Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Phuong thuc thanh toans

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 48 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Học Huỳnh Bá (20)

Anuncio

Phuong thuc thanh toans

 1. 1. Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá laø toaøn boä quaù trình, caùch thöùc nhaän traû tieàn haøng trong giao dòch mua baùn ngoaïi thöông giöõa toå chöùc nhaäp khaåu vaø toå chöùc xuaát khaåu. Coù raát nhieàu phöông thöùc thanh toaùn khaùc nhau: – Phöông thöùc chuyeån tieàn (T/T) – Phöông thöùc ghi soå (Open account) – Phöông thöùc nhôø thu trôn (Clean collection) vaø nhôø thu keøm chöùng töø (Documentary collection- D/P, D/A). – Phöông thöùc giao chöùng töø nhaän tieàn (CAD)
 2. 2. I.PHÖÔNG THÖÙC CHUYEÅN TIEÀN (Remittance)Phöông thöùc chuyeån tieàn laø phöông thöùc thanh toaùn ñôn giaûn nhaát , trong ñoù moät khaùch haøng (ngöôøi traû tieàn, ngöôøi mua, toå chöùc nhaäp khaåu,…) yeâu caàu Ngaân haøng phuïc vuï mình chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh thanh toaùn cho ngöôøi höôûng lôïi (ngöôøi baùn, toå
 3. 3. 1-Caùc beân lieân quan: Trong phöông thöùc chuyeån tieàn coù • Người phát hành lệnh chuyển tiền ( người mua, nhập khẩu) • Ngaân haøng nhaän thöïc hieän vieäc chuyeån tieàn (Ngaân haøng nôi ñôn vò chuyeån tieàn môû taøi khoaûn tieàn gôûi ngoaïi teä). • Ngaân haøng chi traû.
 4. 4. 2- Qui trình thanh toaùn trong phöông thöùc chuyeån tieàn NH NH XKNK HH BCT Leänh chi(1)Baùo n (2)ïợ T/T(3) Baùo coù(4)
 5. 5. Tuy nhieân trong thöïc teá, caùc böôùc treân coù theå thay ñoåi thöù töï, nhöng phaûi ñöôïc thoaû thuaän chi tieát trong hôïp ñoàng. Coù theå toå chöùc nhaäp khaåu phaûi thanh toaùn tröôùc moät tyû leä % giaù trò hôïp ñoàng tröôùc khi nhaän ñöôïc Boä chöùng töø giao haøng, nhöng cuõng coù khi nhaän haøng sau moät thôøi gian roài môùi thanh toaùn. Method of payment: Right after receipt of telegraphic transfer
 6. 6. By T/T after the Buyer receipt of goods By TTR 90 days from date of B/L or AWB. Phöông thöùc chuyeån tieàn: –T/T - Telegraphic Transfer –M/T - Mail Transfer
 7. 7. 3.Nhaän xeùt: • Trong phöông thöùc chuyeån tieàn Ngaân haøng chæ laø trung gian thöïc hieän vieäc thanh toaùn theo uûy nhieäm ñeå höôûng thuû tuïc phí (hoa hoàng) vaø khoâng bò raøng buoäc traùch nhieäm gì caû. • Vieäc traû tieàn phuï thuoäc vaøo söï thoaû thuaän cuûa 2 beân. Vì vaäy quyeàn lôïi cuûa 2 beân khoâng ñöôïc ñaûm baûo, neân ñöôïc söû duïng cho caùc khoaûn
 8. 8. II.PHÖÔNG THÖÙC GHI SOÅ (Open account) Phöông thöùc ghi soå laø phöông thöùc thanh toaùn maø vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï, ñöôïc taäp hôïp vaø thanh toaùn cuøng moät luùc vaøo thôøi ñieåm nhaát ñònh (cuoái thaùng, cuoái quyù). Thoâng thöôøng phöông thöùc naøy aùp duïng trong thanh toaùn giöõa hai ñôn vò quan heä
 9. 9. III.PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN NHÔØ THU (Collection of payment) Phöông thöùc thanh toaùn Nhôø thu ñöôïc thöïc hieän theo baûn “Quy taéc thoáng nhaát veà nghieäp vuï nhôø thu” do Phoøng Thöông maïi Quoác teá ban haønh, soá xuaát baûn 522 – naêm 1995 coù gía trò hieäu löïc keå töø ngaøy 1/1/1996 (The Uniform Rules for Collection – URC- ICC PUB No.522 –1995 Revision). Thay theá cho vaên
 10. 10. Có 2 loại nhờ thu • Nhôø thu trôn (Clean Collection) • Nhôø thu keøm chöùng töø (Documentary Collection) 1. Nhôø thu trôn (Clean Collection): Laø nhôø thu caùc chöùng töø taøi chính khoâng keøm theo chöùng töø thöông maïi. Ví duï nhôø thu caùc tôø seùc
 11. 11. Nhöõng ñôn vò tham gia trong quy trình thanh toaùn: • Toå chöùc Xuaát khaåu – Principal- drawer • Toå chöùc Nhaäp khaåu – Drawee - ngöôøi traû tieàn • Ngaân haøng chuyeån chöùng töø - Remitting bank • Ngaân haøng thu hoä - Collecting bank, Ngaân haøng xuaát trình chöùng töø - Presenting bank Noäi dung chæ thò nhôø thu (Collection instruction) xem saùch trang 130-131 phuï luïc 6 vaø 7.
 12. 12. 2. Nhôø thu keøm chöùng töø ( Documentary – Collection)  Phöông thöùc nhôø thu keøm chöùng töø laø nhôø thu chöùng töø taøi chính keøm theo chöùng töø thöông maïi.  Trong phöông thöùc thanh toaùn naøy toå chöùc xuaát khaåu nhôø Ngaân haøng thu hoä tieàn töø toå chöùc nhaäp khaåu khoâng nhöõng chæ caên cöù vaøo hoái phieáu maø coøn caên cöù vaøo chöùng töø thöông maïi
 13. 13. B-thanh toaùn nhôø thu keøm chöùng töø ( Documentary Collection) NH NH NKXK (1) HH HÑ mua baùn (8) Baùo coù (2) HP + BCT (7) T/T (3) HP + BCT (6) BCT(4) HP&BS BCT(5)
 14. 14. Ñieàu kieän giao boä chöùng töø D/P hay D/A • D/A – Documents against Acceptance - kyù chaáp nhaän –D/P– Documents against payment - thanh toaùn ngay
 15. 15. 3-Nhaän xeùt: aùp duïng phöông thöùc thanh toaùn nhôø thu keøm chöùng töø quyeàn lôïi cuûa toå chöùc xuaát khaåu ñöôïc ñaûm baûo hôn, khoâng bò maát haøng neáu beân nhaäp khaåu khoâng thanh toaùn, vai troø Ngaân haøng ñöôïc naâng cao theâm traùch nhieäm khoáng cheá boä chöùng töø. Tuy nhieân toác ñoä thanh toaùn vaãn chaäm, ruûi ro cho beân xuaát khaåu vaãn lôùn vì NK
 16. 16. VI.PHÖÔNG THÖÙC GIAO CHÖÙNG TÖØ NHAÄN TIEÀN (CAD - Cash against documents) (COD - Cash on delivery) 1. Khaùi nieäm: Phöông thöùc CAD laø phöông thöùc thanh toaùn maø trong ñoù toå chöùc nhaäp khaåu treân cô sôû hôïp ñoàng mua baùn yeâu caàu Ngaân haøng beân nöôùc xuaát khaåu môû cho mình moät taøi khoaûn tín thaùc (Trust account) ñeå thanh toaùn tieàn cho toå chöùc xuaát khaåu khi nhaø
 17. 17. 2.Quy trình thanh toaùn: xem saùch trang 244-245 XK NK NH (1)(2) (3) HH (4)(5) T/T (6) Thoâng baùo tieán ñoä thanh toaùn Phöông thöùc naøy ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp toå chöùc nhaäp khaåu raát tin töôûng nhaø xuaát khaåu vaø toå chöùc nhaäp khaåu coù vaên phoøng ñaïi dieän taïi nöôùc xuaát khaåu. Nöôùc xuaát khaåu coù theá maïnh veà haøng hoaù maø
 18. 18. V.PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ (Documentary credit- DC) 1. Cô sôû phaùp lyù: • Baûn qui taéc thoáng nhaát vaø thöïc haønh veà tín duïng chöùng töø (Uniform Customs and Practice for documentary credits) do Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC-International Chamber of Commerce) ban haønh. Vaên baûn ñaàu tieân ñöôïc xuaát baûn naêm 1933 sau ñoù ñöôïc söûa ñoåi boå sung qua caùc naêm 1951, 1962, 1974( No 290), 1983 (No 400), 1993 - ICC – UCP – No 500 coù
 19. 19. Những thay đổi của UCP600 • 1.Về hình thức, UCP 600 được bố cục lại với 39 điều khoản (so với 49 điều khoản của UCP 500) • 2. Thời gian cho việc từ chối hoặc chấp nhận các chứng từ xuất trình là khoảng thời gian cố định “5 ngày làm việc ngân hàng “ • 3. UCP 600 đã đưa ra quy định mới về địa chỉ của người yêu cầu mở và người hưởng lợi thư tín dụng phải được thể hiện trên chứng từ xuất trình đúng như trong L/C:
 20. 20. Những thay đổi của UCP600 • 4. Ngân hàng phát hành được phép từ chối chứng từ và giao bộ chứng từ cho người yêu cầu mở thư tín dụng khi nhận được chấp nhận bộ chứng từ bất hợp lệ của họ • 5. Vẫn tồn tại một số vấn đề còn chưa được giải quyết trong UCP 600 như: chưa quy định về chứng từ bất hợp lệ xuất trình theo thư tín dụng chuyển nhượng (Điều 38 UCP 600), chưa phân biệt “one copy of” và “in one copy”. Điều 17 (d) và (e)
 21. 21. 2.Khaùi nieäm: Phöông thöùc tín duïng chöùng töø laø moät söï thoûa thuaän maø trong ñoù moät Ngaân haøng (Ngaân haøng môû thö tín duïng) ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng (ngöôøi xin môû thö tín duïng), cam keát hay uyû nhieäm cho moät ngaân haøng khaùc chi traû, chaáp nhaän hoái phieáu hoaëc chieát khaáu chöùng töø theo yeâu caàu cuûa ngöôøi höôûng lôïi L/C khi nhöõng ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän quy ñònh
 22. 22. 3.Nhöõng ñoái töôïng tham gia vaøo phöông thöùc: • Ngaân haøng môû thö tín duïng - Ngaân haøng phaùt haønh L/C - The issuing bank - Opening bank • Ngöôøi xin môû L/C - The Applicant for the credit • Ngöôøi höôûng lôïi L/C – The Beneficiary • Ngaân haøng thoâng baùo thö tín duïng - The Advising bank
 23. 23. • Ngaân haøng xaùc nhaän - The Confirming bank • Ngaân haøng chieát khaáu - Ngaân haøng thöông löôïng chöùng töø - The Negotiating bank • Ngaân haøng thanh toaùn - The Paying bank • Ngaân haøng chaáp nhaän hoái phieáu - The accepting bank • Ngaân haøng chuyeån nhöôïng - Transferring bank • Ngaân haøng hoaøn traû - The Reimbursing Bank
 24. 24. 4.Quy trình tieán haønh nghieäp vuï phöông thöùc tín duïng chöùng töø: 4.1.Quy trình môû thö tín duïng: NH môû L/C NH thoâng baùo L/C Ngöôøi höôûng lôïi L/C - XK Ngöôøi xin môû L/C - NK Hàng hóa(4) Hồ sơ xin môû L/C (1) (2) (3) L/C L/C
 25. 25. Hoà sô xin môû L/C • Giaáy ñeà nghò môû L/C • Hoà sô phaùp nhaân khaùch haøng • Quyeát ñònh boå nhieäm • Baûn sao hôïp ñoàng • Giaáy pheùp nhaäp khaåu • Phöông aùn nhaäp khaåu • Baùo caùo taøi chính • TSTC, caàm coá neáu coù yeâu caàu (vay kyù quyõ L/C)
 26. 26. Maãu ñôn xin môû L/C COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc GIAÁY ÑEÀ NGHÒ MÔÛ TÍN DUÏNG THÖ TRAÛ NGAY Traân troïng ñeà nghò Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh
 27. 27. HOCHIMINH CITY To: We open Irrevocable( ) Transferable( ) Confirmed( ) Credit number: + Beneficiary: + Applicant: + Amount: , terms:( ) FOB ( ) CFR ( ) CIF + Expiry date & place + this credit is available by beneficiary’s sight draft (S) drawn on issuing Bank for 100 percent invoice value accompanied by the following documents (marked “X”) in (unless otherwise stated) • Signed commercial invoice • Full set (3/3) of clean shipped on board ocean Bill of Lading showing L/C number made out ( ) to order blank endorsed … +Commodity, packing, marking +Shipment from to, latest, partial shipment, transhipment +Special conditions This credit is subject to the UCP 600 2007 Số ngoại tệ ký quỹ để mở LC là:
 28. 28. Nhöõng löu yù khi vieát ñôn • Người mua (nhaäp khaåu)phải nhận thức rằng phöông thöùc tín duïng chöùng töø không phải là hình thức thanh toán an toàn tuyệt đối vì ngân hàng chỉ giao dịch trên chứng từ chứ không biết đến hàng hóa. Nếu chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C thì người mua phải trả tiền mặc dù hàng hóa đã giao không đúng với hợp đồng.
 29. 29. Nhöõng löu yù nhaø nhaäp khaåu khi vieát ñôn xin môû L/C • + Vieát ñuùng theo maãu ñôn cuûa ngaân haøng • + Ngöôøi vieát caàn thaän troïng, caân nhaéc kyõ löôõng tröôùc khi vieát caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän vaøo L/C, quyeàn lôïi XK vaø NK • + Phaûi toân troïng caùc ñk trong hôïp ñoàng (neáu caàn coù theå thay ñoåi) • + Vieát 2 baûn (NH 1 baûn, NK 1 baûn) • + Ñôn laø cô sôû phaùp lyù ñeå giaûi quyeát tranh chaáp giöõa nhaø NK vaø NH môû L/C • + Ñôn laø cô sôû ñeå NH vieát L/C
 30. 30. 4.2.Quy trình thanh toaùn phöông thöùc tín duïng chöùng töø: (sau khi ñaõ tu chænh neáu coù- Amendment L/C)Sô ñoà: Quy trình thanh toaùn L/C taïi ngaân haøng môû L/C NH môû L/C NH thông báo XKNK (4) HH (5) BCT (8) Thanh toaùn (9) BCT (7) Thanh toaùn (6) Thö y/c T/T+ BCT
 31. 31. Sô ñoà: Quy trình thanh toaùn L/C taïi ngaân haøng chæ ñònh NH môû L/C NH chæ ñònh Chieát khaáu XKNK (5) BCT (6) Thanh toaù chieát khaáu(9) BCT (4) HH (8) Hoaøn traû BCT+ baùo nôï (7) L/C
 32. 32. Kieåm tra boä chöùng töø: • Nguyeân taéc kieåm tra: • Vieäc kieåm tra chöùng töø phaûi thaät khaån tröông ngay sau khi nhaän ñöôïc ñaày ñuû chöùng töø cuûa khaùch haøng vaø phaûi baûo ñaûm ñuùng qui ñònh cuûa L/C vaø UCP. • Kieåm tra sô löôïc ban ñaàu: • - Tröôùc heát Ngaân haøng kieåm tra xem ngaøy laäp chöùng töø coù naèm trong thôøi haïn hieäu löïc cuûa L/C khoâng. • - Vieäc xuaát trình chöùng töø coù ñuùng thôøi haïn hay khoâng. • - Xem xeùt caùc khoaûn muïc treân chöùng töø coù ñuùng vaø ñaày ñuû theo yeâu caàu cuûa L/C hay khoâng. • - Ngoaøi ra chöùng töø ñöôïc caáp bôûi cô quan naøo • - Kieåm tra xem soá tieàn trò giaù cuûa boä chöùng töø coù naèm trong phaïm vi trò giaù cuûa thö tín duïng hay khoâng?
 33. 33. 5-Thư tín dụng a)Kn: là lá thư do NH viết ra để cam kết thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba ký phát nếu người này làm đúng và đầy đủ những điều kiện đề ra trong lá thư đó
 34. 34. Mẫu thư tín dụng Sender:Eastern Asia Commercial bank – Hochiminh city VN Receiver:Hongkong bank London 40A: Form of Documentary credit: Irrevocable 20: Documentary Credit number: LA 12345 31C:Date of issue: 090806 31D: Date and place of Expiry: 091020 at nego bank in London 50: Applicant : 59: Beneficiary : 32BCurrency code- Amount , terms:( ) FOB 41D:this credit is available by anybank by negotiation 42C:draft (S) at… sight for 100 PCT of invoice value 43P: Partial shipment: allowed
 35. 35. 43T:transhipment: allowed 44CLatest date of shipment: 091005 46A: Documents required:in triplicate (unless otherwise stated) 1/ Signed commercial invoice 2/ Full set (3/3) of clean shipped on board ocean Bill of Lading showing L/C number order blank endorsed … 3/Detailed packing list 4/ Certificate of origin issued by chamber of commerce in London 5/ Quantity and quality certificate 47A:Special conditions This credit is subject to the UCP 600 2007
 36. 36. b-Vai trò của thư tín dụng • Là cốt lõi của phương thức thanh toán DC • Được lập trên cơ sở HĐMBNT nhưng độc lập với hợp đồng và là cơ sở pháp lý cao nhất sau khi được chấp nhận • Bổ sung, đính chính hợp đồng hoặc thay thế hợp đồng
 37. 37. c-Noäi dung quan troïng treân L/C (1) Chöõ kyù - testkey cuûa ngaân haøng môû th tín d ngư ụ (2) Loaïi thö tín duïng (Form of LC) (3) Teân, ñiaï chæ cuûa nhöõng ngöôøi coù liên quan (4) Ngày và n i h t h n hieäu löïcơ ế ạ cuûa L/C (Date and Place expiry) (5) Soá tieàn vaø loaïi tieàn cuûa thö tín duïng (Amount) (6) Thôøi haïn traû tieàn cuûa L/C
 38. 38. Noäi dung quan troïng treân L/C (7) Thôøi haïn giao haøng(Shipment from to, latest) (8) Ñieàu khoaûn veà haøng hoùa (9) Nhöõng noäi dung veà vaän taûi, giao nhaän haøng hoùa (shipment, transhipment) (10) Caùc chöùng töø maø ngöôøi xuaát khaåu phaûi xuaát trình(Documents) (11) Lo i UCP DCạ
 39. 39. d-Tu chỉnh LC • Nhà xuất khẩu tu chỉnh LC ở thế chủ động • Nhà nhập khẩu và NH mở LC tu chỉnh LC ở thế bị động • Người xin tu chỉnh chịu phí tu chỉnh • NH mở LC chỉ đồng ý các điều khoản tu chỉnh nếu nhà NK đồng ý
 40. 40. e-NH thanh toán từ chối • Từ chối bằng văn bản, trong đó chỉ rõ những bất hợp lệ của BCT • Từ chối trong thời hạn hiệu lực của LC nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận BCT
 41. 41. 6.Caùc loaïi thö tín duïng: (235) 6.1 Thö tín duïng ñöôïc huûy ngang- Revocable L/C 6.2 Thö tín duïng khoâng theå huûy ngang- Irrevocable letter of credit Neáu L/C khoâng ghi laø huûy ngang hay ñöôïc huyû ngang thì noù laø
 42. 42. 6.3 Thö tín duïng khoâng huyû ngang coù xaùc nhaän (Confirmed L/C)- ñieàu 9 UCP 500 NH môû L/C NH xaùc nhaän NH thoâng baùo NK XK (1)Ñôn L/C (2) L/C (3) L/C xaùc nhaän (4) L/C
 43. 43. 6.4 Thö tín duïng tuaàn hoaøn (Revolving L/C) • Kn: là loại thư tín dụng sau khi đã thanh toán hết hoặc hết hạn hiệu lực thì khôi phục giá trị và cứ như thế cho đến khi hết tổng trị giá HĐ • Trường hợp áp dụng: hợp đồng có giá trị lớn và có đặc điểm giao hàng nhiều lần
 44. 44. Thư tín dụng tuần hoàn • Có 2 loại LC tuần hoàn: + Tuần hoàn tích lũy +Tuần hoàn không tích lũy • Cách tuần hoàn:3 cách + Tự động + Không tự động + Bán tự động
 45. 45. 6.5 Thö tín duïng ñoái öùng (Reciprocal L/C) • Kn: Là loại thư tín dụng chỉ có giá trị khi một thư tín dụng khác đối ứng với nó được mở • Trường hợp áp dụng: trao đổi hàng hóa 2 chiều hoặc gia công hàng hóa
 46. 46. 6.5 Thö tín duïng giaùp löng (Back to Back L/C) • Kn: là thư tín dụng được mở ra dựa trên một thư tín dụng đã mở trước đó • Điều kiện: + Thư tín dụng gốc phải mở trước + Thư tín dụng gốc có giá trị lớn hơn LC giáp lưng +NH thông báo LC gốc là NH mở LC giáp lưng
 47. 47. Ngaøy 16 thaùng 2 / 2007 The Bell co., Ltd nhaän ñöôïc L/C coù noäi dung nhö sau: • From : Bangkok Bank- Tokyo • To: HongKong Bank – Lon don • Form of Documentary credit: Irrevocable confirmed • Documentary credit number LC: 5TF50104181 • Date of issue: 14 -02-2007 • Date and place of Expiry: 20 -04-2007 in London. • Currency code, amount: GBP160,000 • Beneficiary: The Bell Copany . 54 Woll Street - London • Applicant: Conan Company- 75 Blue street - Tokyo– Japan • Shipment period: latest 05- 04- 2007 • Draft at: 60 days after shipment date

×