Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Презентація радіоактивність

 1. Тема:Тема: Радіоактивність. Альфа-, бета-,Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-проміння. Законгамма-проміння. Закон радіоактивного розпаду.радіоактивного розпаду.
 2. Завдання уроку.Завдання уроку.  Познайомитися із історичною хронологією відкриття природної радіоактивності.  Розглянути властивості радіоактивного випромінювання (α-, β-, γ-промені) та вміти використовувати правила зміщення для знаходження утворених радіоактивних елементів в результаті вказаних випромінювань.  Розкрити природу радіоактивного розпаду та його закономірностей.  Формувати навички використання закону радіоактивного розпаду в сукупності з іншими фізичними характеристиками для розв’язування задач з даної теми.
 3. План вивчення нового навчального матеріалу. 1. Відкриття радіоактивності (історична хронологія, роботи вчених, висновки). 2. Аналіз дослідів про встановлення фізичної природи іонізуючого випромінювання (α-, β-, γ- промені) та отримання радіоактивних елементів в результаті даних фізичних процесів. 3. Фізичний та математичний зміст закону радіоактивного розпаду. Основні характеристики розпаду та зв’язок між ними.
 4. Антуан Анрі Беккерь (французький фізик) (1852-1908рр.) Французький фізик А.Беккерь народився в Парижі 15 грудня 1852р. в сім’ї відомих наукових робітників. Отримав середню освіту в ліцеї Людовика Великого, по закінченню якого в 1872 році вступив в Політехнічну школу в Парижі. 1896р. – експерименти з опроміненням солей урану; 1903р. – Нобелівська премія за відкриття природного радіовипромінювання.
 5. Висновок.Висновок. Уран виділяє проміння подібно до рентгенівського, що має велику проникну здатність і діє на фотопластинку.
 6. Результати досліджень і висновки:Результати досліджень і висновки:  діє на фотопластинку;  іонізує повітря, так само як і рентгенівське;  проникає крізь папір, картон і навіть метал;  розряджає електроскоп;  інтенсивність випромінювання, визначається лише кількістю урану в суміші (препараті) і не залежить від сполук, в які входить.
 7. Марія Склодовська–КюріМарія Склодовська–Кюрі — 1898р. – Марія Склодовська–Кюрі (польська вчена) — відкриття радіоактивності: торій - Th
 8. подружжя М. Склодовське-Кюрі таподружжя М. Склодовське-Кюрі та П’єр КюріП’єр Кюрі 0P — 1898р – подружжя М. Склодовське-Кюрі та П’єр Кюрі (французький вчений) відкриття радіоактивності Ra- радій («променистий») — полоній (в честь Польщі) — 1903 – Нобелівська премія подружжю Кюрі (на половину разом з Беккерелем)
 9. «Я належу до тих, хто разом з«Я належу до тих, хто разом з Нобелем, вважаю, що новіНобелем, вважаю, що нові відкриття принесуть людствувідкриття принесуть людству більше бід, чим добра»більше бід, чим добра»
 10. Радіоактивність Радіоактивність — (від лат. radio — випромінювати і activus — активний, дієвий) — самовільне перетворення ядер одних атомів у ядра інших з випусканням трикомпонентного випромінювання: α-, β-, частинок та γ-променів. Види:Види:  а) природнаа) природна  б) штучна.б) штучна. Радіоактивні елементиРадіоактивні елементи — хімічні елементи, що мають радіоактивність.
 11. символ для позначення радіоактивних матеріалів
 12. α-частинки — ядра гелію (відхиляються електричним і магнітним полем, мають мінімальну проникну і максимальну іонізуючу здатність, поширюються в повітрі на кілька сантиметрів, в твердій речовині на десятки мікронів) смV /102105,1 77 ⋅−⋅=
 13. β-частинки — швидкі електрони (відхиляються електричним і магнітним полем, мають проникну здатність в десятки разів більшу ніж α-частинок, при взаємодії з речовиною розсіюються смдовідV /100 8 =
 14. γ-промені — потік квантів електромагнітного випромінювання (не відхиляються електричним і магнітним полями, мають максимальну проникну і мінімальну іонізуючу здатність), частота до1020 Гц, довжина хвилі —10-12 м.
 15. α-розпад — мимовільний розпад атомного ядра на ядро-продукт і α- частинку (ядро гелія ).He2 4 HeIX A Z A Z 4 2 4 2 +→ − − α при α-розпаді: зменшується масове число на 4 одиниці, а зарядове на дві, тобто елемент зміщується в періодичні таблиці на 2 місця вліво (до початку таблиці) Прик лад: HeThU 4 2 234 90 238 92 +→α
 16. β-розпад — самочинне випускання електрона з перетворенням в нове атомне ядро при β –розпаді, заряд ядра збільшується на одиницю, тому елемент зміщується на одну клітинку вправо (до кінця таблиці) Прик лад: eIX A Z A Z 0 11 −+ +→β eHeH 0 1 3 2 3 1 −+→β
 17. При випромінюванні γ-променів зміщень в таблиці немаєзміщень в таблиці немає να+→ IX A Z A Z
 18. Радіоактивні ряди — послідовність елементів при радіоактивному розпаді. В природі відомо 4 ряди:В природі відомо 4 ряди:
 19. Період піврозпаду – Т – час, протягом якого розпадається, половина наявних радіоактивних атомів.  Наприклад:
 20. Математична формула законуМатематична формула закону радіоактивного розпаду:радіоактивного розпаду: T t NN − ⋅= 20
 21. Закон радіоактивного розпаду: за одиницю часу з наявної кількості радіоактивних ядер, завжди розпадається певна їх частина, яку позначають через і називають сталою розпаду даного радіоактивного елемента. λ
 22. Середній час життя радіоактивнихСередній час життя радіоактивних атоміватомів λ τ 1 44,1 7,02ln ==≈= T TT λ 7,0 7,0 2ln ≈=Tзвідкизвідки
 23. Активність радіоактивної речовиниАктивність радіоактивної речовини  — це кількість ядер, які розпалися — це кількість ядер, які розпалися за секунду. Одиниці вимірювання —за секунду. Одиниці вимірювання — 1 Бк (Беккерель)1 Бк (Беккерель) NA ⋅= λ
 24. Закон радіоактивного розпадуЗакон радіоактивного розпаду справедливий як для кількості ядер, так і для маси радіоактивного препарату T t mm − ⋅= 20
 25.  Що називають радіоактивністю?  Які властивості та природа α, β - частинок, γ- проміння?  Сформулюйте правила зміщення α - розпаду?  Сформулюйте правила зміщення β - розпаду?  Які елементарні частинки випускається при α - та β - розпадах?  Які з відомих вам законів збереження виконуються під час радіоактивних перетворень?  Що називають періодом піврозпаду радіоактивної речовини? Що він характеризує?  Наведіть приклади піврозпаду деяких радіоактивних речовин
 26. Завдання уроку.Завдання уроку.  Ознайомлення з історичною хронологією відкриття природної радіоактивності.  Розглянути властивості радіоактивного випромінювання (α-, β-, γ-промені) та вміти використовувати правила зміщення для знаходження утворених радіоактивних елементів в результаті вказаних випромінювань.  Розкрити природу радіоактивного розпаду та його закономірностей.  Формувати навички використання закону радіоактивного розпаду в сукупності з іншими фізичними характеристиками для розв’язування задач з даної теми.
Publicidad