Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

вимоги до матеріалів

17 visualizaciones

Publicado el

Інформація про часопис "Університетські наукові записки"

Publicado en: Economía y finanzas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

вимоги до матеріалів

  1. 1. 400 ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÌÀÒÅвÀ˲Â, ùî ïîäàþòüñÿ äëÿ îïóáë³êóâàííÿ ó ÷àñîïèñó “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè” 1. ÂÈÌÎÃÈ ÙÎÄÎ Ç̲ÑÒÓ: 1.1. Âèñîêèé íàóêîâèé ð³âåíü. 1.2. Â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ïîñòàíîâè Ïðåçè䳿 ÂÀÊ Óêðà¿íè “Ïðî ï³äâèùåííÿ âèìîã äî ôàõîâèõ âèäàíü, â³äíåñåíèõ äî ïåðåë³ê³â ÂÀÊ Óêðà¿íè” â³ä 15.01.2003 ð. ¹ 7-05/1 (Áþëåòåíü ÂÀÊ Óêðà¿íè. — 2003. — ¹ 1. — Ñ. 2.). Çîêðåìà ó í³é ïîâèíí³ ì³ñòèòèñü (³ç âèä³ëåííÿì ó òåêñò³) òàê³ åëåìåíòè: à) ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ òà ¿¿ çâ’ÿçîê ³ç âàæëèâèìè íàóêîâèìè ÷è ïðàêòè÷íèìè çàâäàííÿìè; á) àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é, ó ÿêèõ çàïî÷àòêîâàíî ðîçâ’ÿçàííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè ³ íà ÿê³ îïèðàºòüñÿ àâòîð, âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè, êîòðèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ äàíà ñòàòòÿ; â) ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ (ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ); ã) âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ ç íîâèì îá´ðóíòóâàííÿì îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â; ´) âèñíîâêè, çðîáëåí³ â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ó äàíîìó íàïðÿìêó. 2. ÂÈÌÎÃÈ ÙÎÄÎ ÎÁÑßÃÓ: 2.1. Íàóêîâà ñòàòòÿ — íå ìåíøå 0,4  à.  à. (16 òèñ. çíàê³â, âêëþ÷àþ÷è ïðîá³ëè). Îð³ºíòîâíèé îáñÿã — íå ìåíøå 10 ñòîð³íîê, îôîðìëåíèõ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ âèìîã. 2.2. Ðåöåíç³ÿ — äî 0,3  à.  à. Îáîâ’ÿçêîâî íàäñèëàºòüñÿ ó 2–õ ïðèì³ðíèêàõ ìîíîãðàô³ÿ, íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ÷è ³íøå ðåöåíçîâàíå âèäàííÿ. 3. ÂÈÌÎÃÈ ÙÎÄÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß: 3.1. Âèêîíàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Äëÿ ³íîçåìíèõ àâòîð³â ìîæå áóòè çðîáëåíî âèíÿòêè. 3.2. Ó ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó âàð³àíòàõ íàóêîâî¿ ñòàòò³ ³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: 3.2.1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî àâòîðà ñòàòò³ (³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïð³çâèùå, íàóêîâèé ñòóï³íü òà â÷åíå çâàííÿ, ïîñàäà, ïîøòîâà òà åëåêòðîííà àäðåñè àâòîðà) ç âèð³âíþâàííÿì ïî ë³âîìó êðàþ; 3.2.2. Øèôð çà Óí³âåðñàëüíîþ äåñÿòêîâîþ êëàñèô³êàö³ºþ (ÓÄÊ); 3.2.3. Íàçâà ñòàòò³ íàï³âæèðíèì øðèôòîì ç âèð³âíþâàííÿì ïî öåíòðó; 3.2.4. Ïåðåêëàä íàçâè ñòàòò³, àíîòàö³ÿ (íå ìåíøå 1 000 çíàê³â) òà êëþ÷îâ³ ñëîâà óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè (3–5 ñë³â); 3.2.5. Âèêëàä òåêñòó ñòàòò³ ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÂÀÊ Óêðà¿íè; 3.2.6. Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë; 3.2.7. Çàçíà÷åííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷è íàóêîâî¿ óñòàíîâè, ùî äàëè ðåêîìåíäàö³þ äî äðóêó âêàçàíèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ äàòè òà íîìåðó ïðîòîêîëó, â ÿêîìó çàêð³ïëåíî öå ð³øåííÿ. 3.3. Êëþ÷îâà òåðì³íîëîã³ÿ òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ ïî òåêñòó ìîæóòü âèä³ëÿòèñÿ íàï³âæèðíèì øðèôòîì òà (àáî) êóðñèâîì. 3.4. Ïîñèëàííÿ îôîðìëÿþòüñÿ ó êâàäðàòíèõ äóæêàõ.3.5. Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë ïîäàºòüñÿ â ê³íö³ òåêñòó ó ì³ðó çãàäóâàííÿ (áåç ïîâòîð³â). Îôîðìëåííÿ ñïèñêó âèêîðèñòàíèõ äæåðåë çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 7.1:2006 “Ñèñòåìà ñòàíäàðò³â ç ³íôîðìàö³¿, á³áë³îòå÷íî¿ òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè. Á³áë³îãðàô³÷íèé çàïèñ. Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ. Çàãàëüí³ âèìîãè òà ïðàâèëà ñêëàäàííÿ”. 3.6. Òåêñò ïîâèíåí áóòè íàäðóêîâàíèé ç âèð³âíþâàííÿì ïî øèðèí³ ç â³äñòóïîì â³ä ë³âîãî êðàþ — 1,25 ñì; áåðåãè: âåðõí³é, íèæí³é, ïðàâèé — 2 ñì òà ë³âèé — 3 ñì; øðèôò: Times New Roman, ðîçì³ð øðèôòó (êåãëü) — 14, ì³æðÿäêîâèé ³íòåðâàë — 1,5. Ó òåêñò³ íå ïîâèííî áóòè ïåðåíîñ³â òà ìàêðîñ³â. 4. ÂÈÌÎÃÈ ÙÎÄÎ ÏÎÄÀÍÍß: 4.1. Ï³äïèñàíèé, ç ïðîñòàâëåííÿì äàòè âèêîíàííÿ ðîáîòè ïàïåðîâèé (ó 2–õ ïðèì³ðíèêàõ) ³ åëåêòðîííèé (äèñêåòà 3,5", CD, DVD, UFD) âàð³àíòè ìàòåð³àë³â. 4.2.  Çàâ³ðåí³ íàëåæíèì ÷èíîì (ç íåîáõ³äíèìè ï³äïèñàìè òà ïå÷àòêàìè) äîêóìåíòè: — ðåêîìåíäàö³ÿ äî äðóêó êàôåäðè (â³ää³ëó, ðàäè) âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (íàóêîâî¿ óñòàíîâè); www.unz.km.uaÓí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.
  2. 2. 401 — ðåöåíç³ÿ äîêòîðà àáî êàíäèäàòà íàóê ç â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ (äëÿ àñï³ðàíò³â, çäîáóâà÷³â áàæàíîþ º ðåöåíç³ÿ íàóêîâîãî êåð³âíèêà). 4.3. Çàÿâêà òàêîãî çì³ñòó: ÇÀßÂÊÀ íà ðîçì³ùåííÿ ñòàòò³ ó ÷àñîïèñó “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè” 4.4. Êîï³ÿ êâèòàíö³¿ ïðî îïëàòó ñóìè çà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ó ÷àñîïèñó “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè”, âèçíà÷åíî¿ ³ç ðîçðàõóíêó 30  (òðèäöÿòü)  ãðí. çà îäíó (ïîâíó ÷è íåïîâíó) ñòîð³íêó òåêñòó, îôîðìëåíîãî â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ ïðàâèë. Ñóìó ñë³ä ïåðåðàõóâàòè íà êîðèñòü Õìåëüíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ òà ïðàâà (ªÄÐÏÎÓ 14163438) íà ï/ð 31556201232328 â ÃÓÄÊÑÓ ó Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³, ÌÔÎ 815013 ç ïîì³òêîþ “Çà ðîçì³ùåííÿ ñòàòò³ â æóðíàë³ “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè” (Ï.².Á. àâòîðà)” àáî áåçïîñåðåäíüî âíåñåíà äî êàñè óí³âåðñèòåòó. Ïåðåäïëàòíèêàì ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñÿ îñîáëèâ³ óìîâè îïóáë³êóâàííÿ ¿õí³õ íàóêîâèõ ñòàòåé. 4.5. Äëÿ çðó÷íîñò³, çäåøåâëåííÿ âèòðàò íà ïåðåñèëàííÿ ìàòåð³àë³â äî ðåäàêö³éíî¿ êîëå㳿 ïîäàòè íàóêîâó ñòàòòþ äëÿ äðóêó ìîæíà ÷åðåç ñàéò óí³âåðñèòåòó, ñêîðèñòàâøèñü â³äïîâ³äíèì ñåðâ³ñîì, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: http://univer.km.ua/visnyk.php 4.6. Àâòîð, ÿêèé ïîäàâ ìàòåð³àëè äî ðåäàêö³éíî¿ êîëå㳿, ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïîãîäæóºòüñÿ íà ïîäàëüøå áåçîïëàòíå ðîçì³ùåííÿ ñâî¿õ ìàòåð³àë³â ó ìåðåæ³ Internet, ó òîìó ÷èñë³ íà ñàéòàõ ÷àñîïèñó “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè” òà Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â. ². Âåðíàäñüêîãî ç äîòðèìàííÿì ïðè öüîìó éîãî ïðàâ àâòîðñòâà. 4.7. Ìàòåð³àëè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü óñ³ì âêàçàíèì âèìîãàì, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ òà íå ðåöåíçóþòüñÿ. 4.8. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî íà äîäàòêîâå ðåöåíçóâàííÿ, ðåäàãóâàííÿ, ñêîðî÷åííÿ ³ â³äõèëåííÿ ñòàòåé, çì³íó ôîðìóëþâàííÿ ¿õí³õ íàçâ. 4.9. Óñþ ³íôîðìàö³þ ùîäî ðåçóëüòàò³â ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â ðåäàêö³éíîþ êîëå㳺þ íàéêðàùå îòðèìóâàòè ÷åðåç ëèñòóâàííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ çà àäðåñàìè: unz@univer.km.ua (ðåäàêö³ÿ) àáî labor@univer.km.ua (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð). 5. ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍί ÊÎËÅò¯ 29013, Óêðà¿íà, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 8, ì. Õìåëüíèöüêèé Òåë.: (0382) 71-80-96; ôàêñ: (0382) 71-80-80. Åë. àäðåñà: unz@univer.km.ua Âåá-ñòîð³íêà: www.univer.km.ua ÙÈÐÎ ÑÏÎIJÂÀªÌÎÑÜ ÍÀ Ï˲ÄÍÓ ÑϲÂÏÐÀÖÞ ! Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ Ïð³çâèùå _______________________________________________________ ²ì’ÿ _______________________________________________________ Ïî áàòüêîâ³ _______________________________________________________ ̳ñöå ðîáîòè _______________________________________________________ Ïîñàäà _______________________________________________________ Íàóêîâèé ñòóï³íü _______________________________________________________ Â÷åíå çâàííÿ _______________________________________________________ Íàçâà ñòàòò³ _______________________________________________________ Ïðîïîíîâàíà ðóáðèêà _______________________________________________________ Àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè àáî òåëåôîíè äëÿ êîíòàêò³â _______________________________________________________ Àäðåñà (³ç ïîøòîâèì ³íäåêñîì) äëÿ íàäñèëàííÿ àâòîðñüêîãî ïðèì³ðíèêà _______________________________________________________ ϳäòâåðäæóþ ñâîº áàæàííÿ ðîçì³ñòèòè ñòàòòþ ó ÷àñîïèñó “Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè”. Ïîãîäæóþñü ç óñ³ìà âèñóíóòèìè ðåäàêö³éíîþ êîëå㳺þ âèìîãàìè ùîäî çì³ñòó, îáñÿãó, îôîðìëåííÿ ³ ïîðÿäêó ïîäà÷³ ìàòåð³àë³â. “_____” ______________ 201 __ ð. ________(ï³äïèñ)__________ Óí³âåðñèòåòñüê³íàóêîâ³çàïèñêè,2017,¹61.www.unz.km.ua

×