Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nisan2017 istanbul-bulteni

61 visualizaciones

Publicado el

Sevgili İstanbullular, baharın tüm renkleriyle yaşanmaya başladığı Nisan ayında kültürümüzün simgelerinden biri olan lale ile bir kez daha buluştu. Zamanı geldi ve parklarımız, bahçelerimiz, korularımız, bütün kent lale ile büyülü bir atmosfere büründü. Bu yıl 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Lale Festivali kapsamında kentin dört bir yanında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık. “İstanbul Lalesiyle Buluşuyor” sloganı ile evine dönen lalenin adeta bir gelin gibi süslediği İstanbul’da yaşamanın benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.

Geride bıraktığımız ay, ilçe programlarımız kapsamında çeşitli etkinliklerde siz değerli İstanbullularla buluştuk. Silivri’den Şile’ye kadar kentin her noktasına hizmet ulaştırdığımız İstanbul’a bugüne kadar 98 milyar TL’lik dev yatırımlar yaptığımızı ifade ettik. Ayrıca geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Toplantısı’na ev sahipliği yaptık. Başkanlığını yaptığımız toplantıda küresel gündemlerin yeni uygulama şekillerine dair siyasal katkıları masaya yatırdık.

Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı dünyanın gerçek barış kenti İstanbul’da, on bir ayın sultanı Ramazan’ı bir kez daha yaşayacak olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Ramazan; sevgilerin birleştiği, sofraların paylaşma ve dayanışmayla bereketlendiği, şefkat ve merhamet duygularının güçlendiği özel bir zaman dilimi... Bu özel zaman diliminin manevi atmosferini şehrimizin dört bir yanına taşımak için bu yıl da çok sayıda etkinlik hazırladık.

Artık geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan İstanbul Etkinlikleri kapsamında Ramazan’ın manevi iklimini, Yenikapı ve Maltepe Sahilleri ile Sultanahmet ve Beyazıt Meydanlarında hep birlikte yaşayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşehrilerimi Nisan ayı bültenimiz ile baş başa bırakırken hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum.

KADİR TOPBAŞ

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Nisan2017 istanbul-bulteni

 1. 1. BU BÜLTEN SİZİNDİR, ALABİLİRSİNİZ.NİSAN 2017 www.ibb.istanbul İstanbul’da23Nisancoşkusu45yıllıkkardeşlikçiçekaçıyor İstanbul’dalalezamanı BMUNACLAToplantısıİstanbul’dayapıldı
 2. 2. 0,33 lt 0,75 ltwww.hamidiye.istanbul
 3. 3. İstanbulveİstanbullular,baharıntümrenkleriyle yaşanmayabaşladığıNisanayındakültürümüzün simgelerindenbiriolanlaleilebirkezdahabuluştu. Zamanıgeldiveparklarımız,bahçelerimiz,korularımız, bütünkentlaleilebüyülübiratmosferebüründü.Buyıl 12’ncisinigerçekleştirdiğimizİstanbulLaleFestivali kapsamındakentindörtbiryanındaçoksayıdaetkinliğe evsahipliğiyaptık.“İstanbulLalesiyleBuluşuyor”sloganı ileevinedönenlaleninadetabirgelingibisüslediği İstanbul’dayaşamanınbenimiçinayrıbirmutluluk kaynağıolduğunubirkezdahaifadeetmekisterim. Geridebıraktığımızay,ilçeprogramlarımızkapsamında çeşitlietkinliklerdesizdeğerliİstanbullularlabuluştuk. Silivri’denŞile’yekadarkentinhernoktasınahizmet ulaştırdığımızİstanbul’abugünekadar98milyarTL’lik devyatırımlaryaptığımızıifadeettik.Ayrıcageçtiğimizay, BirleşmişMilletlerYerelYönetimlerDanışmaKurulu (UNACLA)Toplantısı’naevsahipliğiyaptık.Başkanlığını yaptığımıztoplantıdaküreselgündemlerinyeniuygulama şekillerinedairsiyasalkatkılarımasayayatırdık. Farklıdin,dilveırklaramensupinsanlarınyüzyıllar boyuncabirlikteyaşadığıdünyanıngerçekbarışkenti İstanbul’da,onbirayınsultanıRamazan’ıbirkezdaha yaşayacakolmanınhuzuruvemutluluğuiçindeyim. Ramazan;sevgilerinbirleştiği,sofralarınpaylaşmave dayanışmaylabereketlendiği,şefkatvemerhamet duygularınıngüçlendiğiözelbirzamandilimi...Buözel zamandilimininmaneviatmosferinişehrimizindörtbir yanınataşımakiçinbuyıldaçoksayıdaetkinlikhazırladık. ArtıkgelenekselhalegetirdiğimizRamazanİstanbul EtkinliklerikapsamındaRamazan’ınmaneviiklimini, YenikapıveMaltepeSahilleriileSultanahmetveBeyazıt Meydanlarındahepbirlikteyaşayacağız. BuduyguvedüşüncelerlesizdeğerlihemşehrilerimiNisan ayıbültenimizlebaşbaşabırakırkenhepinizesağlıklı, mutluvehuzurdolugünlerdiliyorum. Sevgili İstanbullular
 4. 4. 4 10 18 24 27 28 31 32 34 35 36 38 39 40 50 52 58 İstanbul’dalalezamanı Silivri’denŞile’yeİstanbul’dabüyükyatırımlar İstanbulveİstanbullulariçinyeniyatırımprojeleri İETT’den2bin713otobüsve753hatilehizmet İstanbultrafiğinefesaldı BMUNACLAToplantısıİstanbul’dayapıldı YakutskheyetindenBaşkanTopbaş’aziyaret 45yıllıkkardeşlikçiçekaçıyor BaşkanKadirTopbaş’tanGaziantepziyareti Gençlereliderlikdersi İstanbul’da23Nisancoşkusu 220okulasporsalonu Akademisyenler“Osmanlıİstanbulu”sempozyumundabuluşacak RamazanİstanbulEtkinlikleri GençlikMeclisi’ndenuluslararasıprojeler İstanbul’unmarkailçesiBaşakşehir Çanakkale’devefayürüyüşü İÇİNDEKİLER 4 İstanbul’da lale zamanı BM UNACLA Toplantısı İstanbul’da yapıldı 28 Gençlik Meclisi’nden uluslararası projeler 50 220 okula spor salonu 38 3 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 5. 5. A dını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip olan lale, ait olduğu topraklarda bir kez daha açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Lale Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 12. Lale Festivali’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Japonya Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ile yabancı başkonsolosların katılımıyla Emirgan Korusu’nda yapıldı. “Lale Evine Dönüyor” kampanyasının bazı kişiler tarafından eleştirildiğini hatırlatan Başkan Kadir Topbaş, “Bundan 12 yıl önce bu festivalleri başlattık. Bizim kültürümüzde lale farklılığı olan ve farklı bir yer bulan bir çiçek. Tekstilde, seramikte, sanatta, ebruda hatta çocuklarımıza isim olma noktasında da önemli yer tutmuş bir çiçek. Bu yıl itibariyle İstanbul’un değişik yerlerindeki aktivitelerle Lale Festivali’ni kutluyoruz.” dedi. İstanbulveİstanbullular,şehrinsimgelerindenbiriolanlaleilebirkezdahabuluştu.İstanbul BüyükşehirBelediyesitarafından12’ncisidüzenlenenİstanbulLaleFestivalikapsamında EmirganKorusu,KadıköyGöztepe60.YılParkıveSultanahmetMeydanıçeşitlietkinlikleresahne oldu.İstanbul’unFethi’nin564'üncüyılısebebiyle564binlaleninkullanıldığıLaleHalısı, SultanahmetMeydanı’ndabuyılüçüncükezİstanbullularıkarşıladı. İstanbul’dalalezamanı Nisan2017 www.ibb.istanbul 4
 6. 6. “26,5 milyon lale dikildi…” Çocukluğunda gördüğü Nisan yağmurlarının daha sonraki yıllarda kaybolduğunu, İstanbul’un ciddi bir hava kirliliğine maruz kaldığını ama yapılan yatırımlarla İstanbul’un havasının değiştiğini vurgulayan Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Sadece 13 yılda, İstanbul’da 2 milyon yetişkin, 10 yaş üstü grup ağaç diktik. Japonya Shimonoseki Belediyesi ile 45’inci kardeşlik yıldönümü münasebetiyle, İstanbul’a 3 bin 60 adet yetişkin sakura ağaçları diktik. Laleler ve çeşitli çiçeklerin yanı sıra İstanbul’un en güzel sembollerinden erguvan ağaçlarını da, çok ciddi yoğunlaştırarak görünür hale getirdik. Mayıs’ın ilk haftasında İstanbul’da Erguvan Şenlikleri’ni başlatıyoruz. İstanbul’da artık sakura, erguvan, ıhlamur ve akasyalar çiçek açacak. İlk yıl 600 bin lale dikmiştik. Bu yıl diktiğimiz lale sayısı ise 26,5 milyon.” “350 bin kişilik istihdam sağlandı…” Başkan Topbaş, Emirgan’ın yanı sıra Göztepe Parkı, Taksim, Gülhane, Yıldız ve Beykoz Korusu’nda da lalelerin dikildiğini belirterek, “Bu yılki lale yetiştiriciliğinden 350 bin kişilik istihdam oluştu. İstanbul’un ekolojisi değişti. Arılar, böcekler başta olmak üzere bütün mikro organizmalar için yeni bir hayat başladı. Bu yıl 160 çeşit lale diktik. Osmanlı döneminde 1.500’ün üzerinde lale türü olduğunu düşünürseniz daha çok işimiz var.” diye konuştu. 5 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 7. 7. Dünyanın en büyük lale halısı Sultanahmet’te… İstanbul Lale Festivali kapsamında lale, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilmek ilmek halıya dokundu. Sultanahmet Meydanı’nda bu yıl 3'üncü kez beğeniye sunulan dünyanın en büyük canlı lale halısı Başkan Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. UCLG Avrasya Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Yakutistan’ın Başkenti Yakutsk Belediye Başkanı Aisen Nikolaev’in eşi Ludmila Nikolaev, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Ahmet Hamdi Çamlı, Harun Karaca’nın yer aldığı açılışa yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Topbaş, “Lale halımız, İstanbul’un fetih tarihi olan 1453 yılına ithafen 1.453 m2 ebatında ve fethin 564'üncü yılına ithafen 564 bin laleden oluşuyor. Dünyanın en büyük çiçek halısı.” dedi. Lalelerin güzelliği notaların ahengiyle birleşti… Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan 12. İstanbul Lale Festivali, gün boyunca süren konserlerden yayılan notaların ahengiyle İstanbullular’a keyifli anlar yaşattı. Festivale katılan müzik grupları, etkinliklere neşe ve eğlence kattı. Geleneksel sanatımız ebru, lale olup açtı… Geleneksel sanatlarımız içinde özgün bir yeri olan ebru, 12. İstanbul Lale Festivali’nde bir kere daha canlandı. Festival kapsamında ressamların ve kaligrafi sanatçıların performansları ile cam üfleme sanatı performansı da İstanbullularla buluştu. Nisan2017 www.ibb.istanbul 6
 8. 8. KKM ve İSMEK de festivalde! İhtiyaçsahibiailelerinsorunlarınaçözümüretmeninyanısıra sosyo-kültürelçalışmalarlakadınlaradestekolanİstanbul BüyükşehirBelediyesiKadınKoordinasyonMerkezide(KKM) festivaleLaleTemalıÜrünlerSergisiilekatıldı.Sergideana temasılaleolan,hünerliellerinkristalileipekkumaşlarla dansındanortayaçıkanürünler,İstanbulvelaleaşıklarının beğenisinesunuldu.İSMEK,TaksimCumhuriyetSanat Galerisi’ndeAks-ıLaleisimlibirtezhipsergisiaçtı.Yine EmirganKorusuveGöztepe60.YılParkı’ndaİSMEKimzalılale temalıürünlerinsatışınınyapıldığısatışnoktalarıdayeraldı. Lale heykelleri Emirgan Korusu’nda… Göz alıcı renkleri ve güzelliğiyle İstanbul’un bir parçası olan lale, 12. İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen sergide birbirinden güzel lale heykelleri ile sanatçıların yorumlarında hayat buldu. Lale heykelleri, Emirgan Korusu’nda İstanbullularla buluştu. Ayrıca festival süresince Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı’nda bulunan canlı lale satış noktaları yer aldı. 7 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 9. 9. İsmail Acar'ın resim sergisi Emirgan’da… İsmail Acar’ın eserlerinden oluşan resim sergisi, 12. İstanbul Lale Festivali kapsamında Emirgan Korusu’nda sanatseverlerle buluştu. İsmail Acar'ın “lale” temalı resim sergisi, lalenin İstanbul’la buluşmasını konu aldı. İstanbul’a ait mimari formlarla birlikte lale kendi estetik formunu izleyiciye farklı renk, desen ve harmoni zenginliğinde sundu. “Lalenin Hikayesi" sergisi kapılarını açtı… İstanbul Lale Vakfı tarafından Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde bu yıl 12. kez düzenlenen “Lalenin Hikayesi” sergisi de kapılarını sanatseverlere açtı. Serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır katıldı. Lale Kupası’na milli tenisçilerimiz damga vurdu… İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun iş birliğiyle Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi’nde bu yıl 5’incisi düzenlenen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası’na Türk raketler damga vurdu. Lale Kupası Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda Başak Eraydın tekler, İpek Soylu çiftler şampiyonu oldu. Milli sporcularımız ödüllerini İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’dan aldılar. Nisan2017 www.ibb.istanbul 8
 10. 10. Plaj futbolunun en iyileri birarada… Bu yıl ilk kez uluslararası ve milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilen Lale Festivali Plaj Futbolu Turnuvası, İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı’nda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Spor İstanbul’un desteklediği turnuvada Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları 60 sporcu ile mücadele etti. Kıyasıya geçen turnuvanın şampiyonu Belarus oldu. İstanbul’un en güzel lale fotoğrafları seçilecek… İstanbul Lale Festivali kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un en güzel laleleri belirlenecek. İstanbul’un parklarında, bahçelerinde, korularında ve köşklerinde açan lale fotoğrafları, En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması ile gözler önüne serilecek. İstanbul’un Lale Bahçeleri… Festival kapsamında, bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti laleler ile adeta bir gelin gibi süsledi. İstanbul’un dört bir köşesindeki koru ve parklara milyonlarca lale dikildi. 9 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 11. 11. B eyoğlu İlçesine Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla Kasımpaşa Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Milletvekili Markar Esayan, AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı’nın üyeleri, Kadir Topbaş’ın çocukları ve torunları ile vatandaşlar da katıldı. Beyoğlu’na 2,6 milyar liralık yatırım Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Kasımpaşa ve Beyoğlu’na hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, “13 yılda İstanbul’a 98 milyar lira, Beyoğlu’na da 2,6 milyar lira yatırım yaptık. Bugün de 36 milyon liralık hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu. Beyoğlu’na yeni projeler… İstiklal Caddesi’nin yeniden düzenleneceğini dile getiren Başkan Topbaş, Taksim’de meydan düzenlemesinin büyük ölçüde tamamlandığını, meydana yapılacak cami ve Piyalepaşa’daki meydan düzenlemesi ile yeraltı otopark inşaatının hızla devam ettiğini belirtti. Tepebaşı Otoparkı’nın da yenilendiğini hatırlatan Başkan Topbaş, Şişhane’den Okmeydanı istikametine yeni bir ulaşım sistemi kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Silivri’denŞile’ye İstanbul’dabüyükyatırımlar İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,ilçeprogramlarıkapsamında İstanbullularlabuluştu.İstanbul’abugünekadar98milyarTL’likdevyatırımlar yaptıklarınıifadeedenBaşkanTopbaş,Silivri’denŞile’yekadarkentin hernoktasınahizmetulaştırdıklarınısöyledi. Nisan2017 www.ibb.istanbul 10
 12. 12. Şile’ye dev yatırımlar… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile’de yapımı biten eserlerin açılışını ve ilçeye kazandırılacak eserlerin temel atmasını gerçekleştirdi. Belediye binası önünde düzenlenen programa Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve çok sayıda Şileli vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Kadir Topbaş, Şile’nin Türkiye’nin ve İstanbul’un cenneti olduğunu söyledi. Şile doğalgaza kavuştu… Şile’yi doğalgazla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Topbaş, “Şile’nin sahilleri de atıksularla kirletiliyordu. Derin deşarj diye, 100-200 metrelik borularla atıkları bertaraf ediyorlardı. Ama poyraz estiğinde bu atıklar tekrar sahile vuruyordu. İnsanlarımız da gelip burada denize giriyordu. Biz bunları ileri arıtma tesisleri ile sıkıntı vermeyecek boyuta getirdik. Köylerimize biyolojik arıtma tesisleri kurduk. Altyapıdan üstyapıya kadar bu bölgede hizmetlerimiz var. 13 yılda Şile'ye 1 milyar 628 milyon 243 bin lira yatırım yapıldı.” dedi. Trabzonlular, İstanbul’da buluştu… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Haydi Trabzonlular Buluşuyoruz’ programına katıldı. Salonu dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Kadir Topbaş, bir Karadenizli olarak Trabzonlular ile buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı liderliğinde yeniden dirilişi yaşadığını ifade eden Başkan Topbaş, “Küçülen dünyada insanlık can çekişiyor. Yakın coğrafyamız dahil dünyanın birçok noktasında kan ve gözyaşı var. Bu nedenle güçlü bir Türkiye tesis ederek geleceğe yürümek zorundayız.” diye konuştu. 11 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 13. 13. Başkan Topbaş, Avcılar halkıyla biraraya geldi… Başkan Kadir Topbaş, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda Avcılar halkıyla biraraya geldi. Halk buluşmasında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Topbaş, daha sonra Denizköşkler Sosyal Tesisi’nde sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlara hitap etti. Toplantıda AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve AK Parti Avcılar Teşkilatı üyeleri de yer aldı. Kendilerine duyulan güvenle 13 yıldır İstanbul’a başarılı hizmetler verdiklerini belirten Başkan Topbaş, Avcılar’a 1 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade etti. Avcılar’a 3 ayrı metro… Büyükçekmece ve Avcılar’dan Kağıthane’ye kadar 140 kilometre tünel yolun planlandığını ve ihaleye çıkmak üzere olduğunu dile getiren Başkan Kadir Topbaş, “Avcılar Sahili'nden yukarıdaki merkeze çıkmak için bir füniküler planladık. Yenikapı - Sefaköy Metro Hattı’nı Avcılar, Beylikdüzü ve daha sonra Silivri’ye kadar uzatıyoruz. Bunun planları tamamlandı. Mahmutbey - Bahçeşehir Metro Hattı ihale aşamasına geldi. Esenyurt - Avcılar - Beylikdüzü Metro Hattı’nın projesi çalışılıyor. Avcılar birkaç metroyla entegre hale geliyor. Buradan metroyla İstanbul’un istediğiniz yerine hızlı ve güvenli bir şekilde gidebileceksiniz.” diye konuştu. Cendere hayat buluyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde Cendere'yi temizletmek için uğraştığını ama hükümet tarafından izin verilmediğini ifade eden Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Sorunu çözdük ve oranın 8 kilometrelik bölümünü kanal haline getirdik. Cendere için Güney Kore Seul’deki dünya çevre ödülü alan bir derenin mimarını getirdik. Kiraz çiçeklerinin açtığı, insanların yürüdüğü ve buluştuğu, ‘Hadi Sadabad’a gidelim, Cendere’ye gidelim’ diyeceği bir proje başlattık. Kurbağalıdere ve Çırpıcı Deresi de dahil 3 derenin projeleri yapıldı.” Bakırköy’e yeni metro projeleri… Başkan Kadir Topbaş, AK Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı’nın Bakırköy Spor Kulübü Vakfı Tesisleri’nde organize ettiği toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Bakırköy’e bugüne kadar 1 milyar 700 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Başkan Topbaş, “Bakırköy’de İDO’dan Bağcılar istikametine ve Ataköy’den İkitelli’ye giden metrolar var. İncirli - Gayrettepe - Söğütlüçeşme Metro Hattı da projelendiriliyor. Banliyö hattı 2018 yılında tamamlanacak.” dedi. Nisan2017 www.ibb.istanbul 12
 14. 14. Ayamama, yaşam ve ulaşım merkezi oluyor… Ayamama Deresi’ni uygulayacakları projeyle basit bir kanal olmaktan çıkaracaklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, bölgeyi önemli bir ulaşım aksı ve buluşma noktası haline getireceklerini açıkladı. Ayamama Deresi’nin ıslahının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Başkan Topbaş, derenin yemyeşil bir yaşam merkezine dönüşeceğini ve deniz motorlarının Marmara Denizi’nden dere içine doğru taksi hizmeti vereceğini söyledi. İstanbul çiçek açacak… İlçe programları kapsamında Beylikdüzü’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan Başkan Topbaş, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Beylikdüzü’ne yapılan yatırımlar toplamının 1,3 milyar lira olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Bu yıl İstanbul’da 2 milyon lale açacak. Çiçek sektörü gelişti. İhracata başladık. Mayıs ayı başında İstanbul’da 50 binin üzerinde erguvan ağacı dikilecek. Her şehrin bir kokusu olur. Biz de istedik ki, İstanbul’da her mevsim çiçek açan ağaçlar olsun. İstanbul çiçek koksun.” diye konuştu. 13 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 15. 15. Üsküdar’a su altı yaya tüneli… Üsküdar Belediyesi’nde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Kadir Topbaş, 13 yılda Üsküdar’a 3,6 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. Üsküdar’a kazandırmayı planladıkları projeleri anlatan Başkan Topbaş, Üsküdar - Kabataş arasına 2 kilometrelik su altı yaya tüneli yapacaklarını söyledi. Beykoz’a metro müjdesi… Beykoz Çukurçayır Meydanı’nda düzenlenen programda ilçe halkıyla biraraya gelen Başkan Kadir Topbaş, göreve geldikleri günden bu yana Beykoz’a 1 milyar 700 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. “Her yerde metro, her yere metro” sloganıyla İstanbul’un her yerine metro hizmeti götürdüklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Onların hayal bile edemeyeceklerini biz hayata geçiriyoruz. Buradan binip Taksim’e, Kartal’a, havalimanına gidebileceğiniz bir gelecekten bahsediyorum. Ayrıca Harem - Beykoz arasında tünel yapacağız. Proje aşamasındaki tünel 14 km olacak. Harem’den başlayan tünel, Küçüksu Çayırı’nda son bulacak.” diye konuştu. Sancaktepe’ye 3 ayrı metro hattı… Başkan Kadir Topbaş, Sancaktepe’de AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği toplantıda kadınlara hitap etti. İstanbul’a ve ilçeye yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Topbaş, ilçede 3 ayrı metro hattı projesini başlatacaklarını açıkladı. Sancaktepe’deki ikinci buluşmasını Kafkas Artvin Dernekleri Sancaktepe Şubesi’nin üyeleriyle gerçekleştiren Başkan Topbaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın İBB tarafından çevre havalimanlarından Artvin’in baraj ve göllerine uygun uçaklarla seferler düzenlenmesi için talimat verdiğini söyledi. Ümraniye’ye 2 milyar TL yatırım… Ümraniye’de vatandaşlarla buluşan Başkan Kadir Topbaş, ilk olarak İlim Saray Camii cemaatiyle biraraya geldi. Ümraniye’ye bugüne kadar 2 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, ilçeyi yeni yatırım ve hizmetlerle buluşturacaklarını söyledi. Başkan Topbaş daha sonra AK Parti Ümraniye Kadın Kolları ve Kafkas Artvin Dernekler Federasyonu Ümraniye Şubesi tarafından düzenlenen toplantılara katıldı. Nisan2017 www.ibb.istanbul 14
 16. 16. İstanbul rengarenk olacak… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ilçe programları kapsamında Şişli’de okul aile birlikleri ve eğitimcilerle buluştu. Şişli’ye bugüne kadar 3,5 milyarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Bu kutsal emanet şehri layık olduğu yere getirmek için çalışıyoruz. Bu ülke güçlenirse hem kendine hem de ihtiyaç sahibi ülkelere yardım edecektir.” dedi. Çevre alanında yaptıkları yatırımlardan da bahseden Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da 500 bin çiçek açan ağacın dikildiğini söyledi. Maltepe’ye yeni metro ve havaray… Başkan Kadir Topbaş, Maltepeli vatandaşlarla biraraya geldi. Maltepe’ye bugüne kadar 5,2 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, Maltepe Sahili’nde yaptıkları Orhangazi Parkı’nın bölgedeki bütün vatandaşlara keyif veren güzel bir yeşil alan olduğunu söyledi. İstanbul’da 370 kavşak ve altgeçit yaptıklarını aktaran Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişte bir Bolu Tüneli bitirilemezken şimdi sadece benim memleketim Artvin’e giden 41 tünel var. İstanbul’da daha hızlı ulaşım için Kadıköy - Kartal Metro Hattı’nı bitirdik. Dudullu - Bostancı Metro Hattı devam ediyor. Bir de hazırlıkları süren Kadıköy - Kartal Havaray projemiz var. Ayrıca Maltepe - Başıbüyük arasına havaray talebi var, Kayışdağı’na teleferik isteniyor, bunların da çalışmaları sürüyor. Marmaray ile birlikte bir kısmı açılan Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı’nın tamamı da 2018 yılı içerisinde devreye girecek.” 15 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 17. 17. Silivri’ye metro geliyor… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ilçe programları kapsamında Silivrili İşadamları Derneği’nde (SİAD) dernek üyeleriyle ve Silivri Sahili'nde vatandaşlarla biraraya geldi. 13 yıllık süre içerisinde Silivri’ye 2 milyarlık yatırım yapıldığına değinen Başkan Topbaş, “2004 yılında Silivri, Büyükşehir sınırları içerisinde değildi. Silivri’yi ziyaretim sırasında benden doğalgaz istenmişti. 4,5 ay gibi kısa süre içerisinde ilk doğalgazı beraber yaktık. Şimdi de Silivri’ye metro getiriyoruz. Proje çalışmalarına başladık.” dedi. Kadıköy ulaşımın merkezi oldu… Başkan Kadir Topbaş, Kadıköy Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. “13 yılda Kadıköy’e 3 milyar 300 milyon liralık devasa yatırımlar ve hizmetler yaptık.” diyen Başkan Kadir Topbaş, metro hatları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Kadıköy - Kartal Metro Hattı, en hızlı biten metro hatlarından biridir. Şu anda Kadıköy’de bir dizi metro hatlarının buluşması var. Bu buluşma Kadıköy’ü çok daha farklı ve her tarafa erişebilir hale getirecek. Özellikle Dudullu - Bostancı Metro Hattı yakında hizmete giriyor. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı’nı da birlikte açacağız. Göztepe - Ümraniye Metro Hattı 2019’da devreye girecek. İncirli - Gayrettepe - Söğütlüçeşme Metro Hattı ise 3 katlı tünelden geçerek Bakırköy’e kadar gidecek ve Söğütlüçeşme Hattıyla birleşecek. Zeytinburnu - Kadıköy Metro Hattı da Gaziosmanpaşa - Eyüp üzerinden gelip Beşiktaş üzerinden geçecek yeni bir hat. Libadiye Caddesi’nde bir tramvay projesi var, çalışmaları devam ediyor. Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe -Sultanbeyli Metro Hattımız TEM Otoyolu'nu takip eden önemli bir erişim hattı olarak hizmete girecek.” Nisan2017 www.ibb.istanbul 16
 18. 18. Başkan Topbaş, gençlerle buluştu… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde gençlerle biraraya geldi. “Başarılı olmak bizim genlerimizde var.” diyen Başkan Topbaş, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Dünyadaki tüm gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmek, kendinizi çok iyi yetiştirmek zorundasınız. Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ‘Bir cemiyetin bozamadığı insanı, bir arkadaşı bozar.’ Arkadaş çevrenizi, beraber olduğunuz kişileri iyi seçmelisiniz.” Engelsiz bir İstanbul için… Başkan Topbaş, engelliler ve aileleriyle biraraya geldi. İstanbul’un değişik yerlerinde engellilerle ilgili hizmet birimlerinin olduğunu ve engelli vatandaşlara çeşitli hizmet verildiğini vurgulayan Başkan Topbaş, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Florya’da kurduğu Engelli Kampı’nı geliştirdik, devam ediyoruz. Bir tane de Şile’de engelliler kampı yapıyoruz. Yakında hizmete açılacak. Engelli kardeşlerimizden ve ailelerinden özellikle dualarını bizden esirgememelerini istirham ediyorum. İstanbul’un her iki yakasında büyük bir İşitme Engelliler Merkezi inşa ediyoruz. Bunlardan biri Sancaktepe’de yapılıyor. Çok önemli ve örnek bir merkez olacak. 0-4 yaş arası çocuklar, iyi bir eğitimle duyma ve konuşma yetisi kazanacaklar.” Ataşehir’e 2,2 milyar TL yatırım… Başkan Kadir Topbaş, Ataşehir programı kapsamında İçerenköylü vatandaşlarla buluştu. “İstanbul’un her yerine hizmet götürüyoruz ve yatırım yapıyoruz.” diyen Başkan Topbaş, “Ataşehir’e yaptığımız yatırımlar toplamı 2,2 milyar lira. Ataşehir’e metro gelmesi hayal dahi edilmezdi ama şimdi Ataşehir’den metro hatları geçiyor. Dudullu - Bostancı Metro Hattı’nın bir kolunda, top sahasının olduğu yerden veya hastanenin olduğu yerden yaya yürüyüş yolu çalışmalarını da başlatacağız.” dedi. Adalar’a denizin altından su getirildi… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türk Polis Teşkilatı’nın 172'nci kuruluş yıldönümünde Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Adalar’a denizin altından su getirdiğini hatırlatan Başkan Topbaş, “Biz de göreve geldiğimizde denizin altından ateşi geçirdik. Yani Adalar’a aynı şekilde doğalgazı getirdik. Geçmişte İstanbullulara asbest borulardan su içirdiler. Göreve geldiğimizde bu boruların tamamını değiştirdik. Adalar’a her türlü hizmeti getirdik. 24 saat bize çalışmak için az geliyor. Bu şehre daha neler katabiliriz diyerek gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu. 17 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 19. 19. İ stanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,Meclis 2.BaşkanvekiliGökselGümüşdağ’ınyönettiğioturumda 2016yılındayapılançalışmalarıveyapılacakprojelerianlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerinin hem Türkiye’de hem dünyada hayranlık uyandırdığını ifade eden Başkan Topbaş, odak şehir haline gelen İstanbul’un dünyada bir güneş gibi parladığını dile getirdi. “İstanbul’uinovasyonşehrihalinegetirdik…” Bu yılki yatırım bütçesinin 16,5 milyar lira olduğunu aktaran Başkan Kadir Topbaş, “Gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon, yatırım odaklı gider bütçemiz de 16 milyar 100 milyon liraydı. 2016 sonu itibariyle gelir gerçekleşmesi 11 milyar 717 milyon 665 bin lira. Gerçekleşme yüzdesi 92,3 oldu. Bu büyük başarı. Gider gerçekleşmesi ise 15 milyar 68 milyon 391 bin lira. Yüzde 93,6 gerçekleşti. 28 şirketimizin 2016 yılı gelir-gider ve yatırımlar tablosu da faaliyet raporumuzda yer alıyor. Gerçekleşen gelir bütçeleri; 13 milyar 365 milyon. Gider bütçeleri ise 12 milyar 87 milyon oldu. 2016’da yaklaşık 370 milyon yatırım yapıldı. İstanbul’u finans, kültür, spor, kongre ve turizm alanlarında bir inovasyon şehri haline getirdik.” diye konuştu. İstanbulveİstanbullulariçin yeniyatırımprojeleri… İstanbulBüyükşehirBelediyesi’nin2016YılıFaaliyetRaporuBelediyeMeclisi’ne sunuldu.2004yılındanbuyanaİstanbullularınyaşamkalitesiniyükseltenpekçok projeyihayatageçirdikleriniifadeedenBaşkanKadirTopbaş,İstanbul’dayapmayı planladıklarıyeniprojeleriniaçıkladı. Nisan2017 www.ibb.istanbul 18
 20. 20. “Hedef; 1.000 km…” ‘Her yerde metro, her yere metro’ diyerek, İstanbul Ulaşım Master Planlarında 1.000 kilometrelik raylı sistem hedeflediklerini aktaran Başkan Topbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Belediye bütçesiyle yapılması çok zor olmasına rağmen kentin bu önemli ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Ana yatırımı ulaşıma ve toplu taşımaya yaptık. Bir kentin medeniyet ölçüsüokentteyaşayaninsanlarıntoplutaşımayıkullanma oranınabağlıdır.Toplutaşımayınekadarçokkullanabiliyorsak o kadar başarılı bir kentiz demektir. Toplu taşımayı insanların tercih etmeleri için de kaliteli, güvenli, konforlu ve hızlı olması gerekir. Biz de sistemi buna göre kurguladık. Her yaptığımız yeni metro dünyadaki standartların çok önünde. Çünkü en ileri teknolojileri kullanmaktayız.” “2019’da 400 kilometre metro…” İstanbul’a 5 yeni metro hattı daha yapacaklarını açıklayan Başkan Kadir Topbaş, “5 metro hattımız sözleşme imzalama aşamasına geldi. 6 km’lik Başakşehir - Kayaşehir, 9,7 km’lik Bağcılar - Kirazlı - Küçükçekme - Halkalı, 12 km’lik Tavşantepe - Pendik - Tuzla, 17,8 km’lik Çekmeköy - Taşdelen - Sultanbeyli ile 13 km’lik Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hatlarının yakın gelecekte de temel atmalarını yapacağız. Böylece 2019’un sonuna gelirken İstanbul’a 400 kilometrenin üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız.” dedi. 19 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 21. 21. “Dünyanın en modern metroları İstanbul’da…” Türkiye’dedeilkdefaÜsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’ndasürücüsüzaraçlarınkullanılacağınadeğinenBaşkan Topbaş,sözlerinişöylesürdürdü:“İstanbul’da 45,1kilometreolarakdevraldığımızraylısitemleri 150kilometreyeçıkardık.İnşaatıdevamedendetakriben 180kmmetrohattıvar.14,3km’likDudullu-Bostancı, 18km’likMecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey,6,5km’lik Mecidiyeköy-Kabataş,10,1km’likEminönü-Eyüp-Alibeyköy, 13km’likAtaköy-BasınEkspres-İkitellive20km’likÜsküdar- Ümraniye-Çekmeköy-SancaktepeMetroHattıolmaküzere 99,7kilometrelikraylısisteminşaatıdadevamediyor.” Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı’nın yakın zaman içinde hizmete açılacağını belirten Başkan Topbaş, “Hattın devamı olan iki hattımızın ihalesini de yaptık. 6,9 km’lik Hastane - Sarıgazi -Çekmeköy Taşdelen - Yenidoğan ve 10,9 km’lik Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı. Bu Hat Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar ulaşacak. Ayrıca 15 km’lik Sefaköy - Halkalı - Başakşehir Havaray Hattı ile Kayaşehir metrolarının da temelleri atılacak. Ümraniye’den Göztepe’ye metro yapıyoruz. Önemsediğimiz metro projelerinden biri de İncirli ve Göztepe’den Kadıköy’e gidecek hat. Havaray, İstanbul için önemli bir ulaşım projesi. 87 km’lik bir havaray projemiz var. 2019 sonunda raylı sistemlerin oranı yüzde 28’e ulaşacak. Böylece Londra ile Paris’i geride bırakıyoruz. 3. Havalimanı'ndan kent içine erişim noktasında Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmakta olduğu Gayrettepe’den itibaren bir metro var. Bizim de buna ilaveten yapacağımız Vezneciler’den Arnavutköy’e ve 3. Havalimanı’na gidecek metro hattımız var.” diye konuştu. Nisan2017 www.ibb.istanbul 20
 22. 22. “İstanbul’da raylı sistem uzunluğu yüzde 332 arttı…” UlaştırmaBakanlığı’nın9km’likBakırköyİDO-Kirazlı, 63,5km’likBanliyöHattıMarmarayYüzeyseli,7,4km’lik SabihaGökçenHavalimanı-Kaynarcave34km’likGayrettepe- YeniHavalimanıHattıiletoplam114kilometrelikraylısistem hattınıninşaatınabaşlandığınıanlatanBaşkanTopbaş,şunları söyledi:“AsrınprojesiMarmarayileAsyaveAvrupa’yıBoğaz'ın altındanbağladık.HaliçMetroKöprüsüveAksaraybağlantısıile İstanbul’dadakikalarlayolculukdöneminibaşlattık. Kartal - Tavşantepe seferleri ile Kadıköy - Tavşantepe arası artık 43 dakika. Pendik’ten metroya biniyor, Marmaray’la diğer yakaya geliyorsunuz. Yenikapı’dan, Aksaray’a, Olimpiyat Stadı’na, Havaalanı’na ve Sarıyer’e kesintisiz ulaşıyorsunuz. Raylı sistem uzunluğunu yüzde 332 artırdık. 2004 yılında 45,1 kilometre olan metro ağını 2014’de 150 kilometreye çıkarttık. Raylı sistemleri 11 ilçede günde 532 bin kişi kullanıyordu. 2016 yılında bu rakam 2 milyon 300 bine çıktı. 2019’da raylı sistem hattımız 489 kilometre. 32 ilçede 7 milyon kişi yerin altından seyahat edebilecek. 2019 sonrası İstanbul’da raylı sistem hedefimiz ise 1.000,15 kilometre.” “İstanbul’a 370 kavşak yapıldı…” İstanbul’da büyük bir ulaşım devrimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Topbaş, 13 yıllık yatırım bütçesinin 44 milyar 270 milyon liraya tekabül eden yüzde 50’ye yakınını ulaşım için kullandıklarını belirtti. 2016 yılında da 4 milyar 292 milyon lira bütçe kullanıldığını vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, “2017 yılında ise 8 milyar liralık yatırım yapıyoruz. 13 yılda İstanbul’a 370 yeni kavşak ile 490 kilometre yeni yol yaptık. Kavşaklar ve karayolu tünelleriyle trafiğin tıkanan damarlarını açtık. 388 tane de uygulama ve etüt projesi biten veya devam eden karayolu sistemi var. Büyükçekmece’den Sarıyer’e 143 km’lik tünel projesi var. Böylece İstanbul’un 169,4 km’lik tüneli olacak. İstanbul’u tünel yollarla buluşturduk. 15,4 km’lik 3 tünel yol açtık. 1 saatlik mesafeyi Sarıyer - Çayırbaşı Tüneli ile 5 dakikaya indirdik. 7,45 km Dolmabahçe - Levazım ile 3,2 km Libadiye - Çamlıca’nın inşaatı da devam ediyor. Avrasya Tüneli açıldı, iki kıtayı birbirine bağladı. Kazlıçeşme - Göztepe arası 15 dakikaya indi.” dedi. “Kabataş Transfer Merkezi düğümü çözecek…” Alınan yeni gemilerle ve vapurların yenilenmesiyle deniz yolunun ulaşımdaki payını yüzde 4’ten 10’a çıkarttıklarını dile getiren Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’un en önemli düğüm noktalarından olan Kabataş’ın; meydan, transfer merkezi ve iskele düzenlemeleriyle çözüleceğini söyledi. Taksim - Kabataş Füniküleri, Kabataş - Mahmutbey ve Beşiktaş - Sarıyer Metro Hattı gibi birçok metro hattının Kabataş’ta yerin altına yapılan transfer merkeziyle birleştirileceğini ve sahil yolunun da yeraltına alınacağını anlatan Başkan Topbaş, metronun buradan Karaköy - Şişhane istikametine uzatılarak Hacıosman - Yenikapı Metro Hattı’na entegre edileceğini kaydetti. Başkan Topbaş, Üsküdar - Kabataş arasındaki yaya tüneli projesini ile hava şartları ne olursa olsun yüzeye çıkmadan Kabataş’a veya Üsküdar’a geçileceğini anlattı. 21 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 23. 23. “Her alanda örnek projeler yapıldı…” İstanbul’dagünlükhareketliliğin11milyondan30milyona çıkmasınarağmentrafiktekalmasüresininazaldığınadikkat çekenBaşkanTopbaş,“Bireyselaraçlaryerinedahafazlatoplu taşımayıtercihedilirhalegetirmekveyaygınlaştırmakistiyoruz. İhalesiniyaptığımızHaliçSuAltıKarayoluTüneliileTarihi Yarımada’yıBeyoğluilebirleştireceğiz.Denizseviyesinin 8,5metrealtınainşaedilecek.Toplam6şeritlikköprü 900metreuzunluğundaolacak.Haliççevresineyenirekreasyon veyeşilalanlarkazandırılacak.PerşembePazarıbölgesi yenidendüzenlenecek.AtatürkKöprüsü(Unkapanı) kaldırılacak.Öteyandanotoparksorununuçözüyoruz.2004’ten öncetoplam1.592otoparkvardı.5bin513yeniotopark eklendi.Böylece140binolankapasite720bineçıktı.Hedefimiz 8bin316otoparkile1milyonlukkapasiteyeulaşmak.Ulaşım sistemivetürleriarasındaentegrasyonönemli.24adet aktarmaalanıve6adetotogarplanladık.İstinye-Çubuklu FeribotHattıdevreyegirdivesadece8dakikasürüyor.Boğazve kıyılardakideniztaşıtlarınındüzenliparklanmasıgerekiyordu. BununiçinİstinyeveTarabya’datekneparkprojesihayatageçti. Ayrıcayenikruvaziyerlimanplanlarıvar.”diyekonuştu. “İstanbul, Dünya Sağlık Örgütü verilerinden daha temiz…” İSKİ’nin 13 yılda 20 milyar liralık içmesuyu, atıksu ve çevre yatırımları yaparak şehrin yaşam kalitesini yükselttiğini, sahillerin denize girilebilir hale geldiğini ve derelerin ıslah edildiğini anlatan Başkan Topbaş, 1 milyon 900 bin ağaç diktiklerini ve sadece lale ekimiyle 350 bin insana istihdam sağladıklarını söyledi. Yeşil alan miktarını yüzde 86 artırarak İstanbul’a 26 milyon metrekare yeni yeşil alan kattıklarını belirten Başkan Topbaş, 2016’da 10 adet park projesi tamamlandıklarını, 5 projenin devam ettiğini, çevre ve sahil düzenleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. İstanbul’a her iki yakada dev şehir parkları kazandırdıklarını, Yenikapı Sahili'ni etkinlik alanı, Maltepe’yi yaşam, spor, kültür ve eğlence parkı yaptıklarını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün kükürtdioksitsınırdeğerinin20,İstanbul’unyıl ortalamasınınise5 olduğunu ifade eden Başkan Topbaş, İstanbul’dagündetoplanan18bintonçöptenelektrik,kompost gübreveçimentoyakıtıürettiklerini,atıkyönetimiiçin13yeni tesisve3laboratuvaryaptıklarını,insansızhavaaraçlarıylada denizkirliliğidenetimiyapmayabaşladıklarınıbelirtti. Nisan2017 www.ibb.istanbul 22
 24. 24. “İstanbul, müzeler şehri oluyor…” Avrupa Kültür Başkenti Projesi ile önemli bir çığır açarak İstanbul’u müzeleriyle de konuşulan bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Topbaş, şunları kaydetti: “2004’te 4 kültür merkezi vardı. Kapasitesi 1.420 idi. Bugün 39 kültür merkezi var. Kapasitesi 25 bini buldu. İstanbul’un sanat hayatına 4 yeni sahne kazandırdık. Üsküdar Müsahipzade Celal ile Muhsin Ertuğrul Sahnelerini yeniledik. Haldun Taner ile Reşat Nuri Sahnelerini yenileyeceğiz. Müzecilik anlayışına yeni bir boyut getirdik. Dünyanın tek tam panoramik müzesi Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile İstanbul Lale Müzesi’ni hizmete açtık. Topkapı Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Feshane Tasavvuf Müzesi, Anemas Zindanları projesi ve Kadıköy Gazhane Enerji Müzesi proje çalışmaları devam ediyor. Tekfur Sarayı Müzesi proje çalışmaları tamamlandı.” Rumeli Hisarı’nı Kültür Bakanlığı’ndan devralarak burçlarını müze haline getireceklerini de açıklayan Başkan Topbaş, “Şu anda Haliç Tersanesi’nde Bilim Teknoloji Müzesi ve Bilim Merkezi inşaatımız devam ediyor. TÜBİTAK ile çalıştığımız bu projeyle dünyaya örnek bir müze ve bilim merkezi ortaya çıkacak. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Bize güvenildi. Hizmet ederek bunun karşılığını vermeye çalıştım. 3 dönemdir İstanbul’a hizmet etmenin mutluluğunu İstanbullular ve siz değerli meclis üyeleriyle birlikte yaşamaktayız. İktidarı ve muhalefetiyle bu kente hizmet vermekteyiz. Gelecekte bu yapılan değişim ve dönüşüm eminim konuşulacak.” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Kadir Topbaş’ın ardından AK Parti Grubu adına Özlem Yir, CHP Grubu adına Hakkı Sağlam birer konuşma yaparak faaliyet raporunu değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde değerlendirmelerin ardından oy çokluğu ile onaylandı. 23 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 25. 25. İ stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü’nün 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu oy çokluğuyla onayladı. Rapor, Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki Belediye Meclisi'nde Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet'in yönettiği oturumda görüşüldü. Konuşmaların ardından oya sunulan İETT 2016 Faaliyet Raporu, Meclis Üyelerinin 132 kabul, 39 ret oyuyla kabul edildi. Faaliyet raporunu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, sahip oldukları bilgi birikimini ve tecrübeyi, günümüzün teknolojik gelişmelerinden en güçlü şekilde yararlanarak geleceğe taşıdıklarını belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum. Bu başarıların temelinde, Başkanımızın İETT için çizdiği vizyon ve bizlerin önündeki her türlü engeli ortadan kaldıran liderliği var. İstanbul’a, İstanbullulara verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yükseltmek için çalışıyoruz.” dedi. 2016’da 1 milyar 130 milyon yolcu taşındı… Emecen, 2016 yılında, yaş ortalaması 5,5 olan 2 bin 713 otobüs, 12 bin 601 durak ve 753 hatla İstanbul’un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunduklarını söyledi. Özel Halk Otobüslerinin ve Otobüs A.Ş.’ye ait otobüslerin yürütüm ve denetimini de İETT’nin İETT’den2bin713otobüsve 753hatilehizmet İstanbulBüyükşehirBelediyeMeclisi,İETTGenelMüdürlüğü’nün2016YılıFaaliyet Raporu’nuonayladı.RaporuMeclis’esunanİETTGenelMüdürüArifEmecen, AkyolbilveKaraKutugibiteknolojikuygulamalarlahizmetkalitesinivevatandaş memnuniyetiniartırdıklarınısöyledi. Nisan2017 www.ibb.istanbul 24
 26. 26. yaptığına dikkat çeken Emecen, şöyle konuştu: “2016 yılında İETT araçları dahil toplam 5 bin 797 aracı teknik ve fiziki şartlar itibarıyla denetime tabi tutup, bu araçların İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında toplu ulaşım hizmeti vermesi için çalıştık. Geçen yıl eklenen duraklarımızla, erişim mesafesini ortalama 500 metreye indirdik. Bu mesafede duraklara ulaşan nüfus oranını yüzde 98’e çıkardık. Sadece İETT’ye ait araçlarla geçen yıl 481 milyon yolcu taşıdık. Bizim denetimimizde faaliyetlerini sürdüren İstanbul A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri de hesaba katıldığında, 1 milyar 130 milyon yolcuya toplu ulaşım hizmeti sağladık.” İETT’ye ‘mükemmellik' ödülü… Konuşmasında İETT’nin mükemmellik yolculuğu yaptığının altını çizen Emecen, “EFQM Mükemmellik Modeli'ni Uygulamak başlığı altında yaptığımız çalışmalar, elimizdeki kaynakların rasyonel kullanımıyla başarının artırılması ve sürekliliğin sağlanması temeline dayanıyor. 2012 yılında EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulama kararı alan İETT, geçen süre içinde bu yolda önemli mesafe kat etti. Bu yolda geldiğimiz nokta, 2016 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından verilen Mükemmellik Başarı Ödülü ile tescillendi. Bu ödülü, Mayıs ayında uluslararası heyet tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucu ‘Müşteriye Değer Katma Kategorisi’nde aldık.” diye konuştu. İETT’nin geliri, giderine denk… İETT’nin 2016 bütçesinin gider kaleminin 1 milyar 424 milyon 880 bin 681 lira, gelir kaleminin ise 1 milyar 535 milyon 846 bin 717 lira olduğunu aktaran Emecen, personel ve SGK giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 26,69, mal ve hizmet alımlarının da yüzde 69,34’ü oluşturduğunu ifade etti. İETT’nin hizmet kalitesini yükselten teknolojik altyapı yatırımları, otobüs alımları ve diğer yatırımlar için 2016 yılında 50 milyon 456 bin 446 lira harcadığını ve cari gider bütçesini yüzde 91,06 gerçekleştirdiğini dile getiren Emecen, “Toplam gelirimizin yüzde 65,83’ü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yüzde 26,66’sı sermaye geliri, yüzde 5,55’i alınan bağış ve yardımlar, yüzde 1,96’sı da diğer gelirlerden oluşmuştur.” dedi. 25 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 27. 27. Akyolbil ile seferlere anlık düzenleme… “Yönetim Sistemlerinde Mükemmelleşmek başlığı altında yapılan çalışmalardan biri de veri yönetimidir.” diyen Emecen, şunları söyledi: “Bu alanda yaptığımız çalışmalarla hem ‘bilgi yönetimini etkin kıldık’ hem de ‘bilişim sistemlerimizi güçlendirdik’. Durak, otobüs ve hat yoğunluklarını izleme, gerekli hat, durak ayarlamalarını yapabilme imkanı sunan Akyolbil uygulamasıyla anlık olarak hat, sefer düzenlemelerini yapabiliyoruz. Filo Yönetim Merkezimizden yönettiğimiz bu sistemle, olağanüstü durumlarda, sefer sayılarını ve görevlendirilen araç kapasitelerini değiştirebiliyor, ani müdahalelerde bulunabiliyoruz.” En önemli proje kara kutu… 2016 yılında İETT tarafından hayata geçirilen en önemli projenin ‘Kara Kutu Projesi’ olduğunu vurgulayan Emecen, “Otobüslerimizin hepsi zaten akıllı araç donanımına sahipti. GPS ile izleniyor, iç ve dış kameralarla takip ediliyordu. Bunların yanına uçaklarda kullanılan Kara Kutu sistemini de ekleyerek otobüslerimizi daha etkin şekilde takibe ve denetime başladık. Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, katettiği mesafe, periyodik bakımı, arıza yönetimi gibi konularda bilge veren 48 ham veri alınıyor. Raporlanan bu verilerle, hem filomuzun daha verimli olması için yapılması gerekenleri hem de şoförlerimizin performansları artırması için ihtiyaç duydukları eğitimleri görmemiz mümkün oluyor.” şeklinde konuştu. Nisan2017 www.ibb.istanbul 26
 28. 28. İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı mühendislerinin geliştirdiği ‘Trafik Yoğunluk İndeksi’ modelinin kullanıldığı araştırma, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisini tespit etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde yüzde 80, Avrasya Tüneli’nin hizmete girmesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğinde ise yüzde 30 oranında rahatlama saptandı. Seyahat süreleri yüzde 40’a varan oranlarda kısaldı Araştırma kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. Ocak - Ekim 2016 arasının değerlendirildiği çalışmada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa - Anadolu yönündeki seyahat sürelerinde yüzde 40’a, Anadolu - Avrupa yönünde ise yüzde 28’e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi. Avrasya Tüneli, köprü geçişlerini rahatlattı Trafik indeksi araştırmasında, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki ortalama hızlar incelendi. Ekim - Aralık 2016 aylarını kapsayan çalışma, Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yoluyla birlikte köprü geçişleri, D-100 ve TEM güzergahları trafiğinde hissedilir rahatlama sağlandığını ortaya koydu. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu - Avrupa yönündeki ortalama hızlarında yüzde 30’a varan oranlarda artış ve seyahat sürelerinde yüzde 23’e varan oranlarda kısalma tespit edildi. Avrupa - Anadolu yönündeki ortalama hızlarda yüzde 17’ye varan artış ve seyahat sürelerindeyse yüzde 13’e varan kısalma olduğu gözlemlendi. İstanbultrafiğinefesaldı İstanbulBüyükşehirBelediyesitarafındanyapılantrafikindeksiaraştırması, YavuzSultanSelimKöprüsüileAvrasyaTüneli’ninkıtalararasıköprügeçiştrafiğine etkisiniortayakoydu.Araştırmayagöredevprojelersayesindeseyahatsüreleri kısalırken,İstanbultrafiğidenefesaldı. 27 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 29. 29. İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Toplantısı’na ikinci defa ev sahipliği yaptı. İstanbul Tarabya Oteli’nde düzenlenen UNACLA Toplantısı’na, BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş başkanlık etti. Toplantıya BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos, UCLG Genel Sekreteri Josep Riog, BM Habitat Dış İlişkiler Müdürü Christine Musisi, UCLG-MEWA Teşkilatı Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, CEMR Başkan Yardımcısı ve Soria Belediye Başkanı Carlos Martinez Minguez, UCLG-Eurasia Başkan Yardımcısı ve Yakutsk Belediye Başkanı Aisen Nikolaev katıldı. “BM gündeminin uygulanması için çaba sarf ediyoruz…” Toplantının açılışında konuşan Başkan Kadir Topbaş, katılımcıları lale zamanı İstanbul’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, uluslararası alanda güvenilirlik ve temsil kazanmak için büyük potansiyele sahip UNACLA’nın başkanlık görevini sürdürmekten onur duyduğunu söyledi. Toplantıda UNACLA ve dünya yerel yönetimleri adına stratejik düşünme ve gündemi ileri taşıma adına istişareler yapacaklarını ifade eden Başkan Topbaş, “Geçtiğimiz yıl Kito’da gerçekleşen yeni kentsel gündemin kabulünden sonra ilk kez biraraya geliyoruz. Bu da bu toplantıyı önemli kılıyor. Ayrıca bu toplantı BM-Habitat Yönetim Kurulu’nun Nairobi’deki 26’ncı toplantısının iki hafta öncesinde gerçekleşiyor. Burada Kito taahhütlerinin uygulanması ve takibi konusunda önemli kararlar alınacak. UNACLA önemli bir ana tanıklık ediyor. Geçmişte büyük etkinliklere yön verdik. Şimdi de 2014 ve 2016’da kabul edilen küresel ve uluslararası gündemlerin uygulanması için çaba sarf ediyoruz.” dedi. BMUNACLAToplantısı İstanbul’dayapıldı İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,İstanbul’dadüzenlenenBMYerel YönetimlerDanışmaKuruluToplantısı’nabaşkanlıkyaptı.Toplantıdaküresel gündemlerinyeniuygulamaşekillerinedairsiyasalkatkılarmasayayatırıldı. Nisan2017 www.ibb.istanbul 28
 30. 30. “Şimdi yeni işlere girişme zamanı…” Yerel ve bölgesel yönetimlerin, kalkınmayı herkes için mümkün kılan temel aktörler olduğunu belirten Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu göstermek için pek fazla ilgi odağı olmayan fakat çok önemli bir döneme geldik. Bu bağlamda 2016 önemli bir yıldı. Daha önce hiç olmadığı kadar belediye başkanı ile vali biraraya geldi ve temsil ortaya koydu. Yerel ve bölgesel yönetimler dünya asamblesi temsil gücümüzü artırmayı başardı. Yerelde vatandaşların yapıcı bir şekilde küresel sorumluluklar almasına imkan tanıdı. Çözüm ve fikirler üretme, ilham kaynağı olma fırsatını sundu. Şimdi kollarımızı sıvayıp yeni işlere girişme zamanı… Ortak küresel eyleme yönelik taahhütlerimizi yerine getireceğimize inanıyorum. Şehirlerimizin katma değerini herkes için mümkün kılmak şimdi her zamankinden daha önemli.” Dünyanın küresel kalkınmada tarihin en kapsamlı gündemiyle karşı karşıya olduğunu, BM’nin 2030 gündeminin tarihte ilk kez kuzeyde ve güneyde, doğuda ve batıda dünyanın tüm ülkelerine uygulanabilir 19 taahhüt belirlediğini hatırlatan Başkan Topbaş, “Kentsel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ni gerçekleştirmek bizim ortak savunuculuk çabalarımızın bir sonucudur. Kalkınmanın yerel olması gerektiğinin, yerel yönetimlerin tüm vatandaşlarıyla ve yerel gündemler arasındaki ilişkiyi kurabilecek kurumlar olması gerektiğinin tanınması sağlanmıştır. Diğer yandan yerel yönetimlerin gerçek ve somut çözümler sunması gerektiği de vurgulanmıştır.” diye konuştu. “Demokratikleşmek adına önemli bir adım…” Toplantıda BM temsilcilerine Anayasa değişikliği referandumunu da anlatan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, bunu demokratikleşmede çok önemli bir adım olarak gördük. Doğrudan halkın seçeceği, halka danışılan bir yönetim ortaya çıktı. Daha önceki Anayasa, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünde bazı engeller getirdi. Bu değişiminin gerekliliğini gördük. Çok daha hızlı kararların alınacağı mekanizmalar oluşacaktır.” Clos’tan İstanbul’a ve laleye övgü… UNACLA Toplantısı’nı lale zamanı İstanbul’da yaptığı için Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür eden BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos da, lalenin Hollanda’ya değil, Osmanlı’ya ait olduğunu 29 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 31. 31. vurguladı. Osmanlı’nın 200’ün üzerinde lale çeşidi oluşturduğunu belirten Clos, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun da laleye benzediğini ve dünyanın laleyi tanıdığı kentin İstanbul olduğunu söyledi. Başkan Topbaş’ın İstanbul’u dünyanın en büyük kozmopolit kentlerinden biri haline dönüştürdüğünü ifade eden Clos, konuşmasına şöyle devam etti: “Habitat 3 sonrası yeni kentsel gündemin uygulanması konusunda kararlıyız. BM’nin yeni ketsel gündemi birçok imkan sunan çok detaylı bir plan ve hedeflerinden biri de kalkınmaya, barışa yatırım yapmak.” “İstanbul, sera gazı mücadelesine destek veriyor…” Sera gazı salınımlarının sınır tanımadan bütün dünyayı kuşatabildiğine dikkat çeken Clos, İstanbul’un sera gazı salınımının azaltılması konusunda BM’ye çok büyük katkı sağladığını ve metro yatırımlarının dünyada benzersiz olduğunu ifade etti. “UNACLA yerel kalkınmada önemli rol oynuyor…” Şehir ve kasabaların tam sürdürülebilir kalkınmaya sahip olmasının ancak bütün aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini belirten UCLG-MEWA Teşkilatı Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise UNACLA çalışmalarının uluslararası düzeyde devamlılığının, yerel yönetimlerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını ve UNACLA üyelerinin fikir ve deneyimlerinin paylaşımıyla yerel sürdürülebilir kalkınmanın daha da hızlanacağını sözlerine ekledi. BM temsilcileri İstanbul’a ve lalelere hayran kaldı… Daha sonra Emirgan Korusu’nu gezen BM temsilcileri ve konuklar, lalelere ve İstanbul’a hayran kaldı. Konuklarına Lale Sergisi’ni de gezdiren Başkan Topbaş, İstanbul Lale Festivali hakkında bilgi verdi. BM temsilcileri, Emirgan Korusu’nun ardından İstanbul Boğazı’nı tekneyle gezdi. Nisan2017 www.ibb.istanbul 30
 32. 32. U CLGAvrasyaBölgesiBaşkanYardımcısıveYakutistan’ın başkentiYakutskBelediyeBaşkanıAisenNikolaev,eşi LudmilaNikolaev vearalarındaRusyaİstanbul BaşkonsolosuAndreyPodelyshev’indebulunduğualtıkişilikheyet İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş’ıziyaretetti. BaşkanKadirTopbaş,heyetiSaraçhane’dekibaşkanlıkbinasının kapısındakarşıladı. 15Temmuzşehitlerianıldı… İkidönemBirleşmişKentlerveYerelYönetimler(UCLG)Dünya BaşkanlığıyapanvehalenUNACLABaşkanlığıgöreviniyürüten İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,misafir heyetleuzunbirgörüşmeyaptı.YakutskBelediyesiileİstanbul BüyükşehirBelediyesiarasındakiilişkilerinkonuşulduğu görüşmedeBaşkanTopbaş,ikidönembaşkanlığınıyürüttüğü UCLG’ninçalışmalarıileilgilidebilgiverdi.Görüşmeninardından misafirheyetikapıyakadaruğurlayanBaşkanTopbaş,15Temmuz darbegirişimindedarbeciaskerlertarafındanİstanbul BüyükşehirBelediyebinasınaverilenzararıngösterildiğifotoğraf panosuönündeogeceyaşananlarlailgiliolarakheyetebilgiverdi. Yakutskheyetinden BaşkanTopbaş’aziyaret İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş, mevkidaşıYakutskBelediyeBaşkanıAisenNikolaev’imakamındaağırladı. 31 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 33. 33. İ stanbul Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Şimonoseki Belediyesi arasında 1972 yılından beri devam eden kardeşliğin 45'inci yılı kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, iki belediye arasındaki kardeşlik kutlamaları için İstanbul’a gelen Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Topbaş, daha sonra misafirlerini Balat’taki Japon Bahçesi’ne getirdi. İki belediye arasındaki kardeşliğin 45'inci yılı… BahçeiçerisindeyeralanJaponevindeçayseremonisinekatılan BaşkanTopbaş,400yıldırsadeceözelustalartarafından demlenençaydaniçti.Heryılmutlakaçayseremonisine katıldığınıbelirtenBaşkanTopbaş,biryılboyuncakendinizinde hissettiğinisöyledi.İkibelediyearasındakikardeşliğin45'inci yılımünasebetiyledüzenlenenprogramdakonuşanBaşkan Topbaş,“Uzakmesafelerindostluklariçinbirönemiyoktur. Önemliolangönülbirlikteliğidir.”dedi. Zor zamanlarda gösterilen vefanın önemine vurgu yapan Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkeler arasında gösterilen vefa gelecek nesillerin de bu dostluğu devam ettirmelerini sağlayacaktır. Geçen yıl Japonya ziyaretimde Japonya Başbakanı Shinzo Abe beni çok iyi ağırladı. Kendi evimdeymişim gibi hissettim. Zaten iki ülke olarak misafiri seven milletleriz. Şimonoseki’yi ziyaret ettiğimde ise İstanbul’a çok benzediğini gördüm. Orada lale bahçelerini ziyaret ettim ve açan laleleri gördüm. Sayın Başbakan Abe’ye de İstanbul’da İstanbulBüyükşehirBelediyesiileŞimonosekiBelediyesiarasındakikardeşliğin simgesiolanlalelerveerguvanlarŞimonoseki’de,sakuralardaİstanbul’dabaharla birlikteaçmayabaşladı.İkibelediyearasındakikardeşliğin45'inciyılkutlamalarında konuşanBaşkanTopbaş,sakuraağacınınİstanbul’açokyakıştığınısöyledi. 45yıllıkkardeşlik çiçekaçıyor Nisan2017 www.ibb.istanbul 32
 34. 34. Sakura ağaçları dikeceğimizi söylemiştim. Sakura ağacı çok güzel bir ağaç. İstanbul’a da çok yakışıyor. Bu yıl İstanbul’a 1.000 tanesi renkli, 2 bin 60 tanesi beyaz olmak üzere 3 bin 60 yetişkin sakura ağacı dikildi.” İstanbul’da 22 milyon lale açıyor… Sakura ağaçlarının iki şehir arasındaki 45 yıllık dostluğun nişanesi olarak dikildiğini vurgulayan Başkan Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben yıl sonuna kadar 505 tane daha sakura ağacının dikilmesini istedim. Bu yıl yine baharı müjdeleyen 22 milyon lale İstanbul’da açıyor. Sayın Shintaro Maeda ile birlikte Lale Festivali’nin açılışını yapacağız. Sultanahmet Meydanı’nda 674 bin laleden oluşan dünyanın en büyük canlı halısının da açılışına katılacağız. Mayıs ayı başında da Erguvan Şenlikleri’ni başlatacağız.” Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin 127 yıl önce başladığını ve Japon Bahçesi’nin iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu söyleyen Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro da, “Kardeşliğimizin sonsuza kadar devam edeceğine inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen laleler ve erguvan ağaçları için bahçeler kurduk. Artık bahar Japonya’da daha güzel oluyor.” diye konuştu. Şimonoseki’ye Fahri Hemşehrilik… Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda’ya ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verdi. Şimonoseki Halkoyunları Ekibi’nin düzenlediği gösteriyi izleyen Başkan Topbaş, mevkidaşı ile birlikte dansa eşlik etti. 33 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 35. 35. İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen Siyaset Liderlik ve Şehircilik Konferansı’na katılmak üzere gittiği Gaziantep’te ilk olarak Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’yi ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da yer aldı. Valilik ziyaretinde Gaziantep’in derin bir tarihe ve muhteşem mimari örneklere sahip bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Kadir Topbaş, şehrin Suriyeli mültecilere kucak açmasının çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Başkan Topbaş, Gaziantep’in son yıllardaki yatırım ve hizmetlerle önemli gelişmeler katettiğini de sözlerine ekledi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyeli mültecilere ve Gaziantep’e yaptığı yardımlardan dolayı Başkan Kadir Topbaş’a teşekkür etti. Başkan Topbaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte tarihi Gaziantep Hamam Müzesi ve bahçesinde antep fıstığı yetiştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sosyal tesisi de gezdi. BaşkanKadirTopbaş’tan Gaziantepziyareti… İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,GaziantepValisiAliYerlikaya, BüyükşehirBelediyeBaşkanıFatmaŞahinveAKPartiGaziantepİlBaşkanıMehmet EyupÖzkeçeci’yimakamlarındaziyaretetti. Nisan2017 www.ibb.istanbul 34
 36. 36. İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen Siyaset Liderlik ve Şehircilik Konferansı’nda öğrencilerle buluştu. Konuşmasında liderliğin sadece devlet yönetiminde değil, iş hayatında da olması gereken çok önemli bir özellik olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, “Lider bir ötekini düşünen, yarınlar için kaygı duyarak çalışan ve mevcut durumu iyi okuyan kişidir. Böyle bir insan hem aklının hem kalbinin, yani vicdanının sesini uygular. Lider olumlu, olumsuz her şeyi gören ve gerektiğinde ani karar alabilecek öz güveni kendisinde gören kişidir.” dedi. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlattığı yerel yönetim anlayışını geliştirerek başarılı olduklarını vurgulayan Başkan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımız bize zaman, para ve insan yönetiminin şehir yönetimlerinde çok önemli olduğunu öğretti. Biz de bu anlayışı geliştirerek İstanbul’a 13 yıldır önemli yatırım ve hizmetler kazandırdık. İstanbul’da inovasyonu her alana taşıdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Geçmişte maaş ödeyemeyen bir belediye olarak ulaşımdan altyapıya, çevreden spor ve kültür-sanata kadar 98 milyar lira yatırım yaptık. Bu yılki yatırım bütçemiz de 16,5 milyar lira. Devlete de günü gelmiş bir lira borcumuz yok.” Başkan Kadir Topbaş, konuşmasının ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni gezdi ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin atölyelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Topbaş, üniversite bünyesinde açılan bir hat sergisini de gezerek, görevlilerden sergi hakkında bilgi aldı. Gençlereliderlikdersi… İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,GaziantepHasanKalyoncu Üniversitesi’ndedüzenlenenSiyasetLiderlikveŞehircilikKonferansı’nakatıldı. ÖğrencilereliderlikveşehiryönetimiileilgilibirkonuşmayapanBaşkanTopbaş, “Liderbirötekinidüşünen,yarınlariçinkaygıduyarakçalışanve mevcutdurumuiyiokuyankişidir.”dedi. 35 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 37. 37. C umhuriyetin kurucusu Atatürk’ün Türk çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da coşku ve heyecanla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu, 15 Temmuz gecesi İBB binası önünde şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank’ın oğlu Yusuf Safa Varank’a bıraktı. “İstanbul genelinde 97 adet kreş açılacak…” Başkanlık koltuğuna oturan ve projelerinden bahseden Özel Nev İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Varank, projelerini açıkladı: “Boş araziler yeşillendirilip ağaç dikilecek ve buralara evcil hayvanlar bırakılacak. Yürüyüş alanları ve bisiklet yolları yapılacak. Aynı zamanda bu alanlar insanların piknik yapacağı alanlar olacak. Değişik araçlar tasarlanacak. Egzoz borusuna filtreler takılarak araçların doğaya verdiği zararın önüne geçilecek. Ayrıca bu araçların daha az yakıt tüketmesi ve daha hızlı araçlar olması yönünde çalışmalar yapılacak. Yaşlılar için ücretsiz huzurevleri açılacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl 97’nci yılı kutlandığı için İstanbul genelinde 97 adet kreş açılacak ve bu kreşler dar gelirli aileler için ücretsiz olacak. Spor salonu olmayan okullar için yeni spor salonları yapılacak.” İstanbul’da 23Nisancoşkusu İstanbulBüyükşehirBelediyesi,23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı’nı adınayakışıretkinliklerlekutladı.İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş, koltuğunu15TemmuzgecesişehitdüşenProf.Dr.İlhanVarank’ın oğluYusufSafaVarank’abıraktı. Nisan2017 www.ibb.istanbul 36
 38. 38. “23 Nisan kutlu ve geleceğimiz için aydınlık olsun…” Seremoniden sonra konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, dünyada çocuklara armağan edilmiş bir bayramın bulunmadığını söyledi. 23 Nisan ve Miraç Kandili’nin aynı güne denk geldiğini belirten Başkan Topbaş, “Bayramımız çocuklarımız için kutlu, geleceğimiz için aydınlık olsun. İki güzellik birarada. Tüm İslam aleminin de Miraç Kandili’ni kutluyorum.” dedi. 15 Temmuz gecesi şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank’ın çok değerli bir ilim adamı olduğuna değinen Başkan Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu 23 Nisan’da 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını makamlarımıza aldık. Çok değerli bir ilim adamını belediyemizin önünde şehit verdik. Onun mahdumu, oğlu burada bizimle. Bu ülkeyi bize emanet ettiler, gelecek için bu sorumluluğu bize verdiler. Bizler onları hayırla yad ediyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” “Açılışı Varank yapacak…” Başkan Kadir Topbaş, Yusuf Safa Varank’ın projeleri arasında olan 97 adet kreşin açılması için talimat verdi. İstanbul genelinde açılacak 97 kreşin toplu açılış kurdelesini de Yusuf Safa Varank’ın keseceğini söyledi. Şehit yakınlarını misafir etti… Başkan Topbaş, ayrıca 15 Temmuz gecesi Harbiye’de şehit olan Fahrettin Yavuz’un oğlu Mahmut Mamadou Yavuz’u, Acıbadem Türk Telekom’da şehit düşen Muhammet Fazlı Demir’in kızı Buse Helen Demir’i, Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Kemal Ekşi’nin kardeşi Hüseyin Ekşi ve Muhammed Ali Ekşi’yi, bölücü örgüt mensupları ile Hatay’da girilen çatışmada şehit olan Doğukan Şit’in kardeşi Yiğitcan Şit’i de makamında misafir etti. Misafirleriyle birlikte İBB Meclisi’nde toplanan 23 Nisan Çocuk Meclisi’nin özel oturumuna katılan Başkan Topbaş, “Bizler, sizlerin geleceğini hazırlamak için çalışıyoruz. Sizler de dünyadaki tüm çocukların rakibiniz olduğunu bilerek çalışmalısınız. Dünyada ezber bozan bir Türkiye için durmadan çok çalışmalısınız ve kitap okumalısınız. Tüm insanlığın geleceği, iyiliği ve huzuru için gayret göstermelisiniz.” diye konuştu. Daha sonra Başkan Topbaş tüm meclis üyesi ve şehit çocuklarına bisiklet hediye etti. 37 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 39. 39. Ü sküdar Liselerarası Futbol Turnuvası’nın ödül töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla Küplüce Şehit Cengiz Hasbal Parkı’nda gerçekleştirildi. Çocukların, gençlerin ve ailelerinin bulunduğu törende eski futbol oyuncuları Cüneyt Tanman, Hami Mandıralı, Bülent Alkılıç ve Şenol Fidan da yer aldı. Törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, turnuvaya katılan okulları ve öğrencileri tebrik etti. “Spor geleceğe hazırlar…” 13 yıl önce göreve geldiğinde ulaşım, altyapı, çevre gibi yatırımların yanı sıra kültür ve spor alanlarındaki ihtiyacı fark ettiğini dile getiren Başkan Kadir Topbaş, şehirlerde spor imkanı bulamayan insanlarda menisküs ve bel fıtığı gibi hastalıkların ortaya çıktığını söyledi. Sporun çocukların gelişimi ve kötü alışkanlıklar edinmemesi için çok önemli olduğunu belirten Başkan Topbaş, “Çocuklar burada hem dostluklarını arkadaşlıklarını oluşturacak hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralara bırakarak yarınlara hazırlanacak. Sporla meşgul olan başka kötü alışkanlıklara kendini kaptırmaz. Yetişkinler olarak sizlerin sporla meşgul olmanız gerekiyor. Bedensel sağlık için bu önemlidir.” dedi. “Spor yaşam tarzı olmalı…” Atina Olimpiyatları’nda Türkiye’nin sadece 68 sporcuyla temsil edilmesinden çok hayıflandıklarını aktaran Başkan Kadir Topbaş, İstanbul’da sporu geliştirmek için 200 okulun bahçesine kapalı spor salonu yaptıklarını, 20 okul salonunun inşaatının ise devam ettiği bilgisini verdi. Okul spor salonlarının artmasıyla müsabakalarda dereceler almaya başlandığının altını çizen Başkan Topbaş, “7 milyon civarında insan spor yapar hale geldi. Zaten bunu gördükleri için İstanbul 2012 yılında Avrupa Spor Başkenti ilan edildi. Park alanlarında, yürüyüş alanlarında bulabildiğimiz her yerde halkımızın spor yapabilmesi için çalıştık. Çünkü spor bir yaşam tarzı olmalı. Bu tesisler sizin için yapıldı, koruyacak ve kullanacak olanlar sizlersiniz. Burada sporla buluşan tüm gençlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu. 220okulasporsalonu İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıKadirTopbaş,LiselerarasıFutbolTurnuvası’nın ödültöreninekatıldı.200okulsporsalonununtamamlandığınıve20salonun inşaatınındevamettiğiniifadeedenBaşkanTopbaş,yapılansporsalonları sayesindealınanderecelerinarttığınıbelirtti. Nisan2017 www.ibb.istanbul 38
 40. 40. İ stanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 2013 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen uluslararası Osmanlı İstanbulu sempozyumunun 5’incisi, 19 - 21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Sempozyumla bir dünya metropolü haline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları biraraya getirmek, disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sağlamak amaçlanıyor. 19 Mayıs günü İlber Ortaylı’nın “Osmanlı Başkenti ve Orta Avrupa” başlıklı konuşması ile açılacak olan sempozyumda, üç gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden 80 akademisyen, 3 salonda gerçekleşecek 20 ayrı oturumda Osmanlı İstanbulu üzerine bilimsel bulgularını paylaşacaklar. İngilizce ve Türkçe olarak sunulacak tebliğlerde, İstanbul’un Osmanlı idaresinde geçen uzun asırlar, siyasi, iktisadi, sosyal, mimari ve kültürel açılardan ele alınacak. Modernleşmenin şehrin planlamasına dayattığı mimari ve kentsel dönüşüm, şehirdeki toplumsal ve ekonomik hayat gibi kent tarihini doğrudan ilgilendiren konuların yanı sıra Osmanlıca edebi eser, minyatür ve haritalar, İstanbul’un saray, köşk, konak ve sahil sarayları ile saraylardaki tören ve adetler, eğitim kurumları konuşulacak. Ayrıca payitahttaki gayrimüslim halk ve kültür hayatı, şehre yerleşen yabancı göçmenler, şehrin Fransız, Alman, İngiliz, Rus, Leh, Suriyeli ve İranlı ziyaretçilerinin gözlemleri, emperyal bir başkent olan İstanbul’daki Avrupalı diplomatlar ve diplomasi, işgal döneminde İstanbul ve Tanzimat Dönemi'nde tesis edilen kurumları konu alan edebi eserler de incelenecek. Sempozyum, 21 Mayıs günü İsmail Güneş’in moderatörlüğünde, yönetmen ve senarist Ertem Göreç ve yapımcı Necip Sarıcı’nın katılımıyla gerçekleşecek olan “İstanbul’da Sinema” başlıklı bir oturum ile sona erecek. Sunulan bildiriler bu yıl içerisinde basılarak Osmanlı İstanbulu serisinin beşinci kitabını oluşturacak. Akademisyenler “Osmanlıİstanbulu” sempozyumundabuluşacak! İstanbulBüyükşehirBelediyesiileİstanbul29MayısÜniversitesi’ninişbirliğiile organizeedilen“Osmanlıİstanbulu”konuluuluslararasısempozyum, buyıl5’incikezTürkiye’ninöndegelenakademisyenlerinibirarayagetirecek. 39 Nisan2017 www.ibb.istanbul
 41. 41. TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 27 MAYIS CUMARTESi 03.36 05.30 13.08 17.04 20.33 22.18 2 28 MAYIS PAZAR 03.35 05.29 13.08 17.05 20.34 22.19 3 29 MAYIS PAZARTESi 03.34 05.29 13.09 17.05 20.35 22.21 4 30MAYIS SALI 03.33 05.28 13.09 17.05 20.36 22.22 5 31 MAYIS ÇARŞAMBA 03.32 05.28 13.09 17.05 20.37 22.23 6 1 HAZİRAN PERŞEMBE 03.31 05.27 13.09 17.06 20.37 22.24 7 2 HAZİRAN CUMA 03.30 05.27 13.09 17.06 20.38 22.25 8 3 HAZİRAN CUMARTESi 03.29 05.26 13.09 17.06 20.39 22.27 9 4 HAZİRAN PAZAR 03.28 05.26 13.09 17.07 20.40 22.28 10 5HAZİRAN PAZARTESi 03.28 05.26 13.10 17.07 20.40 22.29 11 6 HAZİRAN SALI 03.27 05.25 13.10 17.07 20.41 22.30 12 7 HAZİRAN ÇARŞAMBA 03.26 05.25 13.10 17.07 20.42 22.31 13 8 HAZİRAN PERŞEMBE 03.26 05.25 13.10 17.08 20.42 22.32 14 9 HAZİRAN CUMA 03.25 05.25 13.10 17.08 20.43 22.32 15 10HAZİRAN CUMARTESi 03.25 05.25 13.11 17.08 20.43 22.33 16 11 HAZİRAN PAZAR 03.24 05.25 13.11 17.09 20.44 22.34 17 12 HAZİRAN PAZARTESi 03.24 05.24 13.11 17.09 20.44 22.35 18 13 HAZİRAN SALI 03.24 05.24 13.11 17.09 20.45 22.35 19 14 HAZİRAN ÇARŞAMBA 03.23 05.24 13.11 17.09 20.45 22.36 20 15HAZİRAN PERŞEMBE 03.23 05.24 13.12 17.10 20.46 22.37 21 16 HAZİRAN CUMA 03.23 05.24 13.12 17.10 20.46 22.37 22 17 HAZİRAN CUMARTESi 03.23 05.24 13.12 17.10 20.46 22.38 23 18 HAZİRAN PAZAR 03.23 05.25 13.12 17.10 20.47 22.38 24 19 HAZİRAN PAZARTESi 03.23 05.25 13.12 17.11 20.47 22.38 25 20HAZİRAN SALI 03.23 05.25 13.13 17.11 20.47 22.39 26 21 HAZİRAN ÇARŞAMBA(KADİR GECESİ) 03.23 05.25 13.13 17.11 20.48 22.39 27 22 HAZİRAN PERŞEMBE 03.24 05.25 13.13 17.11 20.48 22.39 28 23 HAZİRAN CUMA 03.24 05.26 13.13 17.11 20.48 22.39 29 24 HAZİRAN CUMARTESi 03.24 05.26 13.14 17.12 20.48 22.39 • 25 HAZiRAN PAZAR RAMAZAN BAYRAMI’NIN 1. GÜNÜDÜR. - BAYRAM NAMAZI 06.19 İSTANBUL RAMAZANİMSAKİYESİ
 42. 42. ASIRLIKTATLARVESANATLARÇARŞISI İ stanbul, Ramazan ayı geldiğinde bambaşka bir manevi atmosfere bürünür. Yardımlaşma ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği bu kutsal ay, İstanbul’un her bir köşesinde bir başka güzel yaşanır. İstanbulluların Ramazan ayında yoğun ilgi gösterdiği tarihi Sultanahmet Meydanı’na yeni bir konsept kazandırıldı. Sohbet mekanları oluşturulan meydan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı farklı konsept ile asırlık tatlar ve sanatların İstanbullulara ve İstanbul’u keşfe çıkan turistlere sunulan bir dizi etkinliğe bu yıl da sahne olacak. İstanbul’la özdeşleşmiş markalar… Sultanahmet Meydanı’nın tarihi çehresine uygun olarak yapılan düzenleme ile İstanbullular, maneviyatın tarih ile yoğrulduğu kutlu bir kent olan İstanbul’da yaşamanın ayrıcalığını hissedecekler. Meydan, Ramazan ayı boyunca, İstanbul’la özdeşleşen firmaların ürün sunumlarını gerçekleştireceği ve unutulmaya yüz tutmuş eski mesleklerin tanıtımının yapılacağı çarşıya ev sahipliği yapacak. Çarşıyı ziyarete gelen İstanbullular; Karaköy Güllüoğlu, MADO, SÜTİŞ, KOSKA Helvacısı, Hacı Bekir Lokumları, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Vefa Bozacısı, Kanlıca Yoğurdu gibi özü İstanbul’a ait olan geleneksel tatların tarihi ve üretimi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar yeniden canlanıyor… Çarşıda, cam işçiliği, ebru, çini, kaligrafi, minyatür, sedef işlemeciliği, iğne oyası, porselen gibi geçmişi çok eskilere dayanan mesleklere ait stantlar da yer alacak. Ziyaretçiler, söz konusu sanatların inceliklerini maharetli ellerden görme şansına sahip olacaklar. Asırlık tatlar ve sanatlar Sultanahmet Meydanı’nda.
 43. 43. YENİKAPIRAMAZANETKİNLİKLERİ Y enikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine kurulan Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, Avrupa Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası düzenlenen Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşıyor. Tiyatrodan yazlık sinemaya, sahne gösterilerinden orta oyunlarına ve Hacivat – Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik Yenikapı’da yer alıyor. Türk kültürünün geleneksel tatları Yenikapı’da… Yenikapı Sahili, İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanında kurulan Çarşı’da; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabilecekler. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün burada. Türk İslam Sanatlarına ait ürünler Yenikapı’da… Pek çok yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine kadar ihtiyaç duyulan her şey Çarşı ile İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı’nda. El sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanında kurulan stantlarda. 2 bin kişilik namaz alanı Yenikapı’da… İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmeleri için Yenikapı Sahili’nde özel çadır kuruldu. Kadın ve erkekler için ayrı olarak oluşturulan namaz alanlarında, yaklaşık 2 bin kişi Teravih Namazı kılabilecek. Ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası Yenikapı’da! Avrupa Yakası’nın Buluşma Noktası; Yenikapı… Çocuk, Genç ve Yetişkin Tiyatro Gösterileri Yenikapı’da… Hacivat - Karagöz ve Tarih Temalı Tiyatro Gösterileri Yenikapı’da… Yazlık Sinema Gösterimi Yenikapı’da… İftardan Sahura Kadar Yeme-İçme Alanları… İftardan Sahura Kadar Geleneksel Sanatlar Çarşısı… Çocuklar İçin; Şişme Oyun Karakterleri, Kostüm Karakterler ve Çocuk Parkları…
 44. 44. Ramazan Coşkusunu Yenikapı Sahili’nde Yaşayalım! *Sala ve Kasideler Hafız Mustafa Bayram • Efrûz Grubu Abdurrahman Düzcan - Erdem Alpsoy - Adem Tay Ve Ekibi • Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Abdurahman Sadien 10HaziranCumartesi Abdülbaki Kömür Aykut Kuşkaya Eşref Ziya Terzi Hakan Aykut Taner YüncüoğluMustafa Demirci Ömer Karaoğluİbrahim Sadri 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.33 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ezgi Gecesi 27MayısCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.18 TERAVİH NAMAZI 23.30 Emre Ermiş 28MayısPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.19 TERAVİH NAMAZI 23.30 Aykut Kuşkaya 29MayısPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.21 TERAVİH NAMAZI 23.30 Sufi Mehter 30MayısSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.22 TERAVİH NAMAZI 23.30 Alper Kış 31MayısÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.23 TERAVİH NAMAZI 23.30 İbrahim Sadri 1HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.24 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mustafa Demirci 2HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.25 TERAVİH NAMAZI 23.30 Erkan Mutlu 3HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.27 TERAVİH NAMAZI 23.30 Uğur Işılak 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.28 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ender Doğan 4HaziranPazar 5HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Halil Necipoğlu 22.29 TERAVİH NAMAZI 23.30 Abdulbaki Kömür 6HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.30 TERAVİH NAMAZI 23.30 Orhan Aykut 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.31 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ömer Çelik 7HaziranÇarşamba 8HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mehmet Kemiksiz 9HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Hüseyin Goncagül 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ahmet Özhan 12HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 Dursun Ali Erzincanlı 11HaziranPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Hüseyin Goncagül 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.34 TERAVİH NAMAZI 23.30 Hüseyin Süer 13HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ömer Engin Özdeş 14HaziranÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.36 TERAVİH NAMAZI 23.30 Grup Dergah 15HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 Umut Murare 16HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 Fatih Koca 17HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Eşref Ziya Terzi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Sami Savni Özer 18HaziranPazar 19HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Murat Doğru 22HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mehmet Emin Ay 23HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Grup Yolcular 24HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.45 Orhan Çakmak 20HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Recep Alper Çevirel 21HaziranÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Kadir Gecesi Özel Programı*
 45. 45. MALTEPERAMAZANETKİNLİKLERİ M altepe Sahili’nde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi, bu yıl da Anadolu Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İstanbullular Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı’nda kurulan etkinlik alanlarında iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası düzenlenen Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşıyor. Tiyatrodan sahne gösterilerine, Orta Oyunlarından Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik Maltepe’de yer alıyor. Türk kültürünün geleneksel tatları Maltepe’ de… Maltepe Sahili, İstanbulluların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde hazırlandı. İstanbullular, etkinlik alanında kurulan Çarşı’da; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabilecekler. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün burada. Türk İslam Sanatlarına ait ürünler Maltepe’de… Pek çok yayınevinin kitaplarından hediyelik eşyalara, çini, topaç ve ebru gibi el sanatları ürünlerinden geleneksel sanat ürünlerine kadar ihtiyaç duyulan her şey Çarşı ile İslami ve Geleneksel Sanatlar Sokağı’nda. Ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası Maltepe’de! Cemaatle namaz kılmanın huzuru Maltepe’de… Maltepe’de 200 m2 alana inşa ettiğimiz ve 2016 yılında hizmete açtığımız Maltepe Sahil Camii’nde misafirlerimiz gerek vakit namazlarını gerekse Teravih Namazlarını cemaatle birlikte rahatlıkla kılabilecekler. Anadolu Yakası’ndaki Ramazan Etkinliklerinin Merkezi; Maltepe Çocuk, Genç ve Yetişkin Tiyatro Gösterileri Maltepe’de… Hacivat - Karagöz ve Tarih Temalı Tiyatro Gösterileri Maltepe’de… İftardan Sahura Kadar Yeme-İçme Alanları… İftardan Sahura Kadar Geleneksel Sanatlar Çarşısı… Çocuklar İçin; Şişme Oyun Karakterleri, Kostüm Karakterler ve Çocuk Parkları…
 46. 46. Ramazan Coşkusunu Maltepe Sahili’nde Yaşayalım! *Niyaz İlahileri - Gülniyaz Tasavvuf Topluluğu - Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Mahdi Adili 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.18 TERAVİH NAMAZI 23.30 HüseyinSüer 27MayısCumartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.19 TERAVİH NAMAZI 23.30 GrupTillo 28MayısPazar 29MayısPazartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.21 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mehteran Konseri 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.22 TERAVİH NAMAZI 23.30 Agâh 30MayısSalı 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.23 TERAVİH NAMAZI 23.30 SenaiDemirci 31MayısÇarşamba 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.24 TERAVİH NAMAZI 23.30 ÖmerKaraoğlu 1HaziranPerşembe 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri HüseyinGoncagül 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.25 TERAVİH NAMAZI 23.30 SamiSavniÖzer 2HaziranCuma 3HaziranCumartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.27 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ezgi Gecesi Abdülbaki Kömür Aykut Kuşkaya Eşref Ziya Terzi Hakan Aykut Taner YüncüoğluMustafa Demirci Ömer Karaoğluİbrahim Sadri 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri HüseyinGoncagül 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.28 TERAVİH NAMAZI 23.30 ÖmerÇelik 4HaziranPazar 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.29 TERAVİH NAMAZI 23.30 ÖmerEnginÖzdeş 5HaziranPazartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.30 TERAVİH NAMAZI 23.30 DursunAliErzincanlı 6HaziranSalı 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 KerkükİlahiGrubu 22.31 TERAVİH NAMAZI 23.30 EşrefZiyaTerzi 7HaziranÇarşamba 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 GrupYolcular 8HaziranPerşembe 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri SezginMaden 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 UğurIşılak 9HaziranCuma 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri SezginMaden 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.33 TERAVİH NAMAZI 23.30 OrhanÇakmak 10HaziranCumartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri SezginMaden 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.34 TERAVİH NAMAZI 23.30 İbrahimSadri 11HaziranPazar 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 AbdulbakiKömür 12HaziranPazartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 AzizAtaseven 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 EmreErmiş 13HaziranSalı 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.36 TERAVİH NAMAZI 23.30 TaşkınSavaş 14HaziranÇarşamba 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 TanerYüncüoğlu 15HaziranPerşembe 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri BurakSezen 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 EnderDoğan 16HaziranCuma 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri BurakSezen 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 AykutKuşkaya 17HaziranCumartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri BurakSezen 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 AhmetÖzhan 18HaziranPazar 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 GrupGenç 19HaziranPazartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri BurakSezen 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 SüleymanErguner 22HaziranPerşembe 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 SerdarTuncer 23HaziranCuma 24HaziranCumartesi 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.45 MustafaCihat 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 TasavvufMüziğiDinletisi 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 HakanTalu 20HaziranSalı 21HaziranÇarşamba 19.30 TasavvufMüziğiDinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri SezginMaden 22.00 TasavvufMüziğiDinletisi 22.39 TERAVİHNAMAZI 23.30 KadirGecesiÖzelProgramı*
 47. 47. BEYAZITRAMAZANETKİNLİKLERİ B eyazıt Meydanı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın manevi atmosferinin yaşanacağı yerlerden biri olacak. Tarihi meydan, Kadir Gecesi’ne kadar iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrasında Tasavvuf Müziği’nden şiir dinletilerine, sema gösterilerinden geleneksel gösteri sanatlarına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Çocuklar, gösteri sanatlarının en güzel oyunlarında biraraya gelecek. Kitap ve Kültür Fuarı Yazarlar Sohbet Alanı Çocuklar İçin; Şişme Oyun Karakterleri Kostüm Karakterler
 48. 48. Ramazan Coşkusunu Beyazıt Meydanı’nda Yaşayalım! *Ubeydullah Sezikli Yönetiminde Yönetiminde İlahi Aşk Buluşmaları - Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Hafız Memduh Cude Saad 27MayısCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.18 TERAVİH NAMAZI 23.30 Recep Alper Çevirel 28MayısPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.19 TERAVİH NAMAZI 23.30 Murat Doğru 29MayısPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Halil Necipoğlu 22:21 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mehteran Konseri 30MayısSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.22 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ömer Selimoğlu 31MayısÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.23 TERAVİH NAMAZI 23.30 Serdar Tuncer 1HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.24 TERAVİH NAMAZI 23.30 Grup Sezgiler 2HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.25 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mehmet Emin Ay 3HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.27 TERAVİH NAMAZI 23.30 Taşkın Savaş 4HaziranPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Sezgin Maden 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.28 TERAVİH NAMAZI 23.30 Fatih Koca 5HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.29 TERAVİH NAMAZI 23.30 Taner Yüncüoğlu 6HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.30 TERAVİH NAMAZI 23.30 Murat Necipoğlu 7HaziranÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.31 TERAVİH NAMAZI 23.30 Hüseyin Süer 8HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 İbrahim Sadri 9HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.32 TERAVİH NAMAZI 23.30 Eşref Ziya Terzi İFTAR ÖNCESİ PROGRAM 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi İFTAR SONRASI PROGRAM 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi TERAVİH NAMAZI 22.19 TERAVİH SONRASI PROGRAM 23.30 Murat Doğru 10HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Mustafa Cihat 22.33 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ahmet Özhan 11HaziranPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Burak Sezen 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.34 TERAVİH NAMAZI 23.30 Uğur Işılak 12HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 Emre Ermiş 13HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.35 TERAVİH NAMAZI 23.30 Kerkük İlahi Grubu 14HaziranÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.36 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ubeydullah Sezikli 15HaziranPerşembe 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Aziz Ataseven 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 Ömer Karaoğlu 16HaziranCuma 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Hüseyin Goncagül 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.37 TERAVİH NAMAZI 23.30 Erkan Mutlu 17HaziranCumartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Hüseyin Goncagül 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Sufi Devran Grubu 18HaziranPazar 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 ÇocuklaraYönelikSahneGösterileri Hüseyin Goncagül 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Senai Demirci 19HaziranPazartesi 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.38 TERAVİH NAMAZI 23.30 Mustafa Demirci 20HaziranSalı 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Alper Kış 21HaziranÇarşamba 19.30 Tasavvuf Müziği Dinletisi 21.20 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.00 Tasavvuf Müziği Dinletisi 22.39 TERAVİH NAMAZI 23.30 Kadir Gecesi Özel Programı*
 49. 49. 36.TÜRKİYEKİTAPVEKÜLTÜRFUARI 36. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Türkiye Diyanet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Her yıl yoğun bir ilgiyle karşılanan fuara gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü yazarların kitaplarına sahip olma ve Türkiye’de basımı gerçekleşen kitapları uygun fiyatlara alma imkanı buluyor. Bu yıl da fuarda okurları özel yayınlar bekliyor… Fuarda aşinası olduğumuz ve geniş okuyucu profiline hitap eden birçok yayınevi iştirak ediyor. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 50 bin ayrı başlıkta kitap kitapseverlerle buluşuyor. Fuarda, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türkiye Diyanet Vakfı, İSAM, IRCICA ve DÖSİM (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Yayınları da bulunuyor. Fuarda 200'e yakın yayınevinin her okuyucu profiline hitap eden kitaplarını bulmak mümkün olacak. 36. TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI RAMAZAN SOHBETLERİ 36. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında ilki 2011 yılında yapılan Ramazan Sohbetleri, geçen yıl gibi bu yıl da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde İstanbulluları ağırlayacak. Ramazan’ın ilk günü başlayacak olan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, Kadir Gecesi’ne kadar birbirinden değerli 26 yazarın katılımı ile gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı ve ESKADER işbirliği ile yapılan ve artık gelenekselleşen etkinlik, bu yıl da Kitap ve Kültür Fuarı’nın vazgeçilmez bir parçası olacak. Beyazıt Ramazan Sohbetleri her gün 18.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak.
 50. 50. C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan İBB Gençlik Meclisi, uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Yürüttüğü başarılı faaliyetlerle Türkiye ve dünyada adından söz ettiren, BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Rus Ulusal Gençlik Konseyi ile iş birliği anlaşmasına imza attı. İBB Gençlik Meclisi ve Rus Gençlik Konseyi arasında yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki yakınlaşmaya büyük katkı sağlayacağını dile getiren Meclis Başkanı Samed Ağırbaş, “Gelecek gençlerin ellerinde şekillenecek ve biz geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi. Türkiye’ye 15 Temmuz desteği… Malezya’nın Melaka şehrinde Birleşmiş Milletler ve Kamu Otoriteleri ortaklığında düzenlenen Asya Yerel Gençlik Meclisleri İkiz Şehirler Toplantısı’na da Türkiye’yi temsilen TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. 3 gün süren toplantıda ikili birçok görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, Türkiye’nin yürüttüğü birçok uluslararası projeyi gündeme taşıdı. Yeşil çevre ve yenilenebilir enerji projelerinin konuşulduğu toplantıda Türkiye’ye 15 Temmuz desteği geldi. GençlikMeclisi’nden uluslararasıprojeler YapılanuluslararasıçalışmalarlaadınıdünyayaduyuranİBBGençlikMeclisi, CumhurbaşkanıErdoğan’ınimzasınıdünyayataşıyor.RusGençlikKonseyiileişbirliği anlaşmasıimzalayanGençlikMeclisi,AsyaYerelGençlikMeclisleriİkizŞehirler ToplantısıveAkademiKıbrısPlatformu’nundüzenlediğiKariyerGünleri’ndeTürkiye’nin yürüttüğüuluslararasıprojelerigündemegetirdi. Nisan2017 www.ibb.istanbul 50

×