Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Opstestvo за сите теми за 5 одд print

  • Sé el primero en comentar

Opstestvo за сите теми за 5 одд print

  1. 1. INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: ОПШТЕСТВО „Нашата татковина Република Македонија“ OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime ги согледува разликите меѓу РМ и соседите ги знае симболите на РМ ги знае оснивните стопански,политички и културни функции на Скопје умее да ја одреди местоположбата на РМ ги знае карактеристиките на РМ како држава Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE знае за државното уредување на РМ ги знае најважните државни институции Изработу ва проекти и работа со техники Домашна работа Контролна задача
  2. 2. TEMA: „Нашата татковина Република Македонија“ OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime ги опишува природните карактеристики на РМ ги знае основните карактеристики на одделните периоди на мак.минато знае за форм. на современата мак. држава знае за формирањето на суверена РМ Соработува во група ја знае големината и структурата на населението во РМ и неговите белези ги знае најважните стопански гранки во РМ Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: „Нашата татковина Република Македонија“ ги знае природните услови и можности за развој на одд. стоп. гранки ги знае турист. центри и локалитети во РМ го знае значењето на поимите култура и културни потреби
  3. 3. OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime ја знае функ. на поважните култ институции знае како да се однесува при посета на институциите на културата ги знае верските раличности на населението во РМ ги знае религиите во РМ го знае начинот на верското организирање го сфаќа значењето од живее њето во група Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE негува солидарност со другите се осознава себеси како дел од групата го знае значењето на поимот социјализац ија знае одделни фактори на социјализацијат а и ја сфаќа нивната улога
  4. 4. TEMA: „Нашата татковина Република Македонија“ OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Ime i prezime ги знае основните човекови права ги знае правата на децата изработка на проекти Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: Личноса во групата и општеството OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Примена на ИКТ и работа со техники
  5. 5. Nastavnik : Ime i prezime го знае значењето на поимот девијација ги препознава девијантните однесувања на одделни личности во групата ги почитува донесените правила на однесување во средината ги сознава причините за појавата на конфликти во средината ги почитува различните идеи, можности, желби и потреби Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * ж INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: Личноса во групата и општеството OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Datum: Nastavnik : Го знае значењето од животот во група Воспоставува и негува солидарност со другите
  6. 6. Ime i prezime Се осознава како дел од група Знае што е социјализа ција Ги знае факторите на социјализацијата Применува техники на учење Примена на ИКТ Домашна задача Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * INSTRUMENT ZA SLEDEWE TEMA: „Република Македонија од. во светот“ OOU"Stra{o Pinxur"- Skopje oddelenie V Контролна задача
  7. 7. Datum: Nastavnik : Ime i prezime ги знае причините за престој на странците во нашата држава ги познава најважните институции на ЕУ ги знае основните проблеми во светот го сознава учеството на РМ во разрешување то на проблемите во светот Teodor Andov Ivan Bajer Bojana Atanasovska Jovan Bo{nakovski Marija Go~eva Bogdan Gruji} Ivona Dav~evska Ana Marija Nikoloska Leonid Dimitrov Martin or|ievski Stefan or|ievski Ilija Ilievski Aleksandar Jordanovski Iva Kostadinovska Mila Kostadinovska Teodora Kosti} Nikola Krsteski Iva Metodieva Filip Naumovski Boris Na~ev Denicija Nelkovska Dina Nikolovska Mario Rafajlovski Vilian Stamenkovski Stefan Stankovski Erika Cincarovska Simon Cvetanovski Legenda: solidno *** delumno ** so pote{kotii * го сфаќа значењето за чување и негување на културното наследство Ги знае симболите на европската унија Примена на техники и ИКТ Контролна задача

×