalamkumpulan, pelajarberbezatahapmembinaperkataan. Guru sebagaipengadil.<br />Sistem token – Setiap 20 mata ditukarkan dengan 1 mata ganjaran token. <br />Penilaian – Lembarankerjamenulisayatberdasarkanperkataan yang dibina.<br />
 10. 10. PROSEDUR KAJIAN: pemerhatian<br />Dijalankanoleh guru padawaktu P&P dan data dikumpulkanmelaluirakaman video. <br />HasilpemerhatiandirekodkandalambukuRancanganPengajaranHariandiruanganrefleksikendiri. <br />Penilaianterhadapkefahamanpelajarmelaluihasillembarankerjapelajar.<br />Menemubualpelajaruntukmelihatdanmengetahuireaksipelajarterhadapaktiviti yang dijalankan.<br />
 11. 11. PROSEDUR KAJIAN: REFLEKSI<br />Guru mengumpulkansemua data yang diperolehimelaluilembarankerjapelajar, pemerhatiandantemubualtidakberstrukturdenganpelajaruntukmenganalisisdanmenterjemahkan data tersebut. <br />Guru melakukanperbincangandanmembuatpenambahbaikanuntukkitarseterusnyadalamkajianini.<br />
 12. 12. SASARAN & BATASAN KAJIAN<br />KelasPendidikanKhas yang terdiridaripadapelajarbermasalahpembelajaran:<br />Slow Learner<br />Autisme<br />KelasPintarseramai 9 orang<br />KelasRajinseramai 6 orang<br />Kajianhanyatertumpukepada 2 matapelajaransahajaiaituBahasaMelayudanMatematik.<br />
 13. 13. instrumen KAJIAN<br />Pemerhatian<br />mimikmuka, bahasabadandankerjasama<br />HasilKerja / Artifak<br />TemubualTidakBerstruktur<br />
 14. 14. dapatan KAJIAN:kualitatif<br />KitaranPertama<br />Pemerhatian<br />Lembarankerja<br />
 15. 15. dapatan KAJIAN:kualitatif<br />Kitarankedua<br />Pemerhatian<br />Lembarankerja<br />Temubual<br />
 16. 16. refleksi<br /><ul><li>Kajianinimemberikesanpositifkepadapelajariaituminatdanpenglibatanaktifpelajardalam P&P meningkat.
 17. 17. Meningkatkankefahamanpelajarterhadaptopik yang diajar.
 18. 18. Dapatmerangsangmindapelajarberfikirdengankreatifdanmemberikanpengalamanpembelajaran yang menarik.
 19. 19. Secarakeseluruhannya, objektifkajian yang dijalankandapatdicapai</li></li></ul><li>Implikasikajian<br />CadanganPenambahbaikan:<br />Permainanbersesuiandengantahappelajar.<br /><ul><li>Peringkatrendah, permainanbercirikankemahiranpsikomotordankemahiransosial.
 20. 20. Peringkattinggi pula, permainanbercirikankemahiranberfikirkritisdankreatif yang dapatmembantudalampenyelesaianmasalah.</li></ul>Ganjaran yang setaradengantahapkesukaran.<br /><ul><li>Berikanpeneguhanatauganjarandengankerapapabilatugasanbaruatausukardiperkenalkan.
 21. 21. Tugasanbukanbercirikanakademikjugabolehdipilih.</li></li></ul><li>kesimpulan<br /><ul><li>Secaraumumnya, penggunaanpermainandansistem token dalamP&P dapatmembantu guru dalammemberikefahamankepadapelajar.
 22. 22. Aktivitipermainandapatmerangsangmindapelajarberfikirdengankritis & kreatifsertamenggalakkaninteraksisosial yang sihat.
 23. 23. Pendekatansistem token memberikanmotivasikepadapelajaruntukmenguasaisesuatupembelajaran.</li></li></ul><li>SEKIAN, TERIMA KASIH…<br />

×