Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sosyal demokrasi̇

1.158 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

Sosyal demokrasi̇

  1. 1. SOSYAL DEMOKRASİ KURAMI İsmail Sarp Aykurt
  2. 2. Sosyal demokrasi; üzerinde bir çok tartışmayı barındıran siyasal bir ideolojidir. Bunun nedeni ise sosyal demokrasinin 19. yy’dan bu yana yaşadığı evrimsel süreç ve özünde uzlaşmaya olanak tanıyan nüvelerin bulunmasıdır. Sosyal demokrasi temel çatışmasını marksist/sosyalist sol ile yaşamaktadır. Bu ideoloji, eksikli ve sorunlu yapısına rağmen 19.yy da sol olarak tanımlanabilecek bir yapıda iken güncel pozisyonunu koruyamamış, düzen içi güçler içerisinde değerlendirilen bir hat boyunca sabitlenmiştir.
  3. 3. Sosyal demokrasi; geçirdiği dönüşüm sonucunda devrimci olmayan bir çizgiye oturmuş ve kapitalist düzen içerisinde revizyona, reforma, aşamalara dayalı bir kurgu içerisinde düzen içi salınımlara devam etmiştir. Bu bağlamda; sosyal demokrasinin, marksizmin öngördüğü gibi devrimci bir dönüşüm süreci (siyasal ve toplumsal devrim) öngörmeden, bir dizi siyasi, ekonomik ve konjonktürel reform yolu ile kapitalizmin yontulabilmesini ve sorunların kapitalizm içi çözümünün olanaklı olduğunu ileri sürmesi kaçınılmazdır.
  4. 4. Sosyal demokrasi; bu reformlar silsilesinin sonucunda barışçıl bir geçiş ile sosyalizmin inşa edilebileceğini, burjuva demokratik devlet aygıtının ve kurumlarının bu anlamda araç olarak kullanılabileceğini ve bilimin yol gösterici olabileceğini ileri sürmüştür. Buna 1800’lü yıllarda İngiltere’de faaliyet gösteren Fabianizm akımı örnek olarak gösterilebilir. İdeolojinin bu öngörüsü şu şekilde de özetlenebilir. Kapitalist yol içerisinde, emek eksenli manevralar ile sosyal dönüşümler uç uca eklenir ve sosyalizm kurumsal bir formasyon kazanır. Bu düşünce ise İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan bir yaklaşımı ifade eder.
  5. 5. Sosyal demokrasinin sonsal hedef olarak barındırdığı ve barışçıl geçişi öngören sosyalizm iddiasının ise tedricen sosyal refah devleti biçimi aldığı ve Soğuk Savaş döneminde kapitalizm ile sosyal demokrasinin dönemsel ihtiyaçlarının uyuştuğu açığa çıktı. Bu noktada ise iktisadi reçeteler ve kapitalizm içi düzenlemeler ile sosyal demokrasi, işçi sınıfı hareketi ve sömürüsüz dünya idealine karşı, sınıf uzlaşmacılığı ve refah devleti hayali taşıyan yeni kapitalist yollar üretmeye başladı. Bu da komünistler ile sosyal demokratlar arasındaki tüm bağı yıktı ve iki görüş arasındaki çelişkiler daha da derinleşti.
  6. 6. Bu akımın en önemli temsilcileri arasında ise Bernstein, F. Lassalle ve K. Kautsky sayılabilir. Marksizmi revize ve modernize etme çabası güden ve bu anlamda revizyonizmin babası sayılan ise hiç kuşkusuz Eduard Bernstein’dır. Bernstein’in tezleri günümüzde de kısıtlı yenileme ve sığ onarmalar ile sosyal demokrasinin temel dayanaklarını oluşturmaktadır.
  7. 7. Sonuç ve Toparlama • Sosyal demokrasi hareketinin günümüzde devrimci sol tutum ile organik hiç bir bağı kalmamıştır. • Sosyal demokrasiyi kapitalizmin kendi dinamikleri içine hapsolan ve burjuva demokrasisi içerisinde çözüm yolları ve “sınırlı iyileştirmeler” arayan düzen içi bir “kodifikasyon uğrağı” olarak tanımlamak mümkündür. • Sosyal demokrasi, sınıf uzlaşmacılığı ve reformistaşamacı yapısı nedeniyle, “deklase” kişi ve kavramlar türetmeye uygun politikalar güder.
  8. 8. • Sosyal demokrasi; parlamenter seçimler, istihdam politikalarında ve işgücü piyasalarında yenilemeler, sosyal devlet anlayışının yerleşiklik kazanması, ücretlerde artışa gidilmesi, işçilerin koşullarının “görece” iyileştirilmesi, sendikal reformlar vb. anlık ve dönemsel düzenlemeler ile kapitalizmden kopuşun mümkün olduğunu açıklar. • Yukarıdaki tezlerin gerçekliği bir dönem tartışma konusu olmuşsa da şu an hem bunun mümkün olmadığı hem de böyle bir modelin “denge politikası” güttüğü açıkça görülmüş oldu. Bu anlamda da sosyal demokrasi marksizmden doğan fakat “truva atı” konumuna yerleşen bir siyasal aygıttır.
  9. 9. Okuma Önerileri; 1. Proletarya Diktatörlüğü, Karl Kautsky 2. Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi, Adam Przeworski 3. Sosyalizmin Ön Koşulları ve Sosyal Demokrasinin Görevleri, Eduard Bernstein 4. Siyaset, Andrew Heywood 5. Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, Gökhan Atılgan ve Attila Aytekin

×