Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa(20)

Publicidad
Publicidad

Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa

 1. Verkko-opetusta ja sosiaalista mediaa Harto Pönkä, 21.11.2013
 2. Viestiseinä 1. Mene http://koulutus.purot.net/ 2. Mene Seinäjoki -sivulle 3. Kirjoita viestisi (nimellä tai ilman) 4. Lähetä viesti
 3. 1. Verkko-opetuksen suunnittelu 2. Pedagogiikkaa ja malleja 3. Sosiaalisen median palvelut opetuksen ja oppimisen tukena
 4. Jokainen opettaja pohtii kaiken aikaa… Miten ihminen oppii, mikä siihen johtaa? Tämä on opetuksen suunnittelua.
 5. Design-tutkimuksen strategia • Design-tutkimuksessa kehitetään jotakin (esim. oppimismallia). • Tutkija luo hypoteesit tai designperiaatteet. • Kehitettävästä asiasta tehdään ”design”, jota testataan eli sovelletaan käytännössä. • Samalla rakennetaan teoriaa, eli etsitään selityksiä. • Tämä muodostaa design-syklin, jota voidaan toistaa useita kertoja.
 6. Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 7. Selkeät tavoitteet! • OPS:n tavoitteet (osaamistavoitteet) • Ydinainesanalyysi – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen • Laajempi näkökulma: – aihekokonaisuudet ja käsitteet – suhde koulutuksen kokonaisuuteen  Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella  Tavoite on siis aina tukea oppimista
 8. Verkko-opetuksen suunnittelun vaiheet 1. Pedagogisen mallin valinta ja työskentelyvaiheiden suunnittelu Tavoitteet, resurssit, opettajien ja oppijoiden valmiudet 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi opetusjakson aikana 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi
 9. Verkko-opetuksen muodot 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit 2. Itseopiskelu verkossa 3. Monimuoto-opetus eli sulautuva oppiminen/opetus = verkko-, etä- ja kontaktiopetuksen yhdistelmä • Toinen näkökulma: – Materiaalikeskeinen – Vuorovaikutuskeskeinen
 10. Suunnittele oppimisprosessi Palaute ja lopetus • Suunnittele, mitä vaiheita ja etappeja ”polulla” on • Mitä välineitä ja tehtäviä/työtapoja käytetään missäkin vaiheessa? • Milloin toimitaan yksin, milloin ryhmissä? • Miten opettajien ja oppijoiden roolit vaihtelevat? Tehtävä Arviointi Tehtävä Aloitus Miten tuet oppimisprosessia alusta loppuun? Miten teet tämän näkyväksi oppijoille?
 11. Esimerkkejä työtavoista • • • • • • • • • Materiaalien luku, kuuntelu ja katselu Kirjoittaminen (yksin ja yhdessä) Harjoitukset ja tehtävät Tuotosten palauttaminen Muiden tuotosten kommentointi Keskustelu ryhmissä Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne. Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
 12. Uusia menetelmiä sosiaalisesta mediasta • • • • • • • • • Jakaminen + keskustelu Kuratointi Crowdsourcing/verkostohaastattelu Live-raportointi Viestiseinä/palautekanava … ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö Mobiilikuvat Geokätköt Mobiilit oppimisreitit esim. QR-koodeilla
 13. http://www.mindmeister.com/166185090
 14. Keskustelu • Keskustelu 2-4 hengen ryhmissä: – Millaisia kokemuksia teillä on verkko-opetuksesta? – Mitä vinkkejä antaisitte verkko-opetuksen suunnitteluun? • Muistiinpanot viestiseinälle
 15. 1. Verkko-opetuksen suunnittelu 2. Pedagogiikkaa ja malleja 3. Sosiaalisen median palvelut opetuksen ja oppimisen tukena
 16. On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä. Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti. Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa. Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.
 17. OPPIMISEN TUKEMINEN: • ymmärtävä oppiminen • yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu • oppimisprosessi Jos unohdat oppimisen tukemisen, unohda koko juttu!
 18. Kun puhutaan yhteisöllisestä oppimisesta verkossa, kyse on ryhmistä.
 19. Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
 20. Ryhmäytyminen 1. Muotoutumisvaihe 1. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä) 1. Normien luomisen vaihe 1. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän) 1. Lopettamisvaihe • • • • • • • • • • • Luodaan ryhmän rakenne, rutiinit ja roolit. Vältetään konflikteja. Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja Ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä konflikteja. Riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista. Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Keskinäinen lojaalius, arvostus, ymmärrys. Ryhmä välttää uusia konflikteja ja ulkoista ohjausta. Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti tilanteen mukaan. Ryhmä keskittyy täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen. Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta Myös konflikteja voi esiintyä Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 21. Keskustelujen merkitys Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan, välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.
 22. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 23. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 24. Pedagogisella mallilla viitataan oppimisteoriaan pohjautuvaan käytännön malliin, jonka mukaisesti oppimisprosessin vaiheiden tulisi edetä sekä siitä, kuinka oppiminen tulisi järjestää. Verkkoympäristöön voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä, jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän jäsenten älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
 25. Projektioppiminen • Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet • Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi • Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset • Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana: – – – – Ongelmien täsmentäminen Tiedon kokoaminen ja analysointi Keskustelut, kysyminen, kriittisyys Tulosten tulkinta ja johtopäätökset • Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
 26. Palapelimalli (yhteistoiminnallinen opp.) 1. Kotiryhmissä 2. Eksperttiryhmissä 3. Kotiryhmissä
 27. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
 28. Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa
 29. Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 30. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/9893875285/sizes/l/ CC-BY Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 31. Ilmiöpohjainen oppiminen • Oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa. • Ilmiöihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. • Työskentely esim. ongelmalähtöisen tai tutkivan oppimisen mallin mukaisesti • Suomalainen ilmiöpohjaisen oppimisen foorumi: http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
 32. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 33. Pelillisyys oppimisessa • • • • • • • • • • • • • Pisteet ja kilpailullisuus Saavutukset Tasot, hahmon kehitys Vertailu, usein käyttäjien välillä Edistymispalkit Tunnustukset ja kunniamerkit Tulostaulut Internet/virtuaali-valuutta Kyselyt ja ns. keskeytykset Tarinallisuus, juoni Viihteellisyys, elämyksellisyys Todellisuuden jäljittely Pelit ja 3D-maailmat Lähde ja lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pelillist%C3%A4minen
 34. Oppimisympäristön rakentaminen
 35. Opetusympäristön peruspalikoita • • • • • • • • • • • • Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.) Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net) Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net) Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us) Esitystyökalut (SlideShare , Prezi) Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.) Jaetut dokumentit (Google Docs) Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo) Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive) Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku) Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Google+, Ning) Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Messenger)
 36. Pakettiratkaisu vai tähtimalli? Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä Tähtimalli: toimintoja yhdistellään useista verkkopalveluista
 37. Esimerkki tähtimallista Vertaistuki ja Vertaistuki ja keskusteleminen keskusteleminen Kurssin aikataulut Kurssin aikataulut Facebook-ryhmä tai muu Facebook-ryhmä tai muu keskustelukanava keskustelukanava Google Calendar Google Calendar Luentomateriaalien Luentomateriaalien jakaminen jakaminen Seuranta-/kotisivu, Seuranta-/kotisivu, tehtävät ja osallistujat tehtävät ja osallistujat Yhteisöllinen työskentely Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat Ryhmien wiki-työtilat Moodle tai wiki Moodle tai wiki SlideShare SlideShare Tiedon prosessointi Tiedon prosessointi ja visualisointi ja visualisointi Oppimisen reflektointi Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit Opiskelijoiden blogit MindMeister tai muu MindMeister tai muu käsitekarttaohjelma käsitekarttaohjelma Seurantasivun kautta on helppo seurata opetusta ja työskentelyä.
 38. Ryhmätyöskentely • Toimitaan 4-6 hengen ryhmissä • Valitkaa sihteeri 1. Mitä haasteita näette verkko-opetuksen ja pedagogisten mallien käytössä?  Sihteeri lähettää kysymykset viestiseinälle 2. Vaihtakaa kysymyksiä viereisen ryhmän kanssa ja vastatkaa niihin.
 39. Tavallisia kompastuskiviä • • • • • • • • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu Riittämätön ohjaus ja tuki Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD) Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
 40. 1. Verkko-opetuksen suunnittelu 2. Pedagogiikkaa ja malleja 3. Sosiaalisen median palvelut opetuksen ja oppimisen tukena
 41. Internetin / sosiaalisen median kehitys Web 2.0 -käsite Blogit ja verkkoyhteisöt Sosiaalisen median käsite Tabletit ? 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Facebook yleistyy Suomessa 2009 2010 2011 2012 Netistä suomalaisten tärkein media Valtaosa suomalaisista käyttää yhteisöpalveluita 2013 2014 Twitter, Instagram ja Tumblr yleistyvät Suomessa Yli puolet 13-64-vuotiaista Facebookissa Taloustutkimus, eMedia: http://www.taloustutkimus.fi/ajankohtaista/uutiskirje/uutiskirje-8-2011/emedia-2011-internet-on-noussut-/ Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö: http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html Arvio Facebook-käyttäjistä: http://harto.wordpress.com/2013/02/27/arvio-suomalaisten-facebook-kayttajien-todellisesta-maarasta-ikapyramidi/
 42. Oletko avoin ja valmis keskusteluun?
 43. Facebookissa on n. 2,1 milj. suomalaista • Noin 38 % suomalaisista on Facebookissa. • 13-64-vuotiaista n. 55 % on Facebookissa. • 50 %:in käytön raja on nyt n. 45-vuotiaissa. Eli tätä nuoremmista ikäluokista vähintään 50 % käyttää Facebookia. • Facebookin käyttö kasvaa yhä. Tietoa arvioinnista ja tarkemmat tulokset: http://harto.wordpress.com/2013/02/27/arvio-suomalaisten-facebook-kayttajien-todellisesta-maarasta-ikapyramidi/ (arvio 23.2.2013)
 44. Suomalaisnuorten suosituimmat sosiaalisen median palvelut ovat Facebook, YouTube, IRC-Galleria, Blogger, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr, Kuvake.net ja Suomi24. Lähde ja kuva: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/, CC-BY-NC-ND (2013)
 45. Jaan suurimman osan esityksistäni nettiin. Lisäksi bloggaan satunnaisesti. Jaan linkit esityksiini ja kirjoitukseeni Twitteri, jonka kautta ne leviävät.
 46. Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta.
 47. Mitä uutta sosiaalinen Mitä uutta sosiaalinen media tarjoaa? media tarjoaa? 1.Verkkopalveluita, 1.Verkkopalveluita, välineitä välineitä 2.Ihmisiä, yhteisöjä, 2.Ihmisiä, yhteisöjä, verkostoja verkostoja 3.Käyttäjien tekemiä 3.Käyttäjien tekemiä sisältöjä, kanavan omille sisältöjä, kanavan omille tuotoksille tuotoksille 4.Toimintatapoja, uuden 4.Toimintatapoja, uuden toimintakulttuurin toimintakulttuurin
 48. ” Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 49. YKSILÖ YHTEISÖ Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisen seuraaminen tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen (Pönkä & Impiö, 2009) http://develope.wordpress.com/
 50. BYOD + PLE tekevät oppijoista entistä pystyvämpiä.
 51. MOOC – massiiviset avoimet verkkokurssit Parasta opetusta ilmaiseksi netistä? https://www.edx.org/, https://www.coursera.org/, https://www.udacity.com/, https://www.khanacademy.org/ jne.
 52. Mistä henkilökohtainen oppimisympäristösi rakentuu? Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 53. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
 54. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki toimintasi netissä jää talteen. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
 55. Some-palveluita opetukseen
 56. OPH:n somen opetuskäytön suositukset • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetu
 57. Kurssiblogit • • • • • Opettaja voi dokumentoida opetuksen etenemistä blogiin sekä antaa ohjeita ja tehtäviä sen kautta. Blogia voidaan käyttää materiaalin keräämisessä linkittämällä aiheeseen liittyviä materiaaleja ja syötteitä. Blogin kommenttitoimintoa voidaan käyttää keskustelu- ja palautekanavana. Kurssiblogin päivitysoikeudet voidaan antaa myös opiskelijoille, jolloin blogi toimii yhteisenä työskentelyalueena. Blogin kirjoituksilla ja sivuilla voidaan vaiheistaa opetuksen etenemistä (esim. 23asiaa.net).
 58. https://blogs.aalto.fi/kenttateoria/
 59. Blogi http://www.23asiaa.net/
 60. Yhteisöllisiä dokumentteja http://docs.google.com/
 61. Dokumentteja testaamista varten: Dokumentteja testaamista varten: https://drive.google.com/folderview?id=0B27vs0Ooc71mMUlPc2Vxem https://drive.google.com/folderview?id=0B27vs0Ooc71mMUlPc2Vxem Google Drive – pilvipalvelu
 62. Yhteiset muistiinpanot Katso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7 TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/
 63. Wikit http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012
 64. Videot http://www.youtube.com/watch?v=t2z-sGFixLI
 65. Käsite- ja miellekartat http://www.mindmeister.com/
 66. http://popplet.com/
 67. Sosiaalisia kirjanmerkkejä miellekarttoina http://www.pearltrees.com/
 68. Visuaaliset linkkikokoelmat http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/
 69. Opetuksessa käytetyt ohjelmat v. 2012 TOP 10 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Docs/Drive 4. Google haku 5. WordPress 6. Dropbox 7. Skype 8. PowerPoint 9. Facebook 10. Wikipedia Nousussa 17. Google+/Hangouts 19. Word 20. Yammer 24. Scoopit 25. TED Talks/TED Ed 36. Pinterest 41. Hootsuite 44. LiveBinders 45. Sharepoint 47. iTunes ja iTunesU 56. Khan Academy 57. Google kääntäjä 61. Flipboard 66. Instapaper 71. OneNote 73. Zite 89. Learnist 90. MentorMob 92. Doodle 99. Popplet Tutustu kiinnostaviin some-palveluihin! Tutustu kiinnostaviin some-palveluihin! Lähde: Top 100 Tools for Learning 2012, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ (582 asiantuntijan äänestystulos)
 70. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä Katso myös Miikka Salavuon esitys some-oppimisen arvioinnista: http://www.slideshare.net/msalavuo/arviointimalli-14865721
 71. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 72. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta Kurssin yhteinen blogi tai wiki 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + jotain uutta Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen sosiaalisen median oppimisympäristö Sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 73. Toimintakulttuurin kehittyminen
 74. http://sometu.ning.com/forum/topics/mit-asioita-olisi-hyv-sis-llytt-lukion-opettajien-v-liseen https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10151335665116867/
 75. Facebook-ryhmiä opettajille • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/groups/237930856866/ • Etäopetus https://www.facebook.com/groups/478695812189705/ • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/294806730537020/ • iPad opetuksessa https://www.facebook.com/groups/247467865372872/ • Mobiili ammatillisessa https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/ • Yrittäjyyskasvatus https://www.facebook.com/groups/295634603879563/
 76. Miten some-palveluita opetukseen? • Useita sosiaalisen median palveluita alaikäiset saavat käyttää huoltajan suostumuksella. – Suostumus voidaan pyytää kerralla esim. vuodeksi tai koko opiskeluajaksi • Täysi-ikäiset opiskelijat voivat käyttää palveluita omalla vastuullaan. Tätä ei kuitenkaan voida edellyttää. • Koulu/kunta voi hankkia ostopalveluita, joiden käytöstä se vastaa oppilaiden sijasta. • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-palveluita (=avoimen lähdekoodin ohjelmia), jolloin se päättää itse palveluiden käytöstä.
 77. Kokemukset esiin! 1. Miten olet käyttänyt somea opetuksessa? 2. Miten voisit käyttää somea jatkossa? Tehkää muistiinpanot viestiseinälle.
 78. Lähde: John Atkinson, Wrong Hands, 2013, CC-BY-NC-ND, http://wronghands1.wordpress.com/2013/03/31/vintage-social-networking/
 79. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

Notas del editor

 1. Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee
Publicidad