Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015

 1. 1. Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015, Lahti Henrik Saari
 2. 2. Esittäytymiskierros Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen päivän aiheesta: vuorovaikutuksesta?
 3. 3. Käsitteitä riittää Käyttäjälähtöinen suunnittelu, osallistuminen, osallistaminen, vuorovaikutus, palvelumuotoilu/kaupunkimuotoilu, osallistava kaupunkisuunnittelu, oppiva kaupunkisuunnittelu, parviäly…  • Keskiössä käyttäjä, ei organisaatio • Käyttäjien kuunteleminen • Eri osapuolten välinen yhteistyö ja koko yhteisön osaamisen hyödyntäminen • Suunnitelmallisuus
 4. 4. Vuorovaikutuksen eri tasot: osallistujalle todenmukainen kuva 1) Tiedonvälitys 2) Keskustelu 3) Vaikuttava osallistuminen Maija Faehnle ja Harry Schulman, 17.11.2014, Asukkaiden osallistumista pitää hyödyntää paremmin, Vieraskynä, Helsingin Sanomat.
 5. 5. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lainsäädännössä Suomen perustuslaki (731/1999 2 §): Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Hallintolaki (434/2003 41 §): ... viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999): julkishallinnon avoimuus, oikeus saada tietoa, muodostaa mielipide, vaikuttaa ja valvoa etujaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki (2000): On oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Nuorisolaki (2006): Nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
 6. 6. Uusi kuntalaki: voimaan 1.5.2015
 7. 7. Osallistaminen avaa mahdollisuuksia
 8. 8. Paikallinen asiantuntijuus osaksi suunnittelua • Resurssiviisasta: Tieto ja molemminpuolinen luottamus luovat edellytykset kestävämmille ratkaisuille. • Paikallinen tieto: Asukkailla ja ryhmillä on arvokasta paikallista ajantasaista tietoa. • Tuottaa ymmärrystä: Osalliset oppivat asiantuntijaprosessista ja suunnittelijat osallisten lähtökohdista. Ymmärryksen lisääntyminen vähentää ärtyneitä yhteydenottoja ja lisää läpinäkyvyyttä. • Sitouttaa: lisää luottamusta ja ehkäisee konflikteja. • Osallisuus: tuottaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Lasten ja nuorten kohdalla aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen.
 9. 9. Miten ihmiset haluavat osallistua? • Ihmiset entistä kiinnostuneempia vaikuttamaan elinympäristöönsä, mutta edustuksellinen demokratia ei näytä riittävän? • Yksi osallistumismalli ei sovi kaikille: erilaiset edellytykset, kiinnostus ja resurssit. • Digitalisaatio ja muiden sektorin muutos luo kasvavia odotuksia myös kaupungeille. • Viestinnän ja osallistamisen laajuus kannattaa suhteuttaa suunnittelukohteen merkittävyyteen nähden. • Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: miten tämä toteutetaan?
 10. 10. Menetelmiä on paljon, mutta yhtä patenttiratkaisua ei ole • Keskustelevat asukasillat ja kaavoittajatapaamiset • Työpajat • Kävelykierrokset • Kaavagalleriat • Perinteiset ja pehmoGIS-kyselyt • Sosiaalinen media • Lain määrittelemä kuulemismalli
 11. 11. Jaa onnistumiskokemukset Mitä menetelmiä olette hyödyntäneet? Missä olette onnistuneet? Vinkkiseinä
 12. 12. Osallistamisen sudenkuopat • Puutteellinen resursointi • Näennäisosallistaminen • Tulosten vaikea hyödynnettävyys • Palautteenanto osallistumisesta • Erilaisten ryhmien tavoittaminen: äänekkäät dominoivat • Osallistumisen jatkuvuus: ”yhden hauskan illan ongelma”
 13. 13. ”Vaikka kaupunkiorganisaatio tai muu julkishallinto (tai meistä jokainen) voi kokea yhä vilkkaamman palautteen ylimääräisenä rasitteena, ja usein kokeekin, suunta on väistämätön. Tiedon saatavuuden ja avoimuuden paraneminen lisää myös kriittistä palautetta, ja sen kanssa on julkisyhteisöjen yksinkertaisesti pakko oppia elämään ja kääntämään se rasitteesta resurssiksi. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että viestintä ja vuorovaikutus nähdään kaiken työn olennaisena osana, ei erillisenä tai ylimääräisenä velvoitteena. Kun toiminta on joka tapauksessa yhä läpinäkyvämpää, myös toiminnan perusteiden tulee olla läpinäkyviä – ja ne tehdään läpinäkyviksi viestinnällä ja vuorovaikutuksella. - - - Tyytymättömästä palautteesta syntyy helposti vääristynyt käsitys, että mikään ei toimi ja kaikki on pielessä. Tämähän ei lainkaan pidä paikkaansa.” Pekka Sauri (2015) Julkishallinto ja sosiaalinen media, s. 27.
 14. 14. Asiantuntijaorganisaatiossa jokainen on viestijä.
 15. 15. Viestinnästä • Olennaisinta on oikea, ajantasainen tieto. • Ihmiset odottavat viestinnältä monimediaisuutta ja toimivuutta. • Asiantuntijaorganisaatiossa jokainen on viestijä ja myös asiakaspalvelija? • Vuorovaikutusta ei voi täysin delegoida. Vastaukseksi ei enää riitä, että ”asia on näin”. Pitää pystyä vastaamaan myös kysymykseen ”miksi?”.
 16. 16. Keskusteluun voi vaikuttaa ainoastaan osallistumalla siihen • Some on olennainen osa arkiviestintää ja tullut jäädäkseen. • Älä provosoidu, vaan tarjoa tietoa ja osallistu. • Vastaa aina asiallisiin kysymyksiin. • ”Tapaturmavakuutus”: Osallistuminen hyvä, mutta proaktiivisuus parempi  väärien tietojen oikominen, keskustelussa mukana oleminen. • Somessa on mahdollista mokata, mutta niin on muuallakin. Verkossa tieto tallentuu ja leviää nopeasti. • Kuinka tehokasta vuorovaikutusta some-tilien ylläpitäminen lopulta on?
 17. 17. Jaa kokemuksia Miten olette viestineet? Mitä kanavia kannattaa käyttää? Mitä uutta haluaisitte kokeilla? Vinkkiseinä
 18. 18. Mitä seudullista yhteistyötä voisimme tehdä asian edistämiseksi? Vinkkiseinä
 19. 19. Osallistava kaupunkisuunnittelu Browne, Laura (2014) Osallistava kaupunkisuunnittelu: Lyhyt oppimäärä kaavoittajille. (PPT-esitys) Oksman, Virpi & Ylikauppila, Mari & Väätänen, Antti (2014) Tulevaisuuden havainnollistava ja osallistava kaupunkisuunnittelu. Näkökulmia uusiin digitaalisiin palveluihin. VTT. (PDF) Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa (2007) Ympäristöministeriö. (PDF) Staffans, Aija & Väyrynen, Erja (2009) Oppiva kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin laitos, TKK. (PDF) Nopeaa luettavaa sosiaalisesta mediasta Kortesuo, Katleena (2014) Sano se someksi 2. Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari. Sauri, Pekka (2015) Julkishallinto ja sosiaalinen media. (PDF) Fasilitointia ja osallistamisoppia Summa & Tuominen (2009) Fasilitaattorin työkirja. Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. (PDF) Kuntalaiset keskiöön - Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon (2014) Kuntaliitto. (www)
 20. 20. Kiitos! Henrik Saari vuorovaikutussuunnittelija Lahden kaupunki, maankäyttö p. 044 416 3820, henrik.saari@lahti.fi www.lahti.fi/kaavoitus @LahtiTeky facebook.com/LahtiTeky

×