Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 1
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เรื่องที่ 7 ดอกไม้ประจำชำติในประเทศอำเซียน
...
เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 2
4. ประเทศลำวร้อยพวงมำลัยเพื่อรับแขกโดยใช้ดอกไม้ประจำชำติ หมำยถึงดอ...
เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 3
9. ดอกไม้ประจำชำติประเทศฟิลิปปินส์หมำยถึงดอกอะไร
ก. ดอกแก้ว
ข. ดอก...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

แบบทดสอบย่อยที่ 7 ดอกไม้ประจำชาติในประเทศอาเซียน

5.271 visualizaciones

Publicado el

ดอกไม้ประจำชาติในประเทศอาเซียน ALAKBlog.wordpress.com

Publicado en: Empleo
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

แบบทดสอบย่อยที่ 7 ดอกไม้ประจำชาติในประเทศอาเซียน

  1. 1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 1 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่องที่ 7 ดอกไม้ประจำชำติในประเทศอำเซียน รำยวิชำ อำเซียนศึกษำ (วิชำเพิ่มเติม) รหัสวิชำ ส23202 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม คำชี้แนะนำ ข้อสอบมี 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำเครื่องหมำย X ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ในกระดำษคำตอบ ให้ตรงกับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 1. บุหงำรำยอ ดอกไม้ประจำชำติมำเลเซีย คนไทยเรียกว่ำดอกอะไร ก. ดอกพู่ระหง ข. ดอกชบำสีแดง ค. ดอกกล้วยไม้แวนด้ำ ง. ดอกกล้วยไม้รำตรี 2. ดอกไม้ประจำชำติอินโดนีเซียคือดอกอะไร ก. ดอกประดู่ ข. ดอกพู่ระหง ค. ดอกกล้วยไม้รำตรี ง. ดอกกล้วยไม้แวนด้ำ 3. ดอกไม้ประจำชำติประเทศใดที่มีควำมเชื่อว่ำต้องปลูกในวันพุธถึงจะเป็นมงคล ก. รำชอำณำจักรกัมพูชำ ข. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ค. สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ง. สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
  2. 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 2 4. ประเทศลำวร้อยพวงมำลัยเพื่อรับแขกโดยใช้ดอกไม้ประจำชำติ หมำยถึงดอกอะไร ก. ดอกแก้ว ข. ดอกจำปี ต. ดอกมะลิ ง. ดอกลีลำวดี 5. ข้อใดคือเหตุผลของกำรเลือกดอกคูนเป็นดอกไม้ประขำชำติของไทย ก. ควำมจริงใจ ข. ควำมอดทน ค. ควำมสำมัคคี ง. ควำมซื่อสัตย์ 6. ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ เป็นดอกไม้ประจำชำติเวียดนำม หมำยถึงดอกอะไร ก. ดอกบัว ข. ดอกพู่ระหง ค. ดอกทำนตะวัน ง. ดอกรำชพฤกษ์ 7. ประเทศสิงคโปร์เลือกดอกไม้ประจำชำติเป็นดอกกล้วยไม้ พันธ์อะไร ก. ลิลลี่ ข. แวนด้ำ ค. ไอยเรศ ง. ช้ำงพลำย 8. ดอกไม้มีสรรพคุณช่วยรักษำบำดแผลเป็นดอกประจำชำติบรูไน มีชื่อเรียกตำมภำษำ ท้องถิ่นว่ำอย่ำงไร ก. ซิมปอร์ ข. ซัมปอต ค. บำจูกุรุง ง. ยินบอน
  3. 3. เอกสารประกอบการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา รหัสวิชา ส23202 3 9. ดอกไม้ประจำชำติประเทศฟิลิปปินส์หมำยถึงดอกอะไร ก. ดอกแก้ว ข. ดอกมะลิ ค. ดอกรำตรี ง. ดอกพุดแก้ว 10. พบดอกไม้ประจำชำติใดในธนบัตรใบละ 1 ดอลลำร์ ก. มำเลเซีย ข. รัฐบรูไนดำรุสซำลำม ค. สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ง. สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

×